16.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2100 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 чрез обновяване на таксономията, която трябва да се използва за единния електронен формат за отчитане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията (2) се определя единният електронен формат за отчитане по член 4, параграф 7 от Директива 2004/109/ЕО, който се използва за изготвянето на годишни финансови отчети от издателите (емитентите) на ценни книжа. Включените в тях консолидирани финансови отчети се изготвят или в съответствие с Международните счетоводни стандарти, наричани общо Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), или в съответствие с МСФО, които са издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и които се смятат за еквивалентни на МСФО, приети по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002, въз основа на Решение 2008/961/ЕО на Комисията (4).

(2)

Основната таксономия, която трябва да се използва за единния електронен формат за отчитане, е съставена въз основа на таксономията по МСФО и представлява неин разширен вариант. Фондацията за МСФО обновява таксономията по МСФО ежегодно, за да отразява – наред с другите промени – издаването на нови или изменението на действащи МСФО, анализите на оповестяваните сведения, обичайно отчитани в практиката, както и подобренията на общото съдържание или технологията на таксономията по МСФО. Затова е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат обновени, за да отразяват относимите промени на таксономията по МСФО.

(3)

Ето защо Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проекта на регулаторен технически стандарт, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2019/815

Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 се изменя, както следва:

1)

приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

3)

приложение VI се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за годишните финансови отчети, които съдържат финансови отчети за финансовите години, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ L 143, 29.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(4)  Решение 2008/961/ЕО на Комисията от 12 декември 2008 г. за използване на националните счетоводни стандарти на някои трети държави и на Международните стандарти за финансово отчитане от емитенти на ценни книжа от трети държави при изготвянето на техните консолидирани финансови отчети (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 112).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I се изменя, както следва:

(1)

Определението за „esef_cor“ се заменя със следното:

„префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor“;

(2)

Определението за „esef_all“ се заменя със следното:

„префикс, прилаган в таблицата от приложение VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all“;

(3)

Определението за „ifrs-full“ се заменя със следното:

„префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II таблица 2 се заменя със следното:

Обозначение

Вид

Препратки към МСФО

Наименование (фирма) на отчитащото се предприятие или други средства за идентификация

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Пояснение за промяна в наименованието на отчитащото се предприятие или другите средства за идентификация от края на предходния отчетен период

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Седалище на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква а)

Правна форма на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква а)

Държава на учредяване

text

МСС 1, параграф 138, буква а)

Адрес на управление на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква а)

Основно място на стопанска дейност

text

МСС 1, параграф 138, буква а)

Описание на естеството на основните дейности на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква б)

Наименование на предприятието майка

text

МСС 1, параграф 138, буква в), МСС 24, параграф 13

Наименование на крайното предприятие – майка на групата

text

МСС 1, параграф 138, буква в), МСС 24, параграф 13

Продължителност на съществуването на предприятие, създадено за ограничен срок

text

МСС 1, параграф 138, буква г)

Заявление за съответствие с МСФО [text block]

text block

МСС 1, параграф 16

Пояснение за отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква б), МСС 1, параграф 20, буква в)

Пояснение за финансовия ефект от отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква г)

Оповестяване на несигурността, свързана със способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 25

Пояснение за факта и принципа на изготвяне на финансовите отчети, когато това не е принципът на действащото предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Пояснение защо на предприятието не се гледа като на действащо предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Описание на причината за използване на по-дълъг или по-кратък отчетен период

text

МСС 1, параграф 36, буква а)

Описание на факта, че сумите, представени във финансовите отчети, не са изцяло сравними

text

МСС 1, параграф 36, буква б)

Оповестяване на прекласификациите или промените в представянето [text block]

text block

МСС 1, параграф 41

Пояснение за източниците на несигурност на приблизителните оценки със значителен риск от съществена корекция

text

МСС 1, параграф 125, КРМСФО 14, параграф 10

Оповестяване на активите и пасивите със значителен риск от съществена корекция [text block]

text block

МСС 1, параграф 125

Дивиденти, признати като разпределения на печалби между собствениците, на акция

X.XX duration

МСС 1, параграф 107

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците

X duration

МСС 1, параграф 137, буква а), МСС 10, параграф 13

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците, на акция

X.XX duration

МСС 1, параграф 137, буква а)

Оповестяване на счетоводните решения и счетоводните приблизителни оценки[text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на натрупаните разходи и други пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на коректива за кредитни загуби [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на възнагражденията на одиторите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на одобрението за издаване на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

Оповестяване на принципа на консолидиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на принципа на изготвяне на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на биологичните активи, селскостопанската продукция към момента на събиране на реколтата и предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичните активи [text block]

text block

МСС 41, Оповестяване

Оповестяване на разходите по заеми [text block]

text block

МСС 23 Оповестяване

Оповестяване на получените заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на бизнес комбинациите [text block]

text block

МСФО 3, Оповестявания

Оповестяване на паричните средства и салдата по сметки в централни банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отчета за паричните потоци [text block]

text block

МСС 7 Представяне на отчет за паричните потоци

Оповестяване на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и грешките [text block]

text block

МСС 8 Счетоводни политики

Оповестяване на промените в счетоводните политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на изплатените обезщетения по претенции и изплатените доходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения и условните пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на самостоятелните финансови отчети [text block]

text block

МСС 27 Оповестяване, МСФО 12 Цел

Оповестяване на условните пасиви [text block]

text block

МСС 37, параграф 86

Оповестяване на себестойността на продажбите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на кредитния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д), МСФО 7 Кредитен риск

Оповестяване на дълговите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите за бъдещи периоди [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените данъци [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за амортизация за материални и нематериални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 33 Оповестяване

Оповестяване на ефекта от промени в обменните курсове [text block]

text block

МСС 21, Оповестяване

Оповестяване на доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 19, Обхват

Оповестяване на оперативните сегменти на предприятието [text block]

text block

МСФО 8, Оповестяване

Оповестяване на събитията след отчетния период [text block]

text block

МСС 10, Оповестяване

Оповестяване на разходите по икономически елементи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на активите за проучване и оценка [text block]

text block

МСФО 6, Оповестяване

Оповестяване на оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСФО 13, Оповестяване

Оповестяване на справедливата стойност на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от (за) такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти [text block]

text block

МСФО 7, Обхват

Оповестяване на финансовите инструменти, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите пасиви, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на управлението на финансовия риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прилагането за първи път [text block]

text block

МСФО 1, Представяне и оповестяване

Оповестяване на общите и административните разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обща информация за финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 51

Оповестяване на предприятието като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20, Оповестяване

Оповестяване на отчитането при свръхинфлационна икономика [text block]

text block

МСС 29, Оповестявания

Оповестяване на обезценката на активи [text block]

text block

МСС 36, Оповестяване

Оповестяване на данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 12, Оповестяване

Оповестяване на информация за наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на информация за ключовия ръководен персонал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на застрахователните договори [text block]

text block

МСФО 17, Оповестяване - в сила от 1.1.2021 г., МСФО 4, Оповестяване - изтича на 1.1.2021 г.

Оповестяване на приходите от застрахователни премии [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нематериалните активи [text block]

text block

МСС 38, Оповестяване

Оповестяване на разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите от лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дяловите участия в други предприятия [text block]

text block

МСФО 12, параграф 1

Оповестяване на междинното финансово отчитане [text block]

text block

МСС 34, Съдържание на междинния финансов отчет

Оповестяване на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2, Оповестяване

Оповестяване на пасивите по инвестиционни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 40, Оповестяване

Оповестяване на инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на емитирания капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на съвместните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква б)

Оповестяване на лизинговите предплащания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на лизингите [text block]

text block

МСФО 16, Представяне, МСФО 16, Оповестяване

Оповестяване на ликвидния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на пазарния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетната стойност на активите, отнасяща се за притежателите на дялове [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на неконтролиращите участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетекущите активи, държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСФО 5, Представяне и оповестяване

Оповестяване на нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на пояснителните приложения и другата пояснителна информация [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на целите, политиките и процесите за управление на капитала [text block]

text block

МСС 1, параграф 134

Оповестяване на другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите провизии, условни пасиви и условни активи [text block]

text block

МСС 37, Оповестяване

Оповестяване на предплащанията и другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на печалбата (загубата) от оперативните дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 16, Оповестяване

Оповестяване на провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прекласифицирането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [text block]

text block

МСФО 14, Представяне, МСФО 14, Оповестяване

Оповестяване на презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на свързаните лица [text block]

text block

МСС 24, Оповестявания

Оповестяване на споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на резервите в рамките на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 79, буква б)

Оповестяване на блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите по договори с клиенти [text block]

text block

МСФО 15, Представяне, МСФО 15, Оповестяване

Оповестяване на споразуменията за концесия за услуги [text block]

text block

ПКР 29, Консенсус

Оповестяване на споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

text block

МСФО 2, параграф 44

Оповестяване на акционерния капитал, резервите и другите капиталови участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 79

Оповестяване на асоциираните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква г)

Оповестяване на дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква а)

Оповестяване на подчинените пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на значимите счетоводни политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 117

Оповестяване на данъчните вземания и задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и други задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и другите вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обратно изкупените акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

Описание на счетоводната политика за биологичните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите по заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за получените заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за паричните потоци [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за незавършеното строителство [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за условните пасиви и условните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за придобиване на клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за програмите за лоялност на клиентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите, предназначени за извеждане от експлоатация и възстановяване [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочения данък върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходитe за амортизация за материални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отписването на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти и хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за намаленията и отстъпките [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за емисии [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите, свързани с опазване на околната среда [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за извънредните отчетни обекти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за проучване и оценка [text block]

text block

МСФО 6, параграф 24, буква а)

Описание на счетоводната политика за оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите приходи и разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите гаранции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за превалутирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за франчайзните такси [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за функционалната валута [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20, параграф 39, буква а)

Описание на счетоводната политика за хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, държани до падежа [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

Описание на счетоводната политика за обезценката на активите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на финансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на нефинансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за застрахователните договори и свързаните с тях пасиви, активи, приходи и разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б), МСФО 4, параграф 37, буква а) – изтича на 1.1.2021 г.

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи, различни от репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите от лихви и разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за емитирания капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за лизингите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за заемите и вземанията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

Описание на счетоводната политика за оценяването на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2, параграф 36, буква а)

Описание на счетоводната политика за минните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за миннодобивна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прихващането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нефтените и газовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за активите по компютърно програмиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прекласифицирането на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за признаването на разликата между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената на сделката в печалбата или загубата [text block]

text block

МСФО 7, параграф 28, буква а)

Описание на счетоводната политика за признаването на приходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за ремонтите и поддръжката [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отчитането по сегменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за концесия за услуги [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с плащане на базата на акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за отстраняване на повърхностния слой в мините [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъците, различни от данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите при прекратяване на трудовите правоотношения [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с неконтролиращо участие [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките със свързани лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обратно изкупените акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за варантите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за определяне на компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 7, параграф 46

Описание на другите счетоводни политики, важни за разбирането на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Оповестяване на значимите счетоводни политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 117


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение VI таблицата се заменя със следното:

Префикс

URI на наименованието на елемента/ролята

Вид на елемента и атрибути

Обозначение

Обозначение на документацията

Препратки

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове [member]

Този член обозначава необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове.

пример: МСС 10, параграф 22, буква ж)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Счетоводни приблизителни оценки [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 8, параграф 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Счетоводни приблизителни оценки [member]

Този член обозначава актив, пасив или периодично потребление на актив, подлежащи на корекции в резултат от оценката на текущото състояние на активите и пасивите и очакваните бъдещи ползи и задължения, свързани с тях. Той представлява и стандартната стойност за оста „Счетоводни приблизителни оценки“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 8, параграф 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Счетоводна печалба

Размерът на печалбата (загубата) за даден период, преди приспадане на разходите за данъци. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii), оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка i)

ifrs-full

Начисления

X instant, credit

Начисления

Размерът на задълженията за плащане за стоки и услуги, които са били получени или доставени, но не са били платени, фактурирани или официално съгласувани с доставчика, включително суми, дължими на наетите лица.

