EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 70, 09 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 70

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
9 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 398/2006 av den 8 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 399/2006 av den 7 mars 2006 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 400/2006 av den 8 mars 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 402/2006 av den 8 mars 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 1 )

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 403/2006 av den 8 mars 2006 om fastställande av exportbidrag för nötkött

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 404/2006 av den 8 mars 2006 om fastställande av exportbidrag för griskött

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 405/2006 av den 8 mars 2006 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 406/2006 av den 8 mars 2006 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

48

 

*

Kommissionens direktiv 2006/29/EG av den 8 mars 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG när det gäller uteslutande från eller införande i tillämpningsområdet av vissa institut

50

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

AVS–EG-Ambassadörskommitténs beslut nr 5/2004 av den 17 december 2004 om budgetförordning för Centrum för företagsutveckling

52

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 1 mars 2006 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om användningen av EMAS logotyp i undantagsfallen med transportförpackningar och tertiära förpackningar [delgivet med nr K(2006) 306]  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2006 om upprättande av ett frågeformulär till rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) [delgivet med nr K(2006)598]  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2006 om ekonomiskt stöd från gemenskapen år 2006 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) [delgivet med nr K(2006) 604]

78

 

*

Kommissionens beslut av den 3 mars 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2006) 609]  ( 1 )

80

 

*

Kommissionens beslut av den 3 mars 2006 om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majslinjen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top