EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 53, 20. veebruar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 53

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
20. veebruar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 53/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 53/02

Kohtuasi C-503/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artiklid 21, 45 ja 49 — Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 28 ja 31 — Isikute vaba liikumine — Töötajate vaba liikumine — Asutamisvabadus — Füüsiliste isikute maksustamine, mis puudutab osade asendamisel saadud kapitalikasumit — Füüsiliste isikute maksustamine, mis puudutab ettevõtlus- ja kutsetegevuse teostamiseks kasutatud vara tervikuna üleandmisest saadud kapitalikasumit — Eraisikute maksustamine riigist lahkumisel — Maksu viivitamatu sissenõudmine — Füüsiliste isikute, kes asendavad osasid, erinev kohtlemine sõltuvalt sellest, kas nad säilitavad oma elukoha liikmesriigi territooriumil või viivad oma elukoha üle teise Euroopa Liidu liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna riiki — Füüsiliste isikute erinev kohtlemine sõltuvalt sellest, kas nad annavad isiklikul tasandil teostatud tegevusega seonduva vara tervikuna üle äriühingule, mille asukoht või juhtimise tegelik keskus on Portugali territooriumil, või äriühingule, mille asukoht või juhtimise tegelik keskus on mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riigi territooriumil — Proportsionaalsus)

2

2017/C 53/03

Kohtuasi C-524/14 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hansestadt Lübeck, Flughafen Lübeck GmbH õigusjärglane (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Lennujaamatasud — ELTL artikli 108 lõige 2 — ELTL artikli 263 neljas lõik — Ametliku uurimismenetluse algatamise otsus — Tühistamishagi vastuvõetavus — Isiklikult puudutatud isik — Põhjendatud huvi — ELTL artikli 107 lõige 1 — Valikulisuse kriteerium)

3

2017/C 53/04

Kohtuasi C-593/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Vestre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Masco Denmark ApS, Damixa ApS versus Skatteministeriet (Eelotsusetaotlus — Asutamisvabadus — Tütarettevõtjate alakapitaliseerimist käsitlevad maksuõigusnormid — Mitteresidendist laenuvõtjast tütarettevõtja poolt tasutud laenuintressi lisamine laenuandjast äriühingu maksustatava kasumi hulka — Residendist laenuvõtjast tütarettevõtja poolt tasutud intressi maksuvabastus — Maksustamispädevuse õiglane jaotamine liikmesriikide vahel — Vajadus hoida ära maksustamise vältimise oht)

3

2017/C 53/05

Liidetud kohtuasjad C-20/15 P ja C-21/15 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus World Duty Free Group SA, varem Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — ELTL artikli 107 lõige 1 — Maksustamissüsteem — Äriühingu tulumaks — Mahaarvamine — Hispaania maksuresidendist äriühingu poolt väljaspool seda liikmesriiki maksuresidentsust omavas äriühingus vähemalt 5protsendilise osaluse omandamisest tuleneva firmaväärtuse amortiseerimine — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus)

4

2017/C 53/06

Kohtuasi C-51/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Oberlandesgericht Celle eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord versus Region Hannover (Eelotsusetaotlus — ELL artikli 4 lõige 2 — Liikmesriikide poliitilistele ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele, sealhulgas kohalikule ja piirkondlikule omavalitsusele omase rahvusliku identiteedi austamine — Liikmesriikide sisene korraldus — Kohalikud omavalitsused — Õiguslik vahend, millega luuakse uus avalik-õiguslik asutus ning organiseeritakse pädevuse ja vastutuse üleandmine avalike ülesannete täitmiseks — Riigihankelepingud — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 1 lõike 2 punkt a — Mõiste „riigihankeleping“)

5

2017/C 53/07

Kohtuasi C-76/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Grondwettelijk Hofi eelotsusetaotlus – Belgia) – Paul Vervloet jt versus Ministerraad (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Abi, mida Belgia Kuningriik andis ARCO kontserni rahandusühistutele — Hoiuste tagamise skeemid — Direktiiv 94/19/EÜ — Kohaldamisala — Finantssektoris tegutsevate ühistute füüsilisest isikust partnerite osalusi kaitsev tagatisskeem — Välistamine — ELTL artiklid 107 ja 108 — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks)

6

2017/C 53/08

Kohtuasi C-119/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Sąd Apelacyjny w Warszawie eelotsusetaotlus – Poola) – Biuro Podróży „Partner“ sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej versus Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Direktiiv 2009/22/EÜ — Tarbijakaitse — Avalikku registrisse kantud ebaõiglaste tingimuste erga omnes mõju — Rahatrahvi määramine müüjale või teenuste osutajale, kes on kasutanud niisugusesse registrisse kantud tingimusega samaväärseks peetavat lepingutingimust — Müüja või teenuste osutaja, kes ei osalenud menetluses, milles tunnistati teatav tingimus ebaõiglaseks — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 — Mõiste „liikmesriigi kohtus, mille otsuste peale ei saa siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata“)

