EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 279, 24. august 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 279

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
24. august 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 279/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 279/02

Sag C-92/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2020 — Den Franske Republik mod Europa-Parlamentet (Annullationssøgsmål – regler for institutionerne – protokol om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester – Europa-Parlamentet – begrebet »budgetmøderækken«, der afholdes i Strasbourg (Frankrig) – artikel 314 TEUF – udøvelse af budgetkompetencen under en yderligere plenarmøderække i Bruxelles (Belgien))

2

2020/C 279/03

Sag C-570/18 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2020 — HF mod Europa-Parlamentet (Appel – personalesag – Europa-Parlamentet – kontraktansat – artikel 12a og 24 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union – psykisk chikane – ansøgning om bistand – ret til at blive hørt – afslag på ansøgningen om bistand – artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – omfanget af domstolsprøvelsen)

2

2020/C 279/04

Sag C-729/18 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. juni 2020 — VTB Bank PAO, tidligere VTB Bank OAO mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel – restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine – opførelse af sagsøgerens navn på listen over enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger – proportionalitetsprincippet – ejendomsret – ret til at udøve økonomisk virksomhed)

3

2020/C 279/05

Sag C-730/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. juni 2020 — SC mod Eulex Kosovo (Appel – voldgiftsbestemmelse – ansatte ved Den Europæiske Unions internationale missioner – intern udvælgelsesprøve – ingen forlængelse af en ansættelseskontrakt – retsakt, der kan adskilles fra kontrakten)

4

2020/C 279/06

Sag C-731/18 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. juni 2020 — Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel – restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine – opførelse og derefter opretholdelse af sagsøgerens navn på listen over enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn – retten til en effektiv domstolsbeskyttelse – magtfordrejning – ejendomsret – ligebehandling)

4

2020/C 279/07

Forenede sager C-762/18 og C-37/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. juni 2020 — QH mod Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (sag C-762/18) og CV mod Iccrea Banca SpA (sag C-37/19) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rayonen sad Haskovo og Corte suprema di cassazione — Bulgarien og Italien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed – direktiv 2003/88/EF – artikel 7 – arbejdstager, som er blevet ulovligt afskediget og genansat ved retsafgørelse – udelukkelse af retten til ikke afholdt årlig betalt ferie for perioden mellem afskedigelsen og genansættelsen – intet krav på en finansiel godtgørelse for ikke afholdt årlig ferie for samme periode ved efterfølgende afbrydelse af ansættelsesforholdet)

5

2020/C 279/08

Sag C-835/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 2. juli 2020 — SC Terracult SRL mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad — Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 og ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Timişoara — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – berigtigelse af en faktura – fejlagtigt faktureret afgift – tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift – ordning for omvendt betalingspligt af moms – transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol – afgiftsmæssig neutralitet – effektivitetsprincippet – proportionalitet)

6

2020/C 279/09

Sag C-14/19 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2020 — EU-Satellitcentret mod KF og Rådet for Den Europæiske Union (Appel – ansatte ved EU-Satellitcentret (Satcen) – kontraktansat ved Satcen – klager over psykisk chikane – administrativ undersøgelse – ansøgning om bistand – suspendering af den ansatte – disciplinær forfølgning – fjernelse af den ansatte fra tjenesten – Satcens klageudvalg – tildeling af enekompetence med henblik på at afgøre tvister vedrørende de ansatte ved Satcen – annullationssøgsmål – artikel 263, stk. 1 og 5, TEUF – erstatningssøgsmål – artikel 268 TEUF – Unionens retsinstansers kompetence – formaliteten – anfægtelige retsakter – tvistens kontraktretlige karakter – artikel 272 TEUF og 274 TEUF – effektiv domstolsbeskyttelse – artikel 24, stk. 1, andet afsnit, sidste punktum, TEU – artikel 275, stk. 1, TEUF – ligebehandlingsprincippet – Rettens begrundelsespligt – forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne – ret til forsvar – princippet om god forvaltningsskik)

