EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/2219 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2015

privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2) litera (b) din acesta,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Colegiul European de Poliție (CEPOL) a fost înființat prin Decizia 2005/681/JAI a Consiliului (2) ca entitate a Uniunii menită să ofere formare cadrelor superioare de poliție din statele membre și să faciliteze cooperarea între forțele naționale de poliție prin organizarea și coordonarea activităților de formare cu o dimensiune polițienească europeană.

(2)

„Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora” vizează crearea unei culturi europene veritabile în domeniul respectării aplicării legii prin instituirea de programe europene de formare și de schimb pentru întregul personal cu competențe în materie de aplicare a legii la nivel național și la nivelul Uniunii.

(3)

Răspunzând apelului lansat de Consiliul European în cadrul programului de la Stockholm de a intensifica activitățile de formare privind aspectele referitoare la Uniune și de a pune aceste activități de formare sistematic la dispoziția membrilor personalului relevant responsabil cu aplicarea legii, indiferent de poziția ierarhică și răspunzând solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea unui cadru mai consolidat al Uniunii în materie de formare judiciară și polițienească, obiectivele CEPOL ar trebui să fie structurate în concordanță cu următoarele principii generale, punând totodată un accent deosebit pe protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în contextul aplicării legii: în primul rând, sprijinirea statelor membre în ceea ce privește formarea, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de bază despre dimensiunea Uniunii referitoare la aplicarea legii; în al doilea rând, sprijinirea statelor membre, la cerere, în dezvoltarea cooperării bilaterale și regionale prin formare în domeniul aplicării legii; în al treilea rând, dezvoltarea, implementarea și coordonarea formării în domenii specifice și, în al patrulea rând, dezvoltarea, implementarea și coordonarea formării în ceea ce privește misiunile Uniunii și întărirea capacităților în țările terțe în materie de aplicare a legii. Acest set de principii generale ar trebui să reprezinte Programul european de formare în materie de aplicare a legii (LETS), care are drept scop să asigure că, la nivelul Uniunii, formarea personalului din domeniul aplicării legii este de înaltă calitate și este coerentă și consecventă. Aceste principii generale reflectă cele patru componente identificate de Comisie pe baza cartografierii nevoilor în materie de formare și furnizare efectuată de CEPOL în cooperare cu statele membre.

(4)

Prin activitățile sale de formare CEPOL ar trebui să promoveze respectarea drepturilor fundamentale în aplicarea legii și înțelegerea acestora, precum protecția vieții private, protecția datelor, precum și drepturile, sprijinirea și protejarea victimelor, a martorilor și a suspecților, inclusiv salvgardarea drepturilor victimelor violenței bazate pe gen (GBV).

(5)

Simplificarea și îmbunătățirea funcționării CEPOL, în contextul LETS, sporește posibilitățile de care dispune CEPOL pentru a sprijini, dezvolta, implementa și coordona activități de formare pentru autoritățile responsabile de aplicarea legii din statele membre, fără a aduce atingere inițiativelor naționale adoptate de statele membre în domeniul formării personalului responsabil cu aplicarea legii și atunci când astfel de activități de formare pot adăuga valoare pentru statele membre și Uniune.

(6)

Pentru a utiliza cu eficiență maximă resursele sale, CEPOL ar trebui să se concentreze asupra priorităților și domeniilor în care activitățile de formare pot adăuga valoare pentru statele membre și Uniune, în concordanță cu necesitățile actuale și viitoare și cu cerințele de activitate.

(7)

CEPOL ar trebui să asigure că formarea este evaluată, iar concluziile rezultate în urma evaluărilor privind nevoile în materie de formare sunt încorporate în activitatea de planificare pentru îmbunătățirea eficacității acțiunilor viitoare. CEPOL ar trebui să fie în măsură să promoveze recunoașterea reciprocă a formării în domeniul aplicării legii din statele membre și recunoașterea de către statele membre a formării furnizate la nivelul Uniunii.

(8)

Pentru a evita duplicarea sau suprapunerea și a asigura o mai bună coordonare a activităților de formare destinate personalului de aplicare a legii competente, care sunt organizate de către agențiile Uniunii și de alte organisme relevante, CEPOL ar trebui să evalueze nevoile strategice în materie de formare și să abordeze prioritățile Uniunii în materie de securitate internă și aspectele ei externe, în concordanță cu ciclurile de politică relevante.

(9)

CEPOL ar trebui să reunească o rețea de institute de formare ale statelor membre pentru personalul responsabil de aplicarea legii și să aibă legături cu o singură unitate națională din fiecare stat membru care funcționează în cadrul rețelei.

(10)

Statele membre și Comisia ar trebui să aibă reprezentanți în Consiliul de administrație al CEPOL (denumit în continuare „Consiliul de administrație”) pentru a supraveghea în mod eficace exercitarea de către CEPOL a atribuțiilor sale. Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora ar trebui să fie numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul politicii naționale în materie de formare a personalului responsabil cu aplicarea legii și de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante ale acestora.

(11)

Toate părțile reprezentate în cadrul Consiliului de administrație ar trebui să depună eforturi pentru a limita fluctuațiile în componența sa, în scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Toate părțile ar trebui să aibă drept obiectiv realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în cadrul Consiliului de administrație.

