Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 53, 20. helmikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 53

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
20. helmikuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 53/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 53/02

Asia C-503/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2016 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 21, SEUT 45 ja SEUT 49 artikla — Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 28 ja 31 artikla — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Sijoittautumisvapaus — Luonnollisten henkilöiden verottaminen yhtiöosuuksien vaihdosta saaduista arvonnousuista — Luonnollisten henkilöiden verottaminen arvonnousuista, jotka johtuvat yritys- ja ammattitoiminnan harjoittamiseen liittyvän koko varallisuuden siirrosta — Yksityishenkilöiden maastapoistumisverotus — Veron periminen välittömästi — Luonnollisten henkilöiden, jotka vaihtavat yhtiöosuuksia, erilainen kohtelu sen mukaan, jäävätkö he asumaan valtion alueelle vai siirtävätkö he asuinpaikkansa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen muun jäsenvaltion alueelle — Luonnollisten henkilöiden, jotka siirtävät yritys- ja ammattitoiminnan harjoittamiseen liittyvän koko varallisuuden yhtiölle, erilainen kohtelu sen mukaan, tehdäänkö siirto yhtiölle, jonka kotipaikka ja tosiasiallinen johto sijaitsevat Portugalin alueella, vai yhtiölle, jonka kotipaikka tai tosiasiallinen johto sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen muun jäsenvaltion alueella — Oikeasuhteisuus)

2

2017/C 53/03

Asia C-524/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Hansestadt Lübeck, joka on tullut Flughafen Lübeck GmbH:n sijaan (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Lentoasemamaksut — SEUT 108 artiklan 2 kohta — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Päätös muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta — Kumoamiskanteen tutkittavaksi ottaminen — Henkilö, jota päätös koskee erikseen — Oikeussuojan tarve — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Valikoivuusedellytys)

3

2017/C 53/04

Asia C-593/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vestre Landsret – Tanska) – Masco Denmark ApS ja Damixa ApS v. Skatteministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — Alikapitalisoituja tytäryhtiöitä koskeva verolainsäädäntö — Lainan saaneen ulkomailla asuvan tytäryhtiön lainastaan maksamien korkojen sisällyttäminen lainan antaneen yhtiön verotettavaan tuloon — Lainan saaneen kotimaisen tytäryhtiön maksamien korkojen vapauttaminen verosta — Verotusvallan tasapuolinen jako jäsenvaltioiden kesken — Tarve torjua veronkiertoa)

3

2017/C 53/05

Yhdistetyt asiat C-20/15 ja C-21/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina World Duty Free Group SA, aiemmin Autogrill España SA (C-20/15 P), sekä Banco Santander SA ja Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Muutoksenhaku — Valtiontuet — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Verojärjestelmä — Yhteisövero — Vähennys — Sellaisen liikearvon kirjaaminen kuluksi, joka johtuu siitä, että yritys, jonka verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, hankkii vähintään 5 prosentin omistusosuuden sellaisesta yrityksestä, jonka verotuksellinen kotipaikka on tämän jäsenvaltion ulkopuolella — Valtiontuen käsite — Valikoivuutta koskeva edellytys)

4

2017/C 53/06

Asia C-51/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Celle – Saksa) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord v. Region Hannover (Ennakkoratkaisupyyntö — SEU 4 artiklan 2 kohta — Jäsenvaltioiden kansallisen identiteetin kunnioittaminen olennaisena osana niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita, myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta — Jäsenvaltioiden sisäinen organisaatio — Alueelliset ja paikalliset julkisyhteisöt — Oikeudellinen väline, jolla luodaan uusi julkisoikeudellinen yksikkö ja järjestetään valtuuksien ja vastuiden siirto julkisten tehtävien suorittamista varten — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 1 artiklan 2 kohdan a alakohta — Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen käsite)

5

2017/C 53/07

Asia C-76/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Grondwettelijk Hof – Belgia) – Paul Vervloet ym. v. Ministerraad (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuet — Tuki, jonka Belgian kuningaskunta on myöntänyt Arco-konserniin kuuluville rahoitusalalla toimiville osuuskunnille — Talletusten vakuusjärjestelmä — Direktiivi 94/19/EY — Soveltamisala — Järjestelmä rahoitusalalla toimivien taloudellisten osuuskuntien henkilöjäsenten osuuksien suojaamiseksi ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan — SEUT 107 ja SEUT 108 artikla — Komission päätös, jolla tuki julistetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi)

6

2017/C 53/08

Asia C-119/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Apelacyjny w Warszawie – Puola) – Biuro podróży ”Partner” sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej v. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/EY — Direktiivi 2009/22/EY — Kuluttajansuoja — Julkisessa rekisterissä olevien kohtuuttomien ehtojen erga omnes -vaikutus — Elinkeinonharjoittajalle, joka on käyttänyt mainittuun rekisteriin kirjattua ehtoa vastaavaksi katsottua ehtoa, määrätty rahamääräinen seuraamus — Elinkeinonharjoittaja, joka ei ole osallistunut menettelyyn, joka on johtanut sopimusehdon kohtuuttoman luonteen toteamiseen — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla — Käsite ”sellainen kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta”)

7

2017/C 53/09

Asia C-131/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.12.2016 – Valittajina Club Hotel Loutraki AE ym. sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Helleenien tasavalta ja Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Videopeliautomaattien pitäminen pelattavana — Jäsenvaltion myöntämä yksinoikeuslupa — Päätös, jossa todetaan, ettei kyse ole valtiontuesta — SEUT 108 artiklan 3 kohta — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 4, 7 ja 13 artikla — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen — Vakavien vaikeuksien käsite — Arviointihetki — SEUT 296 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 41 artikla — Perusteluvelvollisuus — Perusoikeuskirjan 47 artikla — Oikeus tuomioistuimen tarjoamaan tehokkaaseen oikeussuojaan — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Taloudellisen edun käsite — Ilmoitettujen toimenpiteiden arvioiminen yhdessä)

8

2017/C 53/10

Yhdistetyt asiat C-154/15, C-307/15 ja C-308/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada ja Audiencia Provincial de Alicante – Espanja) – Francisco Gutiérrez Naranjo v. Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15) sekä Banco Popular Español SA v. Emilio Irles López ja Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimukset — Kiinnelainat — Kohtuuttomat ehdot — 4 artiklan 2 kohta — 6 artiklan 1 kohta — Pätemättömyyden toteaminen — Kansallinen tuomioistuin on rajannut kohtuuttoman ehdon pätemättömyyden toteamisen vaikutukset ajallisesti)

8

2017/C 53/11

Yhdistetyt asiat C-164 P ja C-165/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2016 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company ja Irlanti (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Kansallinen lentomatkavero — Eriytettyjen verokantojen soveltaminen — Korkeintaan 300 kilometrin etäisyydellä jäsenvaltion lentoasemasta sijaitseviin kohteisiin lennettäviin lentoihin sovellettava alennettu verokanta — Etu — Valikoivuus — Arviointi siinä tapauksessa, että verotuksellinen toimenpide voi rajoittaa palveluiden tarjoamisen vapautta — Takaisinperintä — Valmistevero)

9

2017/C 53/12

Asia C-201/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Symvoulio tis Epikrateias – Kreikka) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 98/59/EY — Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — SEUT 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 16 artikla — Elinkeinovapaus — Kansallinen säännöstö, jossa annetaan hallintoviranomaiselle toimivalta vastustaa työntekijöiden joukkovähentämistä arvioituaan työmarkkinatilannetta, yrityksen tilannetta ja kansantalouden etua koskevat edellytykset — Akuutti talouskriisi — Erityisen korkea kansallinen työttömyysaste)

10

2017/C 53/13

Yhdistetyt asiat C-203/15 ja C-698/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Kammarrätten i Stockhom – Ruotsi ja Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Tele2 Sverige AB v. Post- och telestyrelsen (C-203/15) sekä Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson, Peter Brice ja Geoffrey Lewis (C-698/15) (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköinen viestintä — Henkilötietojen käsittely — Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus — Suoja — Direktiivi 2002/58/EY — 5, 6 ja 9 artikla ja 15 artiklan 1 kohta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7, 8 ja 11 artikla ja 52 artiklan 1 kohta — Kansallinen lainsäädäntö — Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat — Liikenne- ja paikkatietojen yleistä ja erotuksetta tapahtuvaa säilyttämistä koskeva velvollisuus — Kansalliset viranomaiset — Oikeus saada tietoja — Ei tuomioistuimen tai riippumattoman hallintoelimen ennakkovalvontaa — Yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa)

11

2017/C 53/14

Asia C-272/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Swiss International Air Lines AG v. Secretary of State for Energy and Climate Change ja Environment Agency (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Velvollisuus palauttaa päästöoikeuksia unionin jäsenvaltioiden ja useimpien kolmansien maiden välisten lentojen osalta — Päätös N:o 377/2013/EU — 1 artikla — Tilapäinen poikkeus — Sveitsissä sijaitseville lentopaikoille saapuvien ja niiltä lähtevien lentojen jättäminen kyseisen poikkeuksen ulkopuolelle — Kolmansien valtioiden välinen erilainen kohtelu — Yhdenvertaista kohtelua koskeva yleinen periaate — Soveltumattomuus)

12

2017/C 53/15

Asia C-327/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – TDC A/S v. Teleklagenævnet ja Erhvervs- og Vækstministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/22/EY — Yleispalvelu — 12 ja 13 artikla — Yleispalveluvelvollisuuksien kustannusten laskeminen — 32 artikla — Pakollisten lisäpalveluiden kustannusten korvaaminen — Välitön oikeusvaikutus — SEUT 107 artiklan 1 kohta ja SEUT 108 artiklan 3 kohta — Tanskassa ja Grönlannissa hoidetut meriturvallisuus- ja meripelastuspalvelut — Kansallinen säännöstö — Pakollisten lisäpalveluiden kustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen esittäminen — Kolmen kuukauden määräaika — Vastaavuusperiaate ja tehokkuusperiaate)

13

2017/C 53/16

Asia C-355/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH v. Universität für Bodenkultur Wien ja VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 89/665/ETY — Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt — 1 artiklan 3 kohta — Oikeussuojan tarve — 2 a artiklan 2 kohta — Käsite ”asianomainen tarjoaja” — Hankintaviranomaisen lopullisesti poissulkeman tarjoajan oikeus hakea muutosta myöhemmin tehtyyn hankintasopimuksen sopimuspuolen valintaa koskevaan päätökseen)

14

2017/C 53/17

Asia C-444/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Italia) – Associazione Italia Nostra Onlus v. Comune di Venezia ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — 3 artiklan 3 kohta — Suunnitelmat ja ohjelmat, joista edellytetään ympäristöarviointia ainoastaan, jos jäsenvaltiot määrittelevät, että niillä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia — Pätevyys EUT-sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan kannalta — Käsite ”pienten alueiden” käyttö ”paikallisella tasolla” — Kansallinen säännöstö, jossa viitataan asianomaisten alueiden pinta-alaan)

15

2017/C 53/18

Yhdistetyt asiat C-508/15 ja C-509/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Sidika Ucar (C-508/15) ja Recep Kilic (C-509/15) v. Land Berlin (Ennakkoratkaisupyyntö — ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Päätös N:o 1/80 — 7 artiklan ensimmäinen kohta — Jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille kuuluvan turkkilaisen työntekijän perheenjäsenten oleskeluoikeus — Edellytykset — Turkkilaisen työntekijän ei edellytetä kuuluneen jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille perheenjäsenen kolmen ensimmäisen oleskeluvuoden ajan)

16

2017/C 53/19

Asia C-539/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Daniel Bowman v. Pensionsversicherungsanstalt (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — 2 artiklan 1 ja 2 kohta — Ikään perustuva syrjintä — Työehtosopimus — Ensimmäiseltä palkkatasolta toiselle palkkatasolle siirtymiseksi sovellettavan etenemisajan pidentäminen — Välillinen ikään perustuva erilainen kohtelu)

16

2017/C 53/20

Asia C-547/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Interservice d.o.o. Koper v. Sándor Horváth (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön tullikoodeksi — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 96 artikla — Ulkoinen passitusmenettely — Kuljettajan käsite — Tilanne, jossa tavaroita ei ole esitetty tullille määrätullitoimipaikassa — Vastuu — Alihankkijana toimiva kuljettaja, joka on luovuttanut tavarat kuljetuksesta ensisijaisesti vastuussa olevalle määrätullitoimipaikan pysäköintialueella ja ottanut kyseiset tavarat uudelleen haltuunsa kuljetuksen seuraavaa osuutta varten)

17

2017/C 53/21

Asia C-618/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Concurrence SARL v. Samsung Electronics France SAS ja Amazon Services Europe Sàrl (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta — Sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskeva asia — Valikoiva jakeluverkko — Verkon ulkopuolella internetissä tapahtuva jälleenmyynti — Kanne lainvastaisen häiriön kieltämiseksi — Liittymä)

18

2017/C 53/22

Asia C-654/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.12.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta domstolen – Ruotsi) – Länsförsäkringar AB v. Matek A/S (Ennakkoratkaisupyyntö — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohdan b alakohta — 15 artiklan 1 kohta — 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden ulottuvuus — Rekisteröinnin jälkeinen viiden vuoden jakso)

18

2017/C 53/23

Asia C-104/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2016 – Valittajana Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Saguia el Hamran ja Río de Oron vapautuksen kansallinen rintama (Polisario-rintama) ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Ulkosuhteet — Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä maatalouden ja kalastuksen alan vapauttamistoimenpiteistä tehty sopimus — Päätös, jolla hyväksytään kansainvälisen sopimuksen tekeminen — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Asiavaltuus — Sopimuksen alueellinen soveltaminen — Sopimuksen tulkinta — Itsemääräämisoikeuden periaate — Sopimusten suhteellisen vaikutuksen periaate)

19

2017/C 53/24

Asia C-343/16 P: Valitus, jonka Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. ja Horst Giesen ovat tehneet 20.6.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz ja Giesen v. komissio, 14.6.2016 antamasta määräyksestä