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди

Размерът на начисленията и приходите за бъдещи периоди. [вж. Начисления; Приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като текущи

Размерът на начисленията и приходите за бъдещи периоди, класифицирани като текущи. [вж. Начисления и приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като текущи [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи

Размерът на начисленията и приходите за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи. [вж. Начисления и приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Начисления, класифицирани като текущи

Размерът на начисленията, класифицирани като текущи. [вж. Начисления]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Начисления, класифицирани като нетекущи

Размерът на начисленията, класифицирани като нетекущи. [вж. Начисления]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Начислени приходи

Размерът на актив, представляващ приход (доход), който е заработен, но все още не е получен.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на активите, определени или: а) като размера на промяната на тяхната справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, породили пазарен риск; или б) с помощта на алтернативен метод, който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната на справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовия пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасива

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите пасиви, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасивите. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансов пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасива]

оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква а), оповестяване: МСФО 7, параграф 10А, буква а)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на заем или вземане, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на заеми или вземания, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на активите, определено като едно от двете: а) като размера на промяната в тяхната справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, породили пазарния риск; или б) с помощта на алтернативен метод, за който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната в справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Пазарен риск [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания

Съвкупното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи и обезценката. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква г), оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б), оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква в), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква в), оповестяване: МСС 41, параграф 54, буква е)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б), обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), обичайна практика: МСС 40, параграф 79, буква в), обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, включена в балансовата стойност – активи

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, която е включена в балансовата стойност на хеджирания отчетен обект, призната в отчета за финансовото състояние като актив. [вж. Хеджирани отчетни обекти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, включена в балансовата стойност, пасиви

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, която е включена в балансовата стойност на хеджирания отчетен обект, призната в отчета за финансовото състояние като пасив. [вж. Хеджирани отчетни обекти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране, активи

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който е финансов актив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране. [вж. Финансови активи по амортизирана стойност; Хеджирани отчетни обекти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране, пасиви

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който е финансов пасив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране. [вж. Финансови пасиви по амортизирана стойност]; Хеджирани отчетни обекти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v)

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Натрупана обезценка [member]

Този член обозначава натрупаната обезценка. [вж. Загуба от обезценка]

обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), обичайна практика: МСС 40, параграф 79, буква в), обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е), оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, пример: МСФО 7, параграф 35Н, пример: МСФО 7, НИ29, буква б) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 7, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Натрупан друг всеобхватен доход

Размерът на натрупаните елементи на приходите и разходите (включително корекциите от прекласификация), които не се признават в печалбата или загубата, както се изисква или разрешава от други МСФО. [вж. МСФО [member]; Друг всеобхватен доход]

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Натрупан друг всеобхватен доход [member]

Този член обозначава натрупания друг всеобхватен доход. [вж. Друг всеобхватен доход]

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Разходи по придобиване (аквизиционни) и административни разходи, свързани със застрахователни договори

Размерът на разходите по придобиване и административните разходи, свързани със застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Справедлива стойност към датата на придобиване на капиталовото участие в придобиваното предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на капиталовото участие в придобиваното предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване, при бизнес комбинация, постигана на етапи. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква п), подточка i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Прехвърлено възнаграждение, справедлива стойност към датата на придобиване

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на прехвърленото възнаграждение при бизнес комбинация. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква е)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Справедливата стойност на цялото прехвърлено възнаграждение към датата на придобиване [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Свързани с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Размерът на свързаните с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Свързани с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Размерът на свързаните с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, биологични активи

Увеличението на биологичните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква д)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнали от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи и репутация

Увеличението на нематериалните активи и репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; нематериални активи и репутация]

обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи, различни от репутацията

Увеличението на нематериалните активи, различни от репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Увеличението на инвестиционните имоти, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква б), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Придобивания чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат на придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Придобивания чрез бизнес комбинации, други провизии

Увеличението на другите провизии, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; други провизии]

обичайна практика: МСС 37, параграф 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Увеличението на имотите, машините и съоръженията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), подточка iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Увеличението на презастрахователните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Действителни претенции, възникващи от договори в обхвата на МСФО 17

Размерът на действителните претенции, възникващи от договори в обхвата на МСФО 17.

оповестяване: МСФО 17, параграф 130 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Актюерски допускания за нормите на дисконтиране

Нормата на дисконтиране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Актюерско допускане за нормите на дисконтиране [member]

Този член обозначава нормите на дисконтиране, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните проценти на инфлация

Очакваният процент на инфлация, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Актюерско допускане относно очакваните проценти на инфлация [member]

Този член обозначава очакваните проценти на инфлация, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите

Очакваният темп на увеличение на пенсиите, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите [member]

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на пенсиите, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата

Очакваният темп на увеличение на работната заплата, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата [member]

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на работната заплата, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Актюерско допускане относно продължителността на живота след пенсиониране

Продължителността на живота след пенсиониране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Актюерско допускане относно продължителността на живота след пенсиониране [member]

Този член обозначава продължителността на живота след пенсиониране, използвана като актюерско допускане. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Актюерско допускане относно темповете на прираст на медицинските разходи

Темпът на прираст на медицинските разходи, използван като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Актюерско допускане относно темповете на прираст на медицинските разходи [member]

Този член обозначава темповете на прираст на медицинските разходи, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Актюерско допускане относно коефициентите на смъртност

Коефициентът на смъртност, използван като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Актюерско допускане относно коефициентите на смъртност [member]

Този член обозначава коефициентите на смъртност, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Актюерско допускане относно възрастта на пенсиониране

Възрастта на пенсиониране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Актюерско допускане относно възрастта на пенсиониране [member]

Този член обозначава възрастта на пенсиониране, използвана като актюерско допускане. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Актюерски допускания [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Актюерски допускания [member]

Този член обозначава всички актюерски допускания. Актюерските допускания представляват непредубедените и взаимно съвместими най-добри оценки на предприятието на демографските и финансовите променливи, които определят крайната цена за предоставянето на доходи след приключване на трудовите правоотношения. Той представлява и стандартната стойност за оста „Актюерски допускания“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени в демографските допускания, нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Демографските допускания се отнасят до такива въпроси като: а) смъртност; б) равнища на текучеството на наетите лица, нетрудоспособността и преждевременното пенсиониране; в) дела на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; г) дела на членовете по плана, които ще изберат всеки един наличен вариант на плащане, съгласно условията на плана; и д) размерите на претенциите (вземанията) по плановете за медицинско обслужване. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени във финансовите допускания, нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Финансовите допускания се отнасят до такива въпроси като: а) нормата на дисконтиране; б) нивата на доходите, с изключение на всички разходи за тях, които се покриват от наетите лица, и бъдещи заплати; в) в случай на доходи, свързани с медицинско обслужване, бъдещи разходи за медицинско обслужване, включително разходи за разглеждане на претенциите (т.е. разходите, които ще бъдат направени при разглеждането и разрешаването на претенциите, включително правни такси и възнаграждения на специалистите по определяне на обезщетенията по претенции); и г) дължимите от плана данъци върху вноските, свързани с трудовия стаж, преди датата на отчитане, или доходи, произтичащи от този трудов стаж. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка (iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от корекции въз основа на опита, нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Корекциите въз основа на опита третират ефектите от разликите между предходните актюерски допускания и действителните събития. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

обичайна практика: МСС 19, параграф 141, буква в)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Актюерска настояща стойност на обещаните пенсионни доходи

Настоящата стойност на очакваните плащания по плана за пенсионно осигуряване на настоящи и пенсионирани наети лица, свързани с вече положения трудов стаж.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква г)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Допълнителен коректив, признат в печалбата или загубата, коректив за за кредитните загуби от финансови активи

Размерът на допълнителния коректив за кредитни загуби от финансови активи, призната в печалбата или загубата. [вж. Коректив за кредитните загуби от финансови активи]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 16 – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Допълнително оповестявани данни за сумите, признати към датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Допълнително оповестявани данни, свързани с отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск, когато оповестените количествени данни не са представителни.

оповестяване: МСФО 7, параграф 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Допълнителна информация за застрахователните договори [text block]

Допълнителна информация за застрахователните договори, която е необходима за постигането на целта на изискванията за оповестяване по МСФО 17. [вж. Застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 17, параграф 94 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинация

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинации, необходима за изпълнение на целите на МСФО 3. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Допълнителна информация за естеството и промените в рисковете, свързани с дялови участия в структурирани предприятия [text block]

Оповестяването на допълнителна информация за естеството на и промените в рисковете, свързани с дялови участия в структурирани предприятия.

оповестяване: МСФО 12, параграф Б25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции, необходима за удовлетворяване на изискванията за оповестяване по МСФО 2. [вж. споразумения за плащане на базата на акции [member]]

оповестяване: МСФО 2, параграф 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Допълнителна информация [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация

Размерът на допълнителните условни пасиви, признати в бизнес комбинации. [вж. Условни пасиви, признати в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]; Условни пасиви [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции)

Получената сума или вземането от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции) [member]

Този член обозначава получените суми от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Допълнителни провизии, други провизии

Размерът на допълнителните други направени провизии. [вж. други провизии]

оповестяване: МСС 37, параграф 84, буква б)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Допълнителни провизии, други провизии [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Допълнително признаване, репутация

Стойността на признатата допълнителна репутация, с изключение на репутацията, включена в група за освобождаване, която при придобиване, отговаря на критериите да бъде класифицирана като държана за продажба, в съответствие с МСФО 5. [вж. Репутация; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), подточка ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Добавки от придобивания, инвестиционни имоти

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от придобивания. [вж. Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Добавки от покупки, биологични активи

Размерът на добавките към биологичните активи, произтичащи от покупки. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква б)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Добавки от последващ разход, признат като актив, биологични активи

Размерът на добавките към биологичните активи, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Биологични активи]

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Добавки от последващ разход, признат като актив, инвестиционни имоти

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Добавки, инвестиционни имоти [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат от добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации. [вж. Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Бизнес комбинации [member]]

пример: МСФО 4, НИ37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи

Размерът на добавките към биологичните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, нематериални активи, различни от репутацията

Размерът на добавките към нематериалните активи, различни от репутацията, различни от тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Размерът на добавките към имотите, машините и съоръженията, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д, подточка i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Размерът на добавките към презастрахователните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Добавки към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори

Размерът на добавките към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени данъчни активи; Финансови инструменти, клас [member]; Нетекущи активи; Видове застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 8, параграф 24, буква б), оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква д)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Добавки към активи с право на ползване

Размерът на добавките към активите с право на ползване. [вж. Активи с право на ползване]

оповестяване: МФСО 16, параграф 53, буква з)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Адрес на управление на предприятието

Адресът, който е вписаният адрес на управление на предприятието.

оповестяване: МСС 1, параграф 138, буква а)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Адресът, на който могат да бъдат получени консолидираните финансови отчети

Адресът, на който могат да бъдат получени консолидираните финансови отчети, отговарящи на МСФО, на крайното или междинно предприятие майка. [вж. Консолидиран [member]; МСФО [member]]

оповестяване: МСС 27, параграф 16, буква а)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Коригиран среднопретеглен брой обикновени акции в обращение

Среднопретегленият брой обикновени акции в обращение плюс среднопретегления брой обикновени акции, които биха били емитирани при конвертиране на всички потенциални обикновени акции с ефект на намаляване на стойността в обикновени акции. [вж. Обикновени акции [member]; Среднопретеглена величина [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 70, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Корекции за разходите за амортизация за нематериални активи

Корекции за разходите за амортизация за нематериални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната цена на придобиване или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Корекции за текущите данъци за предходни периоди

Корекции на разходите (приходите) за данъци, признати през периода за текущи данъци за предходни периоди.

