EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0005(01)

2011/295/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 20. aprill 2011 , TARGET2-Securities võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2011/5)

ELT L 134, 21.5.2011, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/22


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

20. aprill 2011,

TARGET2-Securities võrguteenuse osutajate valimise kohta

(EKP/2011/5)

(2011/295/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 3.1 ja 12.1 ning artikleid 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

TARGET2-Securities (edaspidi „T2S”) eesmärgiks on lihtsustada kauplemisjärgset integreerumist osutades selleks põhilisi, neutraalseid ja Euroopa üleseid sularaha ja arveldusteenuseid keskpangarahas, et väärtpaberiregistrid (central securities depository, CSD) saaksid osutada oma klientidele integreeritud tehnilises piiriülese tehingu võimalusega keskkonnas ühtlustatud ja standarditud „ülekanne makse vastu”-arveldusteenuseid.

(2)

Võttes arvesse T2Si arengu kolmandat vahearuannet, otsustas T2Si programmi juhatus veebruaris 2010, et Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d’Italia (edaspidi „neli keskpanka” teevad vajalikud ettevalmistused, et valida kolm T2S võrguteenuse osutajat, kes tagavad T2Si platvormi ühenduvuse; valikumenetlust juhib Banca d’Italia [Itaalia keskpank].

(3)

Võttes arvesse T2Si arengu neljandat vahearuannet, otsustas EKP nõukogu oma 21. aprilli 2010 koosolekul, et T2Si võrguteenuse osas korraldatakse konkurss ja antakse mitte rohkem kui kolm litsentsi.

(4)

Võttes arvesse T2Si arengu viiendat vahearuannet, otsustas T2Si programmi juhatus, et Itaalia keskpank tegutseb valikumenetluses eurosüsteemi esindajana. Samuti otsustati, et T2Si programmi juhatus vastutab valimiskomisjoni liikmete määramise eest ning et eurosüsteemi keskpangad vastutavad valikukriteeriumide ja nendel põhineva valimiskomisjoni otsuse tulemuste eest. Itaalia keskpank vastutab valimismenetluse õige teostamise eest ja tema valimismenetlusega seotud erivastutus ei ole ühine nelja keskpanga vastutusega tasand2-tasand3 lepingu alusel.

(5)

T2Si programmi juhatus otsustas 13. augustil 2010, et Itaalia keskpanga vastutus tuleb täpsustada eurosüsteemi keskpankadelt Itaalia keskpangale antud valimismenetluse teostamise volituses.

(6)

Valimismenetluse eesmärk on tellida võrguteenuse osutajatelt eelnevalt määratletud ühenduvusteenuste kogum, mille põhjal T2Si võrguteenuse pakkujad kujundaksid, rakendaksid, annaksid üle ja käitaksid ühenduvuslahendusi, mille eesmärk on äriteabe turvaline vahetamine T2Si otseosalejate ja T2Si platvormi vahel.

(7)

Kuigi T2Si võrguteenuse osutajate valimismenetlus ei jää Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) (1) kohaldamisalasse, peaks volitatud keskpank kohastel juhtudel üldise suunisena kasutama direktiivi 2004/18/EÜ reegleid, 17. novembri 2008. aasta otsuses EKP/2008/17 (millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik) (2) sätestatud korda ja riigisiseseid õigusakte, millega võeti üle direktiiv 2004/18/EÜ.

(8)

EKP nõukogu andis Itaalia keskpangale ülesande teostada T2Si võrguteenuse osutajate valimismenetlus.

(9)

Itaalia keskpank võttis selle vastu ja kinnitas oma tahet tegutseda käesoleva otsuse kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „keskpank”– Euroopa keskpank (EKP) või euroala keskpank (RKP) või muu keskpank, kes võimaldab oma vääringu kasutamist T2Sis;

b)   „CSD” (väärtpaberite keskdepositoorium, central securities depository)– üksus, kes: a) võimaldab väärtpaberitehinguid töödelda ja arveldada elektroonilise kande alusel; b) osutab kontohaldusteenuseid st äriõiguslike toimingute ja väljaostude haldamist, ning c) tegutseb aktiivselt väärtpaberiemissioonide usaldusväärsuse tagamisel;

c)   „T2Si programmi juhatus” (T2S Programme Board)– eurosüsteemi juhtorgan, mis moodustatakse vastavalt 19. märtsi 2009. aasta otsusele EKP/2009/6 TARGET2-Securities programmi juhatuse asutamise kohta (3) ja mille ülesandeks on töötada välja ettepanekuid nõukogule tähtsaimates strateegilistes küsimustes ja täita seoses T2Siga üksnes tehnilise iseloomuga ülesandeid;

