EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 53, 2017. gada 20. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 53

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 20. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 53/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 53/02

Lieta C-503/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — LESD 21., 45. un 49. pants — Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 28. un 31. pants — Personu brīva pārvietošanās — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Fizisku personu aplikšana ar nodokli par kapitāla pieaugumu, kas gūts kapitāla daļu maiņas ceļā — Fizisku personu aplikšana ar nodokli par kapitāla pieaugumu, kas gūts visa uzņēmējdarbības un profesionālās darbības veikšanai nodotā īpašuma pārejas ceļā — Privātpersonu aplikšana ar nodokļiem izceļojot — Nodokļa summas tūlītēja piedziņa — Atšķirīga attieksme pret fiziskām personām, kas veic kapitāla daļu maiņu un saglabā savu dzīvesvietu valsts teritorijā, un pret tādām fiziskām personām, kuras veic šādu maiņu un savu dzīvesvietu pārceļ uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti — Atšķirīga attieksme pret fiziskām personām, kas visu īpašumu, kurš saistīts ar darbību, kas tiek veikta uz individuāla pamata, nodod sabiedrībai, kuras juridiskā adrese un faktiskais vadības centrs atrodas Portugāles teritorijā, un pret tādām fiziskām personām, kas šādu nodošanu veic sabiedrībai, kuras juridiskā adrese vai faktiskais vadības centrs atrodas citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī — Samērīgums

2

2017/C 53/03

Lieta C-524/14 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Hansestadt Lübeck, Flughafen Lübeck GmbH tiesību un saistību pārņēmēja Apelācija — Valsts atbalsts — Lidostas maksas — LESD 108. panta 2. punkts — LESD 263. panta ceturtā daļa — Lēmums uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru — Prasības atcelt tiesību aktu pieņemamība — Individuāli skarta persona — Interese celt prasību — LESD 107. panta 1. punkts — Selektivitātes nosacījums

3

2017/C 53/04

Lieta C-593/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Nodokļu tiesību akti meitasuzņēmumu nepietiekamas kapitalizācijas jomā — Aizņēmēja meitasuzņēmuma nerezidenta pārskaitītu aizdevuma procentu iekļaušana aizdevējas sabiedrības ar nodokli apliekamajā peļņā — Aizņēmēja meitasuzņēmuma rezidenta pārskaitītu procentu atbrīvošana no nodokļa — Sabalansēts kompetenču sadalījums starp dalībvalstīm nodokļu ieturēšanas jomā — Nepieciešamība novērst izvairīšanās no nodokļu maksāšanas risku

3

2017/C 53/05

Apvienotās lietas C-20/15 P un C-21/15 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Komisija/World Duty Free Group SA, iepriekš Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) Apelācija — Valsts atbalsts — LESD 107. panta 1. punkts — Nodokļu režīms — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Atskaitījums — Nemateriālās vērtības norakstīšana uzņēmumiem rezidentiem nodokļu vajadzībām Spānijā, kas rodas no kapitāla daļu iegādes vismaz 5 % apmērā uzņēmumos, kuri ir rezidenti nodokļu vajadzībām ārpus šīs dalībvalsts — “Valsts atbalsta” jēdziens — Selektivitātes kritērijs

4

2017/C 53/06

Lieta C-51/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Oberlandesgericht Celle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LES 4. panta 2. punkts — Dalībvalstu nacionālās identitātes, kas raksturīga to politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp vietējām un reģionālajām pašvaldībām, ievērošana — Dalībvalstu iekšējs organizatorisks jautājums — Pašvaldības — Tiesību akts, ar ko tiek izveidota jauns publisko tiesību subjekts un noteikta pilnvaru un pienākumu nodošana sabiedrisko uzdevumu izpildei — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Jēdziens “valsts līgums”

5

2017/C 53/07

Lieta C-76/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Grondwettelijk Hof (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Paul Vervloet u.c./Ministerraad Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Beļģijas Karaliste īstenojusi par labu ARCO grupas finanšu kooperatīvajām sabiedrībām — Noguldījumu garantiju sistēmas — Direktīva 94/19/EK — Piemērošanas joma — Garantiju shēma, ar ko aizsargā finanšu nozares kooperatīvo sabiedrību biedru, kuri ir fiziskas personas, pajas — Izslēgšana — LESD 107. un 108. pants — Komisijas lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu

6

2017/C 53/08

Lieta C-119/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Biuro podróży “Partner” sp. z o.o sp. k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Direktīva 2009/22/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Publiskā reģistrā iekļautu negodīgu līguma noteikumu erga omnes iedarbība — Finansiāla sankcija, kas noteikta komersantam, kurš izmantojis noteikumu, kas atzīts par līdzvērtīgu reģistrā iekļautam noteikumam — Komersants, kas nav piedalījies procedūrā, kuras noslēgumā ir konstatēts noteikuma negodīgums — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants — Jēdziens “valsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt”

7

2017/C 53/09

Lieta C-131/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Club Hotel Loutraki/Eiropas Komisija, Grieķijas Republika, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) Apelācija — Valsts atbalsts — Video loterijas aparatūras ekspluatācija — Dalībvalsts piešķirta ekskluzīva licence — Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība — LESD 108. panta 3. punkts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 4., 7. un 13. pants — Formālas izmeklēšanas procedūras neuzsākšana — Jēdziens “nopietnas grūtības” — Vērtējuma datums — LESD 296. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 41. pants — Pienākums norādīt pamatojumu — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — LESD 107. panta 1. punkts — Jēdziens “ekonomiskā priekšrocība” — Paziņoto pasākumu kopīga vērtēšana

8

2017/C 53/10

Apvienotās lietas C-154/15, C-307/15 un C-308/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Patērētāju līgumi — Hipotekārie aizdevumi — Negodīgi noteikumi — 4. panta 2. punkts — 6. panta 1. punkts — Atzīšana par spēkā neesošu — Valsts tiesas veikta negodīga noteikuma atzīšanas par spēkā neesošu iedarbības laikā ierobežošana

8

2017/C 53/11

Apvienotās lietas C-164/15 P un C-165/15 P: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlande Apelācija — Valsts atbalsts — Valsts noteikts nodoklis par aviopārvadājumiem — Diferencētu likmju piemērošana — Samazināta likme attiecībā uz lidojumu galamērķiem, kuri atrodas ne tālāk par 300 km no valsts lidostas — Priekšrocība — Selektīvs raksturs — Vērtējums gadījumā, kad nodokļu pasākums var veidot ierobežojumu pakalpojumu sniegšanas brīvībai — Atgūšana — Akcīzes nodoklis

9

2017/C 53/12

Lieta C-201/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 98/59/EK — Dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz kolektīvo atlaišanu — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 16. pants — Darījumdarbības brīvība — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru administratīvajai iestādei ir piešķirtas pilnvaras liegt kolektīvo atlaišanu pēc darba tirgū pastāvošo apstākļu, uzņēmuma situācijas un valsts tautsaimniecības interešu izvērtējuma — Smaga ekonomiskā krīze — Īpaši augsts bezdarba līmenis valstī

10

2017/C 53/13

Apvienotās lietas C-203/15 un C-698/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste, Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektroniskie sakari — Personas datu apstrāde — Elektronisko sakaru konfidencialitāte — Aizsardzība — Direktīva 2002/58/EK — 5., 6. un 9. pants, kā arī 15. panta 1. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7., 8. un 11. pants, kā arī 52. panta 1. punkts — Valsts tiesību akti — Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji — Pienākums visaptveroši un nediferencēti saglabāt informāciju par datu plūsmu un atrašanās vietas datus — Valsts iestādes — Piekļuve datiem — Tiesas vai neatkarīgas administratīvas iestādes iepriekšējas kontroles neesamība — Saderība ar Savienības tiesībām

11

2017/C 53/14

Lieta C-272/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Pienākums nodot emisijas kvotas par lidojumiem starp Savienības dalībvalstīm un lielāko daļu trešo valstu — Lēmums Nr. 377/2013/ES — 1. pants — Pagaidu atkāpe — Lidojumu uz un no lidostām, kas atrodas Šveicē, izslēgšana — Atšķirīga attieksme attiecībā uz trešajām valstīm — Vispārējais vienlīdzīgas attieksmes princips — Nepiemērojamība

12

2017/C 53/15

Lieta C-327/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/22/EK — Universālais pakalpojums — 12. un 13. pants — Universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķins — 32. pants — Ar papildu obligāto pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu kompensācija — Tieša iedarbība — LESD 107. panta 1. punkts un 108. panta 3. punkts — Drošības pakalpojumi un pakalpojumi ārkārtas situācijās uz jūras, kas tiek sniegti Dānijā un Grenlandē — Valsts tiesiskais regulējums — Ar papildu obligāto pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu kompensācijas pieteikuma iesniegšana — Trīs mēnešu termiņš — Līdzvērtības un efektivitātes principi

