16.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2100

ze dne 30. září 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizace taxonomie, jež má být použita pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 (2) specifikuje jednotný elektronický formát pro podávání zpráv v souladu s čl. 4 odst. 7 směrnice 2004/109/ES, který emitenti použijí při sestavování výročních finančních zpráv. Konsolidovaná účetní závěrka, která je v něm obsažena, se sestavuje buď v souladu s mezinárodními účetními standardy, které se běžně označují jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví („IFRS“), přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3), nebo v souladu s IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), které jsou na základě rozhodnutí Komise 2008/961/ES považovány za rovnocenné standardům IFRS přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002 (4).

(2)

Základní taxonomie, která má být používána pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv, vychází z taxonomie IFRS a je jejím rozšířením. Nadace IFRS každoročně aktualizuje taxonomii IFRS tak, aby zohledňovala, mimo jiné vývoj, vydání nového standardu nebo změnu stávajícího standardu IFRS, analýzu obecně zveřejňovaných informací v praxi nebo zdokonalení obecného obsahu nebo technologie taxonomie IFRS. Proto je nezbytné aktualizovat regulační technické normy tak, aby odrážely příslušné změny v taxonomii IFRS.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (ES) 2019/815 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu regulační technické normy, kterou Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

3)

příloha VI se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143/1, 29.5.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2008/961/ES ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 112).


PŘÍLOHA I

Příloha I se mění takto:

1)

Definice esef_cor se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulkách v přílohách IV a VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor““;

2)

definice esef_all se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulce v příloze VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all““;

3)

definice ifrs-full se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulkách v přílohách IV a VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full““.


PŘÍLOHA II

V příloze II se tabulka 2 nahrazuje tímto:

Označení

Typ

Odkazy na IFRS

Název vykazující účetní jednotky nebo jiný způsob identifikace

text

IAS 1 odst. 51 písm. a)

Vysvětlení změny názvu vykazující účetní jednotky nebo jiných způsobů identifikace od konce předchozího účetního období

text

IAS 1 odst. 51 písm. a)

Sídlo účetní jednotky

text

IAS 1 odst. 138 písm. a)

Právní forma účetní jednotky

text

IAS 1 odst. 138 písm. a)

Země založení

text

IAS 1 odst. 138 písm. a)

Adresa sídla účetní jednotky

text

IAS 1 odst. 138 písm. a)

Hlavní místo podnikání

text

IAS 1 odst. 138 písm. a)

Popis povahy činností účetní jednotky a jejích základních činností

text

IAS 1 odst. 138 písm. b)

Název mateřské účetní jednotky

text

IAS 1 odst. 138 písm. c), IAS 24 odst. 13

Název nejvyššího mateřského podniku ve skupině

text

IAS 1 odst. 138 písm. c), IAS 24 odst. 13

Délka doby použitelnosti účetní jednotky s omezenou dobou použitelnosti

text

IAS 1 odst. 138 písm. d)

Prohlášení o souladu s IFRS [text block]

text block

IAS 1 odst. 16

Vysvětlení odklonu od IFRS

text

IAS 1 odst. 20 písm. b), IAS 1 odst. 20 písm. c)

Vysvětlení finančního dopadu odklonu od standardů IFRS

text

IAS 1 odst. 20 písm. d)

Zveřejnění nejistot týkajících se schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti [text block]

text block

IAS 1 odst. 25

Vysvětlení skutečnosti a základu pro sestavení účetní závěrky, není-li sestavována na základě předpokladu trvání podniku

text

IAS 1 odst. 25

Vysvětlení toho, proč účetní jednotka nepředpokládá trvání podniku

text

IAS 1 odst. 25

Popis důvodu pro použití delšího nebo kratšího vykazovaného období

text

IAS 1 odst. 36 písm. a)

Popis skutečnosti, že částky vykazované v účetní závěrce nejsou zcela srovnatelné

text

IAS 1 odst. 36 písm. b)

Zveřejnění reklasifikací nebo změn ve vykazování [text block]

text block

IAS 1 odst. 41

Vysvětlení zdrojů nejistoty v odhadech, u nichž existuje vysoké riziko, že povedou k významným úpravám

text

IAS 1 odst. 125, IFRIC 14 odst. 10

Zveřejnění aktiv a závazků s vysokým rizikem významné úpravy [text block]

text block

IAS 1 odst. 125

Dividendy na akcii vykázané jako výplaty vlastníkům

X.XX duration

IAS 1 odst. 107

Dividendy navržené nebo deklarované před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, ale nevykázané jako rozdělení vlastníkům

X duration

IAS 1 odst. 137 písm. a), IAS 10 odst. 13

Dividendy na akcii navržené nebo deklarované před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, ale nevykázané jako rozdělení vlastníkům

X.XX duration

IAS 1 odst. 137 písm. a)

Zveřejnění účetních úsudků a odhadů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výdajů příštích období a dalších závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění opravné položky na úvěrové ztráty [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění odměn auditorů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění schválení účetní závěrky [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění realizovatelných finančních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Zveřejnění základu konsolidace [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění základny přípravy účetní závěrky [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění biologických aktiv, zemědělské produkce v okamžiku sklizně a státních dotací vztahujících se na biologická aktiva [text block]

text block

IAS 41 Zveřejnění

Zveřejnění výpůjčních nákladů [text block]

text block

IAS 23 Zveřejnění

Zveřejnění výpůjček [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění podnikových kombinací [text block]

text block

IFRS 3 Zveřejňování

Zveřejnění peněžních prostředků a zůstatků na bankovních účtech u centrálních bank [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výkazu o peněžních tocích [text block]

text block

IAS 7 Předložení výkazu o peněžních tocích

Zveřejnění změn v účetních pravidlech, účetních odhadech a chybách [text block]

text block

IAS 8 Účetní pravidla

Zveřejnění změn v účetních pravidlech [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nároků a vyplacených požitků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění kolaterálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění příslibů a podmíněných závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění příslibů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění individuální účetní závěrky [text block]

text block

IAS 27 Zveřejnění, IFRS 12 Cíl

Zveřejnění podmíněných závazků [text block]

text block

IAS 37 odst. 86

Zveřejnění nákladů na prodej [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění úvěrového rizika [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e), IFRS 7 Úvěrové riziko

Zveřejnění dluhových nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výnosů příštích období [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění odložených daní [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění vkladů od bank [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění vkladů od zákazníků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění odpisů a amortizace [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění derivátových finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ukončených činností [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění dividend [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění zisku na akcii [text block]

text block

IAS 33 Zveřejnění

Zveřejnění dopadů změn měnových kurzů [text block]

text block

IAS 21 Zveřejnění

Zveřejnění zaměstnaneckých požitků [text block]

text block

IAS 19 Rozsah působnosti

Zveřejnění provozních segmentů účetní jednotky [text block]

text block

IFRS 8 Zveřejnění

Zveřejnění událostí po skončení účetního období [text block]

text block

IAS 10 Zveřejnění

Zveřejnění nákladů podle druhů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění aktiv z průzkumu a vyhodnocení [text block]

text block

IFRS 6 Zveřejnění

Zveřejnění ocenění reálnou hodnotou [text block]

text block

IFRS 13 Zveřejnění

Zveřejnění reálné hodnoty finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výnosu z poplatků a provizí (nákladu na poplatky a provize) [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančního nákladu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančního výnosu (nákladu) [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančního výnosu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančních aktiv určených k obchodování [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančních nástrojů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančních nástrojů označených za nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančních nástrojů [text block]

text block

IFRS 7 Rozsah působnosti

Zveřejnění finančních nástrojů určených k obchodování [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění finančních závazků určených k obchodování [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění řízení finančních rizik [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění prvního přijetí [text block]

text block

IFRS 1 Vykázání a zveřejnění

Zveřejnění obecných a administrativních nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění obecných informací o finanční závěrce [text block]

text block

IAS 1 odst. 51

Zveřejnění předpokladu trvání podniku [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění státních dotací [text block]

text block

IAS 20 Zveřejnění

Zveřejnění vykazování v hyperinflačních ekonomikách [text block]

text block

IAS 29 Zveřejnění

Zveřejnění znehodnocení aktiv [text block]

text block

IAS 36 Zveřejnění

Zveřejnění daně ze zisku [text block]

text block

IAS 12 Zveřejnění

Zveřejnění informací o zaměstnancích [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění informací o vrcholovém vedení [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění pojistných smluv [text block]

text block

IFRS 17 Zveřejnění – účinný od 1. 1. 2021, IFRS 4 Zveřejnění – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Zveřejnění výnosů z pojistného [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nehmotných aktiv a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nehmotných aktiv [text block]

text block

IAS 38 Zveřejnění

Zveřejnění úrokových nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění úrokových výnosů (nákladů) [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění úrokových výnosů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách [text block]

text block

IFRS 12 odst. 1

Zveřejnění mezitímního účetního výkaznictví [text block]

text block

IAS 34 Obsah mezitímní účetní závěrky

Zveřejnění zásob [text block]

text block

IAS 2 Zveřejnění

Zveřejnění závazků z investičních smluv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění investičního nemovitého majetku [text block]

text block

IAS 40 Zveřejnění

Zveřejnění investic vykazovaných ekvivalenční metodou [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění investic s výjimkou investic vykazovaných ekvivalenční metodou [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění vydaného kapitálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění společných podniků [text block]

text block

IAS 27 odst. 17 písm. b), IAS 27 odst. 16 písm. b), IFRS 12 odst. B4 písm. b)

Zveřejnění předčasného splacení leasingových plateb [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění leasingů [text block]

text block

IFRS 16 Vykázání, IFRS 16 Zveřejnění

Zveřejnění rizika likvidity [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění úvěrů a záloh poskytovaných bankám [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění úvěrů a záloh poskytovaných zákazníkům [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění tržního rizika [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění čisté hodnoty aktiv náležejících podílníkům [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nekontrolních podílů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění dlouhodobých aktiv držených k prodeji a ukončených činností [text block]

text block

IFRS 5 Vykázání a zveřejnění

Zveřejnění dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění komentářů a ostatních vysvětlujících informací [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění cílů, pravidel a metod řízení kapitálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 134

Zveřejnění ostatních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních krátkodobých aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních krátkodobých závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních dlouhodobých aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních dlouhodobých závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních provozních nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních provozních výnosů (nákladů) [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění ostatních provozních výnosů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění jiných rezerv, podmíněných aktiv a podmíněných závazků [text block]

text block

IAS 37 Zveřejnění

Zveřejnění plateb předem a ostatních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění zisku (ztráty) z provozních činností [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění pozemků, budov a zařízení [text block]

text block

IAS 16 Zveřejnění

Zveřejnění rezerv [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění reklasifikace finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění účtů časového rozlišení při cenové regulaci [text block]

text block

IFRS 14 Vykázání, IFRS 14 Zveřejnění

Zveřejnění zajištění [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění spřízněné strany [text block]

text block

IAS 24 Zveřejnění

Zveřejnění dohod o zpětném odkupu a reverzních dohod o zpětném odkupu [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění nákladů na výzkum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění rezervních fondů v rámci vlastního kapitálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 79 písm. b)

Zveřejnění omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výnosů [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výnosů ze smluv se zákazníky [text block]

text block

IFRS 15 Vykázání, IFRS 15 Zveřejnění

Zveřejnění ujednání o poskytování licencovaných služeb [text block]

text block

SIC 29 Řešení

Zveřejnění smluv o úhradách vázaných na akcie [text block]

text block

IFRS 2 odst. 44

Zveřejnění základního kapitálu, rezervních fondů a ostatních podílů na vlastním kapitálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 79

Zveřejnění přidružených podniků [text block]

text block

IAS 27 odst. 17 písm. b), IAS 27 odst. 16 písm. b), IFRS 12 odst. B4 písm. d)

Zveřejnění dceřiných podniků [text block]

text block

IAS 27 odst. 17 písm. b), IAS 27 odst. 16 písm. b), IFRS 12 odst. B4 písm. a)

Zveřejnění podřízených závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění významných účetních pravidel [text block]

text block

IAS 1 odst. 117

Zveřejnění daňových pohledávek a závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění obchodních a jiných závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění obchodních a jiných pohledávek [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění výnosů (nákladů) z obchodování [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Zveřejnění vlastních akcií [text block]

text block

IAS 1 odst. 10 písm. e)

Popis účetních pravidel týkajících se realizovatelných finančních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Popis účetních pravidel týkajících se biologických aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se výpůjčních nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se výpůjček [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se podnikových kombinací a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se podnikových kombinací [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se peněžních toků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se kolaterálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nedokončené výstavby [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se podmíněných závazků a podmíněných aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nákladů na získávání zákazníků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se zákaznických věrnostních programů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se rezerv na ukončení provozu, uvedení do původního stavu a obnovu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se odložené daně z příjmů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se odpisů hmotných aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se odúčtování finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se derivátových finančních nástrojů a zajištění (hedging) [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se derivátových finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se ukončených činností [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se slev a rabatů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se dividend [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se zisku na akcii [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se emisních práv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se zaměstnaneckých požitků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nákladů spojených s životním prostředím [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se mimořádných položek [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se výdajů na průzkum a vyhodnocení [text block]

text block

IFRS 6 odst. 24 písm. a)

Popis účetních pravidel týkajících se ocenění reálnou hodnotou [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se výnosu z poplatků a provizí (nákladu na poplatky a provize) [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančního výnosu a nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních záruk [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních nástrojů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se finančních závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se přepočtu cizí měny [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se koncesních poplatků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se funkční měny [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se státních dotací [text block]

text block

IAS 20 39 a

Popis účetních pravidel týkajících se zajištění (hedging) [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se investic držených do splatnosti [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Popis účetních pravidel týkajících se znehodnocení aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se znehodnocení finančních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se znehodnocení nefinančních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se daně z příjmů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se pojistných smluv a souvisejících aktiv, závazků, výnosů a nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b), IFRS 4 odst. 37 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Popis účetních pravidel týkajících se nehmotných aktiv a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se úrokových výnosů a nákladů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se investic do přidružených podniků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se investic do přidružených a společných podniků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se investičního nemovitého majetku [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se investic do společných podniků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se jiných investic než investice vykazované ekvivalenční metodou [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se vydaného kapitálu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se leasingů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se úvěrů a pohledávek [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

Popis účetních pravidel týkajících se ocenění zásob [text block]

text block

IAS 2 odst. 36 písm. a)

Popis účetních pravidel týkajících se těžebních aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se těžebních práv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji a ukončených činností [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se započtení finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se ropných a plynárenských aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se programovacích aktiv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se pozemků, budov a zařízení [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se rezerv [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se reklasifikace finančních nástrojů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se účtování rozdílu mezi reálnou hodnotou při prvotním zaúčtování a transakční cenou do nákladů nebo výnosů [text block]

text block

IFRS 7 odst. 28 písm. a)

Popis účetních pravidel týkajících se vykazování výnosů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se účtů časového rozlišení při cenové regulaci [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se zajištění [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se oprav a údržby [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se dohod o zpětném odkupu a reverzních dohod o zpětném odkupu [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nákladu na výzkum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se vykazování podle segmentů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se ujednání o poskytování licencovaných služeb [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se transakcí s úhradou vázanou na akcie [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se nákladů na odklízení skrývky [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se dceřiných podniků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se jiných daní než daně z příjmů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se požitků při ukončení pracovního poměru [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se obchodních a jiných závazků [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se obchodních a jiných pohledávek [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se výnosů a nákladů z obchodování [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se transakcí s nekontrolujícími vlastníky [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se transakcí se spřízněnými stranami [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se vlastních akcií [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se warrantů [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Popis účetních pravidel týkajících se určení složek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů [text block]

text block

IAS 7 odst. 46

Popis jiných účetních pravidel relevantních pro porozumění účetní závěrce [text block]

text block

IAS 1 odst. 117 písm. b)

Zveřejnění významných účetních pravidel [text block]

text block

IAS 1 odst. 117


PŘÍLOHA III

V příloze VI se tabulka nahrazuje tímto:

Předpona

URI názvu/role prvku

Typ prvku a atributy

Označení

Označení dokumentace

Odkazy

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Abnormálně velké změny cen aktiv nebo měnových kurzů [member]

Tento člen představuje abnormálně velké změny cen aktiv nebo měnových kurzů.

