EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0005(01)

2011/295/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5)

EUT L 134 af 21.5.2011, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 134/22


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 20. april 2011

om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice

(ECB/2011/5)

(2011/295/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »ESCB-statutten«), særlig artikel 3.1 og 12.1 samt artikel 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

TARGET2-Securities (herefter »T2S«) søger at fremme integrationen af efterhandelen ved at tilbyde en central, neutral og grænseløs paneuropæisk kontant- og værdipapirafvikling i centralbankpenge, således at værdipapircentralerne kan tilbyde deres kunder harmoniserede og brugertilpassede afviklingstjenester med levering mod betaling (»delivery versus payment«) i et teknisk integreret miljø med grænseoverskridende muligheder.

(2)

I forbindelse med Third Interim T2S Progress Report, i februar 2010, besluttede T2S-programrådet, at Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d’Italia (herefter »4CB«) at foretage de nødvendige forberedelser til at have op til tre tjenesteydere af T2S netværksservice til at levere forbindelsestjenester til T2S- platformen, og at Banca d’Italia skulle forestå udvælgelsesprocessen.

(3)

I forbindelse med Fourth T2S Progress Report, besluttede Styrelsesrådet på sit møde den 21. april 2010, at netværksleveringen i T2S skulle være genstand for en konkurrence, og at højst tre licenser ville blive fordelt.

(4)

I forbindelse med Fifth T2S Progress Report, i juli 2010, besluttede T2S-Programrådet, at Banca d’Italia skulle foretage operationerne for Eurosystemet vedrørende beslutningsprocessen. Det besluttede ligeledes, at T2S-programrådet skulle have ansvaret for udpegning af medlemmerne af udvælgelsespanelet, da Eurosystemets centralbanker ville have ansvaret for udvælgelseskriterierne og for resultatet af udvælgelsespanelets afgørelse på grundlag af udvælgelseskriterierne. Banca d’Italia ville være ansvarlig for, at udvælgelsesprocessen blev gennemført korrekt, og dens særlige ansvar i sammenhæng med udvælgelsesproceduren ville være adskilt fra det ansvar, som 4CB har i henhold til Niveau 2-Niveau 3 aftalen.

(5)

T2S-programrådet har besluttet, at Banca d’Italias ansvar skulle præciseres nærmere i et mandat fra Eurosystemets centralbanker i forhold til Banca d’Italia for så vidt angår udførelsen af udvælgelsesproceduren.

(6)

Formålet med udvælgelsesproceduren er at anmode tjenesteyderne af netværksservice om at levere et sæt forud definerede forbindelsestjenester, på grundlag af hvilke tjenesteydere af T2S netværksservice opstiller, udfører og leverer forbindelsesløsninger med det formål, at forretningsoplysninger kan udveksles mellem direkte forbundne T2S-aktører og T2S-platformen.

(7)

Selvom en udvælgelsesprocedure for tjenesteydere af T2S netværksservice falder uden for anvendelsesområdet for Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (1),) bør reglerne i direktiv 2004/18/EF og procedurerne i afgørelse ECB/2008/17 af 17. november 2008 omfastlæggelse af grundlaget for fælles udbudsregler i Eurosystemet (2), samt den nationale lov, der gennemfører direktiv 2004/18/EF, hvis de finder anvendelse på den befuldmægtigede centralbank, anvendes som generelle retningslinjer.

(8)

Styrelsesrådet har udpeget Banca d’Italia til at udføre udvælgelsesproceduren for tjenesteydere for T2S netværksservice.

