EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1817

Regulamentul delegat (UE) 2020/1817 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/4748

OJ L 406, 3.12.2020, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj

3.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 406/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1817 AL COMISIEI

din 17 iulie 2020

de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 13 alineatul (2a),

întrucât:

(1)

Acordul de Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, aprobat de Uniune la 5 octombrie 2016 (2) („Acordul de la Paris”) are drept scop consolidarea răspunsului la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor de investiții cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice.

(2)

La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat comunicarea sa către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Pactul verde european” (3). Pactul verde european este o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pentru punerea în aplicare a Pactului verde european, trebuie să se transmită investitorilor semnale clare, pe termen lung, astfel încât să se evite activele depreciate și să se mobilizeze finanțare durabilă.

(3)

Regulamentul (UE) 2016/1011 prevede obligația administratorilor de indici de referință de explica, pentru fiecare indice de referință furnizat și publicat, modul în care elementele-cheie ale metodologiei de elaborare a indicilor de referință reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță (MSG).

(4)

Modalitățile diferite de explicare, pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință, a modului în care elementele-cheie ale metodologiei de elaborare a indicilor de referință reflectă factorii MSG ar duce la o lipsă de comparabilitate între indicii de referință și la o lipsă de claritate în ceea ce privește domeniul de aplicare și obiectivele factorilor MSG. Prin urmare, este necesar să se stabilească conținutul minim al acestor explicații, precum și modelul care trebuie folosit.

(5)

Pentru a adapta mai bine informațiile pentru investitori, cerința de a explica modul în care elementele-cheie ale metodologiei reflectă factorii MSG pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință furnizați și publicați ar trebui să țină seama de activele suport care stau la baza indicilor de referință. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice indicilor de referință ale căror active suport nu au un impact asupra schimbărilor climatice, cum ar fi indicii de referință pentru rata dobânzii și indicii de referință pentru cursul de schimb. În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/1011, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice indicilor de referință bazați pe mărfuri.

(6)

Explicația cu privire la modul în care elementele-cheie ale metodologiei de elaborare a indicilor de referință reflectă factorii MSG ar trebui să fie realizată sub forma unei valori medii ponderate agregate și nu ar trebui să fie prezentată pentru fiecare componentă a indicilor de referință. În cazul în care este relevant și adecvat, administratorii de indici de referință ar trebui să poată să furnizeze informații MSG suplimentare.

(7)

Pentru a furniza utilizatorilor indicilor de referință informații exacte și actualizate, administratorii de indici de referință ar trebui să actualizeze informațiile furnizate în model, astfel încât acestea să reflecte orice modificare adusă metodologiei respective și ar trebui să indice motivul pentru care au fost actualizate informațiile și datele la care au fost actualizate.

(8)

Pentru a oferi investitorilor o transparență maximă, administratorii de indici de referință ar trebui să precizeze în mod clar dacă urmăresc sau nu obiective MSG,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Explicația modului în care factorii MSG se reflectă în metodologia de elaborare a indicelui de referință

(1)   Administratorii de indici de referință trebuie să explice, folosind modelul prevăzut în anexa la prezentul regulament, care dintre factorii de mediu, sociali și de guvernanță (MSG) menționați în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/1816 al Comisiei (4) au fost luați în considerare la conceperea metodologiei de elaborare a indicelui de referință. Administratorii de indici de referință trebuie să explice, de asemenea, modul în care acești factori se reflectă în elementele-cheie ale respectivei metodologii, inclusiv pentru selectarea activelor-suport, a factorilor de ponderare, a metricii și a substituenților.

Cerința prevăzută la primul paragraf nu se aplică în cazul indicilor de referință bazați pe mărfuri.

(2)   În cazul indicilor de referință individuali, în loc să furnizeze toate informațiile prevăzute în modelul din anexa la prezentul regulament, administratorii de indici de referință pot să includă în explicația furnizată un hyperlink către un site web care conține toate informațiile respective.

(3)   În cazul în care în componența indicilor de referință intră diferite tipuri de active suport, administratorii de indici de referință trebuie să explice modul în care factorii MSG sunt reflectați pentru fiecare tip de activ suport relevant.

(4)   Administratorii de indici de referință pot include în explicația furnizată factori MSG suplimentari și informații conexe.

(5)   Administratorii de indici de referință trebuie să precizeze în mod clar în explicația furnizată dacă urmăresc sau nu obiective MSG.

(6)   Administratorii de indici de referință trebuie să includă în explicația furnizată o trimitere la sursele datelor și la standardele utilizate pentru fiecare factor MSG publicat.

Articolul 2

Actualizarea explicației furnizate

Administratorii de indici de referință trebuie să actualizeze explicația furnizată ori de câte ori se modifică metodologia de elaborare a indicelui de referință și, în orice caz, o dată pe an. Administratorii indicilor de referință precizează motivele actualizării.

Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1816 al Comisiei din 17 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește explicația din declarația privind indicii de referință a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în fiecare indice de referință furnizat și publicat (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

MODEL PENTRU EXPLICAREA MODULUI ÎN CARE ELEMENTELE-CHEIE ALE METODOLOGIEI DE ELABORARE A INDICILOR DE REFERINȚĂ REFLECTĂ FACTORII DE MEDIU, SOCIALI ȘI DE GUVERNANȚĂ

EXPLICAȚIA MODULUI ÎN CARE SE REFLECTĂ FACTORII MSG ÎN ELEMENTELE-CHEIE ALE METODOLOGIEI DE ELABORARE A INDICILOR DE REFERINȚĂ

Punctul 1. Numele administratorului indicelui de referință.

 

Punctul 2. Tipul indicelui de referință sau al familiei de indici de referință.

A se alege activul suport relevant din lista prevăzută în anexa II la Regulamentul delegat (UE)2020/1816al Comisiei.

 

Punctul 3. Denumirea indicelui de referință sau a familiei de indici de referință.

 

Punctul 4. Metodologia de elaborare a indicelui de referință pentru indicele de referință sau familia de indici de referință ia în considerare factorii MSG?

☐ Da ☐ Nu

Punctul 5. În cazul în care răspunsul la punctul 4 este afirmativ, vă rugăm să enumerați mai jos, pentru fiecare familie de indici de referință, acei factori MSG care sunt luați în considerare la conceperea metodologiei de elaborare a indicilor de referință, având în vedere factorii MSG enumerați în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/1816.

Vă rugăm să explicați modul în care sunt utilizați respectivii factori MSG la selectarea, ponderarea sau excluderea activelor-suport.

Factorii MSG se publică ca valoare medie ponderată agregată la nivelul familiei de indici de referință.

(a)

Lista factorilor de mediu luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

(b)

Lista factorilor sociali luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

(c)

Lista factorilor de guvernanță luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

Punctul 6. În cazul în care răspunsul la punctul 4 este afirmativ, vă rugăm să enumerați mai jos, pentru fiecare indice de referință, acei factori MSG care sunt luați în considerare la conceperea metodologiei de elaborare a indicilor de referință, având în vedere factorii MSG enumerați în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, în funcție de activul suport relevant în cauză.

Vă rugăm să explicați modul în care sunt utilizați respectivii factori MSG la selectarea, ponderarea sau excluderea activelor-suport.

Factorii MSG nu se publică pentru fiecare componentă a indicelui de referință, ci ca valoare medie ponderată agregată a indicelui de referință.

În mod alternativ, toate aceste informații pot fi furnizate prin includerea, în prezenta explicație, a unui hyperlink către un site web al administratorului indicelui de referință. Informațiile de pe site-ul web trebuie să fie disponibile și accesibile cu ușurință. Administratorii indicilor de referință se asigură că informațiile publicate pe site-ul lor web pot fi consultate timp de cinci ani.

(a)

Lista factorilor de mediu luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

(b)

Lista factorilor sociali luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

(c)

Lista factorilor de guvernanță luați în considerare:

Selectare, ponderare sau excludere:

Hyperlink către informațiile privind factorii MSG pentru fiecare indice de referință:

 

Punctul 7. Date și standarde utilizate

(a)

Introducerea datelor.

(i)

Descrieți dacă datele sunt raportate, modelate sau obținute intern sau extern.

(ii)

În cazul în care datele sunt raportate, modelate sau obținute extern, vă rugăm să precizați numele furnizorului terț de date.

 

(b)

Verificarea și calitatea datelor.

Descrieți modul în care datele sunt verificate și cum este asigurată calitatea acestor date.

 

(c)

Standarde de referință.

Descrieți standardele internaționale utilizate în metodologia de elaborare a indicelui de referință.

 

Data ultimei actualizări a informațiilor și motivul actualizării:

 


Top