пример: МСС 12, параграф 80, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на деривативните финансови активи

Корекции за намалението (увеличението) на деривативните финансови активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на финансовите активи, държани за търгуване

Корекции за намалението (увеличението) на финансовите активи, държани за търгуване за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови активи; Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата, класифицирани като държани за търгуване; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на материалните запаси

Корекции за намалението (увеличението) на материалните запаси за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към банки

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към банки за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към банки; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към клиенти

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към клиенти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към клиенти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на другите активи

Корекции за намалението (увеличението) на другите активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на другите текущи активи

Корекции за намалението (увеличението) на другите текущи активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на другите оперативни вземания

Корекции за намалението (увеличението) на другите оперативни вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем

Корекции за намалението (увеличението) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Насрещни споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на търговските вземания

Корекции за намалението (увеличението) на търговските вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Корекции за намалението (увеличението) на търговските и другите вземания

Корекции за намалението (увеличението) на търговските и другите вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Корекции за разходите за отсрочени данъци

Корекции за разходите за отсрочени данъци за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи (приходи) за (от) отсрочени данъци; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Корекции за отсрочените данъци за предходни периоди

Корекции на разходите (приходите) за (от) данъци, признати през периода за отсрочения данък за предходни периоди.

обичайна практика: МСС 12, параграф 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), признати в печалбата или загубата

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Корекции за разходитe за амортизация за материални активи

Корекции за разходите за амортизация за материални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Корекции за приходите от дивиденти

Корекции за приходите от дивиденти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от дивиденти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Корекции за финансовите разходи

Корекции за финансовите разходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови разходи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква в)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Корекции за финансовите приходи

Корекции за финансовите приходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Корекции за финансовите приходи (разходи)

Корекции за нетните финансови приходи или разходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи (разходи); Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Корекции за печалбите (загубите) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия

Корекции за печалбите (загубите) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Съвместни предприятия [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Корекции за печалбите (загубите) при освобождавания, имоти, машини и съоръжения

Корекции за печалбите (загубите) при освобождавания от имоти, машини и съоръжения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Имоти, машини и съоръжения; Освобождавания, имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Корекции за печалбите (загубите) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба, биологични активи

Корекции за печалбите (загубите) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на биологични активи, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Корекции за печалбите (загубите) от промяна в справедливата стойност на деривативни инструменти

Корекции за печалбите (загубите) от промените в справедливата стойност на деривативните инструменти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. По справедлива стойност [member]; Деривативни инструменти [member]; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Корекции за печалбите (загубите) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти

Корекции за печалбите (загубите) при промяна на справедливата стойност на инвестиционните имоти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиционни имоти; Печалба (загуба) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка, призната в печалбата или загубата, репутация

Корекции за загубата от обезценка на репутацията, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Репутация; Загуба от обезценка; Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, активи за проучване и оценка

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на активите за проучване и оценка, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Активи за проучване и оценка [member]; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, материални запаси

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на материалните запаси, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, заеми и авансови плащания

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на заемите и авансовите плащания, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на имотите, машините и съоръженията, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, търговски и други вземания

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на търговски и други вземания, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Корекции за разходите за данъка върху дохода

Корекции за разходите за данъка върху дохода за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 7, параграф 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи за бъдещи периоди; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от банки

Корекции за намалението (увеличението) на депозитите от банки за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от банки; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от клиенти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на задължения за доходи на наети лица

Корекции за увеличението (намалението) на задълженията за доходи на наети лица за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови пасиви; Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата и отговарящи на определението за „държани за търгуване“; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Пасиви по инвестиционни договори; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Споразумения за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други задължения; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Други провизии [member]]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Корекции за разходите за лихви

Корекции за разходите за лихви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за лихви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Корекции за приходите от лихви

Корекции за приходите от лихви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от лихви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Нетекущи активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Корекции за провизии

Корекции за провизиите за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Провизии; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Корекции за равняване на печалбата (загубата)

Корекции за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Корекции за равняване на печалбата (загубата) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Корекции за плащанията на базата на акции

Корекции за плащанията на базата на акции за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Корекции за нереализираните валутни загуби (печалби)

Корекции за нереализираните валутни загуби (печалби) за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Корекции за равняване на печалбата (загубата), с изключение на промените в оборотния капитал

Корекции, с изключение на промените в оборотния капитал, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Съвкупна корекция в балансовите стойности на инвестициите, отчетени съгласно предишните ОСП

Размерът на съвкупните корекции в балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП на инвестициите, направени от предприятието в дъщерни, съвместни или асоциирани предприятия и отчетени в първите му финансови отчети по МСФО. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Балансова стойност [member]; Съвместни предприятия [member]; Предишни ОСП [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия; МСФО [member]]

оповестяване: МСФО 1, параграф 31, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Корекция на средната пазарна консенсусна цена, входящи данни за оценяването [member]

Този член обозначава корекция на средната пазарна консенсусна цена, използвана като входящи данни за оценяването.

пример: МСФО 13, параграф Б36, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции за изчисляване на печалбата (загубата), полагаща се на притежателите на обикновени акции в предприятието майка. [вж. Привилегировани акции [member]; Печалба (загуба)]

пример: МСС 33, Пример 12, Изчисление и представяне на основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност (всеобхватен пример), пример: МСС 33, параграф 70, буква а)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Административни разходи

Размерът на разходите, които предприятието класифицира като административни.

пример: МСС 1, параграф 103, оповестяване: МСС 1, параграф 99, оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка vi)

ifrs-full

Авансови плащания

X instant, credit

Получени авансови плащания

Размерът на плащанията, получени за стоки или услуги, които ще бъдат доставени в бъдеще.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Разходи за реклама

Размерът на разходите, произтичащи от реклама.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]

Този член обозначава съвкупната корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП. [вж. Балансова стойност [member]; Предишни ОСП [member]]

оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква б)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Съвкупна стойност на продължаващите и преустановените дейности [member]

Този член обозначава съвкупната стойност на продължаващите и преустановените дейности. [вж. Преустановени дейности [member]; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 5, Представяне и оповестяване

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Съвкупна разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената по сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата

Съвкупната разлика между първоначално признатата справедлива стойност и цената по сделката за финансови инструменти, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 28, буква б)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Съвкупна балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Този член обозначава съвкупната балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Асоциирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 21, буква в), подточка ii), оповестяване: МСФО 4, параграф 39М, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9, оповестяване: МСФО 4, параграф 39Й, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Съвкупност от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени [member]

Точи член обозначава съвкупността от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Съвкупност от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Този член обозначава съвкупността от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Съвместни предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 21, буква в), подточка i), оповестяване: МСФО 4, параграф 39М, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9, оповестяване: МСФО 4, параграф 39Й, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Съвкупно оценяване (измерване) [member]

Този член обозначава всички видове оценявания (измервания). Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Оценяване“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Съвкупни времеви диапазони [member]

Този член обозначава съвкупните времеви диапазони. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Падеж“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 1, параграф 61, оповестяване: МСФО 15, параграф 120, буква б), подточка i), оповестяване: МСФО 16, параграф 97, оповестяване: МСФО 16, параграф 94, оповестяване: МСФО 17, параграф 109 – в сила от 1.1.2021 г., оповестяване: МСФО 17, параграф 120 – в сила от 1.1.2021 г., оповестяване: МСФО 17, параграф 132, буква б) – в сила от 1.1.2021 г., пример: МСФО 7, параграф Б11, пример: МСФО 7, параграф Б35, оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква а)

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Сбор на единиците, генериращи парични потоци, за които стойността на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна [member]

Този член означава сбора на единиците, генериращи парични потоци, за които стойността на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна. [вж. Единици, генериращи парични потоци [member]; Репутация; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 36, параграф 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Сбор на справедливите стойности [member]

Този член обозначава сбора на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Справедлива стойност като приета стойност“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква а)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Селскостопанска продукция по групи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Селскостопанска продукция, група [member]

Този член обозначава всички видове селскостопанска продукция, разпределена по групи. Той представлява и стандартната стойност за оста „Селскостопанска продукция по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Текуща селскостопанска продукция]

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (ii)

ifrs-full

Въздухоплавателни средства

X instant, debit

Въздухоплавателни средства

Стойността на имотите, машините и съоръженията, представляващи въздухоплавателни средства, използвани в дейностите на предприятието.

пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AircraftMember

member

Въздухоплавателни средства [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи въздухоплавателни средства, които предприятието държи за използване в дейностите си. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Права за кацане на летище [member]

Този член обозначава правата за кацане на летище.

обичайна практика: МСС 38, параграф 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Всички нива в йерархията на справедливите стойности [member]

Този член обозначава всички нива в йерархията на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Нива в йерархията на справедливите стойности“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 19, параграф 142, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Всички други сегменти [member]

Този член обозначава стопанските дейности и оперативните сегменти, които не се отчитат.

оповестяване: МСФО 15, параграф 115, оповестяване: МСФО 8, параграф 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Коректив за кредитните загуби от финансови активи

Размерът на коректива, използван за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 16 – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Коректив за кредитните загуби [member]

Този член обозначава коректива, използван за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби.

обичайна практика: МСС 12, параграф 81, буква ж)

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Всички години на застрахователните претенции [member]

Този член обозначава всички години на застрахователните претенции. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Години на застрахователните претенции“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСФО 17, параграф 130 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Амортизация на нематериални активи, активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти

Размерът на амортизацията за нематериални активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти. [вж. Активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти; Разходи за амортизация за нематериални активи]

оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква б)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Амортизация на нематериални активи, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Размерът на амортизацията за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Видове застрахователни договори [member]]

пример: МСФО 4, НИ39, буква в) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Разходи за амортизация за нематериални активи

Размер на разходите за амортизация за нематериални активи. Амортизацията е системното разпределяне на амортизируемите стойности на нематериалните активи през техния полезен живот.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Амортизация, нематериални активи, различни от репутация

Размерът на амортизацията на нематериалните активи, различни от репутацията. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д), подточка (vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Метод на амортизация, нематериални активи, различни от репутация

Методът на амортизация, използван за нематериалните активи, различни от репутацията, с ограничен полезен живот. [вж. Нематериални активи, различни от репутация; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква б)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Амортизация на загубите (печалбите), възникващи при купуване на презастраховка

Размерът на амортизацията на отсрочените загуби (печалби), възникващи при покупка на презастраховка. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Печалби (загуби), признати в печалбата или загубата, при покупка на презастраховка]

оповестяване: МСФО 4, параграф 37, буква б), подточка ii) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Амортизационна норма, нематериални активи, различни от репутацията

Амортизационната норма, използвана за нематериалните активи, различни от репутацията. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква а)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Деривативни инструменти [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква б)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Деривативни инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Сума, с която е намалено кредитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно

Сумата, с която е намалено кредитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно. [вж. Кредитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Сума, с която е намалено дебитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно

Сумата, с която е намалено дебитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно. [вж. Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Сума, с която възстановимата стойност на единица превишава нейната балансова стойност

Сумата, с която възстановимата стойност на единица (група от единици), генерираща(и) парични потоци, превишава нейната балансова стойност. [вж. Балансова стойност [member]; Единици, генериращи парични потоци [member]]

оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подточка i), оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д, подточка i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Сума, с която стойност, дадена на ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата стойност

Сумата, с която стойността, която е била дадена на ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата ѝ стойност. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подточка iii), оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д), подточка iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Сума, платена от предприятие за предоставяне на услуги, свързани с ключов ръководен персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие

Сумата, платена от предприятието за предоставяне на услуги, свързани с ключов ръководен персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие. [вж. Ключов ръководен персонал на предприятието или предприятието майка [member]; Отделни управляващи предприятия [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 18А

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Сума на прекласификациите или промените в представянето

Сумата, която се прекласифицира, когато предприятието промени класификацията или представянето в своите финансови отчети.

оповестяване: МСС 1, параграф 41, буква б)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Сума, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансов пасив

Сумата, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансови пасиви, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква г)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване

Сумата, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, представена като отделна статия в печалбата или загубата.

