16.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2100 VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2019

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), en met name artikel 4, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie (2) specificeert het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2004/109/EG, dat moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen. De daarin opgenomen geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de internationale standaarden voor jaarrekeningen, waarnaar doorgaans wordt verwezen als International Financial Reporting Standards (“IFRS”), die bij Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn goedgekeurd of in overeenstemming met de IFRS zoals die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn vastgesteld en op grond van Beschikking 2008/961/EG van de Commissie (4) gelijkwaardig worden geacht aan de bij Verordening (EG) nr. 1606/2002 goedgekeurde IFRS.

(2)

De basistaxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat is gebaseerd op de IFRS-taxonomie en is daar een extensie van. De IFRS Foundation werkt de IFRS-taxonomie jaarlijks bij om rekening te houden met ontwikkelingen zoals de vaststelling van nieuwe IFRS of wijzigingen van bestaande IFRS, de analyse van de in de praktijk meest gemelde informatie of de verbeteringen van de algemene inhoud of technologie van de IFRS-taxonomie. Daarom is het noodzakelijk de technische reguleringsnormen bij te werken om de relevante wijzigingen in de IFRS-taxonomie te weerspiegelen.

(3)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan de Commissie heeft voorgelegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

3)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van 17 december 2018 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (PB L 143 van 29.5.2019, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).

(4)  Beschikking 2008/961/EG van de Commissie van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 112).


BIJLAGE I

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1)

de definitie van esef_cor wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor””;

2)

de definitie van esef_all wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all””;

3)

de definitie van ifrs-full wordt vervangen door:

“prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full””.


BIJLAGE II

In bijlage II wordt tabel 2 vervangen door:

Label

Type

Verwijzingen naar IFRS

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie

text

IAS 1 51 a

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige verslagperiode

text

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Land van oprichting

text

IAS 1 138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1 138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden

text

IAS 1 138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Levensduur van een entiteit met een beperkte levensduur

text

IAS 1 138 d

Verklaring van overeenstemming met IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Verklaring van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Verklaring van de financiële impact van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 d

Informatieverschaffing over onzekerheden over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te waarborgen [text block]

text block

IAS 1 25

Verklaring van het feit en de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening indien dit niet gebeurt in de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd

text

IAS 1 25

Verklaring van de reden waarom de continuïteit van de entiteit niet zou zijn gewaarborgd

text

IAS 1 25

Beschrijving van de reden waarom een langere of kortere verslagperiode wordt gebruikt

text

IAS 1 36 a

Beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening gepresenteerde bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn

text

IAS 1 36 b

Informatieverschaffing over herclassificaties of wijzigingen in de presentatie [text block]

text block

IAS 1 41

Verklaring van bronnen van schattingsonzekerheden die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Informatieverschaffing over activa en verplichtingen die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen [text block]

text block

IAS 1 125

Dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars per aandeel

X.XX duration

IAS 1 107

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars zijn verwerkt

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars per aandeel zijn verwerkt

X.XX duration

IAS 1 137 a

Informatieverschaffing over boekhoudkundige oordelen en schattingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over te betalen lasten en andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorzieningen voor kredietverliezen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de beloning voor accountants [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de goedkeuring van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e — vervaldatum 1.1.2021

Informatieverschaffing over de grondslag voor consolidatie [text blok]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over biologische activa, agrarische producten die op het punt staan geoogst te worden en overheidssubsidies in verband met biologische activa [text block]

text block

IAS 41 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 23 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over leningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over bedrijfscombinaties [text block]

text block

IFRS 3 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kasstroomoverzicht [text block]

text block

IAS 7 Presentatie van een kasstroomoverzicht

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingen en fouten [text block]

text block

IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over betaalde claims en vergoedingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over zekerheden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de enkelvoudige jaarrekening [text block]

text block

IAS 27 Informatieverschaffing, IFRS 12 Doel

Informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 37 86

Informatieverschaffing over de kostprijs van de omzet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kredietrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Kredietrisico

Informatieverschaffing over schuldbewijzen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde baten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde belastingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito’s van banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito’s van klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dividenden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst per aandeel [text block]

text block

IAS 33 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de gevolgen van wisselkoerswijzigingen [text block]

text block

IAS 21 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 19 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over de operationele segmenten van de entiteit [text block]

text block

IFRS 8 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na de verslagperiode [text block]

text block

IAS 10 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over kosten per soort [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over lasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over exploratie- en evaluatieactiva [text block]

text block

IFRS 6 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IFRS 13 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de reële waarde van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over honoraria- en provisiebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten (-kosten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten [text block]

text block

IFRS 7 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieel risicobeheer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over eerste toepassing [text block]

text block

IFRS 1 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over algemene en administratieve kosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Verschaffing van algemene informatie over de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 51

Informatieverschaffing over de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verslaggeving omtrent hyperinflatie [text block]

text block

IAS 29 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 36 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over winstbelasting [text block]

text block

IAS 12 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over werknemers [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over managers op sleutelposities [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verzekeringscontracten [text block]

text block

IFRS 17 Informatieverschaffing — ingangsdatum 1.1.2021, IFRS 4 Informatieverschaffing — vervaldatum 1.1.2021

Informatieverschaffing over verzekeringspremieopbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over immateriële activa [text block]

text block

IAS 38 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over rentelasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten [text block]

text block

IFRS 12 1

Informatieverschaffing over tussentijdse financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 34 Inhoud van een tussentijds financieel verslag

Informatieverschaffing over voorraden [text block]

text block

IAS 2 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 40 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere investeringen dan investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 b

Informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leaseovereenkomsten [text block]

text block

IFRS 16 Presentatie, IFRS 16 informatieverschaffing

Informatieverschaffing over liquiditeitsrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over marktrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over aan deelnemers toe te rekenen intrinsieke waarde [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over toelichting en andere toelichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de doelstellingen, het beleid en de procedures op het gebied van kapitaalbeheer [text block]

text block

IAS 1 134

Informatieverschaffing over andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vlottende activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere kortlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vaste activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere langlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatielasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

text block

IAS 37 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over vooruitbetalingen en andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst (verlies) uit operationele activiteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 16 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

text block

IFRS 14 Presentatie, IFRS 14 informatieverschaffing

Informatieverschaffing over herverzekering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbonden partijen [text block]

text block

IAS 24 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over onderzoeks- en ontwikkelingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over reserves binnen het eigen vermogen [text block]

text block

IAS 1 79 b

Informatieverschaffing over aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten uit hoofde van contracten met klanten [text block]

text block

IFRS 15 Presentatie, IFRS 15 informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

SIC 29 Consensus

Informatieverschaffing over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

text block

IFRS 2 44

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal, reserves en andere aandelenbelangen [text block]

text block

IAS 1 79

Informatieverschaffing over geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 d

Informatieverschaffing over dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 a

Informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 117

Informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige vorderingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b — vervaldatum 1.1.2021

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende biologische activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties en goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kasstromen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende zekerheden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende onderhanden projecten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenwervingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenbindingsprogramma’s [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontmantelings-, herstel- en saneringsvoorzieningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde winstbelasting [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende het niet langer opnemen van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten en afdekking [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kortingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dividenden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winst per aandeel [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende emissierechten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende milieugerelateerde lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitzonderlijke posten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende exploratie- en evaluatie-uitgaven [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende honoraria- en provisiebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringsbaten en -kosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële garanties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende valutaomrekening [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende franchisevergoedingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de functionele valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afdekking [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende tot einde looptijd aangehouden beleggingen [text block]

text block

IAS 1 117 b — vervaldatum 1.1.2021

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winstbelasting [tekst block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende verzekeringscontracten en de hiermee verband houdende activa, verplichtingen, baten en lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a — vervaldatum 1.1.2021

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere immateriële activa dan goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende rentebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leaseovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen en vorderingen [text block]

text block

IAS 1 117 b — vervaldatum 1.1.2021

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering van voorraden [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwrechten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de saldering van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende olie- en gasactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende programmeringsactiva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname in winst of verlies van het verschil tussen de reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname van opbrengsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende herverzekering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende reparatie en onderhoud [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende gesegmenteerde informatie [tekst block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende op aandelen gebaseerde betalingstransacties [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgravingskosten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere belastingen dan winstbelasting [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontslagvergoedingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere schulden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere vorderingen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handelsbaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met verbonden partijen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende warrants [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de bepaling van de componenten van geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 7 46

Beschrijving van andere grondslagen voor financiële verslaggeving die relevant zijn voor een goed inzicht in de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 117 b

Informatieverschaffing over de belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 117


BIJLAGE III

In bijlage VI wordt de tabel vervangen door:

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen [member]

Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen.

voorbeeld: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Schattingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Schattingen [member]

Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een periodiek gebruik of verbruik van een actief, onderworpen aan aanpassingen die voortvloeien uit de beoordeling van de actuele staat van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Schattingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Commerciële winst

