EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2100

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2100, 30. september 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu puhul kasutatava taksonoomia ajakohastamisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7066

ELT L 326, 16.12.2019, p. 1–1040 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2100/oj

16.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2100,

30. september 2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu puhul kasutatava taksonoomia ajakohastamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/815 (2) on määratud kindlaks direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 lõikes 7 osutatud ühtne elektrooniline aruandlusvorming, mida emitendid peavad kasutama majandusaasta aruannete koostamisel. Nendes sisalduvad konsolideeritud finantsaruanded koostatakse kas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 (3) kohaselt vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ehk rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRSid) või Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) avaldatud IFRSidele, mida komisjoni otsuse 2008/961/EÜ (4) alusel käsitatakse määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud IFRSidega samaväärsetena.

(2)

Ühtse elektroonilise aruandlusvormingu puhul kasutatav põhitaksonoomia tugineb IFRSi taksonoomiale ja on selle laiendus. IFRSi sihtasutus ajakohastab IFRSi taksonoomiat igal aastal, et kajastada muu hulgas uute IFRSide avaldamist või olemasolevate IFRSide muutmist, praktikas tavaliselt avalikustatavate andmete analüüsi või IFRSi taksonoomia üldise sisu või tehnoloogia parandusi. Seetõttu tuleb regulatiivseid tehnilisi standardeid ajakohastada, et kajastada asjaomaseid IFRSi taksonoomia muudatusi.

(3)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2019/815 vastavalt muuta.

(4)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivse tehnilise standardi eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2019/815 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2019/815 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale;

3)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/815, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (ELT L 143, 29.5.2019, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(4)  Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta otsus 2008/961/EÜ teatavate kolmanda riigi raamatupidamisstandardite ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasutamise kohta konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel kolmandate riikide väärtpaberiemitentide poolt (ELT L 340, 19.12.2008, lk 112).


I LISA

I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Esef_cor määratlus asendatakse järgmisega:

„Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor““;

2)

esef_all määratlus asendatakse järgmisega:

„Eesliide, mida kohaldatakse VI lisa tabelis elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all““;

3)

ifrs-full määratlus asendatakse järgmisega:

„Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full““.


II LISA

II lisa tabel 2 asendatakse järgmisega.

Nimetus

Liik

Viited IFRSidele

Aruandva üksuse nimi ja muud identifitseerimiseks vajalikud andmed

text

IAS 1 51 a

Aruandva üksuse nimes või muudes identifitseerimiseks vajalikes andmetes võrreldes eelmise aruandeperioodi lõpuga toimunud muutuste selgitus

text

IAS 1 51 a

Üksuse alaline asukoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse õiguslik vorm

text

IAS 1 138 a

Asutamiskohajärgne riik

text

IAS 1 138 a

Üksuse registreeritud asukoha aadress

text

IAS 1 138 a

Peamine tegevuskoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus

text

IAS 1 138 b

Emaettevõtja nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Kontserni kõrgeima emaettevõtja nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Piiratud elueaga üksuse eluea pikkus

text

IAS 1 138 d

IFRSidele vastavuse aruanne [text block]

text block

IAS 1 16

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise kohta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise finantsmõju kohta

text

IAS 1 20 d

Üksuse tegevuse jätkamise suutlikkusega seotud ebakindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 25

Kui üksus ei koosta finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse alusel, selle asjaolu avalikustamine koos finantsaruannete koostamise aluse selgitusega

text

IAS 1 25

Selgitus selle kohta, miks üksust ei käsitata jätkuvalt tegutsevana

text

IAS 1 25

Lühema või pikema perioodi kasutamise põhjuse kirjeldus

text

IAS 1 36 a

Selle asjaolu kirjeldus, et finantsaruannetes kajastatud summad ei ole üheselt võrreldavad

text

IAS 1 36 b

Esitusviisi muutuste või kirjete ümberliigituse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 41

Selliste hindamisebakindluse allikate kirjeldus, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Selliste varade ja kohustiste avalikustamine, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk [text block]

text block

IAS 1 125

Omanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid aktsia kohta

X.XX duration

IAS 1 107

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele, aktsia kohta

X.XX duration

IAS 1 137 a

Raamatupidamisalaste otsuste ja hinnangute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Viitvõlgade ja muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidikahju allahindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Audiitorite tasu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete heakskiitmise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e – kehtiv kuni 1.1.2021

Konsolideerimise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete koostamise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bioloogiliste varade, lõikusejärgselt toodetud põllumajandustoodangu ja bioloogiliste varadega seotud valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 41 Avalikustamine

Laenukasutuse kulutuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 23 Avalikustamine

Laenukohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Äriühenduste avalikustamine [text block]

text block

IFRS 3 Avalikustamine

Keskpankades hoitava raha ja pangakontode jäägi summa avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavoogude aruande avalikustamine [text block]

text block

IAS 7 Rahavoogude aruannete esitamine

Muudetud arvestusmeetodite, arvestushinnangute ja vigade avalikustamine [text block]

text block

IAS 8 Arvestusmeetodid

Arvestusmeetodite muutuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Makstud nõuete ja hüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tagatise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste ja tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konsolideerimata finantsaruannete avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 Avalikustamine, IFRS 12 Eesmärk

Tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 37 86

Müüdud toodete maksumuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidiriski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Krediidirisk

Võlainstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankade hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientide hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Amortisatsioonikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tuletisinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Dividendide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aktsiakasumi avalikustamine [text block]

text block

IAS 33 Avalikustamine

Valuutakursside muutuste mõju avalikustamine [text block]

text block

IAS 21 Avalikustamine

Töötajate hüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 19 Rakendusala

Üksuse tegevussegmentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 8 Avalikustamine

Aruandeperioodijärgsete sündmuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 10 Avalikustamine

Kulude laadi järgi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 6 Avalikustamine

Õiglase väärtuse mõõtmise avalikustamine [text block]

text block

IFRS 13 Avalikustamine

Finantsinstrumentide õiglase väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teenus- ja vahendustasude tulu (kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 7 Rakendusala

Kauplemiseks hoitavate finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsriski juhtimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Esmakordse kasutuselevõtu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 1 Esitamine ja avalikustamine

Üld- ja halduskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete kohta üldteabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 51

Tegevuse jätkuvuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 20 Avalikustamine

Hüperinflatiivse aruandluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 29 Avalikustamine

Varade väärtuse languse avalikustamine [text block]

text block

IAS 36 Avalikustamine

Tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 12 Avalikustamine

Töötajate kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Juhtkonna võtmeisikute kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingute avalikustamine [text block]

text block

IFRS 17 Avalikustamine – kehtiv alates 1.1.2021, IFRS 4 Avalikustamine – kehtiv kuni 1.1.2021

Kindlustusmaksetest saadava tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriaalse vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 38 Avalikustamine

Intressikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teistes üksustes olevate osaluste avalikustamine [text block]

text block

IFRS 12 1

Vahefinantsaruandluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 34 Vahefinantsaruande sisu

Varude avalikustamine [text block]

text block

IAS 2 Avalikustamine

Investeerimislepingutest tulenevate kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kinnisvarainvesteeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 40 Avalikustamine

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Emiteeritud kapitali avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ühisettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 b

Rendi ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 16 Esitamine, IFRS 16 Avalikustamine

Likviidsusriski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tururiski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osakuomanikele omistatava netovara väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Mittekontrollivate osaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade ja lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lisade ja muu selgitava teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kapitali juhtimise eesmärkide, poliitika ja protsesside avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 134

Muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu käibevara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude lühiajaliste kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu põhivara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude pikaajaliste kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevuskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude eraldiste, tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade avalikustamine [text block]

text block

IAS 37 Avalikustamine

Ettemaksete ja muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Põhitegevuse kasumi (kahjumi) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Materiaalse põhivara avalikustamine [text block]

text block

IAS 16 Avalikustamine

Eraldiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide ümberliigitamise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 14 Esitamine, IFRS 14 Avalikustamine

Edasikindlustuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Seotud osapoolte avalikustamine [text block]

text block

IAS 24 Avalikustamine

Repolepingute ja pöördrepolepingute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teadus- ja arendustegevuskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omakapitali reservi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kliendilepingutest saadava müügitulu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 15 Esitamine, IFRS 15 Avalikustamine

Teenuste kontsessioonikokkulepete avalikustamine [text block]

text block

SIC 29 Konsensus

Aktsiapõhise makse kokkulepete avalikustamine [text block]

text block

IFRS 2 44

Aktsiakapitali, reservide ja muude omakapitaliosaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79

Sidusettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 d

Tütarettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 a

Allutatud kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oluliste arvestuspõhimõtete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 117

Maksunõuete ja -võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemistulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omaaktsiate avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b – kehtiv kuni 1.1.2021