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква а) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, новоопределени финансови активи

Сумата, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, свързана с новоопределени финансови активи, като се приложи подходът на припокриване.

оповестяване: МСФО 4, параграф 39Л, буква е), подточка i) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Сума, прекласифицирана в другия всеобхватен доход от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Сума, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Други резерви; Друг всеобхватен доход; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38, пример: МСФО 5, Пример 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба [member]

Този член обозначава компонент на собствения капитал, произтичащ от суми, които са признати в другия всеобхватен доход и натрупани в собствения капитал, свързани с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38, пример: МСФО 5, Пример 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Сума, извадена от резерва за хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за хеджиране на парични потоци]

оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.11, буква г), подточка i), оповестяване: МСФО 7, параграф 24Д, буква а)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Сума, извадена от резерва за промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута]

оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Сума, извадена от резерва за промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори]

оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Сума, извадена от резерва за промяна във времевата стойност на опции и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна във времевата стойност на опции и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна във времевата стойност на опции]

оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.15, буква б), подточка i)

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Сума, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9, финансови активи, за които се прилага подходът на припокриване

Сумата, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9 за финансови активи, за които се прилага подходът сна припокриване.

оповестяване: МСФО 4, параграф 39Л, буква г), подточка i) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Суми, произтичащи от застрахователни договори [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСС 4, Оповестяване – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Изразходени суми, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни раздходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнало от изразходените суми по тези разходи. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

пример: МСФО 4, НИ39, буква б) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Платими при поискване дължими суми, произтичащи от договори в обхвата на МСФО 17

Платимите при поискване дължими суми, произтичащи от договори в обхвата на МСФО 17.

оповестяване: МСФО 17, параграф 132, буква в), в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Дължими суми, сделки между свързани лица

Дължимите суми, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 20, оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Други дължими на приобретателя суми във връзка с прехвърлените активи

Дължимите на приобретателя суми във връзка с прехвърлените финансови активи, различни от недисконтираните изходящи парични потоци, които биха или може да бъдат необходими за обратно изкупуване на отписани финансови активи (например, цената на упражняване в споразумението за опция). [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Д, буква г)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Вземания, сделки между свързани лица

Вземанията, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 20, оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Суми, признати към датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Признати суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Признатите суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква И, подточка iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, преди данъчно облагане

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, преди данъчно облагане. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, с приспаднати данъци

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, с приспаднати данъци. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана, прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи

Сумите, които са обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви

Сумите, които са обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви. [вж. Финансови пасиви]

оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение прихващатрамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Сума, която би била прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, ако прилагането му не бе отменено за тези финансови активи

Сумата, която би била прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, ако прилагането на подхода на припокриване не бе отменено за финансовите активи.

оповестяване: параграф 39Л, буква е), подточка ii) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Сума, която би била отчетена в печалбата или загубата, ако се приложи МСС 39, финансови активи, към които се прилага подходът на припокриване

Сумата, която би била отчетена в печалбата или загубата за финансовите активи, за които се прилага подходът на припокриване, ако се приложи МСС 39.

оповестяване: параграф 39Л, буква г), подточка ii) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Анализ на възрастта на финансовите активи, които са просрочени, но не са обезценени [text block]

Анализ на възрастта на финансови активи, които са просрочени, но не са обезценени. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 37, буква а) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка [text block]

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Външни кредитни класове [member]]

пример: МСФО 7, НИ23, буква а) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 7, параграф 36, буква в) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка [text block]

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Вътрешни кредитни класове [member]]

пример: МСФО 7, НИ23, буква а) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 7, параграф 36, буква в) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени [text block]

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени, включително факторите, които предприятието взема предвид, когато определя, че те са обезценени. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Анализ на приходите и разходите [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Обявление на план за прекратяване на дейност [member]

Този член обозначава обявлението на план за прекратяване на дейност.

пример: МСС 10, параграф 22, буква б)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране [member]

Този член обозначава обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране.

пример: МСС 10, параграф 22, буква д)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Приложима данъчна ставка

Приложимата ставка на данъка върху дохода.

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Площ на земята, използвана за селскостопански дейности

Площта на земята, използвана за селскостопански дейности от предприятието.

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (i)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Притежавани дългови инструменти, обезпечени с активи

Размерът на държаните дългови инструменти, които са обезпечени с базови активи. [вж. Държани дългови инструменти]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Финансирания, обезпечени с активи [member]

Този член обозначава финансиранията, обезпечени с активи.

пример: МСФО 12, параграф Б23, буква б)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Обезпечени с активи ценни книжа, сума като част от справедливата стойност на активите по план

Сумата, с която ценните книжа, обезпечени с базови активи, допринасят за справедливата стойност на активите по план с дефинирани доходи. [вж. Активи по план, по справедлива стойност; Планове с дефинирани доходи [member]]

пример: МСС 19, параграф 142, буква ж)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Активи, признати за очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация

Размерът на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на условни пасиви, признати в бизнес комбинация. [вж. Условни пасиви [member]; Очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в), оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква й)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Активи, признати за очаквано възстановяване, други провизии

Размерът на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на други провизии. [вж. Очаквано възстановяване, други провизии; Други провизии]

оповестяване: МСС 37, параграф 85, буква в)

ifrs-full

Активи

X instant, debit

Активи

Изтича на 1.1.2020 г.: Размерът на ресурсите: а) контролирани от предприятието в резултат от минали събития; и б) от които се очаква, че предприятието ще има бъдещи икономически ползи.

В сила от 1.1.2020 г.: Размерът на настоящ икономически ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития. Икономически ресурс е право, което може да произведе икономически ползи.

оповестяване: МСС 1, параграф 55, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а), оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б), оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква д), оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква в), оповестяване: МСФО 8, параграф 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Активи и пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 1, параграф 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [member]

Този член обозначава активите и пасивите, които са класифицирани като държани за продажба. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Активи и пасиви [member]

Този член обозначава активите и пасивите. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви“, ако не се използва друг член. [вж. Активи; Пасиви]

оповестяване: МСС 1, параграф 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Активи и пасиви, некласифицирани като държани за продажба [member]

Този член обозначава активите и пасивите, които не са класифицирани като държани за продажба. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба“, ако не се използва друг член. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Активи и дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени

Размерът на активите и дебитните салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени. [вж. Активи; Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Активи, произтичащи от проучване и оценка на минерални ресурси

Размерът на активите, произтичащи от търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридически права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата осъществимост и търговската приложимост на добиването на минералните ресурси.

оповестяване: МСФО 6, параграф 24, буква б)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Активи, произтичащи от застрахователни договори

Размерът на признатите активи, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Държано обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Справедливата стойност на държаното обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква а)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Държани активи за хеджиране на пасиви, възникващи от финансови дейности [member]

Този член обозначава държаните активи за хеджиране на пасиви, възникващи от финансови дейности. [вж. Активи; Пасиви, възникващи от финансови дейности]

пример: МСС 7, параграф В, Равнение на пасивите, произтичащи от финансови дейности, пример: МСС 7, параграф 44В

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Активи минус текущи пасиви

Размерът на активите, намален с размера на текущите пасиви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Активи минус текущи пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Активи (пасиви) на план за доходи (осигуряване)

Размерът на активите на план за пенсионно осигуряване, намалена с пасивите, различни от актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква а)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Активи, придобити посредством влизане във владение на обезпечение или други форми на кредитно подобрение

Размерът на активите, придобити от предприятието посредством влизане във владение на обезпечение, на което е притежател, или на други форми на кредитно подобрение (например гаранции). [вж. Гаранции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 38, буква а)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Активи на план за доходи (осигуряване)

Размерът на активите, държани от планове за пенсионно осигуряване. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]]

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква а), подточка i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Активи, различни от паричните средства или техните еквиваленти, в придобито или прехвърлено дъщерно предприятие или стопански субекти

Размерът на активите в дъщерни предприятия или други стопански субекти, върху които контролът е придобит или изгубен. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

оповестяване: МСС 7, параграф 40, буква г)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Активи, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти

Размерът на активите, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти. Разходите за постигане на договор с клиент са допълнителните разходи за постигане на договора, които предприятието не би направило, ако договорът не бе постигнат. Разходите за изпълнение на договор с клиент са разходите, които са свързани пряко с договор или с очакван договор, който предприятието може да определи конкретно.

оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква а)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Активи, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка със структурирани предприятия

Размерът на активите, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка с неговите дялови участия в структурирани предприятия. [вж. Активи; Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 29, буква а)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Продадено или повторно заложено обезпечение при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Справедливата стойност на продадено или повторно заложено обезпечение, което може да се продава или залага повторно при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква б)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Активи, които предприятието продължава да признава

Размерът на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Активи, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Размерът на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Активи, към които се прилагат значителни ограничения

Размерът на активите в консолидираните финансови отчети на групата, към които се прилагат значителни ограничения (например законови, договорни и регулаторни ограничения) върху способността на предприятието да има достъп или да използва активите.

оповестяване: МСФО 12, параграф 13, буква в)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Активи, прехвърлени на структурирани предприятия, към момента на прехвърляне

Сумата, към момента на прехвърляне, на всички активи, прехвърлени на структурирани предприятия. [вж. Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 27, буква в)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Активи по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Размерът на активите по издадени застрахователни и презастрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

пример: МСС 1, параграф 55 – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, НИ20, буква б) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Активи по прехвърлено презастраховане

Размерът на активите по презастрахователни договори, по които притежателят на полицата е предприятието.

пример: МСС 1, параграф 55 – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, НИ20, буква в) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Активи със значителен риск от съществени корекции в рамките на следващата финансова година

Размерът на активите, за които са направени допускания, които крият значителен риск от съществени корекции на стойността на тези активи в рамките на следващата финансова година.

оповестяване: МСС 1, параграф 125, буква б)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава

Размерът на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Размерът на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Асоциирани предприятия [member]

Този член обозначава предприятията, върху които инвеститорът има значително влияние.

оповестяване: МСС 24, параграф 19, буква г), оповестяване: МСС 27, параграф 17, буква б), оповестяване: МСС 27, параграф 16, буква б), оповестяване: МСФО 12, параграф Б4, буква г), оповестяване: МСФО 4, параграф 39М, буква а) – в сила от първото прилагане на МСФО 9, оповестяване: МСФО 4, параграф 39Й, буква а) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

AtCostMember

member

По себестойност или цена на придобиване [member]

Този член обозначава оценяването по себестойност или цена на придобиване. Себестойността или цената на придобиване е размера на платените парични средства или техни еквиваленти или справедливата стойност на друго възнаграждение, дадено за придобиване на актив в момента на неговото придобиване или изграждане, или, когато е приложимо, сумата, приписвана на този активпри първоначалното му признаване в съответствие с особените изисквания на други МСФО.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСС 41, параграф 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

По себестойност или цена на придобиване или в съответствие с МСФО 16 в рамките на модела на справедливата стойност [member]

Този член обозначава оценяване по себестойност или цена на придобиване или в съответствие с МСФО 16, когато моделът на справедливата стойност се използва от предприятието като цяло за оценяване на един клас активи. [вж. По себестойност или цена на придобиване [member]]

оповестяване: МСС 40, параграф 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

По справедлива стойност [member]

Този член обозначава оценяване, базирано на справедливата стойност. Справедливата стойност е цената, която би била получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Възнаграждения на одиторите

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Възнаграждения на одиторите [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Възнаграждения на одиторите за одитни услуги

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за одитни услуги.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Възнаграждения на одиторите за други услуги

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за услуги, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Възнаграждения на одиторите за данъчни услуги

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за данъчни услуги.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Одобрени поети капиталови задължения, за които няма сключен договор

Размерът на поетите капиталови задължения, които са одобрени от предприятието, но за които предприятието не е сключило договор. [вж. Поети капиталови задължения]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Финансови активи на разположение за продажба [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Средна ефективна данъчна ставка

Разходите (приходите) за (от) данъци, разделени на счетоводната печалба. [вж. Счетоводна печалба]

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Среден обменен курс

Средният обменен курс, използван от предприятието. Обменен курс е съотношението, в което се обменят две валути.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Среден брой на наетите лица

Средният брой на персонала, нает от предприятието за даден период.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Средна цена на хеджиращ инструмент

Средната цена на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Среден курс (цена) на хеджиращ инструмент

Средният курс (цена) на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Салда по разплащателни сметки от клиенти

Размерът на салдата по разплащателните сметки на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Салда по безсрочни депозити от клиенти

Размерът на салдата по безсрочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Салда по други депозити от клиенти

Размерът на салдата в депозитните сметки на клиенти, държани от предприятието, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Салда по срочни депозити от клиенти

Размерът на салдата по срочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Салда в банки

Размерът на паричните салда, държани в банки.

