EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 53, 20 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 53

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
20 февруари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 53/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 53/02

Дело C-503/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 декември 2016 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС и 49 ДФЕС — Членове 28 и 31 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Свободно движение на хора — Свободно движение на работници — Свобода на установяване — Данъчно облагане на физически лица за увеличения на стойността вследствие на замяна на дялове или акции — Данъчно облагане на физически лица за увеличения на стойността вследствие на прехвърляне на цялото имущество, свързано с упражняване на стопанска и професионална дейност — Данъчно облагане на частноправни субекти на изхода — Незабавно събиране на данъка — Разлика в третирането на физическите лица, които прехвърлят дружествени дялове или акции и запазват местоживеенето си на националната територия, и на онези физически лица, които извършват такава замяна и преместват местоживеенето си в друга държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство — Разлика в третирането на физическите лица, които извършват прехвърляне на цялото имущество, свързано с упражнявана от тях дейност в лично качество, на дружество със седалище или с действително управление на територията на Португалия и на онези физически лица, които извършват такова прехвърляне на дружество със седалище или с действително управление на територията на друга държава членка — Пропорционалност)

2

2017/C 53/03

Дело C-524/14 P: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. — Европейска комисия/Hansestadt Lübeck, правоприемник на Flughafen Lübeck GmbH (Обжалване — Държавни помощи — Летищни такси — Член 108, параграф 2 ДФЕС — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Решение за започване на официална процедура по разследване — Допустимост на жалбата за отмяна — Лично засегнато лице — Правен интерес — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Условие за селективност)

3

2017/C 53/04

Дело C-593/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret - Danemark) — Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Данъчно законодателство в областта на слабата капитализация на дъщерните дружества — Включване в облагаемия доход на дружество заемодател на лихвите по заеми, изплатени от чуждестранно дъщерно дружество заемател — Освобождаване на лихвите, изплатени от местно дъщерно дружество заемател — Справедливо разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки — Необходимост от предотвратяване на риска от избягване на данъци)

3

2017/C 53/05

Съединени дела C-20/15 P и C-21/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. — Европейска комисия/World Duty Free Group SA, по-рано Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Обжалване — Държавни помощи — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Система на данъчно облагане — Корпоративен данък — Приспадане — Амортизиране на финансовата репутация, която произтича от придобиването на дялово участие от поне 5 % от предприятия, които подлежат на данъчно облагане в Испания, в предприятия, подлежащи на данъчно облагане извън тази държава членка — Понятие „държавна помощ“ — Условие за селективност)

4

2017/C 53/06

Дело C-51/15: Решение на Съда (трети състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Celle – Германия) — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover (Преюдициално запитване — Член 4, параграф 2 ДЕС — Зачитане на националната идентичност на държавите членки, присъща на техните основни политически и конституционни структури, включително по отношение на местното и регионалното самоуправление — Вътрешна организация на държавите членки — Местни и регионални власти — Правен инструмент, с който се създава ново публичноправно образувание и се урежда прехвърляне на правомощия и отговорности за изпълнението на задачи от обществен интерес — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 1, параграф 2, буква a) — Понятие „обществена поръчка“)

5

2017/C 53/07

Дело C-76/15: Решение на Съда (втори състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Paul Vervloet и др./Ministerraad (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Помощ, приведена в действие от Кралство Белгия в полза на финансовите кооперации от групата ARCO — Схеми за гарантиране на депозитите — Директива 94/19/ЕО — Приложно поле — Гаранционна схема за защита на дяловете на физически лица, членове на действащи във финансовия сектор кооперации — Изключване — Членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС — Решение на Комисията, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар)

6

2017/C 53/08

Дело C-119/15: Решение на Съда (пети състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Warszawie — Полша) — Biuro podróży „Partner“ sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Директива 2009/22/ЕО — Защита на потребителите — Действие erga omnes на списъка на неравноправните клаузи в публичен регистър — Имуществена санкция, налагана на търговец, използвал клауза, считана за равностойна на клауза от регистъра — Търговец, който не е участвал в производството, в което е констатирана неравноправността на съответната клауза — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятие „национална юрисдикция, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право)

