EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2100

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2100, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta ottaen huomioon yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävän taksonomian päivitykset (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/7066

OJ L 326, 16.12.2019, p. 1–1040 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2100/oj

16.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2100,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta ottaen huomioon yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävän taksonomian päivitykset

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 (2) määritetään direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu yhtenäinen sähköinen raportointimuoto, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa. Vuositilinpäätöksiin sisältyvät konsernitilinpäätökset on laadittava joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (3) nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien, jäljempänä ’IFRS-standardit’, mukaisesti taikka noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen International Accounting Standards Board (IASB) antamia IFRS-standardeja, joiden katsotaan komission päätöksen 2008/961/EY (4) mukaan vastaavan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja.

(2)

Yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävä ydintaksonomia perustuu IFRS-taksonomiaan ja on sen laajennus. IFRS-säätiö päivittää vuosittain IFRS-taksonomiaa siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusien IFRS-standardien julkaiseminen tai voimassa olevien standardien muutokset, tilinpäätöksissä yleensä ilmoitettujen tietojen analyysi tai parannukset IFRS-taksonomian yleiseen sisältöön tai teknologiaan. Sen takia on tarpeen päivittää teknisiä sääntelystandardeja, jotta voidaan ottaa huomioon asiaankuuluvat IFRS-taksonomian muutokset.

(3)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2019/815 olisi muutettava.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2019/815 seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

(2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

(3)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavan tilinpäätöksen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/815, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 143, 29.5.2019, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Komission päätös 2008/961/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 112).


LIITE I

Muutetaan liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan käsitteen esef_cor määritelmä seuraavasti:

”liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor”.

(2)

Korvataan käsitteen esef_all määritelmä seuraavasti:

”liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all”.

(3)

Korvataan käsitteen ifrs-full määritelmä seuraavasti:

”liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full”.


LIITE II

Korvataan liitteessä II oleva taulukko 2 seuraavasti:

Nimike

Tyyppi

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1 138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1 138 a

Kotivaltio

text

IAS 1 138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1 138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1 138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista

text

IAS 1 138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Toimiajaltaan rajoitetun yhteisön toimiajan pituus

text

IAS 1 138 d

Lausuma IFRS-standardien noudattamisesta [text block]

text block

IAS 1 16

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisesta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta vaikutuksesta

text

IAS 1 20 d

Tiedot sellaisista epävarmuustekijöistä, jotka koskevat yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa [text block]

text block

IAS 1 25

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei laadita toiminnan jatkuvuuteen perustuen, ja selostus laatimisperusteista

text

IAS 1 25

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden periaatetta ei katsota voitavan soveltaa

text

IAS 1 25

Kuvaus syystä, jonka perusteella on käytetty pitempää tai lyhempää raportointikautta

text

IAS 1 36 a

Kuvaus seikasta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

text

IAS 1 36 b

Tiedot esittämistavan muutoksista tai luokittelujen muutoksista [text block]

text block

IAS 1 41

Selostus arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat olennaisten muutosten merkittävän riskin

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Tiedot sellaisista varoista ja veloista, joihin liittyy olennaisten muutosten merkittävä riski [text block]

text block

IAS 1 125

Osingot, jotka on kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1 107

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu varojen jakamisena omistajille

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1 137 a

Tiedot harkintaan perustuvista ratkaisuista ja kirjanpidollisista arvioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (menojäämät) ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottotappioita koskevasta vähennyserästä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilintarkastajien palkkioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävissä olevista rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Tiedot konsernitilinpäätöksen laatimisperusteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista korjuuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot vieraan pääoman menoista [text block]

text block

IAS 23 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot lainoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoimintojen yhdistämisistä [text block]

text block

IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja tilien saldoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahavaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavirtalaskelmaa koskevat tiedot [text block]

text block

IAS 7 Rahavirtalaskelman esittäminen

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, kirjanpidollisista arvioista ja virheistä [text block]

text block

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot maksetuista korvauksista ja etuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista ja ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot erillistilinpäätöksistä [text block]

text block

IAS 27 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 12 Tavoite

Tiedot ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 37 86

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottoriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Luottoriski

Tiedot vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista hankintamenoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (tuloennakot) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot laskennallisista veroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot poistoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johdannaisinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osingoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakekohtaisesta tuloksesta [text block]

text block

IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta [text block]

text block

IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työsuhde-etuuksista [text block]

text block

IAS 19 Soveltamisala

Tiedot yhteisön toimintasegmenteistä [text block]

text block

IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista [text block]

text block

IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot kuluista kululajeittain [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista [text block]

text block

IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot käyvän arvon määrittämisestä [text block]

text block

IFRS 13 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot palkkiotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoituskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IFRS 7 Soveltamisala

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusriskien hallinnasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ensimmäisestä käyttöönotosta [text block]

text block

IFRS 1 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot yleiskuluista ja hallinnon kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot [text block]

text block

IAS 1 51

Tiedot toiminnan jatkuvuudesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportoinnista hyperinflaatiomaissa [text block]

text block

IAS 29 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot omaisuuserien arvon alentumisesta [text block]

text block

IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot tuloveroista [text block]

text block

IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työntekijöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johtoon kuuluvista avainhenkilöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista [text block]

text block

IFRS 17 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Voimaantulo 1.1.2021, IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Tiedot vakuutusmaksutuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä [text block]

text block

IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot korkokuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuuksista muissa yhteisöissä [text block]

text block

IFRS 12 1

Tiedot osavuosikatsauksista [text block]

text block

IAS 34 Osavuosikatsauksen sisältö

Tiedot vaihto-omaisuudesta [text block]

text block

IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sijoituskiinteistöistä [text block]

text block

IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikkeeseen lasketusta pääomasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 b