Het bedrag van de winst of het verlies over een periode vóór de aftrek van belastinglasten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii, informatieverschaffing: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Overlopende posten

Het bedrag van de verplichtingen om te betalen voor goederen of diensten die zijn ontvangen of geleverd, maar nog niet zijn betaald, gefactureerd of formeel met de leverancier overeengekomen, met inbegrip van bedragen die aan werknemers zijn verschuldigd.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten. [Zie: overlopende posten; uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als kortlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten en uitgestelde baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Overlopende posten en uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als langlopend [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Toegerekende baten

Het bedrag van een actief dat baten vertegenwoordigt die zijn verdiend maar nog niet ontvangen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die toe te rekenen is aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 a, informatieverschaffing: IFRS 7 10 A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een lening of vordering, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding gaven tot het marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, informatieverschaffing: IAS 38 318 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Geaccumuleerde afschrijving [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 75 b, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 318 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als actief is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als verplichting is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financieel actief is dat tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, verplichtingen

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financiële verplichting is die tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 73 d, gebruikelijke werkwijze: IAS 38 318 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40 79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, voorbeeld: IFRS 7 35N, voorbeeld: IFRS 7 IG29 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan geaccumuleerde posten van baten en lasten (met inbegrip van herclassificatieaanpassingen) die niet in winst of verlies worden opgenomen zoals door andere IFRS is vereist of toegestaan. [Zie: IFRS [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Verwervings- en administratiekosten betreffende verzekeringscontracten

Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die verband houden met verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Reële waarde op overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij in een bedrijfscombinatie die in verschillende fasen wordt gerealiseerd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Overgedragen vergoeding, reële waarde op overnamedatum

De reële waarde op de overnamedatum van de in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

De reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoeding [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie als last worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties als last worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgestelde acquisitiekosten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeit uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële activa en goodwill

De stijging van de immateriële activa en goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; immateriële activa en goodwill]

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 318 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële activa dan goodwill

De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 318 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen

De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 b, informatieverschaffing: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere voorzieningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Verwervingen via bedrijfscombinaties, herverzekeringsactiva

De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Werkelijke claims die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

Aantal werkelijke claims dat voortvloeit uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

informatieverschaffing: IFRS 17 330 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten

De disconteringsvoet die wordt gehanteerd als de belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten [member]

Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages

Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages [member]

Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen

Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen

Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering

De levensverwachting na pensionering die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering [member]

Dit lid geeft de levensverwachting na pensionering aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening

De procentuele tendens in de kostprijs van medische zorgverlening die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening [member]

Dit lid geeft de procentuele tendensen aan in de kostprijs van medische zorgverlening die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Actuariële veronderstellingen van levensverwachtingscijfers

Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van levensverwachtingscijfers [member]

Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 344

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd [member]

Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Actuariële veronderstellingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Actuariële veronderstellingen [member]

Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actuariële veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en onderling verenigbare beste schattingen van een entiteit met betrekking tot de demografische en financiële variabelen die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen voor de uitkering van vergoedingen na uitdiensttreding. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Actuariële veronderstellingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 345

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 341 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS 19 341 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen, nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 19 341 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten

De contante waarde van de verwachte betalingen door een pensioenfonds aan bestaande en voormalige werknemers, welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds verrichte arbeidsprestaties.

informatieverschaffing: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Aanvullende voorziening opgenomen in winst of verlies, voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor kredietverliezen van financiële activa die in winst of verlies zijn opgenomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 16 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing voor de op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Aanvullende informatieverschaffing betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico wanneer de verschafte kwantitatieve gegevens niet representatief zijn.

informatieverschaffing: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten [text block]

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten die noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen van de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 17. [Zie: verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 94 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van een bedrijfscombinatie

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de doelstellingen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Aanvullende informatie over de aard en veranderingen van risico’s die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten [text block]

Aanvullende informatieverschaffing over de aard en veranderingen van risico’s die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 2. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Aanvullende informatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Aanvullend gestort kapitaal

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Aanvullend gestort kapitaal [member]

Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Aanvullende opname, goodwill

Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5. [Zie: goodwill; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen die resulteren uit overnames, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van investeringen die resulteren uit overnames. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van aankopen, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Vermeerderingen, vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; bedrijfscombinaties [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de vermeerderingen van andere immateriële activa dan goodwill die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 318 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 76 a, informatieverschaffing: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, materiële vaste activa

Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, herverzekeringsactiva

Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekeringsactiva die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten resulteren. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten, klasse [member]; vaste activa; types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 8 24 b, informatieverschaffing: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Vermeerderingen van activa met gebruiksrecht

Het bedrag van de vermeerderingen van activa met gebruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]

informatieverschaffing: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.

informatieverschaffing: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adres waar de geconsolideerde jaarrekening te verkrijgen is

Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit te verkrijgen is. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Aangepast gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen

Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen vermeerderd met het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen die zouden worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële gewone aandelen die tot verwatering in gewone aandelen zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member]; gewogen gemiddelde [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); afschrijvingskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Aanpassingen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden.

voorbeeld: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële activa; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere vlottende activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Aanpassingen voor uitgestelde belastingen van voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor de uitgestelde belastingen van voorgaande perioden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor dividendinkomsten

Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: dividendinkomsten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten)

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Aanpassingen voor financieringskosten

Aanpassingen voor financieringskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor financieringsbaten

Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Aanpassingen voor financieringsbaten (kosten)

Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten (-kosten); winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint ventures [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen, materiële vaste activa

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van materiële vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa; vervreemding, materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde min verkoopkosten, biologische activa

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde min verkoopkosten van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde van derivaten

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde van derivaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; derivaten [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen

Aanpassingen voor winsten (verliezen) die voortvloeien uit een verandering in de reële waarde van vastgoedbeleggingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vastgoedbeleggingen; winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies, goodwill

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies uit goodwill opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill; bijzonderewaardeverminderingsverlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, exploratie- en evaluatieactiva

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit exploratie- en evaluatieactiva die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, voorraden

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit voorraden opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, leningen en voorschotten

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit leningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderwaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, materiële vaste activa

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit materiële vaste activa die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit handels- en andere vorderingen die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde baten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito’s van banken

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito’s van banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito’s van banken; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito’s van klanten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito’s van klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito’s van klanten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële verplichtingen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere verplichtingen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere schulden; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Aanpassingen voor de stijging van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd

Aanpassingen voor de stijgingen van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); andere voorzieningen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Aanpassingen voor rentelasten

Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Aanpassingen voor rentebaten

Aanpassingen voor rentebaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentebaten; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vaste activa; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Aanpassingen voor voorzieningen

Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorzieningen; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn

Aanpassingen die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Samengevoegde aanpassing van de boekwaarden van investeringen gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member]; joint ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft een aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt aan, die wordt gebruikt als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen voor de berekening van winst die (verlies dat) aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend. [Zie: preferente aandelen [member]; winst (verlies)]

voorbeeld: IAS 33 Voorbeeld 12 Berekening en presentatie van normale en verwaterde winst per aandeel (uitgebreid voorbeeld), voorbeeld: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Beheerskosten

Het bedrag aan kosten die de entiteit als beheerskosten classificeert.

voorbeeld: IAS 1 103, informatieverschaffing: IAS 1 99, informatieverschaffing: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Ontvangen vooruitbetalingen

Het bedrag aan ontvangen betalingen voor in de toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reclamekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]

Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]]

informatieverschaffing: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Samengevoegde voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten aan. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs

Het samengevoegde verschil tussen reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs voor financiële instrumenten dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Samengevoegde geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c ii, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Samengevoegde bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Samengevoegde joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 c i, informatieverschaffing: IFRS 4 39M b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Samengevoegde waardering [member]

Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Waardering” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Samengevoegde tijdsintervallen [member]

Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Looptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 61, informatieverschaffing: IFRS 15 320 b i, informatieverschaffing: IFRS 16 97, informatieverschaffing: IFRS 16 94, informatieverschaffing: IFRS 17 309 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 320 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 332 b — ingangsdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 B11, voorbeeld: IFRS 7 B35, informatieverschaffing: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Samengevoegde kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]; goodwill; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 36 335

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Samenvoeging van reële waarden [member]

Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Reële waarde als veronderstelde prijs” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Agrarische producten per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Agrarische producten, groep [member]

Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Agrarische producten per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: actuele agrarische producten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Vliegtuigen

Het bedrag aan materiële vaste activa die vliegtuigen vertegenwoordigen die de entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Vliegtuigen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vliegtuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landingsrechten op een luchthaven [member]

Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 319

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Niveaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 19 342, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle andere segmenten [member]

Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en operationele segmenten aan.

informatieverschaffing: IFRS 15 315, informatieverschaffing: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 16 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Voorziening voor kredietverliezen [member]

Dit lid geeft een voorziening aan die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Alle jaren van verzekeringsclaim [member]