Bioloogiliste varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenukasutuse kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenukohustuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Äriühenduste ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Äriühenduste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavoogude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tagatise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käimasoleva ehituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Klientide leidmise kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kliendilojaalsuse programmide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Edasilükkunud tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Amortisatsioonikulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide kajastamise lõpetamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuletisinstrumentide ja riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuletisinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Allahindluste ja hinnavähendite arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Dividendide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aktsiakasumi arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lubatud heitkoguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Töötajate hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Keskkonnaga seotud kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Erakorraliste kirjete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Õiglase väärtuse mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teenus- ja vahendustasude tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantstulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsgarantiide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantskohustiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Välisvaluuta ümberarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Frantsiisitasude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Arvestusvaluuta arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lõpptähtajani hoitavate investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b – kehtiv kuni 1.1.2021

Varade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Mittefinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kindlustuslepingute ning nendega seotud varade, kohustiste, tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a – kehtiv kuni 1.1.2021

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Intressitulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sidusettevõtjatesse ja ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Emiteeritud kapitali arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenude ja nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b – kehtiv kuni 1.1.2021

Varude mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaevandusvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaevandamisõiguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide ning lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide tasaarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nafta- ja gaasivarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Programmeerimisvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Materiaalse põhivara arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide ümberliigituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vahelise erinevuse kasumiaruandes kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Tulude kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Edasikindlustuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Remondi ja hoolduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Repolepingute ja pöördrepolepingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teadus- ja arendustegevuskulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Segmendiaruandluse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teenuste kontsessioonikokkulepete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aktsiapõhiste maksetehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Paljanduskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tütarettevõtjaid käsitlevate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muude maksude kui tulumaks arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Töösuhte lõpetamise hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kauplemistulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Mittekontrollivate osalustega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Seotud osapooltega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omaaktsiate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostutähtede arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Raha ja raha ekvivalentide komponentide kindlaksmääramise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 7 46

Finantsaruannete mõistmiseks vajalike muude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Oluliste arvestuspõhimõtete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 117


III LISA

VI lisa tabel asendatakse järgmisega.

Eesliide

Elemendi nime/rolli URI

Elemendi liik ja tunnused

Nimetus

Dokumentatsiooninimetus

Viited

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Ebatavaliselt suured varahindade või valuutakursside muutused [member]

See liige kajastab ebatavaliselt suuri varahindade või valuutakursside muutusi.

näide: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Arvestushinnangud [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Arvestushinnangud [member]

See liige kajastab vara, kohustise või vara perioodilist kasutamist, mille suhtes kohaldatakse korrigeerimist, mis tuleneb hinnangust vara või kohustise hetkeseisundi ja vara või kohustisega seotud eeldatava tulevase kasu ja eeldatavate tulevaste kohustuste kohta. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Arvestushinnangud“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Arvestuslik kasum

Perioodi kasum (kahjum) enne maksukulude mahaarvamist. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 12 81 c ii, avalikustamine: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Viitvõlad

Viitvõlad on kohustised tasuda saadud või tarnitud kaupade ja teenuste eest, mille eest ei ole tasutud, mille kohta ei ole esitatud arvet ja mille osas ei ole hankijaga ametlikult kokku lepitud, sealhulgas töötajatele tasumisele kuuluvad summad.

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa. [Viide: viitvõlad; edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud lühiajaliseks

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa, mis on liigitatud lühiajaliseks. [Viide: viitvõlad ja edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud lühiajaliseks [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud pikaajaliseks

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa, mis on liigitatud pikaajaliseks. [Viide: viitvõlad ja edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud pikaajaliseks [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Viitvõlad, mis on liigitatud lühiajaliseks

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud lühiajaliseks. [Viide: viitvõlad]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Viitvõlad, mis on liigitatud pikaajaliseks

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud pikaajaliseks. [Viide: viitvõlad]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Viitlaekumised

Sellise vara summa, mis kajastab tulu, mis on teenitud, kuid mida ei ole veel saadud.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega.

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Finantskohustise õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

Finantskohustiste õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustiste krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest]

avalikustamine: IFRS 7 10 a, avalikustamine: IFRS 7 10 A

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Laenu või nõude õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Laenude või nõuete õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega.

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine) kokku, mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentidega]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]

See liige kajastab akumuleeritud kulumit, amortisatsiooni ja väärtuse langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 75 b, avalikustamine: IAS 38 118 c, avalikustamine: IAS 40 79 c, avalikustamine: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]

See liige kajastab akumuleeritud kulumit ja amortisatsiooni. [Viide: amortisatsioonikulu]

tava: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 75 b, tava: IAS 38 118 c, tava: IAS 40 79 c, tava: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, varad

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes varana. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, kohustised

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes kohustisena. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, varad

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvara ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvarad; maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, kohustised

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised; maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Väärtuse akumuleeritud langus [member]

See liige kajastab väärtuse akumuleeritud langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

tava: IAS 16 73 d, tava: IAS 38 118 c, tava: IAS 40 79 c, tava: IAS 41 54 f, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H, näide: IFRS 7 35N, näide: IFRS 7 IG29 b – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Muu akumuleeritud koondkasum

Akumuleeritud tulu- ja kulukirjete (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud teiste IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]; muu koondkasum]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Muu akumuleeritud koondkasum [member]

See liige kajastab muud akumuleeritud koondkasumit. [Viide: muu koondkasum]

tava: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva etappidena toimunud äriühenduses. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Üleantud tasu, õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga

Äriühenduses üle antud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Üleantud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

Omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, bioloogilised varad

Bioloogiliste varade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

tava: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, immateriaalne vara ja firmaväärtus

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; immateriaalne vara ja firmaväärtus]

tava: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 b, avalikustamine: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Omandamised äriühenduste kaudu, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

tava: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Omandamised äriühenduste kaudu, muud eraldised

Muude eraldiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muud eraldised]

tava: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Omandamised äriühenduste kaudu, edasikindlustusvarad

Edasikindlustusvarade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

tava: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad tegelikud nõuded

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevate tegelike nõuete summa.

avalikustamine: IFRS 17 130 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diskontomäärade aktuaarne eeldus

Diskontomäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diskontomäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid diskontomäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav inflatsioonimäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid oodatavaid inflatsioonimäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav pensionitõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid pensionitõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav palgatõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid palgatõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist

Eeldatav eluiga pärast pensionile jäämist, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat eeldatavat eluiga pärast pensionile jäämist. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused

Ravikulude suundumuste määr, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid ravikulude suundumuste määrasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Suremusmäärade aktuaarne eeldus

Suremusmäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Suremusmäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid suremusmäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Pensioniea aktuaarne eeldus

Pensioniiga, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Pensioniea aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat pensioniiga. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuaarsed eeldused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuaarsed eeldused [member]

See liige kajastab kõiki aktuaarseid eeldusi. Aktuaarsed eeldused on üksuse erapooletud ja omavahel kooskõlas parimad hinnangud demograafiliste muutujate ja finantsmuutujate kohta, mis määravad töösuhtejärgsete hüvitiste maksmise lõpliku maksumuse. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Aktuaarsed eeldused“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Demograafilised eeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) suremus; b) tööjõu voolavuse, töövõimetuse ja ennetähtaegse pensionile jäämise määrad; c) selliste plaani liikmete ja nende ülalpeetavate osakaal, kellel on õigus hüvitisi saada; d) selliste plaani liikmete osakaal, kes valivad iga plaani tingimuste kohaselt kättesaadava maksevõimaluse, ja e) arstiabiplaanide alusel esitatavate nõuete määr. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

avalikustamine: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad finantseelduste muutustest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Finantseeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) diskontomäär; b) hüvitiste tase (maha on arvatud hüvitistega seotud kulutused, mille peavad kandma töötajad) ja edaspidine palgatase; c) arstiabi hüvitiste puhul edaspidised ravikulud, sealhulgas nõuete haldamise kulud (st nõuete käsitlemisel ja täitmisel kantavad kulud, sealhulgas õigus- ja käsitluskulud), ja d) plaani sissemaksetelt tasumisele kuuluvad maksud, mis on seotud aruandekuupäeva eelse tööalase teenistusega või sellest teenistusest tulenevate hüvitistega. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

avalikustamine: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Kogemuspõhised korrigeerimised kajastavad varasemate aktuaarsete eelduste ja tegelikkuse erinevuste mõju. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

tava: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus

Pensionihüvitiste plaanis praegustele ja endistele töötajatele ettenähtud selliste eeldatavate maksete nüüdisväärtus, mille aluseks on senine tööalane teenistus.

avalikustamine: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Kasumiaruandes kajastatud täiendav allahindlus, allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

Kasumiaruandes seoses finantsvarade krediidikahjuga kajastatud täiendava allahindluse summa. [Viide: allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks]

tava: IFRS 7 16 – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Täiendav teave, mis kajastab omandamiskuupäeval kajastatud summasid omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Täiendav teave reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta, kui avalikustatud kvantitatiivsed andmed ei iseloomusta üksuse avatust riskile.

avalikustamine: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Täiendav teave kindlustuslepingute kohta [text block]