7

2017/C 53/09

Kohtuasi C-131/15 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus – Club Hotel Loutraki versus Commission européenne, Kreeka vabariik, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Videoloteriiterminalide käitamine — Liikmesriigi poolt ainuloa andmine — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — ELTL artikli 108 lõige 3 — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artiklid 4, 7 ja 13 — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Mõiste „tõsised raskused“ — Hindamise kuupäev — ELTL artikkel 296 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Harta artikkel 41 — Põhjendamiskohustus — Harta artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „majanduslik eelis“ — Teatatud meetmete ühine hindamine)

8

2017/C 53/10

Liidetud kohtuasjad C-154/15, C-307/15 ja C-308/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante eelotsusetaotlused – Hispaania) – Francisco Gutiérrez Naranjo versus Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA versus Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Tarbijalepingud — Hüpoteeklaenud — Ebaõiglased tingimused — Artikli 4 lõige 2 — Artikli 6 lõige 1 — Tühisuse tuvastamine — Ebaõiglase tingimuse tühisuse tuvastamise ajalise kehtivuse piiramine)

8

2017/C 53/11

Liidetud kohtuasjad C-164/15 P ja C-165/15 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Iirimaa (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Siseriiklik lennureisijatasu — Diferentseeritud tasumäärade kohaldamine — Madalam lennureisijatasu siseriiklikust lennujaamast kuni 300 km kaugusele suunduvate lendude puhul — Eelis — Valikulisus — Hindamine juhul, kui maksumeede võib osutuda teenuste osutamise vabaduse piiranguks — Tagasinõudmine — Aktsiis)

9

2017/C 53/12

Kohtuasi C-201/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase eelotsusetaotlus – Kreeka) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) versus Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 98/59/EÜ — Kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 16 — Ettevõtlusvabadus — Siseriiklikud õigusnormid, mis annavad haldusasutusele võimaluse vaielda vastu kollektiivsele koondamisele pärast tööturuolude, ettevõtja olukorra ja riigi majandushuvide hindamist — Terav majanduskriis — Väga kõrge tööpuuduse tase selles riigis)

10

2017/C 53/13

Liidetud kohtuasjad C-203/15 ja C-698/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Kammarrätten i Stockholm’i ja ja Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) – Ühendkuningriik, Rootsi eelotsusetaotlus) – Tele2 Sverige AB versus Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department versus Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Eelotsusetaotlus — Elektrooniline side — Isikuandmete töötlemine — Elektroonilise side konfidentsiaalsus — Kaitse — Direktiiv 2002/58/EÜ — Artiklid 5, 6 ja 9 ning artikli 15 lõige 1 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8 ja 11 ning artikli 52 lõige 1 — Liikmesriigi õigusnormid — Elektroonilise side teenuste pakkujad — Kohustus säilitada üldiselt ja vahet tegemata kõik liiklusandmed ja asukohaandmed — Liikmesriigi ametiasutused — Juurdepääs andmetele — Kohtu või sõltumatu haldusasutuse eelneva kontrolli puudumine — Kooskõla liidu õigusega)

11

2017/C 53/14

Kohtuasi C-272/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Swiss International Air Lines AG versus The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Saastekvootide tagastamise kohustus Euroopa Liidu liikmesriikide ja enamiku kolmandate riikide vahelistelt lendudelt — Otsus nr 377/2013/EL — Artikkel 1 — Ajutine erand — Šveitsi lennuväljadele ja lennuväljadelt teostatud lendude väljajätmine — Kolmandate riikide erinev kohtlemine — Võrdse kohtlemise üldpõhimõte — Kohaldamatus)

12

2017/C 53/15

Kohtuasi C-327/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – TDC A/S versus Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/22/EÜ — Universaalteenus — Artiklid 12 ja 13 — Universaalteenuse kohustuse kulude arvestamine — Artikkel 32 — Kohustuslike lisateenuste osutamisega seotud kulude kompenseerimine — Vahetu õigusmõju — ELTL artikli 107 lõige 1 ja artikli 108 lõige 3 — Taanis ja Gröönimaal osutatud merehäda ja -ohutuse teenus — Siseriiklikud õigusnormid — Kohustuslike lisateenuste osutamisega seotud kulude kompenseerimise nõude esitamine — Kolmekuuline tähtaeg — Võrdväärsuse põhimõte ja tõhususe põhimõte)