Dit lid geeft alle jaren van de verzekeringsclaims aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Jaren van verzekeringsclaim” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 17 330 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Afschrijving, opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag van de afschrijving voor opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IFRS 15 328 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Afschrijving, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten; afschrijvingskosten; types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelselmatige toerekening van af te schrijven bedragen van immateriële activa over hun gebruiksduur.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Afschrijving, andere immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 318 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Afschrijvingsmethode, andere immateriële activa dan goodwill

De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

informatieverschaffing: IAS 38 318 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Afschrijving van verliezen (winsten) op gesloten herverzekeringscontracten

Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen (winsten) die voortvloeien uit de sluiting van herverzekeringscontracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies op gesloten herverzekeringscontracten]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b ii — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Afschrijvingspercentage, andere immateriële activa dan goodwill

Het afschrijvingspercentages gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 318 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; derivaten [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Bedrag waarmee de realiseerbare waarde van de eenheid haar boekwaarde overschrijdt

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar boekwaarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 334 f i, informatieverschaffing: IAS 36 335 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Bedrag waarmee de waarde die aan de belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van de eenheid gelijk is aan de boekwaarde

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van een eenheid gelijk is aan de boekwaarde. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IAS 36 334 f iii, informatieverschaffing: IAS 36 335 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzonderlijke managemententiteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Bedrag aan herclassificaties of wijzigingen in presentatie

Het bedrag dat is geherclassificeerd wanneer de entiteit de classificatie of presentatie in haar jaarrekening wijzigt.

informatieverschaffing: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

In de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerd bedrag gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichting

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van de overlappingsbenadering, gepresenteerd als een afzonderlijke post in de winst of het verlies.

informatieverschaffing: IFRS 4 35D a — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, voor het eerst aangewezen financiële activa

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met betrekking tot voor het eerst aangewezen financiële activa met toepassing van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, vóór belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, na belastingen

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 4 35D b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop

Het bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; andere reserves; overige onderdelen van het totaalresultaat; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die resulteert uit bedragen die zijn opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen en die betrekking hebben op vaste activa of groepen die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 5 38, voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaststaande toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor kasstroomafdekkingen]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.11 d i, informatieverschaffing: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads van een financieel instrument en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van valutabasisspreads]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering in de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de tijdswaarde van opties]

informatieverschaffing: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9, financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast

Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f i — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 4 Informatieverschaffing — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Gemaakte kosten, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit gemaakte kosten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

De onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

informatieverschaffing: IFRS 17 332 c — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Te betalen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Andere aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot de overgedragen activa

De aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot overgedragen financiële activa die geen niet-gedisconteerde kasuitstromen zijn die vereist zijn of kunnen zijn om verwijderde financiële activa terug te kopen (bv. de uitoefenprijs bij een optieovereenkomst). [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Te ontvangen bedragen, transacties met verbonden partijen

De te ontvangen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

informatieverschaffing: IAS 24 20, informatieverschaffing: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Bedragen geherclassificeerd uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Bedragen uit het eigen vermogen overgeboekt en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële activa

De bedragen die onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en die niet zijn gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

De bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Bedragen die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Bedrag dat van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd overeenkomstig de overlappingsbenadering indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt

Het bedrag dat tijdens de verslagperiode van de winst of het verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L f ii — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd indien IAS 39 was toegepast, financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast

Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast indien IAS 39 was toegepast.

informatieverschaffing: IFRS 4 39L d ii — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; externe kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 36 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; interne kredietbeoordelingen [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 36 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de entiteit rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analyse van baten en lasten [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Aankondiging van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen [member]

Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen.

voorbeeld: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Aankondiging of aanvang van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie [member]

Dit lid geeft de aankondiging of aanvang aan van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie.

voorbeeld: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Toepasselijk belastingtarief

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Door activa gedekte aangehouden schuldbewijzen

Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door onderliggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Door activa gedekte financieringen [member]

Dit lid geeft door activa gedekte financieringen aan.

voorbeeld: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Door activa gedekte waardepapieren, bedrag toegerekend aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende activa zijn gedekt, bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 342 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Actief dat voor de verwachte vergoeding is opgenomen, voorwaardelijke verplichtingen in bedrijfscombinatie

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; verwachte vergoeding, voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c, informatieverschaffing: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, andere voorzieningen

Het bedrag van de activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van andere voorzieningen. [Zie: verwachte vergoeding, andere voorzieningen; andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Activa

Vervaldatum 1.1.2020: Het bedrag aan middelen: a) die uit gebeurtenissen in het verleden zijn voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft; en b) waaruit naar verwachting toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien.

Ingangsdatum 1.1.2020: Het bedrag van een bestaand economisch middel dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch middel is een recht dat het potentieel heeft economische voordelen voort te brengen.

informatieverschaffing: IAS 1 55, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a, informatieverschaffing: IFRS 13 93 b, informatieverschaffing: IFRS 13 93 e, informatieverschaffing: IFRS 8 28 c, informatieverschaffing: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Activa en verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Activa en verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Activa en verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: activa; verplichtingen]

informatieverschaffing: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen niet geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Activa en van uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering

Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Activa die voortvloeien uit exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen

Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Aangehouden zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Activa aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [member]

Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie: activa; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]

voorbeeld: IAS 7 C Aansluiting van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen, voorbeeld: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Activa min kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Activa min kortlopende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Activa (verplichtingen) van pensioenregeling

Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle andere verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten.

informatieverschaffing: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Activa verworven door bezit te nemen van een zekerheid of een beroep te doen op andere kredietbescherming

Het bedrag aan activa die door de entiteit zijn verworven door bezit te nemen van de zekerheid die zij tot zekerheid houdt of een beroep te doen op andere kredietbescherming (bijvoorbeeld garanties). [Zie: garanties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Activa van pensioenregeling

Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelingen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag aan opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. De kosten om een contract met een klant te verkrijgen zijn de marginale kosten van verkrijging van het contract die een entiteit niet zou hebben gemaakt als het contract niet was verkregen. De kosten om een contract met een klant te vervullen zijn de kosten die direct betrekking hebben op een contract of een verwacht contract dat de entiteit duidelijk kan identificeren.

informatieverschaffing: IFRS 15 328 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot gestructureerde entiteiten

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructureerde entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van de verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Activa die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Activa waarop significante restricties van toepassing zijn

Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de activa van de groep waarop significante restricties (bijvoorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de activa.

informatieverschaffing: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen, op het moment van overdracht

Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IAS 1 55 — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 IG20 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Activa in het kader van overgedragen herverzekering

Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscontracten waarin de entiteit de polishouder is.

voorbeeld: IAS 1 55 — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 IG20 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Activa die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen in het volgende boekjaar

Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen aan de bedragen van die activa in het volgende boekjaar.

informatieverschaffing: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Geassocieerde deelnemingen [member]

Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder invloed van betekenis heeft.

informatieverschaffing: IAS 24 19 d, informatieverschaffing: IAS 27 17 b, informatieverschaffing: IAS 27 16 b, informatieverschaffing: IFRS 12 B4 d, informatieverschaffing: IFRS 4 39M a — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 4 39J a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequivalenten die worden betaald of de reële waarde van de andere vergoeding die wordt gegeven om een actief te verwerven op het ogenblik dat het wordt verworven of gebouwd, of, indien van toepassing, het bedrag dat werd toegewezen aan dat actief toen het overeenkomstig de specifieke vereisten van andere IFRS aanvankelijk werd opgenomen.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs of IFRS 16 indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

informatieverschaffing: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Gewaardeerd tegen reële waarde [member]

Dit lid geeft waardering op basis van de reële waarde aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum.

informatieverschaffing: IAS 40 32A, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Beloning voor accountants

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Beloning voor accountants [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van auditdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van auditdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van andere diensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van diensten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Beloning voor accountants in het kader van belastingdiensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van belastingdiensten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Goedgekeurde investeringsverplichtingen waarvoor geen contract is gesloten

Het bedrag aan investeringsverplichtingen die door de entiteit zijn goedgekeurd maar waarvoor de entiteit geen contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Gemiddeld effectief belastingtarief

De belastinglasten (-baten) gedeeld door de commerciële winst. [Zie: commerciële winst]

informatieverschaffing: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Gemiddelde wisselkoers

De gemiddelde wisselkoers die door de entiteit wordt gebruikt. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta’s.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal personeelsleden dat tijdens een periode in dienst is van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument

De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 23 B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op rekeningen-courant van klanten

Het bedrag aan saldi op rekeningen-courant van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op direct opvraagbare deposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op direct opvraagbare deposito’s van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op andere deposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten aangehouden door de entiteit en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldi op termijndeposito’s van klanten

Het bedrag aan saldi op termijndeposito’s van klanten aangehouden door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Saldi bij banken

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Bankacceptactiva

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Bankacceptverplichtingen

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bank- en soortgelijke kosten

Het bedrag aan bank- en soortgelijke kosten opgenomen door de entiteit als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito’s zijn

Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito’s zijn. [Zie: verplichte reservedeposito’s bij centrale banken]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Bankleningen, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met bankleningen. [Zie: leningen]

voorbeeld: IFRS 7 B11D, voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Aangehouden bankschuldbewijzen

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Andere bankovereenkomsten, geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkomsten vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Voorschotten in rekening-courant

Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat bestaande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt beschouwd als een kortetermijnkredietverlening door de bank. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel

Het bedrag aan winst per aandeel indien de gewone en verwaterde waarderingen gelijk zijn. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Gewone en verwaterde winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel

Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende de periode.