(12)

Consiliului de administrație ar trebui să i se încredințeze competențele necesare, îndeosebi pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea unor norme financiare adecvate, a programului multianual și a programelor anuale de activitate ale CEPOL, instituirea unor proceduri de activitate transparente pentru luarea deciziilor de către CEPOL, numirea directorului executiv, stabilirea indicatorilor de performanță și exercitarea competențelor conferite autorității de numire, în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (denumit în continuare „Regimul aplicabil celorlalți agenți”) prevăzute prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (3).

(13)

În vederea asigurării unei funcționări curente eficiente a CEPOL, directorul executiv ar trebui să fie reprezentantul legal și administratorul acestuia, acționând independent în îndeplinirea tuturor îndatoririlor sale și asigurând că CEPOL îndeplinește atribuțiile prevăzute în prezentul regulament. În special, directorul executiv ar trebui să răspundă de elaborarea documentelor bugetare și de planificare prezentate Consiliului de administrație în vederea adoptării unei decizii, precum și de punerea în aplicare a programului multianual și a programelor anuale de activitate ale CEPOL.

(14)

Dacă este cazul, luând în considerare cerințele de activitate și resursele financiare, Consiliul de administrație ar trebui să hotărască înființarea unui Comitet științific pentru formare, ca organism consultativ independent, pentru a asigura calitatea științifică a activității CEPOL. Acest comitet ar trebui să fie alcătuit din persoane independente, universitari cu înaltă calificare și practicieni angrenați în activități de punere în aplicare a legii în domeniile care fac obiectul prezentului regulament. Membrii Comitetului științific ar trebui să fie numiți de Consiliul de administrație, în urma unei cereri de candidaturi și a unei proceduri de selecție transparente care trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

CEPOL ar trebui să se asigure că formarea integrează evoluțiile relevante în domeniul cercetării. Acesta ar trebui să promoveze și să creeze un parteneriat între organismele Uniunii competente în domeniul de activitate al prezentului regulament, precum și între acestea și instituțiile academice publice și private și ar trebui să poată să încurajeze crearea unor parteneriate mai strânse între universități și institutele de formare în materie de aplicare a legii din statele membre, pentru a crea sinergii între acestea printr-o cooperare mai strânsă.

(16)

Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile prevăzute de prezentul regulament, CEPOL ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice alte subvenții de la bugetul general al Uniunii. Conturile ar trebui să fie verificate de Curtea de Conturi.

(17)

Pentru a-și îndeplini atribuțiile, CEPOL ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să acorde granturi pentru institutele de formare și cercetare din statele membre, pentru implementarea cursurilor, seminarelor și conferințelor CEPOL. Granturile respective ar trebui să contribuie și mai mult la stimularea cooperării între institutele de formare din statele membre în cadrul rețelei și la promovarea recunoașterii reciproce a aplicării legii.

(18)

În scopul îndeplinirii misiunii sale și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile, CEPOL ar trebui să poată coopera cu organisme ale Uniunii, cu autoritățile și institutele de formare din țările terțe și cu organizațiile internaționale competente în domeniile reglementate de prezentul regulament, în cadrul unor acorduri de activitate încheiate în conformitate cu prezentul regulament sau în cadrul unor acorduri de activitate încheiate cu institutele naționale de formare din țări terțe, în temeiul articolului 8 din Decizia 2005/681/JAI, precum și cu persoane private.

(19)

Prin Decizia 2005/681/JAI sediul CEPOL a fost stabilit în Bramshill, Regatul Unit. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 543/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), sediul CEPOL a fost mutat în Budapesta, Ungaria, iar Comisia a fost invitată să prezinte un raport referitor la eficacitatea Deciziei 2005/681/JAI în urma unei analize costuri-beneficii și a unei evaluări de impact exhaustive.

(20)

Statul membru care găzduiește CEPOL ar trebui să ofere condițiile necesare pentru buna funcționare a CEPOL, inclusiv școlarizare multilingvă de orientare europeană și legături adecvate de transport, astfel încât să atragă resurse umane de înaltă calitate dintr-o zonă geografică cât mai extinsă posibil.

(21)

Prezentul regulament are ca obiectiv modificarea și extinderea prevederilor Deciziei 2005/681/JAI, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 543/2014. Deoarece prin prezentul regulament sunt operate numeroase și substanțiale modificări, Decizia 2005/681/JAI, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 543/2014, ar trebui, din rațiuni legate de claritate, să fie înlocuită integral în raport cu statele membre cărora li se aplică prezentul regulament. CEPOL, astfel cum este înființată prin prezentul regulament, ar trebui să înlocuiască și să-și asume funcțiile CEPOL instituită prin Decizia 2005/681/JAI, decizie care, în consecință, ar trebui abrogată.

(22)

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5) ar trebui să se aplice în cazul CEPOL.

(23)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unei agenții responsabile de formarea în materie de aplicare a legii la nivelul Uniunii, nu poate fi îndeplinit într-o măsură suficientă de statele membre, dar, datorită dimensiunii și efectelor acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(24)

Acest regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”), în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată, prevăzute de articolele 7 și 8 din cartă, precum și de articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(25)

În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu le revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu li se aplică.

(26)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE, OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII ALE AGENȚIEI

Articolul 1

Instituirea Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

(1)   Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

(2)   CEPOL instituită prin prezentul regulament înlocuiește și succedă CEPOL instituit prin Decizia 2005/681/JAI.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„personal responsabil cu aplicarea legii” înseamnă personalul forțelor de poliție, al serviciilor vamale și al altor servicii relevante, conform definițiilor fiecărui stat membru în parte, responsabil cu următoarele aspecte, precum și personalul organismelor Uniunii căruia îi revin atribuții referitoare la următoarele aspecte:

(a)

prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii; sau

(b)

gestionarea crizelor și ordinea publică, în special operațiunile polițienești internaționale desfășurate cu ocazia unor evenimente majore;

2.