Tiedot ennakkoon maksetuista vuokrista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vuokrasopimuksista [text block]

text block

IFRS 16 Esittämistapa, IFRS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot maksuvalmiusriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot markkinariskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuudenhaltijoille kuuluvan nettovarallisuuden arvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot määräysvallattomien omistajien osuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Esitettävät liitetiedot ja muut selittävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tavoitteista, periaatteista ja prosesseista [text block]

text block

IAS 1 134

Tiedot muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista varauksista, ehdollisista veloista ja ehdollisista varoista [text block]

text block

IAS 37 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot ennakkomaksuista ja muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan voitoista (tai tappioista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä [text block]

text block

IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot varauksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [text block]

text block

IFRS 14 Esittämistapa, IFRS 14 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot jälleenvakuutuksesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lähipiiristä [text block]

text block

IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinostosopimuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tutkimus- ja kehittämiskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista [text block]

text block

IAS 1 79 b

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntituotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakassopimuksista saaduista myyntituotoista [text block]

text block

IFRS 15 Esittämistapa, IFRS 15 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot palvelutoimilupajärjestelyistä [text block]

text block

SIC 29 Päätös

Tiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

text block

IFRS 2 44

Tiedot osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pääoman eristä [text block]

text block

IAS 1 79

Tiedot osakkuusyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 d

Tiedot tytäryrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 a

Tiedot huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista [text block]

text block

IAS 1 117

Tiedot verosaamisista ja -veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ostoveloista ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntisaamisista ja muista saamisista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omista osakkeista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vieraan pääoman menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lainoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavirtoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Keskeneräisiin rakennushankkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Asiakashankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Poistoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osinkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Päästöoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Työsuhde-etuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Poikkeuksellisiin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoituskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvelkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Franchising-maksuihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Toimintavaluuttaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Julkisiin avustuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoihin, tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakkuusyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sijoituskiinteistöihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vuokrasopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaivosoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Öljy- ja kaasuvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen erotuksen kirjaamiseen tulosvaikutteisesti sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Myyntituottojen kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takaisinostosopimuksiin ja käänteisiin takaisinostosopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Segmenttiraportointiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pintamaan poistamisesta aiheutuviin menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tytäryrityksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lähipiiriliiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omiin osakkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Merkintäoikeuksiin (warrant) sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 7 46

Tilinpäätöksen ymmärtämiseksi olennaisia muita tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista [text block]

text block

IAS 1 117


LIITE III

Korvataan liitteessä VI oleva taulukko seuraavasti:

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin tyyppi ja attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuria muutoksia.

esimerkki: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Kirjanpidolliset arviot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Kirjanpidolliset arviot [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserää, velkaa tai kauden aikana tapahtuvaa omaisuuserän käyttöä, johon vaikuttavat varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liittyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden arvioimisesta johtuvat oikaisut. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Kirjanpidon tulos

Kauden voiton (tai tappion) määrä ennen verokulujen vähentämistä. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Siirtovelat (menojäämät)

Sellaisten velkojen määrä, jotka suoritetaan tavaroista tai palveluista, jotka on vastaanotettu tai toimitettu, mutta joista ei ole suoritettu maksua, joita ei ole laskutettu tai joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta toimittajan kanssa, mukaan lukien velat henkilöstölle.

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot)

Siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät; tuloennakot)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot) [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot)

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä. [Viittaus: Siirtovelat ja tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot) [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot)

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot) [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Siirtosaamiset (tulojäämät)

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä saatua tuloa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin.

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys); Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Rahoitusvelan kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Rahoitusvelkojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velkojen luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 A

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Lainan tai muun saamisen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Lainojen tai muiden saamisten kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttaneista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys).

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäyksen (tai vähennyksen) kokonaismäärä. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja ja arvonalentumisia. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 75 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Kertyneet poistot [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja. [Viittaus: Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 75 b, yleinen käytäntö: IAS 38 118 c, yleinen käytäntö: IAS 40 79 c, yleinen käytäntö: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, varat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon varoina. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, velat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon velkana. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, varat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat; Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, velat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvelkoja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat; Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Kertynyt arvonalentuminen [member]

Tämä jäsen edustaa kertynyttä arvonalentumista. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 d, yleinen käytäntö: IAS 38 118 c, yleinen käytäntö: IAS 40 79 c, yleinen käytäntö: IAS 41 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H, esimerkki: IFRS 7 35N, esimerkki: IFRS 7 IG29 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Kertyneiden tuotto- ja kuluerien määrä (sisältäen luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, kuten muissa IFRS-standardeissa vaaditaan tai sallitaan. [Viittaus: IFRS-standardit [member]; Muut laajan tuloksen erät]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Kertyneet muut laajan tuloksen erät [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä muita laajan tuloksen eriä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Vakuutussopimuksiin liittyvä hankinta- ja hallintokulu

Vakuutussopimuksiin liittyvien hankinta- ja hallintokulujen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Luovutettu vastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetun vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Kuluiksi kirjatut hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Kuluiksi kirjattujen hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut varaukset

Muiden varausten lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, jälleenvakuutusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneet toteutuneet korvausvaateet

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneiden toteutuneiden korvausvaateiden määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 130 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Diskonttauskorko, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva inflaatioaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa inflaatioastetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva eläkkeenkorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa eläkkeenkorotusprosenttia, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva palkankorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Eläkeiän jälkeinen elinajanodote, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Terveydenhoitomenojen muutosprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa terveydenhoitomenojen muutosprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Kuolevuus, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa kuolevuutta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Eläkeikä, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa eläkeikää, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Vakuutusmatemaattiset oletukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutusmatemaattisia oletuksia. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat yhteisön vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia parhaita arvioita väestötilastollisista ja taloudellisista muuttujista, jotka määrittävät työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvan lopullisen menon. Lisäksi se edustaa ”Vakuutusmatemaattiset oletukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Kokemusperäisistä tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperäisistä tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

yleinen käytäntö: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattinen nykyarvo

Eläke-etuusjärjestelystä nykyiselle ja aikaisemmin palveluksessa olleelle henkilöstölle suoritettavien, jo toteutuneeseen työsuoritukseen perustuvien, odotettavissa olevien maksujen nykyarvo.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu lisävähennys, vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Tulosvaikutteisesti kirjatun rahoitusvarojen luottotappioita koskevan lisävähennyksen määrä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]

yleinen käytäntö: IFRS 7 16 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Lisätiedot kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta kirjatuista määristä hankinta-ajankohtana [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Lisätiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille, kun esitetyt määrälliset tiedot eivät anna siitä edustavaa kuvaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Lisätiedot vakuutussopimuksista [text block]

IFRS 17:ssä asetetun esitettäviä tietoja koskevan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lisätiedot vakuutussopimuksista. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 94 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta

IFRS 3:n tavoitteiden täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista [text block]

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

IFRS 2:ssa asetettujen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Lisätiedot [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten lisävelkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Ylikurssi