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Gewone winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Gewone winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

informatieverschaffing: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Gewone winst per aandeel [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen

De beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Vruchtdragende biologische activa [member]

Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. Vruchtdragende biologische activa zijn biologische activa die geen verbruikbare biologische activa zijn. [Zie: biologische activa; verbruikbare biologische activa [member]]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Vruchtdragende planten

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Vruchtdragende planten [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

voorbeeld: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Betaalde of te betalen uitkeringen

Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor pensioenregelingen.

informatieverschaffing: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor opgenomen vorderingen

De beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor vorderingen verworven in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologische activa

Het bedrag aan levende dieren of planten opgenomen als activa.

informatieverschaffing: IAS 1 54 f, informatieverschaffing: IAS 41 50, voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologische activa, ouderdom [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens ouderdom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa volgens ouderdom” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologische activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologische activa volgens ouderdom [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologische activa per groep [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologische activa per type [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologische activa, groep [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologische activa [member]

Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.

Het bedrag aan biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologische activa, type [member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per type, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologische activa per type” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt

Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Uitgegeven obligaties

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Uitgegeven obligaties, niet-gedisconteerde kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

voorbeeld: IFRS 7 B11D, voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Financieringskosten [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Geactiveerde financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief en die een onderdeel van de kostprijs van dat actief vormen.

informatieverschaffing: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Gemaakte financieringskosten

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Financieringskosten opgenomen als last

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen en die zijn opgenomen als een last.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Leningen

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit verplicht moet terugbetalen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Leningen [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Leningen, aanpassing aan rentebasis

De aanpassing aan de basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Leningen per naam [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Leningen per naam [member]

Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Leningen per naam” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Leningen, per type [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Leningen, rente

De rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Leningen, rentebasis

De basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Leningen, vervaldatum

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Leningen, oorspronkelijke valuta

De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Leningen opgenomen op de overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor leningen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: leningen; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Ondergrens van een bereik [member]

Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.

voorbeeld: IFRS 13 IE63, voorbeeld: IFRS 13 B6, informatieverschaffing: IFRS 14 33 b, informatieverschaffing: IFRS 17 320 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 2 45 d, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Merknamen

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 319 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Merknamen [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 319 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Omroeprechten [member]

Dit lid geeft omroeprechten aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 319

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Provisiekosten als lasten

Het bedrag aan lasten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend aan de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Provisiekosten als baten

Het bedrag aan baten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend door de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Gebouwen

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Gebouwen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Bedrijfscombinaties [member]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Bedrijfscombinaties [member]

Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in het kader waarvan een overnemende partij zeggenschap verkrijgt over één of meer bedrijven. Transacties die ook wel “echte fusies” of “fusies van gelijken” worden genoemd, zijn ook bedrijfscombinaties zoals die term in IFRS 3 wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Intrekking van ingekochte eigen aandelen

Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de periode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Investeringsverplichtingen

Het bedrag aan toekomstige investeringsuitgaven waartoe de entiteit zich heeft verbonden.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Investeringsverplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Activeringspercentage, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft het activeringspercentage aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 93 d, voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Activeringspercentage van financieringskosten die in aanmerking komen voor activering

De gewogen gemiddelde rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die van toepassing zijn op de leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de periode, met uitsluiting van leningen die specifiek zijn aangegaan met het oog op de verwerving van een in aanmerking komend actief. [Zie: gewogen gemiddelde [member]; leningen]

informatieverschaffing: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voortvloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik. Een immaterieel actief moet slechts worden opgenomen als de entiteit alle onderstaande punten kan aantonen: a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b) haar intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; c) haar vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf of, als het intern wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel actief; e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; en f) het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling, betrouwbaar te waarderen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 319

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Terugbetalingsreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Terugbetalingsreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitaalvereisten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitaalvereisten [member]

Dit lid geeft de kapitaalvereisten aan waaraan de entiteit is onderworpen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Kapitaalvereisten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitaalreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitaalreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die kapitaalreserves vertegenwoordigt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardevermindering en brutoboekwaarde [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 16 73 d, informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 38 318 c, informatieverschaffing: IAS 38 318 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 c, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IAS 41 54 f, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35I, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 IG29 — vervaldatum 1.1.2021, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Boekwaarde [member]

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opgenomen in het overzicht van de financiële positie (na aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen). Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en brutoboekwaarde” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e, informatieverschaffing: IAS 38 318 e, informatieverschaffing: IAS 40 76, informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 41 50, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35I, voorbeeld: IFRS 7 IG29 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Geldmiddelen

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s. [Zie: contanten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Geldmiddelen [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling) geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan verbonden partijen

De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken

Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s, samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen. [Zie: geldmiddelen; kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 1 54 i, informatieverschaffing: IAS 7 45, informatieverschaffing: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten, bedrag toegekend aan reële waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

voorbeeld: IAS 19 342 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die zijn geclassificeerd als een deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep

Het bedrag aan significante saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het kasstroomoverzicht indien verschillend van het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het overzicht van de financiële positie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Het bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]; geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen op overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geldmiddelen en kasequivalenten die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Verstrekte zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Ontvangen zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen, niet gesaldeerd met financiële activa

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

voorbeeld: IFRS 7 IG40D, voorbeeld: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Kasequivalenten

Het bedrag aan kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Kasequivalenten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Kasstroomafdekking [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Kasstroomafdekking [member]

Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting (zoals een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld met een variabele rente) of een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie; en b) invloed zouden kunnen hebben op de winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 39 86 b, informatieverschaffing: IFRS 7 24A, informatieverschaffing: IFRS 7 24B, informatieverschaffing: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Kasstromen van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) een daling (stijging) van kortlopende deposito’s en investeringen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van kortlopende deposito’s en investeringen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als operationele activiteiten.

informatieverschaffing: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen in de grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal en het vreemd vermogen van de entiteit.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijging (daling) van kortlopende leningen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een stijging (daling) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijgingen van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen vertegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten die de verwerving en vervreemding zijn van vaste activa en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) handhaving van bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn vereist voor de handhaving van de actuele capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

voorbeeld: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten die de voornaamste activiteiten van een entiteit zijn die opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen investerings- of financieringsactiviteiten zijn. [Zie: opbrengsten]

informatieverschaffing: IAS 7 10, informatieverschaffing: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

informatieverschaffing: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, voorbeeld: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen van het werkkapitaal

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werkkapitaal.

voorbeeld: IAS 7 A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, gebruikelijke werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Kasstromen gebruikt in exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten

De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Contanten

Het bedrag aan contanten aangehouden door de entiteit. Dit omvat geen direct opvraagbare deposito’s.

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten

De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten.

informatieverschaffing: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Betaalde geldmiddelen, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de betalingen zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Contante ontvangsten uit futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de ontvangsten zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling), geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

voorbeeld: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de entiteit van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Contante terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Overgedragen geldmiddelen

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedragen geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [member]

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opgenomen uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

informatieverschaffing: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vlottende financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van kortlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorieën van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorieën van vaste financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorieën van langlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Categorieën van verbonden partijen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Stijging (daling) van het bedrag dat is opgenomen voor een uitgestelde belastingvordering vóór overname

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering van de overnemende partij vóór overname als gevolg van een bedrijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de vordering door de overnemende partij wordt gerealiseerd, verandert. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Waardeverandering van valutabasisspreads [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Waardeverandering van tijdswaarde van opties [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Veranderingen van het samengevoegde verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Veranderingen van de voorziening voor kredietverliezen van financiële activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van biologische activa

De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Veranderingen in biologische activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Veranderingen in voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde belastingverplichting (-vordering) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Stijging (daling) van eigen vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen. [Zie: eigen vermogen]

informatieverschaffing: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Veranderingen in eigen vermogen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beschrijving van veranderingen in risicoblootstelling

De beschrijving van veranderingen in de blootstelling aan risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, eigenvermogensinstrumenten van de entiteit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde, verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Veranderingen in de reële waarde van een kredietderivaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financieel actief (of groep van financiële activa) die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen is aan veranderingen in het aan dat actief verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen van de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan die verplichting verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 10A a, informatieverschaffing: IFRS 7 10 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de leningen en vorderingen verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 9 d — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Stijging (daling) van goodwill

De stijging (daling) van goodwill. [Zie: goodwill]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Veranderingen in goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Veranderingen in verzekeringscontracten voor aansluiting volgens componenten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Veranderingen in verzekeringscontracten voor de aansluiting volgens resterende dekking en ontstane claims [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Veranderingen in immateriële activa en goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Veranderingen in andere immateriële activa dan goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk

De daling (stijging) van de voorraden van gereed product en onderhanden werk. [Zie: voorraden; actueel gereed product; actueel onderhanden werk]

voorbeeld: IAS 1 102, informatieverschaffing: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Stijging (daling) van vastgoedbeleggingen

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 79 d, informatieverschaffing: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Veranderingen in vastgoedbeleggingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Veranderingen in uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Veranderingen in verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beschrijving van wijzigingen in de bij de opstelling van de gevoeligheidsanalyse gehanteerde methoden en veronderstellingen

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor de types marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Beschrijving van wijzigingen in gehanteerde methoden voor de meting van risico

De beschrijving van wijzigingen in de gehanteerde methoden voor de meting van risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Veranderingen in nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Veranderingen in de nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Veranderingen in het nominaal bedrag van een kredietderivaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Veranderingen in het aantal uitstaande aandelen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Beschrijving van wijzigingen in doelstellingen, beleid en procedures met betrekking tot het beheer van risico’s

De beschrijving van wijzigingen in de doelstellingen, het beleid en de procedures met betrekking tot het beheer van risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Stijging (daling) van andere voorzieningen

De stijging (daling) van andere voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Veranderingen in andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Stijging (daling) van materiële vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Veranderingen in materiële vaste activa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Veranderingen in uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Veranderingen in restitutierechten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Stijging (daling) van restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde

De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierechten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]

informatieverschaffing: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Veranderingen in herverzekeringsactiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Wijzigingen in van kracht zijnde of aangekondigde belastingtarieven of belastingwetgeving [member]

Dit lid geeft wijzigingen aan in van kracht zijnde of aangekondigde belastingtarieven of belastingwetgeving.

voorbeeld: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen [member]

Dit lid staat voor alle toegezegdpensioenregelingen indien opgesplitst op basis van de kenmerken van toegezegdpensioenregelingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Kenmerken van toegezegdpensioenregelingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

voorbeeld: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Distributieopbrengsten

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop van kranten, tijdschriften, periodieken en digitale applicaties en formaten. [Zie: opbrengsten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Beschrijving van omstandigheden die leiden tot terugnemingen van afschrijvingen van voorraden

De beschrijving van de omstandigheden of gebeurtenissen die hebben geleid tot de terugneming van een afschrijving van voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: voorraden; terugneming van afschrijvingen van voorraden]

informatieverschaffing: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Betaalde claims en vergoedingen, na compensatie door herverzekering

Het bedrag aan claims en vergoedingen betaald aan polishouders, na compensatie door herverzekering

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Ontstane maar niet gerapporteerde claims

Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden maar waarvoor er nog geen claims zijn gerapporteerd door polishouders.

voorbeeld: IFRS 4 IG22 c — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Claims gerapporteerd door polishouders

Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen die zijn gerapporteerd door polishouders omdat verzekerde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG22 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4 37 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Categorieën van verworven vorderingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Categorieën van verworven vorderingen [member]

Dit lid geeft categorieën aan van verworven vorderingen in bedrijfscombinaties. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van verworven vorderingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Categorieën van activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 36 126, informatieverschaffing: IAS 36 130 d ii, informatieverschaffing: IFRS 13 93, informatieverschaffing: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Activa [member]

Vervaldatum 1.1.2020: Dit lid geeft middelen aan: a) die uit gebeurtenissen in het verleden zijn voortgekomen en waarover een entiteit zeggenschap heeft; en b) waaruit naar verwachting toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Ingangsdatum 1.1.2020: Dit lid geeft een bestaand economisch middel aan dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch middel is een recht dat het potentieel heeft economische voordelen voort te brengen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 36 126, informatieverschaffing: IFRS 13 93, informatieverschaffing: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Categorieën van contante betalingen uit operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Categorieën van contante ontvangsten uit operationele activiteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van voorwaardelijke verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 37 86, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Categorieën van actuele voorraden, alternatief [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Categorieën van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Categorieën van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorieën van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 9 7.2.34, informatieverschaffing: IFRS 17 C32 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 4 39L b — ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9, informatieverschaffing: IFRS 7 6, informatieverschaffing: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Categorieën van financiële instrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 36, informatieverschaffing: IFRS 7 35K, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Financiële instrumenten, klasse [member]

Dit lid geeft alle categorieën van financiële instrumenten aan. Financiële instrumenten zijn overeenkomsten die leiden tot zowel een financieel actief bij één entiteit als een financiële verplichting of eigenvermogensinstrument bij een andere entiteit. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van financiële instrumenten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa; financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 36, informatieverschaffing: IFRS 7 35K, informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 9 7.2.34, informatieverschaffing: IFRS 7 6, informatieverschaffing: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Categorieën van immateriële activa en goodwill [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Categorieën van andere immateriële activa dan goodwill [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Categorieën van actuele voorraden [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Categorieën van gewone aandelen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Categorieën van andere voorzieningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Categorieën van materiële vaste activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Categorieën van andere voorzieningen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 14 30 c, informatieverschaffing: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member]

Dit lid geeft alle categorieën (d.w.z. soorten lasten of baten) van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

informatieverschaffing: IFRS 14 30 c, informatieverschaffing: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Categorieën van aandelenkapitaal [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aandelenkapitaal [member]

Dit lid geeft het aandelenkapitaal van de entiteit aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van aandelenkapitaal” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Classificatie van activa als aangehouden voor verkoop [member]

Dit lid geeft de classificatie van activa als aangehouden voor verkoop aan. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]]

voorbeeld: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Slotwisselkoers

De precieze wisselkoers op het einde van de verslagperiode. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta’s. De precieze wisselkoers is de wisselkoers bij onmiddellijke levering.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Aanvangen van belangrijke rechtszaken [member]

Dit lid geeft het aanvangen van belangrijke rechtszaken aan.

voorbeeld: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Financieel commentaar door het management betreffende significante tegoeden van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar die niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep.

Het financiële commentaar door het management betreffende significante tegoeden van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar die niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

informatieverschaffing: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Uitgegeven commercial paper

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven commercial paper.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Verplichtingen voor de ontwikkeling of verwerving van biologische activa

Het bedrag aan verplichtingen voor de ontwikkeling of verwerving van biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Verbintenissen met betrekking tot joint ventures

De verbintenissen van de entiteit die met haar joint ventures verband houden zoals gespecificeerd in de alinea’s B18-B20 van IFRS 12. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Verbintenissen aangegaan door de entiteit, transacties met verbonden partijen

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die door de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [member]]

voorbeeld: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Verbintenissen aangegaan namens de entiteit, transacties met verbonden partijen

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die namens de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [member]]

voorbeeld: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Commodityprijsrisico [member]

Dit lid geeft een component van een overig prijsrisico aan die het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van wijzigingen in commodityprijzen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG32, voorbeeld: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Communicatie- en netwerkuitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die communicatie- en netwerkuitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Communicatiekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit communicatie.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of werden opgegeven

Het in winst of verlies opgenomen bedrag aan vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of werden opgegeven. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Eigen-vermogenscomponenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de vermogensmutatie die voortvloeit uit transacties en andere gebeurtenissen, met uitzondering van mutaties die voortvloeien uit transacties met eigenaars in hun hoedanigheid van eigenaars.

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81A c, informatieverschaffing: IFRS 1 32 a ii, informatieverschaffing: IFRS 1 24 b, informatieverschaffing: IFRS 12 B12 b ix, voorbeeld: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Overige onderdelen van het totaalresultaat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Overige onderdelen van het totaalresultaat toe te rekenen aan [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; belangen zonder zeggenschap]

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Overige onderdelen van het totaalresultaat, toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1 106 a, informatieverschaffing: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Computeruitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die computeruitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Computersoftware

Het bedrag aan immateriële activa die computersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Computersoftware [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die computersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beschrijving van risicoconcentraties

De beschrijving van risicoconcentraties ontstaan uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Risicoconcentraties [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Risicoconcentraties [member]

Dit lid geeft de risicoconcentraties aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Risicoconcentraties” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Betrouwbaarheidspercentage dat overeenstemt met resultaten van andere techniek dan techniek van betrouwbaarheidspercentage gebruikt voor bepaling risicoaanpassing voor niet-financieel risico

Het betrouwbaarheidspercentage dat overeenstemt met de resultaten van een andere techniek dan de techniek van betrouwbaarheidspercentage die is gebruikt voor de bepaling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico. [Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 119 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Betrouwbaarheidspercentage gebruikt voor bepaling risicoaanpassing voor niet-financieel risico

Het betrouwbaarheidspercentage dat is gebruikt voor de bepaling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico. [Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 119 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Consensuswaardering [member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die overeenstemt met de marktbenadering die het analyseren van consensusprijzen (bijvoorbeeld voorgestelde offertes, vergelijkbaarheidsaanpassingen) op de markt behelst. [Zie: marktbenadering [member]]

voorbeeld: IFRS 13 IE63, voorbeeld: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Betaalde (ontvangen) vergoeding

