21.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/22


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2011. gada 20. aprīlis)

par TARGET2 vērtspapīriem tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi

(ECB/2011/5)

(2011/295/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk –“ECBS Statūti”) un jo īpaši to 3.1. un 12.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

TARGET2 vērtspapīriem (turpmāk – “T2V”) mērķis ir veicināt pēctirdzniecības integrāciju, sniedzot iespēju visā Eiropā neitrāli un pāri robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, tā, lai centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) saviem klientiem varētu integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu spējām sniegt harmonizētus un standartizētus norēķinu pakalpojumus saskaņā ar principu – piegāde pret samaksu.

(2)

Ņemot vērā Trešo starpposma T2V progresa ziņojumu, T2V programmas Valde 2010. gada februārī nolēma, ka Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d’Italia (turpmāk – “4CB”) veiks vajadzīgos sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu, ka ne vairāk kā trīs T2V tīkla pakalpojumu sniedzēji sniedz sakaru pakalpojumus T2V platformai un ka atlases procedūru vadīs Banca d’Italia.

(3)

Ņemot vērā Ceturto T2V progresa ziņojumu, ECB Padome 2010. gada 21. aprīļa sanāksmē nolēma, ka par T2V tīkla pakalpojumu sniegšanu tiks rīkots konkurss un ka tiks piešķirtas ne vairāk kā trīs licences.

(4)

Ņemot vērā Piekto T2V progresa ziņojumu, T2V programmas Valde 2010. gada jūlijā nolēma, ka atlases procedūrā Eurosistēmas vārdā rīkosies Banca d’Italia. Tā arī nolēma, ka T2V programmas valde atbildēs par atlases komisijas locekļu iecelšanu, jo Eurosistēmas centrālās bankas uzņemsies atbildību par atlases kritērijiem un par atlases komisijas saskaņā ar atlases kritērijiem pieņemto lēmumu. Banca d’Italia atbildēs par atlases procedūras pareizu norisi, un tās īpašā atbildība saistībā ar atlases procedūru ir nošķirta no 4CB atbildības, kas izriet no 2. līmeņa – 3. līmeņa līgumiem.

(5)

T2V programmas Valde 2010. gada 13. augustā nolēma, ka Banca d’Italia atbildība jāprecizē Eurosistēmas centrālo banku pilnvarās, ko tās sniegušas Banca d’Italia atlases procedūras veikšanai.

(6)

Atlases procedūras mērķis ir uzticēt tīkla pakalpojumu sniedzējiem sniegt virkni iepriekš noteiktu sakaru pakalpojumu, uz kuru pamata T2V tīkla pakalpojumu sniedzēji izstrādā, ievieš, piegādā un pārvalda sakaru risinājumus, kam jānodrošina droša biznesa informācijas apmaiņa starp tieši pievienotajiem T2V dalībniekiem un T2V platformu.

(7)

Lai gan uz T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (1), Direktīvā 2004/18/EK paredzētos noteikumus, 2008. gada 17. novembra Lēmumā ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (2), noteiktās procedūras un nacionālos tiesību aktus, kas īsteno Direktīvu 2004/18/EK un ko attiecīgos gadījumos piemēro attiecībā uz pilnvaroto centrālo banku, izmanto kā vispārīgas norādes.

(8)

ECB Padome iecēlusi Banca d’Italia, lai tā veic T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru.

(9)

Banca d’Italia pieņēmusi šo uzdevumu un apstiprinājusi gatavību rīkoties saskaņā ar šo lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“centrālā banka” ir Eiropas Centrālā banka (ECB) vai euro zonas nacionālā centrālā banka (NCB), vai cita centrālā banka, kas savu naudu dara pieejamu T2V;

b)

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (CVD) ir iestāde, kas: a) ļauj apstrādāt vērtspapīru darījumus un veikt norēķinus dematerializētā veidā; b) sniedz glabāšanas pakalpojumus, piemēram, vērtspapīru notikumu apkalpošanu un vērtspapīru dzēšanu; un c) aktīvi darbojas vērtspapīru emisijas integritātes nodrošināšanā;

c)

“T2V programmas Valde” ir Eurosistēmas vadības struktūra, kas izveidota, pamatojoties uz 2009. gada 19. marta Lēmumu ECB/2009/6 par TARGET2 vērtspapīriem programmas Valdi (3), un kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus ECB Padomei par būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīt tehniska rakstura uzdevumus saistībā ar T2V vai tās pēcnācēju;

d)

“T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs” ir tīkla pakalpojumu sniedzējs, kas parakstījis licences līgumu par sakaru pakalpojumu sniegšanu.

e)

“sakaru pakalpojumi” ir tiešais tīkla savienojums ar T2V platformu, kas T2V tīkla pakalpojumu sniedzējam jānodrošina tieši savienotam T2V dalībniekam, lai tas varētu gūt labumu, pildīt uzdevumus un saistības saistībā ar T2V pakalpojumiem;

f)

“licence” ir Eurosistēmas piešķirto tiesību nodošana T2V tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai tas tieši pievienotajiem T2V dalībniekiem varētu sniegt iepriekš noteiktu sakaru pakalpojumu kopumu, uz kura pamata T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs izstrādā, ievieš, piegādā un pārvalda sakaru risinājumus, kam jānodrošina droša elektronisko datu apmaiņa starp tieši pievienotajiem T2V dalībniekiem un T2V platformu;

g)

“atlases komisija” ir piecu ekspertu komisija, kurā iekļauts pa vienam pārstāvim no pilnvarotās centrālās bankas (priekšsēdētāja statusā), 4CB un Eurosistēmas iepirkumu koordinācijas biroja, kā arī divi Eurosistēmas centrālo banku pārstāvji, kurus iecēlusi T2V programmas Valde un oficiāli apstiprinājusi pilnvarotā centrālā banka;

h)

“Eurosistēmas iepirkumu koordinācijas birojs” (EIKB) ir struktūra, kas saskaņā ar Lēmumu ECB/2008/17 izveidota, lai koordinētu Eurosistēmas kopējo iepirkumu;

i)

“Eurosistēmas centrālā banka” ir euro zonas NCB vai ECB;

j)

“2. līmeņa – 3. līmeņa līgums” (Level 2-Level 3 agreement) ir piegādes un darbības nodrošināšanas līgums, par ko ir panākta vienošanās starp T2V programmas Valdi un 4CB, ko ir apstiprinājusi ECB Padome un ko pēcāk ir parakstījušas Eurosistēmas centrālās bankas un 4CB. Tas satur papildu detaļas par 4CB, T2V programmas Valdes un Eurosistēmas centrālo banku uzdevumiem un pienākumiem;

k)

“tieši pievienots T2V dalībnieks” ir iestāde, kam atļauts nosūtīt vai saņemt elektroniskos datus no T2V platformas;

l)

“pilnvarotā centrālā banka” ir euro zonas NCB, kuru ECB Padome iecēlusi T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūras sarīkošanai un kuru Eurosistēmas centrālās bankas pilnvarojušas Eurosistēmas centrālo banku vārdā parakstīt licences līgumus ar izvēlētiem procedūras dalībniekiem;

m)

“T2V pakalpojumu” ir pakalpojumi, ko Eurosistēmas centrālās bankas sniedz CVD un centrālajām bankām;

n)

“licences līgums” ir Vācijas likumiem pakļauts līgums, kura priekšlikumu iesniegusi T2V programmas Valde un kuru apstiprinājusi ECB Padome, kurā izklāstītas Eurosistēmas centrālo banku un attiecīgā T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja savstarpējās tiesības un pienākumi;

o)

“izvēlētais dalībnieks” ir T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūras dalībnieks, ar kuru noslēgts licences līgums;

p)

“paziņojums par līgumu” ir paziņojums par atlases procedūru, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un dalībvalsts, kurā atrodas pilnvarotā centrālā banka, oficiālajā izdevumā;

q)

“līguma piešķiršanas noteikumi” ir sīki izstrādāti noteikumi, kas regulē atlases procedūru un kas ir daļa no publicējamiem atlases dokumentiem;

r)

“atlases dokumenti” ir līguma piešķiršanas paziņojums, paziņojums par līgumu, kā arī līguma piešķiršanas noteikumi un to pielikumi;

s)

“euro zonas NCB” ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta ir euro;

t)

“koncepta pierādījums” ir pārbaude, ko T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs veic pēc licences līguma parakstīšanas un kuras mērķis ir pārbaudīt T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja piedāvātā risinājuma atbilstību funkcionālajām, noturības un drošības pamatprasībām;

u)

“darbības uzsākšanas diena” ir diena, kurā pirmais CVD sāk izmantot T2V pakalpojumus.

2. pants

Pilnvarotā centrālā banka

Pilnvarotā centrālā banka par labu Eurosistēmas centrālajām bankām:

a)

savā vārdā un pārstāvot Eurosistēmas centrālo banku intereses, rīko T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru, cieši sadarbojoties ar T2V programmas Valdi un atlases komisiju un sniedzot materiālus un cilvēkresursus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka atlases procedūra atbilst pilnvarotās centrālās bankas dalībvalstī piemērojamiem tiesību aktiem; un

b)

atbilstoši atlases komisijas lēmumam paraksta attiecīgo licences līgumu Eurosistēmas centrālo banku vārdā, kopējam T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju skaitam jebkurā laikā nepārsniedzot divus.

3. pants

Atlases un līgumu piešķiršanas nosacījumi

1.   Pilnvarotā centrālā banka T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru veic saskaņā ar Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktajiem pamatprincipiem, t. sk. caurredzamības, proporcionalitātes, vienlīdzīgas piekļuves un diskriminācijas novēršanas principu.

2.   T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju kopējais skaits jebkurā laikā nepārsniedz divus.

3.   Veicot atlases procedūru, pilnvarotā centrālā banka jo īpaši ievēro šādus nosacījumus:

a)

tā organizē atklātu procedūru licenču piešķiršanai, kurā piedāvājumu var iesniegt jebkurš ieinteresētais uzņēmums;

b)

visus atlases dokumentus kopīgi sagatavo Eurosistēmas centrālās bankas un pilnvarotā centrālā banka un apstiprina T2V programmas Valde;

c)

T2V tīkla pakalpojumu sniedzējus izvēlas, ņemot vērā zemāko maksimālo cenu par standarta pakalpojumu kopumu, kas jāsniedz tieši pievienotiem T2V dalībniekiem un kas atbilst T2V programmas Valdes apstiprinātam modelim;

d)

visus atlases dokumentus publicē angļu valodā. Pilnvarotā centrālā banka paziņojumu par līgumu var publicēt arī savā oficiālajā valodā. Atlases procedūras dalībnieki savus piedāvājumus un papildu dokumentus iesniedz angļu valodā;

e)

pilnvarotā centrālā banka paziņojumā par līgumu norāda, ka atlases procedūra tiek veikta tās vārdā un interesēs, kā arī Eurosistēmas centrālo banku interesēs;

f)

pilnvarotā centrālā banka paziņojumu par līgumu publicē vismaz: i) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ii) nacionālajā oficiālajā izdevumā, kuru paziņojumiem par līgumu izmanto pilnvarotā centrālā banka, iii) divās nacionālajās avīzēs un iv) Financial Times un The Economist. Atlases dokumentus publicē pilnvarotās centrālās bankas interneta lapā. Paziņojumu par līgumu publicē arī ECB interneta lapā, iekļaujot saiti uz pilnvarotās centrālās bankas interneta lapu, lai nodrošinātu piekļuvi visiem atlases dokumentiem;

g)

pilnvarotā centrāla banka atlases procedūras laikā atbild uz lūgumiem sniegt skaidrojumus, kas nosūtīti uz paziņojumā par līgumu norādīto e-pasta adresi. Jebkuru šādu atbildi pilnvarotā centrālā banka un ECB publicē savās interneta lapās;

h)

T2V programmas Valde ieceļ atlases komisijas locekļus, un pilnvarotā centrālā banka tos oficiāli apstiprina tūlīt pēc izsoles pieteikumu iesniegšanas perioda beigām;

i)

atlases komisijas locekļiem ir pienākums parakstīt deklarāciju par interešu konflikta neesamību, ko apstiprinājusi T2V programmas Valde;

j)

pilnvarotā centrālā banka risina ar atlases procedūras norisi saistītos jautājumus;

k)

atlases komisija pārbauda arī administratīvos un tehniskos dokumentus un lemj par to dalībnieku izslēgšanu no atlases procedūras, kas neatbilst dalības kritērijiem. Atlases komisija piedāvājumus par neparasti zemu cenu izvērtē saskaņā ar atlases dokumentos noteiktajiem noteikumiem. Atlases komisija no atlases procedūras neizslēgtos dalībniekus sarindo augošā secībā pēc viņu piedāvājuma ekonomiskā izdevīguma;

l)

pilnvarotā centrālā banka par visiem atlases komisijas lēmumiem oficiāli paziņo attiecīgajiem dalībniekiem, izmantojot drošus un ātrus rakstiskās komunikācijas līdzekļus.

4.   Kad atlases komisija sarindojusi dalībniekus saskaņā ar 3. punkta k) apakšpunktu (provizoriskā līguma piešķiršana), pilnvarotā centrālā banka atbild par leģitimitātes iekšējas pārbaudes veikšanu, lai pārbaudītu, vai atlases procedūra tika veikta pareizi. Ja šī pārbaude pabeigta veiksmīgi, pilnvarotā centrāla banka veic galīgo līguma piešķiršanu un pārbauda, vai atlasītie dalībnieki atbilst dalības prasībām un vai to sniegtās deklarācijas ir patiesas. Ja leģitimitātes pārbaude nav veiksmīga, līguma galīgo piešķiršanu atliek, un pilnvarotā centrālā banka šajā sakarā lūdz norādījumus T2V programmas Valdei.

5.   Pilnvarotā centrālā banka rīkojas savā vārdā un savās interesēs, kā arī Eurosistēmas centrālo banku interesēs attiecībā uz visām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no atlases procedūras. Tā arī sniedz pārskatus T2V programmas Valdei un rīkojas saskaņā ar tās lēmumiem.

6.   Pilnvarotā centrālā banka pati apmaksā savus izdevumus, kas saistīti ar uzdevumiem, ko tā veic atlases procedūrā.

4. pants

Licences līgums

1.   Kad pilnvarotā centrālā banka saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem pabeidz atlases un līgumu piešķiršanas procedūru, pilnvarotā centrālā banka un atlases komisija veic visus vajadzīgos sagatavošanās pasākumus, lai pilnvarotā centrālā banka Eurosistēmas centrālo banku vārdā varētu noslēgt licences līgumu ar katru no atlasītajiem dalībniekiem. Šajā nolūkā Eurosistēmas centrālās bankas ar atsevišķu pārstāvja pilnvaru, kas ļauj rīkoties Eurosistēmas centrālo banku vārdā, dod pilnvarotajai centrālajai bankai tiesības parakstīt licences līgumus.

2.   Pēc licences līguma parakstīšanas T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs veic koncepta pārbaudi. Ja T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs nespēj veiksmīgi veikt koncepta pārbaudi, licences līgumu izbeidz. Šādā gadījumā pilnvarotā centrālā banka licenci piešķir atlases procedūras dalībniekam, kurš ierindojās nākošajā augstākajā vietā pēc atlasītajiem dalībniekiem.

3.   Neierobežojot turpmākos šā panta punktus, licences, kas piešķirta sākotnējā atlases procedūrā, derīguma termiņš beidzas septiņus gadus pēc darbības uzsākšanas dienas.

4.   Ja licences līgums ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju tiek izbeigts pirms termiņa beigām, taču pēc veiksmīgas koncepta pārbaudes veikšanas, ar T2V programmas Valdes lēmumu licences līgumu var piedāvāt atlases procedūras dalībniekam, kurš ierindojās nākošajā augstākajā vietā pēc atlasītajiem dalībniekiem, vai piešķirt citam tīkla pakalpojumu sniedzējam pēc jaunas atlases procedūras, ko rīko pilnvarotā centrālā banka vai cita ECB Padomes iecelta Eurosistēmas centrālā banka. Jaunā licences līguma termiņš ir septiņi gadi.

5.   Pēc T2V programmas Valdes lūguma pilnvarotā centrālā banka visus licences līgumus divas reizes pagarina uz vēl vienu gadu.

6.   Pilnvarotā centrālā banka tiek pilnvarota solidāri pārstāvēt Eurosistēmas centrālās bankas attiecībās ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzējiem un trešām personām saistībā ar sakaru pakalpojumiem, kā arī pārvalda licences līgumus Eurosistēmas centrālo banku vārdā un interesēs, realizējot Eurosistēmas centrālo banku tiesības un pienākumus, t. sk. tiesas procesos, kas var būt saistīti ar līguma pārkāpumiem, zaudējumiem, izbeigšanu, apstrīdēšanu vai citām izmaiņām. Pilnvarotā centrālā banka par to ziņo T2V programmas Valdei un rīkojas saskaņā ar tās rīkojumiem.

7.   Pilnvarotā centrālā banka veic visus vajadzīgos pasākumus, lai tiktu izpildīti Eurosistēmas centrālo banku un, ja tādi ir, pilnvarotās centrālās bankas pienākumi un saistības attiecībā uz licences līgumiem, un par to ziņo T2V programmas Valdei, un ievēro jebkurus attiecīgos T2V programmas Valdes rīkojumus.

8.   Pilnvarotā centrālā banka saņem visus paziņojumus, deklarācijas un prasības, t. sk. tiesas pavēstes, saistībā ar licences līgumu, kas ļauj tai realizēt Eurosistēmas centrālo banku un, ja tādas ir, pilnvarotās centrālās bankas tiesības un pienākumus saistībā ar licences līgumu.

9.   Neierobežojot 5. pantu, Eurosistēmas centrālās bankas atlīdzina pamatotus izdevumus, kas pilnvarotajai centrālajai bankai radušies saistībā ar licenču līgumu pārvaldību un uzraudzību saskaņā ar 6.–8. punktu.

5. pants

Kompensācijas prasības

1.   Pilnvarotā centrālā banka bez ierobežojumiem atbild Eurosistēmas centrālajām bankām par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies viltus vai apzināta pārkāpuma dēļ, realizējot savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo lēmumu. Tā atbild Eurosistēmas centrālajām bankām par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies tās rupjas neuzmanības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar šo lēmumu, atbildību ierobežojot lielākais līdz EUR 2 000 000 kalendārā gada laikā.

2.   Ja zaudējumus vai kaitējumu cieš trešā persona, kurai tie radušies krāpšanas vai apzināta pārkāpuma dēļ, pilnvarotajai centrālajai bankai pildot savus pienākumus saskaņā ar šo lēmumu, pilnvarotā centrālā banka atbild par jebkuru trešai personai maksājamu kompensāciju.

3.   Ja zaudējumus vai kaitējumu cieš trešā persona, kurai tie radušies krāpšanas vai apzināta pārkāpuma dēļ, pilnvarotajai centrālajai bankai pildot savus pienākumus saskaņā ar šo lēmumu, pilnvarotā centrālā banka atbild par jebkuru trešai personai maksājamu kompensāciju. Eurosistēmas centrālās bankas atlīdzina pilnvarotajai centrālajai bankai jebkuru šādu kompensāciju, kuras kopējā summa pārsniedz EUR 2 000 000 kalendārajā gadā, pamatojoties uz tiesas paziņojumu vai mierizlīgumu starp pilnvaroto centrālo banku un jebkuru šādu trešo personu, ar nosacījumu, ka mierizlīgumu iepriekš apstiprinājusi T2V programmas valde.

4.   Eurosistēmas centrālās bankas ātri un pilnībā atlīdzina pilnvarotajai centrālajai bankai jebkuru kompensāciju, ko tā samaksājusi trešām personām, ja tā radusies šādu iemeslu dēļ: a) dalības prasības un piešķiršanas kritēriji; b) atlases komisijas lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz dalības prasībām un piešķiršanas kritērijiem; c) atlases komisijas nepareiza rīcība, ja vien tā nav rīkojusies saskaņā ar rakstisku pilnvarotās centrālās bankas padomu vai par attiecīgo jautājumu iepriekš nav saņēmusi pienācīgu rakstisku padomu no pilnvarotās centrālās bankas; d) jebkurš lēmums vai notikums, kas ir ārpus pilnvarotās centrālās bankas kontroles, t. sk. tie, kas var ietekmēt piešķirto licenču efektivitāti.

5.   Eurosistēmas centrālās bankas neatlīdzina pilnvarotajai centrālajai bankai kompensācijas, kas izmaksātas trešām personām operatīvo aktivitāšu vai citu procedūras dokumentu dēļ, kas ietilpst tās atbildības jomā, ja vien pilnvarotā centrālā banka pretēji saviem padomiem rīkojusies saskaņā ar T2V programmas Valdes rīkojumiem, ievērojot 3. panta 5. punktu.

6.   Ja trešās personas iesniegušas tiesā prasības, kas saistītas ar darbībām vai bezdarbību attiecībā uz atlases procedūru, par kuru ekskluzīvā atbildība jāuzņemas Eurosistēmas centrālajām bankām, Eurosistēmas centrālās bankas, apspriežoties ar pilnvaroto centrālo banku, savlaicīgi dod rīkojumu pilnvarotajai centrālajai bankai par pasākumiem, kas tai jāveic, piem., pārstāvniecību, ko veic ārējais padomdevējs vai pilnvarotās centrālās bankas iekšējais juridiskais dienests. Kad pieņemts lēmums par turpmākajām darbībām šādos procesos, no šādām darbībām izrietošos tiesāšanās izdevumus un maksas sedz Eurosistēmas centrālās bankas.

7.   Eurosistēmas centrālās bankas uzņemas atbildību par atsevišķu atlases komisijas locekļu darbību un bezdarbību saistībā ar atlases procedūru.

8.   Trešām personām ceļot prasības tiesā par darbību un bezdarbību saistībā ar atlases procedūru, par kuru pilnībā atbild pilnvarotā centrālā banka, pilnvarotā centrālā banka sadarbojas ar Eurosistēmas centrālajām bankām attiecībā uz veicamajiem pasākumiem, piem., pārstāvniecību, ko veic ārējais padomdevējs vai pilnvarotās centrālās bankas iekšējais juridiskais dienests, un sedz attiecīgās izmaksas.

9.   Ja Eurosistēmas centrālās bankas un pilnvarotā centrālā banka solidāri atbild par zaudējumiem vai kaitējumu trešām personām, katra no tām sedz vienādu izmaksu daļu.

6. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Pilnvaras ir spēkā septiņus gadus no darbības uzsākšanas dienas.

2.   Pilnvaru beigšanās neietekmē attiecīgo licences līgumu derīgumu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divas dienas pēc tā apstiprināšanas.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 20. aprīlī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(2)  OV L 319, 29.11.2008., 76. lpp.

(3)  OV L 102, 22.4.2009., 12. lpp.