Selline täiendav teave kindlustuslepingute kohta, mida on vaja IFRS 17 avalikustamisnõuete eesmärgi täitmiseks. [Viide: kindlustuslepingud [member]]

avalikustamine: IFRS 17 94 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Täiendav teave äriühenduse laadi ja finantsmõju kohta

Selline täiendav teave äriühenduste laadi ja finantsmõju kohta, mida on vaja IFRS 3 eesmärkide saavutamiseks. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Täiendav teave selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

Täiendava teabe avalikustamine selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

avalikustamine: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta [text block]

Selline täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta, mida on vaja IFRS 2 avalikustamisnõuete täitmiseks. [Viide: aktsiapõhise makse kokkulepped [member]]

avalikustamine: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Täiendav teave [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses kajastatud täiendavad tingimuslikud kohustised. [Viide: äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]; tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Täiendav sissemakstud kapital

Summa, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summad, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Täiendav sissemakstud kapital [member]

See liige kajastab summasid, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summasid, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Täiendavad eraldised, muud eraldised

Täiendavate muude eraldiste summa. [Viide: muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Täiendavad eraldised, muud eraldised [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Täiendav kajastamine, firmaväärtus

Kajastatud täiendav firmaväärtus, välja arvatud firmaväärtus, mis sisaldub müügigrupis, mis soetamisel vastab kooskõlas IFRS 5-ga müügiks hoitavaks liigitamise kriteeriumitele. [Viide: firmaväärtus; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Soetamistest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Soetamistest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Ostudest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

Ostudest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

tava: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Lisandumised, kinnisvarainvesteeringud [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb muudest lisandumistest kui äriühenduste kaudu lisandumised. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; äriühendused [member]]

näide: IFRS 4 IG37 b – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

tava: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised muusse immateriaalsesse varasse kui firmaväärtus. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, materiaalne põhivara

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised materiaalsesse põhivarasse. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, edasikindlustusvarad

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised edasikindlustusvaradesse. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

tava: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Lisandumised põhivarasse, välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused

Põhivarasse (välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused) lisatud summad. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; finantsinstrumendid, klass [member]; põhivara; kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 8 24 b, avalikustamine: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad. [Viide: kasutamisõiguse esemeks olev vara]

avalikustamine: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Üksuse registreeritud asukoha aadress

Üksuse registreeritud asukoha aadress.

avalikustamine: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada konsolideeritud finantsaruandeid

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada üksuse üle täielikku kontrolli omava või vahepealse emaettevõtja konsolideeritud finantsaruandeid. [Viide: konsolideeritud [member]; IFRSid [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Korrigeeritud kaalutud keskmine emiteeritud lihtaktsiate arv

Korrigeeritud kaalutud keskmine emiteeritud lihtaktsiate arv pluss korrigeeritud kaalutud keskmine selliste lihtaktsiate arv, mis emiteeritaks kõigi lahjendavate potentsiaalsete lihtaktsiate konverteerimisel lihtaktsiateks. [Viide: lihtaktsiad [member]; kaalutud keskmine [member]]

avalikustamine: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); amortisatsioonikulu]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga seotud korrigeerimine

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga.

näide: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantsvarad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantsvara; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvarad, liigitatud kauplemiseks hoitavaks; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: varud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed pankadele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed klientidele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muu käibevara; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: pöördrepolepingud ja laenuks võetud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksuga seotud korrigeerimine

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksu kuluga (tuluga).

tava: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: amortisatsioonikulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulude ja vara väärtuse langusest tulenev kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga ja vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu; Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Dividendituluga seotud korrigeerimine

Dividendituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: dividenditulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Finantskuludega seotud korrigeerimine

Finantskuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantskulud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Finantstuludega seotud korrigeerimine

Finantstuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantstulud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Finantstuludega (-kuludega) seotud korrigeerimine

Neto finantstulu või -kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantstulud (-kulud); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; ühisettevõtjad [member]; tütarettevõtjad [member]; investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); materiaalne põhivara; võõrandamine, materiaalne põhivara]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, bioloogilised varad

Bioloogiliste varade õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: õiglases väärtuses [member]; tuletisinstrumendid [member]; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kinnisvarainvesteeringud; õiglase väärtuse korrigeerimisest tulenev kasum (kahjum), kinnisvarainvesteeringud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, firmaväärtus

Kasumiaruandes kajastatud firmaväärtuse väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: firmaväärtus; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad

Kasumiaruandes kajastatud uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad [member]; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, varud

Kasumiaruandes kajastatud varude väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: varud; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, laenud ja ettemaksed

Kasumiaruandes kajastatud laenude ja ettemaksetega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

Kasumiaruandes kajastatud materiaalse põhivara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; materiaalne põhivara]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

Kasumiaruandes kajastatud ostjate vastu olevate nõuete ja muud nõuete väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Edasilükkunud tulu suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Edasilükkunud tulu suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: pankade hoiused; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: klientide hoiused; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantskohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantskohustised; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantskohustised, mis vastavad kauplemiseks hoidmise määratlusele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: Investeerimislepingutest tulenevad kohustised; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud lühiajalised kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Repolepingute ja laenuks antud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Repolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: repolepingud ja laenuks antud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: võlad tarnijatele ja muud võlad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); muud eraldised [member]]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Intressikuluga seotud korrigeerimine

Intressikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: intressikulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Intressituluga seotud korrigeerimine

Intressituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: intressitulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: põhivara; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Eraldistega seotud korrigeerimine

Eraldistega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: eraldised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse või sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine üksuse esimestes IFRSi kohastes finantsaruannetes. [Viide: sidusettevõtjad [member]; bilansiline jääkmaksumus [member]; ühisettevõtjad [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]; tütarettevõtjad [member]; investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; IFRSid [member]]

avalikustamine: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, mõõtmissisend [member]

See liige kajastab ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimist, mida kasutatakse mõõtmissisendina.

näide: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Eelisaktsiate dividendide kasumi (kahjumi) korrigeerimine

Eelisaktsiate dividendide kasumi (kahjumi) korrigeerimine, et arvutada emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum). [Viide: eelisaktsiad [member]; kasum (kahjum)]

näide: IAS 33 Näide 12 Baasaktsiakasumi ja lahjendatud aktsiakasumi arvutamine ja esitamine (põhjalik näide), näide: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Halduskulud

Kulud, mille üksus liigitab halduskuludeks.

näide: IAS 1 103, avalikustamine: IAS 1 99, avalikustamine: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Saadud ettemaksed

Tulevikus tarnitavate kaupade või osutatavate teenuste eest saadud ettemaksed.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reklaamikulu

Reklaamiga seotud kulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]

See liige kajastab eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarset korrigeerimist. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]]

avalikustamine: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku [member]

See liige kajastab jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kogusummat. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada

Esmasel kajastamisel kajastatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Individuaalselt ebaolulised sidusettevõtjad kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste sidusettevõtjate kogusummat. [Viide: sidusettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 21 c ii, avalikustamine: IFRS 4 39M b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest, avalikustamine: IFRS 4 39J b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Individuaalselt ebaolulised äriühendused kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste äriühenduste kogusummat. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Individuaalselt ebaolulised ühisettevõtjad kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste ühisettevõtjate kogusummat. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 21 c i, avalikustamine: IFRS 4 39M b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest, avalikustamine: IFRS 4 39J b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Summeeritud mõõtmine [member]

See liige kajastab mõõtmise kõiki liike. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Mõõtmine“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Ajavahemikud kokku [member]

See liige kajastab ajavahemikke kokku. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Lõpptähtaeg“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 61, avalikustamine: IFRS 15 120 b i, avalikustamine: IFRS 16 97, avalikustamine: IFRS 16 94, avalikustamine: IFRS 17 109 – kehtiv alates 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 17 120 – kehtiv alates 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 17 132 b – kehtiv alates 1.1.2021, näide: IFRS 7 B11, näide: IFRS 7 B35, avalikustamine: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Sellised raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur [member]

See liige kajastab selliseid raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur. [Viide: raha teenivad üksused [member]; firmaväärtus; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Õiglane väärtus kokku [member]

See liige kajastab õiglase väärtuse kogusummat. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglane väärtus tuletatud soetusmaksumusena“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Põllumajandustoodang rühmade kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Põllumajandustoodang, rühm [member]

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud põllumajandustoodangut. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Põllumajandustoodang rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: põllumajandustoodangu lühiajaline varu]

tava: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Lennuk

Materiaalne põhivara, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk.

näide: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Lennuk [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Lennujaamas maandumise õigused [member]

See liige kajastab lennujaamas maandumise õigusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Kõik õiglase väärtuse hierarhia tasemed [member]

See liige kajastab kõiki õiglase väärtuse hierarhia tasemeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglase väärtuse hierarhia tasemed“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 19 142, avalikustamine: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Kõik muud segmendid [member]

See liige kajastab äritegevust ja tegevussegmente, mida ei kajastata aruandluses.

avalikustamine: IFRS 15 115, avalikustamine: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

Sellise allahindluse konto summa, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 16 – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Krediidikahju allahindlus [member]

See liige kajastab allahindluse kontot, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu.

tava: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Kõik kindlustusnõude aastad [member]

See liige kajastab kõiki kindlustusnõuete aastaid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kõik kindlustusnõude aastad“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 17 130 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortisatsioon, kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade amortisatsiooni summa. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortisatsioon, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute amortisatsiooni summa. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud; amortisatsioonikulu; kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IFRS 4 IG39 c – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Amortisatsioonikulu

Amortisatsioonikulu. Amortisatsioon on immateriaalse vara amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku eluea jooksul.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortisatsioon, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortisatsioonimeetod, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus puhul selle piiratud kasuliku eluea jooksul kasutatud amortisatsioonimeetod. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva kahjumi (kasumi) amortisatsioon

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva edasilükatud kahjumi (kasumi) amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; edasikindlustuse ostmisest tulenev kasum või kahjum, mis kajastatakse kasumiaruandes]

avalikustamine: IFRS 4 37 b ii – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Amortisatsioonimäär, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Amortisatsioonimäär, mida kasutatakse muu immateriaalse vara kui firmaväärtus puhul. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski.