(9)

Banca d’Italia har modtaget denne udvælgelse og bekræftet at være parat til at handle i overensstemmelse med denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse gælder følgende definitioner:

a)   »centralbank«: Den Europæiske Centralbank (ECB) eller en national centralbank inden for euroområdet eller en anden centralbank, som stiller sin valuta til rådighed i T2S

b)   »værdipapircentral« (Central Securities Depository (CSD)): en enhed som: a) gør det muligt at behandle og afvikle værdipapirtransaktioner i elektronisk form, og b) leverer opbevaringstjenester, fx administration af corporate actions og indløsninger, samt c) spiller en aktiv rolle i at sikre integriteten af udstedelser af værdipapirer

c)   »T2S-programrådet«: Eurosystemets ledelsesorgan, oprettet i henhold til afgørelse ECB/2009/6 af 19. marts 2009 om oprettelse af et programråd for TARGET2-Securities (3), som har til opgave at udforme forslag til Styrelsesrådet vedrørende vigtige strategiske spørgsmål og at udføre opgaver af rent teknisk karakter, som vedrører T2S eller dets efterfølger

d)   »tjenesteyder vedrørende T2S netværksservice«: en tjenesteyder af netværksservice, som har underskrevet en licensaftale om levering af forbindelsestjenester

e)   »forbindelsestjenester«: direkte netværksforbindelse til T2S-platformen, som en direkte forbundet T2S-aktør kræver leveret af en tjenesteyder af T2S-netværksservice til benyttelse af eller udførelse af hverv og tilknyttede opgaver leverer T2S-tjenesterne

f)   »licens«: overførelse af den ret, som er givet af Eurosystemets centralbanker til en tjenesteyder vedrørende T2S netværksservice til at levere de direkte forbundne T2S-aktører et sæt forud definerede forbindelsestjenester, på hvilket grundlag en tjenesteyder af forbindelsesservice skal opstille, udføre, levere og håndtere løsninger til sikker udveksling af elektroniske data mellem direkte forbundne T2S-aktører og T2S-platformen

g)   »udvælgelsespanel«: et panel bestående af fem eksperter, der er sammensat af en repræsentant fra hver af hhv. den befuldmægtigede centralbank (der fungerer som formand), 4CB og EPCO samt to repræsentanter fra Eurosystemets centralbanker, der hver er udpeget af T2S-programrådet og formelt udnævnt af den befuldmægtigede centralbank

h)   »Kontoret for Koordination af Udbud i Eurosystemet (Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO))«: det organ, der er oprettet i henhold til afgørelse ECB/2008/17 til koordination af fælles udbud i Eurosystemet

i)   »en centralbank inden for Eurosystemet«: enten en national centralbank inden for euroområdet eller ECB

j)   »niveau 2/niveau 3-aftale«: leverings- og driftsaftale, som T2S-programrådet og 4CB har forhandlet sig frem til, og som er blevet godkendt af Styrelsesrådet og efterfølgende underskrevet af Eurosystemets centralbanker og 4CB Den indeholder yderligere detaljer om arbejdsopgaver og ansvarsområder for 4CB, T2S-programrådet og Eurosystemets centralbanker

k)   »direkte forbunden T2S-aktør«: en enhed, som er autoriseret til at udveksle elektroniske data med T2S-platformen

l)   »befuldmægtiget centralbank«: den nationale centralbank inden for euroområdet, som Styrelsesrådet har udvalgt til at forestå udvælgelsesproceduren med hensyn til tjenesteydere af T2S-netværksservice, og som Eurosystemets centralbanker har udstyret med beføjelse til at underskrive licensaftalerne med de udvalgte deltagere i Eurosystemets navn og interesse

m)   »T2S-tjeneste«: tjeneste ydet af Eurosystemets centralbanker til værdipapircentraler og centralbanker

n)   »licensaftale«: en aftale, underlagt tysk lov, som T2S-programrådet har foreslået og som er godkendt af Styrelsesrådet og som fastlægger de gensidige rettigheder og forpligtelser mellem Eurosystemets centralbanker og den pågældende tjenesteyder og T2S-netværksservice

o)   »udvalgt deltager«: en deltager i proceduren til valg af tjenesteyder af T2S-netværkstjeneste, som har fået tildelt en licensaftale