7

2020/C 279/10

Sag C-18/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. juli 2020 — WM mod Stadt Frankfurt am Main (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – direktiv 2008/115/EF – fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – forholdene under frihedsberøvelsen – artikel 16, stk. 1 – frihedsberøvelse i et fængsel med henblik på udsendelse – tredjelandsstatsborger, der udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed)

7

2020/C 279/11

Sag C-24/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. juni 2020 — A m.fl. mod Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad voor Vergunningsbetwistingen — Belgien) [Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2001/42/EF – miljøkonsekvensvurdering – byggetilladelse til at opføre og drive vindmøller – artikel 2, litra a) – begrebet »planer og programmer« – betingelser for indrømmelse af tilladelse fastsat i en bekendtgørelse og et cirkulære – artikel 3, stk. 2, litra a) – nationale retsakter, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til gennemførelse af projekter – ingen miljøvurdering – opretholdelse af virkningerne af de nationale retsakter og af de tilladelser, som er indrømmet i henhold hertil, efter at det er fastslået, at disse retsakter er i strid med EU-retten – betingelser]

8

2020/C 279/12

Sag C-116/19 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. juni 2020 — Gregor Schneider mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel – personalesag – kontraktansatte – intern omstrukturering af tjenestegrenene i Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) – forflyttelse – retsgrundlag – artikel 7 vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union – tjenestens interesse – væsentlige ændringer af arbejdsopgaverne – kvalifikation – overførsel – forflyttelse – magtfordrejning – ret til at blive hørt – begrundelsespligt – ret til en retfærdig rettergang – effektiv retsbeskyttelse – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

9

2020/C 279/13

Sag C-131/19 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. juni 2020 — Europa-Kommissionen mod CX (Appel – personalesag – disciplinærsag – ret til forsvar – ret til kontradiktion – bilag IX til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union – artikel 4 – mulighed for den tjenestemand, som ikke kan høres, for at fremsætte sine bemærkninger skriftligt eller for at lade sig repræsentere – artikel 22 – ansættelsesmyndighedens høring af tjenestemanden forud for vedtagelsen af den disciplinære sanktion – angiveligt umuligt for tjenestemanden at blive hørt samt at formulere skriftlige bemærkninger eller at lade sig repræsentere – bedømmelse af de lægelige beviser – Den Europæiske Unions Rets manglende svar på argumenter fremført i første instans)

10

2020/C 279/14

Sag C-215/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. juli 2020 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) [Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – levering af tjenesteydelser – artikel 135, stk. 1, litra l) – momsfritagelse – udlejning af fast ejendom – begrebet »fast ejendom« – ikke omfattet – artikel 47 – stedet for afgiftspligtige transaktioner – tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom – gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 – artikel 13b og 31a – kabinetter – datacentertjenesteydelser]

10

2020/C 279/15

Sag C-231/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. juli 2020 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra g) – fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger – én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde)

11

2020/C 279/16

Sag C-380/19: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. juni 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mod Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – direktiv 2013/11/EU – alternativ tvistbilæggelse – artikel 13, stk. 1 og 2 – obligatoriske oplysninger – adgang til oplysningerne)

12

2020/C 279/17

Sag C-477/19: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 2. juli 2020 — IE mod Magistrat der Stadt Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – direktiv 92/43/EØF – artikel 12, stk. 1 – streng beskyttelsesordning for dyrearter – bilag IV – Cricetus cricetus (den europæiske hamster) – raste- eller yngleområder – beskadigelse eller ødelæggelse – forladte områder)

12

2020/C 279/18

Sag C-684/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. juli 2020 — mk advokaten GbR mod MBK Rechtsanwälte GbR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5, stk. 1 – erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke for varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret – rækkevidden af udtrykket »gøre brug af« – annonce, der er offentliggjort på en hjemmeside efter opdrag fra en person inden for rammerne af den pågældendes erhvervsvirksomhed, og dernæst gengivet på andre hjemmesider)

