EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 279, 24. augusta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 279

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
24. augusta 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2020/C 279/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2020/C 279/02

Vec C-92/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júna 2020 – Francúzska republika/Európsky parlament (Žaloba o neplatnosť – Inštitucionálne právo – Protokol o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie – Európsky parlament – Pojem „zasadnutie o rozpočte“ konajúce sa v Štrasburgu (Francúzsko) – Článok 314 ZFEÚ – Výkon rozpočtovej právomoci na dodatočnom plenárnom zasadnutí v Bruseli (Belgicko))

2

2020/C 279/03

Vec C-570/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júna 2020 – HF/Európsky parlament (Odvolanie – Verejná služba – Európsky parlament – Zmluvný zamestnanec – Články 12a a 24 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Psychické obťažovanie – Žiadosť o pomoc – Právo byť vypočutý – Zamietnutie žiadosti o pomoc – Článok 41 Charty základných práv Európskej únie – Rozsah súdneho preskúmania)

2

2020/C 279/04

Vec C-729/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 25. júna 2020 – VTB Bank PAO, predtým VTB Bank OAO/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine – Zaradenie mena žalobkyne do zoznamu subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia – Zásada proporcionality – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť)

3

2020/C 279/05

Vec C-730/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. júna 2020 – SC/Eulex Kosovo (Odvolanie – Arbitrážna doložka – Zamestnanci medzinárodných misií Európskej únie – Interné výberové konanie – Neobnovenie pracovnej zmluvy – Akt oddeliteľný od zmluvy)

4

2020/C 279/06

Vec C-731/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 25. júna 2020 – Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie – Reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruskej federácie, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine – Zápis a následné ponechanie obchodného mena odvolateľky na zozname subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zneužitie právomocí – Právo vlastniť majetok – Rovnosť zaobchádzania)

4

2020/C 279/07

Spojené veci C-762/18 a C-37/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. júna 2020 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Rajonen săd Chaskovo, Corte suprema di cassazione – Taliansko, Bulharsko) – QH/Vărchoven kasacionen săd na Republika Bălgarija (C-762/18), CV/Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Ochrana bezpečnosti a zdravia pracovníkov – Smernica 2003/88/ES – Článok 7 – Pracovník, ktorý dostal protiprávnu výpoveď a na základe súdneho rozhodnutia opätovne nastúpil do zamestnania – Vylúčenie nároku na nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok za obdobie odo dňa prepustenia do dňa opätovného nastúpenia do zamestnania – Absencia nároku na peňažnú náhradu za nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok za rovnaké obdobie v prípade následného ukončenia pracovného pomeru)

5

2020/C 279/08

Vec C-835/18: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Timişoara – Rumunsko) – SC Terracult SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zdaňovanie – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Oprava faktúry – Nesprávne fakturovaná daň – Vrátenie dane zaplatenej bez právneho dôvodu – Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti k DPH – Transakcie týkajúce sa zdaňovacieho obdobia, ktoré už bolo predmetom daňovej kontroly – Daňová neutralita – Zásada efektivity – Proporcionalita)

6

2020/C 279/09

Vec C-14/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júna 2020 – Satelitné stredisko Európskej únie/KF, Rada Európskej únie (Odvolanie – Zamestnanci Satelitného strediska Európskej únie (SATCEN) – Zmluvný zamestnanec SATCEN-u – Sťažnosti pre psychické obťažovanie – Administratívne vyšetrovanie – Žiadosť o pomoc – Pozastavenie výkonu funkcie zamestnanca – Disciplinárne konanie – Odvolanie zamestnanca z funkcie – Odvolacia komisia SATCEN-u – Priznanie výlučnej právomoci pre rozhodovanie pracovných sporov zamestnancov SATCEN-u – Žaloba o neplatnosť – Článok 263 prvý a piaty odsek ZFEÚ – Žaloba o náhradu škody – Článok 268 ZFEÚ – Právomoc súdov Únie – Prípustnosť – Napadnuteľné akty – Zmluvná povaha sporu – Články 272 a 274 ZFEÚ – Účinná súdna ochrana – Článok 24 ods. 1 druhý pododsek posledná veta ZEÚ – Článok 275 prvý odsek ZFEÚ – Zásada rovnosti zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia prislúchajúca Všeobecnému súdu – Skreslenie skutočností a dôkazov – Právo na obhajobu – Zásada riadnej správy vecí verejných)

7

2020/C 279/10

Vec C-18/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – WM/Stadt Frankfurt am Main (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Podmienky zaistenia – Článok 16 ods. 1 – Zaistenie vo väzenskom zariadení na účely odsunu – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý predstavuje vážnu hrozbu pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť)

7

2020/C 279/11

Vec C-24/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vergunningsbetwistingen – Belgicko) – A a i./Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie účinkov na životné prostredie – Stavebné povolenie na výstavbu a prevádzku veterných elektrární – Článok 2 písm. a) – Pojem „plány a programy“ – Podmienky udelenia povolenia stanovené nariadením a obežníkom – Článok 3 ods. 2 písm. a) – Vnútroštátne akty definujúce rámec, v ktorom možno v budúcnosti povoliť realizáciu projektov – Neuskutočnenie environmentálneho posúdenia – Zachovanie účinkov vnútroštátnych aktov a povolení udelených na ich základe potom, ako bol zistený nesúlad týchto aktov s právom Únie – Podmienky)