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saatavissa oleva nimellismäärän ylittävä määrä sekä määrät, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Ylikurssi [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatuja nimellismäärän ylittäviä määriä sekä määriä, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Lisävaraukset, muut varaukset

Tehtyjen lisävarausten määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Lisävaraukset, muut varaukset [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Lisäkirjaus, liikearvo

Kirjatun uuden liikearvon määrä, lukuun ottamatta sellaiseen luovutettavien erien ryhmään sisältyvää liikearvoa, joka on hankinta-ajankohtana luokiteltavissa myytävänä olevaksi IFRS 5:n mukaisten kriteerien perusteella. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Lisäykset hankinnoista, sijoituskiinteistöt

Hankintojen kautta toteutuneiden sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Lisäykset ostoista, biologiset hyödykkeet

Ostojen kautta toteutuneiden biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, biologiset hyödykkeet

Sellaisten biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, sijoituskiinteistöt

Sellaisten sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin aktivoiduista menoista. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Lisäykset, sijoituskiinteistöt [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat muista kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista lisäyksistä. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, jälleenvakuutusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäykset

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäysten määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Pitkäaikaiset varat; Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäysten määrä. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Yhteisön rekisteröity osoite

Osoite, johon yhteisön toimipaikka on rekisteröity.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa

Osoite, josta koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen IFRS-standardien mukaan laadittu konsernitilinpäätös on saatavissa. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Oikaistu ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo lisättynä niiden kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, jotka laskettaisiin liikkeeseen, jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet vaihdettaisiin kantaosakkeisiin. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]; Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut, joilla voitto (tai tappio) täsmäytetään liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa verokulua (tai -tuottoa) koskevat oikaisut.

esimerkki: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot pankeille; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot asiakkaille; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käänteiset takaisinostosopimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat oikaisut

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat kaudella kirjatun verokulun (tai -tuoton) oikaisut.

yleinen käytäntö: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Poistoja koskevat oikaisut

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Poistot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattuja poistoja ja arvonalentumistappioita (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut

Poistoja ja arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Poistoja koskevat oikaisut

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Osinkotuottoja koskevat oikaisut

Osinkotuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osinkotuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Rahoituskuluja koskevat oikaisut

Rahoituskuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusmenot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Rahoitustuottoja (tai -kuluja) koskevat oikaisut

Nettorahoitustuottoja tai -kuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot (tai -kulut)]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin koskevat oikaisut

Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehdyistä sijoituksista aiheutuvia luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Luovutukset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt; Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvat voitot (tai tappiot), sijoituskiinteistöt; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, liikearvo

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Liikearvo; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aktivoidut etsintä- ja arviointimenot

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, lainat ja ennakot

Lainojen ja ennakkojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Tuloverokulua koskevat oikaisut

Tuloerokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset pankeilta; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset asiakkailta; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoitussopimusvelat]; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat;

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Takaisinostosopimukset ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Muut varaukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Korkokuluja koskevat oikaisut

Korkokuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkokulut; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Korkotuottoa koskevat oikaisut

Korkotuottoa koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkotuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Varauksia koskevat oikaisut

Varauksia koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Varaukset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut

Oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia

Oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin sijoitusten kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä

Yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Tämä jäsen edustaa markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan tehtävää oikaisua, jota käytetään syöttötietona.

esimerkki: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon) emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) laskemiseksi. [Viittaus: Etuosakkeet [member]; Voitto (tai tappio)]

esimerkki: IAS 33 Esimerkki 12 Laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskeminen ja esittäminen (kattava esimerkki), esimerkki: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Hallinnon kulut

Yhteisön hallinnollisiksi kuluiksi luokittelemien kulujen määrä.

esimerkki: IAS 1 103, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Saadut ennakot

Määrä, joka on saatu maksuina tulevaisuudessa luovutettavista tavaroista tai tuotettavista palveluista.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Mainoskulut

Mainostamisesta aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]

Tämä jäsen edustaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärää. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa jatkuvia ja lopetettuja toimintoja yhteenlaskettuina. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset osakkuusyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia osakkuusyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 c ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39J b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset liiketoimintojen yhdistämiset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia liiketoimintojen yhdistämisiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset yhteisyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia yhteisyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 c i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39J b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Kaikki arvostustyypit [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia arvostustyyppejä. Lisäksi se edustaa ”Arvostaminen”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Kaikki ajanjaksot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ajanjaksoja. Lisäksi se edustaa ”Maturiteetti”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 61, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 120 b i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 97, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 94, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 109 – Voimaantulo 1.1.2021, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 120 – Voimaantulo 1.1.2021, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 132 b – Voimaantulo 1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki: IFRS 7 B35, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavat yksiköt, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä [member]

Tämä jäsen edustaa yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Liikearvo; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Käyvät arvot yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa käypiä arvoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Käypä arvo oletushankintamenona” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Maataloustuotteet ryhmittäin [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Maataloustuotteet, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ryhmiin jaoteltuja maataloustuotteita. Lisäksi se edustaa ”Maataloustuotteet ryhmittäin” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lyhytaikaiset maataloustuotteet]

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Lentokoneet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita.

esimerkki: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Lentokoneet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Laskeutumisoikeudet lentokentälle [member]

Tämä jäsen edustaa lentokentälle laskeutumisoikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Kaikki käypien arvojen hierarkian tasot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia käypien arvojen hierarkian tasoja. Lisäksi se edustaa ”Käypien arvojen hierarkian tasot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 142, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Kaikki muut segmentit [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintoja ja toimintasegmenttejä, jotka eivät ole raportoitavia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 115, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Sen vähennystilin määrä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 16 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Luottotappioita koskeva vähennyserä [member]

Tämä jäsen edustaa vähennystiliä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Kaikki vakuutuskorvausvaateet kaikilta vuosilta [member]

Tämä jäsen edustaa vakuutuskorvausvaateita kaikilta eri vuosilta. Lisäksi se edustaa ”Vakuutuskorvausvaateet eri vuosilta” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 130 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Jaksottaminen, omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Kuluksi jaksotettu määrä omaisuuseristä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista; Jaksotettava kulu]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Poistot; Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG39 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Poistot aineettomista hyödykkeistä

Aineettomista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta tehtyjen poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Poistomenetelmä, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo; Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien voittojen (tai tappioiden) jaksottaminen

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen voittojen (tai tappioiden) kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat jälleenvakuutuksen ostamisesta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b ii – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Poistoprosentti, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Käytetty poistoprosentti muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon tapauksessa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Määrä, jolla nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää.

