EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2219,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) perustettiin neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS (2) unionin elimeksi, jonka tarkoituksena on kouluttaa jäsenvaltioiden ylempiä poliisiviranomaisia ja helpottaa kansallisten poliisivoimien välistä yhteistyötä järjestämällä ja koordinoimalla eurooppalaiseen poliisitoimintaan liittyvää koulutustoimintaa.

(2)

Asiakirjassa ”Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten” pyritään todellisen eurooppalaisen lainvalvontakulttuurin luomiseen perustamalla sekä kansallisella että unionin tasolla lainvalvonta-alan ammattilaisille tarkoitettuja eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelmia.

(3)

Vastauksena Eurooppa-neuvoston Tukholman ohjelmassa esittämään pyyntöön kehittää koulutusta unioniin liittyvissä kysymyksissä ja asettaa tällainen koulutus järjestelmällisesti kaikkien tasojen lainvalvontaviranomaisten saataville sekä Euroopan parlamentin kehotukseen luoda oikeus- ja poliisiviranomaisten koulutukselle vankemmat unionin puitteet, CEPOLin tavoitteet olisi määritettävä seuraavien yleisperiaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojeluun lainvalvonnassa: ensinnäkin jäsenvaltioiden tukeminen koulutuksen järjestämisessä, jotta parannetaan perustietämystä unionin lainvalvonnan ulottuvuudesta; toiseksi jäsenvaltioiden tukeminen näiden pyynnöstä kahdenvälisen ja alueellisen yhteistyön kehittämisessä lainvalvontakoulutuksella; kolmanneksi se, että kehitetään, toteutetaan ja koordinoidaan koulutusta erityisillä aihealueilla; ja neljänneksi se, että kehitetään, toteutetaan ja koordinoidaan koulutusta, joka liittyy unionin operaatioihin ja lainvalvonnan valmiuksien kehittämiseen kolmansissa maissa. Näiden yleisperiaatteiden olisi edustettava lainvalvontaviranomaisten eurooppalaista koulutuskehystä (European Law Enforcement Training Scheme, LETS), jolla pyritään varmistamaan, että lainvalvontaviranomaisille tarkoitettu unionin tason koulutus on laadukasta, yhtenäistä ja yhdenmukaista. Nämä yleisperiaatteet vastaavat niitä neljää osa-aluetta, jotka komissio on määrittänyt CEPOLin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteuttaman koulutustarpeiden ja -menetelmien kartoituksen pohjalta.

(4)

CEPOLin olisi koulutustoiminnassaan edistettävä perusoikeuksien, kuten yksityisyyden, tietosuojan sekä rikoksen uhrien ja todistajien ja rikoksesta epäiltyjen henkilöiden oikeuksien, tuen ja suojelun, mukaan lukien sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien oikeuksien turvaaminen, yleistä kunnioittamista ja ymmärtämistä lainvalvonnassa.

(5)

CEPOLin toiminnan yksinkertaistaminen ja kehittäminen lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen myötä parantaa CEPOLin mahdollisuuksia tukea, kehittää, toteuttaa ja koordinoida jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua koulutustoimintaa silloin, kun tällaisella koulutustoiminnalla voidaan tuottaa lisäarvoa jäsenvaltioille ja unionille, tämän kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten koulutuksen alalla toteuttamiin kansallisiin aloitteisiin.

(6)

Jotta CEPOL voi hyödyntää voimavaransa mahdollisimman tehokkaasti, sen olisi keskityttävä painopistealueisiin ja aloille, joilla koulutus voi tuottaa lisäarvoa jäsenvaltioille ja unionille nykyisten ja tulevien tarpeiden ja liiketoiminnallisten vaatimusten mukaisesti.

(7)

CEPOLin olisi varmistettava, että koulutusta arvioidaan ja että koulutustarpeiden arviointia koskevat päätelmät otetaan huomioon suunnittelussa, jotta voidaan parantaa tulevien toimien tehokkuutta. CEPOLin olisi voitava edistää jäsenvaltioissa annetun lainvalvontakoulutuksen keskinäistä tunnustamista sekä unionin tasolla annettavan koulutuksen tunnustamista jäsenvaltioissa.

