EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 279, 24. elokuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 279

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
24. elokuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2020/C 279/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2020/C 279/02

Asia C-92/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.6.2020 – Ranskan tasavalta v. Euroopan parlamentti (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijaintia koskeva pöytäkirja – Euroopan parlamentti – Strasbourgissa (Ranska) pidettävän talousarviota käsittelevän istunnon käsite – SEUT 314 artikla – Budjettivallan käyttäminen Brysselissä (Belgia) pidettävän ylimääräisen täysistuntojakson aikana)

2

2020/C 279/03

Asia C-570/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.6.2020 – Valittajana HF ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Euroopan parlamentti – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Henkilöstösääntöjen 12 a ja 24 artikla – Työpaikkakiusaaminen – Avustamispyyntö – Oikeus tulla kuulluksi – Avustamispyynnön hylkääminen – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus)

2

2020/C 279/04

Asia C-729/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 25.6.2020 – Valittajana VTB Bank PAO, aiemmin VTB Bank OAO sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän federaation toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Kantajan nimen kirjaaminen luetteloon yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan – Suhteellisuusperiaate – Omaisuudensuoja – Oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa)

3

2020/C 279/05

Asia C-730/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.6.2020 – Valittajana SC ja muuna osapuolena Eulex Kosovo (Muutoksenhaku – Välityslauseke – Euroopan unionin kansainvälisten operaatioiden henkilöstö – Sisäinen kilpailu – Työsopimuksen uusimatta jättäminen – Sopimuksesta erotettavissa oleva toimi)

4

2020/C 279/06

Asia C-731/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 25.6.2020 – Valittajana Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän federaation toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Kantajan nimen kirjaaminen luetteloon yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, ja nimen säilyttäminen kyseisessä luettelossa – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Harkintavallan väärinkäyttö – Omaisuudensuoja – Yhdenvertainen kohtelu)

4

2020/C 279/07

Yhdistetyt asiat C-762/18 ja C-37/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.6.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka ovat esittäneet Rayonen sad Haskovo – Bulgaria ja Corte suprema di cassazione – Italia) – QH v. Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV v. Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Direktiivi 2003/88/EY – 7 artikla – Lainvastaisesti irtisanottu työntekijä, joka on otettu takaisin työhönsä tuomioistuimen päätöksen perusteella – Ei oikeutta pitämättä jääneeseen palkalliseen vuosilomaan irtisanomisen ja takaisin työhön ottamisen väliseltä ajalta – Ei oikeutta rahakorvaukseen pitämättä jääneestä vuosilomasta samalta ajanjaksolta työsuhteen myöhemmin päättyessä)

5

2020/C 279/08

Asia C-835/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Timişoara – Romania) – SC Terracult SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 ja ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Laskun oikaiseminen – Virheellisesti laskutettu vero – Perusteettomasti maksetun veron palauttaminen – Käännetyn veronmaksuvelvollisuuden järjestelmä – Liiketoimet, jotka liittyvät verokauteen, joka on jo ollut verotarkastuksen kohteena – Verotuksen neutraalisuus – Tehokkuusperiaate – Oikeasuhteisuus)

6

2020/C 279/09

Asia C-14/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.6.2020 – Valittajana Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) sekä muina osapuolina KF ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku – Euroopan unionin satelliittikeskuksen (EUSK) henkilöstö – EUSK:n sopimussuhteinen toimihenkilö – Kantelut työpaikkakiusaamisesta – Hallinnollinen tutkimus – Avustuspyyntö – Toimihenkilön tehtävästä pidättäminen – Kurinpitomenettely – Toimihenkilön erottaminen – EUSK:n valituslautakunta – EUSK:n henkilöstöriitojen ratkaisemista koskevan yksinomaisen toimivallan antaminen – Kumoamiskanne – SEUT 263 artiklan ensimmäinen ja viides kohta – Vahingonkorvauskanne – SEUT 268 artikla – Unionin tuomioistuinten toimivalta – Tutkittavaksi ottaminen – Kannekelpoiset toimet – Oikeusriidan sopimusperusteinen luonne – SEUT 272 ja 274 artikla – Tehokas oikeussuoja – SEU 24 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan viimeinen virke – SEUT 275 artiklan ensimmäinen kohta – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Unionin yleisen tuomioistuimen perusteluvelvollisuus – Tosiseikkojen ja todistusaineiston vääristyneellä tavalla huomioon ottaminen – Puolustautumisoikeudet – Hyvän hallinnon periaate)