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Účetní odhady [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 8 odst. 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Účetní odhady [member]

Tento člen představuje aktivum, závazek nebo periodickou spotřebu aktiv, které jsou předmětem úprav vyplývajících z hodnocení stávajícího stavu a očekávaných budoucích prospěchů a povinností spojených s aktivy a závazky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Účetní odhady“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 8 odst. 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Účetní zisk

Částka zisku (ztráty) za období před odečtením daňového nákladu. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii), zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod i)

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Výdaje příštích období

Částka závazků zaplatit zboží nebo služby, které byly dodány nebo přijaty a nebyly zaplaceny, fakturovány nebo jinak formálně sesouhlaseny s dodavatelem, včetně částek splatných zaměstnancům.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Výdaje příštích období a výnosy příštích období

Částka výdajů příštích období a výnosů příštích období. [Odkaz: Výdaje příštích období; Výnosy příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Výdaje příštích období a výnosy příštích období [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Výdaje příštích období a výnosy příštích období klasifikované jako krátkodobé

Částka výdajů příštích období a výnosů příštích období klasifikovaných jako krátkodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období a výnosy příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Výdaje příštích období a výnosy příštích období klasifikované jako krátkodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Výdaje příštích období a výnosy příštích období klasifikované jako dlouhodobé

Částka výdajů příštích období a výnosů příštích období klasifikovaných jako dlouhodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období a výnosy příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Výdaje příštích období a výnosy příštích období klasifikované jako dlouhodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Výdaje příštích období klasifikované jako krátkodobé

Částka výdajů příštích období klasifikovaných jako krátkodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Výdaje příštích období klasifikované jako dlouhodobé

Částka výdajů příštích období klasifikovaných jako dlouhodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Příjmy příštích období

Částka aktiva představující příjem, který již byl vydělán, ale ještě nebyl přijat.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty.

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Deriváty [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty související s úvěrovými deriváty nebo podobnými nástroji; Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních závazků vyplývající ze změn úvěrového rizika závazků. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 písm. a), zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 A písm. a)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěru nebo pohledávky vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Tržní riziko [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami

Celkové zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami. [Odkaz: Deriváty [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek souvisejících s úvěrovými deriváty nebo podobnými nástroji]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]

Tento člen představuje kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení; Odpisy a amortizace]

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 75 písm. b), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. c), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. c), zveřejnění: IAS 41 odst. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Kumulované odpisy a amortizace [member]

Tento člen představuje kumulované odpisy a amortizace. [Odkaz: Odpisy a amortizace]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 75 písm. b), obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. c), obvyklá praxe: IAS 40 odst. 79 písm. c), obvyklá praxe: IAS 41 odst. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zajištěné položky zahrnutá do účetní hodnoty, aktiva

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zajištěné položky, která je zahrnuta do účetní hodnoty zajištěné položky, vykázané ve výkazu o finanční pozici jako aktivum. [Odkaz: Zajištěné položky [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zajištěné položky zahrnutá do účetní hodnoty, závazky

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zajištěné položky, která je zahrnuta do účetní hodnoty zajištěné položky, vykázané ve výkazu o finanční pozici jako závazek. [Odkaz: Zajištěné položky [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění, aktiva

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která je finančním aktivem oceněným naběhlou hodnotou a přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění. [Odkaz: Finanční aktiva v naběhlé hodnotě; Zajištěné položky [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod v)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění, závazky

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která je finančním závazkem oceněným naběhlou hodnotou a přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění. [Odkaz: Finanční závazky v naběhlé hodnotě; Zajištěné položky [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod v)

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Kumulované znehodnocení [member]

Tento člen představuje kumulované znehodnocení. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 73 písm. d), obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. c), obvyklá praxe: IAS 40 odst. 79 písm. c), obvyklá praxe: IAS 41 odst. 54 písm. f), zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, příklad: IFRS 7 odst. 35N, příklad: IFRS 7 odst. IG29 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

Částka kumulovaných položek výnosů a nákladů (včetně reklasifikačních úprav), které nejsou vykazovány v zisku nebo ztrátě, jak je požadováno nebo povoleno jinými standardy IFRS. [Odkaz: IFRS [member]; Ostatní úplný výsledek]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Kumulovaný ostatní úplný výsledek [member]

Tento člen představuje kumulovaný ostatní úplný výsledek. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Pořizovací a správní náklady související s pojistnými smlouvami

Částka pořizovacích a správních nákladů souvisejících s pojistnými smlouvami. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

K datu akvizice stanovená reálná hodnota podílů na vlastním kapitálu nabývaného podniku, které nabyvatel držel bezprostředně před datem akvizice

K datu akvizice stanovená reálná hodnota podílů na vlastním kapitálu nabývaného podniku, které nabyvatel držel bezprostředně před datem akvizice, v případě postupné podnikové kombinace. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. p) bod i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Převedené plnění, reálná hodnota stanovená k datu akvizice

Reálná hodnota plnění převedeného v podnikové kombinaci stanovená k datu akvizice. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Reálná hodnota celkového převedeného plnění stanovená k datu akvizice [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Náklady spojené s akvizicí v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Částka nákladů spojených s akvizicí v případě transakcí vykázaných odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Náklady spojené s akvizicí vykázané jako náklad v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Částka nákladů spojených s akvizicí vykázaných jako náklad v případě transakcí, které jsou vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva

Zvýšení biologických aktiv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 odst. 50 písm. e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Zvýšení odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv]

obvyklá praxe: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva a goodwill

Zvýšení nehmotných aktiv a goodwillu vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva a goodwill]

obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zvýšení nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, investiční nemovitý majetek

Zvýšení investičního nemovitého majetku vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. b), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Zvýšení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Závazky plynoucí z vydaných pojistných a zajistných smluv]

obvyklá praxe: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, jiné rezervy

Zvýšení jiných rezerv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Jiné rezervy]

obvyklá praxe: IAS 37 odst. 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, pozemky, budovy a zařízení

Zvýšení počtu pozemků, budov a zařízení vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Pozemky, budovy a zařízení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e) bod iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, zajistná aktiva

Zvýšení zajistných aktiv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Zajistná aktiva]

obvyklá praxe: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Skutečné nároky vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17

Částka skutečných nároků, které vyplývají ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 130 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady diskontních sazeb

Diskontní sazba použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Pojistněmatematické předpoklady diskontních sazeb [member]

Tento člen představuje diskontní sazby použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr inflace

Očekávaná míra inflace použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr inflace [member]

Tento člen představuje očekávané míry inflace použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr zvýšení penzí

Očekávaná míra zvýšení penzí použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr zvýšení penzí [member]

Tento člen představuje očekávané míry zvýšení penzí použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr růstu mezd

Očekávaná míra růstu mezd použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr růstu mezd [member]

Tento člen představuje očekávané míry růstu mezd použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Pojistněmatematické předpoklady střední délky života po odchodu do důchodu

Střední délka života po odchodu do důchodu použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Pojistněmatematické předpoklady střední délky života po odchodu do důchodu [member]

Tento člen představuje střední délku života po odchodu do důchodu použitou jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady trendů sazeb nákladů na zdravotní péči

Trend sazeb nákladů na zdravotní péči použitý jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Pojistněmatematické předpoklady trendů sazeb nákladů na zdravotní péči [member]

Tento člen představuje trendy sazeb nákladů na zdravotní péči použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Pojistněmatematické předpoklady měr úmrtnosti

Míra úmrtnosti použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Pojistněmatematické předpoklady měr úmrtnosti [member]

Tento člen představuje míry úmrtnosti použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Pojistněmatematický předpoklad důchodového věku

Důchodový věk použitý jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazku z definovaných požitků. [Odkaz: Závazek z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Pojistněmatematický předpoklad důchodového věku [member]

Tento člen představuje důchodový věk použitý jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Pojistněmatematické předpoklady [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Pojistněmatematické předpoklady [member]

Tento člen představuje všechny pojistněmatematické předpoklady. Pojistněmatematické předpoklady jsou nejlepšími nezkreslujícími a vzájemně kompatibilními odhady účetní jednotky u demografických a finančních proměnných, které určují výsledný náklad na poskytování požitků po skončení pracovního poměru. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Pojistněmatematické předpoklady“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 19 odst. 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn demografických předpokladů, čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Demografické předpoklady zahrnují takové charakteristiky, jako jsou například: a) úmrtnost; b) míry fluktuace zaměstnanců, jejich pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu; c) poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat; d) poměr účastníků plánu, kteří si zvolí jednotlivé formy možností plateb dostupné v rámci podmínek plánu a e) četnost vznesených nároků u plánů zdravotní péče. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. c) bod ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn finančních předpokladů, čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Finanční předpoklady týkající se položek jako: a) diskontní sazba; b) výše požitků s výjimkou jakýchkoli nákladů na požitky, které ponesou zaměstnanci, a mzdového vývoje; c) v případě požitků týkajících se zdravotní péče vývoj nákladů na zdravotní péči, včetně nákladů na vyřizování nároků (tj. nákladů vzniklých při zpracování a řešení nároků, včetně nákladů na právní a likvidátorské služby) a d) daně splatné plánem z příspěvků vztahujících se ke službám před rozvahovým dnem nebo k požitkům plynoucím z těchto služeb. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. c) bod iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající z korekcí na základě skutečnosti, čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekcí na základě skutečnosti, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Korekce na základě skutečnosti řeší dopady rozdílů mezi předchozími pojistněmatematickými odhady a skutečností. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

obvyklá praxe: IAS 19 odst. 141 písm. c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Pojistněmatematická současná hodnota přislíbených penzijních požitků

Současná hodnota očekávaných plateb podle penzijního plánu, přisouzených nynějším i bývalým zaměstnancům za již poskytnuté služby.

zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Další rezervy vykázané v hospodářském výsledku, rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv

Částka dalších rezerv na úvěrové ztráty finančních aktiv vykázaných v hospodářském výsledku. [Odkaz: Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 16 – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Zveřejnění dalších informací týkajících se částek vykázaných k datu akvizice pro všechny hlavní třídy nabytých aktiv a převzatých závazků [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Zveřejnění dalších informací týkajících se účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Další informace o míře rizika účetní jednotky

Další informace o míře rizika účetní jednotky, pokud vykázané kvantitativní údaje nejsou reprezentativní.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Další informace o pojistných smlouvách [text block]

Další informace o pojistných smlouvách nezbytné pro splnění cíle požadavků na zveřejnění podle IFRS 17. [Odkaz: Pojistné smlouvy [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 94 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Další informace o podstatě a finančním dopadu podnikové kombinace

Další informace o podstatě a finančním dopadu podnikových kombinací potřebné ke splnění cílů standardu IFRS 3. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Další informace o povaze a změnách rizik souvisejících s účastí ve strukturovaných jednotkách [text block]

Zveřejnění dalších informací o povaze a změnách rizik souvisejících s účastí ve strukturovaných jednotkách.

zveřejnění: IFRS 12 odst. B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Další informace o smlouvách o úhradách vázaných na akcie [text block]

Další informace o smlouvách o úhradách vázaných na akcie potřebné ke splnění požadavků na zveřejnění stanovených ve standardu IFRS 2. [Odkaz: Smlouvy o úhradách vázaných na akcie [member]]

zveřejnění: IFRS 2 odst. 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Další informace [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Dodatečné závazky, podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci

Částka dodatečných podmíněných závazků vykázaných v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci; Podnikové kombinace [member]; Podmíněné závazky [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatečné závazky, podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Emisní ážio

Částka přijatá či nárokovaná z emise akcií účetní jednotky přesahující nominální hodnotu a částky přijaté z jiných transakcí zahrnujících akcie nebo akcionáře účetní jednotky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Emisní ážio [member]

Tento člen představuje částky přijaté z emise akcií účetní jednotky přesahující nominální hodnotu a částky přijaté z jiných transakcí zahrnujících akcie nebo akcionáře účetní jednotky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Rezervy, jiné rezervy

Částka vytvořených dodatečných jiných rezerv. [Odkaz: Jiné rezervy]

zveřejnění: IAS 37 odst. 84 písm. b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Rezervy, jiné rezervy [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Dodatečné vykázání, goodwill

Částka dodatečně vykázaného goodwillu, s výjimkou goodwillu zahrnutého ve vyřazované skupině, jenž při akvizici splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako držený za účelem prodeje podle standardu IFRS 5. [Odkaz: Goodwill; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Přírůstky z akvizic, investiční nemovitý majetek

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku, které pocházejí z akvizic. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Přírůstky z nákupů, biologická aktiva

Částka přírůstků biologických aktiv, které pocházejí z nákupů. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 odst. 50 písm. b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Přírůstky z následných výdajů vykázaných jako aktivum, biologická aktiva

Částka přírůstků biologických aktiv, které pocházejí z následných výdajů vykázaných jako aktivum. [Odkaz: Biologická aktiva]

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Přírůstky z následných výdajů vykázaných jako aktivum, investiční nemovitý majetek

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku, které pocházejí z následných výdajů vykázaných jako aktivum. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Přírůstky, investiční nemovitý majetek [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Zvýšení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv, které je výsledkem jiných přírůstků než prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv; Podnikové kombinace [member]]

příklad: IFRS 4 odst. IG37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva

Částka přírůstků biologických aktiv, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Biologická aktiva]

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Částka přírůstků nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, investiční nemovitý majetek

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, pozemky, budovy a zařízení

Částka přírůstků pozemků, budov a zařízení vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Pozemky, budovy a zařízení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, zajistná aktiva

Částka přírůstků zajistných aktiv, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Zajistná aktiva]

obvyklá praxe: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Přírůstky dlouhodobých aktiv s výjimkou finančních nástrojů, odložených daňových pohledávek, čistých aktiv z definovaných požitků a nároků vzniklých na základě pojistných smluv

Částka přírůstků dlouhodobých aktiv s výjimkou finančních nástrojů, odložených daňových pohledávek, čistých aktiv z definovaných požitků a nároků vzniklých na základě pojistných smluv. [Odkaz: Odložené daňové pohledávky; Finanční nástroje, třída [member]; Dlouhodobá aktiva; Typy pojistných smluv [member]]

zveřejnění: IFRS 8 odst. 24 písm. b), zveřejnění: IFRS 8 odst. 28 písm. e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Přírůstky aktiv z práva k užívání

Částka přírůstků aktiv z práva k užívání. [Odkaz: Aktiva z práva k užívání]

zveřejnění: IFRS 16 odst. 53 písm. h)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sídla účetní jednotky

Adresa, na níž je zapsáno sídlo účetní jednotky.

zveřejnění: IAS 1 odst. 138 písm. a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa, kde lze získat konsolidovanou účetní závěrku

Adresa, kde lze získat konsolidovanou účetní závěrku nejvyššího nebo některého vyššího mateřského podniku účetní jednotky, která splňuje standardy IFRS. [Odkaz: Konsolidované [member]; IFRS [member]]

zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Upravený vážený průměr počtu dosud neuhrazených kmenových akcií

Vážený průměr počtu kmenových akcií v oběhu zvýšený o vážený průměr počtu kmenových akcií, které by byly emitovány za předpokladu, že by se uskutečnila přeměna všech ředicích potenciálních kmenových akcií do kmenových akcií. [Odkaz: Kmenové akcie [member]; Vážený průměr [member]]

zveřejnění: IAS 33 odst. 70 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Úpravy o náklady na amortizaci

Úpravy o náklady na amortizaci za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Odpisy a amortizace]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, očištěné o daňový dopad

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do vstupní pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, očištěné o daňový dopad. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 23 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Úpravy splatné daně za předchozí období

Úpravy daňového nákladu (výnosu) vykazované v období pro splatnou daň předchozích období.

příklad: IAS 12 odst. 80 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) biologických aktiv

Úpravy o snížení (zvýšení) biologických aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Biologická aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) derivátových finančních aktiv

Úpravy o snížení (zvýšení) derivátových finančních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Derivátová finanční aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) finančních aktiv určených k obchodování

Úpravy o snížení (zvýšení) finanční aktiv určených k obchodování za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční aktiva; Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, klasifikovaná jako určená k obchodování; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) zásob

Úpravy o snížení (zvýšení) zásob za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zásoby; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným bankám

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným bankám za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úvěry a zálohy poskytované bankám; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným zákazníkům

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným zákazníkům za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úvěry a zálohy poskytované zákazníkům; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních aktiv

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních krátkodobých aktiv

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních krátkodobých aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní krátkodobá aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních provozních pohledávek

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních provozních pohledávek za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) reverzních dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího vypůjčené cenné papíry

Úpravy o snížení (zvýšení) reverzních dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího vypůjčené cenné papíry za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Reverzní dohody o zpětném odkupu a hotovostní kolaterál zajišťující vypůjčené cenné papíry; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) pohledávek z obchodního styku

Úpravy o snížení (zvýšení) pohledávek z obchodního styku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Úpravy o snížení (zvýšení) obchodních a jiných pohledávek

Úpravy o snížení (zvýšení) obchodních a jiných pohledávek za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné pohledávky; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Úpravy o odložený daňový náklad

Úpravy o odložený daňový náklad za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Odložený daňový náklad (výnos); Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Úpravy odložené daně za předchozí období

Úpravy daňového nákladu (výnosu) vykazované v období pro odloženou daň předchozích období.

obvyklá praxe: IAS 12 odst. 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Úpravy o odpisy a amortizace