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Активи по банкови акцепти

Размерът на банковите акцепти, признати като активи.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Пасиви по банкови акцепти

Размерът на банковите акцепти, признати като пасиви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Банкови и подобни такси

Размерът на банковите и подобните такси, признати от предприятието като разход.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Салда по сметки в централни банки, с изключение на задължителни депозити по резерви

Размерът на салдата по сметки, държани в централни банки, с изключение на депозитите за задължителните резерви. [вж. Депозити за задължителните резерви в централни банки]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Получени заеми от банки, недисконтирани парични потоци

Размерът на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с получени заеми от банки. [вж. Получени заеми]

пример: МСФО 7, параграф Б11Г, пример: МСФО 7, НИ31А

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Притежавани банкови дългови инструменти

Стойността на дълговите инструменти, държани от предприятието, които са издадени от банка. [вж. Държани дългови инструменти]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Други банкови споразумения, класифицирани като парични еквиваленти

Класификация на паричните еквиваленти, представляващи банкови споразумения, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение. [вж. Парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Банкови овърдрафти

Сумата, която е била изтеглена от сметка в превишение на наличното парично салдо. Това се разглежда като краткосрочно отпускане на кредит от банката. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност

Размерът на нетната печалба на акция, когато оценките на основната и намалената стойност са равни. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, свързано с печалбата или загубата, и нетно движение на свързания отсрочен данък; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Основна нетна печалба на акция и нетна печалба на акция с намалена стойност [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция

Размерът на печалбата (загубата), полагаща се на притежателите на обикновени акции в предприятието майка (числител), разделена на среднопретегления брой обикновени акции в обращение през периода (знаменател).

оповестяване: МСС 33, параграф 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Основна нетна печалба на акция [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Описание на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави

Описанието на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави. [вж. Приходи]

оповестяване: МСФО 8, параграф 33, буква а)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Биологични активи носители [member]

Този член обозначава биологичните активи носители. Биологичните активи носители са всички онези, които не са биологични активи за потребление. [вж. Биологични активи; Биологични активи за потребление [member]]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Растения носители

Стойността на имотите, машините и съоръженията, представляващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, подточка i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Растения носители [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, подточка i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Изплатени или дължими доходи

Размерът на изплатените или дължимите доходи за плановете за пенсионно осигуряване.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Най-добра приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за придобити вземания

Най-добра приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за вземания, придобити в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква з), подточка (iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Биологични активи

Стойност на живите животни или растения, признати като активи.

оповестяване: МСС 1, параграф 54, буква е), оповестяване: МСС 41, параграф 50, пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Биологични активи, възраст [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по възраст. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по възраст“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Биологични активи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Биологични активи по възраст [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Биологични активи по групи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 41, параграф 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Биологични активи по видове [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Биологични активи, група [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по групи. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Биологични активи [member]

Този член обозначава живите животни или растения. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи“, ако не се използва друг член.

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Биологични активи, заложени като обезпечение за задължения

Размерът на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква а)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Биологични активи, вид [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по видове. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по видове“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено

Размерът на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква а)

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Емитирани облигации

Стойността на емитираните от предприятието облигации.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Емитирани облигации, недисконтирани парични потоци

Размерът на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с емитираните облигации. [вж. Емитирани облигации]

пример: МСФО 7, параграф Б11Г, пример: МСФО 7, НИ31А

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Разходи по заеми [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Капитализирани разходи по заеми

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са пряко относими към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, и които са част от себестойността или цената на придобиване на този актив.

оповестяване: МСС 23, параграф 26, буква а)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Направени разходи по заеми

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Разходи по заеми, признати като разход

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са признати като разход.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

Получени заеми

X instant, credit

Получени заеми

Размерът на непогасените заети средства, които предприятието е задължено да изплати.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Получени заеми [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Получени заеми, корекция на базата на лихвения процент

Корекцията на базата (референтния лихвен процент), използвана за изчисляване на лихвения процент по получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Получени заеми по наименования [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Получени заеми по наименования [member]

Този член обозначава всички получени заеми, разпределени по наименования. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Получени заеми по наименования“, ако не се използва друг член. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Получени заеми, по вид [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Получени заеми, лихвен процент

Лихвеният процент по получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Получени заеми, база на лихвения процент

Базата (референтният лихвен процент), използвана за изчисляване на лихвения процент по заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Получени заеми, падежи

Падежите по получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Получени заеми, първоначална валута

Валутата, в която са деноминирани получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Получени заеми, признати към датата на придобиване

Размерът на получените заеми, признати към датата на придобиването, поети в бизнес комбинация. [вж. Получени заеми; Бизнес комбинации [member]]

обичайна практика: МСФО 3, параграф Б64, подточка i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Най-ниско ниво от диапазон [member]

Този член обозначава най-ниското ниво от даден диапазон.

пример: МСФО 13, ИП63, пример: МСФО 13, параграф Б6, оповестяване: МСФО 14, параграф 33, буква б), оповестяване: МСФО 17, параграф 120 – в сила от 1.1.2021 г., оповестяване: МСФО 2, параграф 45, буква г), обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Търговски наименования

Размерът на нематериалните активи, представляващи права по отношение на група от допълнителни активи, като например търговска марка (или марка за услуга) и свързаните с нея търговско име, формули, рецепти и технологически експертни познания. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква а)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Търговски наименования [member]

Този член обозначава клас нематериални активи, обозначаващи права по отношение на група от допълнителни активи, като например, търговска марка (или марка за услуга) и свързаните с нея търговско име, формули, рецепти и технологически експертни познания. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква а)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Права за излъчване [member]

Този член обозначава правата за излъчване (по радио и телевизия).

обичайна практика: МСС 38, параграф 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Разходи за брокерски възнаграждения

Размерът на разходите, признати за брокерски възнаграждения, начислявани на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Приходи от брокерски възнаграждения

Размерът на приходите, признати за брокерски възнаграждения, начислени от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Сгради

Стойността на имотите, машините и съоръженията, представляващи амортизируеми сгради и подобни структури за използване в дейности. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Сгради [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи амортизируеми сгради и подобни структури за използване в дейности. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Бизнес комбинации [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Бизнес комбинации [member]

Този член обозначава сделки или други събития, при които придобиващото предприятие получава контрол над един или повече стопански субекти. Понякога сделките, които се наричат „истински сливания“ или „сливания на равни“, също са бизнес комбинации, както се използва този термин в МСФО 3.

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Обезсилване на обратно изкупените акции

Стойността на собствените акции, обезсилени през периода. [вж. Обратно изкупени акции]

обичайна практика: МСС 1, параграф 106, буква г)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Поети капиталови задължения

Размерът на бъдещите капиталови разходи, които предприятието е поело задължението да направи.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Поети капиталови задължения [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Процент на капитализация, входящи данни за оценяването [member]

Този член обозначава процент на капитализация, използван като входящи данни за оценяването.

пример: МСФО 13, параграф 93, буква г), пример: МСФО 13, ИП63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Процент на капитализация на разходите по заеми, които са допустими за капитализация

Среднопретеглената стойност на лихвените и другите разходи, които предприятието прави във връзка с получените заеми, приложими към заемите на предприятието, които са непогасени през периода, с изключение на заемите, които са направени специално с цел придобиване на отговарящ на изискванията актив. [вж. Среднопретеглена величина [member]; Получени заеми]

оповестяване: МСС 23, параграф 26, буква б)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Капитализирани разходи за развойна дейност [member]

Този член обозначава клас нематериални активи, произтичащи от разходите за развойна дейност, капитализирани преди началото на търговското производство или ползване. Нематериален актив се признава само ако предприятието може да докаже всяко от следните: а) техническата осъществимост на завършването на нематериалния актив, така че да бъде готов за употреба или продажба; б) своето намерение да завърши нематериалния актив и да го използва или продаде; в) своята способност да използва или продаде нематериалния актив; г) начините, по които нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи. Наред с всичко останало, предприятието може да докаже съществуването на пазар за продукцията на нематериалния актив или за самия нематериален актив, или – ако той ще се използва вътрешно – за полезността на нематериалния актив; д) наличността на подходящи технически, финансови и други ресурси за завършване на развойната дейност и за употреба или продажба на нематериалния актив; и е) своята способност да оцени надеждно разходите, относими към нематериалния актив по време на неговото разработване.

обичайна практика: МСС 38, параграф 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Резерв за обратно изкупуване на капитал

Компонент от собствения капитал, представляващ резерва за обратно изкупуване на собствените акции на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Резерв за обратно изкупуване на капитал [member]

Този член обозначава компонент от собствения капитал, обозначаващ резерва за обратно изкупуване на собствените акции на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Капиталови изисквания [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 1, параграф 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Капиталови изисквания [member]

Този член обозначава капиталови изисквания, които предприятието трябва да изпълнява. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Капиталови изисквания“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 1, параграф 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Капиталов резерв

Компонент от собствения капитал, представляващ капиталовите резерви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Капиталов резерв [member]

Този член обозначава компонент от собствения капитал, обозначаващ капиталовите резерви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Балансова стойност, натрупана амортизация на материални активи, амортизация на нематериални активи и обезценка и брутна балансова стойност [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква г), оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква в), оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д), оповестяване: МСС 40, параграф 76, оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква в), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСС 41, параграф 54, буква е), оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, оповестяване: МСФО 7, параграф 35И, обичайна практика: МСФО 7, НИ29 – изтича на 1.1.2021 г., обичайна практика: МСФО 7, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Балансова стойност [member]

Този член означава стойността, с която даден актив е признат в отчета за финансовото състояние (след приспадане на всички натрупани амортизации на материални или нематериални активи и натрупаните към момента загуби от обезценка). Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Балансова стойност, натрупана амортизация на материални активи, амортизация на нематериални активи и обезценка и брутна балансова стойност“, ако не се използва друг член. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Загуба от обезценка]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д), оповестяване: МСС 40, параграф 76, оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, оповестяване: МСФО 7, параграф 35И, пример: МСФО 7, НИ29, буква а) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 7, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

Парични средства

X instant, debit

Парични средства

Размерът на паричните средства в брой и безсрочни депозити. [вж. Парични средства в брой]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Парични средства [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Парични авансови плащания и заеми от свързани лица

Входящият паричен поток от авансови плащания и заеми от свързани лица. [вж. Свързани лица [member]; Получени авансови плащания]

обичайна практика: МСС 7, параграф 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Парични авансови плащания и заеми, предоставени на други лица, класифицирани като инвестиционни дейности

Размерът на паричните авансови плащания и заеми, предоставени на други лица (с изключение на авансови плащания и заеми, предоставени от финансова институция), класифицирани като инвестиционни дейности.