„organisme ale Uniunii” înseamnă instituții, organisme, misiuni, oficii și agenții înființate prin TUE sau TFUE sau în baza acestora;

3.

„organizații internaționale” înseamnă organizațiile internaționale și organismele de drept internațional public aflate în subordinea acestora sau alte organisme care sunt înființate printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în baza unui astfel de acord, precum și Interpol.

Articolul 3

Obiectivele CEPOL

(1)   CEPOL sprijină, dezvoltă, implementează și coordonează activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii, punând accentul în mod deosebit pe protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în contextul aplicării legii, în special în domeniile prevenirii și combaterii criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre și a terorismului, menținerii ordinii publice, în special operațiunile polițienești internaționale desfășurate cu ocazia unor evenimente majore, de planificare și comandă a misiunilor Uniunii, care pot include și formarea în ceea ce privește competențele de conducere în materie de aplicare a legii și competențele lingvistice. Mai exact, CEPOL:

(a)

sprijină statele membre în asigurarea formării, pentru o mai bună informare și cunoaștere a:

(i)

implementării și utilizării instrumentelor internaționale și ale Uniunii privind cooperarea în domeniul aplicării legii;

(ii)

organismelor Uniunii, în special Europol, Eurojust și Frontex, a funcționării și rolului acestora;

(iii)

aspectelor polițienești și judiciare ale cooperării în domeniul aplicării legii și a cunoștințelor practice cu privire la accesul la canalele de schimb de informații;

(b)

sprijină statele membre, la solicitarea acestora, în materie de dezvoltare a cooperării regionale și bilaterale, prin formare în domeniul aplicării legii, între statele membre, organismele Uniunii și țările terțe;

(c)

dezvoltă, implementează și coordonează activități de formare privind domenii tematice specifice în materie penală sau polițienească;

(d)

dezvoltă, implementează și coordonează activități de formare pentru sprijinirea statelor membre și a organismelor Uniunii în ceea ce privește formarea personalului însărcinat cu aplicarea legii în vederea participării la misiunile Uniunii și la activitățile de consolidare a capacităților în materie de aplicare a legii în țările terțe;

(e)

formează formatori și acordă asistență în ceea ce privește îmbunătățirea bunelor practici în domeniul învățării și schimburile de astfel de practici.

(2)   CEPOL dezvoltă și modernizează instrumentele și metodologiile de învățare și le aplică în cadrul unei perspective de învățare pe toată durata vieții în vederea îmbunătățirii competențelor personalului responsabil cu aplicarea legii. CEPOL evaluează rezultatele acestor acțiuni în vederea consolidării calității, coerenței și eficacității acțiunilor viitoare la nivelul Uniunii.

(3)   CEPOL trebuie să reunească o rețea de institute de formare ale statelor membre pentru personalul responsabil de aplicarea legii și menține legături cu o singură unitate națională din fiecare stat membru care funcționează în cadrul rețelei.

(4)   CEPOL desfășoară activitățile de învățare menționate la alineatul (1) în cooperare cu rețeaua de institute de formare din statele membre, în conformitate cu normele financiare aplicabile CEPOL.

Articolul 4

Atribuții

(1)   CEPOL elaborează analize multianuale privind nevoile strategice în materie de formare și programe de învățare multianuale.

(2)   CEPOL sprijină, elaborează, pune în aplicare și coordonează activități de formare și produse pentru învățare, care includ:

(a)

cursuri, seminare, conferințe, precum și activități bazate pe internet și alte activități de formare online inovatoare și avansate;

(b)

programe comune de formare în domeniul aplicării legii pe teme specifice de interesul Uniunii;

(c)

module de formare structurate în funcție de etapele progresive sau nivelurile de complexitate ale competențelor necesare grupului-țintă relevant și axate fie pe o anumită regiune geografică, fie pe un domeniu tematic specific al activității infracționale, fie pe un set specific de competențe profesionale;

(d)

programe de schimb și de detașare a personalului, precum și vizite de studiu în contextul formării în domeniul aplicării legii.

(3)   Activitățile de formare și produsele pentru învățare ale CEPOL pot fi sprijinite, amplificate și completate prin funcționarea unei rețele electronice.

(4)   CEPOL sprijină misiunile Uniunii și consolidarea capacităților în țările terțe prin unul sau mai multe dintre următoarele activități:

(a)

evaluarea, în coordonare cu alte organisme relevante ale Uniunii, a impactului politicilor și al inițiativelor de formare existente la nivelul Uniunii în materie de aplicare a legii;

(b)

dezvoltarea și desfășurarea unor activități de formare pentru a pregăti personalul responsabil cu aplicarea legii în vederea participării la misiuni ale Uniunii, inclusiv pentru a-i oferi posibilitatea de a dobândi competențe lingvistice corespunzătoare, în colaborare cu Colegiul European de Securitate și Apărare și cu inițiativele existente din statele membre;

(c)

dezvoltarea și desfășurarea unor activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii din țările terțe, în special din țările candidate la aderarea la Uniune și din țările partenere în cadrul politicii europene de vecinătate;

(d)

gestionarea fondurilor de asistență externă ale Uniunii alocate pentru a acorda asistență țărilor terțe în ceea ce privește consolidarea capacităților lor în domeniile de politică în materie de punere în aplicare a legii relevante, în conformitate cu prioritățile stabilite ale Uniunii.

