EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Padomes Direktīva 2013/25/ES ( 2013. gada 13. maijs ), ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/368


PADOMES DIREKTĪVA 2013/25/ES

(2013. gada 13. maijs),

ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās akta 50. pantu, ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi pielāgojumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti minētajā Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem šim nolūkam vajadzīgos aktus, ja sākotnējo aktu nav pieņēmusi Komisija.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja un pieņēma Horvātijas Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā bija norādīts, ka Augstās līgumslēdzējas puses ir panākušas politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un ir aicinājušas Padomi un Komisiju pieņemt minētos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 74/557/EEK (1), 77/249/EEK (2), 98/5/EK (3) un 2005/36/EK (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 74/557/EEK, 77/249/EEK, 98/5/EK un 2005/36/EK groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz dienai, kad Horvātija pievienosies Savienībai, pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no dienas, kad Horvātija pievienojas Savienībai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to dalībvalsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Horvātijas Pievienošanās līgums, tā spēkā stāšanās dienā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  Padomes Direktīva 74/557/EEK (1974. gada 4. jūnijs) par to, kā nodrošināt brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību attiecībā uz pašnodarbinātu personu un starpnieku darbību toksisku produktu tirdzniecībā un izplatīšanā (OV L 307, 18.11.1974., 5. lpp.).

(2)  Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).


PIELIKUMS

A   DAĻA

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU SAVSTARPĒJA ATZĪŠANA

Direktīvu 2005/36/EK groza šādi:

1)

direktīvas 49. panta 2. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ba)

2013. gada 1. jūlijs attiecībā uz Horvātiju;”;

2)

direktīvas V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma V.1. iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas 5.1.1. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma “doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

2013. gada 1. jūlijs”;

ii)

iedaļas 5.1.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

2013. gada 1. jūlijs”;

iii)

iedaļas 5.1.3. punkta tabulās pēc attiecīgajiem ierakstiem, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādus ierakstus:

tabulā “Anestezioloģija” un “Vispārējā ķirurģija”:

“Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”;

tabulā “Neiroķirurģija” un “Dzemdniecība un ginekoloģija”:

“Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”;

tabulā “Vispārējā (internā) medicīna” un “Oftalmoloģija”:

“Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”,

tabulā “Otorinolaringoloģija” un “Pediatrija”:

“Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”,

tabulā “Ftiziopneimonoloģija” un “Uroloģija”:

“Hrvatska

Pulmologija

Urologija”,

tabulā “Traumatoloģija un ortopēdija” un “Patoloģiskā anatomija”:

“Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”,

tabulā “Neiroloģija” un “Psihiatrija”:

“Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”,

tabulā “Diagnostiskā radioloģija” un “Terapeitiskā radioloģija”:

“Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”,

tabulā “Plastiskā ķirurģija” un “Klīniskā bioloģija”:

“Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”,

 

tabulā “Mikrobioloģija” un “Bioķīmija”:

“Hrvatska

Klinička mikrobiologija”,

 

tabulā “Imunoloģija” un “Torakālā ķirurģija”:

“Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”,

 

tabulā “Bērnu ķirurģija” un “Asinsvadu ķirurģija”:

“Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”,

tabulā “Kardioloģija” un “Gastroenteroloģija”:

“Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”,

tabulā “Reimatoloģija” un “Hematoloģija”:

“Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”,

tabulā “Endokrinoloģija” un “Fizioterapija”:

“Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”,

tabulā “Neiropsihiatrija” un “Dermatoloģija un veneroloģija”:

“Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”,

tabulā “Radioloģija” un “Bērnu psihiatrija”:

“Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”,

tabulā “Geriatrija” un “Nefroloģija”:

“Hrvatska

 

Nefrologija”,

tabulā “Infekcijas slimības” un “Sabiedrības veselības aprūpe”:

“Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”,

tabulā “Farmakoloģija” un “Arodslimības”:

“Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”,

tabulā “Alergoloģija” un “Kodolmedicīna”:

“Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”,

tabulā “Mutes, sejas un žokļu ķirurģija (ārstu pamatapmācība)”:

“Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”,

tabulā “Bioloģiskā hematoloģija”:

“Hrvatska”,

 

tabulā “Stomatoloģija” un “Dermatoloģija”:

“Hrvatska”,

 

 

tabulā “Veneroloģija” un “Tropu medicīna”:

“Hrvatska”,

 

 

tabulā “Gastgroentroloģiskā ķirurģija” un “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”:

“Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”,

tabulā “Klīniskā neirofizioloģija” un “Zobu, mutes dobuma, sejas un žokļu ķirurģija (ārstu pamatapmācība un zobārstu pamatapmācība)”:

“Hrvatska”,

 

 

tabulā “Onkoloģija – ķīmijterapija” un “Ģenētika”:

“Hrvatska”;

 

 

iv)

iedaļas 5.1.4. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

2013. gada 1. jūlijs”;

b)

pielikuma V.2. iedaļas 5.2.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

1.

Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Svjedodžba

“prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

2013. gada 1. jūlijs”;

c)

pielikuma V.3. iedaļas 5.3.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

2013. gada 1. jūlijs”;

d)

pielikuma V.4. iedaļas 5.4.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2013. gada 1. jūlijs”;

e)

pielikuma V.5. iedaļas 5.5.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Svjedodžba

“prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

2013. gada 1. jūlijs”;

f)

pielikuma V.6. iedaļas 5.6.2. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma “magistar farmacije/magistra farmacije”

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

2013. gada 1. jūlijs”;

g)

pielikuma V.7. iedaļas 5.7.1. punkta tabulā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska”;

 

 

 

 

3.

Direktīvas VI pielikumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Hrvatska

Diploma “magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma “diplomirani inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma “diplomirani arhitektonski inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Diploma “inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Visiem diplomiem jābūt pievienotai apliecībai par dalību Horvātijas Arhitektu savienībā (Hrvatska komora arhitekata), ko izdod Horvātijas Arhitektu savienība Zagrebā.

Trešais akadēmiskais gads pēc pievienošanās”

B   DAĻA

JURIDISKĀS PROFESIJAS

1)

Direktīvas 77/249/EEK 1. panta 2. punktam pievieno šādu ierakstu:

“Horvātija: Odvjetnik/Odvjetnica”

2)

Direktīvas 98/5/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātija: Odvjetnik/Odvjetnica”

C   DAĻA

TOKSISKU PRODUKTU TIRDZNIECĪBA UN IZPLATĪŠANA

Direktīvas 74/557/EEK pielikumā pievieno šādu ierakstu:

“—

Horvātija:

1.

Ķīmiskās vielas/toksiski ražojumi, ko reglamentē Likums par ķīmiskajām vielām (OG 150/05, 53/08, 49/11) un sekundārie tiesību akti, kas pieņemti, balstoties uz minēto likumu.

2.

Augu aizsardzības līdzekļi, ko reglamentē Likums par augu aizsardzības līdzekļiem (OG 70/05) un sekundārie tiesību akti, kas pieņemti, balstoties uz minēto likumu.”


Top