7

2020/C 279/10

Asia C-18/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – WM v. Stadt Frankfurt am Main (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2008/115/EY – Jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi – Säilöönoton edellytykset – 16 artiklan 1 kohta – Säilöönotto vankilassa maastapoistamista varten – Kolmannen maan kansalainen, joka merkitsee vakavaa uhkaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle)

7

2020/C 279/11

Asia C-24/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 25.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad voor Vergunningsbetwistingen – Belgia) – A ym. v. Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/42/EY – Ympäristövaikutusten arviointi – Lupa tuuliturbiinien sijoittamiseen ja käyttöön – 2 artiklan a alakohta – Suunnitelmien ja ohjelmien käsite – Asetuksella ja yleisohjeella käyttöön otetut luvan myöntämisedellytykset – 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – Kansalliset toimet, joissa vahvistetaan puitteet tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille – Ympäristöarviointia ei ole tehty – Kansallisten toimien ja niiden perusteella myönnettyjen lupien vaikutusten pysyttäminen sen jälkeen, kun toimet on todettu unionin oikeuden vastaisiksi – Edellytykset)

8

2020/C 279/12

Asia C-116/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.6.2020 – Valittajana Gregor Schneider ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) yksiköiden sisäinen uudelleenjärjestäminen – Siirto uuteen tehtävään – Oikeusperusta – Euroopan unionin henkilöstösääntöjen 7 artikla – Yksikön etu – Olennaiset muutokset työtehtävissä – Luokittelu – Siirto – Siirtäminen toisiin tehtäviin – Harkintavallan väärinkäyttö – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Tehokas oikeussuoja – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla)

9

2020/C 279/13

Asia C-131/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.6.2020 – Euroopan komissio v. CX (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Kurinpitomenettely – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi – Euroopan unionin henkilöstösääntöjen liite IX – 4 artikla – Virkamiehen, jota ei voida kuulla, mahdollisuus esittää kirjallisia huomautuksia tai tulla edustetuksi – 22 artikla – Nimittävän viranomaisen toimesta tapahtuva virkamiehen kuuleminen ennen kurinpitotoimenpiteen toteuttamista – Virkamiehen kyvyttömyys tulla kuulluksi, esittää kirjallisia huomautuksia tai tulla edustetuksi – Lääketieteellisen näytön arviointi – Tilanne, jossa Euroopan unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut kantaa ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyihin argumentteihin)

10

2020/C 279/14

Asia C-215/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Palvelujen suoritus – 135 artiklan 1 kohdan l alakohta – Arvonlisäverovapautus – Kiinteän omaisuuden vuokraus – Kiinteän omaisuuden käsite – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen – 47 artikla – Verollisten liiketoimien paikka – Kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut – Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 – 13 b artikla ja 31 a artikla – Laitekaapit – Konesalipalvelut)

10

2020/C 279/15

Asia C-231/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Blackrock Investment Management (UK) Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero (ALV) – Direktiivi 2006/112/EY – Vapautukset – 135 artiklan 1 kohdan g alakohta – Erityisten sijoitusrahastojen hallinnointiin liittyvien liiketoimien vapautukset – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä suoritus, jota käytetään erityisten sijoitusrahastojen ja muiden rahastojen hallinnointiin)

11

2020/C 279/16

Asia C-380/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 25.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksa) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2013/11/EU – Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu – 13 artiklan 1 ja 2 kohta – Pakolliset tiedot – Tietojen saatavuus)

