21.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 134/22


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 20 april 2011

inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor TARGET2-Securities

(ECB/2011/5)

(2011/295/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid artikel 3.1 en 12.1, en artikel 17, 18 en 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

TARGET2-Securities (hierna „T2S”) beoogt de integratie van transactieverwerking te vergemakkelijken door neutrale, grenzenloze pan-Europese kerndiensten inzake chartale en effectenafwikkeling in centralebankgeld aan te bieden, zodat centrale effectenbewaarinstellingen (CSD’s) hun klanten geharmoniseerde en gestandaardiseerde levering-tegen-betaling afwikkelingsdiensten kunnen verlenen in een technisch geïntegreerde omgeving met grensoverschrijdende mogelijkheden.

(2)

In de context van het derde tussentijdse T2S-voortgangsverslag, in februari 2010, heeft de T2S-programmaraad besloten dat de Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France en Banca d’Italia (hierna de „4CB’s”) de noodzakelijke voorbereidingen zouden treffen om maximaal drie T2S-netwerkdienstverleners aansluitdiensten voor het T2S-platform te laten leveren en dat Banca d’Italia de selectieprocedure zou leiden.

(3)

In de context van het vierde T2S-voortgangsverslag, heeft de Raad van bestuur, in zijn vergadering van 21 april 2010, besloten dat voor het verlenen van netwerkdiensten in T2S een competitie zal worden gehouden en dat maximaal drie licenties zullen worden verleend.

(4)

In de context van het vijfde T2S-voortgangsverslag, in juli 2010, heeft de T2S-programmaraad besloten dat Banca d’Italia voor de selectieprocedure zou optreden als agent van het Eurosysteem. Ook werd besloten dat de T2S-programmaraad verantwoordelijk zou zijn voor het aanwijzen van de leden van het selectiepanel, omdat de centrale banken van het Eurosysteem verantwoordelijk en aansprakelijk zouden zijn voor de selectiecriteria en voor het resultaat van het besluit van het selectiepanel op basis van de selectiecriteria. Banca d’Italia zou verantwoordelijk zijn voor het correct uitvoeren van de selectieprocedure en haar specifieke aansprakelijkheid met betrekking tot de selectieprocedure zou gescheiden zijn van de aansprakelijkheid van de 4CB’s op grond van de niveau 2-niveau 3-overeenkomst.

(5)

Op 13 augustus 2010 heeft de T2S-programmaraad besloten dat de aansprakelijkheid van Banca d’Italia preciezer dient te worden omschreven in een mandaat van de centrale banken van het Eurosysteem aan Banca d’Italia voor het uitvoeren van de selectieprocedure.

(6)

Het doel van de selectieprocedure is de levering van een aantal tevoren vastgestelde aansluitdiensten toe te vertrouwen aan netwerkdienstverleners, op basis waarvan de T2S-netwerkdienstverleners aansluitoplossingen ontwerpen, uitvoeren, leveren en runnen zodat zakelijke informatie veilig kan worden uitgewisseld tussen de direct aangesloten T2S-deelnemers en het T2S-platform.

(7)

Ofschoon een selectieprocedure voor T2S-netwerkdienstverleners buiten het toepassingsgebied valt van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (1), dienen de regels die zijn vastgelegd in Richtlijn 2004/18/EG, de procedures die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2008/17 van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (2), en het nationale recht dat uitvoering geeft aan Richtlijn 2004/18/EG, voor zover van toepassing op de gemandateerde centrale bank, als algemene richtlijnen te worden gebruikt.

(8)

Banca d’Italia is door de Raad van bestuur aangesteld om de selectieprocedure voor T2S-netwerkdienstverleners uit te voeren.