7

2017/C 53/09

Дело C-131/15 P: Решение на Съда (първи състав) от 21 декември 2016 г. — Club Hotel Loutraki/Европейска комисия, Република Гърция, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Обжалване — Държавни помощи — Експлоатиране на терминали за видео лотария — Предоставяне на изключителен лиценз от държава членка — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Член 108, параграф 3 ДФЕС — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Членове 4, 7 и 13 — Незапочване на официалната процедура по разследване — Понятие за сериозни затруднения — Момент на извършване на преценката — Член 296 ДФЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 41 — Задължение за мотивиране — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за икономическо предимство — Обща оценка на мерките, за които е отправено уведомление)

8

2017/C 53/10

Съединени дела C-154/15, C-307/15 и C-308/15: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициални запитвания от Juzgado de lo Mercantil n o1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Испания) — Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Потребителски договори — Ипотечни кредити — Неравноправни клаузи — Член 4, параграф 2 — Член 6, параграф 1 — Обявяване на недействителност — Ограничаване от националния съд на действието във времето на обявяването на неравноправна клауза за недействителна)

8

2017/C 53/11

Съединени дела C-164/15 P и C-165/15 P: Решение на Съда (трети състав) от 21 декември 2016 г. — Комисия/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Ирландия (Обжалване — Държавни помощи — Национален данък върху въздушния транспорт — Прилагане на диференцирани данъчни ставки — Намалена ставка за полетите към дестинации, намиращи се на разстояние до 300 км от националното летище — Предимство — Селективен характер — Становище по случая, в който данъчната мярка може да представлява ограничаване на свободното предоставяне на услуги — Възстановяване — Акциз)

9

2017/C 53/12

Дело C-201/15: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias - Гърция) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Преюдициално запитване — Директива 98/59/ЕО — Сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 16 — Свобода на стопанската инициатива — Национална правна уредба, която дава правомощие на административен орган да се противопостави на колективни уволнения след оценка на условията на пазара на труда, на положението на предприятието и на интереса на националната икономика — Остра икономическа криза — Особено високо равнище на безработица в страната)

10

2017/C 53/13

Съединени дела C-203/15 и C-698/15: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство, Швеция) — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Преюдициално запитване — Електронни съобщения — Обработка на лични данни — Поверителност на електронните съобщения — Защита — Директива 2002/58/ЕО — Членове 5, 6 и 9, както и член 15, параграф 1 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 — Национална правна уредба — Доставчици на електронни съобщителни услуги — Задължение за общо и неизбирателно запазване на данни за трафика и на данни за местонахождението — Национални органи — Достъп до данните — Липса на предварителен контрол от юрисдикция или независим административен орган — Съвместимост с правото на Съюза)

11

2017/C 53/14

Дело C-272/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Обединено кралство) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Преюдициално запитване — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Задължение за връщане на квотите за емисии за полетите между държавите — членки на Съюза, и повечето трети държави — Решение № 377/2013/ЕС — Член 1 — Временна дерогация — Изключване на полетите за и от разположени в Швейцария летища — Разлика в третирането на трети държави — Общ принцип на равно третиране — Неприложимост)

12

2017/C 53/15

Дело C-327/15: Решение на Съда (втори състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Универсална услуга — Членове 12 и 13 — Остойностяване на задълженията за предоставяне на универсална услуга — Член 32 — Компенсиране на разходите във връзка с допълнителните задължителни услуги — Директен ефект — Член 107, параграф 1 и член 108, параграф 3 ДФЕС — Услуги във връзка с безопасността и оказването на спешна помощ по море, предоставяни в Дания и Гренландия — Национална правна уредба — Подаване на заявление за изплащане на компенсация за разходите във връзка с допълнителните задължителни услуги — Тримесечен срок — Принципи на равностойност и ефективност)