Het bedrag van de betaalde of ontvangen vergoeding zowel voor het verkrijgen als verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Geconsolideerd [member]

Dit lid geeft de jaarrekening aan van een groep waarin de activa, de verplichtingen, het eigen vermogen, de baten, de lasten en de kasstromen van de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen worden gepresenteerd alsof het die van een afzonderlijke economische entiteit betreft. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Geconsolideerde gestructureerde entiteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 12 Aard van de risico’s die verband houden met de belangen van een entiteit in geconsolideerde gestructureerde entiteiten

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]

Dit lid geeft geconsolideerde gestructureerde entiteiten aan. Een gestructureerde entiteit is een entiteit die zodanig is opgezet dat stemrechten of vergelijkbare rechten niet de dominante factor zijn bij het uitmaken wie zeggenschap over de entiteit uitoefent, zoals wanneer eventuele stemrechten uitsluitend met administratieve taken verband houden en de relevante activiteiten door middel van contactuele overeenkomsten worden aangestuurd. [Zie: geconsolideerd [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 Aard van de risico’s die verband houden met de belangen van een entiteit in geconsolideerde gestructureerde entiteiten

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Constant percentage vervroegde aflossingen, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft het constant percentage vervroegde aflossingen aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 93 d, voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Onderhanden projecten

Het bedrag aan uitgaven geactiveerd tijdens de bouw van vaste activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik. [Zie: vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Onderhanden projecten [member]

Dit lid geeft uitgaven aan geactiveerd tijdens de bouw van onderdelen van materiële vaste activa die nog niet gebruiksklaar zijn (d.w.z. nog niet op de locatie en in de staat die noodzakelijk is om te functioneren op de door het management beoogde wijze). [Zie: materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Verbruikbare biologische activa [member]

Dit lid geeft verbruikbare biologische activa aan. Verbruikbare biologische activa zijn biologische activa die als agrarische producten moeten worden geoogst of als biologische activa moeten worden verkocht. [Zie: biologische activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Leningen aan klanten

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven leningen aan klanten. [Zie: leningen aan klanten [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Leningen aan klanten [member]

Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan natuurlijke personen voor persoonlijk gebruik.

voorbeeld: IFRS 7 IG40B, voorbeeld: IFRS 7 6, voorbeeld: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Voorwaardelijke vergoeding [member]

Dit lid geeft een verplichting van de verwerver aan om aanvullende activa of aandelenbelangen over te dragen aan de vorige eigenaars van de overgenomen partij, als onderdeel van de ruil voor de zeggenschap over de overgenomen partij indien er zich bepaalde toekomstige gebeurtenissen voordoen of voorwaarden worden vervuld.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Op de overnamedatum opgenomen voorwaardelijke vergoeding

Het bedrag op overnamedatum van voorwaardelijke vergoedingsregelingen, opgenomen als vergoeding overgedragen in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in verband met belangen in joint ventures

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in verband met belangen in joint ventures. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in verband met belangen in geassocieerde deelnemingen

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in verband met belangen van de entiteit in geassocieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Voorwaardelijke verplichtingen [member]

Dit lid geeft mogelijke verplichtingen aan die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of, bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden, maar die niet worden opgenomen omdat a) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen inhouden, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen; dan wel b) het bedrag van de verplichtingen niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Categorieën van voorwaardelijke verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS 37 88, informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Voorwaardelijke verplichtingen in verband met joint ventures [member]

Dit lid geeft voorwaardelijke verplichtingen aan die verband houden met joint ventures. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; joint ventures [member]]

voorbeeld: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Op de overnamedatum opgenomen voorwaardelijke verplichtingen

Het bedrag aan op de overnamedatum opgenomen voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

voorbeeld: IFRS 3 B64 i, voorbeeld: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Voorwaardelijke verplichting die voortvloeit uit verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting aan die voortvloeit uit verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding. Vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeelsbeloningen (met uitzondering van ontslagvergoedingen en kortetermijnpersoneelsbeloningen) die verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Voorwaardelijke verplichting voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting in verband met ontmantelings-, herstel- en saneringskosten aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

voorbeeld: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Voorwaardelijke verplichting voor garanties [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor garanties aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; garanties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Aanhoudende betrokkenheid bij verwijderde financiële activa per categorie instrument [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Aanhoudende betrokkenheid bij verwijderde financiële activa per categorie overdracht [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft componenten aan van de entiteit die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn. Een component van een entiteit omvat bedrijfsactiviteiten en kasstromen die operationeel en voor financiële-verslaggevingsdoeleinden duidelijk kunnen worden onderscheiden van de rest van de entiteit. Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; samengevoegde voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Contractactiva

Het bedrag van het recht van een entiteit op vergoeding in ruil voor goederen of diensten die de entiteit heeft overgedragen aan een klant wanneer dat recht afhankelijk is van iets anders dan het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld de toekomstige prestaties van de entiteit).

informatieverschaffing: IFRS 15 105, informatieverschaffing: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Contractactiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Contractactiva [member]

Dit lid geeft contractactiva aan. [Zie: contractactiva]

informatieverschaffing: IFRS 7 35H b iii, informatieverschaffing: IFRS 7 35M b iii, voorbeeld: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Contractduur [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

voorbeeld: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Contractlooptijd [member]

Dit lid geeft alle looptijden van contracten met klanten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Contractlooptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

voorbeeld: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Contractverplichtingen

Het bedrag van een verplichting van een entiteit om goederen of diensten aan een klant over te dragen waarvoor de entiteit een vergoeding heeft ontvangen van (of het bedrag dat verschuldigd is door) de klant.

informatieverschaffing: IFRS 15 105, informatieverschaffing: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Contractverplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Contractuele bedragen die moeten worden uitgewisseld in het kader van een afgeleid financieel instrument waarvoor brutokasstromen worden uitgewisseld

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen met betrekking tot contractuele bedragen die moeten worden uitgewisseld in het kader van een afgeleid financieel instrument waarvoor brutokasstromen worden uitgewisseld. [Zie: derivaten [member]]

voorbeeld: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Contractuele investeringsverplichtingen

Het bedrag aan investeringsverplichtingen waarvoor de entiteit een contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Contractuele verbintenissen voor verwerving van immateriële activa

Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de verwerving van immateriële activa.

informatieverschaffing: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Contractuele verbintenissen voor de verwerving van materiële vaste activa

Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de verwerving van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Contractuele dienstenmarge

Het bedrag van de contractuele dienstenmarge [Zie: contractuele dienstenmarge [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 109 — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Contractuele dienstenmarge [member]

Dit lid geeft een onderdeel van de boekwaarde van het actief of de verplichting voor een groep verzekeringscontracten aan dat de onverdiende winst vertegenwoordigt die de entiteit zal opnemen wanneer zij diensten verleent op grond van de verzekeringscontracten die van de groep deel uitmaken.

informatieverschaffing: IFRS 17 101 c- ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 107 d — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Contractuele dienstenmarge die geen verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve benadering of de reëlewaardebenadering is toegepast [member]

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die geen verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve benadering (zoals beschreven in de alinea’s C6-C19 van IFRS 17) of de reëlewaardebenadering (zoals beschreven in de alinea’s C20-C24 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: contractuele dienstenmarge [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 114 c — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Contractuele dienstenmarge die verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de reëlewaardebenadering is toegepast [member]

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de reëlewaardebenadering (zoals beschreven in de alinea’s C20-C24 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: contractuele dienstenmarge [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 114 b — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Contractuele dienstenmarge die verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve benadering is toegepast [member]

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die verband houdt met contracten die bestonden op de overgangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve benadering (zoals beschreven in de alinea’s C6-C19 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: contractuele dienstenmarge [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 114 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Bijdragen aan de regeling door de werkgever, nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling door de werkgever. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Bijdragen aan de regeling door deelnemers aan de regeling, nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling door deelnemers aan de regeling. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Bijdragen aan de regeling, nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Bijdragen aan de regeling, nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

Het bedrag aan immateriële activa die auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Aangehouden schuldbewijzen van bedrijven

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de entiteit en zijn uitgegeven door een bedrijfsentiteit. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Leningen aan bedrijfsentiteiten

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven bedrijfsleningen. [Zie: leningen aan bedrijfsentiteiten [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Leningen aan bedrijfsentiteiten [member]

Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan bedrijfsentiteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c, voorbeeld: IFRS 7 6, voorbeeld: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kostprijsbenadering [member]

Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die het bedrag weerspiegelt dat op dit moment zou zijn vereist om de servicecapaciteit van een actief te vervangen (vaak de “vervangwaarde” genoemd).

voorbeeld: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Kostprijs van voorraden die in de periode als last worden geboekt

Het bedrag aan voorraden die in de periode als last worden geboekt. [Zie: voorraden]

informatieverschaffing: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Kostprijs van verkochte handelswaar