Määrä, jolla luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit, jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin, vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Johdannaiset [member]; Luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää.

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä; Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Määrä, jolla yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon

Määrä, jolla yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 134 f i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 134 f iii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Erilliset johtamispalveluja tuottavat yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Luokittelujen tai esittämistapojen muutoksien rahamäärä

Rahamäärä, joka luokitellaan uudelleen, kun yhteisö muuttaa tilinpäätöksen luokittelua tai esittämistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun rahoitusvelka on kirjattu pois taseesta

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokitellut rahoitusvelat on kirjattu pois taseesta. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, esitettynä erillisenä tulosvaikutteisena eränä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D a – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun kyseessä ovat äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat ja kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L f i – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut rahastot; Muut laajan tuloksen erät; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38, esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin [member]

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka aiheutuu muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista, omaan pääomaan kertyneistä määristä, jotka liittyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38, esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Rahavirran suojausrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.11 d i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Optioiden aika-arvon arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää sellaisista rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L d i – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Vakuutussopimuksista aiheutuvat määrät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Aiheutuneet rahamäärät, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäys, joka johtuu aiheutuneiden menojen rahamääristä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

esimerkki: IFRS 4 IG39 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 132 c – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Maksettavat rahamäärät, lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat maksettavat rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri [member]] [Viittaus: Lähipiiri [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 20, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavat muut rahamäärät

Siirron saajalle siirretyistä rahoitusvaroista maksettavat muut rahamäärät kuin diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esimerkiksi optiosopimuksessa määrätty merkintähinta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Saamiset, lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat saamiset. [Viittaus: Lähipiiri [member]] [Viittaus: Lähipiiri [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 20, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta hankinta-ajankohtana kirjatut määrät [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä ei olisi peruutettu

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä overlay-lähestymistavan kohteeksi ei olisi peruutettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L f ii – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Määrä, joka olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Määrä, joka rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa, olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L d ii – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut [text block]

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 37 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen ulkoista luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista ulkoista luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Ulkoiset luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen sisäistä luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista sisäistä luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Sisäiset luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita [text block]

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita, mukaan luettuina ne tekijät, jotka yhteisö on ottanut huomioon määrittäessään, onko niiden arvo alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Tuottojen ja kulujen erittely [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tiedottaminen toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta [member]

Tämä jäsen edustaa tiedottamista toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta.

esimerkki: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottaminen tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittaminen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottamista tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittamista.

esimerkki: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Sovellettava verokanta

Sovellettava tuloverokanta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala

Yhteisön maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Hallussa olevat omaisuuseriin perustuvat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Sellaisten hallussa olevien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien määrä, jotka perustuvat omaisuuseriin. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Omaisuuseriin perustuva rahoitus [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriin perustuvaa rahoitusta.

esimerkki: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden määrä, joka sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä

Liiketoimintojen yhdistämisessä ehdollisista veloista odotettavissa olevien korvausten perusteella kirjattu varojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Odotettavissa oleva korvaus, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, muut varaukset

Sellaisten varojen määrä, jotka on kirjattu muihin varauksiin liittyvien odotettavissa olevien korvausten perusteella. [Viittaus: Odotettavissa oleva korvaus, muut varaukset; Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Varat

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Sellaisten voimavarojen määrä (a) jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) josta yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä.

Voimaantulo 1.1.2020: Sellaisten olemassa olevien taloudellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena. Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyötyä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 55, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 28 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Varat [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Varat ja velat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [member]

Tämä jäsen edustaa myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä ja velkoja. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Varat ja velat [member]

Tämä jäsen edustaa varoja ja velkoja. Lisäksi se edustaa ”Varat ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Varat; Velat] [Viittaus: Varat; Velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Omaisuuserät ja velat, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriä ja velkoja, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi. Lisäksi se edustaa ”Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Varat ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot

Varojen ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen määrä. [Viittaus: Varat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista johtuvat varat

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneiden varojen määrä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Vakuutussopimuksista aiheutuvat varat

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kirjattujen varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Hallussa olevat vakuudet, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Sellaisten hallussa olevien vakuuksien käypä arvo, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Hallussa oleva varat rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten [member]

Tämä jäsen edustaa varoja, joita pidetään rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten. [Viittaus: Varat; Rahoituksesta johtuvat velat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta johtuvien velkojen täsmäytyslaskelma, esimerkki: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

Varojen määrä vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Etuusjärjestelyn varat (tai velat)

Eläke-etuusjärjestelyn varojen määrä vähennettynä muilla veloilla kuin luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattisen nykyarvon määrällä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Varat, jotka on saatu ottamalla omistukseen vakuus tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä

Sellaisten varojen määrä, jotka yhteisö on saanut ottamalla omistukseensa hallussaan olevan vakuuden tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä (esimerkiksi takauksia). [Viittaus: Takaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Etuusjärjestelyn varat

Eläke-etuusjärjestelyjen hallussa olevien varojen määrä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Muut varat kuin rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Muiden varojen kuin rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat menot ovat lisämenoja, joita yhteisölle syntyy sopimuksen saamiseksi, ja joita sille ei olisi syntynyt, jos sopimusta ei olisi saatu. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot liittyvät välittömästi sopimukseen tai ennakoituun sopimukseen, jonka yhteisö pystyy nimenomaisesti yksilöimään.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Yhteisön tilinpäätökseen kirjatut varat, jotka koskevat strukturoituja yhteisöjä

Yhteisön tilinpäätökseen kirjattujen varojen määrä liittyen sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viittaus: Varat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Myydyt tai edelleen pantatut vakuudet ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Sellaisten vakuuksien käypä arvo, joiden myyminen tai edelleen panttaaminen on ollut sallittua ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Varat, joita koskevat merkittävät rajoitukset

Sellaisten konsernintilinpäätökseen kuuluvan konsernin varojen määrä, joita koskevat merkittävät rajoitukset (esim. lakiin, sopimukseen tai määräykseen perustuvat) liittyen yhteisön kykyyn päästä käsiksi konsernin varoihin tai käyttää niitä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Strukturoiduille yhteisöille siirretyt varat, siirtämisajankohtana

Kaikkien strukturoiduille yhteisöille siirrettyjen varojen määrä siirtämisajankohtana. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat varat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IAS 1 55 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG20 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Annettuihin jälleenvakuutuksiin perustuvat varat