Úpravy o odpisy a amortizace za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Úpravy o odpisy a amortizace a ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku

Úpravy o odpisy a amortizace a ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení; Odpisy a amortizace; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Úpravy o odpisové náklady

Úpravy o odpisové náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Úpravy o výnosy z dividend

Úpravy o výnosy z dividend za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: výnosy z dividend, Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Úpravy o ztráty (zisky) v reálné hodnotě

Úpravy o ztráty (zisky) v reálné hodnotě za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Úpravy o finanční náklady

Úpravy o finanční náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční náklady; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Úpravy o finanční výnos

Úpravy o finanční výnos za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční výnos; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Úpravy o finanční výnos (náklad)

Úpravy o čistý finanční výnos nebo náklad za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční výnos (náklad); Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení investic do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení investic do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Společné podniky [member]; Dceřiné podniky [member]; Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení, pozemky, budovy a zařízení

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení pozemků, budov a zařízení za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Pozemky, budovy a zařízení; Vyřazení, pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty snížené o náklady na prodej, biologická aktiva

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty snížené o náklady na prodej biologických aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Biologická aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Deriváty [member]; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé úpravou reálné hodnoty, investiční nemovitý majetek

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty investičního nemovitého majetku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek; Zisky (ztráty) vzniklé úpravou reálné hodnoty, investiční nemovitý majetek; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení vykázanou v hospodářském výsledku, goodwill

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení goodwillu vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Goodwill; Ztráta ze znehodnocení; Ztráta ze znehodnocení vykázaná v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, aktiva z průzkumu a vyhodnocení

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) aktiv z průzkumu a vyhodnocení vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Aktiva z průzkumu a vyhodnocení [member]; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, zásoby

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) zásob vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zásoby; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, úvěry a zálohy

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) úvěrů a záloh vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, pozemky, budovy a zařízení

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) pozemků, budov a zařízení vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, obchodní a jiné pohledávky

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) obchodních a jiných pohledávek vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné pohledávky; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Úpravy o náklad na daň ze zisku

Úpravy o náklad na daň ze zisku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

zveřejnění: IAS 7 odst. 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Výnosy příštích období; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od bank

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od bank za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Vklady od bank; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od zákazníků

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od zákazníků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Vklady od zákazníků; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) derivátových finančních závazků

Úpravy o zvýšení (snížení) derivátových finančních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Derivátové finanční závazky; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků vztahujících se k zaměstnaneckým požitkům

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků vztahujících se k zaměstnaneckým požitkům za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) finančních závazků určených k obchodování

Úpravy o zvýšení (snížení) finančních závazků určených k obchodování za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční závazky; Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, které splňují definici závazků určených k obchodování; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z pojistných, zajistných a investičních smluv

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z pojistných, zajistných a investičních smluv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Závazky z investičních smluv; Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních krátkodobých závazků

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních krátkodobých závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní krátkodobé závazky; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních závazků

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní závazky; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních provozních závazků

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních provozních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího zapůjčené cenné papíry

Úpravy o zvýšení (snížení) dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího zapůjčené cenné papíry za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Dohody o zpětném odkupu a hotovostní kolaterál zajišťující zapůjčené cenné papíry; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z obchodního styku

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z obchodního styku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Úpravy o zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků

Úpravy o zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné závazky; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Úpravy o zvýšení jiných rezerv, ke kterému došlo z důvodu plynutí času

Úpravy o zvýšení (snížení) jiných rezerv, ke kterému došlo z důvodu plynutí času, za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Ostatní rezervy [member]]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Úpravy o úrokové náklady

Úpravy o úrokové náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úrokové náklady; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Úpravy o úrokové výnosy

Úpravy o úrokové výnosy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úrokové výnosy; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Úpravy o ztráty (zisky) z prodeje dlouhodobých aktiv

Úpravy o ztráty (zisky) z prodeje dlouhodobých aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Úpravy o rezervy

Úpravy o rezervy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Rezervy; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty)

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

zveřejnění: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty)[abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Úpravy o úhrady vázané na akcie

Úpravy o úhrady vázané na akcie za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Úpravy o nerozdělené zisky přidružených podniků

Úpravy o nerozdělené zisky přidružených podniků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Úpravy o nerozdělené zisky z investic vykazovaných ekvivalenční metodou

Úpravy o nerozdělené zisky z investic vykazovaných ekvivalenční metodou za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Investice vykazované ekvivalenční metodou; Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Úpravy o nerealizované kurzové ztráty (zisky)

Úpravy o nerealizované kurzové ztráty (zisky) za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) vyjma změn pracovního kapitálu

Úpravy, vyjma změn pracovního kapitálu, za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Úhrn úprav účetních hodnot investic vykázaných podle předchozích GAAP

Částka úhrnu úprav účetních hodnot investic do dceřiných podniků, společných podniků nebo přidružených podniků vykázaných podle předchozích GAAP v první účetní závěrce účetní jednotky podle IFRS. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Účetní hodnota [member]; Společné podniky [member]; Předchozí GAAP [member]; Dceřiné podniky [member]; Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků; IFRS [member]]

zveřejnění: IFRS 1 odst. 31 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Úprava na konsensuální tržní cenu střed, vstupní veličina [member]

Tento člen představuje úpravu na konsensuální tržní cenu střed, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

příklad: IFRS 13 odst. B36 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Úprava na zisk (ztrátu) pro dividendy z prioritních akcií

Úprava na zisk (ztrátu) pro dividendy z prioritních akcií za účelem vypočtení zisku (ztráty) připadajícího (připadající) na držitele kmenových akcií mateřského podniku. [Odkaz: Prioritní akcie [member]; Zisk (ztráta)]

příklad: IAS 33, příklad 12: Výpočet a vykázání základního ukazatele zisku na akcii a ukazatele zředěného zisku na akcii (ucelený příklad), příklad: IAS 33 odst. 70 písm. a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Administrativní náklady

Částka nákladů, které účetní jednotka klasifikuje jako administrativní.

příklad: IAS 1 odst. 103, zveřejnění: IAS 1 odst. 99, zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. b) bod vi)

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Obdržené zálohy

Částka plateb obdržených za zboží nebo služby, které budou poskytnuty v budoucnosti.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Náklady na reklamu

Částka nákladů vznikajících v důsledku reklamy.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]

Tento člen představuje úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP. [Odkaz: Účetní hodnota [member]; Předchozí GAAP [member]]

zveřejnění: IFRS 1 odst. 30 písm. b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Souhrnné pokračující a ukončené činnosti [member]

Tento člen představuje souhrn pokračujících a ukončených činností. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Pokračující činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 5 Vykázání a zveřejnění

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou finančních nástrojů, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 28 písm. b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Souhrnné samostatně nevýznamné přidružené podniky [member]

Tento člen představuje souhrn přidružených podniků, které jsou samostatně nevýznamné. [Odkaz: Přidružené podniky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. c) bod ii), zveřejnění: IFRS 4 odst. 39M písm. b) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9, zveřejnění: IFRS 4 odst. 39J písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Souhrnné jednotlivě nevýznamné podnikové kombinace [member]

Tento člen představuje souhrn podnikových kombinací, které jsou jednotlivě nevýznamné. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Souhrnné samostatně nevýznamné společné podniky [member]

Tento člen představuje souhrn společných podniků, které jsou samostatně nevýznamné. [Odkaz: Společné podniky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. c) bod i), zveřejnění: IFRS 4 odst. 39M písm. b) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9, zveřejnění: IFRS 4 odst. 39J písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Souhrnné ocenění [member]

Tento člen představuje všechny druhy oceňování. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Oceňování“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 40 odst. 32 A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Souhrnná časová pásma [member]

Tento člen představuje souhrnná časová pásma. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Splatnost“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 1 odst. 61, zveřejnění: IFRS 15 odst. 120 písm. b) bod i), zveřejnění: IFRS 16 odst. 97, zveřejnění: IFRS 16 odst. 94, zveřejnění: IFRS 17 odst. 109 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 120 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 132 písm. b) – účinný od 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. B11, příklad: IFRS 7 odst. B35, zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. a)

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Souhrnné penězotvorné jednotky, jimž byla přiřazena nevýznamná částka goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitelnou dobou použitelnosti [member]

Tento člen představuje souhrn penězotvorných jednotek, jimž byla přiřazena nevýznamná částka goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitelnou dobou použitelnosti. [Odkaz: Penězotvorné jednotky [member]; Goodwill; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 36 odst. 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Úhrn reálných hodnot [member]

Tento člen představuje úhrn reálných hodnot. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Reálná hodnota jako domnělá pořizovací cena“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IFRS 1 odst. 30 písm. a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Zemědělské produkty podle skupin [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Zemědělské produkty, skupina [member]

Tento člen představuje veškeré zemědělské produkty rozdělené na skupiny. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Zemědělské produkty podle skupin“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktuální zásoby zemědělských produktů]

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

Letadla

X instant, debit

Letadla

Částka pozemků, budov a zařízení, kterou představují letadla používaná v rámci činností účetní jednotky.

příklad: IAS 16 odst. 37 písm. e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Letadla [member]

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje letadla používaná v rámci činností účetní jednotky. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

příklad: IAS 16 odst. 37 písm. e)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letištní přistávací práva [member]

Tento člen představuje letištní přistávací práva.

obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Všechny úrovně hierarchie reálných hodnot [member]

Tento člen představuje všechny úrovně hierarchie reálných hodnot. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Úrovně hierarchie reálných hodnot“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 19 odst. 142, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Všechny ostatní segmenty [member]

Tento člen představuje podnikatelské aktivity a provozní segmenty, které nejsou povinně vykazované.

zveřejnění: IFRS 15 odst. 115, zveřejnění: IFRS 8 odst. 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv

Částka rezerv, která se použije k zaúčtování znehodnocení finančních aktiv vlivem úvěrových ztrát. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 16 – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Opravné položky na úvěrové ztráty [member]

Tento člen představuje rezervy, které se použijí k zaúčtování znehodnocení finančních aktiv vlivem úvěrových ztrát.

obvyklá praxe: IAS 12 odst. 81 bod g)

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Všechny roky nároku na pojistné plnění [member]

Tento člen představuje všechny roky nároků na pojistné plnění. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Roky nároku na pojistné plnění“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 130 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizace, aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky

Částka amortizace aktiv zaúčtovaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. [Odkaz: Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky; Náklady na amortizaci]

zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. b)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizace, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Částka amortizace odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv. [Odkaz: Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv; Odpisy a amortizace; Typy pojistných smluv [member]]

příklad: IFRS 4 odst. IG39 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Náklady na amortizaci

Částka nákladů na amortizaci. Amortizace je systematické rozložení odepisovatelných částek nehmotných aktiv během doby jejich použitelnosti.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizace, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Částka amortizace nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Odpisová metoda, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Odpisová metoda použitá pro nehmotná aktiva s konečnou dobou použitelnosti s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu; Odpisy a amortizace]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Amortizace ztrát (zisků) vznikajících při koupi zajištění

Částka amortizace odložených ztrát (zisků) vznikajících při koupi zajištění. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Zisky (ztráty) vykázané v hospodářském výsledku při koupi zajištění]

zveřejnění: IFRS 4 odst. 37 písm. b) bod ii) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Odpisová sazba, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Odpisová sazba použitá pro nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. a)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty snižují maximální míru úvěrového rizika.

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty snižují maximální míru úvěrového rizika. [Odkaz: Úvěry a pohledávky; Úvěrové riziko [member]; Deriváty [member]; Maximální míra úvěrového rizika; Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. b)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s půjčkami nebo pohledávkami snižují maximální míru úvěrového rizika.

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s půjčkami nebo pohledávkami snižují maximální míru úvěrového rizika. [Odkaz: Půjčky a pohledávky; Úvěrové riziko [member]; Maximální míra úvěrového rizika; Deriváty [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Částka, o kterou byl snížen kreditní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně zrušitelný

Částka, o kterou byl snížen kreditní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně zrušitelný. [Odkaz: Kreditní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Částka, o kterou byl snížen debetní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně získatelný

Částka, o kterou byl snížen debetní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně získatelný. [Odkaz: Debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Částka, o kterou zpětně získatelná částka jednotky převyšuje její účetní hodnotu

Částka, o kterou zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky (skupiny jednotek) převyšuje její účetní hodnotu. [Odkaz: Účetní hodnota [member]; Penězotvorné jednotky [member]]

zveřejnění: IAS 36 odst. 134 písm. f) bod i), zveřejnění: IAS 36 odst. 135 písm. e) bod i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Částka, o kterou se musí změnit hodnota přiřazená klíčovým předpokladům, aby zpětně získatelná částka jednotky byla rovna účetní hodnotě

Částka, o kterou se musí změnit hodnota, která byla přiřazena klíčovým předpokladům, aby zpětně získatelná částka jednotky byla rovna její účetní hodnotě. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

zveřejnění: IAS 36 odst. 134 písm. f) bod iii), zveřejnění: IAS 36 odst. 135 písm. e) bod iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Částka, kterou účetní jednotka vynaložila na služby členů vrcholového vedení poskytované samostatnou řídicí účetní jednotkou

Částka, kterou účetní jednotka vynaložila na služby členů vrcholového vedení, které jí poskytuje samostatná řídicí účetní jednotka. [Odkaz: Členové vrcholového vedení účetní jednotky nebo mateřského podniku [member]; Samostatné řídicí účetní jednotky [member]]

zveřejnění: IAS 24 odst. 18 A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Částka reklasifikací nebo změn ve vykazování

Částka, která je reklasifikována, když účetní jednotka změní klasifikaci nebo vykazování ve svých účetních závěrkách.

zveřejnění: IAS 1 odst. 41 písm. b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku realizovaná při odúčtování finančního závazku

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku, která byla realizována při odúčtování finančních závazků v reálné hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 písm. d)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, vykázaná jako položka na samostatném řádku v zisku nebo ztrátě.

zveřejnění: IFRS 4 odst. 35D písm. a) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, nově vybraná finanční aktiva

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku v souvislosti s nově vybranými finančními aktivy při uplatnění překrývacího přístupu.

zveřejnění: IFRS 4 odst. 39L písm. f) bod i) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, před zdaněním

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku reklasifikací ze zisku nebo ztráty na základě uplatnění překrývacího přístupu, před zdaněním. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IFRS 4 odst. 35D písm. b) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, očištěná o daňový dopad

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku reklasifikací ze zisku nebo ztráty na základě uplatnění překrývacího přístupu, očištěná o daňový dopad. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IFRS 4 odst. 35D písm. b) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu, související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji; Ostatní rezervy; Ostatní úplný výsledek; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 38, příklad: IFRS 5, příklad 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji [member]

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu vyplývající z částek, které jsou vykázány v ostatním úplném výsledku a kumulovány ve vlastním kapitálu, které souvisejí s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji; Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 38, příklad: IFRS 5, příklad 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze zajištění peněžních toků]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) bod i), zveřejnění: IFRS 7 odst. 24E písm. a)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny bazických měnových rozpětí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny bazických měnových rozpětí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny bazických měnových rozpětí]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty časové hodnoty opcí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty časové hodnoty opcí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny hodnoty časové hodnoty opcí]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.15 písm. b) bod i)

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Částka vykázaná v hospodářském výsledku podle IFRS 9, finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup

Částka vykázaná v hospodářském výsledku podle IFRS 9 týkající se finančních aktiv, u nichž je uplatňován překrývací přístup.

zveřejnění: IFRS 4 odst. 39L písm. d) bod i) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Částky vyplývající z pojistných smluv [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

obvyklá praxe: IFRS 4 Zveřejnění – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Vynaložené částky, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Zvýšení odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv pocházející z částek takto vynaložených nákladů. [Odkaz: Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv]

příklad: IFRS 4 odst. IG39 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Částky splatné na požádání vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17

Částky splatné na požádání vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 132 písm. c) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Splatné částky, transakce se spřízněnými stranami

Splatné částky vyplývající z transakcí se spřízněnými stranami. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

zveřejnění: IAS 24 odst. 20, zveřejnění: IAS 24 odst. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Jiné částky splatné přejímajícímu s ohledem na převedená aktiva

Částky splatné přejímajícímu s ohledem na převedená finanční aktiva s výjimkou nediskontovaných peněžní odtoků, které budou nebo mohou být nezbytné ke zpětnému odkupu odúčtovaných finančních aktiv (např. realizační cena v opční smlouvě). [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 42E písm. d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Splatné pohledávky, transakce se spřízněnými stranami

Částky pohledávek vyplývající z transakcí se spřízněnými stranami. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

zveřejnění: IAS 24 odst. 20, zveřejnění: IAS 24 odst. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Částky vykázané k datu akvizice pro všechny hlavní třídy nabytých aktiv a převzatých závazků [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Částky vykázané v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Částky vykázané v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. l) bod iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, před zdaněním

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, před zdaněním. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, očištěné o daňový dopad

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, očištěné o daňový dopad. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 9 odst. 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, před zdaněním

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do vstupní pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, před zdaněním. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 23 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům. [Odkaz: Finanční závazky]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Částka, která by byla reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, kdyby u finančních aktiv nedošlo ke zrušení výběru

Částka, která by byla reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, kdyby u finančních aktiv nedošlo ke zrušení výběru.

zveřejnění: IFRS 4 odst. 39L písm. f) bod ii) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Částka, která by byla vykázána v hospodářském výsledku, kdyby byl uplatněn standard IAS 39, finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup

Částka, která by byla vykázána v hospodářském výsledku, pokud jde o finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup, kdyby byl uplatněn standard IAS 39.

zveřejnění: IFRS 4 odst. 39L písm. d) bod ii) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analýza stáří finančních aktiv, která jsou po splatnosti, ale nejsou znehodnocena [text block]

Analýza stáří finančních aktiv, která jsou po splatnosti, ale nejsou znehodnocena. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 37 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úvěrových expozic pomocí externího systému hodnocení úvěrů [text block]

Zveřejnění analýzy úvěrových expozic provedené pomocí externího systému hodnocení úvěrů. [Odkaz: Úvěrová expozice; Externí úvěrové stupně [member]]

příklad: IFRS 7 odst. IG23 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 36 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úvěrových expozic pomocí interního systému hodnocení úvěrů [text block]

Zveřejnění analýzy úvěrových expozic provedené pomocí interního systému hodnocení úvěrů. [Odkaz: Úvěrová expozice; Interní úvěrové stupně [member]]

příklad: IFRS 7 odst. IG23 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 36 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analýza finančních aktiv, která byla jednotlivě označena za znehodnocená [text block]

Analýza finančních aktiv, která byla jednotlivě označena za znehodnocená, včetně faktorů, které účetní jednotka vzala v úvahu, když aktiva označila za znehodnocené. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analýza výnosů a nákladů [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Oznámení plánu ukončit činnost [member]

Tento člen představuje oznámení plánu ukončit činnost.