d)   „T2Si võrguteenuse osutaja”– võrguteenuse osutaja, kes on allkirjastanud litsentsilepingu ühenduvusteenuste osutamise kohta;

e)   „ühenduvusteenused”– võrgu otseühendus T2Si platvormiga, mille pakkumine T2Si võrguteenuse osutaja poolt on vajalik T2Si osalejale T2Si teenuste kasutamiseks või nendega seotud ülesannete ja vastutuse teostamiseks;

f)   „litsents”– õiguste andmine eurosüsteemi keskpankade poolt võrguteenuse osutajale, et ta võimaldaks T2Si otseosalejatele eelnevalt määratletud ühenduvusteenuste kogumi, mille põhjal T2Si võrguteenuse pakkujad kujundaksid, rakendaksid, annaksid üle ja käitaksid lahendusi, mille eesmärk on elektroonilise teabe turvaline vahetamine T2Si otseosalejate ja T2Si platvormi vahel;

g)   „valimiskomisjon”– komisjon, mis koosneb viiest eksperdist, kellest üks esindab volitatud keskpanka (eesistuja), üks nelja keskpanka, üks EPCOt ja kaks eurosüsteemi keskpankasid, kes valitakse T2Si programmi juhatuse poolt ja määratakse ametlikult volitatud keskpanga poolt;

h)   „EPCO” (eurosüsteemi hankekoordineerimise talitus, Eurosystem Procurement Coordination Office)– eurosüsteemi ühishanke koordineerimiseks otsusega EKP/2008/17 loodud organ;

i)   „eurosüsteemi keskpank”– euroala RKP või EKP;

j)   „tasand2-tasand3 leping” (Level 2-Level 3 agreement)– T2Si programmi juhatuse ja nelja keskpanga vahel läbiräägitav, nõukogu poolt heakskiidetav ning seejärel eurosüsteemi keskpankade ja nelja keskpanga poolt allakirjutatav tarne- ja kasutusleping. Leping sisaldab täpsustusi nelja keskpanga, T2Si programmi juhatuse ja eurosüsteemi keskpankade ülesannete ja vastutuse kohta;

k)   „T2Si otseosaleja”– mis tahes üksus, kellele on antud luba vahetada elektroonilisi andmeid T2Si platvormiga;

l)   „volitatud keskpank”– euroala RKP, kelle EKP nõukogu määrab T2Si võrguteenuste osutajate valimise menetluse teostajaks ja kellele eurosüsteemi keskpangad annavad pädevuse valitud osalejatega eurosüsteemi keskpankade nimel ja nende huvides alla kirjutada litsentsilepingud;

m)   „T2Si teenused”– eurosüsteemi poolt CSDdele ja keskpankadele pakutavad teenused;

n)   „litsentsileping”– leping Saksa õiguse alusel, mille kohta teeb ettepaneku T2Si programmi juhatus ja kiidab heaks EKP nõukogu, milles sätestatakse eurosüsteemi keskpankade ja asjaomaste T2Si võrguteenuse pakkujate vastastikused õigused ja kohustused;

o)   „valitud osaleja”– T2Si võrguteenuse osutajate valimise menetluses osaleja, kellega sõlmitakse litsentsileping;

p)   „hanketeade”– Euroopa Liidu Teatajas ja volitatud keskpanga asukoha liikmesriigi ametlikes teadaannetes avaldatav teade valimismenetluse kohta;

q)   „võitjaks kuulutamise reeglid”– üksikasjalikud reeglid, mida kohaldatakse valimismenetluses ja mis moodustavad avaldamisele kuuluvate valimisdokumentide osa;

r)   „valimisdokumendid”– võitjaks kuulutamise teade, hanketeade ja võitjaks kuulutamise reeglid koos lisadega;

s)   „euroala RKP”– selle liikmesriigi RKP, mille rahaühik on euro;

t)   „lahenduse kontroll”– T2Si võrguteenuse osutaja poolt pärast litsentsilepingu allkirjastamist läbiviidav test, mille eesmärgiks on kinnitada pakutud lahenduse kooskõla põhiliste funktsionaalsuse, vastupidavuse ja turvalisuse nõuetega;

u)   „alguskuupäev”– kuupäev, mil esimene CSD alustab T2Si teenuste kasutamist.