(9)

Banca d’Italia heeft de aanstelling aanvaard en haar bereidheid bevestigd om te handelen overeenkomstig dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:

a)   „centrale bank”: de Europese Centrale Bank (ECB) of een nationale centrale bank van het eurogebied (NCB) of een andere centrale bank die haar valuta beschikbaar maakt in T2S;

b)   „centrale effectenbewaarinstelling” (CSD): een entiteit die: a) de girale verwerking en afwikkeling van effectentransacties mogelijk maakt; b) bewaarnemingsdiensten verleent, bijv. het beheer van beheersdaden („corporate actions”) en aflossingen; en c) een actieve rol speelt bij het verzekeren van de integriteit van effectenemissies;

c)   „T2S-programmaraad”: het beheerslichaam van het Eurosysteem dat werd opgericht bij Besluit ECB/2009/6 van 19 maart 2009 houdende de instelling van de TARGET2-Securities-programmaraad (3), en tot taak heeft voorstellen te ontwikkelen voor de Raad van bestuur betreffende essentiële strategische aangelegenheden en de uitvoering van puur technische taken met betrekking tot T2S of de opvolger ervan;

d)   „T2S-netwerkdienstverlener”: een netwerkdienstverlener die een licentieovereenkomst heeft ondertekend om aansluitdiensten te leveren;

e)   „aansluitdiensten”: de directe netwerkverbinding met het T2S-platform die een T2S-netwerkdienstverlener aan een direct aangesloten T2S-deelnemer moet verschaffen om voordeel te halen uit de T2S-diensten of taken en verantwoordelijkheden in verband daarmee uit te voeren;

f)   „licentie”: het verlenen van het recht zoals door de centrale banken van het Eurosysteem aan een T2S-netwerkdienstverlener wordt verleend om aan de direct aangesloten T2S-deelnemers een aantal tevoren vastgestelde aansluitdiensten te leveren, op basis waarvan een T2S-netwerkdienstverlener oplossingen ontwerpt, uitvoert, levert en runt opdat elektronische gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld tussen de direct aangesloten T2S-deelnemers en het T2S-platform;

g)   „selectiepanel”: een panel van vijf deskundigen bestaande uit één vertegenwoordiger van elk van de volgende: de gemandateerde centrale bank (optredend als voorzitter), de 4CB’s en het EPCO, alsook twee vertegenwoordigers van de centrale banken van het Eurosysteem, elk van hen aangewezen door de T2S-programmaraad en formeel benoemd door de gemandateerde centrale bank;

h)   „Eurosysteem Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (Eurosystem Procurement Coordination Office)” (EPCO): het bij Besluit ECB/2008/17 gecreëerde orgaan voor de coördinatie van gezamenlijke aanbestedingen van het Eurosysteem;

i)   „centrale bank van het Eurosysteem”: een NCB van het eurogebied of de ECB;

j)   „niveau 2-niveau 3-overeenkomst”: de leverings- en exploitatieovereenkomst waarover de T2S-programmaraad en de 4CB’s onderhandelen, die wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur en vervolgens wordt ondertekend door de centrale banken van het Eurosysteem en de 4CB’s. De overeenkomst bevat aanvullende bijzonderheden over de taken en verantwoordelijkheden van de 4CB’s, de T2S-programmaraad en de centrale banken van het Eurosysteem;

k)   „direct aangesloten T2S-deelnemer”: een entiteit die gemachtigd is elektronische gegevens uit te wisselen met het T2S-platform;

l)   „gemandateerde centrale bank”: de NCB van het eurogebied die door de Raad van bestuur is aangesteld om de selectieprocedure voor de T2S-netwerkdienstverleners uit te voeren, en door de centrale banken van het Eurosysteem met de bevoegdheid is bekleed om de licentieovereenkomsten met de geselecteerde deelnemers te ondertekenen namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem;

m)   „T2S-diensten”: de door de centrale banken van het Eurosysteem aan CSD’s en centrale banken te leveren diensten;

n)   „licentieovereenkomst”: een door Duits recht beheerste overeenkomst, zoals voorgesteld door de T2S-programmaraad en goedgekeurd door de Raad van bestuur, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de centrale banken van het Eurosysteem en van de desbetreffende T2S-netwerkdienstverlener uiteengezet worden;