13

2017/C 53/16

Дело C-355/15: Решение на Съда (осми състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 89/665/ЕИО — Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки — Член 1, параграф 3 — Правен интерес — Член 2а, параграф 2 — Понятието „заинтересован оферент“ — Право на окончателно изключен от възлагащия орган оферент да поиска преразглеждане на последващо решение за възлагане на поръчката)

14

2017/C 53/17

Дело C-444/15: Решение на Съда (трети състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Италия) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia и др. (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Член 3, параграф 3 — Планове и програми, за които задължително се извършва екологична оценка само когато държавите членки установят, че те могат да имат съществени последици върху околната среда — Валидност с оглед на Договора за функционирането на ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятие за използване на „малки площи на местно ниво“ — Национална правна уредба, в която се взема предвид размерът на засегнатите площи)

15

2017/C 53/18

Съединени дела C-508/15 и C-509/15: Решение на Съда (първи състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО—Турция — Решение № 1/80 — Член 7, първа алинея — Право на пребиваване на членовете на семейството на турски работник, принадлежащ към легалния пазар на труда на държава членка — Условия — Липса на необходимост турският работник да принадлежи към легалния пазар на труда през първите три години от пребиваването на члена на семейството)

16

2017/C 53/19

Дело C-539/15: Решение на Съда (шести състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Преюдициално запитване — Социална политика — Харта на основните права на Европейския съюз — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 2, параграфи 1 и 2 — Дискриминация, основана на възраст — Колективен договор — Удължаване на периода за повишаване от първа във втора длъжностна степен — Непряко различно третиране, основано на възраст)

16

2017/C 53/20

Дело C-547/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth (Преюдициално запитване — Митнически кодекс на Общността — Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Член 96 — Режим на външен транзит — Понятие за превозвач — Непредставяне на стоките пред получаващото митническо учреждение — Отговорност — Подизпълнител на превоза, предал стоките на основния превозвач на паркинга на получаващото митническо учреждение и поел отново отговорност за тези стоки за следваща част от маршрута)

17

2017/C 53/21

Дело C-618/15: Решение на Съда (трети състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Съдебна компетентност — Деликтна или квазиделиктна отговорност — Мрежа за селективна дистрибуция — Препродажба в Интернет извън дадена мрежа — Иск за спиране на неправомерно поведение — Привръзка)

18

2017/C 53/22

Дело C-654/15: Решение на Съда (втори състав) от 21 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S (Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1, буква б) — Член 15, параграф 1 — Член 51, параграф 1, буква а) — Обхват на предоставените на притежателя на марката изключителни права — Петгодишен период след регистрацията)

18

2017/C 53/23

Дело C-104/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2016 г. — Съвет на Европейския съюз/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Европейска комисия (Обжалване — Външни отношения — Споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко за мерки за либерализация в областта на селското стопанство и риболова — Решение за одобряване на сключването на международно споразумение — Жалба за отмяна — Допустимост — Процесуална легитимация — Териториален обсег на споразумението — Тълкуване на споразумението — Принцип на самоопределение — Принцип на относително действие на договорите)

19

2017/C 53/24

Дело C-343/16 P: Жалба, подадена на 20 юни 2016 г. от Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. и des Herrn Horst Giesen срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 20 юни 2016 г. по дело T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz eV и Horst Giesen/Европейска комисия

20

2017/C 53/25

Дело C-508/16: Преюдициално запитване от Тribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 26 септември 2016 г. — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Дело C-559/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 4 ноември 2016 г. — Birgit Bossen и др./Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Дело C-569/16: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Дело C-570/16: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Volker Willmeroth, като собственик на TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Дело C-572/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 14 ноември 2016 г. — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

22

2017/C 53/30

Дело C-646/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 15 декември 2016 г. — Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Дело C-663/16 P: Жалба, подадена на 21 декември 2016 г. от Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH и Ecolab Deutschland GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 октомври 2016 г. по дело T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH и Ecolab Deutschland GmbH/Европейска агенция по химикали