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Oznámení nebo zahájení realizace důležité restrukturalizace [member]

Tento člen představuje oznámení nebo zahájení realizace důležité restrukturalizace.

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Platná daňová sazba

Platná sazba daně ze zisku.

zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Výměra půdy využívané k zemědělským účelům

Výměra půdy, kterou účetní jednotka využívá k zemědělským účelům.

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod i)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Držené dluhové nástroje zajištěné aktivy

Částka držených dluhových nástrojů, které jsou zajištěné podkladovými aktivy. [Odkaz: Držené dluhové nástroje]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financování zajištěné aktivy [member]

Tento člen představuje financování zajištěné aktivy.

příklad: IFRS 12 odst. B23 písm. b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Cenné papíry zajištěné aktivy, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu

Částka, kterou se cenné papíry zajištěné podkladovými aktivy podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]]

příklad: IAS 19 odst. 142 písm. g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Aktivum vykázané k očekávané náhradě, podmíněné závazky v podnikové kombinaci

Částka aktiva, které bylo vykázané k očekávané náhradě podmíněných závazků vykázaných v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Očekávaná náhrada, podmíněné závazky v podnikové kombinaci; Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c), zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Aktivum vykázané k očekávané náhradě, jiné rezervy

Částka aktiva, které bylo vykázané k očekávané náhradě jiných rezerv. [Odkaz: Očekávaná náhrada, jiné rezervy; Jiné rezervy]

zveřejnění: IAS 37 odst. 85 písm. c)

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Aktiva

Datum konce platnosti 1. 1. 2020: Částka zdrojů: a) ovládaných účetní jednotkou v důsledku minulých událostí a b) u nichž se očekává plynutí budoucích ekonomických užitků do účetní jednotky.

Účinný od 1. 1. 2020: Částka stávajících ekonomických zdrojů ovládaných účetní jednotkou v důsledku minulých událostí. Ekonomický zdroj je právem, které má potenciál přinášet ekonomický prospěch.

zveřejnění: IAS 1 odst. 55, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. b), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. e), zveřejnění: IFRS 8 odst. 28 písm. c), zveřejnění: IFRS 8 odst. 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Aktiva a závazky [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 1 odst. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji [member]

Tento člen představuje aktiva a závazky, které jsou klasifikované jako držené k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]; Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktiva a závazky [member]

Tento člen představuje aktiva a závazky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Aktiva a závazky“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktiva; Závazky]

zveřejnění: IAS 1 odst. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktiva a závazky neklasifikované jako držené k prodeji [member]

Tento člen představuje aktiva a závazky, které nejsou klasifikované jako držené k prodeji. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]; Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Aktiva a debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci

Částka aktiv a debetních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci. [Odkaz: Aktiva; Debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Aktiva vznikající při průzkumu a vyhodnocení nerostných zdrojů

Částka aktiv vznikajících při hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů.

zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Aktiva vyplývající z pojistných smluv

Částka vykázaných aktiv vyplývajících z pojistných smluv. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

zveřejnění: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Držený kolaterál, který může být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu, v reálné hodnotě

Reálná hodnota drženého kolaterálu, který může být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 15 písm. a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Aktiva držená za účelem zajištění závazků z financování [member]

Tento člen představuje aktiva držená za účelem zajištění závazků z financování. [Odkaz: Aktiva; Závazky z financování]

příklad: IAS 7 C Sesouhlasení závazků z financování, příklad: IAS 7 odst. 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Aktiva snížená o krátkodobé závazky

Částka aktiv snížených o krátkodobé závazky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Aktiva snížená o krátkodobé závazky [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Aktiva (závazky) penzijního plánu

Částka aktiv penzijního plánu snížená o závazky, kromě těch, které vyplývají z pojistněmatematické současné hodnoty přislíbených penzijních požitků.

zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Aktiva získaná nabytím kolaterálu nebo využitím jiných úvěrových posílení

Částka aktiv, která účetní jednotka získala nabytím kolaterálu zajišťujícího úvěr nebo využitím jiných úvěrových posílení (např. záruk). [Odkaz: Záruky [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 38 písm. a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Aktiva penzijního plánu

Částka aktiv držených penzijními plány. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]]

zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. a) bod i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Aktiva jiná, než jsou peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty, v dceřiném podniku nebo podnicích, které byly získány nebo ztraceny

Částka jiných aktiv, než jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, v dceřiných podnicích nebo jiných podnicích, jejichž ovládání je získáno nebo ztraceno. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 7 odst. 40 písm. d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Aktiva vykázaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky

Částka aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. Náklady na získání smlouvy se zákazníkem jsou přírůstkové náklady na získání smlouvy, které by účetní jednotce nevznikly, pokud by smlouva získána nebyla. Náklady související s plněním smlouvy se zákazníkem jsou náklady, které přímo souvisejí se smlouvou nebo s očekávanou smlouvou, kterou účetní jednotka může konkrétně identifikovat.

zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Aktiva vykázaná v účetních závěrkách účetní jednotky v souvislosti se strukturovanými jednotkami

Částka aktiv vykázaných v účetních závěrkách účetní jednotky, které souvisejí s jejími podíly v strukturovaných jednotkách. [Odkaz: Aktiva; Nekonsolidované strukturované jednotky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 29 písm. a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Kolaterál, který byl prodán nebo znovu poskytnut, i když nedošlo k nesplnění závazku majitele kolaterálu, v reálné hodnotě

Reálná hodnota kolaterálu, který byl prodán nebo znovu poskytnut, který mohl být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 15 písm. b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Aktiva, která účetní jednotka nadále vykazuje

Částka převedených finančních aktiv, která účetní jednotka nadále vykazuje v plném rozsahu. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Aktiva, která účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti

Částka převedených finančních aktiv, která účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Aktiva, na něž se vztahují podstatná omezení

Částka aktiv v konsolidovaných účetních závěrkách patřících do skupiny, na niž se vztahují podstatná omezení schopnosti účetní jednotky v přístupu nebo užívání aktiv.

zveřejnění: IFRS 12 odst. 13 písm. c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Aktiva převedená na strukturované jednotky, v okamžiku převodu

Částka všech aktiv převedených na strukturované jednotky, v okamžiku převodu. [Odkaz: Nekonsolidované strukturované jednotky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 27 písm. c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Aktiva plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Částka aktiv plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

příklad: IAS 1 odst. 55 – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. IG20 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Aktiva plynoucí z postoupeného zajištění

Částka aktiv plynoucích ze zajistných smluv, v nichž je účetní jednotka pojistníkem.

příklad: IAS 1 odst. 55 – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. IG20 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Aktiva s vysokým rizikem významných úprav během příštího účetního období

Částka aktiv, kterých se týkají předpoklady, u nichž existuje vysoké riziko, že během příštího účetního období způsobí významné úpravy hodnot těchto aktiv.

zveřejnění: IAS 1 odst. 125 písm. b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Související závazky, které účetní jednotka nadále vykazuje

Částka závazků souvisejících s převedenými finančními aktivy, které účetní jednotka nadále vykazuje v plném rozsahu. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Související závazky, které účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti

Částka závazků souvisejících s převedenými finančními aktivy, které účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Přidružené podniky [member]

Tento člen představuje účetní jednotky, v nichž má investor podstatný vliv.

zveřejnění: IAS 24 odst. 19 písm. d), zveřejnění: IAS 27 odst. 17 písm. b), zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. b), zveřejnění: IFRS 12 odst. B4 písm. d), zveřejnění: IFRS 4 odst. 39M písm. a) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9, zveřejnění: IFRS 4 odst. 39J písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

AtCostMember

member

V pořizovacích nákladech [member]

Tento člen představuje oceňování založené na pořizovacích nákladech. Pořizovací náklad je zaplacená částka peněžních prostředků či peněžních ekvivalentů nebo reálná hodnota jiného plnění poskytnutého na pořízení aktiva v době jeho nabytí nebo zhotovení nebo – tam, kde je to na místě – částka přiřazená tomuto aktivu při jeho prvotním uznání podle specifických požadavků jiných IFRS.

zveřejnění: IAS 40 odst. 32 A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IAS 41 odst. 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

V pořizovacích nákladech nebo v souladu se standardem IFRS 16 v rámci modelu oceňování reálnou hodnotou [member]

Tento člen představuje oceňování založené na pořizovacích nákladech nebo na standardu IFRS 16, kdy účetní jednotka k ocenění třídy aktiv všeobecně používá model oceňování reálnou hodnotou. [Odkaz: V pořizovacích nákladech [member]]

zveřejnění: IAS 40 odst. 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

V reálné hodnotě [member]

Tento člen představuje oceňování založené na reálné hodnotě. Reálná hodnota je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu v den ocenění.

zveřejnění: IAS 40 odst. 32 A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Odměna auditorů

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Odměna auditorů [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Odměna auditorů za auditorské služby

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za auditorské služby.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Odměna auditorů za ostatní služby

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za služby, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Odměna auditorů za daňové služby

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za daňové služby.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Autorizované kapitálové přísliby, které ještě nebyly přislíbeny smluvně

Částka kapitálových příslibů, které byly účetní jednotkou autorizovány, ale na něž účetní jednotka ještě neuzavřela smlouvu. [Odkaz: Kapitálové přísliby]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Realizovatelná finanční aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Průměrná daňová sazba

Daňový náklad (výnos) vydělený účetním ziskem. [Odkaz: Účetní zisk]

zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Průměrný měnový kurz

Průměrný měnový kurz používaný účetní jednotkou. Měnový kurz je směnný poměr dvou měn.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet osob zaměstnaných účetní jednotkou během určitého období.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Průměrná cena zajišťovacího nástroje

Průměrná cena zajišťovacího nástroje. [Odkaz: Zajišťovací nástroje [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. b)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Průměrná sazba zajišťovacího nástroje

Průměrná sazba zajišťovacího nástroje. [Odkaz: Zajišťovací nástroje [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. b)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Zůstatky na běžných účtech zákazníků

Částka zůstatků na běžných účtech zákazníků držených účetní jednotkou.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u vkladů na požádání

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou u vkladů na požádání.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u ostatních vkladů

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u termínovaných vkladů

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou u termínovaných vkladů.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Zůstatky u bank

Částka pokladní hotovosti u bank.

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Přijetí bankou jako aktiva

Částka přijetí bankou vykazovaných jako aktiva.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Přijetí bankou jako závazky

Částka přijetí bankou vykazovaných jako závazky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bankovní a podobné poplatky

Částka bankovních a podobných poplatků vykazovaných účetní jednotkou jako náklady.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Bankovní zůstatky u centrálních bank s výjimkou povinných rezervních vkladů

Částka bankovních zůstatků u centrálních bank s výjimkou povinných rezervních vkladů. [Odkaz: Povinné rezervní vklady u centrálních bank]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Bankovní výpůjčky, nediskontované peněžní toky

Částka smluvních nediskontovaných peněžních toků v souvislosti s bankovními výpůjčkami. [Odkaz: Výpůjčky]

příklad: IFRS 7 odst. B11D, příklad: IFRS 7 odst. IG31 A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Držené bankovní dluhové nástroje

Částka dluhových nástrojů držených účetní jednotkou, které vydala banka. [Odkaz: Držené dluhové nástroje]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Ostatní bankovní ujednání, klasifikovaná jako peněžní ekvivalenty

Klasifikace peněžních ekvivalentů představujících bankovní ujednání, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři. [Odkaz: Peněžní ekvivalenty]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Kontokorentní úvěry

Částka, která byla stržena z účtu nad rámec stávajících hotovostních zůstatků. To se považuje za krátkodobé poskytnutí úvěru ze strany banky. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii

Výše zisku na akcii, když se vyčíslené hodnoty základního a zředěného zisku shodují. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Pokračující činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Ukončené činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii a ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii

Částka zisku (ztráty) připadající držitelům kmenových akcií mateřského podniku (čitatel) vydělená váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu v průběhu daného období (jmenovatel).

zveřejnění: IAS 33 odst. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Pokračující činnosti [member]]

zveřejnění: IAS 33 odst. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Pokračující činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Ukončené činnosti [member]]

zveřejnění: IAS 33 odst. 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Ukončené činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Základní ukazatel zisku na akcii [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Popis základu pro alokování výnosů od externích odběratelů na jednotlivé země

Popis základu pro alokování výnosů od externích odběratelů na jednotlivé země. [Odkaz: Výnosy]

zveřejnění: IFRS 8 odst. 33 písm. a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodící biologická aktiva [member]

Tento člen představuje plodící biologická aktiva. Plodící biologická aktiva jsou odlišná od konzumovatelných biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva; Konzumovatelná biologická aktiva [member]]

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Rostliny přinášející úrodu

Částka pozemků, budov a zařízení představující rostliny přinášející úrodu. Rostlina přinášející úrodu je živá rostlina, a) která se používá při produkci nebo dodávkách zemědělských produktů; b) od níž se očekává, že ponese úrodu po více než jedno období, a c) u níž je málo pravděpodobné, že bude prodávána jako zemědělský produkt, s výjimkou příležitostného/vedlejšího prodeje šrotu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

příklad: IAS 16 odst. 37 písm. i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Rostliny přinášející úrodu [member]

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje rostliny přinášející úrodu. Rostlina přinášející úrodu je živá rostlina, a) která se používá při produkci nebo dodávkách zemědělských produktů; b) od níž se očekává, že ponese úrodu po více než jedno období, a c) u níž je málo pravděpodobné, že bude prodávána jako zemědělský produkt, s výjimkou příležitostného/vedlejšího prodeje šrotu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

příklad: IAS 16 odst. 37 písm. i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Požitky vyplacené nebo splatné

Částka požitků vyplacených nebo splatných v rámci penzijních plánů.

zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. b) bod v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

K datu akvizice stanovený nejlepší odhad nedobytných smluvních peněžních toků v případě nabytých pohledávek.

K datu akvizice stanovený nejlepší odhad nedobytných smluvních peněžních toků v případě nabytých pohledávek v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h) bod iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologická aktiva

Počet živých zvířat nebo rostlin vykázaných jako aktiva.

zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. f), zveřejnění: IAS 41 odst. 50, příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologická aktiva, stáří [member]

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle stáří. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle stáří“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologická aktiva [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologická aktiva podle stáří [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologická aktiva podle skupiny [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 41 odst. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologická aktiva podle druhu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologická aktiva, skupina [member]

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle skupin. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle skupin“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 odst. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologická aktiva [member]

Tento člen představuje živá zvířata nebo rostliny. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva“, není-li použit žádný jiný člen.

