EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 314, 01 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.314.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1158/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1159/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 декември 2009 година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1160/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1161/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1162/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1163/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (1)

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1164/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1165/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 и МСФО 7 (1)

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1166/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения

27

 

*

Регламент (ЕО) № 1167/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата (1)

29

 

*

Регламент (ЕО) № 1168/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (1)

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1169/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 353/2008 за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни претенции, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните (1)

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1171/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 (1)

43

 

*

Регламент (ЕО) № 1172/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5 000 тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества за пазарната 2009—2010 година

47

 

*

Регламент (ЕО) № 1173/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на интервенционните центрове за твърда пшеница и за ориз

48

 

*

Регламент (ЕО) № 1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета

50

 

*

Регламент (ЕО) № 1175/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aglio Bianco Polesano (ЗНП))

60

 

*

Регламент (ЕО) № 1176/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Redykołka (ЗНП)

62

 

*

Регламент (ЕО) № 1177/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (1)

64

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/152/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на крайния срок за включване в приложение I на активното вещество карбендазим (1)

66

 

*

Директива 2009/153/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на популярното наименование и чистота на активното вещество хидролизирани протеини (1)

67

 

*

Директива 2009/154/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно вещество (1)

69

 

*

Директива 2009/155/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на степента на чистота на активното вещество метазахлор (1)

72

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/857/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 13 декември 2007 година относно прилагането на член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна

73

 

 

Комисия

 

 

2009/858/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 г. и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на преразпределението на финансовото участие на Общността за някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение и с Решение 2009/560/ЕО (нотифицирано под номер C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/ЕО

 

*

Решение на Комисията 30 ноември 2009 година за невключване на дифениламин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2009) 9262)  (1)

79

 

 

2009/860/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за невключване на триазоксид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2009) 9271)  (1)

81

 

 

2009/861/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2009) 9282)  (1)

83

 

 

2009/862/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2009) 9326)  (1)

90

 

 

2009/863/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно финансовия принос на Общността за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните (нотифицирано под номер C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса в Общността на пастърма от някои области на Южна Африка и от Уругвай (нотифицирано под номер C(2009) 9362)  (1)

97

 

 

2009/865/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за даване на разрешение на държавите-членки да удължат временните разрешения, издадени за новите активни вещества метафлумизон и гама-цихалотрин (нотифицирано под номер C(2009) 9366)  (1)

100

 

 

2009/866/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 9399)  (1)

102

 

 

2009/867/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за освобождаване на определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части на обхвата на действие на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставен в сила и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито, чийто обхват бе разширен с цел включване на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top