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; tuletisinstrumendid [member]; maksimaalne krediidirisk; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski.

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; maksimaalne krediidirisk; tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Summa, mille võrra üksuse kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust

Summa, mille võrra raha teeniva üksuse (üksuste rühma) kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; raha teenivad üksused [member]]

avalikustamine: IAS 36 134 f i, avalikustamine: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne bilansilise jääkmaksumusega

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne tema bilansilise jääkmaksumusega. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IAS 36 134 f iii, avalikustamine: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks üksuse kulutatud summa

Summa, mille üksus on kulutanud eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks. [Viide: üksuse või emaettevõtja juhtkonna võtmeisikud [member]; eraldiseisev valitsemisüksus [member]]

avalikustamine: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Esitusviisi muutuste või kirjete ümberliigituse summa

Summa, mis on ümber liigitatud, kui üksus muudab finantsaruannetes esitusviisi või liigitust.

avalikustamine: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Muus koondkasumis esitatud summa, mis finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti

Muus koondkasumis esitatud summa, mis õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande määratletud finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, mis esitatakse eraldi kirjena kasumiaruandes.

avalikustamine: IFRS 4 35D a – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, vastselt määratletud finantsvarad

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades seoses vastselt määratletud finantsvaradega kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa.

avalikustamine: IFRS 4 39L f i – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 4 35D b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 4 35D b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muud reservid; muu koondkasum; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38, näide: IFRS 5 näide 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega [member]

See liige kajastab omakapitali komponenti, mis tuleneb summadest, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 5 38, näide: IFRS 5 näide 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: rahavoo riskimaandamisreserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.11 d i, avalikustamine: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: optsioonide ajaväärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

IFRS 9 kohaldamisel kasumiaruandes kajastatud summa, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

IFRS 9 kohaldamisel finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kasumiaruandes kajastatud summa.

avalikustamine: IFRS 4 39L d i – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Kindlustuslepingutest tulenevad summad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IFRS 4 Avalikustamine – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Kulutatud summad, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb kulutatud summadest. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

näide: IFRS 4 IG39 b – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad nõudmisel tasumisele kuuluvad summad

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad nõudmisel tasumisele kuuluvad summad.

avalikustamine: IFRS 17 132 c – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Tasumisele kuuluvad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad tasumisele kuuluvad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

avalikustamine: IAS 24 20, avalikustamine: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Muud saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad

Muude saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad, kui sellised diskonteerimata raha väljamaksed, mida nõutakse või võidakse nõuda, et osta tagasi finantsvarad, mille kajastamine on lõpetatud (nt optsioonilepingu täitmishind). [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Saadaolevad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad saadaolevad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

avalikustamine: IAS 24 20, avalikustamine: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Omandamiskuupäeval kajastatud summad omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest eraldi kajastatud tehingu puhul kajastatud summad

Sellise tehingu puhul kajastatud summad, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

avalikustamine: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Summa, mis oleks kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine ei oleks lõpetatud

Summa, mis oleks kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine kattuvusel põhineva lähenemisviisi alusel ei oleks lõpetatud.

avalikustamine: IFRS 4 39L f ii – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud juhul, kui oleks kohaldatud IFRSi 39, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kui oleks kohaldatud IFRSi 39.

avalikustamine: IFRS 4 39L d ii – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud [text block]

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 37 a – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; välised krediidiriski reitinguastmed [member]]

näide: IFRS 7 IG23 a – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 7 36 c – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; sisemised krediidiriski reitinguastmed [member]]

näide: IFRS 7 IG23 a – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 7 36 c – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus [text block]

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus, sealhulgas selliste tegurite analüüs, mida üksus võttis arvesse varade väärtuse languse kindlaksmääramisel. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Tulude ja kulude analüüs [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemine [member]

See liige kajastab äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemist.

näide: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Olulise restruktureerimise väljakuulutamine või selle teostamise alustamine [member]

See liige kajastab olulise restruktureerimise väljakuulutamist või selle teostamise alustamist.

näide: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Kohaldatav maksumäär

Kohaldatav tulumaksumäär.

avalikustamine: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Põllumajandustegevuseks kasutatav maa-ala

Maa-ala, mida üksus kasutab põllumajandustegevuseks.

tava: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Hoitavad varaga tagatud võlainstrumendid

Selliste hoitavate võlainstrumentide summa, mis on tagatud aluseks oleva varaga. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Varaga tagatud rahastamine [member]

See liige kajastab varaga tagatud rahastamist.

näide: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Varaga tagatud väärtpaberid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

Alusvaraga tagatud väärtpaberite summa, mis on panustatud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

näide: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, äriühenduse tingimuslikud kohustised

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; eeldatavad hüvitised, äriühenduse tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c, avalikustamine: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, muud eraldised

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses muude eraldiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: eeldatavad hüvitised, muud eraldised; muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Varad

Kehtiv kuni 1.1.2020: Vahendid: a) mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena ja b) millest oodatakse üksusele tulevast majanduslikku kasu.

kehtiv alates 1.1.2020: Sellise olemasoleva majandusressurssi summa, mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena. Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.

avalikustamine: IAS 1 55, avalikustamine: IFRS 13 93 a, avalikustamine: IFRS 13 93 b, avalikustamine: IFRS 13 93 e, avalikustamine: IFRS 8 28 c, avalikustamine: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Varad [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Varad ja kohustised [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis on liigitatud müügiks hoitavaks. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Varad ja kohustised [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: varad; kohustised]

avalikustamine: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Varad ja kohustised, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Varad ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo

Varade ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo summa. [Viide: varad; reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Maavarade uuringutest ja hindamisest tulenevad varad

Selliste varade summa, mis tulenevad maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Kindlustuslepingutest tulenevad varad

Kindlustuslepingutest tulenevate kajastatud varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Hoitav tagatis, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

Sellise hoitava tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

avalikustamine: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavad varad [member]

See liige kajastab finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavaid varasid. [Viide: varad; finantseerimistegevusest tulenevad kohustised]

näide: IAS 7 C, finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste kooskõlastav võrdlemine, näide: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Pensionihüvitiste plaani varad (kohustised)

Pensionihüvitiste plaani varad, millest lahutatakse muud kohustised kui lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus.

avalikustamine: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Varad, mis on saadud, võttes valdusse tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid

Selliste varade summa, mille üksus on saanud, võttes valdusse väärtpaberite vormis hoitavaid tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid(nt garantiid). [Viide: garantiid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Pensionihüvitiste plaani varad

Pensionihüvitiste plaani hoitavate varade summa. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

avalikustamine: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Varad, välja arvatud raha ja raha ekvivalendid, tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

Muude varade kui raha ja raha ekvivalendid summa tütarettevõtjates või muudes ärides, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade summa. Kliendilepingu sõlmimise eesmärgil tehtud kulutused on lepingu sõlmimise lisakulutused, mida üksusel ei oleks tekkinud, kui lepingut ei oleks sõlmitud. Kliendilepingu täitmise eesmärgil tehtud kulutused on kulutused, mis on otseselt seotud lepinguga või oodatava lepinguga, mida üksusel on võimalik konkreetselt tuvastada.

avalikustamine: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Varad, mida kajastatakse üksuse finantsaruannetes seoses struktureeritud üksustega

Üksuse finantsaruannetes kajastatud selliste varade summa, mis on seotud tema osalustega struktureeritud üksustes. [Viide: varad; konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

avalikustamine: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Tagatis, mis on müüdud või edasi panditud, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

Sellise müüdud või edasi panditud tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

avalikustamine: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Varad, mille kajastamist üksus jätkab

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Varad, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Varad, mille suhtes kohaldatakse olulisi piiranguid