8

2020/C 279/12

Vec C-116/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. júna 2020 – Gregor Schneider/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie – Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Interná reorganizácia útvarov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) – Preradenie – Právny základ – Článok 7 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Záujem služby – Podstatná zmena úloh – Kvalifikácia – Prevod – Preloženie – Zneužitie právomoci – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Právo na spravodlivý proces – Účinná súdna ochrana – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie)

9

2020/C 279/13

Vec C-131/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. júna 2020 – Európska komisia/CX (Odvolanie – Verejná služba – Disciplinárne konanie – Právo na obhajobu – Právo byť vypočutý – Príloha IX služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Článok 4 – Možnosť úradníka, ktorý nemôže byť vypočutý, predložiť pripomienky písomne alebo sa nechať zastupovať – Článok 22 – Vypočutie úradníka menovacím orgánom pred prijatím disciplinárnej sankcie – Údajná neschopnosť úradníka byť vypočutý a predložiť pripomienky alebo sa nechať zastupovať – Posúdenie lekárskych dôkazov – Nijaká odpoveď Všeobecného súdu Európskej únie na argumenty predložené v prvostupňovom konaní)

10

2020/C 279/14

Vec C-215/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Poskytovanie služieb – Článok 135 ods. 1 písm. l) – Oslobodenie od DPH – Nájom nehnuteľností – Pojem „nehnuteľný majetok“ – Vylúčenie – Článok 47 – Miesto zdaniteľných plnení – Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 – Články 13b a 31a – Serverové skrine – Hostingové služby dátového centra)

10

2020/C 279/15

Vec C-231/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Oslobodenia – Článok 135 ods. 1 písm. g) – Oslobodenia operácií správy podielových fondov od dane – Jediné plnenie použité na správu podielových fondov a iných fondov)

11

2020/C 279/16

Vec C-380/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 25. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2013/11/EÚ – Alternatívne riešenie sporov – Článok 13 ods. 1 a 2 – Povinné informácie – Dostupnosť informácií)

12

2020/C 279/17

Vec C-477/19: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien – Rakúsko) – IE/Magistrat der Stadt Wien (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 12 ods. 1 – Systém prísnej ochrany živočíšnych druhov – Príloha IV – Cricetus cricetus (škrečok poľný) – Miesta na oddych a miesta na párenie – Poškodzovanie alebo ničenie – Opustené miesta)

12

2020/C 279/18

Vec C-684/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 – Používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby alebo jej podobného pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná alebo im podobné v obchodnom styku – Rozsah výrazu „používať“ – Reklama uverejnená na internetovej stránke na objednávku osoby pôsobiacej v obchodnom styku a následne prevzatá na iných internetových stránkach)

13

2020/C 279/19

Vec C-36/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana – Španielsko) – konanie týkajúce sa VL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Azylová a prisťahovalecká politika – Spoločné konania o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 6 – Prístup ku konaniu – Žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná orgánu, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný pre registrovanie takýchto žiadostí – Žiadosť podaná iným orgánom, ktorým by takéto žiadosti mohli byť adresované, ale ktoré podľa vnútroštátneho práva nie sú príslušné pre ich registráciu – Pojem „iné orgány“ – Článok 26 – Zaistenie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 – Zaistenie žiadateľa – Dôvody zaistenia – Rozhodnutie o zaistení žiadateľa z dôvodu nedostatku ubytovacích kapacít v humanitárnom prijímacom zariadení)

14

2020/C 279/20

Vec C-319/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd (Bulharsko) 17. apríla 2019 – KPKONPI / ZV, AX, „Medicinski centar po dermatologija i estetična medicina PRIMA DERM“ OOD

14

2020/C 279/21

Vec C-798/19 P: Odvolanie podané 29. októbra 2019: Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 5. septembra 2019 vo veci T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Komisia a Rada Európy

16

2020/C 279/22

Vec C-893/19: Odvolanie podané 3. decembra 2019: Roxtec AB proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-261/18, Roxtec/EUIPO – Wallmax

16

2020/C 279/23

Vec C-80/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 12. februára 2020 – Wilo Salmson France SAS/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

17

2020/C 279/24

Vec C-81/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 12. februára 2020 – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Vec C-99/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 24. februára 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Vec C-116/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Timişoara (Rumunsko) 28. februára 2020 – SC Avio Lucos SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Vec C-145/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 24. marca 2020 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG a Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Vec C-148/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 16. marca 2020 – AC/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Vec C-149/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 16. marca 2020 – DF/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Vec C-150/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 17. marca 2020 – BD/Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Vec C-152/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Mureş (Rumunsko) 30. marca 2020 – DG, EH/SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Vec C-157/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 3. apríla 2020 – FI/Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Vec C-177/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 7. apríla 2020 – „Grossmania“ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft./Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Vec C-178/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék [predtým Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko)] 7. apríla 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Vec C-189/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 5. mája 2020 – Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Vec C-190/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 5. mája 2020 – DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Vec C-197/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. mája 2020 – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Vec C-210/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 30. marca 2020 – Rad Service Srl Unipersonale a i./Del Debbio SpA a i.