o)   „geselecteerde deelnemer”: een deelnemer aan de selectieprocedure voor de T2S-netwerkdienstverleners aan wie een licentieovereenkomst is verleend;

p)   „aankondiging van opdracht”: de aankondiging van de selectieprocedure die gepubliceerd wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het nationale publicatieblad van de lidstaat waar de gemandateerde centrale bank is gevestigd;

q)   „gunningsregels”: de gedetailleerde regels die van toepassing zijn op de selectieprocedure en deel uitmaken van de te publiceren selectiedocumenten;

r)   „selectiedocumenten”: de gunningsaankondiging, de aankondiging van opdracht, als ook de gunningsregels, en de bijlagen en bijvoegsels daarvan;

s)   „NCB van het eurogebied”: de NCB van een lidstaat die de euro als munt heeft;

t)   „bewijs van concept”: een test die een T2S-netwerkdienstverlener na ondertekening van de licentieovereenkomst moet afleggen, om te verifiëren dat zijn aangeboden oplossing voldoet aan de basisvereisten ten aanzien van functionaliteit, veerkracht en veiligheid;

u)   „datum van inbedrijfstelling”: de datum waarop de eerste CSD de T2S-diensten gaat gebruiken.

Artikel 2

Gemandateerde centrale bank

Ten behoeve van de centrale banken van het Eurosysteem verricht de gemandateerde centrale bank de volgende taken:

a)

ze voert de selectieprocedure uit voor T2S-netwerkdienstverleners in volledige samenwerking met de T2S-programmaraad en het selectiepanel, in haar eigen naam en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem, door het benodigde materiaal en mankracht beschikbaar te stellen om te verzekeren dat de selectieprocedure voldoet aan het recht dat van toepassing is in de lidstaat van de gemandateerde centrale bank, en

b)

overeenkomstig het besluit van het selectiepanel, ondertekent ze de desbetreffende licentieovereenkomst namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem, met het totale aantal T2S-netwerkdienstverleners dat nooit meer dan twee bedraagt.

Artikel 3

Selectie- en gunningsvoorwaarden

1.   De gemandateerde centrale bank voert de procedure voor de selectie van T2S-netwerkdienstverleners uit met eerbiediging van de algemene beginselen neergelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van transparantie, evenredigheid, gelijke behandeling, gelijke toegang en non-discriminatie.

2.   Het totale aantal T2S-netwerkdienstverleners bedraagt nooit meer dan twee.

3.   Bij het uitvoeren van de selectieprocedure neemt de gemandateerde centrale bank met name de volgende voorwaarden in acht:

a)

voor de gunning van de licenties wordt een open procedure gevoerd waarbij elke geïnteresseerde marktdeelnemer een bod kan uitbrengen;

b)

alle selectiedocumenten worden gezamenlijk opgesteld door de centrale banken van het Eurosysteem en de gemandateerde centrale bank, en goedgekeurd door de T2S-programmaraad;

c)

de T2S-netwerkdienstverleners worden geselecteerd op basis van de laagste maximumprijs voor een set standaarddiensten die aan de gemeenschap van direct aangesloten T2S-deelnemers moeten worden geleverd, volgens het door de T2S-programmaraad goedgekeurde model;

d)

alle selectiedocumenten worden in het Engels gepubliceerd. De gemandateerde centrale bank kan de aankondiging van opdracht ook in haar eigen officiële taal bekendmaken. De deelnemers aan de selectieprocedure dienen hun bod en alle aanvullende documenten in het Engels in;

e)

de gemandateerde centrale bank vermeldt in de aankondiging van opdracht dat de selectieprocedure wordt uitgevoerd in haar eigen naam en belang, alsook in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem;

f)