(8)

Jotta voitaisiin välttää toisto tai päällekkäisyydet unionin virastojen ja muiden elinten toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille tarjoaman koulutustoiminnan kanssa ja varmistaa, että koulutustoimintaa koordinoidaan paremmin, CEPOLin olisi laadittava strategisten koulutustarpeiden arviointi ja keskityttävä unionin painopistealoihin sisäisen turvallisuuden ja siihen liittyvien ulkoisten näkökohtien alalla asiaa koskevien toimintapoliittisten syklien mukaisesti.

(9)

CEPOLin olisi koottava jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitokset verkostoksi ja tehtävä yhteistyötä yhden verkostoon kuuluvan kansallisen yksikön kanssa kussakin jäsenvaltiossa.

(10)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina CEPOLin hallintoneuvostossa, jäljempänä ’hallintoneuvosto’, jotta ne voivat tehokkaasti valvoa CEPOLin toimintaa. Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet olisi nimitettävä heidän lainvalvontaviranomaisten koulutusta koskevan kansallisen toiminnan tuntemuksensa sekä asiaankuuluvien johtamiseen, hallintoon ja talousarvion toteuttamiseen liittyvien taitojensa perusteella.

(11)

Jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus, kaikkien siinä edustettuina olevien osapuolten olisi pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta. Kaikkien osapuolten olisi pyrittävä sukupuolten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

(12)

Hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, etenkin valtuudet laatia talousarvio ja valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varainhoitosäännöt sekä CEPOLin monivuotinen ohjelmasuunnittelu ja vuotuiset työohjelmat, vahvistaa CEPOLin päätöksentekoa varten avoimet työmenetelmät, nimittää pääjohtaja, vahvistaa suoritusindikaattorit ja käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (3) säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, jäljempänä ’muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot’.

(13)

Jotta voidaan varmistaa CEPOLin tehokas päivittäinen toiminta, pääjohtajan olisi toimittava viraston oikeudellisena edustajana ja johdettava sitä hoitaen tehtäviään riippumattomasti sen varmistamiseksi, että CEPOL suorittaa tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. Pääjohtajan olisi erityisesti vastattava talousarvio- ja suunnitteluasiakirjojen valmistelusta hallintoneuvoston päätöksentekoa varten ja CEPOLin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisten työohjelmien täytäntöönpanosta.

(14)

Hallintoneuvoston olisi tarvittaessa ja liiketoiminnalliset vaatimukset ja taloudelliset resurssit huomioon ottaen päätettävä riippumattomana neuvoa-antavana elimenä toimivan koulutusta käsittelevän tiedekomitean perustamisesta CEPOLin toiminnan tieteellisen laadun varmistamiseksi. Mainitun komitean olisi koostuttava riippumattomista korkean tason tutkijoista ja lainvalvonta-alan toimijoista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Hallintoneuvoston olisi nimitettävä tiedekomitean jäsenet Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan avoimen hakuilmoituksen ja valintamenettelyn perusteella.

(15)

CEPOLin olisi varmistettava, että sen koulutustoiminnassa otetaan huomioon tutkimuksen alalla tapahtuva kehitys. Sen olisi edistettävä ja luotava kumppanuuksia niiden unionin elinten, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, sekä julkisten ja yksityisten akateemisten laitosten kanssa ja sen olisi voitava kannustaa lujempien kumppanuussuhteiden muodostumista jäsenvaltioiden yliopistojen ja lainvalvonta-alan koulutuslaitosten välillä, jotta niiden välillä saadaan aikaan tehostettuun yhteistyöhön perustuvia synergiaetuja.

(16)

Jotta taataan CEPOLin täysi itsenäisyys ja riippumattomuus ja mahdollistetaan se, että CEPOL voi asianmukaisesti toteuttaa sille tässä asetuksessa asetetut tavoitteet ja annetut tehtävät, sillä olisi oltava riittävä oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin yleisestä talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava, siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava viraston tilit.

(17)

Tehtäviensä suorittamista varten CEPOLin olisi myös voitava myöntää jäsenvaltioiden koulutus- ja tutkimuslaitoksille avustuksia CEPOLin kurssien, seminaarien ja konferenssien toteuttamista varten. Tällaisten avustusten olisi osaltaan tuettava jäsenvaltioiden koulutuslaitosten välistä yhteistyötä verkoston puitteissa ja edistettävä lainvalvontatoiminnan keskinäistä tunnustamista.

