EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 53, 20. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 53

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
20. februar 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 53/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 53/02

Sag C-503/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (»Traktatbrud — artikel 21 TEUF, 45 TEUF og 49 TEUF — artikel 28 og 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — fri bevægelighed for personer — arbejdskraftens frie bevægelighed — etableringsfrihed — beskatning af fysiske personer af kapitalgevinster stammende fra en aktieombytning — beskatning af fysiske personer af kapitalgevinster stammende fra overførsel af den samlede formue, der er henført til udøvelsen af en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed — fraflytningsbeskatning af private — øjeblikkelig opkrævning af skatten — forskelsbehandling mellem fysiske personer, der ombytter aktier og opretholder deres bopæl på nationalt område, og fysiske personer, der foretager en sådan ombytning og flytter til et område i en anden EU-medlemsstat eller i en anden medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — forskelsbehandling mellem fysiske personer, der overdrager den samlede formue, der er henført til en personligt drevet virksomhed til et selskab, der har sit hovedsæde og sin faktiske ledelse på portugisisk område, og fysiske personer, der foretager en sådan overdragelse til et selskab, der har sit hovedsæde og sin faktiske ledelse på et område i en anden EU-medlemsstat eller i en anden medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — proportionalitet)

2

2017/C 53/03

Sag C-524/14 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Hansestadt Lübeck, der er indtrådt i rettighederne for Flughafen Lübeck GmbH (Appel — statsstøtte — lufthavnsafgifter — artikel 108, stk. 2, TEUF — artikel 263, stk. 4, TEUF — beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure — antagelse af et annullationssøgsmål til realitetsbehandling — individuelt berørt person — søgsmålsinteresse — artikel 107, stk. 1, TEUF — betingelsen vedrørende selektivitet)

3

2017/C 53/04

Sag C-593/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. december 2016 — Masco Denmark ApS, Damixa ApS mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed — skattelovgivning om tynd kapitalisering af datterselskaber — medregning af renter på lån, der er betalt af et ikke-hjemmehørende långivende datterselskab, i et långivende selskabs skattepligtige indkomst — fritagelse for de renter, der hidrører fra et hjemmehørende långivende datterselskab — afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne — nødvendighed af at forebygge risikoen for skatteunddragelse)

3

2017/C 53/05

Forenede sager C-20/15 P og C-21/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Europa-Kommissionen mod World Duty Free Group SA, tidligere Autogrill España SA, (sag C-20/15 P) og Banco Santander SA og Santusa Holding SL (sag C-21/15 P) (Appel — statsstøtte — artikel 107, stk. 1, TEUF — skatteordning — selskabsskat — fradrag — mulighed for virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelse af kapitalandele på mindst 5 % i virksomheder, der har skattemæssigt hjemsted uden for Spanien — begrebet »statsstøtte« — betingelsen om selektivitet)

4

2017/C 53/06

Sag C-51/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. december 2016 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord mod Region Hannover (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Celle — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 4, stk. 2, TEU — respekten for medlemsstaternes nationale identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre — medlemsstaternes interne organisation — regionale eller lokale myndigheder — juridisk instrument, hvorved der skabes en ny offentligretlig enhed og organiseres en overførsel af kompetencer og ansvar med henblik på gennemførelse af offentlige opgaver — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 1, stk. 2, litra a) — begrebet »offentlig kontrakt«)

5

2017/C 53/07

Sag C-76/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. december 2016 — Paul Vervloet m.fl. mod Ministerraad (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — støtte iværksat af Kongeriget Belgien til fordel for finansielle kooperativer i ARCO-koncernen — indskudsgarantiordninger — direktiv 94/19/EF — anvendelsesområde — garantiordning til beskyttelse af individuelle andelshavere i kooperativer, der er aktive i finanssektoren — ikke omfattet — artikel 107 TEUF og 108 TEUF — Kommissionens afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked)

6

2017/C 53/08

Sag C-119/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. december 2016 — Biuro podróży »Partner« sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej mod Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — direktiv 2009/22/EF — forbrugerbeskyttelse — virkning erga omnes af urimelige kontraktvilkår, som er optaget i et offentligt register — økonomisk sanktion pålagt en erhvervsdrivende, der har anvendt et vilkår, der anses for at svare til vilkår, som er optaget i registret — erhvervsdrivende, som ikke har deltaget i den procedure, der har ført til, at et vilkår anses for urimeligt — artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — begrebet »national ret, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres)

7

2017/C 53/09

Sag C-131/15 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. december 2016 — Club Hotel Loutraki mod Europa, Den Hellenske Republik og Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Appel — statsstøtte — drift af videolotteriterminaler — en medlemsstats tildeling af en enelicens — afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte — artikel 108, stk. 3, TEUF — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 4, 7 og 13 — ingen indledning af den formelle undersøgelsesprocedure — begrebet »alvorlige vanskeligheder« — datoen for vurderingen — artikel 296 TEUF — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 41 — begrundelsespligt — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »økonomisk fordel« — samlet vurdering af de anmeldte foranstaltninger)

8

2017/C 53/10

Forenede sager C-154/15, C-307/15 og C-308/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Francisco Gutiérrez Naranjo mod Cajasur Banco SAU (sag C-154/15), Ana María Palacios Martínez mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (sagC-307/15), Banco Popular Español SA mod Emilio Irles López og Teresa Torres Andreu (sag C-308/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — forbrugeraftaler — lån med pant i fast ejendom — urimelige vilkår — artikel 4, stk. 2 — artikel 6, stk. 1 — ugyldighedserklæring — den nationale rets tidsmæssige begrænsning af virkningerne af ugyldighedserklæring af et urimeligt vilkår)

8

2017/C 53/11

Forenede sager C-164/15 P og C-165/15 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company og Irland (Appel — statsstøtte — national lufttransportafgift — anvendelse af forskellige satser — nedsat sats, der finder anvendelse på flyvninger, hvis destination er beliggende højst 300 km fra den nationale lufthavn — fordel — selektiv karakter — vurdering, såfremt afgiftsforanstaltningen kan udgøre en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser — tilbagesøgning — punktafgift)

9

2017/C 53/12

Sag C-201/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) mod Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 98/59/EF — tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 16 — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — national lovgivning, der giver en administrativ myndighed beføjelse til at modsætte sig kollektive afskedigelser efter en vurdering af forholdene på arbejdsmarkedet, virksomhedens situation og hensynet til den nationale økonomi — alvorlig økonomisk krise — særdeles høj arbejdsløshed)

10

2017/C 53/13

Forenede sager C-203/15 og C-698/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Tele2 Sverige AB mod Post- og telestyrelsen (C-203/15) og Secretary of State for the Home Department mod og Tom Watson, Peter Brice og Geoffrey Lewis (C-698/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammarrätten i Stockholm og Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Sverige og Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — elektronisk kommunikation — behandling af personoplysninger — fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation — beskyttelse — direktiv 2002/58/EF — artikel 5, 6 og 9 samt artikel 15, stk. 1 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1 — national lovgivning — udbydere af elektroniske kommunikationstjenester — pligt vedrørende generel og udifferentieret lagring af trafikdata og lokaliseringsdata — nationale myndigheder — adgang til data — ingen forudgående kontrol foretaget af en domstol eller af en uafhængig administrativ myndighed — forenelighed med EU-retten)

11

2017/C 53/14

Sag C-272/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. december 2016 — Swiss International Air Lines AG mod The Secretary of State for Energy and Climate Change og Environment Agency (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — pligt til returnering af emissionskvoter vedrørende flyvninger mellem Unionens medlemsstater og de fleste tredjelande — afgørelse nr. 377/2013/EU — artikel 1 — midlertidig fravigelse — udelukkelse af flyvninger til og fra flyvepladser i Schweiz — forskellig behandling af tredjelande — almindeligt ligebehandlingsprincip — ikke anvendeligt)

12

2017/C 53/15

Sag C-327/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. december 2016 — TDC A/S mod Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/22/EF — forsyningspligt — artikel 12 og 13 — beregning af omkostningerne ved forsyningspligten — artikel 32 — kompensation for omkostningerne i forbindelse med supplerende obligatoriske tjenester — direkte virkning — artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 3, TEUF — maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland — nationale bestemmelser — indgivelse af en ansøgning om kompensation for omkostningerne i forbindelse med supplerende obligatoriske tjenester — tremånedersfrist — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet)

