EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 53, 20 lutego 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 53

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
20 lutego 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 53/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 53/02

Sprawa C-503/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 21, 45 i 49 TFUE — Artykuły 28 i 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Swobodny przepływ osób — Swobodny przepływ pracowników — Swoboda przedsiębiorczości — Opodatkowanie osób fizycznych od zysków kapitałowych wynikających z wymiany udziałów — Opodatkowanie osób fizycznych od zysków kapitałowych wynikających z przeniesienia całości majątku przeznaczonego do wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej — Opodatkowanie osób fizycznych w wypadku przeniesienia miejsca zamieszkania — Natychmiastowy pobór podatku — Odmienne traktowanie osób fizycznych, które wymieniają udziały i utrzymują miejsce zamieszkania na terytorium kraju, i osób fizycznych, które dokonują takiej wymiany i przenoszą miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego — Odmienne traktowanie osób fizycznych, które dokonują przeniesienia całości majątku związanego z działalnością wykonywaną na własny rachunek na rzecz spółki mającej siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Portugalii, i osób fizycznych, które dokonują takiego przeniesienia na rzecz spółki mającej siedzibę lub faktyczny zarząd na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego — Proporcjonalność)

2

2017/C 53/03

Sprawa C-524/14 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska/Hansestadt Lübeck, które wstąpiło w prawa Flughafen Lübeck GmbH (Odwołanie — Pomoc państwa — Opłaty lotniskowe — Artykuł 108 ust. 2 TFUE — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego — Dopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności — Osoba, której akt dotyczy indywidualnie — Interes prawny — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Warunek dotyczący selektywności)

3

2017/C 53/04

Sprawa C-593/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret – Dania) – Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy podatkowe dotyczące niedokapitalizowania spółek zależnych — Włączenie do zysku podlegającego opodatkowaniu spółki będącej pożyczkodawcą odsetek od pożyczek uiszczonych przez będącą pożyczkobiorcą spółkę zależną niebędącą rezydentem — Zwolnienie odsetek uiszczonych przez będącą pożyczkobiorcą spółkę zależną będącą rezydentem — Zrównoważony podział władztwa podatkowego pomiędzy państwa członkowskie — Konieczność zapobiegania unikaniu opodatkowania)

3

2017/C 53/05

Sprawy połączone C-20/15 P i C-21/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska/World Duty Free Group SA, dawniej Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — System podatkowy — Podatek od osób prawnych — Odliczenie — Amortyzacja wartości firmy wynikająca z nabycia udziałów w wysokości co najmniej 5 % przez przedsiębiorstwa mające rezydencję podatkową w Hiszpanii w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim — Pojęcie „pomocy państwa” — Warunek dotyczący selektywności)

4

2017/C 53/06

Sprawa C-51/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle – Niemcy) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 4 ust. 2 TUE — Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego — Wewnętrzna organizacja państw członkowskich — Jednostki samorządu terytorialnego — Instrument prawny tworzący nowy podmiot prawa publicznego i organizujący przekazanie uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań publicznych — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 1 ust. 2 lit. a) — Pojęcie „zamówienia publicznego”]

5

2017/C 53/07

Sprawa C-76/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof – Belgia) – Paul Vervloet i in./Ministerraad (Odesłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Pomoc wdrożona przez Królestwo Belgii na rzecz spółdzielni finansowych z grupy ARCO — Systemy gwarancji depozytów — Dyrektywa 94/19/WE — Zakres zastosowania — System gwarancji chroniących udziały indywidualnych członków spółdzielni finansowych prowadzących działalność w sektorze finansowym — Wyłączenie — Artykuły 107 i 108 TFUE — Decyzja Komisji uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym)

6

2017/C 53/08

Sprawa C-119/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polska) – Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. sp. k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Dyrektywa 2009/22/WE — Ochrona konsumentów — Skutek erga omnes wpisu nieuczciwych warunków umownych do rejestru jawnego — Kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę, który stosował warunki uznane za tożsame z warunkami wpisanymi do wspomnianego rejestru — Przedsiębiorca, który nie był stroną w postępowaniu zakończonym stwierdzeniem nieuczciwego charakteru danego warunku umownego — Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Pojęcie „sądu krajowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego”)

7

2017/C 53/09

Sprawa C-131/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Club Hotel Loutraki/Komisja Europejska, Republika Grecka, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) [Odwołanie — Pomoc państwa — Eksploatacja urządzeń do wideoloterii — Udzielenie przez państwo członkowskie wyłącznej licencji — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa — Artykuł 108 ust. 3 TFUE — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuły 4, 7 i 13 — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Pojęcie „poważnych trudności” — Data dokonania oceny — Artykuł 296 TFUE — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 41 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Pojęcie „korzyści gospodarczej” — Łączna ocena zgłoszonych środków]

8

2017/C 53/10

Sprawy połączone C-154/15, C-307/15 i C-308/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil n o1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante – Hiszpania) – Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy zawierane z konsumentami — Kredyty hipoteczne — Nieuczciwe warunki umowy — Artykuł 4 ust. 2 — Artykuł 6 ust. 1 — Stwierdzenie nieważności — Ograniczenie przez sąd krajowy skutków w czasie stwierdzenia nieważności nieuczciwego warunku umowy)

8

2017/C 53/11

Sprawy połączone C-164/15 P i C-165/15 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlandia (Odwołanie — Pomoc państwa — Krajowy podatek od transportu lotniczego — Stosowanie zróżnicowanych stawek podatkowych — Niższa stawka podatku stosowana względem lotów do miejsca przeznaczenia położonego w odległości nieprzekraczającej 300 km od krajowego portu lotniczego — Korzyść — Selektywny charakter — Ocena środka podatkowego, który może stanowić ograniczenie swobody świadczenia usług — Odzyskanie pomocy — Podatek akcyzowy)

9

2017/C 53/12

Sprawa C-201/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias – Grecja) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 98/59/WE — Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących zwolnień grupowych — Artykuł 49 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 16 — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej — Uregulowanie krajowe, w którym przyznano organowi administracji uprawnienie do sprzeciwienia się zwolnieniom grupowym po dokonaniu oceny warunków na rynku pracy, sytuacji przedsiębiorstwa i interesu gospodarki krajowej — Poważny kryzys gospodarczy — Szczególnie wysoka krajowa stopa bezrobocia)

10

2017/C 53/13

Sprawy połączone C-203/15 i C-698/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Szwecja, Zjednoczone Królestwo) – Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Odesłanie prejudycjalne — Łączność elektroniczna — Przetwarzanie danych osobowych — Poufność łączności elektronicznej — Ochrona — Dyrektywa 2002/58/WE — Artykuły 5, 6 i 9 oraz art. 15 ust. 1 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 — Przepisy krajowe — Dostawcy usług łączności elektronicznej — Obowiązek uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu i danych o lokalizacji — Organy władz krajowych — Dostęp do danych — Brak uprzedniej kontroli przez sąd lub niezależny organ administracyjny — Zgodność z prawem Unii)

11

2017/C 53/14

Sprawa C-272/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo] – Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Obowiązek zwrotu uprawnień do emisji z lotów między państwami członkowskimi Unii a większością państw trzecich — Decyzja nr 377/2013/UE — Artykuł 1 — Czasowe odstępstwo — Wyłączenie lotów kończących się i rozpoczynających się na lotniskach znajdujących się w Szwajcarii — Odmienne traktowanie wśród państw trzecich — Ogólna zasada równego traktowania — Brak możliwości zastosowania)

12

2017/C 53/15

Sprawa C-327/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/22/WE — Usługa powszechna — Artykuły 12 i 13 — Określanie kosztów obowiązku świadczenia usługi powszechnej — Artykuł 32 — Rekompensata za koszty związane z dodatkowymi usługami obowiązkowymi — Bezpośredni skutek — Artykuł 107 ust. 1 i art. 108 ust. 3 — Usługi związane z bezpieczeństwem i ratownictwem morskim zapewniane w Danii i na Grenlandii — Przepisy krajowe — Złożenie wniosku o rekompensatę za koszty związane z dodatkowymi usługami obowiązkowymi — Termin trzech miesięcy — Zasady równoważności i skuteczności)

13

2017/C 53/16

Sprawa C-355/15: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych — Artykuł 1 ust. 3 — Interes prawny — Artykuł 2a ust. 2 — Pojęcie „zainteresowanego oferenta” — Prawo oferenta wykluczonego ostatecznie przez instytucję zamawiającą do zaskarżenia późniejszej decyzji o udzieleniu zamówienia)

14

2017/C 53/17

Sprawa C-444/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Włochy) – Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia i in. (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko — Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Artykuł 3 ust. 3 — Plany i programy wymagające oceny ich wpływu na środowisko, wyłącznie gdy państwa członkowskie stwierdzą, że mogą one mieć znaczący wpływ na środowisko — Ważność w świetle traktatu FUE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Pojęcie użytkowania „małych obszarów na poziomie lokalnym” — Przepisy krajowe odwołujące się do powierzchni danych obszarów)

15

2017/C 53/18

Sprawy połączone C-508/15 I C-509/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Odesłanie prejudycjalne — Układ stowarzyszeniowy EWG–Turcja — Decyzja nr 1/80 — Artykuł 7 akapit pierwszy — Prawo pobytu członków rodziny tureckiego pracownika należącego do legalnego rynku pracy państwa członkowskiego — Przesłanki — Brak konieczności przynależenia przez pracownika tureckiego do legalnego rynku pracy w okresie pierwszych trzech lat pobytu członka rodziny)

16

2017/C 53/19

Sprawa C-539/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuł 2 ust. 1 i 2 — Dyskryminacja ze względu na wiek — Układ zbiorowy pracy — Wydłużenie okresu awansu z pierwszego na drugi stopień zaszeregowania — Pośrednie nierówne traktowanie ze względu na wiek)

16

2017/C 53/20

Sprawa C-547/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth [Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowy kodeks celny — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Artykuł 96 — Procedura tranzytu zewnętrznego — Pojęcie „przewoźnika” — Brak przedstawienia towarów w urzędzie celnym przeznaczenia — Odpowiedzialność — Podwykonawca przewozu, który przekazał towary głównemu przewoźnikowi na parkingu urzędu celnego przeznaczenia i ponownie objął pieczę nad tym towarami przy okazji dalszego przewozu]

17

2017/C 53/21

Sprawa C-618/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja — Postępowanie, którego przedmiotem jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu — Sieć dystrybucji selektywnej — Odsprzedaż poza siecią przez Internet — Powództwo o zaniechanie naruszeń — Łącznik]

18

2017/C 53/22

Sprawa C-654/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen – Szwecja) – Länsförsäkringar AB/Matek A/S [Odesłanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 9 ust. 1 lit. b) — Artykuł 15 ust. 1 — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) — Zakres przyznanego właścicielowi prawa wyłącznego — Pięcioletni okres następujący po rejestracji]

18

2017/C 53/23

Sprawa C-104/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. – Rada Unii Europejskiej/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Komisja Europejska (Odwołanie — Stosunki zewnętrzne — Porozumienie między Unią Europejską i Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa — Decyzja zatwierdzająca zawarcie porozumienia międzynarodowego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa — Obowiązywanie terytorialne porozumienia — Wykładnia porozumienia — Zasada samostanowienia — Zasada względnej skuteczności traktatów)

19

2017/C 53/24

Sprawa C-343/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 czerwca 2016 r. w sprawie T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz eV i Horst Giesen/Komisja Europejska, wniesione w dniu 20 czerwca 2016 r. przez Europäischer Tier- und Naturschutz eV i Horsta Giesena

20

2017/C 53/25

Sprawa C-508/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 26 września 2016 r. – Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Sprawa C-559/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 4 listopada 2016 r. – Birgit Bossen i in./Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Sprawa C-569/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 10 listopada 2016 r. – Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Sprawa C-570/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 10 listopada 2016 r. – Volker Willmeroth jako właściciel przedsiębiorstwa TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Sprawa C-572/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 14 listopada 2016 r. – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

22

2017/C 53/30

Sprawa C-646/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshofs (Austria) w dniu 15 grudnia 2016 r. – Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Sprawa C-663/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 października 2016 r. w sprawie T-669/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH i Ecolab Deutschland GmbH/Europejska Agencja Chemikaliów, wniesione w dniu 21 grudnia 2016 r. przez Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH i Ecolab Deutschland GmbH

25

2017/C 53/32

Sprawa C-666/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 października 2016 r. w sprawie T-543/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH i Ecolab Deutschland GmbH/Europejska Agencja Chemikaliów, wniesione w dniu 21 grudnia 2016 r. przez Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH i Ecolab Deutschland GmbH

26

 

Sąd

2017/C 53/33

Sprawa T-577/14: Wyrok Sądu z dnia 10 stycznia 2017 r. – Gascogne Sack Deutschland GmbH i Gascogne/Unia Europejska (Odpowiedzialność pozaumowna — Precyzyjność skargi — Przedawnienie — Dopuszczalność — Artykuł 47 Karty praw podstawowych — Rozsądny termin na wydanie orzeczenia — Szkoda majątkowa — Poniesione straty — Odsetki od kwoty niezapłaconej grzywny — Koszty gwarancji bankowej — Utrata szansy — Szkoda niemajątkowa — Związek przyczynowy)

27

2017/C 53/34

Sprawa T-699/14: Wyrok Sądu z dnia 11 stycznia 2017 r. – Topps Europe/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadużycie pozycji dominującej — Licencjonowanie praw własności intelektualnej dotyczących przedmiotów kolekcjonerskich związanych z piłką nożną — Decyzja w sprawie odrzucenia skargi do Komisji — Dostęp do akt — Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 — Oczywisty błąd w ocenie — Właściwy rynek — Licencja udzielana na zasadzie wyłączności — Jednomarkowość — Wygórowane stawki cenowe]

28

2017/C 53/35

Sprawa T-774/14: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2016 r. – Ica Foods/EUIPO – San Lucio (GROK) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego — Umorzenie postępowania]

29

2017/C 53/36

Sprawa T-773/16: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2016 r. – Salehi/Kommission

29

2017/C 53/37

Sprawa T-845/16: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r. – QG/Komisja

30

2017/C 53/38

Sprawa T-846/16: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r. – QF/Komisja

31

2017/C 53/39

Sprawa T-851/16: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r. – Access Info Europe/Komisja

31

2017/C 53/40

Sprawa T-852/16: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r. – Access Info Europe/Komisja

32

2017/C 53/41

Sprawa T-866/16: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2016 r. – SilverTours/EUIPO (billiger mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Sprawa T-877/16: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2016 r. – Verschuur/Komisja

34

2017/C 53/43

Sprawa T-879/16: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2016 r. – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Sprawa T-880/16: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2016 r. – RF przeciwko Komisji

35

2017/C 53/45

Sprawa T-888/16: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2016 r. – BP/FRA

36

2017/C 53/46

Sprawa T-892/16: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2016 r. – Apple Sales International i Apple Operations Europe/Komisja

37

2017/C 53/47

Sprawa T-896/16: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2016 r. – Puma/EUIPO – Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Sprawa T-901/16: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2016 r. – Elche Club de Fútbol/Komisja

40

2017/C 53/49

Sprawa T-902/16: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2016 r. – HeidelbergCement AG/Komisja

40

2017/C 53/50

Sprawa T-903/16: Skarga wniesiona w dniu 119 grudnia 2016 r. – RE/Komisja Europejska

41

2017/C 53/51

Sprawa T-905/16: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2016 r. – Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Sprawa T-909/16: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2016 r. – Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Sprawa T-910/16: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2016 r. – Hesse/EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Sprawa T-911/16: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2016 r. – Wedl & Hofmann/EUIPO – Hesse (TESTA TOSSA)

44

2017/C 53/55

Sprawa T-1/17: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2017 r. – La Mafia Franchises/EUIPO – Italy (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Sprawa T-5/17: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2017 r. – Sharif/Rada

46

2017/C 53/57

Sprawa T-67/16: Postanowienie Sądu z dnia 21 grudnia 2016 r. – fleur ami/EUIPO – 8 seasons design (Lampes)

47

2017/C 53/58

Sprawa T-736/16: Postanowienie Sądu z dnia 20 grudnia 2016 r. – Amira i in./Komisja i EBC

47


PL

 

Top