13

2017/C 53/16

Kohtuasi C-355/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH versus Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 89/665/EMÜ — Riigihanke vaidlustusmenetlused — Artikli 1 lõige 3 — Põhjendatud huvi — Artikli 2a lõige 2 — Mõiste „asjaomane pakkuja“ — Hankija poolt hankemenetlusest lõplikult kõrvale jäetud pakkuja õigus vaidlustada hilisem pakkumuse edukaks tunnistamise otsus)

14

2017/C 53/17

Kohtuasi C-444/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto eelotsusetaotlus – Itaalia) – Associazione Italia Nostra Onlus versus Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2001/42/EÜ — Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Artikli 3 lõige 3 — Kavad ja programmid, mille keskkonnamõju tuleb hinnata ainult siis, kui liikmesriigid otsustavad, et neil on tõenäoliselt oluline keskkonnamõju — Kehtivus EL toimimise lepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta seisukohalt — Mõiste „väikese piirkonna kasutamine kohalikul tasandil“ — Siseriiklikud õigusnormid, milles viidatakse asjaomaste piirkondade pindalale)

15

2017/C 53/18

Liidetud kohtuasjad C-508/15 ja C-509/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlused – Saksamaa) – Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15) versus Land Berlin (Eelotsusetaotlus — EMÜ–Türgi assotsiatsioonileping — Otsus nr 1/80 — Artikli 7 esimene lõik — Liikmesriigi seaduslikul tööturul tegutseva Türgi päritolu töötaja pereliikmete riigis elamise õigus — Tingimused — Puudub vajadus, et perekonna taasühinemist taotlev isik peab tegutsema seaduslikul tööturul kolmel esimesel aastal, mil pereliige riigis elab)

16

2017/C 53/19

Kohtuasi C-539/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Daniel Bowman versus Pensionsversicherungsanstalt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artikli 2 lõiked 1 ja 2 — Vanuse alusel diskrimineerimine — Kollektiivleping — Esimesest palgajärgust teise palgajärku tõusmise tähtaja pikendamine — Kaudne erinev kohtlemine vanuse alusel)

16

2017/C 53/20

Kohtuasi C-547/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Interservice d.o.o. Koper versus Sándor Horváth (Eelotsusetaotlus — Ühenduse tolliseadustik — Määrus (EMÜ) nr 2913/92 — Artikkel 96 — Välistransiidiprotseduur — „Vedaja“ mõiste — Kauba sihttolliasutusele esitamata jätmine — Vastutus — Allvedaja, kes andis kauba sihttolliasutuse tolliparklas põhivedajale üle ja võttis selle kauba uuesti enda valdusesse veo jätkamiseks)

17

2017/C 53/21

Kohtuasi C-618/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Cour de cassation’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Concurrence SARL versus Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus — Lepinguväline kahju — Valikturustusvõrk — Väljaspool turustusvõrku internetis edasimüük — Hagi õigusvastase kahjustamise lõpetamiseks — Seos)

18

2017/C 53/22

Kohtuasi C-654/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. detsembri 2016. aasta otsus (Högsta domstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Länsförsäkringar AB versus Matek A/S (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 9 lõike 1 punkt b — Artikli 15 lõige 1 — Artikli 51 lõike 1 punkt a — Omanikul oleva kasutamise ainuõiguse ulatus — Registreerimisele järgnevad viis aastat)

18

2017/C 53/23

Kohtuasi C-104/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21 detsembri 2016. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Rahvarinne saguia-el-hamra ja rio de oro vabastamiseks (Polisario Rinne), Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Välissuhted — Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline leping liberaliseerimismeetmete kohta põllumajandustoodete ja kalatoodete valdkonnas — Otsus, millega kiidetakse heaks rahvusvahelise lepingu sõlmimine — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Õigus esitada hagi — Lepingu territoriaalne kohaldamine — Lepingu tõlgendamine — Enesemääramise põhimõte — Rahvusvaheliste lepingute suhtelise toime põhimõte)

19

2017/C 53/24

Kohtuasi C-343/16 P: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. ja Horst Giesen’i 20. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 14. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-595/15: Europäischer Tier- und Naturschutz eV ja Horst Giesen versus Euroopa Komisjon

20

2017/C 53/25

Kohtuasi C-508/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 26. septembril 2016 – Karim Boudjellal versus Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Kohtuasi C-559/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 4. novembril 2016 – Birgit Bossen jt versus Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Kohtuasi C-569/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 10. novembril 2016 – Stadt Wuppertal versus Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Kohtuasi C-570/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 10. novembril 2016 – Volker Willmeroth, TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. omanik versus Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Kohtuasi C-572/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 14. novembril 2016 – INEOS Köln GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

22

2017/C 53/30

Kohtuasi C-646/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 15. detsembril 2016 – Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Kohtuasi C-663/16 P: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH 21. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. oktoobri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-669/15: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH vs. Euroopa Ravimiamet