13

2020/C 279/19

Sag C-36/20 PPU: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. juni 2020 — i sagen vedrørende VL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – asyl- og indvandringspolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 6 – adgang til proceduren – indgivelse af en ansøgning om international beskyttelse til en myndighed, der i henhold til national ret er kompetent til at registrere sådanne ansøgninger – indgivelse af en ansøgning til andre myndigheder, der kan forventes at modtage sådanne ansøgninger, men som ikke er kompetente til at registrere dem i henhold til national ret – begrebet »andre myndigheder« – artikel 26 – frihedsberøvelse – standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse – direktiv 2013/33/EU – artikel 8 – frihedsberøvelse af en ansøger – grundlaget for frihedsberøvelsen – afgørelse om frihedsberøvelse af en ansøger som følge af mangel på pladser i et humanitært modtagelsescenter)

14

2020/C 279/20

Sag C-319/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 17. april 2019 — KPKONPI mod ZV, AX og »Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM« OOD

14

2020/C 279/21

Sag C-798/19 P: Appel iværksat den 29. oktober 2019 af Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 5. september 2019 i sag T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël mod Kommissionen og Europarådet

16

2020/C 279/22

Sag C-893/19 P: Appel iværksat den 3. december 2019 af Roxtec AB til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-261/18 — Roxtec mod EUIPO — Wallmax

16

2020/C 279/23

Sag C-80/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul București (Rumænien) den 12. februar 2020 — Wilo Salmson France SAS mod Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București og Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

17

2020/C 279/24

Sag C-81/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bucureşti (Rumænien) den 12. februar 2020 — SC Mitliv Exim SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală og Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Sag C-99/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 24. februar 2020 — Siebenburgisches Nugat SRL og Hans Draser Internationales Marketing mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală a Vămilor — Direcţia Regională Vamală Braşov — Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Sag C-116/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 28. februar 2020 — SC Avio Lucos SRL mod Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj og Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

19

2020/C 279/27

Sag C-145/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 24. marts 2020 — DS mod Porsche Inter Auto GmbH & Co KG og Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Sag C-148/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 16. marts 2020 — AC mod Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Sag C-149/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 16. marts 2020 — DF mod Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Sag C-150/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 17. marts 2020 — BD mod Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Sag C-152/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Mureş (Rumænien) den 30. marts 2020 — DG og EH mod SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Sag C-157/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 3. april 2020 — FI mod Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Sag C-177/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 7. april 2020 — »Grossmania« Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. mod Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Sag C-178/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék [tidligere Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn)] den 7. april 2020 — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mod Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Sag C-189/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 5. maj 2020 — Laudamotion GmbH mod Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Sag C-190/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 5. maj 2020 — DocMorris NV mod Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Sag C-197/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7. maj 2020 — KAHL GmbH & Co KG mod Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Sag C-210/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 30. marts 2020 — Rad Service Srl Unipersonale m.fl. mod Del Debbio SpA m.fl.

27

2020/C 279/39

Sag C-215/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 19. maj 2020 — JV mod Bundesrepublik Tyskland

27

2020/C 279/40

Sag C-216/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7. maj 2020 — C.E. Roeper GmbH mod Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Sag C-220/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italien) den 28. maj 2020 — XX mod OO

29

2020/C 279/42

Sag C-222/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 27. maj 2020 — OC mod Forbundsrepublikken Tyskland

30

2020/C 279/43

Sag C-224/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten (Danmark) den 29. maj 2020, Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S og H. Lundbeck A/S mod Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S og 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Sag C-232/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 3. juni 2020 — NP mod Daimler AG

33

2020/C 279/45

Sag C-248/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 9. juni 2020 — Skatteverket mod Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Sag C-252/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 10. juni 2020 — CY mod Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Sag C-255/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italien) den 10. juni 2020 — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta mod Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Sag C-257/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 9. juni 2020 — »Viva Telekom Bulgaria« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Sofia