p)   »udbudsbekendtgørelse«: den meddelelse vedrørende udvælgelsesproceduren, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i den officielle nationale tidende i medlemsstaten, hvor den befuldmægtigede centralbank er beliggende

q)   »regler om indgåelse af kontrakter«: de nærmere regler om udvælgelsesproceduren, som udgør en del af de udvælgelsesdokumenter, der skal offentliggøres

r)   »udvælgelsesdokumenter«: meddelelse om tildeling, udbudsbekendtgørelsen og tildelingsreglerne samt bilag og tillæg hertil

s)   »en national centralbank inden for euroområdet«: en national centralbank i en medlemsstat, som har indført euroen

t)   »konceptuelt bevis«: en test, som tjenesteyderen af T2S-netværksservice skal gennemføre efter underskrivelse af licensaftalen, der skal dokumentere overholdelse af den tilbudte løsning med grundlæggende krav til funktionalitet, modstand og sikkerhed

u)   »starttidspunkt«: datoen på hvilken den første værdipapircentral begynder at benytte T2S-tjenester

Artikel 2

Den befuldmægtigede centralbank

Den befuldmægtigede centralbank skal til nytte for Eurosystemets centralbanker:

a)

udføre udvælgelsesproceduren vedrørende tjenesteydere af T2S-netværksservice, i fuldt samarbejde med T2S-programrådet og udvælgelsespanelet, i eget navn og i Eurosystemets centralbankers interesse, ved at stille de materielle og menneskelige ressourcer til rådighed til sikring af, at udvælgelsesproceduren er i overensstemmelse med lovgivningen gældende i den befuldmægtigede centralbanks medlemsstat

b)

i overensstemmelse med udvælgelsespanelets afgørelse underskrive den pågældende licensaftale i Eurosystemets centralbankers navn og interesse, idet det samlede antal af tjenesteudbydere af T2S-netværksservice ikke på noget tidspunkt udgør mere end to.

Artikel 3

Valg og tildelingsbetingelser

1.   Den befuldmægtigede centralbank skal udføre proceduren til valg af tjenesteudbydere af T2S-netværksservice i overensstemmelse med de almindelige principper i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, herunder gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, lige adgang og ikke-diskrimination.

2.   Det samlede antal af tjenesteudbydere af T2S-netværksservice må ikke på noget tidspunkt udgøre mere end to.

3.   Ved gennemførelse af udvælgelsesproceduren skal den befuldmægtigede centralbank i særdeleshed iagttage følgende betingelser:

a)

gennemføre en åben procedure for tildeling af licenser, således at alle interesserede økonomiske operatører kan fremsende et tilbud

b)

alle udvælgelsesdokumenter forberedes i fællesskab af Eurosystemets centralbanker og den befuldmægtigede centralbank og godkendes af T2S-programrådet

c)

tjenesteyderne af T2S-netværksservice udvælges på grundlag af den laveste maksimumspris for et standardsæt af tjenester til levering til fællesskabet af direkte forbundne T2S-aktører i henhold til den model, som T2S-programrådet har godkendt

d)

alle udvælgelsesdokumenter offentliggøres på engelsk. Den befuldmægtigede centralbank kan også offentliggøre udbudsbekendtgørelsen på sit officielle sprog. Deltagerne i udvælgelsesproceduren skal fremsende deres tilbud samt alle supplerende dokumenter på engelsk

e)

den befuldmægtigede centralbank specificerer i udbudsbekendtgørelsen, at udvælgelsesproceduren gennemføres i dennes navn og interesse samt i alle Eurosystemets centralbankers interesse

f)

den befuldmægtigede centralbank offentliggør udbudsbekendtgørelsen som minimum i: i) Den Europæiske Unions Tidende; ii) den befuldmægtigede centralbanks nationale officielle tidende, der anvendes til meddelelser om kontrakter; iii) to nationale aviser og iv) Financial Times og The Economist. Udvælgelsesdokumenterne offentliggøres på den befuldmægtigede centralbanks websted. Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres endvidere på ECB's websted med et link til den befuldmægtigede centralbanks websted for at give adgang til alle udvælgelsesdokumenter