Artikkel 2

Volitatud keskpank

Esindades eurosüsteemi keskpanku, on volitatud keskpanga kohustused järgmised:

a)

T2Si võrguteenuse osutajate valimise menetluse teostamine, oma nimel ja esindades eurosüsteemi keskpanku, täielikus koostöös T2Si programmi juhatuse ja valimiskomisjoniga; selleks tuleb võimaldada materiaalne ja inimressurss, mis on vajalik valimise menetluse kooskõla tagamiseks volitatud keskpanga liikmesriigis kehtiva õigusega, ja

b)

litsentsilepingu allkirjastamine kooskõlas valimiskomisjoni otsusega oma nimel ja esindades eurosüsteemi keskpanku, kusjuures T2Si võrguteenuste osutajaid ei või mis tahes ajahetkel olla üle kahe.

Artikkel 3

Valimise ja võitjaks kuulutamise tingimused

1.   Volitatud keskpank viib läbi T2Si võrguteenuse osutajate valimise menetluse kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud põhimõtetega, mis hõlmavad läbipaistvuse, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise, võrdse juurdepääsu ja mittediskrimineerimise.

2.   T2Si võrguteenuse osutajaid ei ole mis tahes ajahetkel rohkem kui kaks.

3.   Valimismenetluse läbiviimisel järgib volitatud keskpank eelkõige järgmisi tingimusi:

a)

toimub valimismenetlus litsentsi väljastamise eesmärgil ning huvitatud majandusagent võib esitada pakkumise;

b)

kõik valimisdokumendid valmistavad eurosüsteemi keskpangad ja volitatud keskpank ette ühiselt ja need kiidab heaks T2Sj programmi juhatus;

c)

T2Sj võrguteenuse osutajad valitakse madalaima maksimumhinna põhjal teenuste kogumi eest, mida osutatakse T2Sj otseosalejatele kooskõlas T2Sj programmi juhatuse poolt heaks kiidetud mudeliga;

d)

kõik valimisdokumendid avaldatakse inglise keeles. Volitatud keskpank võib avaldada hanketeade ka oma ametlikus keeles. Valimismenetluses osalejad esitavad oma pakkumised ja kõik täiendavad dokumendid inglise keeles;

e)

volitatud keskpank täpsustab hanketeates, et valimismenetlus teostatakse tema nimel ja huvides ning samuti eurosüsteemi keskpankade huvides;

f)

volitatud keskpank avaldab hanketeate vähemalt järgmistes väljaannetes: i) Euroopa Liidu Teataja; ii) volitatud keskpanga poolt hanketeadete jaoks kasutatav riigiteataja; iii) kaks üleriigilist ajalehte; ja iv) Financial Times ja The Economist. Valimisdokumendid avaldatakse volitatud keskpanga veebilehel. Hanketeade avaldatakse ka EKP veebilehel, millele lisatakse link volitatud keskpanga kodulehele, et tagada juurdepääs kõikidele valimisdokumentidele;

g)

volitatud keskpank vastab hanketeates osutatud e-posti aadressile valimismenetluses saadetud selgitustaotlustele. Mis tahes sellised vastused avaldatakse volitatud keskpanga ja EKP poolt nende veebilehtedel;

h)

T2Si programmi juhatus valib valimiskomisjoni liikmed ja need määrab ametisse volitatud keskpank vahetult pärast pakkumiste tegemise ajavahemiku lõppemist;

i)

valimiskomisjoni liikmed peavad allkirjastama huvide konflikti puudumise deklaratsiooni, mille on heaks kiitnud T2Si programmi juhatus;

j)

volitatud keskpank teostab valimismenetluse toiminguid;

k)

valimiskomisjon peab muu hulgas läbi vaatama haldus- ja tehnilise teabe ning otsustama millised osalejad tuleb valimismenetluses kõrvaldada osalemisnõuete mittetäitmise tõttu. Valimiskomisjon hindab ebatavaliselt odavaid pakkumisi kooskõlas valimisdokumentides sätestatud reeglitega. Valimiskomisjon järjestab osalejad, keda ei kõrvaldatud valimismenetluses, nende pakkumiste majandusliku sisu tõusvas järjekorras;

l)

volitatud keskpank teavitab asjaomaseid osalejaid valimiskomisjoni kõikidest otsustest kirjalikult, kasutades turvalisi ja kiireid kanaleid.

4.   Kui valimiskomisjon on osalejad järjestanud kooskõlas lõike 3 punktiga k (eeljärjestus), teostab volitatud keskpank omal vastutusel legitiimsuse sisekontrolli, et kinnitada valimismenetluse õige läbiviimine. Selle kontrolli edukal lõpuleviimisel kuulutab volitatud keskpank välja lõpliku võitja ja kontrollib, et valitud osalejad vastavad nõuetele ja et nende deklaratsioonid vastavad tõele. Legitiimsuskontrolli ebaõnnestumisel lükatakse lõplik võitjate väljakuulutamine edasi ja volitatud keskpank pöördub juhiste saamiseks T2Si programmi juhatuse poole.

5.   Volitatud keskpank tegutseb valimismenetlusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas oma nimel ja huvides ning eurosüsteemi keskpankade huvides. Ta annab aru T2Si programmi juhatusele, kelle otsuseid ta peab täitma.

6.   Volitatud keskpank katab oma kulud, mis on seotud tema ülesannetega valimismenetluses.

Artikkel 4

Litsentsileping

1.   Kui volitatud keskpank on valimismenetluse ja võitjaks kuulutamise eespool osutatud tingimustel lõpetanud, teevad volitatud keskpank ja valimiskomisjon kõik vajalikud ettevalmistused, et volitatud keskpank saaks oma nimel ja eurosüsteemi keskpankade huvides sõlmida valitud osalejatega litsentsilepingu. Selleks annavad eurosüsteemi keskpangad volitatud keskpangale pädevuse litsentsileping alla kirjutada, andes eraldi volituse eurosüsteemi keskpankade nimel ja huvides tegutsemiseks (disclosed agency).

2.   Pärast litsentsilepingu alla kirjutamist teostab T2Si võrguteenuse osutaja lahenduse kontrolli. Kui T2Si võrguteenuse osutaja lahenduse kontroll ebaõnnestub, litsentsileping lõpetatakse. Sellisel juhul annab volitatud keskpank litsentsi osalejale, kes on valimismenetluses järjestuses järgmisel kohal pärast valitud osalejaid.

3.   Ilma et see mõjutaks järgmisi sätteid, aegub esialgses valimismenetluses antud litsents seitse aastat pärast alguskuupäeva.

4.   Kui litsentsileping T2Si võrguteenuse osutajaga lõpetatakse enne selle kestuse lõppu, kuid pärast edukat lahenduse kontrolli, võib T2Si programmi juhatuse äranägemisel litsentsilepingu pakkuda osalejale, kes on valimismenetluses järjestuses järgmisel kohal pärast valitud osalejaid, või muule võrguteenuse pakkujale pärast uut valimismenetlust, mille viib läbi volitatud keskpank või muu EKP nõukogu poolt määratud eurosüsteemi keskpank. Uue litsentsilepingu kestus on seitse aastat.

5.   T2Si programmi juhatuse taotlusel pikendab volitatud keskpank kõiki litsentsilepinguid kaks korda ühe aasta võrra.

6.   Volitatud keskpangal on pädevus esindada eurosüsteemi keskpankasid suhetes T2Si võrguteenuse osutajatega ja kolmandate isikutega seoses ühenduvusteenustega, samuti litsentsilepingute jooksval haldamisel eurosüsteemi keskpankade nimel ja huvides; seda nii eurosüsteemi pankade õiguste ja kohustuste teostamisel, sh kohtumenetlused, kui ka lepingu rikkumiste, kahjunõuete, lõpetamise, ettepanekute või lepingu muutmise osas. Volitatud keskpank annab aru T2Si programmi juhatusele, kelle otsuseid ta peab täitma.

7.   Volitatud keskpank peab võtma kõik meetmed, mis on vajalikud eurosüsteemi keskpankade või volitatud keskpanga ülesannete ja kohustuste täitmiseks seoses litsentsilepingutega, ja aru andma T2Si programmi juhatusele, kelle juhiseid ta peab täitma.

8.   Kõik teated, deklaratsioonid ja nõuded, sh menetluskäik, mis on seotud litsentsilepinguga, mis võimaldavad volitatud keskpangal täita eurosüsteemi keskpankade või volitatud keskpanga litsentsilepinguga seotud õigusi ja kohustusi, tuleb esitada volitatud keskpangale.

9.   Ilma et see piiraks artiklit 5, hüvitavad eurosüsteemi keskpangad volitatud keskpangale kõik mõistlikud kulud, mis tekivad seoses litsentsilepingu juhtimise ja jälgimisega, kooskõlas lõigetega 6 kuni 8.