25

2017/C 53/32

Дело C-666/16 P: Жалба, подадена на 21 декември 2016 г. от Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH и Ecolab Deutschland GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 октомври 2016 г. по дело T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH и Ecolab Deutschland GmbH/Европейска агенция по химикали

26

 

Общ съд

2017/C 53/33

Дело T-577/14: Решение на Общия съд от 10 януари 2016 г. — Gascogne Sack Deutschland GmbH и Gascogne/Европейски съюз („Извъндоговорна отговорност — Точност на исковата молба — Погасителна давност — Допустимост — Член 47 от Харта на основните права — Разумен срок за постановяване на решение — Имуществени вреди — Претърпени загуби — Лихви върху размера на неплатената глоба — Разходи за банкова гаранция — Загуба на възможност — Неимуществени вреди — Причинно-следствена връзка“)

27

2017/C 53/34

Дело T-699/14: Жалба, подадена на 11 януари 2016 г. — Topps Europe/Комисия (Конкуренция — Картели — Злоупотреба с господстващо положение — Издаване на лицензии за права на интелектуална собственост за свързани с футбола предмети с колекционерска стойност — Решение за отхвърляне на жалба — Достъп до преписката — Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 — Явна грешка в преценката — Съответен пазар — Изключителна лицензия — Снабдяване с продукт от една марка — Прекомерно високи цени)

28

2017/C 53/35

Дело T-774/14: Определение на Общия съд от 16 декември 2016 г. Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

29

2017/C 53/36

Дело T-773/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Salehi/Комисия

29

2017/C 53/37

Дело T-845/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — QG/Комисия

30

2017/C 53/38

Дело T-846/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — QF/Комисия

31

2017/C 53/39

Дело T-851/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — Access Info Europe/Комисия

31

2017/C 53/40

Дело T-852/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — Access Info Europe/Комисия

32

2017/C 53/41

Дело T-866/16: Жалба, подадена на 22 декември 2016 г. — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Дело T-877/16: Жалба, подадена на 9 декември 2016 г. — Verschuur/Комисия

34

2017/C 53/43

Дело T-879/16: Жалба, подадена на 14 декември 2016 г. — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa („Vieta“)

34

2017/C 53/44

Дело T-880/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — RF/Комисия

35

2017/C 53/45

Дело T-888/16: Жалба, подадена на 8 декември 2016 г. — BP/FRA

36

2017/C 53/46

Дело T-892/16: Жалба, подадена на 19 декември 2016 г. — Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия

37

2017/C 53/47

Дело T-896/16: Жалба, подадена на 20 декември 2016 г. — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Дело T-901/16: Жалба, подадена на 21 декември 2016 г. — Elche Club de Fútbol/Комисия

40

2017/C 53/49

Дело T-902/16: Жалба, подадена на 21 декември 2016 г. — HeidelbergCement/Комисия

40

2017/C 53/50

Дело T-903/16: Жалба, подадена на 19 декември 2016 г. — RE/Комисия

41

2017/C 53/51

Дело T-905/16: Жалба, подадена на 22 декември 2016 г. — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Дело T-909/16: Жалба, подадена на 29 декември 2016 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma („NRIM Life Sciences“)

43

2017/C 53/53

Дело T-910/16: Жалба, подадена на 23 декември 2016 г. — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Дело T-911/16: Жалба, подадена на 23 декември 2016 г. — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Дело T-1/17: Жалба, подадена на 2 януари 2017 г. — La Mafia Franchises/EUIPO — Италия (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Дело T-5/17: Жалба, подадена на 4 януари 2017 г. — Sharif/Съвет

46

2017/C 53/57

Дело T-67/16: Определение на Общия съд от 21 декември 2016 г. — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

47

2017/C 53/58

Дело T-736/16: Определение на Общия съд от 20 декември 2016 г. — Amira и др./Комисия и ЕЦБ

47


BG

 

Top