20

2017/C 53/25

Asia C-508/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles on esittänyt 26.9.2016 – Karim Boudjellal v. Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Asia C-559/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 4.11.2016 – Birgit Bossen ym. v. Brussels Airlines NV

20

2017/C 53/27

Asia C-569/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 10.11.2016 – Stadt Wuppertal v. Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Asia C-570/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 10.11.2016 – Volker Willmeroth toiminimen TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. haltijana v. Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Asia C-572/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 14.11.2016 – INEOS Köln GmbH v. Saksan liittotasavalta

22

2017/C 53/30

Asia C-646/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 15.12.2016 – Khadija Jafari ja Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Asia C-663/16 P: Valitus, jonka Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH ovat tehneet 21.12.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH v. Euroopan kemikaalivirasto 12.10.2016 antamasta määräyksestä

25

2017/C 53/32

Asia C-666/16 P: Valitus, jonka Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH ovat tehneet 21.12.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH v. Euroopan kemikaalivirasto 12.10.2016 antamasta määräyksestä

26

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 53/33

Asia T-577/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.1.2017 – Gascogne Sack Deutschland GmbH ja Gascogne v. Euroopan unioni (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kannekirjelmän täsmällisyys — Vanhentuminen — Tutkittavaksi ottaminen — Perusoikeuskirjan 47 artikla — Tuomion antaminen kohtuullisessa ajassa — Aineellinen vahinko — Aiheutuneet tappiot — Maksamatta jätetylle sakolle kertyneet korot — Pankkitakauskulut — Mahdollisuuden menettäminen — Aineeton vahinko — Syy-yhteys)

27

2017/C 53/34

Asia T-699/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.1.2017 – Topps Europe v. komissio (Kilpailu — Kartellit ja muut yhteistoimintajärjestelyt — Määräävän aseman väärinkäyttö — Teollis- ja tekijänoikeuksien lisensointi jalkapalloon liittyville keräilyesineille — Päätös kantelun hylkäämisestä — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetuksen (EY) N:o 773/2004 8 artiklan 1 kohta — Ilmeinen arviointivirhe — Merkitykselliset markkinat — Yksinoikeuslisenssi — Yhden tuotemerkin määrääminen — Kohtuuttomat hinnat)

28

2017/C 53/35

Asia T-774/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.12.2016 – Ica Foods v. EUIPO – San Lucio (GROK) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Rekisteröintihakemuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

29

2017/C 53/36

Asia T-773/16: Kanne 7.11.2016 – Salehi v. komissio

29

2017/C 53/37

Asia T-845/16: Kanne 30.11.2016 – QG v. komissio

30

2017/C 53/38

Asia T-846/16: Kanne 30.11.2016 – QF v. komissio

31

2017/C 53/39

Asia T-851/16: Kanne 30.11.2016 – Access Info Europe v. komissio

31

2017/C 53/40

Asia T-852/16: Kanne 30.11.2016 – Access Info Europe v. komissio

32

2017/C 53/41

Asia T-866/16: Kanne 22.12.2016 – SilverTours v. EUIPO (billiger mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Asia T-877/16: Kanne 9.12.2016 – Verschuur v. komissio

34

2017/C 53/43

Asia T-879/16: Kanne 14.12.2016 – Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Asia T-880/16: Kanne 5.12.2016 – RF v. komissio

35

2017/C 53/45

Asia T-888/16: Kanne 8.12.2016 – BP v. FRA

36

2017/C 53/46

Asia T-892/16: Kanne 19.12.2016 – Apple Sales International ja Apple Operations Europe v. komissio

37

2017/C 53/47

Asia T-896/16: Kanne 20.12.2016 – Puma v. EUIPO – Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Asia T-901/16: Kanne 21.12.2016 – Elche Club de Fútbol v. komissio

40

2017/C 53/49

Asia T-902/16: Kanne 21.12.2016 – HeidelbergCement v. komissio

40

2017/C 53/50

Asia T-903/16: Kanne 19.12.2016 – RE v. komissio

41

2017/C 53/51

Asia T-905/16: Kanne 22.12.2016 – Chefaro Ireland v. EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Asia T-909/16: Kanne 29.12.2016 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Asia T-910/16: Kanne 23.12.2016 – Hesse v. EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Asia T-911/16: Kanne 23.12.2016 – Wedl & Hofmann v. EUIPO – Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Asia T-1/17: Kanne 2.1.2017 – La Mafia Franchises v. EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Asia T-5/17: Kanne 4.1.2017 – Sharif v. neuvosto

46

2017/C 53/57

Asia T-67/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.12.2016 – fleur ami v. EUIPO – 8 Seasons Design (valaisimet)

47

2017/C 53/58

Asia T-736/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.12.2016 – Amira ym. v. EKP

47


FI

 

Top