Het bedrag aan handelswaar die in de periode is verkocht en als last is geboekt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Kostprijs van gekochte energie die is verkocht

Het bedrag aan gekochte energie die in de periode is verkocht en als last is geboekt.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Kostprijs van de omzet

Het bedrag van de kosten die direct of indirect zijn toe te rekenen aan verkochte goederen of diensten, die kosten omvatten die voorheen werden opgenomen bij de waardering van de voorraad die inmiddels is verkocht, niet-toegerekende indirecte productiekosten en abnormale productiekosten van voorraden, maar hier niet toe zijn beperkt.

informatieverschaffing: IAS 1 99, informatieverschaffing: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Kostprijs van de omzet, voeding en drank

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is aan voeding en drank. [Zie: kostprijs van de omzet]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Kostprijs van de omzet, hotelactiviteiten

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is aan hotelactiviteiten. [Zie: kostprijs van de omzet]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Kostprijs van de omzet, kamerverblijfsdiensten

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is aan kamerverblijfsdiensten. [Zie: kostprijs van de omzet]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Kosten voor de verkrijging van contracten met klanten [member]

Dit lid geeft een categorie aan van activa opgenomen uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen die de kosten om een contract met klanten te verkrijgen, vertegenwoordigen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

voorbeeld: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Tegenpartijen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Tegenpartijen [member]

Dit lid geeft de partijen bij de transactie aan die niet de entiteit zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Tegenpartijen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Land van vestiging [member]

Dit lid geeft het land aan waar de entiteit is geregistreerd en haar officieel adres of statutaire zetel heeft.

informatieverschaffing: IFRS 8 33 b, informatieverschaffing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Land van oprichting

Het land waar de entiteit is opgericht.

informatieverschaffing: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Het land van oprichting van de entiteit waarvan de voor het publiek toegankelijke geconsolideerde jaarrekening is opgesteld

Het land waar de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit waarvan de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming is met de IFRS en voor het publiek toegankelijk is opgesteld, is opgericht. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Land van oprichting van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit

Het land waar een gezamenlijke bedrijfsactiviteit van de entiteit is opgericht. [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Land van oprichting van een joint venture

Het land waar een joint venture van de entiteit is opgericht. [Zie: joint ventures [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 b ii, informatieverschaffing: IAS 27 17 b ii, informatieverschaffing: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Land van oprichting van een geassocieerde deelneming

Het land waar een geassocieerde deelneming van de entiteit is opgericht. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 b ii, informatieverschaffing: IAS 27 17 b ii, informatieverschaffing: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Land van oprichting van een dochteronderneming

Het land waar een dochteronderneming van de entiteit is opgericht. [Zie: dochterondernemingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 27 16 b ii, informatieverschaffing: IAS 27 17 b ii, informatieverschaffing: IFRS 12 12 b, informatieverschaffing: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Oprichtingsdatum [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS 8 28 f i, informatieverschaffing: IAS 8 29 c i, informatieverschaffing: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Kredietderivaat, reële waarde

De reële waarde van een kredietderivaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kredietderivaat, nominaal bedrag

Het nominale bedrag van een kredietderivaat. [Zie: derivaten [member]]

informatieverschaffing: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kredietpositie

Het bedrag van de blootstelling aan verlies voortvloeiend uit kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG24 a — vervaIdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 IG25 b — vervaldatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 36 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Kredietwaardigheidsvermindering van financiële instrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Kredietwaardigheidsvermindering van financiële instrumenten [member]

Dit lid geeft alle statussen van kredietwaardigheidsvermindering van financiële instrumenten aan. Een financieel instrument heeft een verminderde kredietwaardigheid wanneer er zich één of meer gebeurtenissen hebben voorgedaan die een negatief effect hebben op de geschatte toekomstige kasstromen van dat financiële instrument. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Kredietwaardigheidsvermindering van financiële instrumenten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS 7 35H, informatieverschaffing: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Kredietgerelateerde honoraria- en provisiebaten

Het bedrag aan baten opgenomen uit hoofde van kredietgerelateerde honoraria en provisies. [Zie: vergoedings- en provisiebaten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kredietrisico [member]

Dit lid geeft het risico aan dat de ene partij bij een financieel instrument haar verplichting niet zal nakomen, waardoor de andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 124 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 125 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Credit spread, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft de credit spread aan die wordt gehanteerd als waarderingsinput.

gebruikelijke werkwijze: IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Cumulatieve verandering in de reële waarde opgenomen in winst of verlies bij verkoop van vastgoedbeleggingen tussen een pool van activa gewaardeerd met toepassing van diverse modellen

De cumulatieve verandering in de reële waarde opgenomen in winst of verlies bij de verkoop van een vastgoedbelegging uit een pool van activa waarvoor het kostprijsmodel wordt toegepast aan een pool waarvoor het reëlewaardemodel wordt toegepast. [Zie: reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Cumulatieve winst (verlies) uit de vervreemding van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

De cumulatieve winst (verlies) uit de vervreemding van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 11 B c

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Cumulatieve winst (verlies) voorheen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat die voortvloeit uit de herclassificatie van financiële activa van de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat naar de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

De cumulatieve winst (verlies) voorheen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat die voortvloeit uit de herclassificatie van financiële activa van de categorie gewaardeerd tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat naar de categorie gewaardeerd tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1 82 cb

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Cumulatieve preferente dividenden die nog niet zijn opgenomen

Het bedrag aan cumulatieve preferente dividenden die nog niet zijn opgenomen.

informatieverschaffing: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen van geassocieerde deelnemingen

Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de verliezen van geassocieerde deelnemingen indien de entiteit haar aandeel in de verliezen niet langer opneemt bij de toepassing van de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; niet-opgenomen aandeel in de verliezen van geassocieerde deelnemingen]

informatieverschaffing: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures

Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures indien de entiteit haar aandeel in de verliezen niet langer opneemt bij de toepassing van de vermogensmutatiemethode. [Zie: joint ventures [member]; niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures]

informatieverschaffing: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures, overgang van proportionele consolidatie naar de vermogensmutatiemethode

Het cumulatieve niet-opgenomen aandeel van de entiteit in de verliezen van haar joint ventures waarvoor de overgang van proportionele consolidatie naar de vermogensmutatiemethode is uitgevoerd. [Zie: joint ventures [member]; cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures]

informatieverschaffing: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutarisico [member]

Dit lid geeft een type markrisico aan dat het risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van wisselkoerswijzigingen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS 17 124 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 125 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 127 — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 17 128 a ii — ingangsdatum 1.1.2021, informatieverschaffing: IFRS 7 Definities

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Valutaswapcontract [member]

Dit lid geeft een valutaswapcontract aan. [Zie: swapcontract [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Kortlopende te betalen lasten en andere kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende te betalen lasten en andere kortlopende verplichtingen. [Zie: overlopende posten; andere kortlopende verplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Actuele toegerekende baten

Het bedrag aan actuele toegerekende baten. [Zie: toegerekende baten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Actuele ontvangen vooruitbetalingen

Het bedrag aan actuele ontvangen betalingen voor in de toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten. [Zie: ontvangen vooruitbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Actuele vooruitbetalingen aan leveranciers

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen aan leveranciers alvorens goederen of diensten worden ontvangen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Actuele agrarische producten

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag aan geoogste producten van de biologische activa van de entiteit vertegenwoordigt. [Zie: biologische activa; voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting en uitgestelde belasting met betrekking tot bepaalde posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt

De samengevoegde over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting en uitgestelde belasting die betrekking hebben op bepaalde posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt, bijvoorbeeld: a) een aanpassing aan het beginsaldo van ingehouden winsten die voortvloeien uit een wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving die retroactief wordt toegepast of uit de correctie van een fout; en b) bedragen die voortvloeien uit de eerste opname van de eigen-vermogenscomponent van een samengesteld financieel instrument. [Zie: uitgestelde belasting met betrekking tot posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt; ingehouden winsten; financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting en uitgestelde belasting met betrekking tot bepaalde posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Vlottende activa

Het bedrag aan activa dat de entiteit a) verwacht te realiseren of voornemens is te verkopen of te verbruiken, in de normale exploitatiecyclus van de entiteit; b) voornamelijk aanhoudt met de bedoeling het te verhandelen; c) verwacht binnen twaalf maanden na de verslagperiode te realiseren; of d) classificeert als een geldmiddel of kasequivalent (zoals gedefinieerd in IAS 7), tenzij het gebruik van het actief voor ruil of voor afwikkeling van een verplichting is beperkt gedurende ten minste twaalf maanden na de verslagperiode. [Zie: activa]

informatieverschaffing: IAS 1 66, informatieverschaffing: IFRS 12 B12 b i, voorbeeld: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Vlottende activa [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Vlottende activa (verplichtingen)

Het bedrag aan vlottende activa min het bedrag aan kortlopende verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Vlottende activa die geen vaste activa zijn of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars

Het bedrag aan vlottende activa die geen vaste activa zijn of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars. [Zie: vlottende activa; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor uitkering aan eigenaars]

informatieverschaffing: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Op de overnamedatum opgenomen voorwaardelijke vlottende activa

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor vlottende activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Vlottende biologische activa

Het bedrag aan vlottende biologische activa. [Zie: biologische activa]

informatieverschaffing: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Vlottende biologische activa [member]

Dit lid geeft vlottende biologische activa aan. [Zie: biologische activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Kortlopende uitgegeven obligaties en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven obligaties

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven obligaties en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Kortlopende leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende leningen

Het bedrag aan kortlopende leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Kortlopende leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende leningen [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Kortlopende leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende leningen, per type [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Kortlopend uitgegeven commercial paper en het kortlopende gedeelte van langlopend uitgegeven commercial paper

Het bedrag aan kortlopend uitgegeven commercial paper en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven commercial paper. [Zie: uitgegeven commercial paper]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Vlottende contractactiva

Het bedrag aan vlottende contractactiva. [Zie: contractactiva]

informatieverschaffing: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Kortlopende contractverplichtingen

Het bedrag aan kortlopende contractverplichtingen. [Zie: contractverplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Actuele ruwe olie

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag aan ongeraffineerde, onbewerkte olie vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Kortlopende uitgegeven schuldbewijzen

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven schuldbewijzen. [Zie: uitgegeven schuldbewijzen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Kortlopende deposito’s van klanten

Het bedrag aan kortlopende deposito’s van klanten. [Zie: deposito’s van klanten]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Vlottende afgeleide financiële activa

Het bedrag aan vlottende afgeleide financiële activa. [Zie: afgeleide financiële activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Kortlopende afgeleide financiële verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende afgeleide financiële verplichtingen. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Actuele dividendbetalingen

Het bedrag aan actuele dividendbetalingen. [Zie: dividendbetalingen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Actuele schatting van toekomstige kasuitstromen die moeten worden betaald om een verplichting na te komen, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft de actuele schatting aan van toekomstige kasuitstromen die moeten worden betaald om een verplichting na te komen, gebruikt als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Actuele accijnsbelastingschulden

Het bedrag aan actuele accijnsbelastingschulden. [Zie: accijnsbelastingschulden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Actuele vorderingen in het kader van financiële leases

Het bedrag aan actuele vorderingen in het kader van financiële leases. [Zie: vorderingen in het kader van financiële leases]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Vlottende financiële activa

Het bedrag aan vlottende financiële activa. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55, informatieverschaffing: IFRS 7 8 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht gewaardeerd tegen reële waarde

Het bedrag aan vlottende financiële activa verplicht gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies in overeenstemming met IFRS 9. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht gewaardeerd tegen reële waarde]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstruments

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor het opnieuw verwerven van eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor het opnieuw verwerven van eigenvermogensinstrumenten. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor de inkoop van eigenvermogensinstrumenten]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor het terugkopen van eigen financiële verplichtingen

Het bedrag van vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor het terugkopen van eigen financiële verplichtingen. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor het terugkopen van eigen financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant, debit

Voor verkoop beschikbare vlottende financiële activa

Het bedrag aan voor verkoop beschikbare vlottende financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; vlottende financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 d — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant, credit

Kortlopende financiële verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant, credit

Kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 g, informatieverschaffing: IAS 7 8 f — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, credit

Kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, credit

Kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden

Het bedrag van kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die aan de definitie van het begrip “voor handelsdoeleinden aangehouden” voldoen. [Zie: kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, credit

Kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant, debit

Actuele voeding en drank

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voeding en drank vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant, debit

Actuele brandstof

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan brandstof vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant, credit

Actuele overheidssubsidies

Het bedrag aan actuele overheidssubsidies die in het overzicht van de financiële positie zijn opgenomen als uitgestelde baten. [Zie: overheid [member]; uitgestelde baten; overheidssubsidies]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant, debit

Kortlopende tot einde looptijd aangehouden beleggingen

Het bedrag aan kortlopende tot einde looptijd aangehouden beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 b — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant, credit

Actuele te betalen rente

Het bedrag aan actuele te betalen rente. [Zie: te betalen rente]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant, debit

Actuele te ontvangen rente

Het bedrag aan actuele te ontvangen rente. [Zie: te ontvangen rente]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Actuele voorraden die voortvloeien uit winningsactiviteiten [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant, debit

Voor verkoop aangehouden actuele voorraden

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag vertegenwoordigt van voor verkoop aangehouden voorraden in het kader van de normale bedrijfsvoering. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant, debit

Actuele voorraden in transit

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voorraden in transit vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant, debit

Kortlopende beleggingen

Het bedrag aan kortlopende beleggingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Kortlopende beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan kortlopende beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant, credit

Kortlopende leaseverplichtingen

Het bedrag aan kortlopende leaseverplichtingen. [Zie: leaseverplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS 16 47 b

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant, credit

Kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die: a) de entiteit verwacht in de normale exploitatiecyclus van de entiteit af te wikkelen; b) de entiteit voornamelijk aanhoudt met de bedoeling deze te verhandelen; c) binnen twaalf maanden na de verslagperiode moeten worden afgewikkeld; of d) de entiteit geen onvoorwaardelijk recht geeft om de afwikkeling met ten minste twaalf maanden na de verslagperiode uit te stellen.

informatieverschaffing: IAS 1 69, informatieverschaffing: IFRS 12 B12 b iii, voorbeeld: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

 

Kortlopende verplichtingen [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant, credit

Kortlopende verplichtingen die geen verplichtingen zijn die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

Het bedrag aan kortlopende verplichtingen die geen verplichtingen zijn die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: kortlopende verplichtingen; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop]

informatieverschaffing: IAS 1 69

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Op de overnamedatum opgenomen kortlopende verplichtingen

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor kortlopende verplichtingen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant, debit

Kortlopende leningen en vorderingen

Het bedrag aan kortlopende leningen en vorderingen. [Zie: leningen en vorderingen]

informatieverschaffing: IFRS 7 8 c — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived

X instant, credit

Kortlopende ontvangen leningen en langlopende ontvangen leningen

Het bedrag aan kortlopende ontvangen leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende ontvangen leningen. [Zie: ontvangen leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServices

X instant, debit

Actuele grond- en hulpstoffen die moeten worden verbruikt in het kader van het productieproces of de verrichting van diensten

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan grond- en hulpstoffen vertegenwoordigt die moeten worden verbruikt in het kader van het productieproces of de verrichting van diensten. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Actueel [member]

Dit lid geeft een actueel tijdsinterval aan.

voorbeeld: IFRS 7 IG20D, voorbeeld: IFRS 7 35N, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7 37 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant, debit

Actueel aardgas

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag van een natuurlijk voorkomend koolwaterstofgasmengsel vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral

X instant, debit

Vlottende activa in natura gebruikt als zekerheid waarvoor de verkrijger op grond van een overeenkomst of gebruikelijke praktijk het recht heeft om de zekerheden te verkopen of als zekerheid aan derden te verstrekken

Het bedrag aan vlottende tot zekerheid strekkende activa in natura (zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstrumenten) die aan een verkrijger zijn verstrekt, waarvoor de verkrijger op grond van een overeenkomst of gebruikelijke praktijk het recht heeft om de zekerheden te verkopen of als zekerheid aan derden te verstrekken.

informatieverschaffing: IFRS 9 3.2.23 a, informatieverschaffing: IAS 39 37 a — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssued

X instant, credit

Kortlopende uitgegeven notes en schuldpapier en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven notes en schuldpapier

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven notes en schuldpapier en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven notes en schuldpapier. [Zie: uitgegeven notes en schuldpapier]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant, debit

Actuele ertsvoorraden

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan ertsvoorraden vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorageMaterials

X instant, debit

Actueel verpakkings- en opslagmateriaal

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan verpakkings- en opslagmateriaal vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfEnergy

X instant, credit

Kortlopende schulden voor de aankoop van energie

Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop van energie. [Zie: schulden voor de aankoop van energie]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssets

X instant, credit

Kortlopende schulden voor de aankoop van vaste activa

Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop van vaste activa. [Zie: schulden voor de aankoop van vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, credit

Kortlopende schulden uit hoofde van sociale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn

Het bedrag aan kortlopende schulden uit hoofde van sociale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn. [Zie: schulden uit hoofde van sociale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemicalProducts

X instant, debit

Actuele aardolie- en petrochemische producten

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan producten afgeleid van ruwe olie en aardgas vertegenwoordigt. [Zie: actuele ruwe olie; actueel aardgas]

gebruikelijke werkwijze: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorrowings

X instant, credit

Kortlopend gedeelte van langlopende leningen

Het kortlopend gedeelte van langlopende leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant, debit

Actuele vooruitbetaalde lasten

Het bedrag opgenomen als een vlottend actief voor uitgaven die zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarin het economisch voordeel wordt gerealiseerd.

gebruikelijke werkwijze: IAS 1 112 c