de gemandateerde centrale bank maakt de aankondiging van opdracht tenminste bekend in: i) het Publicatieblad van de Europese Unie; ii) het nationale publicatieblad dat door de gemandateerde centrale bank gebruikt wordt voor aankondigingen van opdracht; iii) twee nationale nieuwsbladen; en iv) de Financial Times en The Economist. De selectiedocumenten worden ook gepubliceerd op de website van de gemandateerde centrale bank. De aankondiging van opdracht wordt ook gepubliceerd op de website van de ECB, met een link naar de website van de gemandateerde centrale bank om toegang mogelijk te maken tot alle selectiedocumenten;

g)

de gemandateerde centrale bank beantwoordt verzoeken om uitleg ten aanzien van de selectieprocedure die zijn verzonden naar het in de aankondiging van opdracht vermelde e-mailadres. Een dergelijk antwoord wordt door de gemandateerde centrale bank en de ECB op hun respectieve websites bekendgemaakt;

h)

leden van het selectiepanel worden aangewezen door de T2S-programmaraad en formeel benoemd door de gemandateerde centrale bank onmiddellijk na het einde van de biedingsperiode;

i)

leden van het selectiepanel zijn gehouden de door de T2S-programmaraad goedgekeurde verklaring ten aanzien van het ontbreken van tegenstrijdig belang te ondertekenen;

j)

de gemandateerde centrale bank neemt de operationele aspecten van de selectieprocedure op zich;

k)

het selectiepanel onderzoekt onder meer de administratieve en technische documentatie, en beslist over het uitsluiten van deelnemers uit de selectieprocedure die niet voldoen aan de vereisten voor deelname. Het selectiepanel evalueert uitzonderlijk lage biedingen op grond van de in de selectiedocumenten vastgelegde regels. Het selectiepanel rangschikt de deelnemers die niet van de selectieprocedure zijn uitgesloten, in oplopende volgorde van economisch meest voordelige biedingen;

l)

De gemandateerde centrale bank geeft alle besluiten van het selectiepanel formeel door aan de betrokken deelnemers door middel van een veilig en prompt schriftelijk communicatiemiddel.

4.   Zodra het selectiepanel de deelnemers overeenkomstig lid 3, onder k), heeft gerangschikt (voorlopige gunning), voert de gemandateerde centrale bank, onder haar eigen verantwoordelijkheid, een interne rechtmatigheidscontrole uit om te verifiëren dat de selectieprocedure correct werd uitgevoerd. Wanneer deze controle succesvol is voltooid, maakt de gemandateerde centrale bank de definitieve gunning bekend en verifieert ze dat de geselecteerde deelnemers voldoen aan de deelnamevereisten en dat de door hen afgelegde verklaringen waarheidsgetrouw zijn. Indien de rechtmatigheidscontrole niet succesvol is, wordt de definitieve gunning uitgesteld en vraagt de gemandateerde centrale bank daaromtrent om advies van de T2S-programmaraad.

5.   De gemandateerde centrale bank handelt in eigen naam en belang, alsook in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem wat betreft alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de selectieprocedure. Ze rapporteert daaromtrent ook aan de T2S-programmaraad en geeft uitvoering aan de door de raad genomen besluiten.

6.   De gemandateerde centrale bank draagt haar eigen kosten verbonden aan de door haar in de selectieprocedure uitgevoerde taken.

Artikel 4

Licentieovereenkomst

1.   Zodra de selectie- en gunningsprocedures door de gemandateerde centrale bank zijn afgerond onder de bovengenoemde voorwaarden, treffen de gemandateerde centrale bank en het selectiepanel alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen om de gemandateerde centrale bank in staat te stellen een licentieovereenkomst af te sluiten met elk van de geselecteerde deelnemers namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem. Hiertoe bekleden de centrale banken van het Eurosysteem de gemandateerde centrale bank met de bevoegdheid om de licentieovereenkomsten te ondertekenen, door middel van een aparte volmacht om namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem te handelen (openbaar agentschap).

2.   Na het ondertekenen van de licentieovereenkomst, levert een T2S-netwerkdienstverlener een bewijs van concept. Indien de T2S-netwerkdienstverlener er niet in slaagt een succesvol bewijs van concept te leveren, wordt de licentieovereenkomst beëindigd. In een dergelijke omstandigheid, verleent de gemandateerde centrale bank een licentie aan de deelnemer in de selectieprocedure die na de geselecteerde deelnemers het hoogste gerangschikt staat in de ranglijst.