Kontserni selliste varade summa konsolideeritud finantsaruannetes, mille suhtes kohaldatakse olulisi (nt seadusandlikud, lepingulised ja regulatiivsed) piiranguid, mis mõjutavad üksuse võimalust saada juurdepääs varadele või neid kasutada.

avalikustamine: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Struktureeritud üksustele üle kantud varad ülekandmise ajal

Struktureeritud üksustele üle kantud kõigi varade summa ülekandmise ajal. [Viide: konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

avalikustamine: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad varad

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IAS 1 55 – kehtiv kuni 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 4 IG20 b – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Ülekantud edasikindlustuslepingute kohased varad

Selliste edasikindlustuslepingute kohased varad, mille puhul üksus on kindlustusvõtja.

näide: IAS 1 55 – kehtiv kuni 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 4 IG20 c – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Varad, mille puhul on järgmisel majandusaastal olulise korrigeerimise märkimisväärne risk

Eeldatav varade summa, mille puhul on märkimisväärne risk, et järgmisel majandusaastal tuleb kõnealuseid varasid oluliselt korrigeerida.

avalikustamine: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Sidusettevõtjad [member]

See liige kajastab üksuseid, mille üle investoril on märkimisväärset mõju.

avalikustamine: IAS 24 19 d, avalikustamine: IAS 27 17 b, avalikustamine: IAS 27 16 b, avalikustamine: IFRS 12 B4 d, avalikustamine: IFRS 4 39M a – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest, avalikustamine: IFRS 4 39J a – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Soetusmaksumuses [member]

See liige kajastab soetusmaksumusel põhinevat mõõtmist. Soetusmaksumus on vara omandamiseks makstud raha või raha ekvivalentide summa või muu makstud tasu õiglane väärtus selle omandamise või ehitamise ajal, või kui see on rakendatav, siis summa, mis on sellele varale omistatav esmakordsel kajastamisel kooskõlas teiste IFRSide konkreetsete nõuetega.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16 õiglase väärtuse mudeli raames [member]

See liige kajastab mõõtmist soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16, kui üksus kasutab varade liigi mõõtmiseks tavaliselt õiglase väärtuse mudelit. [Viide: soetusmaksumuses [member]]

avalikustamine: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Õiglases väärtuses [member]

See liige kajastab õiglasel väärtusel põhinevat mõõtmist. Õiglane väärtus on hind, mis saadakse vara müügil või makstakse kohustise üleandmisel mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahelises tavapärases tehingus.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Audiitori tasu

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Audiitori tasu [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Audiitori tasu auditeerimisteenuste eest

Üksuse audiitoritele auditeerimisteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Audiitori tasu muude teenuste eest

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa teenuste eest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Audiitori tasu maksuteenuste eest

Üksuse audiitoritele maksuteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Lubatud, kuid sõlmimata kapitalikohustused

Selliste kapitalikohustuste summa, milleks üksus on andnud loa, kuid millega seoses ei ole üksus veel sõlminud lepingut. [Viide: kapitalikohustused]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Müügivalmis finantsvarad [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Keskmine tegelik maksumäär

Maksukulu (-tulu) jagatud arvestusliku kasumiga. [Viide: arvestuslik kasum]

avalikustamine: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Keskmine valuutakurss

Üksuse kasutatud keskmine valuutakurss. Valuutakurss on kahe valuuta teineteise vastu vahetamise kurss.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Keskmine töötajate arv

Üksuse keskmine töötajate arv perioodi jooksul.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 B

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 B

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Klientide arvelduskontode saldod

Klientide arvelduskontode saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientide nõudmiseni hoiuste saldod

Klientide nõudmiseni hoiuste saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientide muude hoiuste saldod

Üksuse hoitavate klientide hoiusekontode saldode summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientide tähtajaliste hoiuste saldod

Klientide tähtajaliste hoiuste saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Rahajääk pankades

Pankades hoitava raha summa.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Pangaaktsepti varad

Varana kajastatud pangaaktseptide summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Pangaaktsepti kohustised

Kohustistena kajastatud pangaaktseptide summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Pangatasud ja muud sarnased tasud

Selliste pangatasude ja muude sarnaste tasude summa, mida üksus kajastab kuluna.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused. [Viide: kohustusliku reservi hoiused keskpankades]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Pangalaenud, diskonteerimata rahavood

Pangalaenudega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: laenukohustused]

näide: IFRS 7 B11D, näide: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Hoitavad panga võlainstrumendid

Selliste üksuse hoitavate võlainstrumentide summa, mille on emiteerinud pank. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Muud panganduskorraldused, liigitatud raha ekvivalentideks

Muud panganduskorraldused, mis liigitatud raha ekvivalentideks ja mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Arvelduslaenud

Summa, mis on kontolt välja võetud ulatuses, mis ületab olemasolevat kontojääki. Seda loetakse lühiajaliseks pangalaenuks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Aktsiakasum, kui baas- ja lahjendatud mõõtmise tulemused on võrdsed. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum)

Emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum) (lugeja) jagatud perioodi jooksul ringluses olevate lihtaktsiate keskmise arvuga (nimetaja).

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Baasaktsiakasum [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus. [Viide: tulu]

avalikustamine: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Tootvad bioloogilised varad [member]

See liige kajastab tootvaid bioloogilisi varasid. Tootvad bioloogilised varad on bioloogilised varad, mis ei ole tarbitavad varad, [Viide: bioloogilised varad; tarbitavad bioloogilised varad [member]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Tootvad taimed

Sellise materiaalse põhivara summa, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Tootvad taimed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Makstud või makstavad hüvitised

Pensionihüvitiste plaani raames makstud või makstavate hüvitiste summa.

avalikustamine: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida äriühenduses omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Bioloogilised varad

Varadena kajastatud elusloomade või -taimede summa.

avalikustamine: IAS 1 54 f, avalikustamine: IAS 41 50, näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Bioloogilised varad, vanus [member]

See liige kajastab vanuse kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad vanuse kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Bioloogilised varad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Bioloogilised varad vanuse kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Bioloogilised varad rühmade kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Bioloogilised varad liikide kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Bioloogilised varad, rühm [member]

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Bioloogilised varad [member]

See liige kajastab elusloomi või -taimi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad“ standardväärtust.

tava: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Kohustiste tagatisena panditud bioloogilised varad

Kohustiste tagatisena panditud bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Bioloogilised varad, liik [member]

See liige kajastab liikide kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad liikide kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Piiratud omandiõigusega bioloogilised varad

Piiratud omandiõigusega bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Emiteeritud võlakirjad

Üksuse emiteeritud võlakirjade summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Emiteeritud võlakirjad, diskonteerimata rahavood

Emiteeritud võlakirjadega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: emiteeritud võlakirjad]

näide: IFRS 7 B11D, näide: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Laenukasutuse kulutused [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitaliseeritud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis üksusel tekivad seoses vahendite laenamisega ja mis on otseselt seotud tingimustele vastava varaobjekti soetamise, ehitamise või tootmisega, osana selle varaobjekti maksumusest.

avalikustamine: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Tehtud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Kuluna kajastatud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega ja mida kajastatakse kuluna.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Laenukohustused

Vahendid, mis üksus peab tagasi maksma.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Laenukohustused [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Laenukohustused, baasintressimäära korrigeerimine

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatava baasintressimäära (viiteintressimäära) korrigeerimine. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Laenukohustused nimetuste kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Laenukohustused nimetuste kaupa [member]

See liige kajastab nimetuste kaupa liigitatud laenukohustusi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Laenukohustused nimetuste kaupa“ standardväärtust. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Laenukohustused liikide kaupa [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Laenukohustused, intressimäär

Laenukohustuste intressimäär. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Laenukohustused, baasintressimäär

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatav baasintressimäär (viiteintressimäär). [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Laenukohustused, lõpptähtaeg

Laenukohustuste lõpptähtaeg. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Laenukohustused, algne valuuta

Valuuta, milles laenukohustused on nomineeritud. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustused

Äriühenduses võetud ja omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustuste summa. [Viide: laenukohustused; äriühendused [member]]

tava: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Vahemiku alampiir [member]

See liige kajastab vahemiku alampiiri.

