EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1817

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1817, 17. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses sellise selgituse miinimumsisuga, kuidas kajastatakse võrdlusaluse metoodikas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4748

ELT L 406, 3.12.2020, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/12


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1817,

17. juuli 2020,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses sellise selgituse miinimumsisuga, kuidas kajastatakse võrdlusaluse metoodikas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu poolt 5. oktoobril 2016 heaks kiidetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe (2) (edaspidi „Pariisi kokkulepe“) eesmärk on tugevdada kliimamuutustele reageerimist, muu hulgas viies investeerimisvood kooskõlla arenguteega, mis on suunatud vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise arengu saavutamisele.

(2)

Komisjon võttis 11. detsembril 2019 vastu teatise Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa roheline kokkulepe“ (3). Euroopa roheline kokkulepe on uue majanduskasvu strateegia, mille eesmärk on muuta liit õiglaseks ja jõukaks, kaasaegse, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus majanduskasv on ressursikasutusest lahutatud. Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamiseks on vaja, et investoritele antaks selgeid ja pikaajalisi signaale, et hoida ära varade kasutuskõlbmatuks muutumist ja kaasata kestlikku rahastust.

(3)

Määruse (EL) 2016/1011 kohaselt peavad võrdlusaluste haldurid selgitama, kuidas iga võrdlusaluse puhul kajastavad võrdlusaluse metoodika põhielemendid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

(4)

Selle selgitamise erinevad viisid, kuidas iga võrdlusaluse või võrdlusaluste rühma puhul kajastavad võrdlusaluse metoodika põhielemendid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, vähendaksid võrdlusaluste võrreldavust ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite ulatuse ja eesmärkide selgust. Seepärast tuleb kindlaks määrata selliste selgituste miinimumsisu ja kasutatav vorm.

(5)

Selleks et paremini kohandada teavet investorite jaoks, peaks nõue selgitada, kuidas iga esitatud ja avaldatud võrdlusaluse või võrdlusaluste rühma puhul kajastavad võrdlusaluse metoodika põhielemendid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, arvesse võtma alusvara, millel võrdlusalused põhinevad. Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada võrdlusaluste suhtes, millel ei ole kliimamuutusi mõjutavat alusvara, nt intressimäära ja välisvaluuta võrdlusalused. Vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklile 19 ei tuleks käesolevat määrust kohaldada kauba võrdlusaluste suhtes.

(6)

Selgitus selle kohta, kuidas võrdlusaluse metoodika põhielemendid kajastavad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, tuleks esitada agregeeritud kaalutud keskmise väärtuse alusel ning seda ei tuleks avaldada võrdlusaluse iga komponendi kohta. Kui see on asjakohane ja sobiv, peaksid võrdlusaluste haldurid suutma esitada täiendavat keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalast teavet.

(7)

Võrdlusaluse kasutajatele täpse ja ajakohase teabe andmiseks peaksid võrdlusaluse haldurid vormis esitatud teavet ajakohastama, et kajastada metoodikas tehtud muudatusi, ning märkima teabe ajakohastamise põhjuse ja kuupäevad,

(8)

Selleks et tagada investoritele maksimaalne läbipaistvus, peaksid võrdlusaluste haldurid selgelt märkima, kas nad järgivad või ei järgi keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiseesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Selgitus selle kohta, kuidas kajastatakse võrdlusaluse kirjelduses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid

1.   Võrdlusaluse haldurid selgitavad käesoleva määruse lisas esitatud vormi kasutades, milliseid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1816 (4) II lisas osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid on nad võrdlusaluse metoodika väljatöötamisel arvesse võtnud. Samuti selgitavad nad, kuidas neid tegureid kajastatakse kõnealuse metoodika põhielementides, sealhulgas alusvara, kaalutegurite, parameetrite ja asendajate valikul.

Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata kauba võrdlusaluste suhtes.

2.   Üksikute võrdlusaluste puhul võivad võrdlusaluste haldurid selle asemel, et esitada kogu käesoleva määruse lisas esitatud vormis nõutav teave, asendada selle teabe esitatud selgitusele lisatud hüperlingiga veebisaidile, mis sisaldab kogu kõnealust teavet.

3.   Kui võrdlusalused hõlmavad eri liiki alusvara, selgitavad võrdlusaluste haldurid, kuidas kajastatakse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid iga asjaomase alusvara puhul.

4.   Võrdlusaluste haldurid võivad esitatud selgitusse lisada täiendavaid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid ning nendega seotud teavet.

5.   Võrdlusaluste haldurid märgivad esitatud selgituses selgelt, kas nad järgivad või ei järgi keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiseesmärke.

6.   Võrdlusaluste haldurid lisavad esitatud selgitusele viite iga avaldatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguri puhul kasutatud andmeallikatele ja standarditele.

Artikkel 2

Esitatud selgituse ajakohastamine

Võrdlusaluste haldurid ajakohastavad esitatud selgitust iga kord, kui võrdlusaluse metoodikat muudetakse, ja igal juhul kord aastas. Nad esitavad ajakohastamise põhjused.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(2)  Nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 282, 19.10.2016, lk 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Komisjoni 17. juuli 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1816, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses võrdlusaluse kirjelduses esitatava selgitusega selle kohta, kuidas kajastatakse igas esitatud ja avaldatud võrdlusaluses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


LISA

VORM SELLE SELGITAMISEKS, KUIDAS VÕRDLUSALUSE METOODIKA PÕHIELEMENDID KAJASTAVAD KESKKONNA-, SOTSIAAL- JA JUHTIMISTEGUREID

SELGITUS SELLE KOHTA, KUIDAS KAJASTATAKSE VÕRDLUSALUSE METOODIKA PÕHIELEMENTIDES KESKKONNA-, SOTSIAAL- JA JUHTIMISTEGUREID

Punkt 1. Võrdlusaluse halduri nimi.

 

Punkt 2. Võrdlusaluse või võrdlusaluste rühma liik.

Valige komisjoni delegeeritud määruse (EL)2020/1816II lisas esitatud loetelust asjaomane alusvara.

 

Punkt 3. Võrdlusaluse või võrdlusaluste rühma nimi.

 

Punkt 4. Kas võrdlusaluse või võrdlusaluste rühma puhul kasutatavas võrdlusaluse metoodikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid?

☐ Jah ☐ Ei

Punkt 5. Kui vastus punktile 4 on positiivne, loetlege palun iga võrdlusaluste rühma puhul need keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid, mida võetakse arvesse võrdlusaluse metoodikas, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) 2020/1816 II lisas loetletud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

Palun selgitage, kuidas neid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid võetakse arvesse alusvara valimisel, kaalumisel või väljajätmisel.

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid avalikustatakse võrdlusaluste rühma tasandil agregeeritud kaalutud keskmise väärtusena.

a)

Arvesse võetud keskkonnategurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

b)

Arvesse võetud sotsiaaltegurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

c)

Arvesse võetud juhtimistegurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

Punkt 6. Kui vastus punktile 4 on positiivne, loetlege palun iga võrdlusaluse puhul need keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid, mida võetakse arvesse võrdlusaluse metoodikas, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) 2020/1816 II lisas loetletud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, sõltuvalt asjaomasest alusvarast.

Palun selgitage, kuidas neid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid võetakse arvesse alusvara valimisel, kaalumisel või väljajätmisel.

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid ei avalikustata võrdlusaluse iga komponendi kohta, vaid võrdlusaluse agregeeritud kaalutud keskmise väärtusena.

Teise võimalusena võib kogu selle teabe esitada käesolevas selgituses hüperlingina võrdlusaluse halduri veebisaidile. Veebisaidil esitatav teave peab olema kergesti kättesaadav ja juurdepääsetav. Võrdlusaluste haldurid tagavad, et nende veebisaidil avaldatud teave jääb kättesaadavaks viieks aastaks.

a)

Arvesse võetud keskkonnategurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

b)

Arvesse võetud sotsiaaltegurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

c)

Arvesse võetud juhtimistegurite loetelu:

valimine, kaalumine või väljajätmine:

Hüperlink keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid käsitlevale teabele iga võrdlusaluse puhul:

 

Punkt 7. Kasutatud andmed ja standardid

a)

Sisendandmed.

i)

Kirjeldage, kas andmed on esitatud, modelleeritud või saadud asutuse seest või väljastpoolt.

ii)

Kui andmed on esitatud, modelleeritud või saadud väljastpoolt, siis palun nimetage kolmandast isikust andmepakkuja.

 

b)

Andmete kontrollimine ja kvaliteet.

Kirjeldage, kuidas andmeid kontrollitakse ja kuidas tagatakse nende andmete kvaliteet.

 

c)

Alusstandardid

Kirjeldage võrdlusaluse metoodika puhul kasutud rahvusvahelisi standardeid.

 

Teabe viimase ajakohastamise kuupäev ja ajakohastamise põhjus:

 


Top