EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0005(01)

2011/295/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities (ECB/2011/5)

EUT L 134, 21.5.2011, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 april 2011

om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities

(ECB/2011/5)

(2011/295/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 3.1 och 12.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

TARGET2-Securities (nedan kallat T2S) syftar till att underlätta integrationen av transaktionsavveckling genom att den möjliggör grundläggande, neutral och gränslös kontant- och värdepappersavveckling i Europa så att värdepapperscentraler kan tillhandahålla sina kunder harmoniserade och standardiserade avvecklingstjänster i centralbankspengar med leverans mot betalning i en tekniskt integrerad miljö.

(2)

I samband med den tredje delrapporten om T2S i februari 2010 beslöt T2S-styrelsen att Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d’Italia (nedan kallade de fyra centralbankerna) skulle vidta de förberedelser som krävs för att erhålla upp till tre leverantörer av nätverkstjänster till T2S som kan tillhandahålla konnektivitetstjänster till T2S-plattformen samt att Banca d’Italia skulle leda urvalsförfarandet.

(3)

I samband med den fjärde delrapporten om T2S beslöt ECB-rådet vid sitt möte den 21 april 2010 att tillhandahållandet av nätverkstjänster inom T2S skulle bli föremål för en upphandling samt att högst tre licenser skulle tilldelas.

(4)

I samband med den femte delrapporten om T2S i juli 2010 beslöt T2S-styrelsen att Banca d’Italia skulle vara Eurosystemets operativa organ för urvalsförfarandet. Den beslöt även att T2S-styrelsen skulle ansvara för att utse ledamöter till urvalskommittén eftersom centralbankerna i Eurosystemet ska bära ansvaret för urvalskriterierna samt för resultatet av urvalskommitténs beslut på grundval av urvalskriterierna. Banca d’Italia skulle ansvara för att urvalsförfarandet genomfördes korrekt, och dess specifika ansvarsskyldighet för urvalsförfarandet skulle vara åtskilt från de fyra centralbankernas ansvarsskyldighet enligt nivå 2/nivå 3-avtalet.

(5)

Den 13 augusti 2010 beslöt T2S-styrelsen att Banca d’Italias ansvarsskyldighet skulle specificeras mer ingående i ett bemyndigande från centralbankerna i Eurosystemet till Banca d’Italia om att genomföra urvalsförfarandet.

(6)

Syftet med urvalsförfarandet är att ge leverantörer av nätverkstjänster i uppdrag att tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster, som utgör grunden för de konnektivitetslösningar som leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera och driva för ett säkert utbyte av affärsinformation mellan de direktanslutna T2S-aktörerna och T2S-plattformen.

(7)

Urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster faller visserligen utanför tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (1), men i tillämpliga fall bör ändå reglerna enligt direktiv 2004/18/EG, förfarandena enligt beslut ECB/2008/17 av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (2) samt den nationella lagstiftningen om genomförande av direktiv 2004/18/EG användas som allmänna riktlinjer för den bemyndigade centralbanken.

(8)

Banca d’Italia har av ECB-rådet utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster.

(9)

Banca d’Italia hade godtagit detta uppdrag och har bekräftat sin vilja att agera i enlighet med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   centralbank: Europeiska centralbanken (ECB), en nationell centralbank i euroområdet eller en annan centralbank som tillgängliggör sin valuta i T2S,

b)   värdepapperscentral: en enhet som a) möjliggör att värdepapperstransaktioner hanteras och avvecklas genom kontoföring, b) tillhandahåller förvaringstjänster, dvs. hanterar bolagshändelser och inlösen, samt c) spelar en aktiv roll för att säkerställa integriteten vid värdepappersemissioner.

c)   T2S-styrelsen: ett ledningsorgan inom Eurosystemet som har inrättats i enlighet med beslut ECB/2009/6 av den 19 mars 2009 om att inrätta en styrelse för TARGET2-Securities (3), som har till uppgift att för ECB-rådets räkning ta fram förslag om viktiga strategiska frågor och utföra uppgifter av teknisk karaktär i fråga om T2S eller dess efterföljare.