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 B6, avalikustamine: IFRS 14 33 b, avalikustamine: IFRS 17 120 – kehtiv alates 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 2 45 d, tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Marginimed

Sellise Immateriaalse vara summa, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Marginimed [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Ülekandeõigused [member]

See liige kajastab ülekandeõigusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Maakleritasude kulu

Üksuse makstud maakleritasude puhul kajastatud kulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Maakleritasude tulu

Üksuse saadud maakleritasude puhul kajastatud tulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Ehitised

Materiaalne põhivara, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Ehitised [member]

See liige kajastab materiaalse põhivara klassi, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Äriühendused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Äriühendused [member]

See liige kajastab tehinguid või muid sündmusi, mille kaudu omandaja saavutab ühe või mitme ettevõtja üle kontrolli. Tehingud, mida mõnikord nimetatakse „tõelisteks ühinemisteks“ või „võrdsete ühinemisteks“, on samuti äriühendused, nagu seda mõistet kasutatakse IFRSis 3.

avalikustamine: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Omaaktsiate tühistamine

Perioodi jooksul tühistatud omaaktsiate summa. [Viide: omaaktsiad]

tava: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitalikohustused

Selliste tulevaste kapitalimahutuste summa, mida üksus on kohustunud tegema.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalikohustused [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Kapitaliseerimismäär, mõõtmissisend [member]

See liige kajastab kapitaliseerimismäära, mida kasutatakse mõõtmissisendina.

näide: IFRS 13 93 d, näide: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Kapitaliseeritavate laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimismäär

Üksusel seoses vahendite laenamisega tekkinud intressikulutuste ja muud kulutuste kaalutud keskmine, mida kohaldatakse üksuse laenukohustuste suhtes, mis on perioodi jooksul olemas, välja arvatud spetsiaalselt tingimustele vastava varaobjekti omandamiseks võetud laenukohustused. [Viide: kaalutud keskmine [member]; laenukohustused]

avalikustamine: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitaliseeritud arendustegevusega seotud kulutused [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis tuleneb arendustegevusega seotud kulutuste kapitaliseerimisest enne ärilisel otstarbel tootmise või kasutamise algust. Immateriaalset vara kajastatakse ainult juhul, kui üksus suudab tõestada kõike järgmist: a) immateriaalse vara kasutus- või müügikõlblikuks muutmine on tehniliselt võimalik; b) ta kavatseb immateriaalse vara valmis saada ja seda kasutada või müüa; c) tal on võimalik immateriaalset vara kasutada või müüa; d) kuidas immateriaalne vara loob tõenäolist tulevast majanduslikku kasu. Muu hulgas võib üksus tõestada, et eksisteerib turg immateriaalse vara väljundile või loodud immateriaalsele varale endale või; kui seda hakatakse kasutama üksusesiseselt, siis immateriaalse vara kasulikkust; e) immateriaalse vara arendamise lõpetamiseks ja kasutamiseks või müümiseks on olemas piisavad tehnilised, rahalised ja muud vahendid ja f) üksus suudab usaldusväärselt mõõta immateriaalse vara arendustegevusega seotud kulutusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Kapitali tagasiostmise reserv

Omakapitalikomponent, mis kajatab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitali tagasiostmise reserv [member]

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalinõuded [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalinõuded [member]

See liige kajastab üksuse suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kapitalinõuded“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitalireserv

Omakapitalikomponent, mis kajatab kapitalireserve.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalireserv [member]

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab kapitalireserve.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 73 e, avalikustamine: IAS 38 118 c, avalikustamine: IAS 38 118 e, avalikustamine: IAS 40 76, avalikustamine: IAS 40 79 c, avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IAS 41 54 f, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H, avalikustamine: IFRS 7 35I, tava: IFRS 7 IG29 – kehtiv kuni 1.1.2021, tava: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Bilansiline jääkmaksumus [member]

See liige kajastab summat, milles vara kajastatakse finantsseisundi aruandes (pärast akumuleeritud amortisatsiooni ja (vara) väärtuse langusest tulenevate akumuleeritud kahjumite mahaarvamist). Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus“ standardväärtust. [Viide: amortisatsioonikulu; vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

avalikustamine: IAS 16 73 e, avalikustamine: IAS 38 118 e, avalikustamine: IAS 40 76, avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H, avalikustamine: IFRS 7 35I, näide: IFRS 7 IG29 a – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Raha

Sularaha ja nõudmiseni hoiuste summa. [Viide: sularaha]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Raha [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Seotud osapooltelt saadud rahalised ettemaksed ja laenud

Seotud osapooltelt saadud ettemaksetest ja laenudest tulenev raha laekumine. [Viide: seotud osapooled [member]; saadud ettemaksed]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud, liigitatud investeerimistegevuseks

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud), mis on liigitatud investeerimistegevuseks

näide: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Seotud osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud

Seotud osapooltele tehtud ettemaksetest ja antud laenudest tulenev raha väljavool. [Viide: seotud osapooled [member]]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Raha ja pangakontode jääk keskpankades

Keskpankades hoitava raha ja pangakontode jäägi summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Raha ja raha ekvivalendid

Sularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 1 54 i, avalikustamine: IAS 7 45, avalikustamine: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Raha ja raha ekvivalendid [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Raha ja raha ekvivalendid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

Raha ja raha ekvivalentide summa, mis on panustatud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

näide: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Raha ja raha ekvivalendid, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks

Raha ja raha ekvivalentide summa, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Üksuse raha ja raha ekvivalendid, mida kontsern ei saa kasutada

Üksuse hoitavad märkimisväärsed rahasummad ja raha ekvivalentide summad, mida kontsern ei saa kasutada. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest

Rahavoogude aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summa, kui see erineb finantsseisundi aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summast. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Raha ja raha ekvivalendid tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

Raha ja raha ekvivalentide summa tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]; raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid

Äriühenduses omandatud ja omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; äriühendused [member]]

tava: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Antud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

Sellise antud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

näide: IFRS 7 IG40D, näide: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Saadud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

Sellise saadud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

näide: IFRS 7 IG40D, näide: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Raha ekvivalendid

Selliste lühiajaliste väga likviidsete investeeringute summa, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Raha ekvivalendid [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Rahavoo riski maandamine [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Rahavoo riski maandamine [member]

See liige kajastab selliste rahavoogude kõikumiste riskile avatud positsioonide maandamist, mis i) tulenevad kajastatud vara või kohustisega seotud teatud riskidest (nagu näiteks muutuva intressimääraga laenu kas kõik või mõned tulevased intressimaksed) või kõrge tõenäosusega prognoositavast tehingust ja b) võivad mõjutada kasumit või kahjumit. [Viide: riskimaandused [member]]

avalikustamine: IAS 39 86 b, avalikustamine: IFRS 7 24A, avalikustamine: IFRS 7 24B, avalikustamine: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Rahavood jätkuvatest ja lõpetatud tegevusvaldkondadest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenevad rahavood

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: piirangutega raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenevad rahavood

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool).

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Rahavood maavarade uurimisest ja hindamisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks

Rahavood maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Rahavood maavarade uurimisest ja hindamisest, mis on liigitatud põhitegevuseks

Rahavood maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud põhitegevuseks.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Rahavood finantseerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest, mille tulemusel muutub üksuse sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste maht ja struktuur.

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Rahavood finantseerimistegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Rahavood finantseerimistegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse finantseerimistegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood finantseerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Rahavood finantseerimistegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse finantseerimistegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood finantseerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Lühiajaliste laenukohustuste suurenemisest (vähenemisest) tulenevad rahavood

Lühiajaliste laenukohustuste suurenemisest (vähenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: lühiajalised laenukohustused]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Toimimisvõimsuse suurenemisest tulenevad rahavood

Selliste rahavoogude kogusumma, mis kajastavad üksuse põhitegevussuutlikkuse suurenemist (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

näide: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Rahavood kindlustuslepingutest

Rahavood kindlustuslepingutest. [Viide: Kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood investeerimistegevusest, mis on pikaajaliste varade ja raha ekvivalentide all kajastamata muude investeeringute soetamine ja võõrandamine.

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Rahavood investeerimistegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Rahavood investeerimistegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse investeerimistegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood investeerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Rahavood investeerimistegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse investeerimistegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood investeerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Toimimisvõimsuse säilitamisest tulenevad rahavood

Selliste rahavoogude kogusumma, mida on vaja, et säilitada üksuse suutlikkus tegeleda põhitegevusega (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

näide: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Rahavood põhitegevusest

Rahavood põhitegevustest, mis on üksuse peamised tulutoovad tegevused ja muud tegevused, mis ei ole investeerimis- ega finantseerimistegevused. [Viide: tulu]

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Rahavood põhitegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Rahavood põhitegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse põhitegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood põhitegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Rahavood põhitegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse põhitegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood põhitegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Rahavood tegevusest

Rahavood üksuse tegevusest.

näide: IAS 7 muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, näide: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Rahavood tegevusest enne muudatusi käibekapitalis

Raha laekumine (väljavool) üksuse tegevusest enne muudatusi käibekapitalis.

näide: IAS 7 muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, tava: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Uurimis- ja arendustegevuses kasutatud rahavood

Uurimis- ja arendustegevusest tulenev raha väljavool.

