EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0193

2006/193/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2006 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 stanovujú pravidlá používania loga EMAS vo výnimočných prípadoch na prepravných a terciárnych obaloch [oznámené pod číslom K(2006) 306] (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 118M, 8.5.2007, p. 363–364 (MT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; Zrušil 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/193/oj

9.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. marca 2006,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 stanovujú pravidlá používania loga EMAS vo výnimočných prípadoch na prepravných a terciárnych obaloch

[oznámené pod číslom K(2006) 306]

(Text s významom pre EHP)

(2006/193/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Logo EMAS naznačuje verejnosti alebo iným zúčastneným stranám, že organizácia zaregistrovaná v EMAS zriadila environmentálny systém riadenia a správy v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 761/2001.

(2)

Logo EMAS sa nesmie používať na výrobkoch alebo pri ich balení, alebo v spojení s porovnateľnými tvrdeniami o iných výrobkoch, činnostiach alebo službách. Komisia však zváži, za akých výnimočných okolností sa logo EMAS môže používať ako súčasť hodnotenia ustanovená podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 761/2001.

(3)

Určité organizácie zaregistrované v EMAS prejavili záujem o používanie loga EMAS na prepravných alebo terciárnych obaloch ako účinného spôsobu oznámenia environmentálnych údajov zúčastneným stranám.

(4)

Vyhodnotením používania, rozpoznania a výkladu loga EMAS, ktoré uskutočnila Komisia podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 761/2001 v spolupráci s členskými štátmi, sa dospelo k záveru, že v prípade prepravných a terciárnych obalov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (2) ide o výnimočné okolnosti, ako sa predpokladá v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 761/2001, kde sa uvádza, že takéto obaly nie sú v priamom vzťahu s výrobkami, a preto je používanie loga EMAS na takýchto obaloch prípustné.

(5)

Okrem toho by sa mali k logu pridať dodatočné informácie s cieľom zabezpečiť, aby nenastala zámena so značkami pre environmentálne výrobky, a jasne oznámiť verejnosti a iným zúčastneným stranám, že používanie loga sa v žiadnom prípade nevzťahuje na výrobky alebo vlastnosti výrobkov, ktoré obsahujú prepravné alebo terciárne obaly, ale sa týka environmentálneho systému riadenia a správy, ktorý uplatňuje zaregistrovaná organizácia.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 761/2001,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Organizácie zaregistrované v EMAS môžu používať dva typy loga EMAS stanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 761/2001 na ich prepravných alebo terciárnych obaloch v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES.

Logo EMAS sa môže v takýchto prípadoch doplniť týmto textom: „[Názov organizácie zaregistrovanej v EMAS] je organizácia zaregistrovaná v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS)“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. marca 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 196/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 4).

(2)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/20/ES (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 17).


Top