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologická aktiva sloužící jako zástava na zajištění závazků

Částka biologických aktiv sloužících jako zástava na zajištění závazků. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologická aktiva, druh [member]

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle druhu. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle druhu“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologická aktiva, u nichž je omezeno vlastnické právo

Částka biologických aktiv, u nichž je omezeno vlastnické právo. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Vydané dluhopisy

Částka dluhopisů vydaných účetní jednotkou.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Vydané dluhopisy, nediskontované peněžní toky

Částka smluvních nediskontovaných peněžních toků v souvislosti s vydanými dluhopisy. [Odkaz: Vydané dluhopisy]

příklad: IFRS 7 odst. B11D, příklad: IFRS 7 odst. IG31 A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Výpůjční náklady [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivované výpůjční náklady

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva a které jsou zahrnuty do pořizovacích nákladů na toto aktivum.

zveřejnění: IAS 23 odst. 26 písm. a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Vzniklé výpůjční náklady

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Výpůjční náklady vykázané jako náklad

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků, které jsou vykázané jako náklad.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Výpůjčky

Částka nesplacených finančních prostředků, které musí účetní jednotka splatit.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Výpůjčky [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Výpůjčky, úprava základu úrokové sazby

Úprava základu (referenční sazby) použitého pro výpočet úrokové sazby u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Výpůjčky podle názvu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Výpůjčky podle názvu [member]

Tento člen představuje veškeré výpůjčky rozdělené podle názvu. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Výpůjčky podle názvu“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Výpůjčky, podle typu [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Výpůjčky, úroková sazba

Úroková sazba u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Výpůjčky, základ úrokové sazby

Základ (referenční sazba) použitý pro výpočet úrokové sazby u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Výpůjčky, splatnost

Splatnost výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Výpůjčky, původní měna

Měna, v níž byly výpůjčky původně denominovány. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Výpůjčky vykázané k datu akvizice

Částka vykázaná k datu akvizice u výpůjček převzatých v podnikové kombinaci. [Odkaz: Výpůjčky; Podnikové kombinace [member]]

obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Spodní hranice rozpětí [member]

Tento člen představuje spodní hranici rozpětí.

příklad: IFRS 13 odst. IE63, příklad: IFRS 13 odst. B6, zveřejnění: IFRS 14 odst. 33 písm. b), zveřejnění: IFRS 17 odst. 120 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 2 odst. 45 písm. d), obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Obchodní značky

Částka nehmotných aktiv představujících práva ke skupině doplňkových aktiv, jako je obchodní značka (nebo značka služby) a její související obchodní jméno, vzorce, recepty a technologické postupy. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Obchodní značky [member]

Tento člen představuje částku nehmotných aktiv představujících práva ke skupině doplňkových aktiv, jako je obchodní značka (nebo značka služby) a její související obchodní jméno, vzorce, recepty a technologické postupy. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Vysílací práva [member]

Tento člen představuje vysílací práva.

obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Náklad z makléřské provize

Částka nákladu vykázaného v souvislosti s makléřskou provizí účtovanou účetní jednotce.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Výnos z makléřské provize

Částka výnosu vykázaného v souvislosti s makléřskou provizí účtovanou účetní jednotkou.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Budovy

Částka pozemků, budov a zařízení představujících odepisovatelné budovy a podobné stavby určené k použití v rámci provozu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Budovy [member]

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení představujících odepisovatelné budovy a podobné stavby určené k použití v rámci provozu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Podnikové kombinace [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Podnikové kombinace [member]

Tento člen představuje transakce nebo jiné události, ve kterých nabyvatel získává kontrolu nad jedním či několika podniky. Transakce, které se někdy nazývají jako „pravé fúze“ nebo „fúze rovných“ se také považují za podnikové kombinace ve smyslu standardu IFRS 3.

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Zrušení vlastních akcií

Částka vlastních akcií zrušených během období. [Odkaz: Vlastní akcie]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 106 písm. d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitálové přísliby

Částka budoucích kapitálových výdajů, které účetní jednotka přislíbila učinit.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitálové přísliby [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Míra aktivace, vstupní veličina pro ocenění [member]

Tento člen představuje míru aktivace, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

příklad: IFRS 13 odst. 93 písm. d), příklad: IFRS 13 odst. IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Míra aktivace výpůjčních nákladů způsobilých pro aktivaci

Vážený průměr úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotce vzniknou v souvislosti s výpůjčkami účetní jednotky, které nejsou splacené během období, kromě výpůjček specificky získaných za účelem získání způsobilého aktiva. [Odkaz: Vážený průměr [member]] Výpůjčky]

zveřejnění: IAS 23 odst. 26 písm. b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktivované výdaje na vývoj [member]

Tento člen představuje třídu nehmotných aktiv vznikajících jako výsledek výdajů na vývoj aktivovaných před zahájením komerční výroby nebo užívání. Nehmotné aktivum se uznává jako aktivum výlučně tehdy, když je účetní jednotka schopna prokázat všechny následující skutečnosti: a) technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva, takže bude možné ho používat nebo prodat; b) svůj záměr dokončit nehmotné aktivum a používat ho nebo prodat; c) svou schopnost nehmotné aktivum používat nebo prodat; d) způsob, jakým bude aktivum vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické užitky. Kromě jiného může účetní jednotka prokázat existenci trhu pro výstup z použití nehmotného aktiva nebo pro nehmotné aktivum jako takové nebo, pokud bude používáno interně, jeho užitečnost; e) dostupnost odpovídajících technických, finančních a ostatních zdrojů pro dokončení vývoje a pro použití nebo prodej nehmotného aktiva a f) svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné nehmotnému aktivu během jeho vývoje.

obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Rezerva na umořování kapitálu

Složka vlastního kapitálu představující rezervu na umořování vlastních akcií účetní jednotky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerva na umořování kapitálu [member]

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující rezervu na umořování vlastních akcií účetní jednotky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitálové požadavky [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 1 odst. 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitálové požadavky [member]

Tento člen představuje kapitálové požadavky, které se vztahují na účetní jednotku. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Kapitálové požadavky“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 1 odst. 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitálová rezerva

Složka vlastního kapitálu představující kapitálové rezervy.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitálová rezerva [member]

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující kapitálové rezervy.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Účetní hodnota, kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení a hrubá účetní hodnota [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. c), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e), zveřejnění: IAS 40 odst. 76, zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. c), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d), zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IAS 41 odst. 54 písm. f), zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35I, obvyklá praxe: IFRS 7 odst. IG29 – datum konce platnosti 1. 1. 2021, běžný postup: IFRS 7 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Účetní hodnota [member]

Tento člen představuje částku, ve které je aktivum vykázáno ve výkazu o finanční pozici (po odečtení jakýchkoli kumulovaných odpisů nebo amortizací a kumulovaných ztrát ze znehodnocení aktiva). Představuje také standardní hodnotu pro osu „Účetní hodnota, kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení a hrubá účetní hodnota“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Ztráta ze znehodnocení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e), zveřejnění: IAS 40 odst. 76, zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d), zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35I, příklad: IFRS 7 odst. IG29 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Peněžní prostředky

Částka peněžní hotovosti a vkladů na požádání. [Odkaz: Peněžní hotovost]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Peněžní prostředky [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Peněžní zálohy a půjčky od spřízněných stran

Peněžní přítok ze záloh a půjček od spřízněných stran. [Odkaz: Spřízněné strany [member]; Přijaté zálohy]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Peněžní zálohy a půjčky poskytnuté jiným stranám, klasifikované jako investiční činnosti

Částka peněžních záloh a půjček poskytnutým jiným stranám (jiné než zálohy a půjčky poskytnuté finanční institucí), klasifikovaných jako investiční činnosti.

příklad: IAS 7 odst. 16 písm. e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Peněžní zálohy a úvěry poskytnuté spřízněným stranám

Peněžní odtok za účelem poskytnutí úvěrů a záloh spřízněným stranám. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Peněžní prostředky a zůstatky na bankovních účtech u centrálních bank

Částka peněžních prostředků a zůstatků na bankovních účtech u centrálních bank.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Částka peněžní hotovosti a vkladů na požádání, společně s krátkodobými, vysoce likvidními investicemi, které jsou pohotově směnitelné za známé částky peněžních prostředků a u nichž riziko změny hodnot není významné. [Odkaz: Peněžní prostředky; Peněžní ekvivalenty]

zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. i), zveřejnění: IAS 7 odst. 45, zveřejnění: IFRS 12 odst. B13 písm. a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu

Částka, kterou se peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]]

příklad: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty klasifikované jako součást vyřazované skupiny držené k prodeji

Částka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, které jsou klasifikované jako součást vyřazované skupiny držené k prodeji. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro použití skupinou

Částka významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

zveřejnění: IAS 7 odst. 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, pokud se liší od výkazu o finanční pozici

Částka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ve výkazu o peněžních tocích, pokud se liší od částky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ve výkazu o finanční pozici. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, pokud se liší od výkazu o finanční pozici [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty v dceřiném podniku nebo podnicích, které byly získány nebo ztraceny

Výše peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v dceřiných podnicích nebo jiných podnicích, jejichž ovládání je získáno nebo ztraceno. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]; Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

zveřejnění: IAS 7 odst. 40 písm. c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty vykázané k datu akvizice

Částka vykázaná k datu akvizice u peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů získaných v rámci podnikové kombinace. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Podnikové kombinace [member]]

obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Zastavený hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním závazkům

Částka zastaveného hotovostního kolaterálu, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním závazkům. [Odkaz: Finanční závazky]

příklad: IFRS 7 odst. IG40D, příklad: IFRS 7 odst. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Přijatý hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním aktivům

Částka přijatého hotovostního kolaterálu, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním aktivům. [Odkaz: Finanční aktiva]

příklad: IFRS 7 odst. IG40D, příklad: IFRS 7 odst. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Peněžní ekvivalenty

Částka krátkodobých, vysoce likvidních investic, které jsou pohotově směnitelné za známé částky peněžních prostředků a u nichž riziko změny hodnot není významné.

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Peněžní ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zajištění peněžních toků [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zajištění peněžních toků [member]

Tento člen představuje zajištění změn peněžních toků, které a) plynou z konkrétních rizik spojených s aktivem nebo závazkem (jako jsou veškeré nebo některé budoucí platby úroků s proměnlivou úrokovou sazbou) nebo s vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí a b) které mohou ovlivnit zisk nebo ztrátu. [Odkaz: Zajištění [member]]

zveřejnění: IAS 39 odst. 86 písm. b), zveřejnění: IFRS 7 odst. 24 A, zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B, zveřejnění: IFRS 7 odst. 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Peněžní toky z pokračujících a ukončených činností [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní toky ze ztráty ovládání dceřiných nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost

Souhrnné peněžní toky vzniklé při ztrátě ovládání dceřiných podniků nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 7 odst. 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Peněžní toky ze (použité při) snížení (zvýšení) omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Peněžní přítok (odtok) vlivem snížení (zvýšení) omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. [Odkaz: Omezené peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Peněžní toky ze (použité při) snížení (zvýšení) krátkodobých vkladů a investic

Peněžní přítok (odtok) vlivem snížení (zvýšení) krátkodobých vkladů a investic.

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů, klasifikované jako investiční činnost

Peněžní toky z (použité při) hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů, klasifikované jako investiční činnost.

zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů, klasifikované jako provozní činnost

Peněžní toky z (použité při) hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů, klasifikované jako provozní činnost.

zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) financování

Peněžní toky z (použité při) financování, kterým se rozumí činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a výpůjček účetní jednotky.

zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Peněžní toky z (použité při) financování [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) financování, pokračující činnosti

Peněžní toky z (použité při) financování prováděném účetní jednotkou, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) financování]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) financování, ukončené činnosti

Peněžní toky z (použité při) financování prováděném účetní jednotkou, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) financování]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) zvýšení (snížení) krátkodobých výpůjček

Peněžní přítok (odtok) vlivem zvýšení (snížení) krátkodobých výpůjček. [Odkaz: Krátkodobé výpůjčky]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) zvýšení provozní kapacity

Úhrnná částka peněžních toků, které představují zvýšení schopnosti účetní jednotky realizovat provozní činnost (např. měřeno v jednotkách výstupu za den).

příklad: IAS 7 odst. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) pojistných smluv (smlouvách)

Peněžní toky z (použité při) pojistných smluv (smlouvách). [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

zveřejnění: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, kterou se rozumí nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv a jiných investic nezahrnutých do peněžních ekvivalentů.

zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, pokračující činnosti

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti účetní jednotky, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, ukončené činnosti

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti účetní jednotky, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) udržování provozní kapacity

Úhrnná částka peněžních toků, které jsou nezbytné k udržení stávající schopnosti účetní jednotky realizovat provozní činnost (např. měřeno v jednotkách výstupu za den).

příklad: IAS 7 odst. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti

Peněžní toky z (použité při) provozních činností, které představují hlavní výdělečné činnosti účetní jednotky a ostatní činnosti, které nejsou investiční činností nebo financováním. [Odkaz: Výnosy]

zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, pokračující činnosti

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti účetní jednotky, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, ukončené činnosti

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti účetní jednotky, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti]

zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Peněžní toky z (použité v rámci) činností

Peněžní toky z (použité v rámci) činností účetní jednotky.

příklad: IAS 7 A Výkaz o peněžních tocích účetní jednotky s výjimkou finanční instituce, příklad: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Peněžní toky z (použité v rámci) činností před změnami pracovního kapitálu

Peněžní přítok (odtok) z činností účetní jednotky před změnami pracovního kapitálu

příklad: IAS 7 A Výkaz o peněžních tocích účetní jednotky s výjimkou finanční instituce, obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Peněžní toky použité při průzkumu a vývoji

Peněžní odtok při průzkumu a vývoji.

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní toky použité při získání ovládání dceřiných nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost

Souhrnné peněžní toky použité při získání ovládání dceřiných podniků nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 7 odst. 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Pokladní hotovost

Částka peněžních prostředků držených účetní jednotkou. Nezahrnuje vklady na požádání.

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Peněžní odtok na leasingy

Peněžní odtok na leasingy.

zveřejnění: IFRS 16 odst. 53 písm. g)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Vyplacené peněžní prostředky, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Snížení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv v důsledku vyplacených peněžních prostředků. [Odkaz: Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv]

příklad: IFRS 4 odst. IG37 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. e) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Peněžní úhrady za smlouvy typu futures, forwardové smlouvy, opční smlouvy a swapové smlouvy, klasifikované jako investiční činnosti

Peněžní odtok na smlouvy typu futures, forwardové smlouvy, opční smlouvy a swapové smlouvy s výjimkou smluv, které jsou drženy za účelem prodeje nebo obchodování, nebo jsou-li platby klasifikovány jako financování.

příklad: IAS 7 odst. 16 písm. g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní příjmy ze smluv typu futures, forwardových smluv, opčních smluv a swapových smluv, klasifikované jako investiční činnosti

Peněžní přítok ze smluv typu futures, forwardových smluv, opčních smluv a swapových smluv s výjimkou smluv, které jsou drženy za účelem prodeje nebo obchodování, nebo jsou-li příjmy klasifikovány jako financování.

příklad: IAS 7 odst. 16 písm. h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peněžní příjmy ze splátek záloh a půjček poskytnutých jiným stranám, klasifikované jako investiční činnosti

Peněžní peněžní přítok ze splátek záloh a půjček poskytnutých jiným stranám (jiných než záloh a půjček poskytnutých finanční institucí), klasifikovaný jako investiční činnosti.

příklad: IAS 7 odst. 16 písm. f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Peněžní příjmy ze splátek záloh a úvěrů poskytnutým spřízněným stranám

Peněžní přítok ze splátek úvěrů a záloh poskytnutým spřízněným stranám účetní jednotce. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Peněžní splátky záloh a půjček od spřízněných stran

Peněžní odtok na splátky záloh a půjček od spřízněných stran. [Odkaz: Spřízněné strany [member]; Obdržené zálohy]

obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Převedené peněžní prostředky

Reálná hodnota peněžních prostředků převedených jako plnění v podnikové kombinaci stanovená k datu akvizice. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. f) bod i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky [member]

Tento člen představuje všechny kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky]

zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie krátkodobých finančních aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie krátkodobých finančních závazků [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie finančních aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorie finančních aktiv [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie finančních závazků [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorie finančních závazků [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie dlouhodobých finančních aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie dlouhodobých finančních závazků [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorie spřízněných stran [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 24 odst. 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Zvýšení (snížení) částky vykázané jako předakviziční odložená daňová pohledávka

Zvýšení (snížení) předakviziční odložené daňové pohledávky nabyvatele v důsledku obchodní kombinace, které mění pravděpodobnost realizace pohledávky nabyvatelem. [Odkaz: Odložené daňové pohledávky; Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Změna hodnoty bazických měnových rozpětí [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Změna hodnoty forwardových částí forwardových smluv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Změna hodnoty časové hodnoty opcí [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Změny úhrnného rozdílu mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Změny rezerv na úvěrové ztráty finančních aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Zvýšení (snížení) biologických aktiv

Zvýšení (snížení) biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Změny biologických aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Změny podmíněných závazků vykázaných v podnikové kombinaci [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Změny odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Změny odloženého daňového závazku (aktiva) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Zvýšení (snížení) vlastního kapitálu

Zvýšení (snížení) vlastního kapitálu. [Odkaz: Vlastní kapitál]

zveřejnění: IAS 1 odst. 106 písm. d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Změny vlastního kapitálu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Popis změn míry rizika

Popis změn míry rizik vyplývajících z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Změny ocenění reálnou hodnotou, aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Změny ocenění reálnou hodnotou, vlastní kapitálové nástroje účetní jednotky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Změny ocenění reálnou hodnotou, závazky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Změny reálné hodnoty úvěrového derivátu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiv oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv určených jako aktiv oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika těchto aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika, nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty.