пример: МСС 7, параграф 16, буква д)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Парични авансови плащания и заеми, предоставени на свързани лица

Изходящият паричен поток за авансови плащания и заеми, предоставени на свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

обичайна практика: МСС 7, параграф 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Парични средства и салда по сметки в централни банки

Размерът на паричните средства и салдата по сметки, държани в централни банки.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти

Размерът на паричните средства в брой и безсрочните депозити, заедно с краткосрочните, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в известни суми парични средства и които са свързани с незначителен риск от промени в стойността. [вж. Парични средства; Парични еквиваленти]

оповестяване: МСС 1, параграф 54, буква и), оповестяване: МСС 7, параграф 45, оповестяване: МСФО 12, параграф Б13, буква а)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Парични средства и парични еквиваленти [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти, сума като част от справедливата стойност на активите по план

Сумата, с която паричните средства и паричните еквиваленти допринасят за справедливата стойност на активите по план с дефинирани доходи. [вж. Парични средства и парични еквиваленти; Активи по план, по справедлива стойност; Планове с дефинирани доходи [member]]

пример: МСС 19, параграф 142, буква а)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти, класифицирани като част от група за освобождаване, държана за продажба

Размерът на паричните средства и паричните еквиваленти, които са класифицирани като част от група за освобождаване, държана за продажба. [вж. Парични средства и парични еквиваленти; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, недостъпни за ползване от групата

Размерът на значителните салда на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които са недостъпни за ползване от групата. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

оповестяване: МСС 7, параграф 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти, ако се различават от отчета за финансовото състояние

Размерът на паричните средства и паричните еквиваленти в отчета за паричните потоци, когато се различава от размера на паричните средства и паричните еквиваленти в отчета за финансовото състояние. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Парични средства и парични еквиваленти, ако се различават от отчета за финансовото състояние [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Парични средства и парични еквиваленти в дъщерни предприятия или в придобити или продадени стопански субекти

Размерът на паричните средства и паричните еквиваленти в дъщерни предприятия или други стопански субекти, върху които контролът е придобит или изгубен. [вж. Дъщерни предприятия [member]; Парични средства и парични еквиваленти]

оповестяване: МСС 7, параграф 40, буква в)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Парични средства и парични еквиваленти, признати към датата на придобиване

Размерът на паричните средства и паричните еквиваленти, придобити в бизнес комбинация и признати към датата на придобиване. [вж. Парични средства и парични еквиваленти; Бизнес комбинации [member]]

обичайна практика: МСФО 3, параграф Б64, подточка i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Заложено парично обезпечение, обхванато от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, което не се прихваща срещу финансови пасиви

Размерът на заложеното парично обезпечение, което е обхванато от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, което не се прихваща срещу финансови пасиви. [вж. Финансови пасиви]

пример: МСФО 7, НИ 40Г, пример: МСФО 7, параграф 13В, буква г), подточка (ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Получено парично обезпечение, обхванато от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, което не се прихваща срещу финансови активи

Размерът на полученото парично обезпечение, което е обхванато от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, което не се прихваща срещу финансови активи. [вж. Финансови активи]

пример: МСФО 7, НИ 40Г, пример: МСФО 7, параграф 13В, буква г), подточка (ii)

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Парични еквиваленти

Размерът на краткосрочните, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в известни суми парични средства и които са свързани с незначителен риск от промени в стойността.

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Парични еквиваленти [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Хеджиране на парични потоци [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Хеджиране на парични потоци [member]

Този член обозначава хеджиранията на изложеността на колебания на паричните потоци, които: а) може да бъдат отнесени към конкретен риск, свързан с признат актив или пасив (като например всички или някои бъдещи лихвени плащания по дълг с променлив лихвен процент) или прогнозна сделка с висока вероятност; и б) биха оказали влияние върху печалбата или загубата. [вж. Хеджирания [member]]

оповестяване: МСС 39, параграф 86, буква б), оповестяване: МСФО 7, параграф 24А, оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, оповестяване: МСФО 7, параграф 24В

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Парични потоци от продължаващи и преустановени дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Парични потоци от загуба на контрол върху дъщерни предприятия или други стопански субекти, класифицирани като инвестиционни дейности

Съвкупните парични потоци, произтичащи от загуба на контрол върху дъщерни предприятия или други стопански субекти, класифицирани като инвестиционни дейности. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

оповестяване: МСС 7, параграф 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) намаление (увеличение) на блокираните парични средства и парични еквиваленти

Входящите (изходящите) парични потоци, дължащи се на намаление (увеличение) на блокираните парични средства и парични еквиваленти. [вж. Блокирани парични средства и парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) намаление(увеличение) на краткосрочните депозити и инвестиции

Входящите (изходящите) парични потоци, дължащи се на намаление (увеличение) на краткосрочните депозити и инвестиции.

обичайна практика: МСС 7, параграф 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) проучване и оценка на минерални ресурси, класифицирани като инвестиционни дейности

Паричните потоци от (използвани в) търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридически права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата осъществимост и търговската приложимост на добиването на минералните ресурси, класифицирани като инвестиционни дейности.

оповестяване: МСФО 6, параграф 24, буква б)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) проучване и оценка на минерални ресурси, класифицирани като оперативни дейности

Паричните потоци от (използвани в) търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридически права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата осъществимост и търговската приложимост на добиването на минералните ресурси, класифицирани като оперативни дейности.

оповестяване: МСФО 6, параграф 24, буква б)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Парични потоци от (използвани във) финансови дейности

Паричните потоци от (използвани във) финансови дейности, които са дейности, водещи до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.

оповестяване: МСС 7, параграф 10, оповестяване: МСС 7, параграф 50, буква г)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Парични потоци от (използвани във) финансови дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани във) финансови дейности, продължаващи дейности

Паричните потоци от (използвани във) финансови дейности на предприятието, свързани с продължаващи дейности. [вж. Продължаващи дейности [member]; Парични потоци от (използвани във) финансови дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани във) финансови дейности, преустановени дейности

Паричните потоци от (използвани във) финансови дейности на предприятието, свързани с преустановени дейности. [вж. Преустановени дейности [member]; Парични потоци от (използвани във) финансови дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) увеличение (намаление) на текущите получени заеми

Входящите (изходящите) парични потоци, дължащи се на увеличение (намаление) на текущите получени заеми. [вж. Текущи получени заеми]

обичайна практика: МСС 7, параграф 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Парични потоци от (използвани за) увеличение на оперативния капацитет

Съвкупната сума на паричните потоци, които представляват увеличения на способността на предприятието да изпълнява оперативни дейности (например, оценена чрез единици продукция на ден).

пример: МСС 7, параграф 50, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) застрахователни договори

Паричните потоци от (използвани в) застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности

Паричните потоци от (използвани в) инвестиционни дейности, които са придобиването и освобождаването на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в паричните еквиваленти.

оповестяване: МСС 7, параграф 10, оповестяване: МСС 7, параграф 50, буква г)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности, продължаващи дейности

Паричните потоци от (използвани в) инвестиционните дейности на предприятието, свързани с продължаващи дейности. [вж. Продължаващи дейности [member]; Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности, преустановени дейности

Паричните потоци от (използвани в) инвестиционните дейности на предприятието, свързани с преустановени дейности. [вж. Преустановени дейности [member]; Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Парични потоци от (използвани за) поддържане на оперативния капацитет

Съвкупната сума на паричните потоци, които се изискват за поддържане на текущата способност на предприятието да изпълнява оперативни дейности (например, оценена чрез единици продукция на ден).

пример: МСС 7, параграф 50, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности

Паричните потоци от (използвани в) оперативните дейности, които са основните приходоносни дейности на предприятието и други дейности, които не са инвестиционни или финансови дейности. [вж. Приходи]

оповестяване: МСС 7, параграф 10, оповестяване: МСС 7, параграф 50, буква г)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности, продължаващи дейности

Паричните потоци от (използвани в) оперативните дейности на предприятието, свързани с продължаващи дейности. [вж. Продължаващи дейности [member]; Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности, преустановени дейности

Паричните потоци от (използвани в) оперативните дейности на предприятието, свързани с преустановени дейности. [вж. Преустановени дейности [member]; Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности]

оповестяване: МСФО 5, параграф 33, буква в)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Парични потоци от (използвани в) операции (дейности)

Паричните потоци от (използвани в) операциите (дейностите) на предприятието.

пример: МСС 7, параграф А, Отчет за паричните потоци на предприятие, различно от финансова институция, пример: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Парични потоци от (използвани в) операции (дейности), преди промените в оборотния капитал

Входящият (изходящият) паричен поток от операциите (дейностите) на предприятието, преди промените в оборотния капитал.

пример: МСС 7, параграф А, Отчет за паричните потоци на предприятие, различно от финансова институция, обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Парични потоци, използвани в дейности по проучване и разработка

Изходящите парични потоци за дейностите по проучване и разработка.

обичайна практика: МСС 7, параграф 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Парични потоци, използвани за получаване на контрол върху дъщерни предприятия или други стопански субекти, класифицирани като инвестиционни дейности

Съвкупните парични потоци, използвани за получаване на контрол върху дъщерни предприятия или други стопански субекти, класифицирани като инвестиционни дейности. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

оповестяване: МСС 7, параграф 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Парични средства в брой

Размерът на паричните средства, държани от предприятието. Тук не се включват безсрочните депозити.

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Изходящи парични потоци за лизинги

Изходящите парични потоци за лизинги.

оповестяване: МСФО 16, параграф 53, буква ж)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Платени парични средства, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Намалението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат от платени парични средства. [вж. Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори]

пример: МСФО 4, НИ37, буква в) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква д) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Парични плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, класифицирани като инвестиционни дейности

Изходящите парични потоци за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансови дейности.

пример: МСС 7, параграф 16, буква ж)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Парични постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, класифицирани като инвестиционни дейности

Входящият паричен поток от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или постъпленията са класифицирани като финансови дейности.

пример: МСС 7, параграф 16, буква з)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Парични постъпления от погасяването на авансови плащания и заеми, предоставени на други лица, класифицирани като инвестиционни дейности

Входящият паричен поток от погасяването на парични авансови плащания и заеми, предоставени на други лица (с изключение на авансовите плащания и заемитена финансова институция), класифицирани като инвестиционни дейности.

пример: МСС 7, параграф 16, буква е)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Парични постъпления от погасяването на авансови плащания и заеми, предоставени на свързани лица

Входящият паричен поток от погасяването в полза на предприятието на авансовите плащания и заемите, предоставени на свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

обичайна практика: МСС 7, параграф 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Парични погашения на авансови плащания и заеми, получени от свързани лица

Изходящите парични потоци за погашения на авансовите плащания и заемите, получени от свързани лица. [вж. Свързани лица [member]; Получени авансови плащания]

обичайна практика: МСС 7, параграф 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Прехвърлени парични средства

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на прехвърлените парични средства като възнаграждение при бизнес комбинация. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква е), подточка i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Категории активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква а)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Категории активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти [member]

Този член обозначава всички категории активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Категории активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти“, ако не се използва друг член. [вж. Активи, признати от разходите за постигането и изпълнението на договори с клиенти]

оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква а)

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Категории текущи финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Категории текущи финансови пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Категории финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Категории финансови активи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 7, параграф 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Категории финансови пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Категории финансови пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 7, параграф 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Категории нетекущи финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Категории нетекущи финансови пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Категории свързани лица [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 24, параграф 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Увеличение (намаление) на сумата, призната за отсрочен данъчен актив преди придобиването

Увеличението (намалението) на отсрочен данъчен актив преди придобиването от страна на придобиващото предприятие, в резултат от бизнес комбинация, която променя вероятността за реализация на актива от придобиващото предприятие. [вж. Отсрочени данъчни активи; Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква й)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Промяна във времевата стойност на опции [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Промени в съвкупната разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената на сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Промени в коректива за кредитните загуби от финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Увеличение (намаление) на биологичните активи

Увеличението (намалението) на биологичните активи. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Промени в биологични активи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Промени в условните пасиви, признати в бизнес комбинация [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Промени в отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Промени в отсрочените данъчни пасиви (активи) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Увеличение (намаление) на собствения капитал

Увеличението (намалението) на собствения капитал. [вж. Собствен капитал]

оповестяване: МСС 1, параграф 106, буква г)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Промени в собствения капитал [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Описание на промените в изложеността на рискове

