EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0005(01)

2011/295/ES: 2011 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos (ECB/2011/5)

OJ L 134, 21.5.2011, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 117 - 121

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/22


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 20 d.

dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos

(ECB/2011/5)

(2011/295/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 bei 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

TARGET2-Securities (toliau – T2S) siekia palengvinti po prekybos vykdomą integraciją pasiūlydamas pagrindinius, neutralius ir sienų neribojamus paneuropinius grynųjų pinigų ir vertybinių popierių atsiskaitymus centrinio banko pinigais taip, kad centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD) galėtų teikti savo klientams suderintas ir standartizuotas vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugas tarptautinių pajėgumų turinčioje integruotoje techninėje aplinkoje.

(2)

2010 m. vasario mėn. trečiosios tarpinės T2S pažangos ataskaitos kontekste, T2S programos valdyba nusprendė, kad Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d’Italia (toliau – 4CB) atliks būtiną pasirengimą tam, kad turėtų iki trijų T2S tinklo paslaugų teikėjų ryšio paslaugoms T2S platformai teikti, ir kad Banca d’Italia vadovaus atrankos procedūrai.

(3)

2010 m. balandžio 21 d. posėdyje Valdančioji taryba ketvirtosios T2S pažangos ataskaitos kontekste nusprendė, kad dėl tinklo teikimo T2S bus rengiamas konkursas ir kad bus suteiktos daugiausiai trys licencijos.

(4)

2010 m. liepos mėn. T2S programos valdyba penktosios T2S pažangos ataskaitos kontekste nusprendė, kad Banca d’Italia atrankos procese veiks kaip Eurosistemos operacinis padalinys. Ji taip pat nusprendė, kad T2S programos valdyba bus atsakinga už atrankos komisijos narių paskyrimą, nes Eurosistemos centriniai bankai bus atsakingi už atrankos kriterijus ir jais pagrįstas atrankos komisijos sprendimo išvadas. Banca d’Italia bus atsakingas už tinkamą atrankos procedūros vykdymą, o speciali su atrankos procedūra susijusi jo atsakomybė bus atskirta nuo 4CB pagal 2 ir 3 lygių susitarimą prisiimtos atsakomybės.

(5)

2010 m. rugpjūčio 13 d. T2S programos valdyba nusprendė, kad Banca d’Italia atsakomybė turės būti tiksliau apibrėžta Eurosistemos centrinių bankų suteiktuose įgaliojimuose Banca d’Italia vykdyti atrankos procedūrą.

(6)

Atrankos procedūros tikslas yra pavesti tinklo paslaugų teikėjams teikti iš anksto nustatytų ryšio paslaugų rinkinį, kurio pagrindu T2S tinklo paslaugų teikėjai sukurs, įgyvendins, pateiks ir naudos ryšio variantus, kurių paskirtis – saugiai keistis veiklos informacija tarp tiesiogiai prisijungusių T2S dalyvių ir T2S platformos.

(7)

Nors T2S tinklo paslaugų teikėjų atrankos procedūra nepatenka į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (1) taikymo sritį, Direktyvoje 2004/18/EB numatytos taisyklės, 2008 m. lapkričio 17 d. Sprendime ECB/2008/17, nustatančiame bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (2), numatytos procedūros ir įgaliotiems centriniams bankams taikytini Direktyvą 2004/18/EB įgyvendinantys nacionaliniai teisės aktai turėtų būti naudojami kaip pagrindinės gairės.

(8)

Valdančioji taryba paskyrė Banca d’Italia vykdyti T2S tinklo paslaugų teikėjų atrankos procedūrą.

