EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0005(01)

2011/295/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea TARGET2-Securities (BCE/2011/5)

JO L 134, 21.5.2011, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/22


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 aprilie 2011

privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea TARGET2-Securities

(BCE/2011/5)

(2011/295/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 3.1 și 12.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

TARGET2-Securities (denumit în continuare „T2S”) are drept scop facilitarea integrării pieței serviciilor posttranzacționare prin oferirea de servicii de decontare în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită depozitarilor centrali de titluri de valoare (DCT) să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră.

(2)

În contextul celui de-al treilea raport intermediar privind progresul T2S, din februarie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d’Italia (denumite în continuare „4BC”) vor realiza pregătirile necesare pentru a avea până la trei furnizori de servicii de rețea pentru T2S care să ofere servicii de conectare pentru platforma T2S, iar Banca d’Italia va conduce procedura de selecție.

(3)

În contextul celui de-al patrulea raport privind progresul T2S, la reuniunea sa din 21 aprilie 2010, Consiliul guvernatorilor a decis că furnizarea de servicii de rețea în T2S va face obiectul unei licitații, urmând a fi atribuite maximum trei licențe.

(4)

În contextul celui de-al cincilea raport privind progresul T2S, din iulie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Banca d’Italia va acționa în calitate de agent operativ al Eurosistemului pentru procedura de selecție. De asemenea, a decis că Comitetul pentru Programul T2S va fi responsabil de desemnarea membrilor comisiei de selecție, în timp ce băncile centrale din Eurosistem vor fi responsabile și răspunzătoare pentru criteriile de selecție și pentru rezultatul deciziei comisiei de selecție, în baza criteriilor de selecție. Banca d’Italia va fi responsabilă de desfășurarea corectă a procedurii de selecție, iar răspunderea sa specifică privind procedura de selecție va fi separată de răspunderea asumată de cele 4BC în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(5)

La 13 august 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că răspunderea Banca d’Italia trebuie precizată într-un mandat acordat Banca d’Italia de băncile centrale din Eurosistem în vederea desfășurării procedurii de selecție.

(6)

Scopul procedurii de selecție este de a încredința unor furnizori de servicii de rețea sarcina de a oferi un set de servicii de conectivitate predefinite, în baza cărora furnizorii de servicii de rețea pentru T2S să proiecteze, să pună în aplicare, să livreze și să administreze soluții de conectivitate destinate schimbului securizat de informații comerciale între actorii T2S direct conectați și platforma T2S.

(7)

Deși o procedură de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (1), normele stabilite în Directiva 2004/18/CE, procedurile stabilite în Decizia BCE/2008/17 din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (2) și legislația națională de punere în aplicare a Directivei 2004/18/CE, atunci când este aplicabilă băncii centrale mandatate, ar trebui utilizate ca linii directoare generale.

(8)

Banca d’Italia a fost desemnată de Consiliul guvernatorilor să desfășoare procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S.

(9)

Banca d’Italia a acceptat desemnarea și a confirmat disponibilitatea de a acționa în conformitate cu prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„bancă centrală” înseamnă Banca Centrală Europeană (BCE) sau o bancă centrală națională din zona euro (BCN) ori altă bancă centrală a cărei monedă este disponibilă în T2S;

(b)

„depozitar central de titluri de valoare” (DCT) înseamnă acea entitate care: (a) permite procesarea și decontarea tranzacțiilor cu titluri de valoare prin înregistrare contabilă; (b) furnizează servicii de custodie, de exemplu administrarea operațiunilor cu titluri și a răscumpărărilor; și (c) are un rol activ în asigurarea integrității emisiunilor de titluri de valoare;

(c)

„Comitetul pentru Programul T2S” înseamnă organismul de gestionare din cadrul Eurosistemului instituit în temeiul Deciziei BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru programul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (3), care are misiunea de a elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și de a îndeplini sarcini de natură pur tehnică în legătură cu T2S, sau succesorul acestuia;

(d)

„furnizor de servicii de rețea pentruT2S” înseamnă un furnizor de servicii de rețea care a semnat un acord de licență pentru a furniza servicii de conectivitate;

(e)

„servicii de conectivitate” înseamnă conectarea directă prin rețea la platforma T2S care trebuie furnizată de către un furnizor de servicii de rețea T2S unui actor T2S direct conectat pentru ca acesta din urmă să poată beneficia de serviciile T2S sau să poată îndeplini atribuțiile și responsabilitățile legate de aceste servicii;