36

2020/C 279/49

Sag C-262/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Lukovit (Bulgarien) den 15. juni 2020 — VB mod Glavna direktsia »Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto« kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Sag C-263/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 15. juni 2020 — Airhelp Limited mod Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Sag C-270/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 18. juni 2020 — AG m.fl. mod Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Sag C-275/20: Sag anlagt den 23. juni 2020 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

39

2020/C 279/53

Sag C-287/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 30. juni 2020 — EL og CP mod Ryanair Designated Activity Company

39

 

Retten

2020/C 279/54

Sag T-330/20: Sag anlagt den 28. maj 2020 — ACMO m.fl. mod SRB

41

2020/C 279/55

Sag T-338/20: Sag anlagt den 27. maj 2020 — KI mod eu-LISA

42

2020/C 279/56

Sag T-358/20: Sag anlagt den 11. juni 2020 — Net Technologies Finland mod REA

42

2020/C 279/57

Sag T-377/20: Sag anlagt den 18. juni 2020 — KN mod CESE

43

2020/C 279/58

Sag T-384/20: Sag anlagt den 16. juni 2020 — OC (*1) mod Kommissionen

44

2020/C 279/59

Sag T-389/20: Sag anlagt den 23. juni 2020 — KO mod Kommissionen

45

2020/C 279/60

Sag T-390/20: Sag anlagt den 17. juni 2020 — Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen

45

2020/C 279/61

Sag T-391/20: Sag anlagt den 17. juni 2020 — Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

46

2020/C 279/62

Sag T-393/20: Sag anlagt den 23. juni 2020 — Front Polisario mod Rådet

48

2020/C 279/63

Sag T-397/20: Sag anlagt den 26. juni 2020 — Allergan Holdings France mod EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Sag T-403/20: Sag anlagt den 19. juni 2020 — Wuxi Suntech Power mod Kommissionen

50

2020/C 279/65

Sag T-408/20: Sag anlagt den 2. juli 2020 — KR mod Kommissionen

52

2020/C 279/66

Sag T-409/20: Sag anlagt den 3. juli 2020 — KS mod Frontex

52

2020/C 279/67

Sag T-417/20: Sag anlagt den 3. juli 2020 — Esteves Lopes Granja mod EUIPO — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Sag T-418/20: Sag anlagt den 7. juli 2020 — GitLab mod EUIPO — Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Sag T-419/20: Sag anlagt den 7. juli 2020 — Deutsche Kreditbank AG mod SRB

55

2020/C 279/70

Sag T-424/20: Sag anlagt den 8. juli 2020 — Portigon mod SRB

55

2020/C 279/71

Sag T-426/20: Sag anlagt den 8. juli 2020 — Techniplan mod Kommissionen

56

2020/C 279/72

Sag T-427/20: Sag anlagt den 8. juli 2020 — Max Heinr.Sutor mod SRB

57

2020/C 279/73

Sag T-428/20: Sag anlagt den 8. juli 2020 — Deutsche Hypothekenbank mod SRB

58

2020/C 279/74

Sag T-429/20: Sag anlagt den 8. juli 2020 — Sedus Stoll mod EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Sag T-430/20: Sag anlagt den 9. juli 2020 — KV mod Kommissionen

60

2020/C 279/76

Sag T-431/20: Sag anlagt den 9. juli 2020 — UniCredit Bank mod SRB

61

2020/C 279/77

Sag T-433/20: Sag anlagt den 6. juli 2020 — KY mod Den Europæiske Unions Domstol

62

2020/C 279/78

Sag T-436/20: Sag anlagt den 10. juli 2020 — Sedus Stoll mod EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Sag T-437/20: Sag anlagt den 13. juli 2020 — Ultrasun mod EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Sag T-450/20: Sag anlagt den 15. juli 2020 — Tempora mod Parlamentet

64


(*1)Information er fjernet eller erstattet inden for rammerne af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed.

 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top