13

2017/C 53/16

Lieta C-355/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 89/665/EEK — Publiskā iepirkuma pārbaudes procedūras — 1. panta 3. punkts — Interese celt prasību — 2.a panta 2. punkts — Jēdziens “attiecīgais pretendents” — Līgumslēdzējas iestādes galīgi izslēgta pretendenta tiesības celt prasību pret vēlāku lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

14

2017/C 53/17

Lieta C-444/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2001/42/EK — Noteiktu plānu un programmu Ietekmes uz vidi novērtējums — 3. panta 3. punkts — Plāni un programmas, attiecībā uz kuriem ietekmes uz vidi novērtējums ir obligāti jāveic tikai tad, ja dalībvalstis konstatē, ka tiem varētu būt būtiska ietekme uz vidi — Spēkā esamība, ņemot vērā LESD un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu — Jēdziens “nelielu teritoriju izmantošana vietējā līmenī” — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir atsauce uz attiecīgo teritoriju platību

15

2017/C 53/18

Apvienotās lietas C-508/15 un C-509/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EEK un Turcijas asociācijas līgums — Lēmums Nr. 1/80 — 7. panta pirmā daļa — Dalībvalsts legālajam darba tirgum piederoša Turcijas izcelsmes darba ņēmēja ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības — Nosacījumi — Nepieciešamības, lai Turcijas izcelsmes darba ņēmējs piederētu legālajam darba tirgum pirmo trīs ģimenes locekļu uzturēšanās gadu laikā, neesamība

16

2017/C 53/19

Lieta C-539/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 2. panta 1. un 2. punkts — Diskriminācija vecuma dēļ — Darba koplīgums — Laikposma, kurā notiek paaugstināšana no pirmā uz otro algas skalas līmeni, pagarinājums — Netieša attieksmes nevienlīdzība vecuma dēļ

16

2017/C 53/20

Lieta C-547/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas Muitas kodekss — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — 96. pants — Ārējā tranzīta procedūra — “Pārvadātāja” jēdziens — Preču neuzrādīšana galamērķa muitas iestādē — Atbildība — Pārvadājumu apakšuzņēmējs, kas nodevis preces galvenajam pārvadātājam galamērķa muitas iestādes stāvvietā un šīs preces atkal pieņēmis savā pārziņā, lai tās pārvadātu tālāk

17

2017/C 53/21

Lieta C-618/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija — Lietas, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Selektīvās izplatīšanas tīkls — Pārdošana internetā ārpus tīkla — Prasība par prettiesiska traucējuma pārtraukšanu — Saikne

18

2017/C 53/22

Lieta C-654/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. decembra spriedums (Högsta domstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Länsförsäkringar AB/Matek A/S Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts — 15. panta 1. punkts — 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Īpašniekam piešķirto ekskluzīvo tiesību apjoms — Reģistrācijai sekojošais piecu gadu periods

18

2017/C 53/23

Lieta C-104/16 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Savienības Padome/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Eiropas Komisija Apelācija — Starptautiskās attiecības — Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums par liberalizācijas pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā — Lēmums, ar ko apstiprināta starptautiska nolīguma noslēgšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Locus standi — Nolīguma teritoriālā piemērojamība — Nolīguma interpretācija — Pašnoteikšanās princips — Līgumu relatīvās iedarbības princips

19

2017/C 53/24

Lieta C-343/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 14. jūnija rīkojumu lietā T-595/15 Europäischer Tier- und Naturschutz eV un Horst Giesen/Eiropas Komisija 2016. gada 20. jūnijā iesniedza Europäischer Tier- und Naturschutz eV un Horst Giesen

20

2017/C 53/25

Lieta C-508/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. septembrī iesniedza Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) – Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Lieta C-559/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. novembrī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – Birgit Bossen u.c./Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Lieta C-569/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. novembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Lieta C-570/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. novembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Volker WillmerothTWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. īpašnieks/Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Lieta C-572/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – INEOS Köln GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

22

2017/C 53/30

Lieta C-646/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. decembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Lieta C-663/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 12. oktobra rīkojumu lietā T-669/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH un Ecolab Deutschland GmbH/Eiropas Ķimikāliju aģentūra 2016. gada 21. decembrī iesniedza Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH un Ecolab Deutschland GmbH

25

2017/C 53/32

Lieta C-666/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 12. oktobra rīkojumu lietā T-543/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH un Ecolab Deutschland GmbH/Eiropas Ķimikāliju aģentūra 2016. gada 21. decembrī iesniedza Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH un Ecolab Deutschland GmbH

26

 

Vispārējā tiesa

2017/C 53/33

Lieta T-577/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. janvāra spriedums – Gascogne Sack Deutschland GmbH un Gascogne/Eiropas Savienība Ārpuslīgumiskā atbildība — Prasības pieteikuma precizitāte — Noilgums — Pieņemamība — Pamattiesību hartas 47. pants — Sprieduma taisīšanas saprātīgs termiņš — Mantiskais kaitējums — Ciestie zaudējumi — Procenti par nesamaksātā naudas soda summu — Izdevumi par bankas garantiju — Izdevības zaudēšana — Nemantisks kaitējums — Cēloņsakarība

27

2017/C 53/34

Lieta T-699/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. janvāra spriedums – Topps Europe/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Intelektuālā īpašuma tiesību licencēšana saistībā ar futbola kolekcionēšanas priekšmetiem — Lēmums noraidīt sūdzību — Piekļuve lietas materiāliem — Regulas Nr. 773/2004 8. panta 1. punkts — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Konkrētais tirgus — Ekskluzīva licence — Vienzīmolība — Pārmērīga cena

28

2017/C 53/35

Lieta T-774/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. decembra rīkojums – Ica Foods/EUIPO – San Lucio (“GROK”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2017/C 53/36

Lieta T-773/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. novembrī – Salehi/Komisija

29

2017/C 53/37

Lieta T-845/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – QG/Komisija

30

2017/C 53/38

Lieta T-846/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – QF/Komisija

31

2017/C 53/39

Lieta T-851/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – Access Info Europe/Komisija

31

2017/C 53/40

Lieta T-852/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – Access Info Europe/Komisija

32

2017/C 53/41

Lieta T-866/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. decembrī – SilverTours/EUIPO (“billiger–mietwagen.de”)

33

2017/C 53/42

Lieta T-877/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. decembrī – Verschuur/Komisija

34

2017/C 53/43

Lieta T-879/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. decembrī – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (“Vieta”)

34

2017/C 53/44

Lieta T-880/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – RF/Komisija

35

2017/C 53/45

Lieta T-888/16: Prasība, kas celta 2016. gada 8. decembrī – BP/FRA

36

2017/C 53/46

Lieta T-892/16: Prasība, kas celta 2016. gada 19. decembrī – Apple Sales International un Apple Operations Europe/Komisija

37

2017/C 53/47

Lieta T-896/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. decembrī – Puma/EUIPO – Senator (“TRINOMIC”)

39

2017/C 53/48

Lieta T-901/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. decembrī – Elche Club de Fútbol/Komisija

40

2017/C 53/49

Lieta T-902/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. decembrī – HeidelbergCement/Komisija

40

2017/C 53/50

Lieta T-903/16: Prasība, kas celta 2016. gada 19. decembrī – RE/Komisija

41

2017/C 53/51

Lieta T-905/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. decembrī – Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (“NUIT PRECIEUSE”)

42

2017/C 53/52

Lieta T-909/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. decembrī – Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (“NRIM Life Sciences”)

43

2017/C 53/53

Lieta T-910/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. decembrī – Hesse/EUIPO – Wedl & Hofmann (“TESTA ROSSA”)

44

2017/C 53/54

Lieta T-911/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. decembrī – Wedl & Hofmann/EUIPO – Hesse (“TESTA ROSSA”)

44

2017/C 53/55

Lieta T-1/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. janvārī – La Mafia Franchises/EUIPO – Itālija (“La Mafia SE SIENTA A LA MESA”)

45

2017/C 53/56

Lieta T-5/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. janvārī – Sharif/Padome

46

2017/C 53/57

Lieta T-67/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 21. decembra rīkojums – fleur ami/EUIPO – 8 seasons design (Lampas)

47

2017/C 53/58

Lieta T-736/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. decembra rīkojums – Amira u.c./Komisija un ECB

47


LV

 

Top