(5)   CEPOL promovează recunoașterea reciprocă a formării în materie de aplicare a legii în statele membre și recunoașterea de către statele membre a formării furnizate la nivelul Uniunii, cu respectarea în mod corespunzător a principiului subsidiarității.

(6)   CEPOL se poate angaja în activități de comunicare din proprie inițiativă în domeniile care țin de competența sa. Astfel de activități de comunicare nu trebuie să fie în detrimentul atribuțiilor prevăzute la alineatul (1) și se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante adoptate de Consiliul de administrație.

Articolul 5

Cercetare relevantă pentru formare

(1)   CEPOL încurajează și contribuie la dezvoltarea cercetării relevante pentru activitățile de formare vizate de obiectivele sale prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și difuzează rezultatele cercetărilor. În acest scop, CEPOL poate desfășura studii pertinente și dezvolta baze de date cu rezultate din cercetările disponibile, precum și cu necesitățile de formare în domeniul aplicării legii.

(2)   CEPOL promovează și instituie un parteneriat cu organisme ale Uniunii, precum și cu instituții academice publice și private și poate încuraja crearea unor parteneriate mai strânse între universități și institute de formare în materie de aplicare a legii din statele membre.

CAPITOLUL II

COOPERAREA ÎNTRE STATELE MEMBRE ȘI CEPOL

Articolul 6

Unitățile naționale CEPOL

(1)   Fiecare stat membru înființează sau desemnează o unitate națională, care urmează să fie organismul de legătură cu CEPOL din cadrul rețelei sale de institute naționale de formare a personalului responsabil cu aplicarea legii din statele membre.

(2)   Unităților naționale le revine răspunderea pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul articol. În special, acestea:

(a)

furnizează CEPOL informațiile necesare pentru ca CEPOL să își îndeplinească atribuțiile;

(b)

contribuie la comunicarea și cooperarea eficace a CEPOL cu toate institutele de formare relevante, inclusiv cu institute de cercetare relevante din statele membre;

(c)

contribuie la întocmirea programelor de activitate, a calendarelor anuale și la actualizarea site-ului internet al CEPOL, precum și la promovarea acestora;

(d)

răspund cererilor de informare și consiliere formulate de CEPOL;

(e)

organizează și coordonează în timp util și în mod transparent numirile corespunzătoare ale participanților la activități organizate la nivel național;

(f)

coordonează organizarea activităților și a întâlnirilor cu statele membre pe care le reprezintă;

(g)

oferă sprijin în ceea ce privește conceperea și implementarea unor programe de schimb pentru personalul responsabil cu aplicarea legii;

(h)

promovează utilizarea rețelei electronice a CEPOL pentru formarea personalului responsabil cu aplicarea legii.

(3)   Reprezentanții unităților naționale se întâlnesc periodic, la solicitarea Consiliului de administrație sau a directorului executiv ori din proprie inițiativă, pentru a aborda aspectele operaționale și educaționale ale CEPOL. În special aceștia analizează și elaborează propuneri care să îmbunătățească funcționarea eficientă a CEPOL și să încurajeze statele membre să își asume angajamente.

(4)   Fiecare stat membru stabilește modul de organizare și organigrama unității naționale în conformitate cu legislația sa națională și cu resursele sale.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA CEPOL

Articolul 7

Structura administrativă și de conducere a CEPOL

Structura administrativă și de gestionare a CEPOL cuprinde:

(a)

un consiliu de administrație;

(b)

un director executiv;

(c)

dacă este cazul, un comitet științific pentru formare, înființat de Consiliul de administrație în conformitate cu articolul 15;

(d)

dacă este cazul, alte organisme consultative instituite de Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (q).

SECȚIUNEA 1

Consiliul de administrație

Articolul 8

Componența Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant din partea fiecărui stat membru și a Comisiei. Fiecare reprezentant are drept de vot.

(2)   Fiecare membru al Consiliului de administrație are un supleant, care îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta lipsește.

(3)   Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți ținând cont de cunoștințele lor în domeniul formării personalului responsabil cu aplicarea legii și de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante ale acestora. De asemenea, se ține seama de principiul unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în Consiliul de administrație.

(4)   Fără a aduce atingere dreptului statelor membre și al Comisiei de a înceta mandatul membrilor care îi reprezintă și al supleanților, mandatul de membru în Consiliul de administrație durează patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

Articolul 9

Funcțiile Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație:

(a)

adoptă în fiecare an, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi și în conformitate cu articolul 10, un document care conține programul multianual și programul anual de activitate pentru anul următor ale CEPOL;

(b)

adoptă, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi, bugetul anual al CEPOL și exercită alte funcții în privința bugetului CEPOL în conformitate cu capitolul IV;

(c)

adoptă un raport anual de activitate consolidat privind activitățile CEPOL și îl transmite, până la data de 1 iulie a anului următor, Parlamentului European, parlamentelor naționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi. Raportul anual de activitate consolidat este făcut public;

(d)

adoptă normele financiare aplicabile CEPOL în conformitate cu articolul 21;

(e)

adoptă o strategie internă antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(f)

adoptă norme interne pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe membrii comisiei de selecție, precum și pe membrii unui Comitet științific pentru formare;

(g)

adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și diseminare menționate la articolul 4, bazate pe o analiză a necesităților;

(h)

adoptă regulamentul său de procedură;

(i)

în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul CEPOL, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți („competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(j)

adoptă norme corespunzătoare de executare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu dispozițiile articolului 110 din Statutul funcționarilor;

(k)

instituie, după caz, o structură de audit intern;

(l)

adoptă norme interne privind procedura de selecție a directorului executiv, inclusiv norme privind componența comisiei de selecție, garantând independența și imparțialitatea acesteia;

(m)

numește directorul executiv și, dacă este cazul, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 23;

(n)

numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este independent din punct de vedere funcțional în îndeplinirea îndatoririlor sale;

(o)

dacă este cazul, și ținând cont de cerințele de activitate și resursele financiare, hotărăște cu privire la înființarea unui Comitet științific pentru formare, în conformitate cu articolul 15, și numește membrii acestuia în conformitate cu articolul 16 alineatul (2);

(p)

se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(q)

ia toate deciziile, luând în considerare atât cerințele de activitate, cât și cele financiare privind instituirea structurilor interne ale CEPOL și, dacă este necesar, privind modificarea acestora;

(r)

autorizează încheierea acordurilor de activitate în conformitate cu articolul 34;

(s)

adoptă programe comune, module de formare, metode de învățare și orice alte instrumente de învățare și predare;

(t)

adoptă, dacă este necesar, alte norme interne.

(2)   Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu dispozițiile articolului 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului executiv și prin care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

(3)   În cazul în care împrejurări excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și orice subdelegare a acestor competențe și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui membru al personalului, altul decât directorul executiv.

Articolul 10

Programul multianual și programul anual de activitate

(1)   Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă un document care conține programul multianual și programul anual de activitate ale CEPOL, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și, în ceea ce privește programul multianual, după consultarea Parlamentului European. Consiliul de administrație transmite documentul Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

Documentul prevăzut la primul paragraf devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general și, dacă este necesar, se ajustează în consecință.

(2)   Programul multianual stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță, precum și planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. Aceasta include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale.

Programul multianual se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de activitate și, după caz, se actualizează pe baza rezultatelor evaluărilor externe și interne prevăzute la articolul 32. Concluziile acestor evaluări se reflectă, dacă este cazul, și în programul anual de activitate pentru anul următor.

(3)   Programul anual de activitate include obiectivele detaliate, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care trebuie să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual. Acesta indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. Programul anual de activitate include strategia privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale menționată la articolul 3, precum și acțiunile în legătură cu strategia menționată.

(4)   Atunci când, după adoptarea unui program anual de activitate, o nouă atribuție revine CEPOL, Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate.

(5)   Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă prin aceeași procedură ca și cea aplicabilă pentru adoptarea programului anual de activitate inițial. Consiliul de administrație poate să delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Articolul 11

Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte din cadrul grupului de trei state membre care au pregătit în comun programul pe 18 luni al Consiliului. Aceștia rămân în funcție pentru perioada de 18 luni care corespunde respectivului program al Consiliului. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului președintelui sau a vicepreședintelui încetează calitatea acestora de membri ai Consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

(2)   Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație.

(3)   În cazul în care președintele nu își poate îndeplini îndatoririle, acesta este înlocuit în mod automat de către vicepreședinte.

Articolul 12

Reuniunile Consiliului de administrație

(1)   Președintele convoacă reuniunile Consiliului de administrație.

(2)   Directorul executiv al CEPOL participă la lucrările Consiliului de administrație.

(3)   Consiliul de administrație se reunește în două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.

(4)   Consiliul de administrație și directorul executiv pot invita orice persoană a cărei opinie poate fi relevantă pentru discuții să participe la reuniuni în calitate de observator fără drept de vot.

(5)   Membrii și membrii supleanți ai Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie însoțiți, la reuniuni, de consilieri sau de experți.

(6)   CEPOL asigură secretariatul Consiliului de administrație.

Articolul 13

Regulile de vot ale Consiliului de administrație

(1)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (b), articolului 11 alineatul (2), articolului 15, articolului 23 alineatul (6) și articolului 27 alineatul (2), Consiliul de administrație adoptă deciziile cu majoritatea membrilor săi.

(2)   Fiecare membru dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.

(3)   Directorul executiv nu participă la vot.

(4)   Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație stabilește detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un membru poate reprezenta un alt membru.

SECȚIUNEA 2

Directorul executiv

Articolul 14

Responsabilitățile directorului executiv

(1)   Directorul executiv gestionează CEPOL. Directorul executiv răspunde în fața Consiliului de administrație.

(2)   Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și ale Consiliului de administrație, directorul executiv își exercită atribuțiile în mod independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau orice alt organism.

(3)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul poate solicita directorului executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

(4)   Directorul executiv este reprezentantul legal al CEPOL.

(5)   Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor care revin CEPOL în temeiul prezentului regulament, în special:

(a)

administrarea curentă a CEPOL;

(b)

prezentarea de propuneri Consiliului de administrație în ceea ce privește înființarea structurilor interne ale CEPOL și, dacă este cazul, modificarea acestora;

(c)

punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;

(d)

elaborarea proiectelor de program multianual și de program anual de activitate și prezentarea acestora Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(e)

punerea în aplicare a programului multianual și a programului anual de activitate și prezentarea către Consiliul de administrație a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestora;

(f)

pregătirea de proiecte corespunzătoare de norme de aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(g)

redactarea proiectului de raport anual consolidat privind activitățile CEPOL și prezentarea acestuia, spre adoptare, Consiliului de administrație;

(h)

elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către Consiliul de administrație;

(i)

protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(j)

elaborarea unui proiect de strategie internă antifraudă a CEPOL și prezentarea acestuia, spre adoptare, Consiliului de administrație;

(k)

elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile CEPOL;

(l)

elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale CEPOL și execuția bugetului său;

(m)

sprijinirea președintelui Consiliului de administrație în pregătirea reuniunilor Consiliului de administrație;

(n)

executarea altor atribuții care îi revin în temeiul prezentului regulament.

SECȚIUNEA 3

Comitetul științific pentru formare

Articolul 15

Înființare

Dacă este cazul, și ținând seama de cerințele de activitate și de resursele financiare, Consiliul de administrație hotărăște, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi, înființarea unui Comitet științific pentru formare. Aceeași procedură se aplică deciziei pentru revocarea înființării comitetului.

Articolul 16

Dispoziții generale, obiective și sarcini

(1)   Atunci când este înființat de Consiliul de administrație, Comitetul științific pentru formare reprezintă un organism consultativ independent care garantează calitatea științifică a activității desfășurate de CEPOL în domeniul formării.

(2)   Comitetul științific pentru formare este format din persoane din mediul universitar și profesioniști din domeniul aplicării legii cu calificări de nivel înalt în domeniile care fac obiectul articolului 4 din prezentul regulament. Consiliul de administrație numește membrii Comitetului științific pentru formare în urma unei cereri de candidaturi și a unei proceduri de selecție transparente care urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Membrii Consiliului de administrație nu pot fi membri ai Comitetului științific pentru formare. Membrii Comitetului științific pentru formare sunt independenți și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a oricărui alt organism.

(3)   Consiliul de administrație încredințează Comitetului științific pentru formare, printre altele, următoarele sarcini:

(a)

consilierea directorului executiv în elaborarea programului multianual și a programului anual de activitate și a altor documente strategice, în scopul de a asigura calitatea științifică și coerența acestora cu politicile și prioritățile sectoriale relevante ale Uniunii;

(b)

emiterea de avize independente pentru Consiliul de administrație și consilierea membrilor acestuia cu privire la aspectele care se încadrează în domeniul său de competență;

(c)

emiterea de avize independente și consiliere cu privire la calitatea programelor, metodele de învățare aplicate, opțiunile de învățare și evoluțiile științifice;

(d)

îndeplinirea oricărei alte sarcini consultative care are legătură cu aspectele științifice ale activității CEPOL referitoare la formare care este solicitată de Consiliul de administrație sau de directorul executiv.

(4)   Atunci când înființează Comitetul științific pentru formare, Consiliul de administrație stabilește componența acestuia, mandatul membrilor săi, frecvența reuniunilor sale și regulamentul de procedură al acestuia, inclusiv regulile de vot.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 17

Buget

(1)   Se elaborează și se înscriu în bugetul CEPOL estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor CEPOL pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic.

(2)   Bugetul CEPOL trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.

(3)   Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile CEPOL cuprind o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii.

(4)   CEPOL poate beneficia de finanțare din partea Uniunii sub forma unor acorduri de delegare sau de granturi ad-hoc în conformitate cu normele financiare prevăzute la articolul 21 și cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politicile Uniunii. Fără a aduce atingere principiul interzicerii dublei finanțări stabilit în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), CEPOL poate gestiona fonduri dedicate ale Uniunii pentru a desfășura activități specifice care se circumscriu sferei obiectivelor și sarcinilor sale.

(5)   Cheltuielile CEPOL includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare.

(6)   Angajamentele bugetare pentru acțiunile desfășurate în cadrul unor proiecte la scară largă care se întind pe mai mult de un exercițiu financiar pot fi fracționate pe mai multe exerciții financiare în tranșe anuale.

Articolul 18

Întocmirea bugetului

(1)   În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de buget estimativ privind veniturile și cheltuielile CEPOL pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

(2)   Pe baza proiectului de buget estimativ, Consiliul de administrație adoptă un proiect provizoriu de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor CEPOL pentru următorul exercițiu financiar și, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, îl transmite Comisiei.

(3)   Consiliul de administrație transmite Comisiei proiectul final de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor CEPOL până la data de 31 martie a fiecărui an.

(4)   Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului bugetul estimativ, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

(5)   Pe baza bugetului estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și suma aferentă subvenției care urmează să fie suportată de la bugetul general, pe care le prezintă Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolele 313 și 314 din TFUE.

(6)   Parlamentul European și Consiliul autorizează alocările pentru contribuția acordată CEPOL de către Uniune.

(7)   Parlamentul European și Consiliul adoptă schema de personal a CEPOL.

(8)   Bugetul CEPOL este adoptat de Consiliul de administrație. Acesta devine buget definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii. Dacă este necesar, acesta se ajustează în consecință.

(9)   Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului CEPOL, se aplică dispozițiile Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (7).

Articolul 19

Execuția bugetului

(1)   Directorul executiv execută bugetul CEPOL.

(2)   În fiecare an, directorul executiv transmite Parlamentului European și Consiliului toate informațiile relevante pentru concluziile eventualelor proceduri de evaluare și informează, de asemenea, Curtea de Conturi cu privire la orice astfel de concluzii.

Articolul 20

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune

(1)   Contabilul CEPOL trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1).

(2)   CEPOL trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1.

(3)   Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale CEPOL pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la data de 31 martie a anului N + 1.

(4)   După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale CEPOL pentru anul N, în temeiul articolului 148 din Regulamentul financiar, contabilul CEPOL întocmește conturile finale ale CEPOL pentru anul respectiv. Directorul executiv le prezintă Consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale CEPOL pentru anul N.

(6)   Contabilul CEPOL transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile definitive, împreună cu avizul Consiliului de administrație menționat la alineatul (5), până la data de 1 iulie a anului N + 1.

(7)   Conturile definitive pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1.

(8)   Directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la data de 30 septembrie a anului N + 1. Directorul executiv trimite, de asemenea, acest răspuns Consiliului de administrație.

(9)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru o aplicare mai ușoară a procedurii de descărcare pentru anul N, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

(10)   La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

Articolul 21

Norme financiare

(1)   Normele financiare aplicabile CEPOL se adoptă de către Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod specific necesară pentru funcționarea CEPOL și cu acordul prealabil al Comisiei.

(2)   În cazuri temeinic justificate și cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație, CEPOL poate acorda granturi fără o cerere de propuneri pentru statele membre pentru a asigura formarea în ceea ce privește atribuțiile menționate la articolul 4 alineatele (2) și (4).

CAPITOLUL V

PERSONAL

Articolul 22

Dispoziții generale

Personalului CEPOL i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 23

Directorul executiv

(1)   Directorul executiv este angajat ca agent temporar al CEPOL în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, dintr-o listă scurtă cuprinzând cel puțin trei candidați propuși de o comisie de selecție înființată de Consiliul de administrație și formată din membrii desemnați de statele membre și Comisie.

Comisia de selecție își întocmește lista scurtă pe baza unei liste cuprinzând toți candidații, identificați în mod transparent de Comisie, al căror profil satisface cerințele stabilite pentru această funcție într-o anunț de post vacant publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia îi transmite comisiei de selecție o copie a tuturor cererilor primite pentru postul respectiv.

La încheierea contractului cu directorul executiv, CEPOL este reprezentat de președintele Consiliului de administrație.

(3)   Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia, în asociere cu Consiliul de administrație, realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și atribuțiile și provocările viitoare ale CEPOL.

(4)   Consiliul de administrație, luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult patru ani. Directorul executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate să participe la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

(5)   Directorul executiv poate fi demis din funcție printr-o decizie a Consiliului de administrație.

(6)   Consiliul de administrație adoptă deciziile privind desemnarea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu majoritatea de două treimi a membrilor săi.

Articolul 24

Experți naționali detașați

(1)   CEPOL poate face apel la experți naționali detașați.

(2)   Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la CEPOL.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 25

Statut juridic

(1)   CEPOL este o agenție a Uniunii. Acesta are personalitate juridică.

(2)   În fiecare stat membru, CEPOL beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Acesta poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță.

(3)   Sediul CEPOL se află la Budapesta, în Ungaria.

Articolul 26

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică CEPOL și personalului său.

Articolul 27

Regimul lingvistic

(1)   Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1 (8) se aplică CEPOL.

(2)   Consiliul de administrație hotărăște cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu privire la regimul lingvistic intern al CEPOL.

(3)   Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea CEPOL sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 28

Transparență

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de CEPOL.

(2)   În termen de șase luni de la prima sa reuniune, Consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)   Deciziile luate de către CEPOL în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri către Ombudsmanul European sau al unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolele 228 și 263 din TFUE.

(4)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către CEPOL este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Articolul 29

Combaterea fraudei

(1)   Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10), între 1 iulie 2016 și 31 decembrie 2016, CEPOL aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (11) și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților CEPOL, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

(2)   Curtea Europeană de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la CEPOL.

(3)   OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract acordat de CEPOL. Respectivele investigații se desfășoară în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (12).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de activitate cu organismele Uniunii, autoritățile și institutele de formare din țări terțe, organizații internaționale și persoane private, contractele, acordurile de grant și deciziile CEPOL privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi Europeană și OLAF să desfășoare auditurile și investigațiile menționate la alineatele (2) și (3), conform competențelor care le revin.

Articolul 30

Norme de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate

CEPOL aplică, mutatis mutandis, normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (EUCI) și a informațiilor neclasificate sensibile, printre altele normele pentru schimbul, prelucrarea și stocarea informațiilor respective prevăzute de Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (13) și (UE, Euratom) 2015/444 (14) ale Comisiei.

Articolul 31

Răspundere

(1)   Răspunderea contractuală a CEPOL este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză.

(2)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze de arbitraj cuprinse în contractele încheiate de către CEPOL.

(3)   În cazul răspunderii delictuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, CEPOL repară orice prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor lor.

(4)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă în litigiile privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile menționate la alineatul (3).

(5)   Răspunderea personală a angajaților CEPOL față de CEPOL este reglementată de dispozițiile aplicabile acestora prevăzute în Statutul funcționarilor sau în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 32

Evaluare și reexaminare

(1)   Până la 1 iulie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei evaluări pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența CEPOL și practicile de activitate ale acestuia.

(2)   Comisia prezintă raportul de evaluare Consiliului de administrație. Acesta își formulează observațiile cu privire la raportul de evaluare în termen de o lună de la primirea acestuia. Comisia prezintă apoi Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație raportul de evaluare definitiv, împreună cu concluziile sale și cu observațiile Consiliului de administrație, într-o anexă la raport. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.

Articolul 33

Investigațiile administrative

Activitățile CEPOL fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu dispozițiile articolului 228 din TFUE.

Articolul 34

Cooperarea cu organisme ale Uniunii, cu țări terțe și cu organizații internaționale

(1)   CEPOL este deschis participării autorităților și institutelor de formare din țări terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.

(2)   În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CEPOL poate stabili și întreține relații de cooperare cu organisme ale Uniunii în conformitate cu obiectivele acestora, cu autorități și institute de formare din țări terțe, cu organizații internaționale și persoane private.

(3)   În conformitate cu alineatele (1) și (2), se încheie acorduri de activitate care să detalieze, în special, caracterul, amploarea și modalitatea prin care autoritățile și institutele de formare ale țărilor terțe, organizațiile internaționale și persoanele private pot să participe la activitatea CEPOL, inclusiv dispoziții referitoare la participarea la inițiativele CEPOL, la contribuțiile financiare și de personal. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, modalitățile practice menționate respectă Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(4)   CEPOL colaborează cu organisme ale Uniunii competente în domeniile reglementate de prezentul regulament menționate la alineatul (2), în cadrul acordurilor de activitate încheiate cu respectivele organisme, în conformitate cu prezentul regulament sau cu dispozițiile relevante din Decizia 2005/681/JAI.

(5)   Acordurile de activitate menționate la alineatele (3) și (4) pot fi încheiate numai cu autorizarea Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu sunt obligatorii pentru Uniune sau pentru statele sale membre.

Articolul 35

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare

Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită CEPOL în Ungaria și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă cu privire la directorul executiv, membrii Consiliului de administrație, personalul CEPOL și membrii de familie ai acestora, sunt prevăzute într-un acord între CEPOL și Ungaria referitor la sediu, care se încheie după obținerea aprobării Consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 36

Succesiunea legală

(1)   CEPOL, astfel cum este instituită prin prezentul regulament, reprezintă succesorul juridic cu privire la toate contractele încheiate de CEPOL, la obligațiile care îi revin și la proprietățile dobândite de CEPOL, în conformitate cu Decizia 2005/681/JAI.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere forței juridice a acordurilor încheiate de CEPOL, instituit prin Decizia 2005/681/JAI, înainte de 24 decembrie 2015.

Articolul 37

Dispoziții tranzitorii privind Consiliul de administrație

(1)   Mandatul membrilor Consiliului de administrație al CEPOL, instituit în baza articolului 10 din Decizia 2005/681/JAI, încetează la 1 iulie 2016.

(2)   În perioada cuprinsă între 24 decembrie 2015 și 1 iulie 2016, Consiliul de administrație instituit în baza articolului 10 din Decizia 2005/681/JAI:

(a)

exercită funcțiile Consiliului de administrație, în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament;

(b)

pregătește adoptarea normelor privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în ceea ce privește documentele CEPOL menționate la articolul 28 din prezentul regulament, precum și obligațiile de confidențialitate și discreție;

(c)

elaborează orice instrument necesar pentru aplicarea prezentului regulament; și

(d)

revizuiește normele și măsurile interne adoptate de Consiliul de administrație pe baza Deciziei 2005/681/JAI, astfel încât Consiliul de administrație instituit în temeiul articolului 8 din prezentul regulament să adopte o decizie în temeiul articolului 41.

Articolul 38

Dispoziții tranzitorii privind directorul executiv și personalul

(1)   Directorul CEPOL numit în baza articolului 11 alineatul (1) din Decizia 2005/681/JAI îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv prevăzute la articolul 14 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. Dacă mandatul său se încheie între 24 decembrie 2015 și 1 iulie 2016, acesta se prelungește automat până la 1 iulie 2017.

(2)   În cazul în care directorul CEPOL numit pe baza articolului 11 alineatul (1) din Decizia 2005/681/JAI refuză sau nu poate să acționeze în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, Consiliul de administrație desemnează un director executiv interimar care să exercite atribuțiile directorului executiv pentru o perioadă de maximum 18 luni, până la efectuarea numirii prevăzute la articolul 23 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Deciziei 2005/681/JAI. Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 39

Dispoziții bugetare tranzitorii

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în baza articolului 25 din Decizia 2005/681/JAI se desfășoară în conformitate cu normele stabilite în decizia respectivă.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 40

Înlocuire și abrogare

(1)   Decizia 2005/681/JAI, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 543/2014, se înlocuiește, în ceea ce privește statele membre cărora le revin obligații în temeiul prezentului regulament, de la 1 iulie 2016.

În consecință, Decizia 2005/681/JAI se abrogă.

(2)   În ceea ce privește statele membre cărora le revin obligații în temeiul prezentului regulament, trimiterile la actele menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 41

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de Consiliul de administrație

Regulamentul și măsurile interne adoptate de Consiliul de administrație în temeiul Deciziei 2005/681/JAI rămân în vigoare după 1 iulie 2016, cu excepția cazului în care se decide altfel de către Consiliul de administrație în privința aplicării prezentului regulament.

Articolul 42

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Regulamentul se aplică de la 1 iulie 2016.

Cu toate acestea, articolele 37, 38 și 39 se aplică de la 24 decembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Poziția Parlamentului European din 29 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 noiembrie 2015.

(2)  Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI (JO L 256, 1.10.2005, p. 63).

(3)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 543/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) (JO L 163, 29.5.2014, p. 5).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(8)  Regulamentul nr. 1din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(11)  Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 15).

(12)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(13)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în Comisie (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(14)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).


Top