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Deriváty [member]; Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika daného závazku. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 A písm. a), zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika půjček a pohledávek, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami. [Odkaz: Deriváty [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Zvýšení (snížení) goodwillu

Zvýšení (snížení) goodwillu. [Odkaz: Goodwill]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Změny goodwillu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Změny pojistných smluv pro účely sesouhlasení podle jednotlivých složek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Změny pojistných smluv pro účely sesouhlasení podle zbývajícího pojistného krytí a vzniklých nároků [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Změny nehmotných aktiv a goodwillu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Zvýšení (snížení) nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu

Zvýšení (snížení) nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e)

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Změny nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Snížení (zvýšení) stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby

Snížení (zvýšení) stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby. [Odkaz: Zásoby; Aktuální zásoby hotových výrobků; Aktuální nedokončená výroba]

příklad: IAS 1 odst. 102, zveřejnění: IAS 1 odst. 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Zvýšení (snížení) investičního nemovitého majetku

Zvýšení (snížení) investičního nemovitého majetku. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d), zveřejnění: IAS 40 odst. 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Změny investičního nemovitého majetku [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Změny závazků z financování [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Změny závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Popis změn metod a předpokladů použitých při zpracovávání analýzy citlivosti

Popis změn metod a předpokladů použitých při zpracovávání analýzy citlivosti pro druhy tržního rizika, jimž je účetní jednotka vystavena. [Odkaz: Tržní riziko [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 40 písm. c)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Popis změn metod ocenění rizika

Popis změn metod ocenění rizik vyplývajících z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Změny čistých aktiv použitelných pro požitky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Změny čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Změny nominální částky úvěrového derivátu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Změny počtu akcií v oběhu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Popis změn cílů, zásad a postupů řízení rizik

Popis změn cílů, zásad a postupů řízení rizik, která vyplývají z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Zvýšení (snížení) jiných rezerv

Zvýšení (snížení) jiných rezerv. [Odkaz: Jiné rezervy]

zveřejnění: IAS 37 odst. 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Změny jiných rezerv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Zvýšení (snížení) pozemků, budov a zařízení

Zvýšení (snížení) pozemků, budov a zařízení. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Změny pozemků, budov a zařízení [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Změny kreditních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Změny debetních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Změnit práv na náhradu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Zvýšení (snížení) práv na náhradu, v reálné hodnotě

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty práv na náhradu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Práva na náhradu, v reálné hodnotě]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Změny zajistných aktiv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Změny daňových sazeb nebo daňových zákonů, které vešly v platnost nebo byly oznámeny [member]

Tento člen představuje změny daňových sazeb nebo daňových zákonů, které vešly v platnost nebo byly oznámeny.

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. h)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Charakteristiky plánů definovaných požitků [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény nebo kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IAS 19 odst. 138 písm. b)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Charakteristiky plánů definovaných požitků [member]

Tento člen představuje všechny plány definovaných požitků v členění podle charakteristik plánů definovaných požitků. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Charakteristiky plánů definovaných požitků“, není-li použit žádný jiný člen.

příklad: IAS 19 odst. 138 písm. b)

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Výnosy z nákladu

Částka výnosů vyplývajících z prodeje novin, časopisů, periodik i digitálních aplikací a formátů. [Odkaz: Výnosy]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Popis okolností nebo skutečností vedoucích ke zrušení sníženého ocenění zásob

Popis okolností nebo skutečností, které vedly ke zrušení sníženého ocenění zásob na čistou realizovatelnou hodnotu. [Odkaz: Zásoby; Zrušení sníženého ocenění zásob]

zveřejnění: IAS 2 odst. 36 písm. g)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Nároky a vyplacené požitky, snížené o náhrady z titulu zajištění

Částka nároků a požitků vyplacených pojistníkům, snížená o náhrady z titulu zajištění.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Nároky vzniklé, ale nenahlášené

Částka závazku spojeného s pojistnými událostmi, k nimž došlo, ale které pojistníci ještě nenahlásili.

příklad: IFRS 4 odst. IG22 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Nároky nahlášené pojistníky

Částka závazku spojeného s nároky nahlášenými pojistníky v důsledku vzniku pojistných událostí. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

příklad: IFRS 4 odst. IG22 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 4 odst. 37 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Třídy nabytých pohledávek [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Třídy nabytých pohledávek [member]

Tento člen představuje třídy pohledávek nabytých v podnikových kombinacích. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy nabytých pohledávek“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Třídy aktiv [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 36 odst. 126, zveřejnění: IAS 36 odst. 130 písm. d) bod ii), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93, zveřejnění: IFRS 16 odst. 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Aktiva [member]

Datum konce platnosti 1. 1. 2020: Tento člen představuje zdroje: a) ovládané účetní jednotkou v důsledku minulých událostí a b) u nichž se očekává plynutí budoucích ekonomických užitků do účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy aktiv“, není-li použit žádný jiný člen.

Účinný od 1. 1. 2020: Tento člen představuje stávající ekonomické zdroje ovládané účetní jednotkou v důsledku minulých událostí. Ekonomický zdroj je právem, které má potenciál přinášet ekonomický prospěch. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy aktiv“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 36 odst. 126, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93, zveřejnění: IFRS 16 odst. 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Třídy peněžních úhrad z provozní činnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Třídy peněžních příjmů z provozní činnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Třídy podmíněných závazků [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 37 odst. 86, zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Třídy aktuálních zásob, alternativa [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Třídy nákladů na zaměstnanecké požitky [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Třídy vlastních kapitálových nástrojů účetní jednotky [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 13 odst. 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Třídy finančních aktiv [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 9 odst. 7.2.34, zveřejnění: IFRS 17 odst. C32 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 4 odst. 39L písm. b) – účinný při prvním použití standardu IFRS 9, zveřejnění: IFRS 7 odst. 6, zveřejnění: IFRS 7 odst. 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Třídy finančních nástrojů [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 36, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35K, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finanční nástroje, třída [member]

Tento člen představuje agregované třídy finančních nástrojů. Finanční nástroje jsou smlouvy, kterými vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zároveň finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiné účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy finančních nástrojů“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Finanční aktiva; Finanční závazky]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 36, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35K, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Třídy finančních závazků [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 9 odst. 7.2.34, zveřejnění: IFRS 7 odst. 6, zveřejnění: IFRS 7 odst. 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Třídy nehmotných aktiv a goodwillu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Třídy nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 38 odst. 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Třídy aktuálních zásob [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Třídy závazků [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 13 odst. 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Třídy kmenových akcií [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 33 odst. 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Třídy jiných rezerv [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Třídy pozemků, budov a zařízení [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 16 odst. 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Třídy jiných rezerv [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 37 odst. 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Třídy zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 14 odst. 30 písm. c), zveřejnění: IFRS 14 odst. 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Třídy zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci [member]

Tento člen představuje všechny třídy (tj. typy nákladů nebo příjmů) zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci [member]]

zveřejnění: IFRS 14 odst. 30 písm. c), zveřejnění: IFRS 14 odst. 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Třídy základního kapitálu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 1 odst. 79 písm. a)

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Základní kapitál [member]

Tento člen představuje základní kapitál účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy základního kapitálu“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 1 odst. 79 písm. a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klasifikace aktiv držených k prodeji [member]

Tento člen představuje klasifikaci aktiv držených k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]]

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. c)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Závěrkový měnový kurz

Okamžitý měnový kurz ke konci účetního období. Měnový kurz je směnný poměr dvou měn. Okamžitý (spotový) měnový kurz je měnový kurz při okamžité dodávce.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Zahájení důležitého sporu [member]

Tento člen představuje zahájení důležitého sporu.

příklad: IAS 10 odst. 22 písm. j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Komentář vedení týkající se významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou

Komentář vedení týkající se významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

zveřejnění: IAS 7 odst. 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Vydané obchodní cenné papíry

Částka obchodních cenných papírů vydaných účetní jednotkou.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Závazky vyvolané přírůstkem nebo nákupem biologických aktiv

Částka závazků vyvolaných přírůstkem nebo nákupem biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 41 odst. 49 písm. b)

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Závazky v souvislosti se společnými podniky

Závazky, které účetní jednotka má v souvislosti se svými společnými podniky podle odstavců B18–B20 standardu IFRS 12. [Odkaz: Společné podniky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 23 písm. a)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Závazky přijaté účetní jednotkou, transakce se spřízněnými stranami

Částka závazků něco vykonat, pokud v budoucnu nastane či nenastane určitá událost, které účetní jednotka přijala vůči spřízněné straně, včetně otevřených smluv (vykázané a nevykázané). [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

příklad: IAS 24 odst. 21 písm. i)

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Závazky přijaté jménem účetní jednotky, transakce se spřízněnými stranami

Částka závazků něco vykonat, pokud v budoucnu nastane či nenastane určitá událost, které byly přijaté jménem účetní jednotky vůči spřízněné straně, včetně otevřených smluv (vykázané a nevykázané). [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

příklad: IAS 24 odst. 21 písm. i)

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Komoditní riziko [member]

Tento člen představuje složku jiného cenového rizika vyjadřující typ rizika, že reálná hodnota nebo budoucí peněžní toky finančního nástroje se budou měnit v důsledku změn cen komodit. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

příklad: IFRS 7 odst. IG32, příklad: IFRS 7 odst. 40 písm. a)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikační a síťové zařízení [member]

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje komunikační a síťové zařízení. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Komunikační náklady

Částka nákladů vznikajících v důsledku komunikace.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Kompenzace od třetích stran za položky pozemků, budov a zařízení, u nichž došlo ke znehodnocení, ztrátě nebo postoupení

Částka kompenzace od třetích stran za položky pozemků, budov a zařízení, u nichž došlo ke znehodnocení, ztrátě nebo postoupení, která se zahrne do hospodářského výsledku. [Odkaz: Zisk (ztráta); Pozemky, budovy a zařízení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 74 písm. d)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Složky vlastního kapitálu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 1 odst. 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Složky ostatního úplného výsledku, které budou reklasifikovány do zisku nebo ztráty, před zdaněním [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Složky ostatního úplného výsledku, které budou reklasifikovány do zisku nebo ztráty, očištěné o daňový dopad [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Složky ostatního úplného výsledku, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty, před zdaněním [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Složky ostatního úplného výsledku, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty, očištěné o daňový dopad [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Hospodářský výsledek

Částka změny ve vlastním kapitálu, která vyplývá z jiných transakcí a událostí, než jsou změny vyplývající z transakcí s vlastníky jednajícími v rámci své pravomoci jako vlastníci.

zveřejnění: IAS 1 odst. 106 písm. a), zveřejnění: IAS 1 odst. 81 A písm. c), zveřejnění: IFRS 1 odst. 32 písm. a) bod ii), zveřejnění: IFRS 1 odst. 24 písm. b), zveřejnění: IFRS 12 odst. B12 písm. b) bod ix), příklad: IFRS 12 odst. B10 písm. b)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Hospodářský výsledek [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Hospodářský výsledek přiřaditelný [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Hospodářský výsledek, přiřaditelný nekontrolním podílům

Částka hospodářského výsledku přiřaditelného nekontrolním podílům. [Odkaz: Hospodářský výsledek; Nekontrolní podíly]

zveřejnění: IAS 1 odst. 106 písm. a), zveřejnění: IAS 1 odst. 81B písm. b) bod i)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Hospodářský výsledek, přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku

Částka hospodářského výsledku přiřaditelného vlastníkům mateřského podniku. [Odkaz: Hospodářský výsledek]

zveřejnění: IAS 1 odst. 106 písm. a), zveřejnění: IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Počítačové vybavení [member]

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje počítačové vybavení. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Počítačový software

Částka nehmotných aktiv představujících počítačový software. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 odst. 119 písm. c)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Počítačový software [member]

Tento člen představuje třídu nehmotných aktiv, která představuje počítačový software. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 odst. 119 písm. c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Popis koncentrací rizika

Popis koncentrací rizik vyplývajících z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 34 písm. c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentrace rizik [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény nebo kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 127 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentrace rizik [member]

Tento člen představuje koncentrace rizik. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Koncentrace rizik“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 127 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Úroveň spolehlivosti odpovídající výsledkům jiné techniky, než je technika úrovně spolehlivosti použitá pro stanovení rizikové úpravy týkající se nefinančního rizika

Úroveň spolehlivosti odpovídající výsledkům jiné techniky, než je technika úrovně spolehlivosti použitá pro stanovení rizikové úpravy týkající se nefinančního rizika. [Odkaz: Riziková úprava týkající se nefinančního rizika [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 119 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Úroveň spolehlivosti použitá pro stanovení rizikové úpravy týkající se nefinančního rizika

Úroveň spolehlivosti použitá pro stanovení rizikové úpravy týkající se nefinančního rizika. [Odkaz: Riziková úprava týkající se nefinančního rizika [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 119 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensuální oceňování [member]

Tento člen představuje zvláštní techniku oceňování konzistentní s tržním přístupem, která zahrnuje analýzu vstupů tvořených konsensuálními cenami (například nabídnuté kalkulace, úpravy srovnatelnosti) na trhu. [Odkaz: Tržní přístup [member]]

příklad: IFRS 13 odst. IE63, příklad: IFRS 13 odst. B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Plnění zaplacené (obdržené)

Částka plnění zaplaceného nebo obdrženého v souvislosti se získáním nebo ztrátou ovládání dceřiných podniků nebo jiných podniků. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidovaná a individuální účetní závěrka [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 27 odst. 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidované [member]]

Tento člen představuje účetní závěrky za skupinu, v nichž jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky mateřského podniku a jeho dceřiných podniků prezentovány jako aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky jedné ekonomické jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Konsolidované a individuální účetní závěrky“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 27 odst. 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidované strukturované jednotky [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 12 Povaha rizik souvisejících s podílem účetní jednotky v konsolidovaných strukturovaných jednotkách

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidované strukturované jednotky [member]

Tento člen představuje konsolidované strukturované jednotky. Strukturovaná jednotka je účetní jednotka vytvořená tak, aby hlasovací nebo podobná práva nepředstavovala dominantní faktor při rozhodování, kdo danou účetní jednotku ovládá, například když se hlasovací práva vztahují pouze na administrativní úkoly a relevantní činnosti jsou řízené prostřednictvím smluvních ujednání. [Odkaz: Konsolidované [member]]

zveřejnění: IFRS 12 Povaha rizik souvisejících s podílem účetní jednotky v konsolidovaných strukturovaných jednotkách

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Konstantní úroveň předčasných splátek, vstupní veličina pro ocenění [member]

Tento člen představuje konstantní úroveň předčasných splátek, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

příklad: IFRS 13 odst. 93 písm. d), příklad: IFRS 13 odst. IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Nedokončená výstavba

Částka výdajů aktivovaných během výstavby dlouhodobých aktiv, které ještě nejsou k dispozici k užívání. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Nedokončená výstavba [member]

Tento člen představuje výdaj kapitalizovaný během výstavby jednotlivých budov, pozemků a zařízení, které ještě nejsou k dispozici k užívání (tj. ještě nejsou na místě a ve stavu nezbytném k tomu, aby je bylo možné provozovat způsobem zamýšleným vedením). [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Konzumovatelná biologická aktiva [member]

Tento člen představuje konzumovatelná biologická aktiva. Konzumovatelná biologická aktiva jsou taková aktiva, která jsou sklízena jako zemědělské produkty nebo prodávána jako biologická aktiva. [Odkaz: Biologická aktiva]

příklad: IAS 41 odst. 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Spotřebitelské úvěry

Částka spotřebitelských úvěrů poskytnutých účetní jednotkou. [Odkaz: Spotřebitelské úvěry [member]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Spotřebitelské úvěry [member]

Tento člen představuje úvěry poskytnuté jednotlivcům pro osobní použití.

příklad: IFRS 7 odst. IG40B, příklad: IFRS 7 odst. 6, příklad: IFRS 7 odst. IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Podmíněná protihodnota [member]

Tento člen představuje závazek nabyvatele převést na bývalé vlastníky nabývaného podniku další aktiva nebo majetkové podíly výměnou za ovládnutí nabývaného podniku v případě, že dojde ke konkrétním budoucím událostem nebo jsou splněny podmínky.

obvyklá praxe: IFRS 13 odst. 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Podmíněná protihodnota vykázaná k datu akvizice