Описанието на промените в изложеността на рискове, произтичащи от финансови инструменти. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 33, буква в)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Промени в оценяването по справедлива стойност, активи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Промени в оценяването по справедлива стойност, инструменти на собствения капитал на предприятието [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Промени в оценяването по справедлива стойност, пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Промени в справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на финансов актив (или група финансови активи), определен като оценен по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на този актив, определено или: а) като размера на промяната в неговата справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, които пораждат пазарен риск; или б) с помощта на алтернативен метод, за който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната в справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Кредитен риск [member]; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Деривативни инструменти [member]; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансов пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасива

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на финансов пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на този пасив. [вж. Кредитен риск [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 10А, буква а), оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква а) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Увеличение (намаление) на справедливата стойност на заемите или вземанията, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на заемите или вземанията, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на заемите или вземанията, определено или: а) като размера на промяната на тяхната справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, породили пазарен риск; или б) с помощта на алтернативен метод, който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната на справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания. [вж. Деривативни инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Увеличение (намаление) на репутацията

Увеличението (намалението) на репутацията. [вж. репутация]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Промени на [abstract]репутацията

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Промени в застрахователните договори за равнение по компоненти [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Промени в застрахователните договори за равнение по остатъчно покритие и предявени претенции [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Промени в нематериалните активи и [abstract]репутацията

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Увеличение (намаление) на нематериалните активи, различни от репутацията

Увеличението (намалението) на нематериалните активи, различни от репутацията. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д)

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Промени в нематериалните активи, различни от репутацията [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Намаление (увеличение) на материалните запаси от готова продукция и незавършено производство

Намалението (увеличението) на материалните запаси от готова продукция и незавършено производство. [вж. Материални запаси; Текуща готова продукция; Текущо незавършено производство]

пример: МСС 1, параграф 102, оповестяване: МСС 1, параграф 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Увеличение (намаление) на инвестиционните имоти

Увеличението (намалението) на инвестиционните имоти [вж. Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), оповестяване: МСС 40, параграф 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Промени в инвестиционните имоти [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Промени в пасивите, произтичащи от финансови дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Промени в пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Описание на промените на методите и допусканията, използвани при съставяне на анализа на чувствителността

Описанието на промените на методите и допусканията, използвани при съставяне на анализа на чувствителността за различните видове пазарни рискове за предприятието. [вж. Пазарен риск [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 40, буква в)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Описание на промените в методите, използвани за оценяване на рисковете

Описанието на методите, които се използват за оценяване на рисковете, възникващи от финансови инструменти. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 33, буква в)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Промени в наличните нетни активи за изплащане на доходи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Промени в нетните пасиви (активи) по план с дефинирани доходи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Промени в номиналната стойност на кредитните дериватив инструменти [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Промени в броя на акциите в обращение [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Описание на промените в целите, политиките и процесите за управление на рисковете

Описанието на целите, политиките и процесите за управлението на рисковете, възникващи от финансови инструменти. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 33, буква в)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Увеличение (намаление) на другите провизии

Увеличение (намаление) на другите провизии. [вж. Други провизии]

оповестяване: МСС 37, параграф 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Промени в другите провизии [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Увеличение (намаление) на имотите, машините и съоръженията

Увеличение (намаление) на имотите, машините и съоръженията. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Промени в имотите, машините и съоръженията [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Промени в кредитните салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Промени в дебитните салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Промени в правата на възстановяване [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Увеличение (намаление) на правата на възстановяване, по справедлива стойност

Увеличението (намалението) на справедливата стойност на правата на възстановяване. [вж. По справедлива стойност [member]; Права на възстановяване, справедлива стойност]

оповестяване: МСС 19, параграф 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Промени в презастрахователните активи [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Промени в данъчните ставки или данъчните закони, приети или обявени [member]

Този член обозначава промените в данъчните ставки или данъчните закони, които са били приети или обявени.

пример: МСС 10, параграф 22, буква з)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Характеристики на плановете с дефинирани доходи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

пример: МСС 19, параграф 138, буква б)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Характеристики на плановете с дефинирани доходи [member]

Този член обозначава всички планове с дефинирани доходи, когато са разпределени по характеристики на плановете с дефинирани доходи. Освен това той представлява стандартна величина за оста „Характеристики на плановете с дефинирани доходи“, ако не се използва друг член.

пример: МСС 19, параграф 138, буква б)

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Приходи от разпространение

Размерът на приходите, произтичащи от продажбата на вестници, списания, периодични издания, както и цифрови приложения и формати. [вж. Приходи]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Описание на обстоятелствата, водещи до възстановявания на обезценката (намалението на отчетната стойност) на материалните запаси

Описанието на обстоятелствата или събитията, които водят до възстановяване на обезценката на материалните запаси до нетната реализируема стойност. [вж. Материални запаси; Възстановяване на обезценката на материалните запаси]

оповестяване: МСС 2, параграф 36, буква ж)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Изплатени обезщетения по претенции и изплатени доходи, с приспаднати презастрахователни обезщетения

Размерът на изплатените обезщетения по претенции и изплатените доходи на притежателите на полици, с приспаднати презастрахователни обезщетения.

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Възникнали, но непредявени претенции

Размерът на задълженията за застрахователни събития, които са възникнали, но претенциите за които не са били още предявени от притежателите на полици.

пример: МСФО 4, НИ22, буква в) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Претенции, предявени от притежателите на полици

Размерът на задълженията по претенции, предявени от притежателите на полици вледствие на настъпването на застрахователни събития. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

пример: МСФО 4, НИ22, буква б) – изтича на 1.1.2021 г., пример: МСФО 4, параграф 37, буква б) – изтича на 1.1.2021 г.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Класове придобити вземания [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква з)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Класове придобити вземания [member]

Този член обозначава класовете вземания, придобити в бизнес комбинации. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове придобити вземания“, ако не се използва друг член. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква з)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Класове активи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 36, параграф 126, оповестяване: МСС 36, параграф 130, буква г), подточка ii), оповестяване: МСФО 13, параграф 93, оповестяване: МСФО 16, параграф 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Активи [member]

Изтича на 1.1.2020 г.: Този член обозначава ресурсите: а) контролирани от предприятие, в резултат от минали събития; и б) от които се очаква, че предприятието ще има бъдещи икономически ползи. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове активи“, ако не се използва друг член.

В сила от 1.1.2020 г.: Този член обозначава настоящ икономически ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития. Икономически ресурс е право, което може да произведе икономически ползи. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове активи“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 36, параграф 126, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, оповестяване: МСФО 16, параграф 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Класове парични плащания от оперативни дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Класове парични постъпления от оперативни дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Класове условни пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 37, параграф 86, оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Класове текущи материални запаси, алтернативи [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Класове разходи за възнагражденията (доходите) на наетите лица [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Класове инструменти на собствения капитал на предприятието [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 13, параграф 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Класове на финансови активи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 9, параграф 7.2.34, оповестяване: МСФО 17, параграф В32 – в сила от 1.1.2021 г., оповестяване: МСФО 4, параграф 39Л, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9, оповестяване: МСФО 7, параграф 6, оповестяване: МСФО 7, параграф 42И

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Класове финансови инструменти [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 7, параграф 36, оповестяване: МСФО 7, параграф 35К, оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, оповестяване: МСФО 7, параграф 35М

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Финансови инструменти, клас [member]

Този член обозначава съвкупните класове финансови инструменти. Финансовите инструменти са договори, които пораждат финансов актив на едно предприятие и финансов пасив или капиталов инструмент на друго предприятие. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове финансови инструменти“, ако не се използва друг член. [вж. Финансови активи; Финансови пасиви]

оповестяване: МСФО 7, параграф 36, оповестяване: МСФО 7, параграф 35К, оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, оповестяване: МСФО 7, параграф 35М

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Класове финансови пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 9, параграф 7.2.34, оповестяване: МСФО 7, параграф 6, оповестяване: МСФО 7, параграф 42И

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Класове нематериални активи и репутация [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

обичайна практика: МСС 38, параграф 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Класове нематериални активи,, различни от репутацията [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 38, параграф 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Класове текущи материални запаси [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Класове пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 13, параграф 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Класове обикновени акции [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 33, параграф 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Класове други провизии [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Класове имоти, машини и съоръжения [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 16, параграф 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Класове други провизии [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 37, параграф 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Класове салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 14, параграф 30, буква в), оповестяване: МСФО 14, параграф 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Класове салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени [member]

Този член обозначава всички класове (т.е. видове разходи и приходи) на салдата по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени“, ако не се използва друг член. [вж. Салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 30, буква в), оповестяване: МСФО 14, параграф 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Класове акционерен капитал [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 1,параграф 79, буква а)

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Акционерен капитал [member]

Този член обозначава акционерния капитал на предприятието. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове акционерен капитал“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 1,параграф 79, буква а)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Класификация на активите като активи, държани за продажба [member]

Този член обозначава класификацията на активите като активи, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]]

пример: МСС 10, параграф 22, буква в)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Заключителен обменен курс

Обменният спот курс в края на отчетния период. Обменен курс — съотношението, в което се обменят две валути. Спот курс — обменният курс при незабавна доставка.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Започване на важен съдебен спор [member]

Този член обозначава започването на важен съдебен спор.

пример: МСС 10, параграф 22, буква й)

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Коментар, даван от ръководството относно значителните салда на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятие, които са недостъпни за ползване от групата

Коментарът, даван от ръководството относно значителните салда на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които са недостъпни за ползване от групата. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

оповестяване: МСС 7, параграф 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Емитирани търговски книжа

Стойността на търговските книжа, емитирани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Поети задължения за разработване или придобиване на биологични активи

Размерът на поетите задължения за разработването или придобиването на биологични активи. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква б)

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Поети задължения във връзка със съвместни предприятия

Поетите задължения, които предприятието има по отношение на своите съвместни предприятия, както е посочено в параграфи Б18—Б20 от МСФО 12. [вж. Съвместни предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 23, буква а)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Задължения, поети от предприятието, сделки между свързани лица

Размерът на задълженията по отношение на свързани лица, които са поети от предприятието за предприемане на действие, ако определено събитие се осъществи или не се осъществи в бъдеще, включително подлежащи на изпълнение договори (признати и непризнати). [вж. Свързани лица [member]]

пример: МСС 24, параграф 21, буква и)

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Задължения, поети от името на предприятието, сделки между свързани лица

Размерът на задълженията по отношение на свързани лица, които са поети от името на предприятието за предприемане на действие, ако определено събитие се осъществи или не се осъществи в бъдеще, включително подлежащи на изпълнение договори (признати и непризнати). [вж. Свързани лица [member]]

пример: МСС 24, параграф 21, буква и)

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Риск, свързан с цените на стоките [member]

Този член обозначава компонент на другия ценови риск, който обозначава риска справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден финансов инструмент да се колебаят, поради промени в цените на стоките. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

пример: МСФО 7, НИ32, пример: МСФО 7, параграф 40, буква а)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Съобщително и мрежово оборудване [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи съобщително и мрежово оборудване. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Съобщителни разходи

Размерът на разходите, произтичащи от съобщенията.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Компенсация от трети страни за активи от категорията имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени

Размерът на компенсацията от трети страни за активи от категорията имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени, включена в печалбата или загубата. [вж. Печалба (загуба); Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 74, буква г)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Компоненти на собствения капитал [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 1, параграф 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Компоненти на другия всеобхватен доход, които ще бъдат прекласифицирани в печалба или загуба, преди данъчно облагане [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Компоненти на другия всеобхватен доход, които ще бъдат прекласифицирани в печалба или загуба, с приспаднати данъци [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Компоненти на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани в печалба или загуба, преди данъчно облагане [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Компоненти на другия всеобхватен доход, който няма да бъде прекласифициран в печалба или загуба, с приспаднати данъци [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Всеобхватен доход

Размерът на промяната в собствения капитал в резултат от сделки или други събития, различна от промените, възникнали в резултат от сделки със собствениците в качеството им на собственици.