(f)

„licență” înseamnă actul de conferire a dreptului de a furniza actorilor T2S direct conectați un set de servicii de conectivitate predefinite, astfel cum acest drept a fost acordat de băncile centrale din Eurosistem unui furnizor de servicii de rețea T2S, în baza căruia un furnizor de servicii de rețea pentru T2S proiectează, pune în aplicare, livrează și administrează soluții destinate schimbului securizat de date electronice între actorii T2S direct conectați și platforma T2S;

(g)

„comisie de selecție” înseamnă o comisie de cinci experți compusă din un reprezentant al băncii centrale mandatate (deținând funcția de președinte), un reprezentant al celor 4BC și un reprezentant al EPCO, precum și doi reprezentanți din partea băncilor centrale din Eurosistem, fiecare dintre aceștia fiind desemnat de Comitetul pentru Programul T2S și numit în mod oficial de către banca centrală mandatată;

(h)

„Biroul de Coordonare a Achizițiilor Eurosistemului” (EPCO) înseamnă organismul creat în temeiul Deciziei BCE/2008/17 pentru coordonarea achizițiilor comune ale Eurosistemului;

(i)

„bancă centrală din Eurosistem” înseamnă o BCN din zona euro sau BCE;

(j)

„acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3” înseamnă acordul de furnizare și administrare care este negociat între Comitetul pentru Programul T2S și cele 4BC, aprobat de Consiliul guvernatorilor și semnat ulterior de băncile centrale din Eurosistem și de cele 4BC. Conține detaliile suplimentare ale atribuțiilor și responsabilităților celor 4BC, ale Comitetului pentru Programul T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem;

(k)

„actor T2S direct conectat” înseamnă orice entitate care este autorizată să facă schimb de date electronice cu platforma T2S;

(l)

„bancă centrală mandatată” înseamnă BCN din zona euro desemnată de Consiliul guvernatorilor să desfășoare procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S și împuternicită de băncile centrale din Eurosistem să încheie acordurile de licență cu participanții selectați în numele și în interesul băncilor centrale din Eurosistem;

(m)

„servicii T2S” înseamnă serviciile care urmează să fie furnizate de băncile centrale din Eurosistem băncilor centrale și DCT;

(n)

„acord de licență” înseamnă un contract guvernat de legea germană, astfel cum este propus de Comitetul pentru Programul T2S și aprobat de Consiliul guvernatorilor, care stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale băncilor centrale din Eurosistem și ale furnizorului respectiv de servicii de rețea pentru T2S;

(o)

„participant selectat” înseamnă un participant la procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S căruia i-a fost atribuit un acord de licență;

(p)

„anunț de participare” înseamnă anunțul privind procedura de selecție care urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în jurnalul oficial național al statului membru în care este situată banca centrală mandatată;

(q)

„norme de atribuire” înseamnă normele detaliate care guvernează procedura de selecție și care fac parte din actele privind selecția care urmează să fie publicate;

(r)

„acte privind selecția” înseamnă anunțul de atribuire, anunțul de participare, precum și normele de atribuire, împreună cu anexele și apendicele acestora;

(s)

„BCN din zona euro” înseamnă BCN a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(t)

„validarea conceptului” înseamnă un test care urmează a fi realizat de un furnizor de servicii de rețea pentru T2S după semnarea acordului de licență și care are drept scop să verifice conformitatea soluției oferite de acesta cu cerințele elementare de funcționare, de securitate și de revenire rapidă după șocuri;

(u)

„data lansării” înseamnă data la care primul DCT începe să utilizeze serviciile T2S.

Articolul 2

Banca centrală mandatată

Banca centrală mandatată, în beneficiul băncilor centrale din Eurosistem:

(a)

desfășoară procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S în deplină cooperare cu Comitetul pentru Programul T2S și comisia de selecție, în nume propriu și în interesul băncilor centrale din Eurosistem, și furnizează resursele materiale și umane necesare în vederea asigurării conformității procedurii de selecție cu legislația aplicabilă în statul membru al băncii centrale mandatate; și

(b)

semnează acordul de licență relevant în numele și în interesul băncilor centrale din Eurosistem, în conformitate cu decizia comisiei de selecție, numărul total de furnizori de servicii de rețea pentru T2S nefiind mai mare de doi în niciun moment.