g)

den befuldmægtigede centralbank besvarer alle anmodninger om forklaring af udvælgelsesproceduren, der er sendt til den e-mail-adresse, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Alle besvarelser af denne art offentliggøres af den befuldmægtigede centralbank og ECB på begges websteder

h)

medlemmer af udvælgelsespanelet udpeges af T2S-programrådet og udnævnes officielt af den befuldmægtigede centralbank umiddelbart efter afslutningen af budperioden

i)

medlemmer af udvælgelsespanelet er forpligtet til at underskrive en erklæring, om at der ikke foreligger interessekonflikter, som er godkendt af T2S-programrådet

j)

den befuldmægtigede centralbank påtager sig alle operationelle aspekter omkring udvælgelsesproceduren

k)

udvælgelsespanelet undersøger bl.a. den administrative og tekniske dokumentation og træffer bestemmelse om udelukkelse af deltagere fra udvælgelsesproceduren, som ikke opfylder deltagerkravene. Udvælgelsespanelet vurderer unormalt lave tilbud i henhold til de regler, der er fastlagt i udvælgelsesdokumenterne. Udvælgelsespanelet rangordner de deltagere, der ikke er udelukket fra udvælgelsesproceduren i stigende rangorden med hensyn til økonomiske tilbud

l)

den befuldmægtigede centralbank meddeler formelt alle udvælgelsespanelets afgørelser til de berørte deltagere ved brug af sikre og hurtige midler til skriftlig kommunikation.

4.   Når udvælgelsespanelet har rangordnet deltagerne i medfør af punkt 3(k) (foreløbig tildeling), foretager den befuldmægtigede centralbank under eget ansvar en intern legitimationskontrol til sikring af, at udvælgelsesproceduren er gennemført korrekt. Efter en tilfredsstillende kontrol foretager den befuldmægtigede centralbank den endelige tildeling og verificerer, at de valgte deltagere opfylder deltagerkravene, og at deres egne erklæringer er sande. Såfremt legitimationskontrollen ikke er kommet til et tilfredsstillende resultat, udskydes den endelige tildeling, og den befuldmægtigede centralbank skal søge rådgivning hos T2S-programrådet.

5.   Den befuldmægtigede centralbank handler i eget navn og egen interesse samt i Eurosystemets centralbankers interesse hvad angår alle rettigheder og forpligtelser, der udspringer af udvælgelsesproceduren. Den rapporterer herom til og følger afgørelser truffet af T2S-programrådet.

6.   Den befuldmægtigede centralbank bærer egne omkostninger i forbindelse med de opgaver, den foretager i udvælgelsesproceduren.

Artikel 4

Licensaftale

1.   Når den befuldmægtigede centralbank har afsluttet udvælgelses- og tildelingsproceduren i henhold til de ovenfor anførte betingelser, foretager den befuldmægtigede centralbank og udvælgelsespanelet alle nødvendige forberedende foranstaltninger for, at den befuldmægtigede centralbank kan indgå en licensaftale med hver af de udvalgte deltagere i Eurosystemets centralbankers navn og interesse. Til dette formål giver Eurosystemets centralbanker den befuldmægtigede centralbank beføjelse til at underskrive licensaftalerne gennem en særlig fuldmagt til at handle i Eurosystemets centralbankers navn og interesse (synlig agent).

2.   Efter underskrivelse af licensaftalen skal tjenesteudbyderen af T2S-netværksservice udføre konceptuelt bevis. Såfremt tjenesteudbyderen af T2S-netværksservice ikke leverer tilfredsstillende konceptuelt bevis, bringes licensaftalen til ophører. I dette tilfælde tildeler den befuldmægtigede centralbank en licens til den deltager i udvælgelsesproceduren med den næsthøjeste placering i rangordningen.

3.   Med forbehold af følgende afsnit udløber en licens, der er tildelt i den første udvælgelsesprocedure, syv år efter starttidspunktet.

4.   Hvis en licensaftale med en tjenesteudbyder af T2S-netværksservice er bragt til ophør inden udgangen af sin varighed, men efter den tilfredsstillende gennemførelse af konceptuelt bevis efter T2S-programrådets skøn, kan en licensaftale enten tilbydes til den deltager i udvælgelsesproceduren, som havde den næsthøjeste placering i rangordningen efter de udvalgte deltagere, eller tildeles en anden tjenesteudbyder af netværksservice, som gennemføres af den befuldmægtigede centralbank eller en anden centralbank i Eurosystemet, der er udpeget af Styrelsesrådet. Den nye licensaftale skal have en løbetid på syv år.

5.   På anmodning af T2S-programrådet forlænger den befuldmægtigede centralbank varigheden af alle licensaftaler to gange med et år.

6.   Den befuldmægtigede centralbank er beføjet til at repræsentere Eurosystemets centralbanker i fællesskab i forhold til tjenesteudbyderne af T2S-netværksservice og andre tredjemænd i forbindelse med forbindelsestjenester og ligeledes til løbende at administrere licensaftalerne i Eurosystemets centralbankers navn og interesse, såvel bl.a. med hensyn til fuldbyrdelse af Eurosystemets rettigheder og forpligtelser, herunder i retssager, herunder men ikke begrænset til kontraktbrud, erstatning, ophør, indvendinger eller andre kontraktændringer. Den befuldmægtigede centralbank rapporterer herom til og følger afgørelser truffet af T2S-programrådet.

7.   Den befuldmægtigede centralbank træffer alle foranstaltninger, som er nødvendige til opfyldelse af Eurosystemets centralbankers, samt efter omstændighederne den befuldmægtigede centralbanks, opgaver og forpligtelser i forbindelse med licensaftalerne, og rapporterer herom til T2S-programrådet samt følger alle dertil knyttede instruktioner fra T2S-programrådet.

8.   Den befuldmægtigede centralbank skal modtage alle meddelelser, erklæringer og kravspåstande, herunder procesforkyndelser, i forbindelse med en licensaftale, for at den kan opfylde Eurosystemets centralbankers, og efter omstændighederne den befuldmægtigede centralbanks, rettigheder og forpligtelser i tilknytning til en licensaftale.

9.   Med forbehold af artikel 5 skal Eurosystemets centralbanker friholde den befuldmægtigede centralbank for alle rimelige udgifter, som denne pådrager sig ved administrationen og overvågningen af licensaftalerne i henhold til punkterne 6 til 8.

Artikel 5

Erstatningskrav

1.   Den befuldmægtigede centralbank er erstatningspligtig uden begrænsning over for Eurosystemets centralbanker for alle tab og skader, der skyldes svig eller forsæt i udførelse af dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne afgørelse. Den er erstatningsansvarlig over for Eurosystemets centralbanker for ethvert tab eller enhver skade, der er en følge af grov uagtsomhed i udførelsen af dens forpligtelser i henhold til denne afgørelse, i hvilket tilfælde dens erstatningsansvar er begrænset til et samlet beløb i alt på 2 000 000 EUR per kalenderår.

2.   Hvis tredjemand lider tab eller skade som følge af svig eller forsæt fra den befuldmægtigede centralbanks side i forbindelse med udførelse af dennes opgaver i henhold til denne afgørelse, er den befuldmægtigede centralbank ansvarlig for enhver erstatning, der skal betales nævnte tredjemand.

3.   Hvis tredjemand lider tab eller skade som følge af grov eller simpel uagtsomhed fra den befuldmægtigede centralbanks side i forbindelse med udførelse af dennes opgaver i henhold til denne afgørelse, er den befuldmægtigede centralbank ansvarlig for enhver erstatning, der skal betales nævnte tredjemand. Eurosystemets centralbanker friholder den befuldmægtigede centralbank for en sådan erstatning, der overstiger et samlet beløb på 2 000 000 EUR per kalenderår, på grundlag af retsbeslutning eller et eventuelt forlig mellem den befuldmægtigede centralbank og enhver sådan tredjemand på betingelse af, at T2S-programrådet på forhånd har godkendt forliget.

4.   Eurosystemets centralbanker skal fuldt ud og straks friholde den befuldmægtigede centralbank for en eventuel erstatning, som den har betalt til tredjemand, hvor denne hidrører fra: a) deltagelseskravene og tildelingskriterierne, b) en afgørelse truffet af udvælgelsespanelet på grundlag af deltagelseskravene og tildelingskriterierne, c) ukorrekt handlemåde hos udvælgelsespanelet, medmindre dette handlede i overensstemmelse med skriftlig rådgivning fra den befuldmægtigede centralbank eller ikke havde modtaget hensigtsmæssig skriftlig rådgivning fra den befuldmægtigede centralbank på forhånd om vedkommende spørgsmål, d) enhver beslutning eller begivenhed uden for den befuldmægtigede centralbanks kontrol, herunder sådanne der kan påvirke indvirke på effektiviteten af de tildelte licenser.

5.   Den befuldmægtigede centralbank skal ikke friholdes af Eurosystemets centralbanker for skadeserstatning, som er betalt til tredjemand som følge af operationelle aktiviteter og andre proceduremæssige handlinger, som falder inden for dennes ansvarsområde, medmindre den befuldmægtigede centralbank har handlet i modstrid med sin egen rådgivning i overensstemmelse med instrukser fra T2S-programrådet i medfør af artikel 3, punkt. 5.

6.   Såfremt retsskridt på anmodning af tredjemand angår handlinger eller undladelser i tilknytning til udvælgelsesproceduren, for hvilke Eurosystemets centralbanker må påtage sig eneansvar, skal Eurosystemets centralbanker efter samråd med den befuldmægtigede centralbank i god tid instruere den befuldmægtigede centralbank med hensyn til de foranstaltninger, den skal foretage, fx repræsentation ved eksternt advokatfirma eller ved den befuldmægtigede centralbanks in-house juridiske tjeneste. Når der er truffet en beslutning med hensyn til fremgangsmåden i forbindelse med sådanne retsskridt, bæres retsomkostninger og -gebyrer i forbindelse med denne fremgangsmåde af Eurosystemets centralbanker.

7.   Eurosystemets centralbanker påtager sig ansvar for handlinger og undladelser fra enkeltmedlemmer af udvælgelsespanelet i forbindelse med udvælgelsesproceduren.

8.   Såfremt der er indgivet sagsanmeldelse af tredjemand vedrørende handlinger eller undladelser, som er knyttet til udvælgelsesproceduren, for hvilke den befuldmægtigede centralbank alene bærer ansvaret, skal den befuldmægtigede centralbank fuldt ud samarbejde med Eurosystemets centralbanker vedrørende de foranstaltninger, den skal træffe, fx eventuel repræsentation ved ekstern advokatfirma eller ved sin in-house juridiske tjeneste og bærer de omkostninger, der følger heraf.

9.   Såfremt Eurosystemets centralbanker og den befuldmægtigede centralbank er solidarisk ansvarlige for tab eller skader, som en tredjemand har lidt, bærer enhver af disse en lige andel af omkostningerne.

Artikel 6

Afsluttende bestemmelser

1.   Et mandat fortsætter med at være i kraft i syv år fra startdatoen.

2.   Udløb af et mandat påvirker ikke gyldigheden af de relevante licensaftaler.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. april 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUT L 319 af 29.11.2008, s. 76.

(3)  EUT L 102 af 22.4.2009, s. 12.


Top