Částka dohody o podmíněné protihodnotě vykázaná k datu akvizice jako převedená protihodnota v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. g) bod i)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Podmíněné závazky vzniklé ve vztahu k podílům ve společných podnicích

Částka podmíněných závazků vzniklých ve vztahu k podílům ve společných podnicích. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Společné podniky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 23 písm. b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Podmíněné závazky vzniklé ve vztahu k podílům v přidružených podnicích

Částka podmíněných závazků vzniklých ve vztahu k podílům účetní jednotky v přidružených podnicích. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Podmíněné závazky [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 23 písm. b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Podmíněné závazky [member]

Tento člen představuje pravděpodobné závazky, které vznikají jako důsledek událostí v minulosti a jejichž existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou účetní jednotky; nebo stávající závazky, které vznikly v minulosti, ale nebyly vykázány, protože a) je pravděpodobné, že k vypořádání závazků bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch; nebo b) výše závazků nemůže být s dostatečnou mírou spolehlivosti vyčíslena. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy podmíněných závazků“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IAS 37 odst. 88, zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Podmíněné závazky spojené se společnými podniky [member]

Tento člen představuje podmíněné závazky, které jsou spojené se společnými podniky. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Společné podniky [member]]

příklad: IAS 37 odst. 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Podmíněné závazky vykázané k datu akvizice

Částka podmíněných závazků vykázaných k datu akvizice v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Podnikové kombinace [member]]

příklad: IFRS 3 odst. B64 písm. i), příklad: IFRS 3 odst. IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci

Částka podmíněných závazků vykázaných v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Podnikové kombinace [member]]

zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Podmíněný závazek vyplývající ze závazků ze zaměstnaneckých požitků po skončení pracovního poměru [member]

Tento člen představuje podmíněný závazek vyplývající ze závazků ze zaměstnaneckých požitků po skončení pracovního poměru Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru jsou zaměstnanecké požitky (jiné než požitky při ukončení pracovního poměru a krátkodobé zaměstnanecké požitky), které jsou splatné po skončení pracovního poměru. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]]

zveřejnění: IAS 19 odst. 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Podmíněný závazek týkající se nákladů na ukončení provozu, uvedení do původního stavu a obnovu [member]

Tento člen představuje podmíněný závazek týkající se nákladů na ukončení provozu, uvedení do původního stavu a obnovu. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]]

příklad: IAS 37 odst. 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Podmíněný závazek u záruk [member]

Tento člen představuje podmíněný závazek u záruk. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Záruky [member]]

obvyklá praxe: IAS 37 odst. 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Pokračující a ukončené činnosti [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 5 Vykázání a zveřejnění

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Trvající angažovanost v odúčtovaných finančních aktivech podle typu nástroje [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IFRS 7 odst. B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Trvající angažovanost v odúčtovaných finančních aktivech podle typu převodu [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IFRS 7 odst. B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Pokračující činnosti [member]

Tento člen představuje součásti účetní jednotky, které nejsou ukončenými činnostmi. Součást účetní jednotky zahrnuje činnosti a peněžní toky jasně odlišitelné, provozně a pro účely účetního výkaznictví, od zbytku účetní jednotky. Tento člen představuje také standardní hodnotu pro osu „Pokračující a ukončené činnosti“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Souhrnné pokračující a ukončené činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 5 Vykázání a zveřejnění

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Smluvní aktiva

Částka práva účetní jednotky na plnění výměnou za zboží nebo služby, které účetní jednotka převedla na zákazníka v případě, že je toto právo podmíněno něčím jiným, než je plynutí času (například budoucím plněním účetní jednotky).

zveřejnění: IFRS 15 odst. 105, zveřejnění: IFRS 15 odst. 116 písm. a)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Smluvní aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Smluvní aktiva [member]

Tento člen představuje smluvní aktiva. [Odkaz: Smluvní aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H písm. b) bod iii), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M písm. b) bod iii), příklad: IFRS 7 odst. 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trvání smlouvy [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

příklad: IFRS 15 odst. B89 písm. e)

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trvání smlouvy [member]

Tento člen představuje trvání všech smluv se zákazníky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Trvání smlouvy“, není-li použit žádný jiný člen.

příklad: IFRS 15 odst. B89 písm. e)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Smluvní závazky

Částka závazku účetní jednotky převést zboží nebo služby na zákazníka, za který účetní jednotka obdržela od zákazníka plnění (případně jí na tuto částku vznikl nárok).

zveřejnění: IFRS 15 odst. 105, zveřejnění: IFRS 15 odst. 116 písm. a)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Smluvní závazky [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Smluvní částky, jež se mají směnit za derivátový finanční nástroj, za který se směňují hrubé peněžní toky

Částka smluvních nediskontovaných peněžních toků v souvislosti se smluvními částkami, které se mají směnit za derivátový finanční nástroj, za který se směňují hrubé peněžní toky. [Odkaz: Deriváty [member]]

příklad: IFRS 7 odst. B11D písm. d)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Smluvní kapitálové přísliby

Částka kapitálových příslibů, na které účetní jednotka uzavřela smlouvu. [Odkaz: Kapitálové přísliby]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Smluvní závazky k pořízení nehmotných aktiv

Částka smluvních závazků k pořízení nehmotných aktiv.

zveřejnění: IAS 38 odst. 122 písm. e)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Smluvní závazky plynoucí z pořízení pozemků, budov a zařízení

Částka smluvních závazků plynoucích z pořízení pozemků, budov a zařízení. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

zveřejnění: IAS 16 odst. 74 písm. c)

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Marže z pojistné smlouvy

Částka marže z pojistné smlouvy. [Odkaz: Marže z pojistné smlouvy [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 109 – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Marže z pojistné smlouvy [member]

Tento člen představuje složku účetní hodnoty aktiva nebo závazku u skupiny pojistných smluv představujících nepodchycený zisk, který účetní jednotka vykáže jako služby na základě pojistných smluv ve skupině.

zveřejnění: IFRS 17 odst. 101 písm. c) – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 107 písm. d) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Marže z pojistné smlouvy nesouvisející se smlouvami, které existovaly k datu přechodu na standard, k němuž byl uplatněn pozměněný retrospektivní přístup nebo přístup podle reálné hodnoty [member]

Tento člen představuje marži z pojistné smlouvy nesouvisející se smlouvami, které existovaly k datu přechodu na standard, k němuž byl uplatněn pozměněný retrospektivní přístup (popsaný v odstavcích C 6 – C 19 standardu IFRS 17) nebo přístup podle reálné hodnoty (popsaný v odstavcích C 20 – C 24 standardu IFRS 17). [Odkaz: Marže z pojistné smlouvy [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 114 písm. c) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Marže z pojistné smlouvy související se smlouvami, které existovaly v den přechodu na standard, k němuž byl uplatněn přístup podle reálné hodnoty [member]

Tento člen představuje marži z pojistné smlouvy související se smlouvami, které existovaly k datu přechodu na standard, k němuž byl uplatněn přístup podle reálné hodnoty (popsaný v odstavcích C 20 – C 24 standardu IFRS 17). [Odkaz: Marže z pojistné smlouvy [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 114 písm. b) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Marže z pojistné smlouvy související se smlouvami, které existovaly k datu přechodu na standard, k němuž byl uplatněn pozměněný retrospektivní přístup [member]

Tento člen představuje marži z pojistné smlouvy související se smlouvami, které existovaly k datu přechodu na standard, k němuž byl uplatněn pozměněný retrospektivní přístup (popsaný v odstavcích C 6 – C 19 standardu IFRS 17). [Odkaz: Marže z pojistné smlouvy [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 114 písm. a) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Příspěvky zaměstnavatele do plánu, čistý závazek (aktivum) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků vyplývající z příspěvků zaměstnavatele do plánu definovaných požitků. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků; Plány definovaných požitků [member]]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Příspěvky účastníků plánu do plánu, čistý závazek (aktivum) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků vyplývající z příspěvků účastníků plánu do plánu definovaných požitků. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků; Plány definovaných požitků [member]]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Příspěvky do plánu, čistý závazek (aktivum) z definovaných požitků

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků vyplývající z příspěvků do plánu definovaných požitků. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků; Plány definovaných požitků [member]]

zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Příspěvky do plánu, čistý závazek (aktivum) z definovaných požitků [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Autorská práva, patenty a ostatní průmyslová práva, služby a výrobní práva

Částka nehmotných aktiv představujících autorská práva, patenty a ostatní průmyslová práva, služby a výrobní práva. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 odst. 119 písm. e)

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autorská práva, patenty a ostatní průmyslová práva, služby a výrobní práva [member]

Tento člen představuje třídu nehmotných aktiv představujících autorská práva, patenty a ostatní průmyslová práva, služby a výrobní práva. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

příklad: IAS 38 odst. 119 písm. e)

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Držené podnikové dluhové nástroje

Částka dluhových nástrojů držených účetní jednotkou, které vydal podnik. [Odkaz: Držené dluhové nástroje]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Podnikové úvěry

Částka podnikových úvěrů poskytnutých účetní jednotkou. [Odkaz: Podnikové úvěry [member]]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Podnikové úvěry [member]

Tento člen představuje úvěry poskytnuté podnikům.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c), příklad: IFRS 7 odst. 6, příklad: IFRS 7 odst. IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Nákladový přístup [member]

Tento člen představuje techniku ocenění, která zohledňuje částku, jež by byla v současnosti vyžadována k nahrazení výkonové kapacity aktiva (často nazývaná „běžná reprodukční cena“).

příklad: IFRS 13 odst. 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Pořizovací cena zásob zahrnutá v období do nákladů

Výše zásob, která byla v daném období zahrnuta do nákladů. [Odkaz: Zásoby]

zveřejnění: IAS 2 odst. 36 písm. d)

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Pořizovací cena prodaného zboží

Částka za zboží, které bylo prodáno v daném období, zahrnutá do nákladů.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Pořizovací cena prodané energie

Částka za nakoupenou energii, která byla prodána v daném období, zahrnutá do nákladů.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Náklady na prodej

Výše pořizovacích nákladů, které se vztahují k nákladům přímo nebo nepřímo přiřazeným prodanému zboží nebo službám, které mohou zahrnovat mj. náklady, které byly původně zahrnuty do ocenění prodaných zásob, nepřiřazené výrobní režie a abnormální částky výrobních nákladů.

zveřejnění: IAS 1 odst. 99, zveřejnění: IAS 1 odst. 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Náklady na prodej, potraviny a nápoje

Částka nákladů na prodej přiřazených potravinám a nápojům. [Odkaz: Náklady na prodej]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Náklady na prodej, provozování hotelů

Částka nákladů na prodej přiřazených provozování hotelů. [Odkaz: Náklady na prodej]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Náklady na prodej, služby spojené s obsazeností pokojů

Částka nákladů na prodej přiřazených službám spojeným s obsazeností pokojů. [Odkaz: Náklady na prodej]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Náklady na získání smluv se zákazníky [member]

Tento člen představuje kategorii aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky představujících náklady na získání smluv se zákazníky. [Odkaz: Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky]

příklad: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Protistrany [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 7 odst. B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Protistrany [member]

Tento člen představuje strany transakce s výjimkou účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Protistrany“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IFRS 7 odst. B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Země domicilu [member]

Tento člen představuje zemi, v níž je účetní jednotka zapsaná a v níž má úřední adresu nebo sídlo.

zveřejnění: IFRS 8 odst. 33 písm. b), zveřejnění: IFRS 8 odst. 33 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Země založení

Země, v níž byla účetní jednotka založena.

zveřejnění: IAS 1 odst. 138 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Země registrace účetní jednotky, jejíž konsolidované účetní závěrky byly sestaveny a jsou k dispozici pro veřejné použití

Země, ve které je registrovaný nejvyšší nebo některý vyšší mateřský podnik účetní jednotky, jehož konsolidované účetní závěrky, které jsou v souladu se standardy IFRS, byly sestaveny a jsou k dispozici pro veřejné použití. [Odkaz: Konsolidované [member]; IFRS [member]]

zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Země registrace společné činnosti

Země, v níž je registrovaná společná činnost účetní jednotky. [Odkaz: Společné činnosti [member]]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Země registrace společného podniku

Země, v níž je registrovaný společný podnik účetní jednotky. [Odkaz: Společné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. b) bod ii), zveřejnění: IAS 27 odst. 17 písm. b) bod ii), zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Země registrace přidruženého podniku

Země, v níž je registrovaný přidružený podnik účetní jednotky. [Odkaz: Přidružené podniky [member]]

zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. b) bod ii), zveřejnění: IAS 27 odst. 17 písm. b) bod ii), zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Země registrace dceřiného podniku

Země, v níž je registrovaný dceřiný podnik účetní jednotky. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. b) bod ii), zveřejnění: IAS 27 odst. 17 písm. b) bod ii), zveřejnění: IFRS 12 odst. 12 písm. b), zveřejnění: IFRS 12 odst. 19B písm. b)

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Datum vytvoření [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IAS 8 odst. 28 písm. f) bod i), zveřejnění: IAS 8 odst. 29 písm. c) bod i), zveřejnění: IAS 8 odst. 49 písm. b) bod i)

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Úvěrový derivát, reálná hodnota

Reálná hodnota úvěrového derivátu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Deriváty [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24G písm. a)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Úvěrový derivát, nominální hodnota

Nominální hodnota úvěrového derivátu. [Odkaz: Deriváty [member]]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 24G písm. a)

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Úvěrová expozice

Částka expozice ztrátě vyplývající z úvěrového rizika. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]]

příklad: IFRS 7 odst. IG24 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. IG25 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 36 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Úvěrové znehodnocení finančních nástrojů [axis]

Osa tabulky definuje vztah mezi členy domény neboli kategoriemi v tabulce a řádkovými položkami neboli pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Úvěrové znehodnocení finančních nástrojů [member]

Tento člen představuje všechny stavy úvěrového znehodnocení finančních nástrojů. Finanční nástroj je úvěrově znehodnocen, pokud nastala jedna či více událostí, které mají nepříznivý dopad na odhadované budoucí peněžní toky spojené s daným finančním nástrojem. Tento člen představuje také standardní hodnotu pro osu „Úvěrové znehodnocení finančních nástrojů“, není-li použit žádný jiný člen.

zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Výnosy z poplatků a provizí vztahujících se k úvěrům

Částka vykázaných výnosů z poplatků a provizí vztahujících se k úvěrům [Odkaz: Výnosy z poplatků a provizí]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Úvěrové riziko [member]

Tento člen představuje riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně nesplněním některého svého závazku. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 124 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 125 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 127 – účinný od 1. 1. 2021, příklad: IFRS 7 odst. 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Úvěrová marže, vstupní veličina pro ocenění [member]

Tento člen představuje úvěrovou marži, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

obvyklá praxe: IFRS 13 odst. 93 písm. d)

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Kumulativní změna reálné hodnoty vykázaná ve výkazu o úplném výsledku v případě prodeje investičního nemovitého majetku mezi skupinami aktiv oceňovanými odlišnými metodami

Kumulativní změna reálné hodnoty vykázaná ve výkazu o úplném výsledku v případě prodeje investičního nemovitého majetku ze skupiny aktiv používajících oceňování pořizovacími náklady do skupiny aktiv, ve které se používá model oceňování reálnou hodnotou. [Odkaz: Model oceňování reálnou hodnotou [member]; Investiční nemovitý majetek]

zveřejnění: IAS 40 odst. 75 písm. f) bod iv)

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Kumulativní zisk (ztráta) při vyřazení investic do kapitálových nástrojů označených za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku

Kumulativní zisk (ztráta) při vyřazení investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 11B písm. c)

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Kumulativní zisk (ztráta) dříve vykázané do ostatního úplného výsledku vyplývající z reklasifikace finančních aktiv z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty

Kumulativní zisk (ztráta) dříve vykázané do ostatního úplného výsledku vyplývající z reklasifikace finančních aktiv z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku; Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty; Ostatní úplný výsledek]

zveřejnění: IAS 1 odst. 82 písm. cb)

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Nevykázané kumulované preferenční dividendy

Částka nevykázaných kumulovaných preferenčních dividend.

zveřejnění: IAS 1 odst. 137 písm. b)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Kumulovaný nevykázaný podíl na ztrátách přidružených podniků

Kumulovaná částka nevykázaného podílu na ztrátách přidružených podniků, pokud účetní jednotka přestala uznávat svůj podíl na ztrátách při uplatnění ekvivalenční metody. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Nevykázaný podíl na ztrátách přidružených podniků]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 22 písm. c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Kumulovaný nevykázaný podíl na ztrátách společných podniků

Kumulovaná částka nevykázaného podílu na ztrátách společných podniků, pokud účetní jednotka přestala uznávat svůj podíl na ztrátách při uplatnění ekvivalenční metody. [Odkaz: Společné podniky [member]; Nevykázaný podíl na ztrátách společných podniků]

zveřejnění: IFRS 12 odst. 22 písm. c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Kumulovaný nevykázaný podíl na ztrátách společných podniků, přechod od poměrné konsolidace k ekvivalenční metodě

Kumulovaný nevykázaný podíl účetní jednotky na ztrátách společných podniků, z důvodu něhož byl proveden přechod od poměrné konsolidace k ekvivalenční metodě. [Odkaz: Společné podniky [member]; Kumulovaný nevykázaný podíl na ztrátách společných podniků]

zveřejnění: IFRS 11 odst. C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Měnové riziko [member]

Tento člen představuje typ tržního rizika vyjadřující riziko, že reálná hodnota nebo budoucí peněžní toky finančního nástroje se budou měnit v důsledku změn měnových kurzů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IFRS 17 odst. 124 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 125 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 127 – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 17 odst. 128 písm. a) bod ii) – účinný od 1. 1. 2021, zveřejnění: IFRS 7 Definice pojmů

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Smlouva o měnovém swapu [member]

Tento člen představuje smlouvu o měnovém swapu. [Odkaz: Smlouva o swapu [member]]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé výdaje příštích období a ostatní krátkodobé závazky

Částka krátkodobých výdajů příštích období a ostatních krátkodobých závazků. [Odkaz: Výdaje příštích období; Ostatní krátkodobé závazky]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Krátkodobé příjmy příštích období

Částka krátkodobých příjmů příštích období. [Odkaz: Příjmy příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Obdržené běžné zálohy

Částka běžných plateb obdržených za zboží nebo služby, které budou poskytnuty v budoucnosti. [Odkaz: Obdržené zálohy]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Běžné zálohy dodavatelům

Částka běžných záloh vyplacených dodavatelům před obdržením zboží nebo služeb.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Aktuální zásoby zemědělských produktů

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu sklizených produktů z biologických aktiv účetní jednotky. [Odkaz: Biologická aktiva; Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Splatná a odložená daň vztahující se k položkám účtovaným přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu.