Artikkel 5

Hüvitusnõuded

1.   Volitatud keskpangal on eurosüsteemi keskpankade ees piiramatu vastutus seoses kahjumi või kahjuga, mis tekib tema käesolevast otsusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmisega seotud pettusest või tahtlikust väärtäitmisest. Ta vastutab eurosüsteemi keskpankade ees mis tahes kahjumi või kahju eest, mis tekib raskest hooletusest tema käesolevast otsusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmisel; sellisel juhul on vastutus piiratud maksimumsummaga kokku 2 000 000 eurot kalendriaasta kohta.

2.   Kui kolmas isik kannab kahjumi ja kahju, mis tekib käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud volitatud keskpanga pettusest või tahtlikust väärtäitmisest, vastutab volitatud keskpank sellele kolmandale isikule hüvitise maksmise eest.

3.   Kui kolmas isik kannab kahjumi ja kahju, mis tekib käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud volitatud keskpanga raskest hooletusest või ettevaatamatusest, vastutab volitatud keskpank sellele kolmandale isikule hüvitise maksmise eest. Eurosüsteemi keskpangad hüvitavad volitatud keskpangale hüvituse, mis ületab maksimumsumma kokku 2 000 000 eurot kalendriaasta kohta, mille aluseks on kohtulahend või kokkulepe volitatud keskpanga ja kolmanda isiku vahel, kui kokkuleppe on eelnevalt heaks kiitnud T2Si programmi juhatus.

4.   Eurosüsteemi keskpangad hüvitavad täies ulatuses ja viivitamata volitatud keskpangale hüvitise, mis maksti kolmandale isikule järgmistel juhtudel: a) osalemise tingimused ja võitjaks kuulutamise kriteeriumid, b) valimiskomisjoni poolt osalemisnõuete ja võitjaks kuulutamise kriteeriumide põhjal tehtud otsus; c) valimiskomisjoni ebaõige tegevus, v.a juhul, kui tegutseti kooskõlas volitatud keskpanga kirjaliku soovitusega, või ei saadud asjaomases küsimuses eelnevalt volitatud keskpanga vastavat kirjalikku soovitust; d) mis tahes otsus või sündmus, mis väljus volitatud keskpanga pädevusest, sh need, mis võivad mõjutada antud litsentside kehtivust.

5.   Eurosüsteemi keskpangad ei hüvita volitatud keskpangale hüvitist, mis maksti kolmandatele isikutele tema vastutusel oleva tegevuse või toimingute tõttu, v.a juhul kui volitatud keskpank tegutses kooskõlas T2Si programmi juhatuselt saadud juhistega artikli 3 lõike 5 alusel vastupidiselt tema enda nägemusega.

6.   Kui kolmas isik on esitanud hagi, mis on seotud valimismenetluse tegevuse või tegevusetusega, mille eest peavad ainuvastutuse võtma eurosüsteemi keskpangad, annavad eurosüsteemi keskpangad pärast konsulteerimist volitatud keskpangaga volitatud keskpangale õigeaegse juhise võetavate meetmete kohta, näiteks sõltumatu õigusnõuniku esinduse või volitatud keskpanga õigusosakonna esinduse osas. Pärast otsuse tegemist tegutsemise strateegia kohta sellises menetluses, kannavad eurosüsteemi keskpangad mis tahes sellisest menetlusest tulenevad kulud ja tasud.

7.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vastutuse iga valimiskomisjoni liikme valimismenetlusega seotud tegevuse ja tegevusetusega.

8.   Kui kolmas isik esitab hagi, mis on seotud tegevuse või tegevusetusega volitatud keskpanga ainuvastutuses olevas valimismenetluses, peab volitatud keskpank tegema täielikku koostööd eurosüsteemi keskpankadega tema poolt võetavate meetmete osas, näiteks sõltumatu õigusnõuniku esinduse või volitatud keskpanga õigusosakonna esinduse osas, ning ta kannab sellest tulevad kulud.

9.   Kui eurosüsteemi keskpangad ja volitatud keskpank vastutavad kolmanda isiku poolt kantud kahjumi ja kahju eest ühiselt, kannab igaüks võrdse osa kuludest.

Artikkel 6

Lõppsätted

1.   Volitus kehtib seitse aastat alates alguskuupäevast.

2.   Volituse lõppemine ei mõjuta litsentsilepingute kehtivust.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahe päeva möödumisel pärast selle vastuvõtmist.

Frankfurt Maini ääres, 20. aprill 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(2)  ELT L 319, 29.11.2008, lk 76.

(3)  ELT L 102, 22.4.2009, lk 12.


Top