Sellaisiin jälleenvakuutuksiin perustuvien varojen määrä, joissa yhteisö on vakuutuksenottaja.

esimerkki: IAS 1 55 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG20 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Varat, joihin liittyy merkittävä olennaisten oikaisujen riski seuraavan tilikauden aikana

Sellaisten varojen määrä, joihin liittyvät oletukset aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten varojen arvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Rahoitusvaroihin liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Rahoitusvaroihin liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Osakkuusyritykset [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisöjä, joissa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 19 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B4 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M a – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39J a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Hankintameno [member]

Tämä jäsen edustaa hankintamenoon perustuvaa arvostamista. Hankintameno on omaisuuserän hankkimisesta suoritettujen rahavarojen määrä tai annetun muun vastikkeen käypä arvo omaisuuserän hankinta- tai valmistusajankohtana tai, milloin tämä on sovellettavissa, määrä, joka kyseiselle omaisuuserälle osoitetaan sitä alun perin kirjanpitoon merkittäessä muiden IFRS-standardien nimenomaisten vaatimusten mukaisesti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa [member]

Tämä jäsen edustaa arvostusta hankintamenon tai IFRS 16:n perusteella, kun yhteisö yleensä soveltaa käyvän arvon mallia omaisuusluokan arvostamiseen. [Viittaus: Hankintameno [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Käypä arvo [member]

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon perustuvaa arvostamista. Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Tilintarkastajan palkkio

Yhteisön tilintarkastajille maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Tilintarkastajan palkkio [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Tilintarkastajan palkkio tilitarkastuspalveluista

Yhteisön tilintarkastajille tilintarkastuspalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Tilintarkastajan palkkio muista palveluista

Yhteisön tilintarkastajille maksetut tai maksettavat palkkiot palveluista, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Tilintarkastajan palkkio veropalveluista

Yhteisön tilintarkastajille veropalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Hyväksytyt pääomasitoumukset, joista ei ole tehty sopimusta

Sellaisten yhteisön hyväksymien pääomasitoumusten määrä, joista yhteisö ei ole tehnyt sopimusta. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Keskimääräinen efektiivinen veroaste

Verokulu (tai -tuotto) jaettuna kirjanpidon tuloksella. [Viittaus: Kirjanpidon tulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Keskimääräinen valuuttakurssi

Yhteisön käyttämä keskimääräinen valuuttakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä

Yhteisön palveluksessa kauden aikana olleiden työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23 B

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23 B

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Asiakkaiden käyttötilien saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden käyttötilien saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Asiakkaiden muiden talletusten saldot

Sellaisten yhteisön hallussa olevien asiakkaiden talletustilien saldojen määrä, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Asiakkaiden määräaikaistalletusten saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden määräaikaistalletusten saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Saldot pankeissa

Pankeissa pidettävien rahavarojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Pankkivekseleitä koskevat varat

Varoiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Pankkivekseleitä koskevat velat

Veloiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Pankki- ja vastaavat kulut

Yhteisön kuluiksi kirjaamien pankkikulujen ja vastaavien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Muut tilien saldot keskuspankeissa kuin pakolliset vähimmäisvarantotalletukset

Muiden keskuspankkitilien saldojen kuin pakollisten vähimmäisvarantotalletusten määrä. [Viittaus: Pakolliset vähimmäisvarantotalletukset keskuspankeissa]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Pankkilainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Pankkilainoihin liittyvien sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Lainat]

esimerkki: IFRS 7 B11D, esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Hallussa olevat pankkien velkainstrumentit

Yhteisön hallussa olevien pankkien liikkeeseen laskemien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Muut rahoitusjärjestelyt, muiksi rahavaroiksi luokitellut

Sellaisten rahoitusjärjestelyjä edustavien rahavarojen luokittelu, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut rahavarat kuin käteisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Luotolliset tilit

Olemassa olevat rahavarat ylittävä, tililtä nostettu määrä. Tämän katsotaan olevan pankin antama lyhytaikainen luoton pidennys. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)

Osakekohtaisen tuloksen määrä, kun laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut arvot ovat yhtä suuria. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto (tai tappio) (osoittaja) jaettuna kauden aikana ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (nimittäjä).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen lopetetun toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Tuottavat biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa tuottavia biologisia hyödykkeitä. Tuottavat biologiset hyödykkeet ovat muita kuin kulutettavia biologisia hyödykkeitä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Tuottavat kasvit

Tuottavia kasveja edustavat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Tuottavat kasvit [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tuottavia kasveja. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Maksetut tai maksettavat etuudet

Eläke-etuusjärjestelyihin maksettujen tai maksettavien etuuksien määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan hankituista saamisista

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan liiketoimintojen yhdistämisissä hankituista saamisista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologiset hyödykkeet

Varoiksi kirjattujen elävien eläinten tai kasvien määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiset hyödykkeet, ikä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä iän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet iän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiset hyödykkeet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet iän mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiset hyödykkeet, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä ryhmän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa eläviä eläimiä tai kasveja. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Velkojen vakuudeksi annetut biologiset hyödykkeet

Velkojen vakuudeksi annettujen biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiset hyödykkeet, tyyppi [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä tyypin mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologiset hyödykkeet, joiden omistusoikeus on rajoitettu

Sellaisten biologisten hyödykkeiden määrä, joiden omistusoikeus on rajoitettu. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Yhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Liikkeelle laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyviin sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat]

esimerkki: IFRS 7 B11D, esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Vieraan pääoman menot [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivoidut vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle aiheutuu sellaisten varojen lainaksi ottamisesta, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta ja jotka sisältyvät kyseisen hyödykkeen hankintamenoon.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Syntyneet vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy varojen lainaksi ottamisen yhteydessä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Kuluiksi kirjatut vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy sellaisten varojen lainaksi ottamisen yhteydessä, jotka kirjataan kuluiksi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Lainat

Sellaisten erääntyvien varojen määrä, jotka yhteisön on maksettava takaisin.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Lainat [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Lainat, koronmääräytymisperusteen oikaisu

Lainan koron laskemisessa käytettävän perusteen (viitekoron) oikaisu. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Lainat nimen mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Lainat nimen mukaan [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia lainoja nimen mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Lainat nimen mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Lainat, tyypin mukaan [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Lainat, korko

Lainojen korko. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Lainat, koronmääräytymisperuste

Lainan koron laskemisessa käytettävä peruste (viitekorko). [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Lainat, erääntymisaika

Lainojen erääntymisaika. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Lainat, alkuperäinen valuutta

Valuutta, jonka määräisenä lainat on ilmaistu. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut lainat

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen lainojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lainat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Vaihteluvälin alaraja [member]

Tämä jäsen edustaa vaihteluvälin alarajaa.