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamisest või kaotamisest tulenevad rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamisest või kaotamisest tulenevad rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Sularaha

Üksusel olev sularaha. See ei hõlma nõudmiseni hoiuseid.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Rentidega seotud raha väljamaksed

Rentidega seotud raha väljamaksed.

avalikustamine: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Makstud raha, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste vähenemine, mis tuleneb raha maksmisest. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

näide: IFRS 4 IG37 c – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 e – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Rahamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, liigitatud finantseerimistegevuseks

Rahalised väljamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui maksed liigitatakse finantseerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, liigitatud finantseerimistegevuseks

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui laekumised liigitatakse finantseerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest, liigitatud investeerimistegevuseks

Sellised rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud) tagasimaksmisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Rahalaekumised seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest

Rahalaekumised, mis tulenevad seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest. [Viide: seotud osapooled [member]]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude rahalised tagasimaksed

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude tagasimaksetega seotud raha väljamakse. [Viide: seotud osapooled [member]; saadud ettemaksed]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Ülekantud raha

Äriühenduses tasuna üle kantud raha õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [member]

See liige kajastab kõiki kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriaid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad“ standardväärtust. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad]

avalikustamine: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Lühiajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Lühiajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finantsvarade kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finantskohustiste kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Pikaajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pikaajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Seotud osapoolte kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara puhul kajastatud summa suurenemine (vähenemine)

Omandaja omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara suurenemine (vähenemine) äriühenduse tõttu, mis muudab omandaja poolt vara realiseerimise tõenäosust. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; äriühendused [member]]

avalikustamine: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Valuutabaasi hinnavahe muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Optsioonide ajaväärtuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja veel kasumiaruandes kajastada tuleva tehinguhinna vahelise agregeeritud erinevuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Muutused allahindluse kontol finantsvarade krediidikahju kajastamiseks [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine)

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine). [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Bioloogiliste varade muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustiste (vara) muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Omakapitali suurenemine (vähenemine)

Omakapitali suurenemine (vähenemine). [Viide: omakapital]

avalikustamine: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Omakapitali muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Riskipositsiooni muutuse kirjeldus

Finantsinstrumentidest tuleneva riskipositsiooni muutuse kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, varad [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, üksuse enda omakapitaliinstrumendid [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, kohustised [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Krediidituletisinstrumendi õiglase väärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade (või finantsvarade rühma) õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustavat turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega.

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: Tuletisinstrumendid [member]; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb asjaomase kohustise krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 10A a, avalikustamine: IFRS 7 10 a – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb laenude ja nõuete krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: Krediidirisk [member]; Tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine)

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine). [Viide: firmaväärtus]

avalikustamine: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Firmaväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Muutused kindlustuslepingute kooskõlastavas võrdluses komponentide kaupa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Muutused kindlustuslepingute kooskõlastavas võrdluses ülejäänud kindlustuskatte ja tekkinud nõuete kaupa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine)

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine). [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine)

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine). [Viide: varud; valmistoodangu lühiajaline varu; lõpetamata toodangu lühiajaline varu]

näide: IAS 1 102, avalikustamine: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine)

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine). [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Kinnisvarainvesteeringute muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Tundlikkusanalüüsi tegemiseks kasutatud meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus

Selliste meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus, mida on kasutatud tundlikkusanalüüsi tegemiseks tururiski liikide puhul, millele üksus on avatud. [Viide: tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Riski mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Hüvitisteks olemasoleva netovara muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Krediidituletisinstrumendi nimiväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Emiteeritud aktsiate arvu muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Riskijuhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide juhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine)

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine). [Viide: muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Muude eraldiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine)

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine). [Viide: materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Materiaalse põhivara muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldo muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Hüvitise saamise õiguste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Hüvitise saamise õiguste suurenemine (vähenemine), õiglases väärtuses

Hüvitise saamise õiguste õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine). [Viide: õiglases väärtuses [member]; hüvitise saamise õigused, õiglases väärtuses]

avalikustamine: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Edasikindlustusvarade muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Jõustunud või välja kuulutatud muutused maksumäärades või maksuseadustes [member]

See liige kajastab jõustunud või välja kuulutatud muutusi maksumäärades või maksuseadustes.

näide: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Kindlaksmääratud hüvitistega plaanide omadused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Kindlaksmääratud hüvitistega plaanide omadused [member]

See liige kajastab kõiki kindlaksmääratud hüvitistega plaane, jaotatuna kindlaksmääratud hüvitistega plaanide omaduste alusel. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kindlaksmääratud hüvitistega plaanide omadused“ standardväärtust.

näide: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Levitamisest saadav tulu

Tulu, mida saadakse ajalehtede, ajakirjade, perioodikaväljaannete, digirakenduste ja -vormingute müügist. [Viide: tulu]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Varude allahindluse tühistamise asjaolude kirjeldus

Selliste asjaolude või sündmuste kirjeldus, mis tingisid neto realiseerimisväärtuseni tehtud allahindluse tühistamise. [Viide: varud; varude allahindluse tühistamine]

avalikustamine: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Makstud nõuded ja hüvitised, ilma edasikindlustuse hüvitisteta

Kindlustusvõtjatele makstud nõuete ja hüvitiste summa ilma edasikindlustuse hüvitisteta.

tava: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Tekkinud, kuid esitamata nõuded

Kohustiste summa kindlustusjuhtumite puhul, mis on aset leidnud, kuid mille puhul ei ole kindlustusvõtjad veel nõudeid esitanud.

näide: IFRS 4 IG22 c – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Kindlustusvõtjate esitatud nõuded

Kohustiste summa nõuete puhul, mille kindlustusvõtjad on kindlustusjuhtumite asetleidmise tulemusel esitanud. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IFRS 4 IG22 b – kehtiv kuni 1.1.2021, näide: IFRS 4 37 b – kehtiv kuni 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Omandatud nõuete klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Omandatud nõuete klassid [member]

See liige kajastab äriühendustes omandatud nõuete klasse. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Omandatud nõuete klassid“ standardväärtust. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Varaklassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 36 126, avalikustamine: IAS 36 130 d ii, avalikustamine: IFRS 13 93, avalikustamine: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Varad [member]

Kehtiv kuni 1.1.2020: See liige kajastab vahendeid, a) mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena ja b) millest oodatakse üksusele tulevast majanduslikku kasu. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varaklassid“ standardväärtust.

kehtiv alates 1.1.2020: See liige kajastab olemasolevat majandusressurssi, mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena. Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varaklassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 36 126, avalikustamine: IFRS 13 93, avalikustamine: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Põhitegevusest saadud rahamaksete klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Põhitegevusest saadud rahalaekumiste klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Tingimuslike kohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 37 86, avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Lühiajaliste varude klassid, alternatiivne [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Töötajate hüvitiste kulu klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Üksuse enda omakapitaliinstrumentide klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finantsvarade klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 9 7.2.34, avalikustamine: IFRS 17 C32 – kehtiv alates 1.1.2021, avalikustamine: IFRS 4 39L b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest, avalikustamine: IFRS 7 6, avalikustamine: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finantsinstrumentide klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 36, avalikustamine: IFRS 7 35K, avalikustamine: IFRS 7 35H, avalikustamine: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

finantsinstrumendid, klass [member]

See liige kajastab finantsinstrumentide agregeeritud klasse. Finantsinstrumendid on lepingud, millega tekib ühele üksusele finantsvara ja teisele üksusele finantskohustis või omakapitaliinstrument. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Finantsinstrumentide klassid“ standardväärtust. [Viide: finantsvara; finantskohustised]

avalikustamine: IFRS 7 36, avalikustamine: IFRS 7 35K, avalikustamine: IFRS 7 35H, avalikustamine: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finantskohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 9 7.2.34, avalikustamine: IFRS 7 6, avalikustamine: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Lühiajaliste varude klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Lihtaktsiate klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Muude eraldiste klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Materiaalse põhivara klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Muude eraldiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 14 30 c, avalikustamine: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid [member]

See liige kajastab reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klasse (st kulude või tulude liike). Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid“ standardväärtust. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo [member]]

avalikustamine: IFRS 14 30 c, avalikustamine: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Aktsiakapitali klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aktsiakapital [member]

See liige kajastab üksuse aktsiakapitali. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Aktsiakapitali klassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Müügiks hoitavaks liigitatud varade liigitus [member]

See liige kajastab müügiks hoitavaks liigitatud varade liigitust. [Viide: Müügiks hoitavad põhivarad [member]]

näide: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Valuuta sulgemiskurss

Hetke vahetuskurss aruandeperioodi lõpus. Valuutakurss on kahe valuuta teineteise vastu vahetamise kurss. Hetke vahetuskurss on kohesel vahetusel kehtiv vahetuskurss.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Olulise kohtuvaidluse algatamine [member]

See liige kajastab olulise kohtuvaidluse algatamist.

näide: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Juhtkonna märkused üksuse hoitavate selliste märkimisväärsete rahasummade ja raha ekvivalentide summade kohta, mida kontsern ei saa kasutada

Juhtkonna märkused üksuse hoitavate selliste märkimisväärsete rahasummade ja raha ekvivalentide summade kohta, mida kontsern ei saa kasutada. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Emiteeritud kommertsväärtpaberid

Üksuse emiteeritud kommertsväärtpaberite summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Bioloogiliste varade arendamiseks või omandamiseks võetud siduvad kohustused

Bioloogiliste varade arendamiseks või omandamiseks võetud siduvate kohustuste summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Ühisettevõtjatega seotud siduvad kohustused