3.   Onverminderd de volgende leden, loopt een in de eerste selectieprocedure verleende licentie zeven jaar na de datum van inbedrijfstelling af.

4.   Indien een licentieovereenkomst met een T2S-netwerkdienstverlener voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, maar na het succesvol leveren van het bewijs van concept, kan, naar goeddunken van de T2S-programmaraad, een licentieovereenkomst hetzij worden aangeboden aan de deelnemer aan de selectieprocedure die na de geselecteerde deelnemers het hoogste gerangschikt staat in de ranglijst, of aan een andere netwerkdienstverlener worden verleend na een nieuwe selectieprocedure uit te voeren door de gemandateerde centrale bank of door een andere door de Raad van bestuur aangestelde centrale bank van het Eurosysteem. De nieuwe licentieovereenkomst heeft een looptijd van zeven jaar.

5.   Op verzoek van de T2S-programmaraad, verlengt de gemandateerde centrale bank de looptijd van alle licentieovereenkomsten twee keer met één jaar.

6.   De gemandateerde centrale bank wordt gemachtigd de gezamenlijke centrale banken van het Eurosysteem te vertegenwoordigen jegens de T2S-netwerkdienstverleners en andere derden in verband met de aansluitdiensten, alsook om de licentieovereenkomsten continu te beheren namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem, door, onder meer, het afdwingen van de rechten en verplichtingen van de centrale banken van het Eurosysteem, waaronder in rechtsgedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wanprestatie, schadevergoeding, beëindiging, betwistingen of andere contractwijzigingen. De gemandateerde centrale bank rapporteert hieromtrent aan de T2S-programmaraad, en volgt de instructies van de raad op.

7.   De gemandateerde centrale bank neemt alle noodzakelijke maatregelen voor de vervulling van de taken en verplichtingen van de centrale banken van het Eurosysteem en eventueel van de gemandateerde centrale bank in verband met de licentieovereenkomsten en brengt daarover verslag uit aan de T2S-programmaraad, en volgt eventuele instructies daaromtrent van de raad op.

8.   De gemandateerde centrale bank ontvangt alle aankondigingen, verklaringen en dagvaardingen, met inbegrip van betekeningen, in verband met een licentieovereenkomst teneinde haar in staat te stellen de rechten en verplichtingen van de centrale banken van het Eurosysteem en eventueel van de gemandateerde centrale bank in verband met een licentieovereenkomst te vervullen.

9.   Onverminderd artikel 5 vergoeden de centrale banken van het Eurosysteem alle redelijke onkosten die de gemandateerde centrale bank maakt voor het beheren en bewaken van de licentieovereenkomsten op grond van lid 6 tot en met 8.

Artikel 5

Vorderingen tot schadeloosstelling

1.   De gemandateerde centrale bank is jegens de centrale banken van het Eurosysteem zonder beperking aansprakelijk voor alle verlies of schade die voortvloeit uit fraude of opzettelijk wangedrag in de vervulling van haar rechten en verplichtingen op grond van dit besluit. Ze is jegens de centrale banken van het Eurosysteem aansprakelijk voor alle verlies en schade die voortvloeit uit haar grove nalatigheid in de vervulling van haar verplichtingen op grond van dit besluit, in welk geval haar aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum totaalbedrag van 2 000 000 EUR per kalenderjaar.

2.   Indien een derde verlies of schade lijdt ten gevolge van fraude of opzettelijk wangedrag van de gemandateerde centrale bank in de vervulling van haar taken op grond van dit besluit, is de gemandateerde centrale bank verantwoordelijk voor een aan die derde te betalen schadeloosstelling.