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 B6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 120 – Voimaantulo 1.1.2021, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Brändinimet

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Brändinimet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Lähetysoikeudet [member]

Tämä jäsen edustaa lähetysoikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Välityspalkkiokulu

Yhteisön suorittamien välityspalkkiokulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Välityspalkkiotuotto

Yhteisön perimien välityspalkkiotuottojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Rakennukset

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Rakennukset [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Liiketoimintojen yhdistäminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Liiketoimintojen yhdistäminen [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimia tai muita tapahtumia, joissa hankkijaosapuoli saa määräysvallan yhteen tai useampaan liiketoimintoon. Liiketoimet, joita joskus nimitetään ”todellisiksi sulautumisiksi” tai ”samanarvoisten yhteisöjen sulautumisiksi” ovat myös IFRS 3:ssa tarkoitettuja liiketoimintojen yhdistämisiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Omien osakkeiden mitätöinti

Kauden aikana mitätöityjen omien osakkeiden määrä. [Viittaus: Omat osakkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Pääomasitoumukset

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, jotka yhteisö on tulevaisuudessa sitoutunut tekemään.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Pääomasitoumukset [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Rahoitusmenokerroin, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusmenokerrointa, jota käytetään arvon määrittämisessä syöttötietona.

esimerkki: IFRS 13 93 d, esimerkki: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Aktivoitavissa olevien vieraan pääoman menojen rahoitusmenokerroin

Sellaisten yhteisön lainoihin liittyvien korkomenojen ja muiden menojen painotettu keskiarvo, jotka johtuvat yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista, lukuun ottamatta niitä lainoja, jotka on otettu nimenomaisesti jonkin ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimista varten. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]; Lainat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktivoidut kehittämismenot [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden joukkoa, joka aiheutuu ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista aktivoiduista kehittämismenoista. Aineeton hyödyke tulee kirjata vain, jos yhteisö pystyy osoittamaan kaikki seuraavat kohdat: (a) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä; (b) yhteisöllä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se; (c) yhteisö pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen; (d) kuinka aineeton hyödyke tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä. Yhteisö voi osoittaa muun muassa, että aineettoman hyödykkeen aikaansaamalle tuotokselle tai aineettomalle hyödykkeelle itselleen on olemassa markkinat, tai jos sitä tullaan käyttämään yhteisön sisällä, aineettoman hyödykkeen hyödyllisyyden; (e) käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja aineettoman hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen; ja (f) yhteisö pystyy määrittämään luotettavasti menot, jotka johtuvat aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheen aikana.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Rahasto omien osakkeiden lunastamista varten

Oman pääoman erä, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa lunastamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rahasto omien osakkeiden lunastamista varten [member]

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa lunastamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Pääomavaatimukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Pääomavaatimukset [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisöä koskevia pääomavaatimuksia. Lisäksi se edustaa ”Pääomavaatimukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Pääomarahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Pääomarahasto [member]

Tämä jäsen edustaa pääoman erää, joka edustaa pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35I, yleinen käytäntö: IFRS 7 IG29 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, yleinen käytäntö: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Kirjanpitoarvo [member]

Tämä jäsen edustaa määrää, johon omaisuuserä merkitään taseeseen (sen jälkeen kun kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot on vähennetty). Lisäksi se edustaa ”Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Poistot; Arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35I, esimerkki: IFRS 7 IG29 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Käteisvarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä. [Viittaus: Käteinen raha]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Käteisvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Rahalainat lähipiiriltä

Tulevat rahavirrat lähipiiriltä saaduista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Toisille osapuolille annetut rahalainat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Sellaisten toisille osapuolille annettujen rahalainojen määrä (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

esimerkki: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Rahalainat lähipiirille

Lähtevät rahavirrat lähipiirille annetuista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Rahavarat ja tilien saldot keskuspankeissa

Keskuspankeissa säilytettävät rahavarat ja tilien saldo.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Rahavarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä sekä lyhytaikaiset, erittäin likvidit sijoitukset, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen. [Viittaus: Käteisvarat; Muut rahavarat kuin käteisvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 45, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Rahavarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Rahavarat, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä rahavarojen määrä. [Viittaus: Rahavarat; Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Rahavarat, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää

Sellaisten rahavarojen määrä, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää. [Viittaus: Rahavarat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Yhteisön hallussa olevat rahavarat, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Sellaisten merkittävien yhteisön hallussa olevien rahavarojen määrä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat] [Viittaus: Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Rahavarat, jos poikkeavat taseesta

Sellaisten rahavirtalaskelmassa esitettyjen rahavarojen määrä, jotka poikkeavat taseessa esitettyjen rahavarojen määrästä. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Rahavarat, jos poikkeavat taseesta [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut rahavarat

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen rahavarojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Rahavarat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Annettu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Annetun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D, esimerkki: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Saatu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Saadun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D, esimerkki: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Muut rahavarat kuin käteisvarat

Sellaisten lyhytaikaisten, erittäin likvidien sijoitusten määrä, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Muut rahavarat kuin käteisvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Rahavirran suojaukset [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Rahavirran suojaukset [member]

Tämä jäsen edustaa suojautumista rahavirtojen vaihtelulta, joka (a) johtuu tietystä riskistä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan (kuten vaihtuvakorkoisen velan kaikki vastaiset koronmaksut tai osa niistä) tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen; ja (b) joka saattaisi vaikuttaa voittoon tai tappioon. [Viittaus: Suojaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 39 86 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 24A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 24B, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Rahavirrat jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Rahavirrat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Kokonaisrahavirrat, jotka johtuvat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä ja jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä) saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, joihin kohdistuu rajoituksia

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä), joihin kohdistuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Lyhytaikaisista talletuksista ja sijoituksista saadut (tai niihin käytetyt) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä)

Lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä) johtuvat tulevat (tai lähtevät) rahavirrat

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi liiketoimintaan

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluvuksi liiketoimintaan.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat

Sellaiset rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka ovat yhteisön oman pääoman ja lainojen määrän ja rakenteen muutoksiin johtavaa toimintaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä saadut (tai niiden vähennykseen käytetyt) () rahavirrat