Siduvad kohustused, mis üksusel on seoses oma ühisettevõtjatega, nagu on kindlaks määratud IFRSi 12 paragrahvides B18–B20. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Üksuse võetud siduvad kohustused, seotud osapoolte vahelised tehingud

Üksuse poolt seoses seotud osapooltega võetud siduvad kohustused teha midagi teatava sündmuse (sealhulgas täitmisele kuuluvad lepingud (kajastatud ja kajastamata)) tulevikus esinemise või mitteesinemise korral. [Viide: seotud osapooled [member]]

näide: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Üksuse nimel võetud siduvad kohustused, seotud osapoolte vahelised tehingud

Üksuse nimel seoses seotud osapooltega võetud siduvad kohustused teha midagi teatava sündmuse (sealhulgas täitmisele kuuluvad lepingud (kajastatud ja kajastamata)) tulevikus esinemise või mitteesinemise korral. [Viide: seotud osapooled [member]]

näide: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Kaubahinnarisk [member]

See liige kajastab muu hinnariski komponenti, mis kajastab riski, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus kaubahindade muutuste tõttu. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

näide: IFRS 7 IG32, näide: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikatsiooni- ja võrguseadmed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klass, mis on kommunikatsiooni- ja võrguseadmed. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Kommunikatsioonikulud

Kommunikatsioonist tuleneva kulu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Kolmandatelt isikutelt saadud hüvitis materiaalse põhivara objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud

Kolmandatelt isikutelt materiaalse põhivara objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud, saadud hüvitise summa, mida kajastatakse kasumis või kahjumis. [Viide: kasum (kahjum); materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Omakapitalikomponent [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis liigitatakse ümber kasumisse või kahjumisse, enne tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis liigitatakse ümber kasumisse või kahjumisse, pärast tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis ei liigitata ümber kasumisse või kahjumisse, enne tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis ei liigitata ümber kasumisse või kahjumisse, pärast tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Koondkasum

Omakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81A c, avalikustamine: IFRS 1 32 a ii, avalikustamine: IFRS 1 24 b, avalikustamine: IFRS 12 B12 b ix, näide: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Koondkasum [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Omistatav koondkasum [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Koondkasum, mittekontrollivatele osalustele omistatav

Mittekontrollivatele osalustele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum; mittekontrollivad osalused]

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Koondkasum, emaettevõtja omanikele omistatav

Emaettevõtja omanikele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum]

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Arvutiseadmed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klass, mis on arvutiseadmed. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Arvutitarkvara

Sellise immateriaalse vara summa, mis on arvutitarkvara. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Arvutitarkvara [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klass, mis on arvutitarkvara. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Riskikontsentratsiooni kirjeldus

Finantsinstrumentidest tuleneva riskikontsentratsiooni kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Riskikontsentratsioon [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 17 127 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Riskikontsentratsioon [member]

See liige kajastab riskikontsentratsiooni. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Riskikontsentratsioon“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 17 127 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Muu tehnika tulemustele vastav usaldatavustase kui mittefinantsriskiga korrigeerimise kindlaksmääramiseks kasutatud usaldatavustase

Muu tehnika tulemustele vastav usaldatavustase kui mittefinantsriskiga korrigeerimise kindlaksmääramiseks kasutatud usaldatavustase. [Viide: mittefinantsriskiga korrigeerimine [member]]

avalikustamine: IFRS 17 119 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Mittefinantsriskiga korrigeerimise kindlaksmääramiseks kasutatud usaldatavustase

Mittefinantsriskiga korrigeerimise kindlaksmääramiseks kasutatud usaldatavustase. [Viide: mittefinantsriskiga korrigeerimine [member]]

avalikustamine: IFRS 17 119 – kehtiv alates 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensuspõhine hindamismeetod [member]

See liige kajastab konkreetset hindamistehnikat, mis on kooskõlas turumeetodiga ja mis hõlmab turu konsensushindade (nt ostu- ja müügipakkumused, võrreldavuse huvides tehtud korrigeerimised) analüüsi. [Viide: turumeetod [member]]

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Makstud (saadud) tasu

Tütarettevõtjate ja muude ettevõtjate üle kontrolli saamise ja kaotamise eest makstud või saadud tasu summa. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolideeritud [member]

See liige kajastab kontserni finantsaruandeid, milles emaettevõtja ja tema tütarettevõtjate varad, kohustised, omakapital, tulud, kulud ja rahavood on esitatud nii, nagu oleks tegemist üheainsa (majandus)üksusega. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolideeritud struktureeritud üksused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 12 Üksusele konsolideeritud struktureeritud üksustes kuuluvate osalustega seotud riskide olemus

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolideeritud struktureeritud üksused [member]

See liige kajastab konsolideeritud struktureeritud üksuseid. Struktureeritud üksus on üksus, mis on kavandatud selliselt, et hääleõigused või muud sarnased õigused ei ole peamine tegur, mis määrab selle, kes omab üksuse üle kontrolli (näiteks siis, kui hääleõigused on seotud üksnes haldusülesannetega ja olulisi tegevusi juhitakse lepingupõhiste kokkulepete kaudu). [Viide: konsolideeritud [member]]

avalikustamine: IFRS 12 Üksusele konsolideeritud struktureeritud üksustes kuuluvate osalustega seotud riskide olemus

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Püsiv ettemaksemäär, mõõtmissisend [member]

See liige kajastab püsivat ettemaksemäära, mida kasutatakse mõõtmissisendina.

näide: IFRS 13 93 d, näide: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Käimasolev ehitus

Sellise põhivara ehituse ajal, mis ei ole veel kasutusvalmis, kapitaliseeritud kulutuste summa. [Viide: põhivarad]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Käimasolev ehitus [member]

See liige kajastab kulusid, mis on kapitaliseeritud selliste materiaalse põhivara objektide ehitamisel, mis ei ole veel kasutusvalmis (st ei ole veel sellises asukohas või seisundis, mis võimaldaks tal toimida nii, nagu on kavandanud juhtkond). [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Tarbitavad bioloogilised varad [member]

See liige kajastab tarbitavaid bioloogilisi varasid. Tarbitavad bioloogilised varad on need, mis on ette nähtud koristamiseks põllumajandustoodanguna või müümiseks bioloogiliste varadena. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Laenud tarbijatele

Üksuse poolt tarbijatele antud laenude summa. [Viide: laenud tarbijatele [member]]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Laenud tarbijatele [member]

See liige kajastab laenusid, mis on antud üksikisikutele isiklikuks kasutamiseks.

näide: IFRS 7 IG40B, näide: IFRS 7 6, näide: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Tingimuslik tasu [member]

See liige kajastab omandaja kohustust anda omandatava endistele omanikele üle täiendavad varad või omakapitali osalus osana omandatava üle kontrolli saamise eest, kui leiavad aset kindlaksmääratud tulevikusündmused või kui tingimused on täidetud.

tava: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Omandamise kuupäeval kajastatud tingimuslik tasu

Äriühenduses üleantud tasuna kajastatud tingimusliku tasu kokkuleppe summa omandamise kuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Tingimuslikud kohustised, mis tekkisid seoses osalustega ühisettevõtjates

Selliste tingimuslike kohustiste summa, mis tekkisid seoses osalustega ühisettevõtjates. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Tingimuslikud kohustised, mis tekkisid seoses osalustega sidusettevõtjates

Selliste tingimuslike kohustiste summa, mis tekkisid seoses osalustega sidusettevõtjates. [Viide: sidusettevõtjad [member]; tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Tingimuslikud kohustised [member]

See liige kajastab võimalikke möödunud sündmusest tekkinud kohustusi, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all, või olemasolevad möödunud sündmustest tekkinud kohustused, kuid mida ei kajastata, sest: a) on tõenäoline, et kohustuste täitmiseks tuleb loovutada majanduslikku kasu sisaldavaid ressursse, või b) kohustuste summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Tingimuslike kohustiste klassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 37 88, avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Ühisettevõtjatega seotud tingimuslikud kohustised [member]

See liige kajastab tingimuslikke kohustisi, mis on seotud ühisettevõtjatega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; ühisettevõtjad [member]]

näide: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Omandamiskuupäeval kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses omandamiskuupäeval kajastatud tingimuslike kohustiste summa. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; äriühendused [member]]

näide: IFRS 3 B64 i, näide: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste summa. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustustest tulenev tingimuslik kohustis [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist, mis tuleneb töösuhtejärgsete hüvitiste kohustustest. Töösuhtejärgsed hüvitised on töötajate hüvitised (muud kui töösuhte lõpetamise hüvitised ja lühiajalised töötajate hüvitised), mis makstakse välja pärast töösuhte lõppu. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Eemaldamise, taastamise ja parandamise kuludega seotud tingimuslik kohustis [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist, mis on seotud eemaldamise, taastamise ja parandamise kuludega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]

näide: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Tingimuslik kohustis garantiide puhul [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist garantiide puhul. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; Garantiid [member]]

tava: IAS 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis