EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 406, 3 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 406

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
3 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1816 av den 17 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller redogörelsen i referensvärdesdeklarationen för hur faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning beaktas i alla referensvärden som tillhandahålls och offentliggörs ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1817 av den 17 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimiinnehållet i redogörelsen för hur faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning beaktas i referensvärdesmetoden ( 1 )

12

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1818 av den 17 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1819 av den 2 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av färgämnen i laxersättningar ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1820 av den 2 december 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av torkad Euglena gracilis som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1821 av den 2 december 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av ett extrakt från Panax notoginseng och Astragalus membranaceus som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1822 av den 2 december 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av kromhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1823 av den 2 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 234/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1824 av den 2 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2468 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1825 av den 2 december 2020 om ändring av artiklarna 7 och 8 i genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller tillfälliga åtgärder för införsel till eller förflyttning inom unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål

58

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (GUSP) 2020/1826 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 1 december 2020 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2020/895 (Atalanta/3/2020)

60

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/1827 av den 26 maj 2020 om de åtgärder nr SA.39990 – (2016/C) (f.d. 2016/NN) (f.d. 2014/FC) (f.d.2014/CP) – som Belgien har genomfört till förmån för Ducatt NV [delgivet med nr C(2020) 3287]  ( 1 )

62

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 ( EUT L 78, 20.3.2013 )

67

 

 

Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1410 av den 25 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 327, 8.10.2020 )

68

 

*

Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1532 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 352, 22.10.2020 )

74

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2019/1892 av den 31 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1230/2012 vad gäller krav för typgodkännande av vissa motorfordon försedda med förlängda förarhytter och av aerodynamiska anordningar och aerodynamisk utrustning för motorfordon och släpvagnar till dessa ( EUT L 291, 12.11.2019 )

77

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top