(9)

Banca d’Italia sutiko su šiuo paskyrimu ir patvirtino savo valią veikti pagal šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

a)   centrinis bankas– Europos Centrinis Bankas (ECB) arba euro zonos nacionalinis centrinis bankas (NCB), arba kitas savo valiutą prieinamą T2S padaręs centrinis bankas;

b)   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– subjektas, kuris: a) sudaro sąlygas apdoroti vertybinių popierių sandorius ir atsiskaityti už juos darant įrašus vertybinių popierių sąskaitose; b) teikia saugomo turto aptarnavimo paslaugas, pvz., administruoja esminius įvykius ir išpirkimus ir c) vaidina aktyvų vaidmenį užtikrinant vertybinių popierių emisijų vientisumą;

c)   T2S programos valdyba– pagal 2009 m. kovo 19 d. Sprendimą ECB/2009/6 dėl TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) sudarymo (3) sudarytas Eurosistemos valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius, arba jo teisių perėmėjas;

d)   T2S tinklo paslaugų teikėjas– licencijos susitarimą teikti ryšio paslaugas pasirašęs tinklo paslaugų teikėjas;

e)   ryšio paslaugos– tiesioginis tinklo prijungimas prie T2S platformos, kurio reikia, kad T2S tinklo paslaugų teikėjas tiesiogiai prisijungusiam T2S dalyviui teiktų tam, kad jis galėtų naudotis T2S paslaugomis arba vykdyti su jomis susijusias užduotis ir įsipareigojimus;

f)   licencija– Eurosistemos centrinių bankų T2S tinklo paslaugų teikėjui suteiktas teisės pripažinimo dokumentas teikti tiesiogiai prisijungusiems T2S dalyviams iš anksto nustatytų ryšio paslaugų rinkinį, kurio pagrindu T2S tinklo paslaugų teikėjas sudarys, įgyvendins, pateiks ir naudos variantus, skirtus saugiai apsikeisti elektroniniais duomenimis tarp tiesiogiai prisijungusių T2S dalyvių ir T2S platformos;

g)   atrankos komisija– penkių ekspertų komisija, kurią sudaro po vieną atstovą iš įgalioto centrinio banko (kuris yra pirmininkas), 4CB ir EPCO, taip pat du atstovai iš Eurosistemos centrinių bankų, kiekvienas iš jų parinktas T2S programos valdybos ir oficialiai paskirtas įgalioto centrinio banko;

h)   Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnyba (EPCO)– bendriems viešiesiems pirkimams koordinuoti pagal Sprendimą ECB/2008/17 sudarytas organas;

i)   Eurosistemos centrinis bankas– euro zonos NCB arba ECB;

j)   2 ir 3 lygių susitarimas– tiekimo ir veiklos susitarimas, dėl kurio susitaria T2S programos valdyba ir 4CB, kurį tvirtina Valdančioji taryba ir vėliau pasirašo Eurosistemos centriniai bankai ir 4CB. Jame pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S programos valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę;

k)   tiesiogiai prisijungęs T2S dalyvis– bet kuris įgaliotas keistis elektroniniais duomenimis su T2S platforma subjektas;

l)   įgaliotas centrinis bankas– Valdančiosios tarybos paskirtas vykdyti T2S tinklo paslaugų teikėjų atrankos procedūrą euro zonos NCB, kuriam Eurosistemos centriniai bankai suteikė įgaliojimus pasirašyti licencijos susitarimus su atrinktais dalyviais Eurosistemos centrinių bankų vardu ir jų naudai;

m)   T2S paslaugos– Eurosistemos centrinių bankų CVPD ir centriniams bankams teikiamos paslaugos;

n)   licencijos susitarimas– T2S programos valdybos pasiūlytas ir Valdančiosios tarybos patvirtintas Eurosistemos centrinių bankų ir atitinkamo T2S tinklo paslaugų teikėjo abipuses teises ir įsipareigojimus numatantis susitarimas, kuriam taikoma Vokietijos teisė;

o)   atrinktas dalyvis– T2S tinklo paslaugų teikėjų atrankos procedūros dalyvis, su kuriuo sudarytas licencijos susitarimas;

p)   skelbimas apie procedūrą– Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir valstybės narės, kurioje yra įgaliotas centrinis bankas, nacionaliniame oficialiajame leidinyje skelbtinas skelbimas apie atrankos procedūrą;