12

2020/C 279/17

Asia C-477/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Wien – Itävalta) – IE v. Magistrat der Stadt Wien (Ennakkoratkaisupyyntö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43/ETY – 12 artiklan 1 kohta – Eläinlajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä – Liite IV – Cricetus cricetus (eurooppalainen hamsteri) – Levähdys- ja lisääntymispaikat – Heikentäminen tai hävittäminen – Hylätyt paikat)

12

2020/C 279/18

Asia C-684/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksa) – mk advokaten GbR v. MBK Rechtsanwälte GbR (Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 kohta – Sellaisen merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity – Ilmaisun ”käyttää” ulottuvuus – Elinkeinotoimintaa harjoittavan henkilön pyynnöstä internetsivustolle ladattu mainos, joka on sittemmin toistettu muilla internetsivustoilla)

13

2020/C 279/19

Asia C-36/20 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana – Espanja) – Asia, joka koskee VL:ää (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 6 artikla – Pääsy menettelyyn – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekeminen viranomaiselle, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen rekisteröimään tällaiset hakemukset – Hakemuksen tekeminen muille viranomaisille, jotka todennäköisesti vastaanottavat tällaisia hakemuksia mutta jotka eivät kansallisen lainsäädännön mukaan ole toimivaltaisia rekisteröimään niitä – Käsite ”muut viranomaiset” – 26 artikla – Säilöönotto – Säännöt, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa – Direktiivi 2013/33/EU – 8 artikla – Hakijan säilöönotto – Säilöönoton perusteet – Päätös, jolla hakija otetaan säilöön sen vuoksi, ettei vastaanottokeskuksessa ole humanitäärisin perustein myönnettäviä majoituspaikkoja)

14

2020/C 279/20

Asia C-319/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski gradski sad (Bulgaria) on esittänyt 17.4.2019 – KPKONPI v. ZV, AX ja ”Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM” OOD

14

2020/C 279/21

Asia C-798/19 P: Valitus, jonka Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël on tehnyt 29.10.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël v. komissio ja neuvosto, 5.9.2019 antamasta määräyksestä

16

2020/C 279/22

Asia C-893/19 P: Valitus, jonka Roxtec AB on tehnyt 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-261/18, Roxtec v. EUIPO – Wallmax, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

16

2020/C 279/23

Asia C-80/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 12.2.2020 – Wilo Salmson France SAS v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

17

2020/C 279/24

Asia C-81/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 12.2.2020 – SC Mitliv Exim SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală ja Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Asia C-99/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 24.2.2020 – Siebenburgisches Nugat SRL ja Hans Draser Internationales Marketing v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Asia C-116/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Timișoara (Romania) on esittänyt 28.2.2020 – S. C. Avio Lucos SRL v. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj ja Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Asia C-145/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 24.3.2020 – DS v. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG ja Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Asia C-148/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 16.3.2020 – AC v. Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Asia C-149/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 16.3.2020 – DF v. Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Asia C-150/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 17.3.2020 – BD v. Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Asia C-152/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Mureș (Romania) on esittänyt 30.3.2020 – DG ja EH v. SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Asia C-157/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 3.4.2020 – FI v. Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Asia C-177/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 7.4.2020 – ”Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Asia C-178/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 7.4.2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft v. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Asia C-189/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 5.5.2020 – Laudamotion GmbH v. Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Asia C-190/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 5.5.2020 – DocMorris NV v. Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Asia C-197/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.5.2020 – KAHL GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Asia C-210/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 30.3.2020 – Rad Service Srl. Unipersonale ym. v. Del Debbio SpA ym.