25

2017/C 53/32

Kohtuasi C-666/16 P: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH 21. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. oktoobri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-543/15: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ja Ecolab Deutschland GmbH versus Euroopa Ravimiamet

26

 

Üldkohus

2017/C 53/33

Kohtuasi T-577/14: Üldkohtu 10. jaanuari 2017. aasta otsus – Gascogne Sack Deutschland GmbH ja Gascogne versus Euroopa Liit (Lepinguväline vastutus — Hagiavalduse täpsus — Aegumine — Vastuvõetavus — Põhiõiguste harta artikkel 47 — Lahendi tegemise mõistlik aeg — Varaline kahju — Kantud kahju — Intress trahvi tasumata summalt — Pangagarantii kulud — Võimaluse kaotamine — Mittevaraline kahju — Põhjuslik seos)

27

2017/C 53/34

Kohtuasi T-699/14: Üldkohtu 11. jaanuari 2017. aasta otsus – Topps Europe versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Jalgpalli kogumisobjektide intellektuaalomandi õiguste litsentside andmine — Kaebuse rahuldamata jätmise otsus — Õigus tutvuda toimikuga — Määruse (EÜ) nr 773/2004 artikli 8 lõige 1 — Ilmne hindamisviga — Asjaomane turg — Ainulitsents — Ühe kaubamärgi kaubandus — Ülemäära kõrged hinnad)

28

2017/C 53/35

Kohtuasi T-774/14: Üldkohtu 16. detsembri 2016. aasta määrus – Ica Foods versus EUIPO – San Lucio (GROK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2017/C 53/36

Kohtuasi T-773/16: 7. novembril 2016 esitatud hagi – Salehi versus komisjon

29

2017/C 53/37

Kohtuasi T-845/16: 30. novembril 2016 esitatud hagi – QG versus komisjon

30

2017/C 53/38

Kohtuasi T-846/16: 30. novembril 2016 esitatud hagi – QF versus komisjon

31

2017/C 53/39

Kohtuasi T-851/16: 30. novembril 2016 esitatud hagi – Access Info Europe versus komisjon

31

2017/C 53/40

Kohtuasi T-852/16: 30. novembril 2016 esitatud hagi – Access Info Europe versus komisjon

32

2017/C 53/41

Kohtuasi T-866/16: 22. detsembril 2016 esitatud hagi – SilverTours versus EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Kohtuasi T-877/16: 9. detsembril 2016 esitatud hagi – Verschuur versus komisjon

34

2017/C 53/43

Kohtuasi T-879/16: 14. detsembril 2016 esitatud hagi – Sony Interactive Entertainment Europe vs. EUIPO – Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Kohtuasi T-880/16: 5. detsembril 2016 esitatud hagi – RF versus komisjon

35

2017/C 53/45

Kohtuasi T-888/16: 8. septembril 2016 esitatud hagi – BP versus FRA

36

2017/C 53/46

Kohtuasi T-892/16: 19. detsembril 2016 esitatud hagi – Apple Sales International ja Apple Operations Europe versus komisjon

37

2017/C 53/47

Kohtuasi T-896/16: 20. detsembril 2016 esitatud hagi – Puma versus EUIPO – Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Kohtuasi T-901/16: 21. detsembril 2016 esitatud hagi – Elche Club de Fútbol versus komisjon

40

2017/C 53/49

Kohtuasi T-902/16: 21. detsembril 2016 esitatud hagi – HeidelbergCement versus komisjon

40

2017/C 53/50

Kohtuasi T-903/16: 21. detsembril 2016 esitatud hagi – RE versus komisjon

41

2017/C 53/51

Kohtuasi T-905/16: 22. detsembril 2016 esitatud hagi – Chefaro Ireland vs. EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Kohtuasi T-909/16: 29. detsembril 2016 esitatud hagi – Laboratorios Ern vs. EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Kohtuasi T-910/16: 23. detsembril 2016 esitatud hagi – Hesse versus EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Kohtuasi T-911/16: 23. detsembril 2016 esitatud hagi – Wedl & Hofmann versus EUIPO – Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Kohtuasi T-1/17: 2. jaanuaril 2017 esitatud hagi – La Mafia Franchises versus EUIPO – Itaalia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Kohtuasi T-5/17: 4. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Sharif versus nõukogu

46

2017/C 53/57

Kohtuasi T-67/16: Üldkohtu 21. detsembri 2016. aasta määrus – fleur ami versus EUIPO – 8 seasons design (Lambid)

47

2017/C 53/58

Kohtuasi T-736/16: Üldkohtu 20. detsembri 2016. aasta määrus – Amira jt versus komisjon ja EKP

47


ET

 

Top