q)   licencijos suteikimo taisyklės– atrankos tvarką reglamentuojančios išsamios taisyklės, kurios yra skelbtinų atrankos dokumentų dalis;

r)   atrankos dokumentai– paskelbimas apie licencijos suteikimą, skelbimas apie procedūrą, taip pat licencijos suteikimo taisyklės ir jų priedai bei priedėliai;

s)   euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, NCB;

t)   praktinis atitikties įrodymas– po licencijos susitarimo pasirašymo T2S tinklo paslaugų teikėjo atliktas testas, kuriuo siekiama patikrinti jo pasiūlyto varianto atitiktį pagrindiniams funkciniams, atsparumo ir saugumo reikalavimams;

u)   paleidimo diena– diena, kai CVPD pirmą kartą ima naudotis T2S paslaugomis.

2 straipsnis

Įgaliotas centrinis bankas

Įgaliotas centrinis bankas Eurosistemos centrinių bankų naudai:

a)

savo vardu ir Eurosistemos centrinių bankų naudai vykdo T2S tinklo teikėjų atrankos procedūrą visapusiškai bendradarbiaudamas su T2S programos valdyba ir atrankos komisija, teikdamas materialinius ir žmogiškuosius išteklius, kurių reikia, kad būtų užtikrinta, jog atrankos procedūra atitinka įgalioto centrinio banko valstybėje narėje taikomą teisę;

b)

Eurosistemos centrinių bankų vardu ir jų naudai, atsižvelgdamas į atrankos komisijos sprendimą, pasirašo atitinkamą licencijos susitarimą, o bendras T2S tinklo teikėjų skaičius jokiu metu neviršija dviejų.

3 straipsnis

Atrankos ir licencijos suteikimo reikalavimai

1.   Įgaliotas centrinis bankas atlieka T2S tinklo paslaugų teikėjų atrankos procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bendruosius, įskaitant skaidrumo, proporcingumo, vienodo traktavimo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, principus.

2.   Bendras T2S tinklo paslaugų teikėjų skaičius jokiu metu neviršija trijų.

3.   Atlikdamas atrankos procedūrą įgaliotas centrinis bankas laikosi būtent šių sąlygų:

a)

jis vykdo atvirą licencijų suteikimo procedūrą, kurioje visi suinteresuoti ekonominiai operatoriai gali pateikti pasiūlymą;

b)

Eurosistemos centriniai bankai kartu su įgaliotu centriniu banku ruošia visus atrankos dokumentus, o T2S programos valdyba juos patvirtina;

c)

T2S tinklo paslaugų teikėjai atrenkami atsižvelgiant į mažiausią maksimalią kainą už tiesiogiai prisijungusių T2S dalyvių bendrijai pagal T2S programos valdybos patvirtintą modelį teikiamą standartinį paslaugų paketą;

d)

visi atrankos dokumentai skelbiami anglų kalba. Įgaliotas centrinis bankas taip pat gali paskelbti skelbimą apie procedūrą savo oficialia kalba. Atrankos procedūros dalyviai savo pasiūlymus ir visus papildomus dokumentus pateikia anglų kalba;

e)

skelbime apie procedūrą įgaliotas centrinis bankas nurodo, kad atrankos procedūra vykdoma jo vardu ir interesais bei Eurosistemos centrinių bankų interesais;

f)

įgaliotas centrinis bankas skelbimą apie procedūrą privalo paskelbti: i) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; ii) oficialiajame nacionaliniame leidinyje, kuriame įgaliotas centrinis bankas skelbia apie konkursus; iii) dviejuose nacionaliniuose laikraščiuose; ir iv) Financial Times ir The Economist. Atrankos dokumentai skelbiami įgalioto centrinio banko svetainėje. Kad būtų galima susipažinti su visais atrankos dokumentais, skelbimas apie procedūrą kartu su nuoroda į įgalioto centrinio banko svetainę taip pat skelbiamas ECB svetainėje;

g)

vykstant atrankos procedūrai, įgaliotas centrinis bankas atsako į skelbime apie procedūrą nurodytu elektroninio pašto adresu atsiųstus prašymus paaiškinti informaciją; įgaliotas centrinis bankas ir ECB visus tokius atsakymus paskelbia savo atitinkamose svetainėse;

h)

T2S programos valdyba teikia atrankos komisijos narius, o įgaliotas centrinis bankas juos formaliai skiria tuoj pat po pasiūlymų teikimo laikotarpio;

i)

atrankos komisijos nariai privalo pasirašyti interesų konflikto nebuvimo deklaraciją, kurią patvirtina T2S programos valdyba;

j)

įgaliotas centrinis bankas rūpinasi atrankos procedūros operaciniais aspektais;

k)

atrankos komisija, inter alia, analizuoja administracinius ir techninius dokumentus ir sprendžia dėl neatitinkančių dalyvavimo reikalavimų dalyvių pašalinimo iš atrankos procedūros. Atrankos komisija, remdamasi atrankos dokumentuose nustatytomis taisyklėmis, įvertina neįprastai mažos kainos pasiūlymus. Iš atrankos procedūros nepašalintus dalyvius atrankos komisija reitinguoja pagal jų pasiūlymų ekonominį naudingumą didėjančia tvarka;

l)

įgaliotas centrinis bankas susijusiems dalyviams oficialiai praneša apie visus atrankos komisijos sprendimus, naudodamas saugias ir greitas rašytinio bendravimo priemones.

4.   Atrankos komisijai sureitingavus dalyvius pagal 3 dalies k punktą (išankstinis licencijų suteikimas), įgaliotas centrinis bankas atsako už vidinį patikrinimą ar nėra pažeidimų ir jį atlieka, kad būtų nustatyta, ar atrankos procedūra buvo tinkamai įvykdyta. Sėkmingai atlikus šį patikrinimą įgaliotas centrinis bankas galutinai suteikia licencijas ir patikrina, ar atrinkti dalyviai atitinka dalyvavimo reikalavimus ir ar jų deklaracijos yra teisingos. Jei patikrinus randama pažeidimų, galutinis licencijų suteikimas atidedamas, o įgaliotas centrinis bankas kreipiasi dėl nurodymų į T2S programos valdybą.

5.   Iš atrankos procedūros kylančių visų teisių ir įsipareigojimų atžvilgiu įgaliotas centrinis bankas veikia savo vardu ir interesais bei Eurosistemos centrinių bankų interesais. Apie tai jis atsiskaito T2S programos valdybai ir laikosi jos priimtų sprendimų.

6.   Įgaliotas centrinis bankas padengia savo išlaidas, susijusias su atrankos procedūroje jo atliktomis užduotimis.

4 straipsnis

Licencijos susitarimas

1.   Įgaliotam centriniam bankui pagal pirmiau nurodytus reikalavimus pabaigus atrankos ir licencijų suteikimo procedūrą, įgaliotas centrinis bankas ir atrankos komisija imasi visų reikalingų parengiamųjų priemonių, kad įgaliotas centrinis bankas Eurosistemos centrinių bankų vardu ir interesais su kiekvienu atrinktu dalyviu galėtų sudaryti licencijų susitarimus. Šiuo tikslu Eurosistemos centriniai bankai įgaliotam centriniam bankui atskiru įgaliojimu veikti Eurosistemos centrinių bankų vardu ir interesais (viešas įgaliojimas) suteikia kompetenciją pasirašyti licencijų susitarimus.

2.   Pasirašęs licencijos susitarimą, T2S tinklo paslaugų teikėjas turi pateikti praktinį atitikties įrodymą. Jei T2S tinklo paslaugų teikėjui nepavyksta pateikti praktinio atitikties įrodymo, licencijos susitarimas nutraukiamas. Tokiu atveju įgaliotas centrinis bankas licenciją suteikia atrankos procedūros dalyviui, kuris iš karto po atrinktų dalyvių sąraše gavo aukščiausią reitingą.

3.   Nepažeidžiant tolesnių straipsnio dalių, pirminėje atrankos procedūroje suteikta licencija nustoja galioti praėjus septyneriems metams po paleidimo dienos.

4.   Kai licencijos susitarimas su T2S tinklo paslaugų teikėju yra nutraukiamas prieš jo galiojimo pabaigą, nors praktinis atitikties įrodymas buvo atliktas sėkmingai, T2S programos valdyba savo nuožiūra gali pasiūlyti licencijos susitarimą atrankos procedūros dalyviui, kuris iš karto po atrinktų dalyvių sąraše gavo aukščiausią reitingą arba, įgaliotam centriniam bankui arba kitam Valdančiosios tarybos paskirtam Eurosistemos centriniam bankui atlikus naują atrankos procedūrą, suteikti kitam tinklo paslaugų teikėjui. Naujas licencijos susitarimas galioja septynerius metus.

5.   T2S programos valdybai paprašius, įgaliotas centrinis bankas visų licencijos susitarimų galiojimo trukmę pratęsia du kartus vieneriems metams.

6.   Įgaliotas centrinis bankas įgaliojamas atstovauti Eurosistemos centriniams bankams T2S tinklo paslaugų teikėjų ir kitų trečiųjų šalių atžvilgiu dėl ryšio paslaugų, taip pat nuolat tvarkyti licencijų susitarimus Eurosistemos centrinių bankų vardu ir interesais tiek, inter alia, vykdydamas Eurosistemos centrinių bankų teises ir įsipareigojimus, įskaitant teismo procese dėl sutartinių sąlygų pažeidimo, žalos, sutarčių nutraukimo, apskundimo arba kitokių sutartinių pakeitimų ir kt. Įgaliotas centrinis bankas atsiskaito T2S programos valdybai ir laikosi jos pateiktų nurodymų.

7.   Įgaliotas centrinis bankas taiko visas reikalingas priemones, kad būtų įvykdytos Eurosistemos centrinių bankų ir, jei yra, įgalioto centrinio banko su licencijų susitarimais susijusios pareigos ir įsipareigojimai, apie tai atsiskaito T2S programos valdybai ir laikosi visų jos pateiktų atitinkamų nurodymų.

8.   Kad įgaliotas centrinis bankas galėtų vykdyti Eurosistemos centrinių bankų ir, jei yra, įgalioto centrinio banko su licencijų susitarimais susijusias teises ir įsipareigojimus, jam siunčiami visi pranešimai, deklaracijos ir vykdomieji raštai, įskaitant procesinius dokumentus.

9.   Nepažeisdami 5 straipsnio, Eurosistemos centriniai bankai kompensuoja įgalioto centrinio banko protingas išlaidas, kurias jis patiria pagal šio straipsnio 6–8 dalis tvarkydamas licencijų susitarimus ir atlikdamas jų stebėseną.

5 straipsnis

Kompensacijos reikalavimai

1.   Įgalioto centrinio banko atsakomybė Eurosistemos centriniams bankams už nuostolius arba žalą, kilusius dėl jam pagal šį sprendimą vykdant savo teises ir pareigas jo padaryto sukčiavimo arba tyčinio nusižengimo, yra neribota. Jo atsakomybė Eurosistemos centriniams bankams už nuostolius arba žalą, kilusius dėl jo didelio neatsargumo jam pagal šį sprendimą vykdant savo įsipareigojimus, yra ribojama didžiausia bendra 2 000 000 EUR suma per kalendorinius metus.

2.   Jei įgaliotam centriniam bankui pagal šį sprendimą vykdant savo įsipareigojimus dėl jo sukčiavimo arba tyčinio nusižengimo kilusius nuostolius arba žalą patiria trečioji šalis, įgaliotas centrinis bankas turi išmokėti kompensaciją šiai trečiajai šaliai.

3.   Jei įgaliotam centriniam bankui pagal šį sprendimą vykdant savo įsipareigojimus dėl jo neatsargumo ar didelio neatsargumo kilusius nuostolius arba žalą patiria trečioji šalis, įgaliotas centrinis bankas turi išmokėti kompensaciją šiai trečiajai šaliai. Esant teismo sprendimui arba įgalioto centrinio banko ir trečiosios šalies atsiskaitymo susitarimui, jei atsiskaitymo susitarimą iš anksto buvo patvirtinusi T2S programos valdyba, Eurosistemos centriniai bankai padengia visas tokias įgalioto centrinio banko kompensacijas, jei jų bendra didžiausia suma per kalendorinius metus viršija 2 000 000 EUR.

4.   Eurosistemos centriniai bankai kompensaciją, kurią įgaliotas centrinis bankas išmokėjo trečiosioms šalims, padengia tuoj pat ir visa jos suma, kai ji išmokėta dėl: a) dalyvavimo reikalavimų ir licencijos suteikimo kriterijų; b) atrankos komisijos sprendimo, priimto atsižvelgiant į dalyvavimo reikalavimus ir licencijos suteikimo kriterijus; c) netinkamo atrankos komisijos elgesio, išskyrus atvejus, kai ji taip elgėsi pagal rašytinį įgalioto centrinio banko nurodymą arba ji iš anksto negavo tinkamo rašytinio nurodymo iš įgalioto centrinio banko tuo klausimu; d) sprendimo arba įvykio, kuriems įgaliotas centrinis bankas negali turėti įtakos, įskaitant tuos, kurie gali paveikti suteiktų licencijų veiksmingumą.

5.   Eurosistemos centriniai bankai nepadengia kompensacijos, kurią įgaliotas centrinis bankas išmokėjo trečiosioms šalims dėl operacinės veiklos ir kitų procedūrinių veiksmų, už kuriuos jis atsako, išskyrus atvejus, kai įgaliotas centrinis bankas veikė priešingai savo valiai, nes vadovavosi T2S programos valdybos nurodymais pagal 3 straipsnio 5 dalį.

6.   Jei trečioji šalis pareiškia ieškinį dėl veiksmų arba neveikimo atrankos procedūroje, už kuriuos atsakomybę turi prisiimti išskirtinai Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos centriniai bankai, pasitarę su įgaliotu centriniu banku, tinkamu laiku teikia nurodymus, kokių priemonių jis turi imtis, pvz., išorės eksperto ar įgalioto centrinio banko vidaus teisės tarnybos atliekamo atstovavimo. Tokiose bylose priėmus sprendimą dėl taikytinų priemonių, dėl tokių priemonių kylančias bylinėjimosi išlaidas ir mokesčius padengia Eurosistemos centriniai bankai.

7.   Eurosistemos centriniai bankai prisiima atsakomybę už atskirų atrankos komisijos narių veiksmus ir neveikimą atrankos procedūroje.

8.   Jei trečioji šalis pareiškia ieškinį dėl veiksmų arba neveikimo atrankos procedūroje, už kuriuos išskirtinai įgaliotas centrinis bankas prisiima atsakomybę, įgaliotas centrinis bankas išsamiai tariasi su Eurosistemos centriniais bankais, kokių priemonių jis turi imtis, pvz., išorės eksperto ar jo vidaus teisės tarnybos atliekamo atstovavimo, ir pats padengia kilusias išlaidas.

9.   Kai Eurosistemos centriniai bankai ir įgaliotas centrinis bankas solidariai atsako už trečiosios šalies patirtus nuostolius ir žalą, kiekvienas jų padengia sumą lygiomis dalimis.

6 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Įgaliojimas galioja septynerius metus nuo paleidimo dienos.

2.   Įgaliojimo pasibaigimas neturi įtakos atitinkamų licencijų susitarimų galiojimui.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja praėjus dviem dienoms po jo priėmimo.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. balandžio 20 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(2)  OL L 319, 2008 11 29, p. 76.

(3)  OL L 102, 2009 4 22, p. 12.


Top