27

2020/C 279/39

Vec C-215/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 19. mája 2020 – JV/Spolková republika Nemecko

27

2020/C 279/40

Vec C-216/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. mája 2020 – C.E. Roeper GmbH/Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Vec C-220/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Taliansko) 28. mája 2020 – XX/OO

29

2020/C 279/42

Vec C-222/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 27. mája 2020 – OC/Spolková republika Nemecko

30

2020/C 279/43

Vec C-224/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten (Dánsko) 29. mája 2020 – Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S og H. Lundbeck A/S/Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S og 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Vec C-232/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 3. júna 2020 – NP/Daimler AG

33

2020/C 279/45

Vec C-248/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 9. júna 2020 – Skatteverket/Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Vec C-252/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 10. júna 2020 – CY/Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Vec C-255/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Taliansko) 10. júna 2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Vec C-257/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven administrativen săd (Bulharsko) 9. júna 2020 – „Viva Telekom Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno osiguritelna praktika“ – Sofia

36

2020/C 279/49

Vec C-262/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Lukovit (Bulharsko) 15. júna 2020 – VB/Glavna direkcija „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

37

2020/C 279/50

Vec C-263/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 15. júna 2020 – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Vec C-270/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 18. júna 2020 – AG a i./Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Vec C-275/20: Žaloba podaná 23. júna 2020 – Európska komisia/Rada Európskej únie

39

2020/C 279/53

Vec C-287/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 30. júna 2020 – EL a CP/Ryanair Designated Activity Company

39

 

Všeobecný súd

2020/C 279/54

Vec T-330/20: Žaloba podaná 28. mája 2020 – ACMO a iní/SRB

41

2020/C 279/55

Vec T-338/20: Žaloba podaná 27. mája 2020 – KI/eu-LISA

42

2020/C 279/56

Vec T-358/20: Žaloba podaná 11. júna 2020 – Net Technologies Finland/REA

42

2020/C 279/57

Vec T-377/20: Žaloba podaná 18. júna 2020 – KN/EHSV

43

2020/C 279/58

Vec T-384/20: Žaloba podaná 16. júna 2020 – Aÿfadi/Komisia

44

2020/C 279/59

Vec T-389/20: Žaloba podaná 23. júna 2020 – KO/Komisia

45

2020/C 279/60

Vec T-390/20: Žaloba podaná 17. júna 2020 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia

45

2020/C 279/61

Vec T-391/20: Žaloba podaná 17. júna 2020 – Stena Line Scandinavia/Komisia

46

2020/C 279/62

Vec T-393/20: Žaloba podaná 23. júna 2020 – Front Polisario/Rada

48

2020/C 279/63

Vec T-397/20: Žaloba podaná 26. júna 2020 – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JEVEDERM)

50

2020/C 279/64

Vec T-403/20: Žaloba podaná 19. júna 2020 – Wuxi Suntech Power/Komisia

50

2020/C 279/65

Vec T-408/20: Žaloba podaná 2. júla 2020 – KR/Komisia

52

2020/C 279/66

Vec T-409/20: Žaloba podaná 3. júla 2020 – KS/Frontex

52

2020/C 279/67

Vec T-417/20: Žaloba podaná 3. júla 2020 – Esteves Lopes Granja/EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Vec T-418/20: Žaloba podaná 7. júla 2020 – GitLab/EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Vec T-419/20: Žaloba podaná 7. júla 2020 – Deutsche Kreditbank/SRB

55

2020/C 279/70

Vec T-424/20: Žaloba podaná 8. júla 2020 – Portigon/SRB

55

2020/C 279/71

Vec T-426/20: Žaloba podaná 8. júla 2020 – Techniplan/Komisia

56

2020/C 279/72

Vec T-427/20: Žaloba podaná 8. júla 2020 – Max Heinr.Sutor/SRB

57

2020/C 279/73

Vec T-428/20: Žaloba podaná 8. júla 2020 – Deutsche Hypothekenbank/SRB

58

2020/C 279/74

Vec T-429/20: Žaloba podaná 8. júla 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Vec T-430/20: Žaloba podaná 9. júla 2020 – KV/Komisia

60

2020/C 279/76

Vec T-431/20: Žaloba podaná 9. júla 2020 – UniCredit Bank/SRB

61

2020/C 279/77

Vec T-433/20: Žaloba podaná 6. júla 2020 – KY/Súdny dvor Európskej únie

62

2020/C 279/78

Vec T-436/20: Žaloba podaná 10. júla 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Vec T-437/20: Žaloba podaná 13. júla 2020 – Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Vec T-450/20: Žaloba podaná 15. júla 2020 – Tempora/Parlament

64


SK

 

Top