Souhrnná splatná a odložená daň vztahující se k příslušným položkám, které se zúčtují na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, například: a) úprava počátečního zůstatku nerozděleného zisku, která je výsledkem buď změny v účetních pravidlech aplikované retrospektivně, nebo opravy chyby a b) částky vznikající z výchozího uznání kapitálové složky složeného finančního nástroje. [Odkaz: Odložená daň vztahující se k položkám účtovaným přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu; Nerozdělené zisky; Finanční nástroje, třída [member]]

zveřejnění: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Splatná a odložená daň vztahující se k položkám účtovaným přímo ve prospěch nebo na vrub vlastního kapitálu [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Krátkodobá aktiva

Částka aktiv, a) jejichž realizaci účetní jednotka očekává nebo hodlá prodat nebo spotřebovat v průběhu svého normálního provozního cyklu; b) které drží primárně k obchodování; c) jejichž realizaci očekává během dvanácti měsíců po skončení účetního období; nebo d) která klasifikuje jako peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty (podle definice ve standardu IAS 7), pokud není omezena směna aktiva nebo jeho použití na úhradu závazku po dobu alespoň dvanácti měsíců po skončení účetního období. [Odkaz: Aktiva]

zveřejnění: IAS 1 odst. 66, zveřejnění: IFRS 12 odst. B12 písm. b) bod i), příklad: IFRS 12 odst. B10 písm. b)

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Krátkodobá aktiva [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Krátkodobá aktiva (závazky)

Částka krátkodobých aktiv snížených o krátkodobé závazky.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Krátkodobá aktiva s výjimkou dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji nebo držené k rozdělení vlastníkům

Částka krátkodobých aktiv s výjimkou dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji nebo držené k rozdělení vlastníkům. [Odkaz: Krátkodobá aktiva; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]; Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji; Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k rozdělení vlastníkům]

zveřejnění: IAS 1 odst. 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Krátkodobá aktiva vykázaná k datu akvizice

Částka vykázaná k datu akvizice u krátkodobých aktiv nabytých v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Krátkodobá biologická aktiva

Částka krátkodobých biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva]

zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Krátkodobá biologická aktiva [member]

Tento člen představuje krátkodobá biologická aktiva. [Odkaz: Biologická aktiva]

obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Vydané krátkodobé dluhopisy a krátkodobá část vydaných dlouhodobých dluhopisů

Částka vydaných krátkodobých dluhopisů a krátkodobé části vydaných dlouhodobých dluhopisů. [Odkaz: Vydané dluhopisy]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Krátkodobé výpůjčky a krátkodobá část dlouhodobých výpůjček

Částka krátkodobých výpůjček a krátkodobé části dlouhodobých výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Krátkodobé výpůjčky a krátkodobá část dlouhodobých výpůjček [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Krátkodobé výpůjčky a krátkodobá část dlouhodobých výpůjček, podle typu [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Vydané krátkodobé obchodní cenné papíry a krátkodobá část vydaných dlouhodobých obchodních cenných papírů

Částka vydaných krátkodobých obchodních cenných papírů a krátkodobé části vydaných dlouhodobých obchodních cenných papírů. [Odkaz: Vydané obchodní cenné papíry]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Krátkodobá smluvní aktiva

Částka krátkodobých smluvních aktiv. [Odkaz: Smluvní aktiva]

zveřejnění: IFRS 15 odst. 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé smluvní závazky

Částka krátkodobých smluvních závazků. [Odkaz: Smluvní závazky]

zveřejnění: IFRS 15 odst. 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Aktuální zásoby ropy

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu surové, nezpracované ropy. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Vydané krátkodobé dluhové nástroje

Částka vydaných krátkodobých dluhových nástrojů. [Odkaz: Vydané dluhové nástroje]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Běžné vklady od zákazníků

Částka běžných vkladů od zákazníků. [Odkaz: Vklady od zákazníků]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Krátkodobá derivátová finanční aktiva

Částka krátkodobých derivátových finančních aktiv. [Odkaz: Derivátová finanční aktiva]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé derivátové finanční závazky

Částka krátkodobých derivátových finančních závazků. [Odkaz: Derivátové finanční závazky]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Krátkodobé závazky z dividend

Částka krátkodobých závazků z dividend. [Odkaz: Závazky z dividend]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Současný odhad budoucích peněžních odtoků, jež mají být uhrazeny za účelem splnění závazku, vstupní veličina pro ocenění [member]

Tento člen představuje současný odhad budoucích peněžních odtoků, jež mají být uhrazeny za účelem splnění závazku, který se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

příklad: IFRS 13 odst. B36 písm. d)

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Krátkodobé závazky ze spotřební daně

Částka krátkodobých závazků ze spotřební daně. [Odkaz: Závazky ze spotřební daně]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Krátkodobé pohledávky z finančního leasingu

Částka krátkodobých pohledávek z finančního leasingu. [Odkaz: Pohledávky z finančního leasingu]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva

Částka krátkodobých finančních aktiv. [Odkaz: Finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v naběhlé hodnotě

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných naběhlou hodnotou. [Odkaz: Finanční aktiva v naběhlé hodnotě]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. f)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. h)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, klasifikovaná jako určená k obchodování

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty klasifikovaných jako určená k obchodování. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, klasifikovaná jako určená k obchodování]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55, zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, označená při prvotním zaúčtování nebo následně

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, která byla takto označena při prvotním zaúčtování nebo následně. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, označená při prvotním zaúčtování nebo následně]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, povinně oceněná reálnou hodnotou

Částka krátkodobých finančních aktiv povinně oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty v souladu se standardem IFRS 9. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, povinně oceněná reálnou hodnotou]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstruments

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro znovunabytí vlastních kapitálových nástrojů

Částka krátkodobých finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro znovunabytí vlastních kapitálových nástrojů. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro znovunabytí vlastních kapitálových nástrojů]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro zpětný odkup vlastních finančních závazků

Částka krátkodobých finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro zpětný odkup vlastních finančních závazků. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, která tak byla oceněna v souladu s výjimkou pro zpětný odkup vlastních finančních závazků]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. a) – účinný od 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant, debit

Krátkodobá realizovatelná finanční aktiva

Částka krátkodobých realizovatelných finančních aktiv. [Odkaz: Realizovatelná finanční aktiva; Krátkodobá finanční aktiva]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. d) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. h)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé finanční závazky

Částka krátkodobých finančních závazků. [Odkaz: Finanční závazky]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant, credit

Krátkodobé finanční závazky v naběhlé hodnotě

Částka krátkodobých finančních závazků oceněných naběhlou hodnotou. [Odkaz: Finanční závazky v naběhlé hodnotě]

zveřejnění: IAS 7 odst. 8 písm. g), zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. f) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, credit

Krátkodobé finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Částka krátkodobých finančních závazků oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Krátkodobé finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, credit

Krátkodobé finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, klasifikované jako určené k obchodování

Částka krátkodobých finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, které splňují definici finančního závazku určeného k obchodování. [Odkaz: Krátkodobé finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, credit

Krátkodobé finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, označené při prvotním zaúčtování nebo následně

Částka krátkodobých finančních závazků oceněných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, které byly takto označeny při prvotním zaúčtování nebo následně. [Odkaz: Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, označené při prvotním zaúčtování nebo následně]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. e)

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant, debit

Aktuální zásoby potravin a nápojů

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu potravin a nápojů. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant, debit

Aktuální zásoby paliva

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu motorového paliva. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant, credit

Aktuální státní dotace

Částka aktuálních státních dotací vykázaných ve výkazu o finanční pozici jako výnosy příštích období. [Odkaz: Stát [member]; Výnosy příštích období; Státní dotace]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant, debit

Krátkodobé investice držené do splatnosti

Částka krátkodobých investic držených do splatnosti. [Odkaz: Investice držené do splatnosti]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. b) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant, credit

Úroky splatné v běžném období

Částka úroků splatných v běžném období. [Odkaz: Splatné úroky]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant, debit

Pohledávky z úroků v běžném období

Částka pohledávek z úroků v běžném odbobí. [Odkaz: Pohledávky z úroků]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Aktuální zásoby z těžebních činností [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant, debit

Aktuální zásoby držené k prodeji

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu zásob držených k prodeji v rámci běžné činnosti. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant, debit

Aktuální zásoby v tranzitu

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu zásob v tranzitu. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant, debit

Krátkodobé investice

Částka krátkodobých investic.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Krátkodobé investice do kapitálových nástrojů označených za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku

Částka krátkodobých investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Investice do kapitálových nástrojů označené za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. h)

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé závazky z leasingu

Částka krátkodobých závazků z leasingu. [Odkaz: Závazky z leasingu]

zveřejnění: IFRS 16 odst. 47 písm. b)

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé závazky

Částka závazků, které: a) se podle předpokladů účetní jednotky vypořádají během jejího obvyklého provozního cyklu; b) účetní jednotka drží primárně k obchodování; c) mají být vypořádány během dvanácti měsíců od skončení účetního období; nebo d) v souvislosti s kterými účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období.

zveřejnění: IAS 1 odst. 69, zveřejnění: IFRS 12 odst. B12 písm. b) bod iii), příklad: IFRS 12 odst. B10 písm. b)

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

 

Krátkodobé závazky [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant, credit

Krátkodobé závazky s výjimkou závazků zahrnutých ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji

Částka krátkodobých závazků s výjimkou závazků zahrnutých ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji. [Odkaz: Krátkodobé závazky; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]; Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji]

zveřejnění: IAS 1 odst. 69

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Krátkodobé závazky vykázané k datu akvizice

Částka vykázaná k datu akvizice u krátkodobých závazků převzatých v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant, debit

Krátkodobé úvěry a pohledávky

Částka krátkodobých úvěrů a pohledávek. [Odkaz: Úvěry a pohledávky]

zveřejnění: IFRS 7 odst. 8 písm. c) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived

X instant, credit

Přijaté krátkodobé úvěry a krátkodobá část přijatých dlouhodobých úvěrů

Částka přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobá část přijatých dlouhodobých úvěrů. [Odkaz: Přijaté úvěry]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServices

X instant, debit

Aktuální zásoby materiálů a obdobných dodávek určených ke spotřebě ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu materiálů a obdobných dodávek určených ke spotřebě ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Aktuální [member]

Tento člen představuje aktuální časové pásmo.

příklad: IFRS 7 odst. IG20D, příklad: IFRS 7 odst. 35N, obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 37 – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant, debit

Aktuální zásoby zemního plynu

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu přirozeně se vyskytující plynné směsi uhlovodíků. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral

X instant, debit

Krátkodobá nepeněžní aktiva poskytnutá jako kolaterál, u nichž má přejímající ze smlouvy nebo ze zvyklosti právo prodat nebo znovu zastavit kolaterál

Částka krátkodobých nepeněžních aktiv poskytnutých přejímajícímu jako kolaterál (jako jsou dluhové nebo kapitálové nástroje), u nichž má přejímající ze smlouvy nebo ze zvyklosti právo prodat nebo znovu zastavit kolaterál.

zveřejnění: IFRS 9 odst. 3.2.23 písm. a), zveřejnění: IAS 39 odst. 37 písm. a) – datum konce platnosti 1. 1. 2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssued

X instant, credit

Vydané krátkodobé směnky a dlužní úpisy a krátkodobá část vydaných dlouhodobých směnek a dlužních úpisů

Částka vydaných krátkodobých směnek a dlužních úpisů a krátkodobé části vydaných směnek a dlužních úpisů. [Odkaz: Vydané směnky a dlužní úpisy]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant, debit

Aktuální zásoby rud

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu zásob rud. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorageMaterials

X instant, debit

Aktuální zásoby balicích a skladovacích materiálů

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu balicích a skladovacích materiálů. [Odkaz: Zásoby]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfEnergy

X instant, credit

Krátkodobé závazky z nákupu energie

Částka krátkodobých závazků z nákupu energie. [Odkaz: Závazky z nákupu energie]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssets

X instant, credit

Krátkodobé závazky z nákupu dlouhodobých aktiv

Částka krátkodobých závazků z nákupu dlouhodobých aktiv. [Odkaz: Závazky z nákupu dlouhodobých aktiv]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, credit

Krátkodobé závazky ze sociálního zabezpečení a daní s výjimkou daně z příjmů

Částka krátkodobých závazků ze sociálního zabezpečení a daní s výjimkou daně z příjmů. [Odkaz: Závazky ze sociálního zabezpečení a daní s výjimkou daně z příjmů]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemicalProducts

X instant, debit

Aktuální zásoby ropných a petrochemických výrobků

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu výrobků z ropy a zemního plynu. [Odkaz: Aktuální zásoby ropy; Aktuální zásoby zemního plynu]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorrowings

X instant, credit

Krátkodobá část dlouhodobých výpůjček

Krátkodobá část dlouhodobých výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant, debit

Krátkodobé náklady příštích období

Částka vykázaná jako krátkodobé aktivum pro výdaje uskutečněné před obdobím, ve kterém bude realizován ekonomický prospěch.

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant, debit

Splatné platby předem

Částka splatných plateb předem. [Odkaz: Platby předem]

příklad: IAS 1 odst. 78 písm. b)

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

 

Splatné platby předem [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncome

X instant, debit

Splatné platby předem a krátkodobé příjmy příštích období

Částka splatných plateb předem a krátkodobých příjmů příštích období. [Odkaz: Platby předem; Příjmy příštích období]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeAbstract

 

Splatné platby předem a krátkodobé příjmy příštích období [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherCurrentAssets

X instant, debit

Splatné platby předem a ostatní krátkodobá aktiva

Částka krátkodobých plateb předem a ostatních krátkodobých aktiv. [Odkaz: Ostatní krátkodobá aktiva; Splatné platby předem]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant, debit

Krátkodobá programovací aktiva

Částka krátkodobých programovacích aktiv. [Odkaz: Programovací aktiva]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant, credit

Krátkodobé rezervy

Částka krátkodobých rezerv. [Odkaz: Rezervy]

zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. l)

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

 

Krátkodobé rezervy [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployeeBenefits

X instant, credit

Krátkodobé rezervy na zaměstnanecké požitky

Částka krátkodobých rezerv na zaměstnanecké požitky. [Odkaz: Rezervy na zaměstnanecké požitky]

zveřejnění: IAS 1 odst. 78 písm. d)

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSupplies

X instant, debit

Aktuální zásoby surovin a aktuální výrobní zásoby

Klasifikace aktuálních zásob představujících hodnotu aktuálních zásob surovin a aktuálních výrobních zásob. [Odkaz: Aktuální výrobní zásoby; Aktuální zásoby surovin]

obvyklá praxe: IAS 2 odst. 37

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesAbstract

 

Aktuální zásoby surovin a aktuální výrobní zásoby [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAssociates

X instant, debit

Krátkodobé pohledávky u přidružených podniků

Částka krátkodobých pohledávek u přidružených podniků. [Odkaz: Přidružené podniky [member]]

obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78 písm. b)

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJointVentures