EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2219

af 25. november 2015

om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 87, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Politiakademi (Cepol) blev oprettet ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA (2) som en enhed i Unionen med det formål at uddanne ledende politifolk i medlemsstaterne og fremme samarbejdet mellem de nationale politikorps ved at arrangere og koordinere uddannelsesaktiviteter inden for politiarbejde med en europæisk dimension.

(2)

»Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse« sigter mod at udvikle en ægte europæisk retshåndhævelseskultur gennem indførelse af europæiske uddannelsesordninger og udvekslingsprogrammer for alle relevante erhvervsgrupper beskæftiget med retshåndhævelse på nationalt plan og EU-plan.

(3)

Som følge af Det Europæiske Råds opfordring i Stockholmprogrammet om at intensivere uddannelse inden for EU-relaterede spørgsmål og gøre sådan uddannelse systematisk tilgængelig for retshåndhævende personale på alle niveauer, og Europa-Parlamentets efterspørgsel efter en stærkere ramme på EU-plan for uddannelse inden for politi og retsvæsen, bør målsætningerne for Cepol struktureres i overensstemmelse med følgende sæt af generelle principper, samtidig med at der lægges særlig vægt på beskyttelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med retshåndhævelse: for det første at bistå medlemsstaterne med at tilbyde uddannelse med henblik på at forbedre den grundlæggende viden om EU-dimensionen ved retshåndhævelse; for det andet på deres anmodning at bistå medlemsstaterne med at udvikle bilateralt og regionalt samarbejde ved hjælp af uddannelse inden for retshåndhævelse; for det tredje at udvikle, gennemføre og koordinere uddannelse på specifikke tematiske områder; og for det fjerde at udvikle, gennemføre og koordinere uddannelse i forbindelse med EU-missioner og kapacitetsopbygningsaktiviteter til retshåndhævelse i tredjelande. Dette sæt generelle principper bør repræsentere den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse (LETS), der sigter mod at sikre, at uddannelse på EU-plan af retshåndhævende personale er af en høj kvalitet, sammenhængende og ensartet. Disse generelle principper afspejler de fire strenge, som Kommissionen har fastlagt på grundlag af en kortlægning af uddannelsesbehov og -udbud foretaget af Cepol i samarbejde med medlemsstaterne.

(4)

Cepol bør i sine uddannelsesaktiviteter fremme fælles respekt og forståelse for grundlæggende rettigheder inden for retshåndhævelse, såsom respekt for privatlivet, databeskyttelse samt rettigheder for, støtte til og beskyttelse af ofre, vidner og personer, der er mistænkt for forbrydelser, herunder beskyttelse af ofres rettigheder i forbindelse med kønsbestemt vold.

(5)

Forenklingen og forbedringen af Cepols funktionsmåde i lyset af LETS udvider Cepols muligheder for at støtte, udvikle, gennemføre og koordinere uddannelsesaktiviteter for medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, uden at det berører nationale initiativer taget af medlemsstaterne inden for uddannelse af retshåndhævende personale, hvor sådanne uddannelsesaktiviteter kan skabe merværdi for medlemsstaterne og Unionen.

(6)

For at opnå den mest effektive ressourceanvendelse bør Cepols aktiviteter være fokuseret på prioriteringer og områder, hvor uddannelse kan skabe merværdi for medlemsstaterne og Unionen i overensstemmelse med nuværende og fremtidige behov og forretningsmæssige krav.

(7)

Cepol bør sikre, at der foretages en evaluering af uddannelsen, og at konklusionerne af vurderinger af uddannelsesbehovene indgår i dets planlægning, således at fremtidige foranstaltninger gøres mere effektive. Cepol bør være i stand til at fremme den gensidige anerkendelse af undervisningen i retshåndhævelse i medlemsstaterne og medlemsstaternes anerkendelse af uddannelse på EU-plan.

(8)

For at undgå dobbeltarbejde eller overlapning og for at sikre bedre koordination af uddannelsesaktiviteter for kompetent retshåndhævende personale gennemført af EU-agenturer og andre relevante organer, bør Cepol vurdere de strategiske uddannelsesbehov og tage fat på Unionens prioriteter inden for indre sikkerhed og de eksterne aspekter heraf i overensstemmelse med de relevante politikcyklusser.

(9)

Cepol bør samle et netværk af medlemsstaternes uddannelsesinstitutioner for retshåndhævende personale og bør have kontakt med en enkelt national enhed i hver medlemsstat inden for netværket.

(10)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i Cepols bestyrelse (»bestyrelsen«), så de effektivt kan kontrollere Cepols udøvelse af sine funktioner. Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på grundlag af deres kendskab til national uddannelsespolitik for retshåndhævende personale og deres relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder.

(11)

Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bør med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter. Alle parter bør tilstræbe at opnå afbalanceret kønsrepræsentation i bestyrelsen.

(12)

Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser, navnlig beføjelsen til at fastlægge budgettet, til at kontrollere dets gennemførelse, til at vedtage de nødvendige finansielle bestemmelser og Cepols flerårige programmering og årlige arbejdsprogrammer, til at fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for Cepols beslutningstagning, til at udnævne den administrerende direktør, til at fastsætte resultatindikatorer og til at udøve ansættelsesmyndighedsbeføjelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»personalevedtægten«) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (»ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte«) som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (3).

(13)

For at sikre effektiv daglig drift af Cepol bør den administrerende direktør repræsentere Cepol i retlig henseende og forestå ledelsen heraf, handle uafhængigt i udøvelsen af sine opgaver og sikre, at Cepol udfører de opgaver, der er fastsat i denne forordning. Særligt bør den administrerende direktør være ansvarlig for at udarbejde budget- og planlægningsdokumenter til forelæggelse for bestyrelsen til afgørelse og for at gennemføre Cepols flerårige programmering og årlige arbejdsprogrammer.

(14)

Bestyrelsen træffer i givet fald og under hensyntagen til forretningsmæssige og finansielle ressourcer afgørelse om at oprette et videnskabeligt udvalg for uddannelse som et uafhængigt rådgivende organ for at sikre den videnskabelige kvalitet af Cepols arbejde. Dette udvalg bør bestå af uafhængige højtstående akademikere og retshåndhævende personer inden for de områder, som denne forordning dækker. Medlemmerne af det videnskabelige udvalg bør udnævnes af bestyrelsen efter en gennemsigtig procedure med indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Cepol bør sikre, at dets uddannelsesaktiviteter integrerer den relevante udvikling inden for forskning. Det bør fremme og indgå et partnerskab med EU-organer med kompetence i anliggender, som denne forordning dækker, samt med offentlige og private uddannelsesinstitutioner og bør kunne tilskynde til indgåelse af stærkere partnerskaber mellem universiteter og uddannelsesinstitutioner inden for retshåndhævelse i medlemsstaterne med henblik på at skabe synergier mellem dem ved hjælp af et styrket samarbejde.

(16)

For at sikre Cepol fuld selvstændighed og uafhængighed og for at sætte det i stand til på behørig vis at opfylde de mål og udføre de opgaver, der er pålagt det i denne forordning, bør Cepol råde over et passende og selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et bidrag fra Unionens almindelige budget. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. Regnskaberne bør revideres af Revisionsretten.

(17)

Med henblik på udøvelsen af sine opgaver bør Cepol også kunne yde tilskud til uddannelses- og forskningsinstitutioner i medlemsstaterne til gennemførelse af Cepols kurser, seminarer og konferencer. Sådanne tilskud bør endvidere bidrage til at udbygge samarbejdet mellem medlemsstaternes uddannelsesinstitutioner inden for netværket og fremme den gensidige anerkendelse af retshåndhævelse.

(18)

Med henblik på opfyldelsen af sin mission og i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af opgaverne, bør Cepol kunne samarbejde med EU-organer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i tredjelande og internationale organisationer, der har kompetence på de områder, der dækkes af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsordninger indgået i henhold til denne forordning eller indgået med nationale uddannelsesinstitutioner i tredjelande på grundlag af artikel 8 i afgørelse 2005/681/RIA samt med private parter.

(19)

Afgørelse 2005/681/RIA fastsatte, at Cepol skulle have hjemsted i Bramshill, Det Forenede Kongerige. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014 (4) blev Cepols hjemsted flyttet til Budapest, Ungarn, og Kommissionen blev opfordret til at fremlægge en rapport om effektiviteten af afgørelse 2005/681/RIA på grundlag af en grundig cost-benefit-analyse og en konsekvensanalyse.

(20)

Værtsmedlemsstaten bør sikre de nødvendige betingelser for, at Cepol kan fungere efter hensigten, herunder skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser, så der kan tiltrækkes højt kvalificerede medarbejdere fra så stort et geografisk område som muligt.

(21)

Denne forordning har til formål at ændre og udvide bestemmelserne i afgørelse 2005/681/RIA, som ændret ved forordning (EU) nr. 543/2014. Eftersom der skal foretages mange og væsentlige ændringer i kraft af denne forordning, bør afgørelse 2005/681/RIA, som ændret ved forordning (EU) nr. 543/2014, for klarhedens skyld erstattes i sin helhed for de medlemsstater, der er bundet af denne forordning. Det Cepol, der oprettes ved denne forordning, bør erstatte og overtage funktionerne af det Cepol, som blev oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA, hvorved denne afgørelse ophæves.

(22)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (5) bør finde anvendelse på Cepol.

(23)

Da målet med denne forordning, nemlig oprettelse af et agentur med ansvar for uddannelse inden for retshåndhævelse på EU-plan, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af dets omfang og virkninger derfor bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(24)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«), herunder retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til respekt for privatliv, der er beskyttet ved chartrets artikel 7 og 8 samt ved artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(25)

I medfør af artikel 1 og 2 samt artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(26)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG AGENTURETS MÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

1.   Herved oprettes Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol).

2.   Det Cepol, der oprettes ved denne forordning, erstatter og efterfølger det Cepol, der blev oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »retshåndhævende personale«: ansatte i politi, toldvæsen og andre relevante tjenestegrene som defineret af de enkelte medlemsstater, der er ansvarlige for, samt ansatte i EU-organer, der har opgaver i tilknytning til, følgende:

a)

forebyggelsen og bekæmpelsen af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de former for kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik, eller

b)

krisestyring og den offentlige orden, navnlig international politiovervågning af større begivenheder

2)   »EU-organer«: institutioner, organer, missioner, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af TEU og TEUF

3)   »internationale organisationer«: folkeretlige internationale organisationer og organer, der er underordnet dem, samt andre organer, der er oprettet ved eller på grundlag af en aftale mellem to eller flere lande samt Interpol.

Artikel 3

Cepols mål

1.   Cepol støtter, udvikler, gennemfører og koordinerer uddannelse af retshåndhævende personale, idet der lægges særlig vægt på beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med retshåndhævelse, navnlig på områderne for forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, og terrorisme, opretholdelse af den offentlige orden, navnlig international politiovervågning af større begivenheder, og planlægning og ledelse af EU-missioner, der også kan inkludere uddannelse i ledelse inden for retshåndhævelse og sprogkundskaber. Mere specifikt har Cepol til opgave at:

a)

bistå medlemsstater med at udbyde uddannelse med henblik på øge kendskab til og viden om:

i)

gennemførelsen og anvendelsen af internationale instrumenter og EU-instrumenter vedrørende samarbejde om retshåndhævelse

ii)

EU-organer, navnlig Europol, Eurojust og Frontex, deres funktionsmåde og rolle

iii)

politimæssige og retslige aspekter af samarbejdet om retshåndhævelse og praktisk viden om adgang til informationsudvekslingskanaler

b)

efter deres anmodning bistå medlemsstater med udviklingen af regionalt og bilateralt samarbejde gennem uddannelse inden for retshåndhævelse mellem medlemsstater, EU-organer og tredjelande

c)

udvikle, gennemføre og koordinere uddannelse med henblik på behandling af særlige temaområder vedrørende kriminalitet eller politiarbejde

d)

udvikle, gennemføre og koordinere uddannelse, der sigter mod at støtte medlemsstater og EU-organer i at uddanne retshåndhævende personale til deltagelse i EU-missioner og aktiviteter til opbygning af kapacitet til retshåndhævelse i tredjelande

e)

uddanne undervisere og bistå med forbedring og udveksling af bedste læringspraksis.

2.   Cepol udvikler og opgraderer læringsredskaber og -metoder og anvender dem ud fra et livslangt læringsperspektiv med henblik på at styrke kvalifikationerne hos det retshåndhævende personale. Cepol evaluerer resultaterne af disse foranstaltninger med henblik på at forbedre fremtidige foranstaltningers kvalitet, sammenhæng og effektivitet på EU-plan.

3.   Cepol samler et netværk af medlemsstaternes uddannelsesinstitutioner for retshåndhævende personale og har kontakt med en enkelt national enhed i hver medlemsstat inden for netværket.

4.   De uddannelsesaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, udføres af Cepol i samarbejde med netværket af medlemsstaternes uddannelsesinstitutioner i henhold til de finansielle bestemmelser, der gælder for Cepol.

Artikel 4

Opgaver

1.   Cepol udarbejder flerårige strategiske analyser af uddannelsesbehov og flerårige læringsprogrammer.

2.   Cepol støtter, udvikler, gennemfører og koordinerer uddannelsesaktiviteter og læringsprodukter, der omfatter:

a)

kurser, seminarer, konferencer samt internetbaserede aktiviteter og e-læringsaktiviteter samt andre innovative og avancerede uddannelsesaktiviteter

b)

fælles uddannelsesplaner for uddannelse inden for retshåndhævelse vedrørende specifikke emner af EU-dimension

c)

uddannelsesmoduler inddelt i gradvise etaper eller niveauer afhængigt af, hvor komplicerede færdigheder den relevante målgruppe har behov for, og med fokus enten på et bestemt geografisk område eller et bestemt tematisk område af kriminel aktivitet eller på en bestemt gruppe faglige færdigheder

d)

udvekslings- og udstationeringsprogrammer såvel som studiebesøg inden for rammerne af uddannelse inden for retshåndhævelse.

3.   Cepols uddannelsesaktiviteter og læringsprodukter kan støttes, forbedres og gennemføres ved hjælp af et elektronisk netværk.

4.   Cepol støtter EU-missioner og kapacitetsopbygning i tredjelande ved en eller flere af følgende:

a)

vurdere i koordination med andre relevante EU-organer konsekvenserne af eksisterende EU-relaterede uddannelsespolitikker og -initiativer inden for retshåndhævelse

b)

udvikle og udbyde uddannelse til at forberede retshåndhævende personale til at deltage i EU-missioner, herunder for at sætte dem i stand til at erhverve de relevante sprogkundskaber, i samarbejde med Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi og eksisterende initiativer i medlemsstaterne

c)

udvikle og gennemføre uddannelse af retshåndhævende personale fra tredjelande, særligt fra lande, der er kandidater til tiltrædelse af Unionen, og lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik

d)

forvalte midler fra Unionens bistand til tredjelande, der er afsat til at bistå tredjelande med at opbygge deres kapacitet på relevante politikområder i forbindelse med retshåndhævelse i overensstemmelse med de prioriteter, Unionen har opstillet.

5.   Cepol fremmer gensidig anerkendelse af uddannelse inden for retshåndhævelse i medlemsstaterne og medlemsstaternes anerkendelse af uddannelse på EU-plan under behørig hensyntagen til nærhedsprincippet.

6.   Cepol kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ på de områder, der er omfattet af agenturets mandat. Sådanne kommunikationsaktiviteter må ikke gribe ind i de opgaver, der er nævnt i stk. 1, og skal gennemføres i henhold til relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Artikel 5

Forskning af relevans for uddannelse

1.   Cepol bidrager og tilskynder til udvikling af forskning af relevans for uddannelsesaktiviteter inden for rammerne af dets mål som anført i artikel 3, stk. 1, og formidler forskningsresultater. Cepol kan i denne forbindelse foretage relevante undersøgelser og kan udarbejde registre over den til rådighed værende forskning samt over uddannelsesbehov inden for retshåndhævelse.

2.   Cepol fremmer og indgår et partnerskab med EU-organer samt med offentlige og private uddannelsesinstitutioner og kan tilskynde til dannelse af stærkere partnerskaber mellem universiteter og uddannelsesinstitutioner for retshåndhævelse i medlemsstaterne.

KAPITEL II

SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATER OG CEPOL

Artikel 6

Cepols nationale enheder

1.   Hver medlemsstat opretter eller udpeger en national enhed, der skal være forbindelsesleddet til Cepol inden for dets netværk af nationale uddannelsesinstitutioner for retshåndhævende personale i medlemsstaterne.

2.   De nationale enheder er ansvarlige for at varetage de opgaver, der er anført i denne artikel. De skal især:

a)

forsyne Cepol med de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af agenturets opgaver

b)

bidrage til en effektiv kommunikation for Cepol og samarbejde med alle relevante uddannelsesinstitutioner, herunder relevante forskningsinstitutioner i medlemsstaterne

c)

bidrage til og fremme Cepols arbejdsprogrammer, årlige aktivitetsprogrammer og website

d)

svare på Cepols anmodninger om oplysninger og rådgivning

e)

organisere og koordinere hensigtsmæssig, rettidig og gennemsigtig udnævnelse af deltagere og eksperter i aktiviteter på nationalt niveau

f)

koordinere gennemførelsen af aktiviteter og møder i deres medlemsstat

g)

støtte etableringen og gennemførelsen af udvekslingsprogrammer for retshåndhævende personale

h)

fremme anvendelsen af Cepols elektroniske netværk til uddannelse af retshåndhævende personale.

3.   Repræsentanterne for de nationale enheder mødes med regelmæssige mellemrum efter anmodning fra bestyrelsen, fra den administrerende direktør eller på eget initiativ vedrørende Cepols operative og uddannelsesmæssige spørgsmål. De skal navnlig overveje og udarbejde forslag, der forbedrer Cepols operative effektivitet, og fremme medlemsstaternes engagement.

4.   Hver medlemsstat bestemmer organisationen af og personalet i dens nationale enhed i overensstemmelse med dens nationale ret og ressourcer.

KAPITEL III

CEPOL's ORGANISATION

Artikel 7

Cepols administrative og ledelsesmæssige struktur

Cepols administrative og ledelsesmæssige struktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

en administrerende direktør

c)

om fornødent et videnskabeligt udvalg for uddannelse, som bestyrelsen opretter i medfør af artikel 15

d)

om fornødent andre rådgivende organer, som bestyrelsen opretter i medfør af artikel 9, stk. 1, litra q).

AFDELING 1

Bestyrelsen

Artikel 8

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og for Kommissionen. Hver repræsentant har stemmeret.

2.   Hvert bestyrelsesmedlem skal have en suppleant, der repræsenterer medlemmet, når det ikke er til stede.

3.   Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes under hensyntagen til deres viden inden for uddannelse af retshåndhævende personale og deres relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Der tages ligeledes hensyn til princippet om en afbalanceret kønsrepræsentation i bestyrelsen.

4.   Med forbehold af medlemsstaternes og Kommissionens ret til at bringe deres respektive medlems og suppleants mandat til ophør er medlemsskabet af bestyrelsen for en periode på fire år. Perioden kan forlænges.

Artikel 9

Bestyrelsens funktioner

1.   Bestyrelsen skal:

a)

hvert år med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer og i henhold til artikel 10 vedtage et dokument med Cepols flerårige programmering og dets årlige arbejdsprogram for det følgende år

b)

vedtage Cepols årlige budget med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer og udøve andre funktioner vedrørende Cepols budget i medfør af kapitel IV

c)

vedtage en konsolideret årsberetning om Cepols aktiviteter og sende den til Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten inden den 1. juli i det følgende år. Den konsoliderede årsberetning offentliggøres

d)

vedtage de finansielle bestemmelser, der gælder for Cepol i henhold til artikel 21

e)

vedtage en intern strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risikoen for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres

f)

vedtage interne bestemmelser til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af udvælgelsesudvalget samt medlemmerne af et videnskabeligt udvalg for uddannelse

g)

vedtage og regelmæssigt ajourføre de kommunikations- og formidlingsplaner, der er nævnt i artikel 4, baseret på en behovsanalyse

h)

vedtage sin forretningsorden

i)

over for Cepols ansatte udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har beføjelse til at indgå en ansættelseskontrakt for de øvrige ansatte (»beføjelser som ansættelsesmyndighed«), jf. stk. 2

j)

vedtage egnede gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i medfør af personalevedtægtens artikel 110

k)

om fornødent oprette en intern revisionsfunktion

l)

vedtage interne bestemmelser om udvælgelsesproceduren for den administrerende direktør, herunder bestemmelser om udvælgelsesudvalgets sammensætning, der sikrer, at dette udvalg er uafhængigt og upartisk

m)

udnævne den administrerende direktør og, hvis det er relevant, forlænge den pågældendes mandatperiode eller afskedige den pågældende, jf. artikel 23

n)

udpege en regnskabsfører, som skal være funktionelt uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på

o)

om fornødent og under hensyntagen til forretningsmæssige krav og finansielle ressourcer træffe afgørelse om at oprette et videnskabeligt udvalg for uddannelse i medfør af artikel 15 og udnævne medlemmerne heraf i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2

p)

sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

q)

træffe alle beslutninger under hensyntagen til både forretningsmæssige og finansielle krav om oprettelsen af Cepols interne strukturer og, hvis det er nødvendigt, ændring af disse

r)

bemyndige indgåelsen af samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 34

s)

vedtage fælles læseplaner, uddannelsesmoduler, undervisningsmetoder og alle andre lærings- og undervisningsredskaber

t)

om fornødent vedtage andre interne regler.

2.   I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om delegation af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og om fastsættelse af betingelserne for eventuel suspension af en sådan delegation af beføjelser. Den administrerende direktør skal bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

3.   Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere delegationen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør, og en eventuel videredelegation af sådanne beføjelser, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller til en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 10

Flerårig programmering og årlige arbejdsprogrammer

1.   Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år et dokument indeholdende Cepols flerårige programmering og årlige arbejdsprogram på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør og under hensyntagen til Kommissionens udtalelse og for så vidt angår den flerårige programmering efter at have hørt Europa-Parlamentet. Bestyrelsen fremsender dette dokument til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Dokumentet omhandlet i første afsnit bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og det justeres om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

2.   Den flerårige programmering skal fastsætte den overordnede strategiske programmering, herunder målene, de forventede resultater og resultatindikatorerne, samt ressourceplanlægning, herunder det flerårige budget og personale. Den skal indeholde en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer.

Den flerårige programmering skal gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer og skal om fornødent ajourføres i lyset af resultatet af de eksterne og interne evalueringer, jf. artikel 32. Evalueringernes konklusioner skal også om fornødent afspejles i det årlige arbejdsprogram for det følgende år.

3.   Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og en angivelse af de finansielle og menneskelige ressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med den flerårige programmering. Det skal klart angive, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår. Det årlige arbejdsprogram skal indeholde strategien for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, jf. artikel 3, og de foranstaltninger, der er knyttet til denne strategi.

4.   Hvis Cepol efter vedtagelsen af et årligt arbejdsprogram pålægges en ny opgave, ændrer bestyrelsen det årlige arbejdsprogram.

5.   Enhver væsentlig ændring af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som den, der gælder for vedtagelsen af det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Artikel 11

Bestyrelsens formand og næstformand

1.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt dem af sine medlemmer, der repræsenterer den gruppe af tre medlemsstater, som i fællesskab har udarbejdet Rådets 18-månedersprogram. De udnævnes for 18-månedersperioden for Rådets program. Hvis formandens eller næstformandens medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandatperiode dog automatisk den samme dato.

2.   Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne.

3.   Hvis formanden ikke er i stand til at udføre sit hverv, afløses han eller hun automatisk af næstformanden.

Artikel 12

Bestyrelsens møder

1.   Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

2.   Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens drøftelser.

3.   Bestyrelsen afholder to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller efter anmodning fra Kommissionen eller fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4.   Bestyrelsen og den administrerende direktør kan indbyde enhver person, hvis synspunkter kan være relevante for diskussionen, til at deltage i et møde som en observatør uden stemmeret.

5.   Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter.

6.   Cepols varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 13

Bestyrelsens afstemningsregler

1.   Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal af medlemmerne, jf. dog artikel 9, stk. 1, litra a) og b), artikel 11, stk. 2, artikel 15, artikel 23, stk. 6, og artikel 27, stk. 2.

2.   Hvert medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, er hans eller hendes suppleant berettiget til at udøve det pågældende medlems stemmeret.

3.   Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

4.   I bestyrelsens forretningsorden fastsættes detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

AFDELING 2

Administrerende direktør

Artikel 14

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.   Den administrerende direktør forestår ledelsen af Cepol. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.   Uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens beføjelser, skal den administrerende direktør være uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

3.   Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når vedkommende anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

4.   Den administrerende direktør er Cepols repræsentant i retlig henseende.

5.   Den administrerende direktør er ansvarlig for gennemførelsen af de opgaver, der pålægges Cepol ved denne forordning, navnlig:

a)

den daglige administration af Cepol

b)

fremlæggelse af forslag for bestyrelsen vedrørende oprettelsen af Cepols interne strukturer og om nødvendigt ændring af dem

c)

gennemførelse af afgørelser vedtaget af bestyrelsen

d)

udarbejdelse af udkastet til den flerårige programmering og de årlige arbejdsprogrammer og forelæggelse heraf for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

e)

gennemførelse af den flerårige programmering og de årlige arbejdsprogrammer og aflæggelse af rapport om gennemførelsen heraf til bestyrelsen

f)

udarbejdelse af udkast til nærmere bestemmelser til gennemførelse af personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i medfør af personalevedtægtens artikel 110

g)

udarbejdelse af udkast til den konsoliderede årsberetning om Cepols aktiviteter og forelæggelse heraf for bestyrelsen til vedtagelse

h)

udarbejdelse af en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflæggelse af en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

i)

beskyttelse af Unionens finansielle interesser gennem anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved at pålægge administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

j)

udarbejdelse af et udkast til Cepols interne strategi for bekæmpelse af svig og forelæggelse heraf for bestyrelsen til vedtagelse

k)

udarbejdelse af udkast til finansielle bestemmelser for Cepol

l)

udarbejdelse af et udkast til overslag over indtægter og udgifter for Cepol og gennemførelse af dets budget

m)

støtte til bestyrelsesformanden i forbindelse med forberedelse af bestyrelsesmøder

n)

udførelse af andre opgaver i henhold til denne forordning.

AFDELING 3

Videnskabeligt udvalg for uddannelse

Artikel 15

Oprettelse

Bestyrelsen træffer om fornødent og under hensyntagen til forretningsmæssige krav og finansielle ressourcer afgørelse om at oprette et videnskabeligt udvalg for uddannelse med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer. Den samme procedure anvendes på en afgørelse, der trækker en sådan oprettelse tilbage.

Artikel 16

Generelle bestemmelser, mål og opgaver

1.   Når bestyrelsen har oprettet det videnskabelige udvalg for uddannelse, er det et uafhængigt rådgivende organ, der sikrer den videnskabelige kvalitet af Cepols uddannelsesrelaterede arbejde.

2.   Det videnskabelige udvalg for uddannelse sammensættes af højtstående akademikere og retshåndhævende personer inden for de fagområder, som er omfattet af artikel 4. Bestyrelsen udnævner medlemmerne af det videnskabelige udvalg for uddannelse efter en gennemsigtig procedure med indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Bestyrelsens medlemmer kan ikke være medlemmer af det videnskabelige udvalg for uddannelse. Medlemmerne af det videnskabelige udvalg for uddannelse skal være uafhængige, og de må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ.

3.   Bestyrelsen overdrager bl.a. følgende opgaver til det videnskabelige udvalg for uddannelse:

a)

rådgive den administrerende direktør i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige programmering og de årlige arbejdsprogrammer og andre strategiske dokumenter for at sikre deres videnskabelige kvalitet og deres overensstemmelse med de relevante EU-politikker og prioriteter

b)

afgive uafhængige udtalelser og yde rådgivning til bestyrelsen om spørgsmål, der falder inden for dets ansvarsområde

c)

afgive uafhængige udtalelser og yde rådgivning om kvaliteten af uddannelsesplaner, anvendte læringsmetoder, uddannelsesmuligheder og videnskabelig udvikling

d)

udføre andre rådgivningsopgaver, der hører ind under de videnskabelige aspekter af Cepols arbejde med uddannelse, efter anmodning fra bestyrelsen eller den administrerende direktør.

4.   Når bestyrelsen opretter det videnskabelige udvalg for uddannelse, træffer den afgørelse om udvalgets sammensætning, medlemmernes mandatperiode, mødehyppigheden og udvalgets forretningsorden, herunder dets afstemningsregler.

KAPITEL IV

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 17

Budget

1.   Der udarbejdes overslag over alle Cepols indtægter og udgifter for hvert regnskabsår, der skal svare til kalenderåret, og de opføres i Cepols budget.

2.   Der skal være ligevægt mellem indtægter og udgifter på Cepols budget.

3.   Uanset andre ressourcer skal Cepols indtægter omfatte et bidrag fra Unionen, der skal optages på Unionens almindelige budget.

4.   Cepol kan opnå EU-finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud i henhold til de finansielle bestemmelser i artikel 21 og til bestemmelserne i de relevante instrumenter til gennemførelse af Unionens politik. Cepol kan forvalte øremærkede EU-midler med henblik på at gennemføre specifikke aktiviteter inden for rammerne af sine mål og opgaver, jf. dog princippet om forbud mod dobbeltfinansiering i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (6) (»finansforordningen«).

5.   Cepols udgifter skal omfatte vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

6.   Budgetforpligtelser for foranstaltninger vedrørende store projekter, der strækker sig over mere end et regnskabsår, kan opdeles i flere årlige trancher.

Artikel 18

Opstilling af budgettet

1.   Hvert år opstiller den administrerende direktør et udkast til overslag over Cepols indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.

2.   Bestyrelsen vedtager på grundlag af udkastet til overslag et foreløbigt udkast til overslag over Cepols indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til Kommissionen senest den 31. januar hvert år.

3.   Bestyrelsen sender det endelige udkast til overslag over Cepols indtægter og udgifter til Kommissionen senest den 31. marts hvert år.

4.   Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med forslaget til Unionens almindelige budget.

5.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 313 og 314 i TEUF.

6.   Europa-Parlamentet og Rådet godkender bevillingerne til Unionens bidrag til Cepol.

7.   Europa-Parlamentet og Rådet vedtager Cepols stillingsfortegnelse.

8.   Cepols budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

9.   For byggeprojekter, der sandsynligvis vil få betydelige følger for Cepols budget, finder Kommissionens delegerede forordning (EU) nr.1271/2013 (7) anvendelse.

Artikel 19

Gennemførelse af budgettet

1.   Den administrerende direktør gennemfører Cepols budget.

2.   Den administrerende direktør sender hvert år alle relevante oplysninger om resultaterne af eventuelle evalueringsprocedurer til Europa-Parlamentet og Rådet og underretter også Revisionsretten om sådanne resultater.

Artikel 20

Regnskabsaflæggelse og decharge

1.   Cepols regnskabsfører sender det foreløbige årsregnskab for regnskabsåret (år n) til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten senest den 1. marts i det følgende regnskabsår (år n + 1).

2.   Cepol sender en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning for år n til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts i år n + 1.

3.   Kommissionens regnskabsfører sender Cepols foreløbige årsregnskab for år n konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Revisionsretten senest den 31. marts i år n + 1.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til Cepols foreløbige årsregnskab for år n i henhold til finansforordningens artikel 148 udarbejder Cepols regnskabsfører Cepols endelige årsregnskab for dette år. Den administrerende direktør forelægger det til udtalelse for bestyrelsen.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om Cepols endelige årsregnskab for år n.

6.   Cepols regnskabsfører sender senest den 1. juli i år n + 1 det endelige årsregnskab for år n ledsaget af bestyrelsens udtalelse omhandlet i stk. 5 til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.   Det endelige årsregnskab for år n offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i år n + 1.

8.   Den administrerende direktør sender senest den 30. september i år n + 1 Revisionsretten et svar på dens bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende år n kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 3.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for år n.

Artikel 21

Finansielle bestemmelser

1.   De finansielle bestemmelser for Cepol vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De kan kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, hvis en sådan afvigelse er specifikt nødvendigt af hensyn til Cepols drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

2.   Cepol kan i behørigt begrundede tilfælde og med bestyrelsens forudgående godkendelse yde tilskud uden en åben indkaldelse af forslag hos medlemsstater til udbud af uddannelse vedrørende de opgaver, der er nævnt i artikel 4, stk. 2 og 4.

KAPITEL V

PERSONALE

Artikel 22

Generelle bestemmelser

Personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for Cepols personale.

Artikel 23

Den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat i Cepol i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og ud fra en slutliste indeholdende mindst tre kandidater, der er foreslået af et udvælgelsesudvalg nedsat af bestyrelsen og bestående af medlemmer udpeget af medlemsstaterne og Kommissionen.

Udvælgelsesudvalget opstiller denne slutliste ud fra en liste over alle kandidater, som Kommissionen har fundet frem til på gennemsigtig vis, hvis profiler passer til kravene til funktionen, som fastsat i det stillingsopslag der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen fremsender udvælgelsesudvalget en kopi af alle modtagne ansøgninger til stillingen.

I forbindelse med indgåelsen af en kontrakt med den administrerende direktør repræsenteres Cepol af bestyrelsesformanden.

3.   Den administrerende direktørs mandatperiode er fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen i samråd med bestyrelsen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs præstation og Cepols fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning.

4.   Bestyrelsen kan under hensyntagen til den i stk. 3 omhandlede vurdering forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang og med højst fire år. I et sådant tilfælde må den administrerende direktør ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

5.   Den administrerende direktør kan afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen.

6.   Afgørelser om udnævnelsen af den administrerende direktør, forlængelse af dennes mandatperiode eller afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af dens medlemmer.

Artikel 24

Udstationerede nationale eksperter

1.   Cepol kan anvende udstationerede nationale eksperter.

2.   Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til Cepol.

KAPITEL VI

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 25

Retlig status

1.   Cepol er et EU-agentur. Det har status som juridisk person.

2.   Cepol har i hver medlemsstat den mest vidtgående retsevne, som den nationale ret tillægger juridiske personer. Cepol kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   Cepol har hjemsted i Budapest, Ungarn.

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for Cepol og dets personale.

Artikel 27

Sprogordning

1.   Bestemmelserne i forordning nr. 1 (8) finder anvendelse på Cepol.

2.   Bestyrelsen træffer med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer afgørelse om Cepols interne sprogordning.

3.   De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til Cepols virke, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 28

Gennemsigtighed

1.   Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på de dokumenter, som Cepol er i besiddelse af.

2.   Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Afgørelser, som Cepol træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Den Europæiske Ombudsmand eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med henholdsvis artikel 228 og 263 i TEUF.

4.   Cepols behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (9).

Artikel 29

Bekæmpelse af svig

1.   For at lette arbejdet med bekæmpelsen af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (10), skal Cepol mellem den 1. juli og den 31. december 2016 tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (11), og vedtage egnede bestemmelser, som skal gælde for alle Cepols medarbejdere, på grundlag af modellen i bilaget til aftalen.

2.   Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Cepol.

3.   OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der er tildelt af Cepol. Sådanne undersøgelser skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (12).

4.   Cepols samarbejdsaftaler med EU-organer, tredjelandes myndigheder og uddannelsesinstitutioner, internationale organisationer og private parter, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage den kontrol og de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2 og 3, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, uden at dette berører bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.

Artikel 30

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede informationer og følsomme ikkeklassificerede informationer

Cepol anvender med de fornødne ændringer Kommissionens sikkerhedsregler for beskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUCI) og følsomme ikkeklassificerede informationer, bl.a. reglerne om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (13) og (EU, Euratom) 2015/444 (14).

Artikel 31

Ansvar

1.   Cepols ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den relevante kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i kontrakter, som Cepol har indgået.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal Cepol i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.   Cepols ansattes personlige ansvar over for Cepol er underlagt bestemmelserne i personalevedtægten eller ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, der gælder for dem.

Artikel 32

Evaluering og revision

1.   Senest den 1. juli 2021 og herefter hvert femte år sikrer Kommissionen, at en evaluering, der vurderer navnlig virkningen, effektiviteten og produktiviteten af Cepol og af dets arbejdsmetoder, gennemføres.

2.   Kommissionen forelægger evalueringsrapporten for bestyrelsen. Bestyrelsen fremsætter sine bemærkninger til evalueringsrapporten inden for én måned efter modtagelsesdatoen. Kommissionen forelægger derefter den endelige evalueringsrapport sammen med Kommissionens konklusioner og bestyrelsens bemærkninger vedlagt som bilag dertil for Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af denne evaluering offentliggøres.

Artikel 33

Administrative undersøgelser

Cepols virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

Artikel 34

Samarbejde med EU-organer, tredjelande og internationale organisationer

1.   Cepol er åben for deltagelse af de tredjelandsmyndigheder og -uddannelsesinstitutter, der har indgået aftaler med Unionen i den henseende.

2.   I det omfang det er nødvendigt for at udføre Cepols opgaver, kan Cepol indgå og opretholde samarbejdsrelationer med EU-organer, i overensstemmelse med disses mål, med tredjelandsmyndigheder og -uddannelsesinstitutioner, med internationale organisationer og med private parter.

3.   I henhold til stk. 1 og 2 skal der indgås samarbejdsordninger, der navnlig angiver karakteren, omfanget og udformningen af de pågældende tredjelandsmyndigheders og -uddannelsesinstitutters, internationale organisationers og private parters deltagelse i Cepols arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i Cepols initiativer, finansielle bidrag og personale. Hvad angår personaleanliggender, skal disse ordninger være i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

4.   Cepol samarbejder med de EU-organer, der har kompetence på de områder, som er omfattet af denne forordning og nævnt i stk. 2, inden for rammerne af samarbejdsordninger indgået med disse organer i henhold til denne forordning eller de relevante bestemmelser i afgørelse 2005/681/RIA.

5.   De i stk. 3 og 4 omhandlede samarbejdsordninger kan kun indgås med tilladelse fra bestyrelsen efter at have hørt Kommissionen. De er ikke bindende for Unionen eller for medlemsstaterne.

Artikel 35

Hjemstedsaftale og driftsvilkår

De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for Cepol i Ungarn, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, Cepols personale og deres familiemedlemmer, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem Cepol og Ungarn, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den.

KAPITEL VII

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 36

Retlig succession

1.   Cepol som oprettet ved denne forordning er den retlige successor for så vidt angår alle aftaler indgået af, forpligtelser, der påhviler, og ejendom erhvervet af Cepol som oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA.

2.   Denne forordning berører ikke retskraften af aftaler, som Cepol som oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA har indgået inden den 24. december 2015.

Artikel 37

Overgangsordninger for bestyrelsen

1.   Mandatperioden for medlemmerne af Cepols bestyrelse, der er nedsat i medfør af artikel 10 i afgørelse 2005/681/RIA, ophører den 1. juli 2016.

2.   I perioden mellem den 24. december 2015 og den 1. juli 2016 skal den bestyrelse, der er nedsat i medfør af artikel 10 i afgørelse 2005/681/RIA:

a)

udføre bestyrelsens funktioner i overensstemmelse med artikel 9 i denne forordning

b)

forberede vedtagelsen af reglerne for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001, hvad angår Cepol-dokumenter som nævnt i nærværende forordnings artikel 28, og for forpligtelsen til tavshedspligt

c)

udarbejde alle nødvendige instrumenter til anvendelsen af denne forordning, og

d)

revidere de interne regler og foranstaltninger, som den har vedtaget på grundlag af afgørelse 2005/681/RIA for at give den bestyrelse, der nedsættes i henhold til denne forordnings artikel 8, mulighed for at træffe en afgørelse i henhold til artikel 41 i denne forordning.

Artikel 38

Overgangsordninger for den administrerende direktør og personalet

1.   Cepols direktør, der er udpeget i henhold til artikel 11, stk. 1, i afgørelse 2005/681/RIA, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode de ansvarsområder, der er tillagt den administrerende direktør i henhold til denne forordnings artikel 14. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret. Hvis ansættelsesperioden udløber mellem den 24. december 2015 og den 1. juli 2016, forlænges den automatisk til den 1. juli 2017.

2.   Hvis Cepols direktør, der er udpeget i henhold til artikel 11, stk. 1, i afgørelse 2005/681/RIA, ikke vil eller ikke kan handle i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, skal bestyrelsen udnævne en midlertidig administrerende direktør til at udføre de opgaver, der påhviler den administrerende direktør for en periode, der ikke må overstige 18 måneder, i afventning af udnævnelsen i henhold til artikel 23, stk. 2, i denne forordning.

3.   Denne forordning påvirker ikke rettighederne og forpligtelserne for personale, der er ansat i henhold til afgørelse 2005/681/RIA. Deres ansættelseskontrakter kan forlænges i henhold til denne forordning i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Artikel 39

Overgangsbestemmelser for budgettet

Dechargeproceduren med hensyn til de budgetter, der er godkendt på grundlag af artikel 25 i afgørelse 2005/681/RIA, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i nævnte afgørelse.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 40

Erstatning og ophævelse

1.   Afgørelse 2005/681/RIA, som ændret ved forordning (EU) nr. 543/2014, erstattes herved for så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af denne forordning, med virkning fra den 1. juli 2016.

Derfor ophæves afgørelse 2005/681/RIA.

2.   For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af denne forordning, gælder henvisninger til de i stk. 1 nævnte retsakter som henvisninger til denne forordning.

Artikel 41

Opretholdelse af retskraften af interne regler vedtaget af bestyrelsen

Interne regler og foranstaltninger, som bestyrelsen har vedtaget på grundlag af afgørelse 2005/681/RIA, forbliver i kraft efter den 1. juli 2016, medmindre bestyrelsen træffer afgørelse om andet i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

Artikel 42

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. juli 2016.

Artikel 37, 38 og 39 anvendes dog fra den 24. december 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2015

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 29.10.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.11.2015.

(2)  Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA (EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63).

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (EUT L 163 af 29.5.2014, s. 5).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(8)  Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(11)  Interinstitutionel aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15).

(12)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(13)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(14)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).


Top