13

2017/C 53/16

Sag C-355/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 21. december 2016 — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH mod Universität für Bodenkultur Wien og VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 89/665/EØF — klageprocedurer i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter — artikel 1, stk. 3 — søgsmålsinteresse — artikel 2a, stk. 2 — begrebet »den berørte tilbudsgiver« — retten for en tilbudsgiver, der af den ordregivende myndighed er blevet endeligt udelukket, til at indgive en klage over den senere beslutning om tildeling af kontrakten)

14

2017/C 53/17

Sag C-444/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. december 2016 — Associazione Italia Nostra Onlus mod Comune di Venezia m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2001/42/EF — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — artikel 3, stk. 3 — planer og programmer, for hvilke der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis medlemsstaten fastslår, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet — gyldighed i forhold til EUF-traktaten og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — begrebet »mindre områder på lokalt plan« — national lovgivning, der henviser til de pågældende områders areal)

15

2017/C 53/18

Forenede sager C-508/15 og C-509/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. december 2016 — Sidika Ucar (C-508/15) og Recep Kilic (C-509/15) mod Land Berlin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — afgørelse nr. 1/80 — artikel 7, stk. 1 — opholdsret for familiemedlemmer til en tyrkisk arbejdstager, der har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i en medlemsstat — betingelser — intet krav om, at den tyrkiske arbejdstager har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i de første tre år af familiemedlemmets ophold)

16

2017/C 53/19

Sag C-539/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. december 2016 — Daniel Bowman mod Pensionsversicherungsanstalt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 2, stk. 1 og 2 — forskelsbehandling på grund af alder — kollektiv overenskomst — længere oprykningsperiode mellem løntabellens første og andet løntrin — indirekte forskelsbehandling på grund af alder)

16

2017/C 53/20

Sag C-547/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. december 2016 — Interservice d.o.o. Koper mod Sándor Horváth (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — EF-toldkodeks — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 96 — proceduren for ekstern forsendelse — begrebet »transportør« — manglende frembydelse af varerne på bestemmelsestoldstedet — ansvar — underentreprenør på transporten, som har overleveret varerne til hovedtransportøren på parkeringspladsen ved bestemmelsestoldstedet og dernæst på ny har fået ansvaret for varerne med henblik på efterfølgende transport)

17

2017/C 53/21

Sag C-618/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. december 2016 — Concurrence SARL mod Samsung Electronics France SAS og Amazon Services Europe Sàrl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — retternes kompetence — sager om erstatning uden for kontrakt — selektivt distributionsnet — videresalg via internettet uden for et distributionsnet — søgsmål med påstand om, at det ulovlige forhold bringes til ophør — tilknytningsmoment)

18

2017/C 53/22

Sag C-654/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. december 2016 — Länsförsäkringar AB mod Matek A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta domstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1, litra b) — artikel 15, stk. 1 — artikel 51, stk. 1, litra a) — omfanget af indehaverens eneret — femårsperiode efter registreringe)

18

2017/C 53/23

Sag C-104/16 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 — Rådet for Den Europæiske Union mod Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) og Europa-Kommissionen (Appel — forbindelser udadtil — aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko vedrørende liberaliseringsforanstaltninger for landbrug og fiskeri — afgørelse, der godkender indgåelsen af en international aftale — annullationssøgsmål — antagelse til realitetsbehandling — søgsmålskompetence — den territoriale anvendelse af aftalen — fortolkning af aftalen — princippet om selvbestemmelse — princippet om traktaters relative virkning)

19

2017/C 53/24

Sag C-343/16 P: Appel iværksat den 20. juni 2016 af Europäischer Tier- og Naturschutz e.V. og Horst Giesen til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. juni 2016 i sag T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. og Horst Giesen mod Europa-Kommissionen

20

2017/C 53/25

Sag C-508/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 26. september 2016 — Karim Boudjellal mod Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Sag C-559/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 4. november 2016 — Birgit Bossen m.fl. mod Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Sag C-569/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 10. november 2016 — Stadt Wuppertal mod Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Sag C-570/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 10. november 2016 — Volker Willmeroth i sin egenskab af indehaver af TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. mod Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Sag C-572/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 14. november 2016 — INEOS Köln GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

22

2017/C 53/30

Sag C-646/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 15. december 2016 — Khadija Jafari og Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Sag C-663/16 P: Appel iværksat den 21. december 2016 af Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH og Ecolab Deutschland GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. oktober 2016 i sag T-699/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH og Ecolab Deutschland GmbH mod Det Europæiske Kemikalieagentur

