EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0193

2006/193/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006 , EMAS-logon käyttöä poikkeuksellisesti kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 306) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 70, 9.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 363–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 252 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; Kumoaja 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/193/oj

9.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/63


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006,

EMAS-logon käyttöä poikkeuksellisesti kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisista säännöistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 306)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/193/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EMAS-logo osoittaa yleisölle ja muille asianomaisille, että EMAS-järjestelmään rekisteröidyllä organisaatiolla on asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukainen ympäristöjärjestelmä.

(2)

EMAS-logoa ei saa käyttää tuotteissa tai pakkauksissa taikka muita tuotteita, toimintaa tai palveluja koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä. Komissio harkitsee kuitenkin osana asetuksen (EY) N:o 761/2001 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua arviointia, millaisissa poikkeustapauksissa logoa voidaan näissä tapauksissa käyttöä.

(3)

Tietyt EMAS-järjestelmään rekisteröityneet organisaatiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa käyttää EMAS-logoa kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa, joissa ne voivat tehokkaasti välittää sidosryhmille ympäristötietoa.

(4)

Komission ja jäsenvaltioiden yhteistyönä suoritettu asetuksen (EY) N:o 761/2001 15 artiklan 3 kohdan mukainen EMAS-logon käyttöä, tunnistamista ja tulkintaa koskeva arvio osoitti, että kuljetuspakkaukset eli tertiääripakkaukset, sellaisena kuin ne on määritelty pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY (2), ovat asetuksen (EY) N:o 761/2001 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeustapaus ottaen huomioon, että tällaiset pakkaukset eivät välittömästi liity tuotteisiin ja sen vuoksi EMAS-logon käyttö tällaisissa pakkauksissa on sallittua.

(5)

EMAS-logossa olisi oltava lisätietoja, jotta voitaisiin varmistaa, ettei ympäristömerkeissä ole sekaantumisen vaaraa ja jotta yleisölle ja muille asianomaisille tiedotettaisiin selkeästi, että logon käyttö ei liity millään tavalla kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa oleviin tuotteisiin tai niiden ominaisuuksiin vaan EMAS-järjestelmään rekisteröityneen organisaation soveltamaan ympäristöjärjestelmään.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 761/2001 14 artiklalla perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EMAS-järjestelmään rekisteröityneet organisaatiot voivat käyttää asetuksen (EY) N:o 761/2001 liitteessä IV vahvistettuja EMAS-logon kahta muunnosta direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa.

Tällaisissa tapauksissa EMAS-logoon on lisättävä seuraava teksti: ”[EMAS-järjestelmään rekisteröityneen organisaation nimi] on rekisteröitynyt yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 196/2006 (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 4).

(2)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/20/EY (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 17).


Top