3.   Indien een derde verlies of schade lijdt ten gevolge van (grove) nalatigheid van de gemandateerde centrale bank in de vervulling van haar taken op grond van dit besluit, is de gemandateerde centrale bank verantwoordelijk voor een aan die derde te betalen schadeloosstelling. De centrale banken van het Eurosysteem vergoeden de gemandateerde centrale bank voor een dergelijke schadeloosstelling die een maximum totaalbedrag van 2 000 000 EUR per kalenderjaar te boven gaat, op basis van een gerechtelijke uitspraak of een schikkingsovereenkomst tussen de gemandateerde centrale bank en een dergelijke derde, mits de schikkingsovereenkomst van tevoren is goedgekeurd door de T2S-programmaraad.

4.   De centrale banken van het Eurosysteem vergoeden de gemandateerde centrale bank volledig en prompt voor door haar aan derden betaalde schadevergoeding indien die voortvloeit uit: a) de deelnamevereisten en gunningscriteria; b) een door het selectiepanel genomen besluit op basis van de deelnamevereisten en gunningscriteria; c) de incorrecte handelwijze van het selectiepanel, tenzij het handelde overeenkomstig het schriftelijke advies van de gemandateerde centrale bank of van tevoren betreffende de aangelegenheid in kwestie geen toepasselijk schriftelijk advies van de gemandateerde centrale bank heeft ontvangen; d) een besluit of gebeurtenis buiten de macht van de gemandateerde centrale bank, waaronder ook besluiten of gebeurtenissen die de effectiviteit van de verleende licenties aantasten.

5.   De gemandateerde centrale bank ontvangt geen vergoeding van de centrale banken van het Eurosysteem voor aan derden betaalde schadevergoeding, voortvloeiend uit operationele activiteiten en andere procedurele handelingen die binnen haar verantwoordelijkheid vallen, tenzij de gemandateerde centrale bank, in strijd met haar eigen advies, heeft gehandeld overeenkomstig instructies van de T2S-programmaraad op grond van artikel 3, lid 5.

6.   Indien door derden aanhangig gemaakte gerechtelijke procedures verband houden met handelingen of nalatigheden met betrekking tot de selectieprocedure waarvoor de centrale banken van het Eurosysteem exclusieve aansprakelijkheid moeten aanvaarden, instrueren de centrale banken van het Eurosysteem, na raadpleging van de gemandateerde centrale bank, de gemandateerde centrale bank tijdig betreffende de door haar te nemen maatregelen, bijv. vertegenwoordiging door een externe raadsman of door de interne juridische dienst van de gemandateerde centrale bank. Zodra een besluit is genomen betreffende de in een dergelijke procedure te volgen gedragslijn, worden de daaruit voortvloeiende proceskosten en vergoedingen gedragen door de centrale banken van het Eurosysteem.

7.   De centrale banken van het Eurosysteem aanvaarden aansprakelijkheid voor handelingen en nalatigheden van individuele leden van het selectiepanel in verband met de selectieprocedure.

8.   Indien door derden gerechtelijke procedures aanhangig worden gemaakt betreffende handelingen of nalatigheden die verband houden met een selectieprocedure waarvoor de gemandateerde centrale bank de exclusieve aansprakelijkheid aanvaardt, werkt de gemandateerde centrale bank volledig mee met de centrale banken van het Eurosysteem betreffende de door haar te nemen maatregelen, bijv. vertegenwoordiging door een externe raadsman of door haar interne juridische dienst, en draagt ze de kosten daarvan.

9.   Indien de centrale banken van het Eurosysteem en de gemandateerde centrale bank gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor door een derde geleden verlies of schade, draagt elk van hen een gelijk deel van de kosten.

Artikel 6

Slotbepalingen

1.   Een mandaat blijft gedurende zeven jaar vanaf de datum van inbedrijfstelling van kracht.

2.   De afloop van een mandaat heeft geen invloed op de geldigheid van de betreffende licentieovereenkomsten.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt twee dagen na de vaststelling ervan in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 april 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.

(2)  PB L 319 van 29.11.2008, blz. 76.

(3)  PB L 102 van 22.4.2009, blz. 12.