27

2020/C 279/39

Asia C-215/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksa) on esittänyt 19.5.2020 – JV v. Saksan valtio

27

2020/C 279/40

Asia C-216/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.5.2020 – C.E. Roeper GmbH v. Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Asia C-220/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) on esittänyt 28.5.2020 – XX v. OO

29

2020/C 279/42

Asia C-222/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksa) on esittänyt 27.5.2020 – OC v. Saksan valtio

30

2020/C 279/43

Asia C-224/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 29.5.2020 – Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, H. LUNDBECK A/S ja FERRING LÆGEMIDLER A/S v. ABACUS MEDICINE A/S, PARANOVA DANMARK A/S ja 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Asia C-232/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 3.6.2020 – NP v. Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

33

2020/C 279/45

Asia C-248/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 9.6.2020 – Skatteverket v. Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Asia C-252/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 10.6.2020 – CY v. Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Asia C-255/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 10.6.2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta v. Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Asia C-257/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 9.6.2020 – Viva Telekom Bulgaria EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”

36

2020/C 279/49

Asia C-262/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) on esittänyt 15.6.2020 – VB v. Glavna direktsia ”Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Asia C-263/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 15.6.2020 – Airhelp Limited v. Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Asia C-270/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 18.6.2020 – AG ym. v. Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Asia C-275/20: Kanne 23.6.2020 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

39

2020/C 279/53

Asia C-287/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 30.6.2020 – EL ja CP v. Ryanair Designated Activity Company

39

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2020/C 279/54

Asia T-330/20: Kanne 28.5.2020 – ACMO ym. v. SRB

41

2020/C 279/55

Asia T-338/20: Kanne 27.5.2020 – KI v. eu-LISA

42

2020/C 279/56

Asia T-358/20: Kanne 11.6.2020 – Net Technologies Finland v. REA

42

2020/C 279/57

Asia T-377/20: Kanne 18.6.2020 – KN v. ETSK

43

2020/C 279/58

Asia T-384/20: Kanne 16.6.2020 – Aÿfanti v. komissio

44

2020/C 279/59

Asia T-389/20: Kanne 23.6.2020 – KO v. komissio

45

2020/C 279/60

Asia T-390/20: Kanne 17.6.2020 – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland v. komissio

45

2020/C 279/61

Asia T-391/20: Kanne 17.6.2020 – Stena Line Scandinavia v. komissio

46

2020/C 279/62

Asia T-393/20: Kanne 23.6.2020 – Polisario-rintama v. neuvosto

48

2020/C 279/63

Asia T-397/20: Kanne 26.6.2020 – Allergan Holdings France v. EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Asia T-403/20: Kanne 19.6.2020 – Wuxi Suntech Power v. komissio

50

2020/C 279/65

Asia T-408/20: Kanne 2.7.2020 – KR v. komissio

52

2020/C 279/66

Asia T-409/20: Kanne 3.7.2020 – KS v. Frontex

52

2020/C 279/67

Asia T-417/20: Kanne 3.7.2020 – Esteves Lopes Granja v. EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Asia T-418/20: Kanne 7.7.2020 – Git Lab v. EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Asia T-419/20: Kanne 7.7.2020 – Deutsche Kreditbank v. SRB

55

2020/C 279/70

Asia T-424/20: Kanne 8.7.2020 – Portigon v. SRB

55

2020/C 279/71

Asia T-426/20: Kanne 8.7.2020 – Techniplan v. komissio

56

2020/C 279/72

Asia T-427/20: Kanne 8.7.2020 – Max Heinr.Sutor v. SRB

57

2020/C 279/73

Asia T-428/20: Kanne 8.7.2020 – Deutsche Hypothekenbank v. SRB

58

2020/C 279/74

Asia T-429/20: Kanne 8.7.2020 – Sedus Stoll v. EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Asia T-430/20: Kanne 9.7.2020 – KV v. komissio

60

2020/C 279/76

Asia T-431/20: Kanne 9.7.2020 – UniCreditBank v. SRB

61

2020/C 279/77

Asia T-433/20: Kanne 6.7.2020 – KY v. Euroopan unionin tuomioistuin

62

2020/C 279/78

Asia T-436/20: Kanne 10.7.2020 – Sedus Stoll v. EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Asia T-437/20: Kanne 13.7.2020 – Ultrasun v. EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Asia T-450/20: Kanne 15.7.2020 – Tempora v. parlamentti

64


FI

 

Top