d)   leverantör av T2S-nätverkstjänster: leverantör av nätverkstjänster som har undertecknat ett licensavtal om att tillhandahålla konnektivitetstjänster.

e)   konnektivitetstjänster: den direkta nätverksanslutning till T2S-plattformen som en direktansluten T2S-aktör behöver få från en leverantör av T2S-nätverkstjänster för att utnyttja T2S-tjänsterna eller fullgöra uppgifter och skyldigheter som avser T2S-tjänsterna.

f)   licens: själva tilldelningen av den rätt som centralbankerna inom Eurosystemet har beviljat en leverantör av T2S-nätverkstjänster och som består av att för direktanslutna T2S-aktörer tillhandahålla en rad fördefinierade konnektivitetstjänster som utgör grunden för de lösningar som leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska utforma, implementera, leverera och driva för ett säkert utbyte av elektroniska uppgifter mellan de direktanslutna T2S-aktörerna och T2S-plattformen.

g)   urvalskommitté: en kommitté med fem experter bestående av en företrädare för den bemyndigade centralbanken (som är ordförande), en för de fyra centralbankerna och en för EPCO samt två företrädare för centralbankerna i Eurosystemet, vilka samtliga har utsetts av T2S-styrelsen och utnämnts formellt av den bemyndigade centralbanken.

h)   Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar (EPCO): det organ som har inrättats genom beslut 2008/893/EG (ECB/2008/17) för att samordna Eurosystemets gemensamma upphandlingar.

i)   centralbank i Eurosystemet: antingen en nationell centralbank i euroområdet eller ECB.

j)   nivå 2/nivå 3-avtal: det leverans- och driftsavtal som förhandlas mellan T2S-styrelsen och de fyra centralbankerna, som godkänns av ECB-rådet och därefter undertecknas av centralbankerna i Eurosystemet och de fyra centralbankerna. Avtalet innehåller ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, T2S-styrelsen och centralbankerna i Eurosystemet.

k)   direktansluten T2S-aktör: varje enhet som får utbyta elektroniska uppgifter med T2S-plattformen.

l)   bemyndigad centralbank: den nationella centralbank i euroområdet som av ECB-rådet har utsetts att genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster och som av centralbankerna i Eurosystemet har tilldelats befogenhet att underteckna licensavtalen med de utvalda deltagarna för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen.

m)   T2S-tjänster: tjänster som centralbankerna i Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentraler och centralbanker.

n)   licensavtal: ett avtal enligt tysk rätt som har lagts fram på förslag av T2S-styrelsen och godkänts av ECB-rådet och som föreskriver ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet och den berörda leverantören av T2S-nätverkstjänster.

o)   utvald deltagare: en deltagare i urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster som har tilldelats ett licensavtal.

p)   upphandlingsmeddelande: det meddelande om urvalsförfarandet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning samt i den nationella officiella tidningen i den medlemsstat där den bemyndigade centralbanken är belägen.

q)   tilldelningsregler: detaljerade regler för urvalsförfarandet som utgör en del av de urvalshandlingar som ska offentliggöras.

r)   urvalshandlingar: tilldelningsmeddelande, upphandlingsmeddelande samt tilldelningsregler och tillhörande bilagor och tillägg.

s)   nationell centralbank i euroområdet: nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

t)   koncepttest: ett test som en leverantör av T2S-nätverkstjänster ska utföra efter det att licensavtalet har undertecknats för att kontrollera att den erbjudna lösningen uppfyller grundläggande funktions-, uthållighets- och säkerhetskrav.

u)   idrifttagandedatum: det datum då den första värdepapperscentralen börjar använda T2S-tjänsterna.

Artikel 2

Bemyndigad centralbank

Till förmån för centralbankerna i Eurosystemet ska den bemyndigade centralbanken

a)

genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster, i eget namn och i enlighet med dessa centralbankers intressen, i fullt samarbete med T2S-styrelsen och urvalskommittén genom att tillhandahålla de materiella och mänskliga resurser som krävs för att se till att urvalsförfarandet följer tillämplig lag i den bemyndigade centralbankens medlemsstat, och

b)

i enlighet med urvalskommitténs beslut underteckna det relevanta licensavtalet med samtliga leverantörer av T2S-nätverkstjänster, högst två vid varje tillfälle, för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med dessa centralbankers intressen.