25

2017/C 53/32

Sag C-666/16 P: Appel iværksat den 21. december 2016 af Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH og Ecolab Deutschland GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. oktober 2016 i sag T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH og Ecolab Deutschland GmbH mod Det Europæiske Kemikalieagentur

26

 

Retten

2017/C 53/33

Sag T-577/14: Rettens dom af 10. januar 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH og Gascogne mod Den Europæiske Union (Ansvar uden for kontraktforhold — præcisering af stævningen — forældelse — antagelse til realitetsbehandling — artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder — rimelig sagsbehandlingstid — materiel skade — lidte tab — renter af det ikke-betalte bødebeløb — omkostninger til bankgaranti — fortabelse af en mulighed — ikke-økonomisk skade — årsagsforbindelse)

27

2017/C 53/34

Sag T-699/14: Rettens dom af 11. januar 2017 — Topps Europe mod Kommissionen (»Konkurrence — karteller — misbrug af dominerende stilling — tildeling af licenser vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder angående fodbold-samleobjekter — afgørelse om afvisning af en klage — adgang til sagsakterne — artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 773/2004 — åbenbart urigtigt skøn — relevant marked — enelicens — mærkeeksklusivitet — overpriser«)

28

2017/C 53/35

Sag T-774/14: Rettens kendelse af 16. december 2016 — Ica Foods mod EUIPO — San Lucio (GROK) (EU-varemærker — ugyldighedssag — tilbagetagelse af registreringsansøgning — ufornødent at træffe afgørelse)

29

2017/C 53/36

Sag T-773/16: Sag anlagt den 7. november 2016 — Salehi mod Kommissionen

29

2017/C 53/37

Sag T-845/16: Sag anlagt den 30. november 2016 — QG mod Kommissionen

30

2017/C 53/38

Sag T-846/16: Sag anlagt den 30. november 2016 — QF mod Kommissionen

31

2017/C 53/39

Sag T-851/16: Sag anlagt den 30. november 2016 — Access Info Europe mod Kommissionen

31

2017/C 53/40

Sag T-852/16: Sag anlagt den 30. november 2016 — Access Info Europe mod Kommissionen

32

2017/C 53/41

Sag T-866/16: Sag anlagt den 22. december 2016 — SilverTours mod EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Sag T-877/16: Sag anlagt den 9. december 2016 — Verschuur mod Kommissionen

34

2017/C 53/43

Sag T-879/16: Sag anlagt den 14. december 2016 — Sony Interactive Entertainment Europe mod EUIPO — Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Sag T-880/16: Sag anlagt den 5. december 2016 — RF mod Kommissionen

35

2017/C 53/45

Sag T-888/16: Sag anlagt den 8. december 2016 — BP mod FRA

36

2017/C 53/46

Sag T-892/16: Sag anlagt den 19. december 2016 — Apple Sales International og Apple Operations Europe mod Kommissionen

37

2017/C 53/47

Sag T-896/16: Sag anlagt den 20. december 2016 — Puma mod EUIPO — Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Sag T-901/16: Sag anlagt den 21. december 2016 — Elche Club de Fútbol mod Kommissionen

40

2017/C 53/49

Sag T-902/16: Sag anlagt den 21. december 2016 — HeidelbergCement mod Kommissionen

40

2017/C 53/50

Sag T-903/16: Sag anlagt den 19. december 2016 — RE mod Kommissionen

41

2017/C 53/51

Sag T-905/16: Sag anlagt den 22. december 2016 — Chefaro Ireland mod EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Sag T-909/16: Sag anlagt den 29. december 2016 — Laboratorios Ern mod EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Sag T-910/16: Sag anlagt den 23. december 2016 — Hesse mod EUIPO — Wedl & Hoffmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Sag T-911/16: Sag anlagt den 23. december 2016 — Wedl & Hofmann mod EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Sag T-1/17: Sag anlagt den 2. januar 2017 — La Mafia Franchises mod EUIPO — Italien (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Sag T-5/17: Sag anlagt den 4. januar 2017 — Sharif mod Rådet

46

2017/C 53/57

Sag T-67/16: Rettens kendelse af 21. december 2016 — fleur ami mod EUIPO — 8 Seasons Design (Lamper)

47

2017/C 53/58

Sag T-736/16: Rettens kendelse af 20. december 2016 — Amira m.fl. mod Kommissionen og ECB

47


DA

 

Top