Articolul 3

Condiții de selecție și atribuire

(1)   Banca centrală mandatată desfășoară procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S în conformitate cu principiile generale stabilite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv transparența, proporționalitatea, egalitatea de tratament, accesul egal și nediscriminarea.

(2)   Numărul total de furnizori de servicii de rețea pentru T2S nu este mai mare de doi în niciun moment.

(3)   În cursul desfășurării procedurii de selecție, banca centrală mandatată respectă în special următoarele condiții:

(a)

desfășoară o procedură deschisă de atribuire a licențelor la care orice agent economic interesat poate depune o ofertă;

(b)

toate actele privind selecția sunt pregătite în comun de către băncile centrale din Eurosistem și banca centrală mandatată și sunt aprobate de Comitetul pentru Programul T2S;

(c)

furnizorii de servicii de rețea pentru T2S sunt selectați în baza celui mai mic preț maxim pentru un set standard de servicii care urmează să fie furnizate comunității de actori T2S direct conectați, conform modelului aprobat de Comitetul pentru Programul T2S;

(d)

toate actele privind selecția se publică în limba engleză. De asemenea, banca centrală mandatată poate publica anunțul de participare în limba sa oficială. Participanții la procedura de selecție depun ofertele și toate documentele suplimentare în limba engleză;

(e)

banca centrală mandatată precizează în anunțul de participare că procedura de selecție se desfășoară în numele și în interesul său, precum și în interesul băncilor centrale din Eurosistem;

(f)

banca centrală mandatată publică anunțul de participare cel puțin în: (i) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; (ii) jurnalul oficial național utilizat pentru anunțuri de participare de către banca centrală mandatată; (iii) două ziare naționale; și (iv) Financial Times și The Economist. Actele privind selecția se publică pe website-ul băncii centrale mandatate. Anunțul de participare se publică și pe website-ul BCE, cu un link la website-ul băncii centrale mandatate, pentru a permite accesul la toate actele privind selecția;

(g)

banca centrală mandatată răspunde cererilor de clarificare din cadrul procedurii de selecție transmise la adresa de e-mail precizată în anunțul de participare. Orice astfel de răspuns se publică de către banca centrală mandatată și BCE pe website-urile acestora;

(h)

membrii comisiei de selecție sunt desemnați de Comitetul pentru Programul T2S și sunt numiți în mod oficial de către banca centrală mandatată, imediat după încheierea perioadei de depunere a ofertelor;

(i)

membrii comisiei de selecție sunt obligați să semneze declarația privind lipsa conflictelor de interese aprobată de Comitetul pentru Programul T2S;

(j)

aspectele operaționale ale procedurii de selecție cad în sarcina băncii centrale mandatate;

(k)

comisia de selecție, printre altele, examinează documentația administrativă și tehnică și decide cu privire la excluderea din procedura de selecție a participanților care nu îndeplinesc criteriile de participare. Comisia de selecție evaluează ofertele anormal de scăzute în conformitate cu regulile prevăzute în actele privind selecția. Comisia de selecție ordonează participanții care nu sunt excluși din procedura de selecție în ordinea crescătoare a ofertelor economice ale acestora;

(l)

Banca centrală mandatată comunică participanților în cauză toate deciziile comisiei de selecție în mod oficial, utilizând un mijloc securizat și rapid de comunicare scrisă.

(4)   După ce comisia de selecție a ordonat participanții în conformitate cu alineatul (3) litera (k) (atribuire preliminară), banca centrală mandatată, în cadrul responsabilității sale, desfășoară un control intern al legitimității pentru a verifica dacă procedura de selecție s-a desfășurat corect. După ce această verificare a fost finalizată cu succes, banca centrală mandatată efectuează atribuirea finală și verifică dacă participanții selectați îndeplinesc cerințele de participare și dacă declarațiile pe proprie răspundere ale acestora sunt veridice. În cazul în care verificarea legitimității nu este finalizată cu succes, atribuirea finală este amânată, iar banca centrală mandatată solicită îndrumări în acest sens din partea Comitetului pentru Programul T2S.

(5)   Banca centrală mandatată acționează în numele și interesul său, precum și în interesul băncilor centrale din Eurosistem, în ceea ce privește toate drepturile și obligațiile care decurg din procedura de selecție. De asemenea, prezintă rapoarte cu privire la aceste acțiuni și respectă deciziile luate de Comitetul pentru Programul T2S.

(6)   Banca centrală mandatată suportă propriile costuri referitoare la atribuțiile pe care le desfășoară în procedura de selecție.

Articolul 4

Acordul de licență

(1)   După încheierea procedurii de selecție și atribuire de către banca centrală mandatată în condițiile menționate mai sus, banca centrală mandatată și comisia de selecție iau toate măsurile pregătitoare necesare pentru a permite băncii centrale mandatate să încheie un acord de licență cu fiecare dintre participanții selectați în numele și în interesul băncilor centrale din Eurosistem. În acest sens, băncile centrale din Eurosistem împuternicesc banca centrală mandatată să încheie acordurile de licență, prin intermediul unei împuterniciri separate de a acționa în numele și în interesul băncilor centrale din Eurosistem (mandat cu reprezentare).

(2)   Ulterior încheierii acordului de licență, furnizorul de servicii de rețea pentru T2S realizează validarea conceptului. În cazul în care furnizorul de servicii de rețea pentru T2S nu realizează cu succes validarea conceptului, acordul de licență este reziliat. În această situație, banca centrală mandatată acordă o licență participantului la procedura de selecție care s-a clasat următorul pe listă după participanții selectați.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor următoare, o licență atribuită în procedura de selecție inițială expiră la șapte ani de la data lansării.

(4)   Atunci când se reziliază un acord de licență cu un furnizor de servicii de rețea pentru T2S înainte de sfârșitul duratei acestuia, dar după realizarea cu succes a validării conceptului, în funcție de aprecierea Comitetului pentru Programul T2S poate fi oferit un acord de licență fie participantului la procedura de selecție care s-a clasat următorul pe listă după participanții selectați, fie altui furnizor de servicii de rețea, în urma unei noi proceduri de selecție care urmează a fi desfășurată de către banca centrală mandatată sau de altă bancă centrală din Eurosistem desemnată de Consiliul guvernatorilor. Noul acord de licență are o durată de șapte ani.

(5)   La cererea Comitetului pentru Programul T2S, banca centrală mandatată prelungește durata tuturor acordurilor de licență de două ori cu câte un an.

(6)   Banca centrală mandatată este mandatată să reprezinte băncile centrale din Eurosistem în mod solidar față de furnizorii de servicii de rețea pentru T2S și alți terți în legătură cu serviciile de conectare, precum și să gestioneze în mod constant acordurile de licență în numele și în interesul băncilor centrale din Eurosistem, ambele, printre altele, prin asigurarea respectării drepturilor și obligațiilor băncilor centrale din Eurosistem, inclusiv în instanță, incluzând, fără a se limita la acestea, încălcări ale dispozițiilor contractuale, despăgubiri, rezilieri, contestații sau alte modificări ale contractului. Banca centrală mandatată prezintă Comitetului pentru Programul T2S rapoarte cu privire la acestea și respectă instrucțiunile emise de acesta.

(7)   Banca centrală mandatată ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor băncilor centrale din Eurosistem și, dacă este cazul, ale băncii centrale mandatate în legătură cu acordurile de licență, prezintă Comitetului pentru Programul T2S rapoarte cu privire la acestea și respectă instrucțiunile aferente ale acestuia.

(8)   Banca centrală mandatată primește toate comunicările, declarațiile și plângerile, inclusiv citațiile, legate de un acord de licență, pentru a putea beneficia de drepturile și a putea îndeplini obligațiile băncilor centrale din Eurosistem și, dacă este cazul, ale băncii centrale mandatate în legătură cu un acord de licență.

(9)   Fără a aduce atingere articolului 5, băncile centrale din Eurosistem rambursează băncii centrale mandatate toate cheltuielile rezonabile pe care aceasta le suportă pentru gestionarea și monitorizarea acordurilor de licență în conformitate cu alineatele (6)-(8).

Articolul 5

Cereri de despăgubire

(1)   Banca centrală mandatată răspunde nelimitat față de băncile centrale din Eurosistem pentru orice pierdere sau pagubă generate de fraudă sau culpă cu prevedere în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei decizii. Aceasta răspunde față de băncile centrale din Eurosistem pentru orice pierdere sau pagubă ce rezultă din culpa sa gravă în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei decizii, caz în care răspunderea sa este limitată la un maximum de 2 000 000 EUR pe an calendaristic.

(2)   Atunci când pierderile sau pagubele sunt suferite de un terț și decurg din frauda sau culpa cu prevedere a băncii centrale mandatate în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul prezentei decizii, banca centrală mandatată este responsabilă pentru orice despăgubire ce urmează a fi plătită respectivului terț.

(3)   Atunci când pierderile sau pagubele sunt suferite de un terț și decurg din culpa simplă sau din culpa gravă a băncii centrale mandatate în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul prezentei decizii, banca centrală mandatată este responsabilă pentru orice despăgubire ce urmează a fi plătită respectivului terț. Băncile centrale din Eurosistem rambursează băncii centrale mandatate orice despăgubiri care depășesc un maxim de 2 000 000 EUR pe an calendaristic, în baza unei decizii judiciare sau a unei înțelegeri între banca centrală mandatată și orice asemenea terț, cu condiția ca înțelegerea să fi fost aprobată în prealabil de Comitetul pentru Programul T2S.

(4)   Băncile centrale din Eurosistem rambursează în întregime și de îndată băncii centrale mandatate orice despăgubire plătită de aceasta terților, atunci când aceasta decurge din: (a) cerințele de participare și criteriile de atribuire; (b) o decizie luată de comisia de selecție în baza cerințelor de participare și a criteriilor de atribuire; (c) conduita incorectă a comisiei de selecție, cu excepția cazului în care a acționat în conformitate cu îndrumarea scrisă a băncii centrale mandatate sau nu a primit în prealabil o îndrumare scrisă a băncii centrale mandatate în chestiunea în cauză; (d) orice decizie sau eveniment care depășește posibilitatea de control a băncii centrale mandatate, inclusiv cele care pot afecta eficacitatea licențelor acordate.

(5)   Băncii centrale mandatate nu i se rambursează de către băncile centrale din Eurosistem despăgubirile plătite terților ca urmare a activităților operaționale și a altor acte procedurale care sunt în responsabilitatea sa, cu excepția cazului în care banca centrală mandatată a acționat, contrar propriei îndrumări, în conformitate cu instrucțiunile Comitetului pentru Programul T2S, în temeiul articolului 3 alineatul (5).

(6)   Atunci când acțiunile în justiție introduse de către terți se referă la acte sau omisiuni privind procedura de selecție pentru care băncile centrale din Eurosistem trebuie să-și asume o răspundere exclusivă, băncile centrale din Eurosistem, după consultarea băncii centrale mandatate, indică în timp util băncii centrale mandatate măsurile pe care aceasta trebuie să le ia, de exemplu, o reprezentare de către juriști externi sau de către serviciul juridic intern al băncii centrale mandatate. După ce a fost luată o decizie privind direcția de urmat în orice asemenea proceduri, cheltuielile și onorariile de judecată ce decurg din orice asemenea acțiune sunt suportate de către băncile centrale din Eurosistem.

(7)   Băncile centrale din Eurosistem își asumă răspunderea pentru actele și omisiunile membrilor comisiei de selecție în legătură cu procedura de selecție.

(8)   Atunci când acțiunile în justiție sunt introduse de către terți pentru acte sau omisiuni în legătură cu o procedură de selecție pentru care banca centrală mandatată își asumă o răspundere exclusivă, banca centrală mandatată cooperează pe deplin cu băncile centrale din Eurosistem cu privire la măsurile pe care le va lua aceasta, de exemplu, o reprezentare de către juriști externi sau de către serviciul juridic intern al acesteia, și suportă costurile subsecvente.

(9)   Atunci când băncile centrale din Eurosistem și banca centrală mandatată sunt responsabile solidar pentru pierderile și pagubele suferite de către un terț, fiecare dintre acestea suportă o cotă egală din costuri.

Articolul 6

Dispoziții finale

(1)   Un mandat continuă să rămână în vigoare timp de șapte ani de la data lansării.

(2)   Expirarea unui mandat nu afectează valabilitatea acordurilor de licență relevante.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în termen de două zile de la adoptare.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 aprilie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(2)  JO L 319, 29.11.2008, p. 76.

(3)  JO L 102, 22.4.2009, p. 12.


Top