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä (tai vähennyksestä). [Viittaus: Lyhytaikaiset lainat]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Toimintakapasiteetin lisäämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Kokonaisrahavirrat, jotka lisäävät yhteisön toimintakapasiteettia (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

esimerkki: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat)

Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat). [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat

Sellaisista investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka ovat pitkäaikaisten varojen ja muiden rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten hankkimista ja luovuttamista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Toimintakapasiteetin säilyttämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Kokonaisrahavirrat, joita vaaditaan yhteisön nykyisen toimintakapasiteetin säilyttämiseksi (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

esimerkki: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka ovat yhteisön pääasiallista tuloa tuottavaa toimintaa sekä muuta toimintaa, jota ei lueta kuuluvaksi investointeihin eikä rahoitukseen. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat

Yhteisön liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat.

esimerkki: IAS 7 A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, esimerkki: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia

Yhteisön liiketoimintojen tulevat (tai lähtevät) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia.

esimerkki: IAS 7 A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Etsintä- ja kehittämistoiminnoissa käytetyt rahavirrat

Etsintä- ja kehittämistoimien lähtevät rahavarat.

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamiseen käytetyt rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamisessa käytetyt kokonaisrahavirrat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Käteinen raha

Yhteisön hallussaan pitämä käteinen raha. Tämä ei sisällä vaadittaessa maksettavia talletuksia.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Maksetut käteisvarat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen vähennykset, jotka johtuvat maksetuista käteisvaroista. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista suoritetut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten lähtevä rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

esimerkki: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista saadut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten tuleva rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun saadut maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

esimerkki: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saadut suoritukset, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saatujen suoritusten tuleva rahavirta (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

esimerkki: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisön saamat suoritukset

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisölle tuleva rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Suoritetut lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennykset

Lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennysten lähtevä rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Siirretyt käteisvarat

Liiketoimintojen yhdistämisessä käteisvaroina siirretyn vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmiä. Lisäksi se edustaa ”Asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Lähipiiriin kuuluvien osapuolten ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys)

Hankkijaosapuolen hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys) liiketoimintojen yhdisitämisessä, joka muuttaa hankkijaosapuolen verosaamisen realisoitumisen todennäköisyyttä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Optioiden aika-arvon arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Rahoitusvarojen luottotappioita koskevalla vähennystilillä tapahtuneet muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biologisten hyödykkeiden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Vakuutussopimuksista aiheutuvien aktivoitujen hankintamenojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Oman pääoman lisäys (tai vähennys)

Oman pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma pääoma]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Oman pääoman muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Kuvaus riskeille altistumisen muutoksista

Kuvaus muutoksista, joita on tapahtunut rahoitusinstrumenteista aiheutuvassa altistumisessa riskeille. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, omaisuuserät [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, velat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Luottojohdannaisen käyvän arvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai erien ryhmän) tai käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) sinä osuutena käyvän arvon muutoksesta, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10A a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu lainojen tai muiden saamisten luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Liikearvon lisäys (tai vähennys)

Liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Vakuutussopimusten muutokset komponenttien täsmäytystä varten

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Vakuutussopimusten muutokset jäljellä olevan vakuutuskauden komponentin ja toteutuneiden korvausvaateiden täsmäytystä varten

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys)

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys). [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Lyhytaikaiset valmiit tuotteet; Lyhytaikaiset keskeneräiset tuotteet]

esimerkki: IAS 1 102, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys)

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Sijoituskiinteistöjen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Kuvaus herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista

Kuvaus kutakin erilaista riskityyppiä, jolle yhteisö on altistunut, koskevaa herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Kuvaus riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuvan riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Etuuksiin käytettävissä olevan nettovarallisuuden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Luottojohdannaisen nimellismäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Kuvaus riskinhallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien hallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Muiden varausten lisäys (tai vähennys)

Muiden varausten lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Muiden varausten muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Korvauksensaantioikeuksien muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys), käypä arvo

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Käypä arvo [member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Jälleenvakuutusvarojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Säädetyt tai ilmoitetut verokantojen ja verolakien muutokset [member]

Tämä jäsen edustaa säädettyjä tai ilmoitettuja verokantojen ja verolakien muutoksia.

esimerkki: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteet [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ominaispiirteiden mukaan jaoteltuja etuuspohjaisia järjestelyjä. Lisäksi se edustaa ”Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteen” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Levikkituotot

Sanomalehtien, aikakausjulkaisujen, sekä digitaalisten sovellusten ja formaattien myynnistä kertyneiden tuottojen määrä. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Kuvaus olosuhteista, jotka aiheuttavat vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruutuksen

Kuvaus olosuhteista tai tapahtumista, jonka vuoksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen nettorealisointiarvoa vastaavaksi on peruutettu. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruuttaminen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Maksetut korvaukset ja etuudet, jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä

Vakuutuksenottajille maksettujen korvausten ja etuuksien määrä jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Syntyneet mutta ei ilmoitetut korvausvaateet

Sellaisista vakuutustapahtumista aiheutuneen velan määrä, jotka ovat tapahtuneet mutta joita koskevista korvausvaateista vakuutuksenottajat eivät ole vielä ilmoittaneet.

esimerkki: IFRS 4 IG22 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Vakuutuksenottajien ilmoittamat korvausvaateet

Sattuneiden vakuutustapahtumien perusteella vakuutuksenottajien ilmoittamista korvausvaateista aiheutuneen velan määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG22 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Hankittujen saamisten luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Hankittujen saamisten luokat [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen saamisten luokkia. Lisäksi se edustaa ”Hankittujen saamisten luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Omaisuuserien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 130 d ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Varat [member]

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Tämä jäsen edustaa voimavaroja: (a) jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) joista yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

Voimaantulo 1.1.2020: Sellaisten olemassa olevien taloudellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena. Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyötyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Liiketoiminnasta suoritettujen maksujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Liiketoiminnasta saatujen maksujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Ehdollisten velkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 86, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat, vaihtoehtoinen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 C32 – Voimaantulo 1.1.2021, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Rahoitusinstrumenttien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 36, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35K, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien yhdisteltyjä luokkia. Rahoitusinstrumentti on ovat sopimuksia, jotka synnyttävät yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Lisäksi se edustaa ”Rahoitusinstrumenttien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 36, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35K, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Velkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Kantaosakkeiden luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Muiden varausten luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Muiden varausten luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [member]