оповестяване: МСС 1, параграф 106, буква а), оповестяване: МСС 1, параграф 81А, буква в), оповестяване: МСФО 1, параграф 32, буква а), подточка ii), оповестяване: МСФО 1, параграф 24, буква б), оповестяване: МСФО 12, параграф Б12, буква б), подточка (ix), пример: МСФО 12, параграф Б10, буква б)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Всеобхватен доход [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Всеобхватен доход, полагащ се на/относим към [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Всеобхватен доход, относим към неконтролиращите участия

Размерът на всеобхватния доход, относим към неконтролиращите участия. [вж. Всеобхватен доход; Неконтролиращи участия]

оповестяване: МСС 1, параграф 106, буква а), оповестяване: МСС 1, параграф 81Б, буква б), подточка i)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Всеобхватен доход, полагащ се на собствениците на предприятието майка

Размерът на всеобхватния доход, полагащ се на собствениците на предприятието майка. [вж. Всеобхватен доход]

оповестяване: МСС 1, параграф 106, буква а), оповестяване: МСС 1, параграф 81Б, буква б), подточка ii)

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Компютърно оборудване [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи компютърно оборудване. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Компютърен софтуер

Размерът на нематериалните активи, които представляват компютърен софтуер. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква в)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Компютърен софтуер [member]

Този член обозначава клас нематериални активи, представляващи компютърен софтуер. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква в)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Описание на концентрациите на рискове

Описанието на концентрациите на рискове, произтичащи от финансови инструменти. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 34, буква в)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Концентрации на рискове [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 17, параграф 127 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Концентрации на рискове [member]

Този член обозначава концентрациите на рискове. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Концентрации на рискове“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСФО 17, параграф 127 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Гаранционна вероятност, съответстваща на резултатите от прилагането на способ, различен от способа на гаранционната вероятност, използвана за определяне на корекцията за риска за отразяване на нефинансовия риск

Гаранционната вероятност, съответстваща на резултатите от прилагането на способ, различен от способа на гаранционната вероятност, използвана за определяне на корекцията за риска за отразяване на нефинансовия риск. [вж. Корекция за риска за отразяване на нефинансовия риск [member]]

оповестяване: МСФО 17, параграф 119 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Гаранционна вероятност, използвана за определяне на корекцията за риска за отразяване на нефинансовия риск

Гаранционната вероятност, използвана за определяне на корекцията за риска за отразяване на нефинансовия риск. [вж. Корекция за риска за отразяване на нефинансовия риск [member]]

оповестяване: МСФО 17, параграф 119 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Консенсусно ценообразуване [member]

Този член обозначава специфичен метод за остойностяване, съвместим с пазарния подход, която включва анализ на данни за консенсусните цени (например предложени ценови котировки, корекции за съпоставимост) на пазара. [вж. Пазарен подход [member]]

пример: МСФО 13, ИП63, пример: МСФО 13, параграф Б5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Платено (получено) възнаграждение

Размерът на платеното или полученото възнаграждение във връзка с получаването или изгубването на контрола върху дъщерни предприятия или други стопански субекти. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

оповестяване: МСС 7, параграф 40, буква а)

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Консолидирани и самостоятелни финансови отчети [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСС 27, параграф 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Консолидирани [member]

Този член обозначава финансовите отчети на група, в които активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите и паричните потоци на предприятието майка и неговите дъщерни предприятия са представени като такива на един икономически субект. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Консолидирани и самостоятелни финансови отчети“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 27, параграф 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Консолидирани структурирани предприятия [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 12, Естество на рисковете във връзка с дяловите участия на предприятието в консолидирани структурирани предприятия

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Консолидирани структурирани предприятия [member]

Този член обозначава консолидираните структурирани предприятия. Структурирано предприятие е предприятие, чийто модел е такъв, че правата на глас или подобните права не са основен фактор, когато се решава кой контролира предприятието — например, когато правата на глас се отнасят само до административните задачи, а съответните дейности се ръководят чрез договорни споразумения. [вж. Консолидиран [member]]

оповестяване: МСФО 12, Естество на рисковете във връзка с дяловите участия на предприятието в консолидирани структурирани предприятия

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Постоянна норма на предплащане, входящи данни за оценяването [member]

Този член обозначава постоянната норма на предплащане, използвана като входящи данни за оценяването.

пример: МСФО 13, параграф 93, буква г), пример: МСФО 13, ИП63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Незавършено строителство

Размерът на разходите, капитализирани по време на строителството на нетекущи активи, които все още не са налични за употреба. [вж. Нетекущи активи]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Незавършено строителство [member]

Този член обозначава разходите, капитализирани по време на строителството на активи от категорията имоти, машини и съоръжения, които все още не са налични за употреба (т.е. все още не са на местоположението и в състоянието, необходимо за тяхната експлоатация по начина, предвиден от ръководството). [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Биологични активи за потребление [member]

Този член обозначава биологичните активи за потребление. Биологичните активи за потребление са тези, които се събират като земеделска продукция или се продават като биологични активи. [вж. Биологични активи]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Кредити за потребители

Размерът на кредитите за потребители, предоставени от предприятието. [вж. Кредити за потребители [member]]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Кредити за потребители [member]

Този член обозначава кредитите, които са предоставени на физически лица за лично ползване.

пример: МСФО 7, НИ 40Б), пример: МСФО 7, параграф 6, пример: МСФО 7, параграф НИ20В

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Условно възнаграждение [member]

Този член обозначава задължение на придобиващото предприятие да прехвърли допълнителни активи или капиталови участия към бившите собственици на придобиваното предприятие като част от размяната за контрол над придобиваното предприятие, ако настъпят определени бъдещи събития или се постигнат определени условия.

обичайна практика: МСФО 13, параграф 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Условно възнаграждение, признато към датата на придобиване

Сумата по споразумения за условно възнаграждение към датата на придобиване, признато като възнаграждение, прехвърлено в бизнес комбинация. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква ж), подточка i)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Условни пасиви, поети във връзка с дялови участия в съвместни предприятия

Размерът на условните пасиви, поети във връзка с дялови участия в съвместни предприятия. [вж. Условни пасиви [member]; Съвместни предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 23, буква б)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Условни пасиви, поети във връзка с дялови участия в асоциирани предприятия

Размерът на условните пасиви, поети във връзка с дялови участия на предприятието в асоциирани предприятия. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Условни пасиви [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 23, буква б)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Условни пасиви [member]

Този член обозначава възможните задължения, които произтичат от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само при настъпване или ненастъпване на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не се контролират изцяло от предприятието; или, настоящите задължения, които произтичат от минали събития, но не са признати, защото а) е вероятно за тяхното уреждане да е необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи; или б) стойността на задълженията не може да се определи достатъчно надеждно. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Класове условни пасиви“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 37, параграф 88, оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Условни пасиви, свързани със съвместни предприятия [member]

Този член обозначава условните пасиви, които са свързани със съвместни предприятия. [вж. Условни пасиви [member]; Съвместни предприятия [member]]

пример: МСС 37, параграф 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Условни пасиви, признати към датата на придобиване

Размерът на условните пасиви, признати към датата на придобиване в бизнес комбинация. [вж. Условни пасиви [member]; Бизнес комбинации [member]]

пример: МСФО 3, параграф Б64, буква и), пример: МСФО 3, ИП72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Условни пасиви, признати в бизнес комбинация

Размерът на условните пасиви, признати в бизнес комбинация. [вж. Условни пасиви [member]; Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Условни пасиви, възникващи от задължения за изплащане на доходи след приключване на трудовите правоотношения [member]

Този член обозначава условните пасиви, възникващи от задължения за изплащане на доходи след приключване на трудовите правоотношения. Доходи след приключване на трудовите правоотношения са тези доходи на наетите лица (различни от доходите при прекратяване на трудовите правоотношения и краткосрочните доходи), които са дължими след приключването на трудовите правоотношения. [вж. Условни пасиви [member]]

оповестяване: МСС 19, параграф 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Условен пасив, предназначен за разходите за извеждане от експлоатация и възстановяване [member]

Този член обозначава условен пасив, свързан с разходите за извеждане от експлоатация и възстановяване. [вж. Условни пасиви [member]]

пример: МСС 37, параграф 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Условен пасив за гаранции [member]

Този член обозначава условен пасив за гаранции. [вж. Условни пасиви [member]; Гаранции [member]]

обичайна практика: МСС 37, параграф 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Продължаващи и преустановени дейности [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

оповестяване: МСФО 5, Представяне и оповестяване

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Продължаващо участие в отписани финансови активи, по вид на инструмента [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

пример: МСФО 7, параграф Б33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Продължаващо участие в отписани финансови активи, по вид на прехвърлянето [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

пример: МСФО 7, параграф Б33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Продължаващи дейности [member]

Този член обозначава компоненти на предприятието, които не са преустановени дейности. Един компонент на предприятието включва дейности и парични потоци, които могат да бъдат ясно разграничени – оперативно и за целите на финансовото отчитане – от останалата част от предприятието. Този член представлява и стандартната стойност за оста „Продължаващи и преустановени дейности“, ако не се използва друг член. [вж. Преустановени дейности [member]; Съвкупна стойност на продължаващите и преустановените дейности [member]]

оповестяване: МСФО 5, Представяне и оповестяване

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Активи по договор

Размерът на правото на предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които предприятието е прехвърлило на клиент, когато това право се обуславя от фактор, различен от изминалото време (например бъдещите резултати на предприятието).

оповестяване: МСФО 15, параграф 105, оповестяване: МСФО 15, параграф 116, буква а)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Активи по договор [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Активи по договор [member]

Този член обозначава активите по договор. [вж. Активи по договор]

оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, буква б), подточка iii), оповестяване: МСФО 7, параграф 35М, буква б), подточка iii), пример: МСФО 7, параграф 35Н

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Срок на договора [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

пример: МСФО 15, параграф Б89, буква д)

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Срок на договора [member]

Този член обозначава всички срокове на договорите с клиенти. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Срок на договора“, ако не се използва друг член.

пример: МСФО 15, параграф Б89, буква д)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Пасиви по договор

Размерът на задължението на предприятието за прехвърляне на стоки или услуги на клиент, срещу което предприятието е получило възнаграждение (или сумата е дължима) от клиента.

оповестяване: МСФО 15, параграф 105, оповестяване: МСФО 15, параграф 116, буква а)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Пасиви по договор [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Договорни суми за размяна в деривативен финансов инструмент, при който се разменят брутни парични потоци

Размерът на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с договорните суми за размяна в деривативен финансов инструмент, при който се разменят брутни парични потоци. [вж. Деривативни инструменти [member]]

пример: МСФО 7, параграф Б11Г, буква г)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Поети капиталови задължения по договори

Размерът на поетите капиталови задължения, за които предприятието е сключило договор. [вж. Поети капиталови задължения]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Поети задължения по договор за придобиване на нематериални активи

Размерът на поетите задължения по договор за придобиването на нематериални активи.

оповестяване: МСС 38, параграф 122, буква д)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Поети задължения по договор за придобиване на имоти, машини и съоръжения

Размерът на поетите задължения по договор за придобиването на имоти, машини и съоръжения. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 74, буква в)

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Печалба от услугите по договори

Размерът на печалбата от услугите по договори. [вж. Печалба от услугите по договори [member]]

оповестяване: МСФО 17, параграф 109 – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Печалба от услугите по договори [member]

Този член обозначава компонент на балансовата стойност на актива или пасива за група от застрахователни договори, представляващ незаработената печалба, която предприятието ще признава, когато предоставя услуги по застрахователните договори в групата.

оповестяване: МСФО 17, параграф 101, буква в) – в сила от 1.1.2021 г., оповестяване: МСФО 17, параграф 107, буква г) – в сила от 1.1.2021 г.

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Печалба от услугите по договори, която не е свързана с договори, които са действали към датата на преминаване и за които е бил прилаган измененият ретроспективен подход или подходът на справедливата стойност [member]

Този член обозначава печалбата от услугите по договори, която не е свързана с договори, които са действали към датата на преминаване и за които е бил прилаган измененият ретроспективен подход (описан в МСФО 17, параграфи В6 – В19) или подходът на справедливата стойност (описан в МСФО 17, параграфи В20 – В24). [вж. Печалба от услугите по договори [member]]