Artikel 3

Urvals- och tilldelningsvillkor

1.   Den bemyndigade centralbanken ska genomföra urvalsförfarandet för leverantörer av T2S-nätverkstjänster i överensstämmelse med de allmänna principer som föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, däribland öppenhet, proportionalitet, likabehandling, lika tillgång och icke-diskriminering.

2.   Det sammanlagda antalet leverantörer av T2S-nätverkstjänster får inte vid något tillfälle överstiga två.

3.   När urvalsförfarandet utförs ska den bemyndigade centralbanken framför allt iaktta följande:

a)

Den ska genomföra ett öppet förfarande för tilldelningen av licenser där alla intresserade ekonomiska aktörer får lämna anbud.

b)

Samtliga urvalshandlingar ska utarbetas gemensamt av centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken samt godkännas av T2S-styrelsen.

c)

Leverantörerna av T2S-nätverkstjänster ska väljas ut på grundval av det lägsta maximipriset för en standarduppsättning tjänster som ska tillhandahållas gruppen av direktanslutna T2S-aktörer enligt den modell som har godkänts av T2S-styrelsen.

d)

Samtliga urvalshandlingar ska offentliggöras på engelska. Den bemyndigade centralbanken får även offentliggöra upphandlingsmeddelandet på sitt officiella språk. Deltagarna i urvalsförfarandet ska lämna sina anbud och alla kompletterande handlingar på engelska.

e)

I upphandlingsmeddelandet ska den bemyndigade centralbanken ange att urvalsförfarandet genomförs i eget namn och för centralbankerna inom Eurosystemet.

f)

Den bemyndigade centralbanken ska offentliggöra upphandlingsmeddelandet i åtminstone i Europeiska unionens officiella tidning, ii den nationella officiella tidning som den bemyndigade centralbanken använder sig av för upphandlingsmeddelanden, iii två nationella tidningar samt iv Financial Times och The Economist. Urvalshandlingarna ska offentliggöras på den bemyndigade centralbankens webbplats. Upphandlingsmeddelandet ska även offentliggöras på ECB:s webbplats med en länk till den bemyndigade centralbankens webbplats för att ge tillgång till samtliga urvalshandlingar.

g)

Den bemyndigade centralbanken ska svara på de begäranden om förtydligande av urvalsförfarandet som sänds till e-postadressen i upphandlingsmeddelandet. Den bemyndigade centralbanken och ECB ska offentliggöra alla sådana svar på sina respektive webbplatser.

h)

Ledamöterna i urvalskommittén ska utses av T2S-styrelsen och formellt utnämnas av den bemyndigade centralbanken omedelbart efter anbudsperiodens slut.

i)

Ledamöterna i urvalskommittén ska vara skyldiga att underteckna den försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt som har godkänts av T2S-styrelsen.

j)

Den bemyndigade centralbanken ska genomföra de operativa aspekterna av urvalsförfarandet.

k)

Urvalskommittén ska bland annat granska den administrativa och tekniska dokumentationen samt besluta om att deltagare som inte uppfyller deltagandekraven ska uteslutas från urvalsförfarandet. Urvalskommittén ska utvärdera onormalt låga anbud enligt reglerna i urvalshandlingarna. Urvalskommittén ska rangordna de deltagare som inte har uteslutits från urvalsförfarandet i stigande ordning utifrån deras ekonomiska anbud.

l)

Den bemyndigade centralbanken ska formellt underrätta deltagarna skriftligen om alla urvalskommitténs beslut med hjälp av en säker och snabb metod.

4.   När urvalskommittén har rangordnat deltagarna i enlighet med punkt 3 k (preliminär tilldelning) ska den bemyndigade centralbanken på eget ansvar genomföra en intern granskning för att kontrollera att urvalsförfarandet har genomförts på ett korrekt sätt. När denna kontroll har slutförts ska den bemyndigade centralbanken fastställa sluttilldelningen samt kontrollera att de utvalda deltagarna uppfyller deltagandekraven och att deras egen försäkran är sanningsenlig. Skulle legitimitetskontrollen ge ett negativt utslag, ska sluttilldelningen senareläggas och den bemyndigade centralbanken söka vägledning i frågan av T2S-styrelsen.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska agera i eget namn och i enlighet med sina egna intressen liksom i enlighet med intressena för centralbankerna inom Eurosystemet när det gäller samtliga rättigheter och skyldigheter som härrör från urvalsförfarandet. Den ska även rapportera om detta till T2S-styrelsen samt följa de beslut som har fattats av T2S-styrelsen.

6.   Den bemyndigade centralbanken ska bära sina egna kostnader för de uppgifter som den utför i urvalsförfarandet.

Artikel 4

Licensavtal

1.   När urvals- och tilldelningsförfarandet har slutförts av den bemyndigade centralbanken enligt ovannämnda villkor, ska den bemyndigade centralbanken och urvalskommittén vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för att den bemyndigade centralbanken ska kunna ingå ett licensavtal med var och en av de utvalda deltagarna som företrädare för centralbankerna i Eurosystemet. För detta ändamål ska centralbankerna i Eurosystemet ge den bemyndigade centralbanken befogenhet att underteckna licensavtalen genom en separat fullmakt att agera för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen (synligt ombud).

2.   När licensavtalet har undertecknats ska en leverantör av T2S-nätverkstjänster genomföra ett koncepttest. Om leverantören av T2S-nätverkstjänster inte framgångsrikt lyckas genomföra ett koncepttest, ska licensavtalet avslutas. I så fall ska den bemyndigade centralbanken tilldela en licens till den deltagare i urvalsförfarandet som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna.

3.   Utan att det påverkar följande punkter ska en licens som har tilldelats i det inledande urvalsförfarandet löpa ut sju år efter idrifttagandedatum.

4.   Om T2S-styrelsen väljer att avsluta ett licensavtal med en leverantör av T2S-nätverkstjänster innan det upphör att gälla men efter ett framgångsrikt genomfört koncepttest, kan ett licensavtal antingen erbjudas till den deltagare i urvalsförfarandet som har rangordnats näst högst på rangordningslistan efter de utvalda deltagarna eller också tilldelas en annan leverantör av nätverkstjänster efter ett nytt urvalsförfarande som ska genomföras av den bemyndigade centralbanken eller av en annan centralbank i Eurosystemet som har utsetts av ECB-rådet. Det nya licensavtalet ska ha en löptid på sju år.

5.   På T2S-styrelsens begäran ska den bemyndigade centralbanken förlänga samtliga licensavtal två gånger med ett år vardera.

6.   Den bemyndigade centralbanken ska ha befogenhet att företräda centralbankerna i Eurosystemet gemensamt gentemot leverantörerna av T2S-nätverkstjänster och annan tredje part i fråga om konnektivitetstjänster samt att förvalta licensavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och i enlighet med deras intressen på kontinuerlig basis, genom att bland annat genomdriva såväl rättigheter som skyldigheter för centralbankerna i Eurosystemet, inklusive i domstolsförfaranden, inklusive men inte begränsat till kontraktsbrott, skadestånd, uppsägning, krav eller andra avtalsändringar. Den bemyndigade centralbanken ska rapportera om detta till T2S-styrelsen och följa dess anvisningar.

7.   Den bemyndigade centralbanken ska vidta alla åtgärder som krävs för att fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende licensavtalen för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken samt rapportera om detta till T2S-styrelsen och följa dess anvisningar.

8.   Den bemyndigade centralbanken ska ta emot alla meddelanden, förklaringar och kravbrev, inklusive delgivningsbeslut, som rör ett licensavtal för att kunna fullgöra åtaganden och skyldigheter avseende licensavtalet för centralbankerna i Eurosystemet och, i förekommande fall, för den bemyndigade centralbanken.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 ska centralbankerna i Eurosystemet ersätta den bemyndigade centralbanken för samtliga skäliga kostnader som den ådrar sig för förvaltning och övervakning av licensavtal enligt punkterna 6–8.

Artikel 5

Ersättningskrav

1.   Den bemyndigade centralbanken ska vara obegränsat ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av bedrägeri eller uppsåtlig handling när den fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut. Den ska vara ansvarsskyldig gentemot centralbankerna i Eurosystemet för varje förlust eller skada som uppstår till följd av grov vårdslöshet när den utför sina skyldigheter enligt detta beslut, och ansvaret är i så fall begränsat till högst 2 000 000 euro per kalenderår.

2.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av bedrägeri eller avsiktlig försummelse från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part.

3.   Om tredje part drabbas av förlust eller skada till följd av grov eller enkel vårdslöshet från den bemyndigade centralbanken när denna fullgör sina rättigheter och skyldigheter enligt detta beslut, åligger det den bemyndigade centralbanken att utbetala eventuell ersättning till denna tredje part. Centralbankerna i Eurosystemet ska gottgöra den bemyndigade centralbanken för ersättning som överstiger ett samlat belopp av högst 2 000 000 euro per kalenderår, med stöd av ett domstolsuttalande eller ett förlikningsavtal mellan den bemyndigade centralbanken och tredje part, under förutsättning att förlikningsavtalet har godkänts i förväg av T2S-styrelsen.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet ska utan dröjsmål gottgöra den bemyndigade centralbanken fullt ut för eventuell ersättning som den har utbetalat till tredje part när den hänför sig till a) deltagandekrav och tilldelningskriterier, b) ett beslut som fattas av urvalskommittén på grundval av deltagandekrav och tilldelningskriterier, c) urvalskommitténs felaktiga agerande, om den inte har handlat enligt den bemyndigade centralbankens skriftliga anvisningar eller inte i förväg har fått lämpliga skriftliga anvisningar om den fråga det gäller från den bemyndigade centralbanken, d) varje beslut eller händelse som ligger utanför den bemyndigade centralbankens kontroll, vilket även gäller om de kan påverka effektiviteten för de tilldelade licenserna.

5.   Den bemyndigade centralbanken ska inte erhålla någon gottgörelse från centralbankerna i Eurosystemet för ersättning som har utbetalats till tredje part till följd av den operativa verksamheten och andra förfaranden som ligger inom dess ansvarsområde, om inte den bemyndigade centralbanken har agerat i linje med anvisningar från T2S-styrelsen enligt artikel 3.5 mot sin egen inrådan.

6.   När tredje part har vidtagit rättsliga åtgärder som avser handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som centralbankerna i Eurosystemet är exklusivt ansvariga för, ska centralbankerna i Eurosystemet efter samråd med den bemyndigade centralbanken i god tid anvisa den bemyndigade centralbanken om vilka åtgärder den ska ta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av den bemyndigade centralbankens egna juridiska enheter. Så snart beslut har fattats om tillvägagångssättet i ett sådant förfarande, ska centralbankerna i Eurosystemet stå för rättegångskostnader och avgifter som uppstår till följd av dessa åtgärder.

7.   Centralbankerna i Eurosystemet ska vara ansvariga för de enskilda urvalskommittéledamöternas handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med urvalsförfarandet.

8.   När tredje part har vidtagit rättsliga åtgärder för handlingar eller underlåtenhet att handla i samband med det urvalsförfarande som den bemyndigade centralbanken är exklusivt ansvarig för, ska den bemyndigade centralbanken samarbeta fullt ut med centralbankerna i Eurosystemet om vilka åtgärder den ska ta, till exempel om den ska företrädas av externa ombud eller av sina egna juridiska enheter, samt bära efterföljande kostnader.

9.   Om centralbankerna i Eurosystemet och den bemyndigade centralbanken är gemensamt ansvariga för förlust eller skada som åsamkats tredje part ska kostnaden delas lika dem emellan.

Artikel 6

Slutbestämmelser

1.   Ett bemyndigande ska gälla i sju år räknat från idrifttagandedatum.

2.   När bemyndigandet går ut påverkar detta inte giltigheten för berörda licensavtal.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft två dagar efter det att det har antagits.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 april 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUT L 319, 29.11.2008, s. 76.

(3)  EUT L 102, 22.4.2009, s. 12.


Top