Tämä jäsen edustaa hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen kaikkia luokkia (toisin sanoen menon tai tulon tyyppejä). Lisäksi se edustaa ”Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Osakepääoman luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Osakepääoma [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakepääomaa. Lisäksi se edustaa ”Osakepääoman luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Omaisuuserien luokitteleminen myytävänä oleviksi [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien luokittelemista myytävänä oleviksi. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]]

esimerkki: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Päättymispäivän valuuttakurssi

Raportointikauden päättymispäivän avistakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi. Avistakurssi on kurssi, jota käytetään luovutuksen tapahtuessa välittömästi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Merkittävän oikeusprosessin aloittaminen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävän oikeusprosessin aloittamista.

esimerkki: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Johdon kommentit merkittävistä yhteisön hallussa olevista rahavarojen eristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Johdon kommentit merkittävistä yhteisön hallussa olevista rahavarojen eristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat] [Viittaus: Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Liikkeeseen lasketut yritystodistukset

Yhteisön liikkeeseen laskemien yritystodistusten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Sitoumukset, jotka koskevat biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa

Biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa koskevien sitoumusten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Yhteisyrityksiin liittyvät sitoumukset

Sitoumukset, joita yhteisöllä on yhteisyrityksiinsä liittyen, on täsmennetty IFRS 12:n kappaleissa B18–B20. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Yhteisön tekemät sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Yhteisön tekemät sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]

esimerkki: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]

esimerkki: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Hyödykkeen hintariski [member]

Tämä jäsen edustaa muun hintariskin erää, joka edustaa riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat hyödykkeiden hintojen muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

esimerkki: IFRS 7 IG32, esimerkki: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Viestintä- ja verkkolaitteistot [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa viestintä- ja verkkolaitteistoja. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Viestintäkulut

Viestinnästä aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Kolmansilta osapuolilta saatavat korvaukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu

Kolmansilta osapuolilta saatavien tulosvaikutteisesti kirjattujen korvausten määrä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Oman pääoman erät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, ennen veroja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, verot huomioon otettuina [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, ennen veroja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verot huomioon otettuina [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Laaja tulos

Liiketoimista ja muista tapahtumista johtuva oman pääoman muutos, joka ei aiheudu liiketoimista omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81A c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 32 a ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B12 b ix, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Laaja tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Laajan tuloksen jakautuminen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Määräysvallattomille omistajille kuuluva laaja tulos

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos; määräysvallattomien omistajien osuudet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos

Emoyrityksen omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos] [Viittaus: Laaja tulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Tietokonelaitteet [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokonelaitteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Tietokoneohjelmistot

Tietokonelaitteita edustavien aineettomien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Tietokoneohjelmistot [member]

Tämä jäsen edustaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokoneohjelmistoja. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Riskikeskittymiä koskeva kuvaus

Rahoitusinstrumenteista syntyviä riskikeskittymiä koskeva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Riskikeskittymät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 127 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Riskikeskittymät [member]

Tämä jäsen edustaa riskikeskittymiä. Lisäksi se edustaa ”Riskikeskittymät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 127 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetyn muun menetelmän kuin luottamustasomenetelmän tuloksia vastaava luottamustaso

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetyn muun menetelmän kuin luottamustasomenetelmän tuloksia vastaava luottamustaso. [Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 119 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetty luottamustaso

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetty luottamustaso. [Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 119 – Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensushinnoittelu [member]

Tämä jäsen edustaa tiettyä markkinoihin perustuvan lähestymistavan arvostustekniikkaa, jolla analysoidaan markkinoiden konsensushintojen syöttötietoja (esimerkiksi tarjottuja noteerauksia tai vertailukelpoisuuden muutoksia). [Viittaus: Markkinoihin perustuva lähestymistapa [member]

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Maksettu (tai saatu) vastike

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevista määräysvallan saamisista ja menettämisistä maksettu tai saatu vastike. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsernitilinpäätös [member]

Tämä jäsen edustaa konsernista laadittua tilinpäätöstä, jossa emoyrityksen ja sen tytäryritysten varat, velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat esitetään yhden taloudellisen kokonaisuuden varoina, velkoina, omana pääomana, tuottoina, kuluina ja rahavirtoina. Lisäksi se edustaa ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [member]

Tämä jäsen edustaa konsernitilinpäätökseen sisältyviä strukturoituja yhteisöjä. Strukturoidulla yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka on rakennettu siten, etteivät äänioikeudet tai muut vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta yhteisössä, esimerkiksi kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnollisiin tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimukseen perustuvien järjestelyjen avulla. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Tämä jäsen edustaa samansuuruisia ennen eräpäivää maksettavia osuuksia, joita käytetään määrittämisessä syöttötietona.

esimerkki: IFRS 13 93 d, esimerkki: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Keskeneräiset rakennushankkeet

Sellaisten pitkäaikaisten omaisuuserien valmistamisen aikana aktivoitujen menojen määrä, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi. [Viittaus: pitkäaikaiset varat]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Keskeneräiset rakennushankkeet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käyttöomaisuushyödykkeiden valmistamisen aikana aktivoituja menoja, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi (toisin sanoen ei vielä sijaintipaikassa eikä kunnossa, jossa se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa kulutettavia biologisia hyödykkeitä. Kulutettavat biologiset hyödykkeet ovat hyödykkeitä, jotka korjataan maataloustuotteina tai myydään biologisina hyödykkeinä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Kuluttajalainat

Yhteisön kuluttajille myöntämien lainojen määrä. [Viittaus: Kuluttajalainat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Kuluttajalainat [member]

Tämä jäsen edustaa lainoja, jotka on myönnetty yksittäisille henkilöille henkilökohtaiseen käyttöön.

esimerkki: IFRS 7 IG40B, esimerkki: IFRS 7 6, esimerkki: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Ehdollinen vastike [member]

Tämä jäsen edustaa hankkijaosapuolen velvollisuutta luovuttaa lisää varoja tai oman pääoman ehtoisia osuuksia hankinnan kohteen aiemmille omistajille osana vaihtotapahtumaa, joka koskee määräysvaltaa hankinnan kohteessa, jos tietyt tulevaisuuden tapahtumat toteutuvat tai ehdot täyttyvät.

yleinen käytäntö: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Hankinta-ajankohtana kirjattu ehdollinen vastike

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetuksi vastikkeeksi kirjattujen ehdollista vastiketta koskevien järjestelyjen määrä hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit