EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1162

Komission asetus (EY) N:o 1162/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 258 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ks. Art. 8 ja Kumoaja 32013R1079 . Latest consolidated version: 01/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1162/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1162/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja toisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 (4), (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 säädetään huomattavista muutoksista sääntöihin ja menettelyihin, joita elintarvikealan toimijoiden ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava. Asetuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Joidenkin näiden toimenpiteiden soveltaminen välittömästi kyseisestä päivämäärästä lähtien olisi joissakin tapauksissa aiheuttanut käytännön ongelmia.

(2)

Jotta uusien sääntöjen ja menettelyjen täysimääräinen täytäntöönpano sujuisi ongelmitta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (5) säädetään tietyistä, 31 päivänä joulukuuta 2009 päättyvän siirtymäkauden ajan sovellettavista siirtymäjärjestelyistä. Siirtymäkauden pituuden määrittelyn yhteydessä otettiin huomioon näiden hygieniaa koskevien säännösten uudelleentarkastelu.

(3)

Asetuksissa (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetään, että komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 20 päivään toukokuuta 2009 mennessä kertomus, jossa tarkastellaan uusien hygieniasäännösten täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia.

(4)

Kertomus toimitettiin heinäkuussa 2009. Kertomuksessa ei kuitenkaan ehdoteta yksityiskohtaisia ratkaisuja raportoituihin ongelmiin, eikä sen yhteydessä esitetä lainsäädäntöehdotuksia. Todettujen vaikeuksien perusteella komissio harkitsee, ovatko lainsäädäntöehdotukset elintarvikehygienia-asetusten kehittämiseksi tarpeen.

(5)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimistosta, jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja asianomaisilta eurooppalaisilta elintarvikealan toimijoilta saatujen tietojen perusteella tietyt asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetyt siirtymäjärjestelyt olisi pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes uudelleentarkastelumenettely saadaan päätökseen.

(6)

Sen vuoksi olisi säädettävä ylimääräisestä siirtymäkaudesta, jonka aikana tiettyjä asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan edelleen. Yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi siirtymäkauden pituuden olisi periaatteessa oltava neljä vuotta, mutta se voi perustellussa tapauksessa olla myös lyhyempi.

(7)

Asetusta (EY) N:o 853/2004 ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana. Tämän säännöksen rajoittaminen tuoreeseen lihaan ennen uudelleentarkastelun päättymistä aiheuttaisi kuitenkin ylimääräisen taakan pienille tuottajille. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 853/2004 yleisiin vaatimuksiin, jotka koskevat tällaisten tuotteiden suoraa toimittamista tiettyjen edellytysten mukaisesti, rajoittamatta poikkeusta tuoreeseen lihaan. Tämä mahdollisuus olisi säilytettävä tässä asetuksessa säädetyn ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(8)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan joitakin sääntöjä, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden sekä kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden tuontia yhteisöön. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään siirtymäjärjestelyistä, joilla poiketaan näistä säännöistä tuotaessa yhteisöön sellaisia tuotteita, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista yhteisöön tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista. Kyseisten vaatimusten yhdenmukaistamista ei saateta loppuun ennen 31 päivää joulukuuta 2009. Kunnes yhteisön lainsäädäntö on yhdenmukaistettu, on tarpeen säätää poikkeuksista, joita sovelletaan tässä asetuksessa vahvistetun ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(9)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan jauhelihan valmistuksessa käytettävää raaka-ainetta ja pakkausmerkintöjä koskevat tietyt vaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään kuitenkin siirtymäjärjestelyistä, joilla poiketaan näistä vaatimuksista siirtymäkauden ajan, jonka kuluessa jauhelihalle asetetut koostumusvaatimukset, erityisesti rasvapitoisuus ja sidekudoksen ja lihaproteiinin suhde, olisi arvioitava. Arvioinnin perusteella nämä vaatimukset sisällytettiin komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille (6). Komissio hyväksyi ehdotuksen 30 päivänä tammikuuta 2008 ja toimitti sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kunnes ehdotus on käsitelty loppuun, on syytä pitää voimassa poikkeukset tiettyihin jauhelihaa koskeviin vaatimuksiin tässä asetuksessa säädetyn ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaan laboratoriot, jotka suorittavat virallisen valvonnan yhteydessä otettujen näytteiden analyysin, on akkreditoitava. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään siirtymäjärjestelystä, jolla poiketaan tästä vaatimuksesta niiden laboratorioiden osalta, joihin aikaisemman yhteisön lainsäädännön mukaisesti ei sovellettu akkreditointivaatimusta. Kokemus on osoittanut, että virallisia trikiinikokeita suorittavat, teurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa sijaitsevat laboratoriot tarvitsevat lisäaikaa täydellisen akkreditoinnin hankkimiseksi, koska akkreditointimenettely on monimutkainen ja työläs. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä siirtymäjärjestelyjen jatkamisesta kyseisten laboratorioiden osalta tietyin ehdoin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Siirtymäkausi

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvän siirtymäkauden ajan, jäljempänä ’siirtymäkausi’.

II   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 853/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

2 artikla

Jäniseläinten ja siipikarjan lihan suora toimittaminen pieninä määrinä

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta 1 artiklan 4 kohtaa, kyseisen asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana.

3 artikla

Tuontia koskevat terveysvaatimukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista, mukaan luettuina luettelot kolmansista maista ja niiden osista sekä laitoksista, joista tapahtuva tuonti on sallittu.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijat, jotka tuovat kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä elintarvikkeita, vapautetaan kyseisessä artiklassa säädetystä velvollisuudesta.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on soveltuvissa tapauksissa noudatettava yhdenmukaistettuja yhteisön sääntöjä ja muutoin jäsenvaltioiden soveltamia kansallisia sääntöjä.

4 artikla

Jauhelihan koostumusnormit ja pakkausmerkintävaatimukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V jakson II luvun 1 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijan on tarkastettava laitokseen tulevat raaka-aineet sen varmistamiseksi, että ne vastaavat jäljempänä esitetyssä taulukossa annettua tuotenimikettä lopputuotteen osalta.

Taulukko

Päivittäisen keskiarvon perusteella valvottavat koostumusvaatimukset

 

Rasvapitoisuus

Sidekudos: liha–proteiinisuhde

vähärasvainen jauheliha

≤ 7 %

≤ 12

naudan jauheliha

≤ 20 %

≤ 15

sianlihaa sisältävä jauheliha

≤ 30 %

≤ 18

muiden eläinlajien jauheliha

≤ 25 %

≤ 15

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V jakson IV luvussa säädetään, pakkausmerkinnässä on lisäksi oltava seuraavat maininnat:

”rasvapitoisuus alle…”,

”sidekudos: liha–proteiinisuhde alle…”.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisen jauhelihan, joka ei täytä koostumusvaatimuksia, saattamisen kansallisille markkinoilleen, jos jauheliha varustetaan kansallisella merkinnällä, joka ei ole sekoitettavissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin merkintöihin.

III   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 854/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

5 artikla

Tuontia koskevat terveysvaatimukset

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 III lukua ei sovelleta sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista, mukaan luettuina luettelot kolmansista maista ja niiden osista sekä laitoksista, joista tapahtuva tuonti on sallittu.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

IV   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 882/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

6 artikla

Trikiinitestausta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditointi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi nimetä virallista trikiinitestausta suorittavan, teurastamossa tai riistankäsittelylaitoksessa sijaitsevan laboratorion, jolla ei ole akkreditointia, edellyttäen että laboratorio

a)

osoittaa, että se on aloittanut tarvittavat menettelyt akkreditoinnin saamiseksi ja jatkaa niitä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti;

b)

antaa toimivaltaiselle viranomaiselle riittävät takeet siitä, että käytössä on laadunvalvontajärjestelmä niille analyyseille, jotka se suorittaa virallisen valvonnan yhteydessä.

Tätä siirtymätoimenpidettä soveltavien jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle tällaisten nimettyjen laboratorioiden akkreditoinnista kunkin vuoden lopussa.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2076/2005.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tammikuun 1 päivästä 2010joulukuun 31 päivään 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 lopullinen.


Top