(18)

CEPOLin tavoitteen toteuttamiseksi ja siltä osin kuin sen tehtävien suorittaminen sitä edellyttää, CEPOLin olisi voitava tehdä yhteistyötä unionin elinten, kolmansien maiden viranomaisten ja koulutuslaitosten sekä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa joko tämän asetuksen mukaisesti sovittujen työjärjestelyjen mukaisesti tai kolmansien maiden kansallisten koulutuslaitosten kanssa päätöksen 2005/681/YOS 8 artiklan nojalla sovittujen työjärjestelyjen mukaisesti sekä yksityisten osapuolten kanssa.

(19)

Päätöksessä 2005/681/YOS säädettiin, että CEPOLin kotipaikka on Bramshill Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 543/2014 (4) mukaisesti CEPOLin kotipaikka siirrettiin Budapestiin Unkariin ja komissiota kehotettiin antamaan kertomus päätöksen 2005/681/YOS tehokkuudesta perusteellisen kustannus-hyötyanalyysin ja vaikutustenarvioinnin perusteella.

(20)

Isäntäjäsenvaltion olisi varmistettava tarvittavat edellytykset CEPOLin sujuvalle toiminnalle, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet, jotta voidaan houkutella päteviä työntekijöitä mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta.

(21)

Tämän asetuksen tarkoituksena on muuttaa ja laajentaa päätöksen 2005/681/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 543/2014, säännöksiä. Koska tällä asetuksella tehtävät muutokset ovat merkittäviä sekä lukumääränsä että luonteensa osalta, päätös 2005/681/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 543/2014, olisi selvyyden vuoksi korvattava kokonaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo. Tällä asetuksella perustettavan CEPOLin olisi korvattava päätöksellä 2005/681/YOS perustettu CEPOL ja otettava hoitaakseen sen tehtävät, ja päätös 2005/681/YOS olisi siksi kumottava.

(22)

CEPOLiin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (5).

(23)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on lainvalvontakoulutuksesta unionin tasolla vastaavan viraston perustaminen, vaan se voidaan sen vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, etenkin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja yksityisyydensuojaan.

(25)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä jäsenvaltiot eivät osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta näihin jäsenvaltioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(26)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA VIRASTON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1 artikla

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston perustaminen

1.   Perustetaan Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto, jäljempänä ’CEPOL’.

2.   Tällä asetuksella perustettava CEPOL korvaa päätöksellä 2005/681/YOS perustetun CEPOLin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’lainvalvontaviranomaisilla’ poliisin, tullin ja yksittäisten jäsenvaltioiden määrittämien muiden alan yksiköiden henkilöstöä, joka vastaa seuraavasta toiminnasta, ja unionin elinten henkilöstöä, jolla on seuraavaan toimintaan liittyviä tehtäviä:

a)

vähintään kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden, terrorismin ja unionin politiikkaan liittyvään yhteiseen etuun kohdistuvien rikollisuuden muotojen ehkäiseminen ja torjunta; tai

b)

kriisinhallinta ja yleinen järjestys, erityisesti merkittäviin tapahtumiin liittyvä kansainvälinen poliisitoiminta;

2)

’unionin elimillä’ toimielimiä, elimiä, operaatioita ja virastoja, jotka on perustettu Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella tai niiden perusteella;

3)

’kansainvälisillä järjestöillä’ kansainvälisiä järjestöjä ja niiden alaisia julkisoikeudellisia elimiä tai muita elimiä, jotka on perustettu kahden tai useamman valtion välisellä sopimuksella tai tällaisen sopimuksen perusteella, sekä Interpolia.

3 artikla

CEPOLin tavoitteet

1.   CEPOL tukee, kehittää, panee täytäntöön ja koordinoi lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua koulutusta kiinnittäen erityistä huomiota ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojeluun lainvalvonnassa, erityisesti seuraavilla aloilla: vähintään kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisy ja torjunta, yleisen järjestyksen ylläpitäminen, erityisesti merkittäviin tapahtumiin liittyvä kansainvälinen poliisitoiminta, sekä unionin operaatioiden suunnittelu ja johtaminen, johon voi sisältyä myös lainvalvonta-alan johtamista koskevaa koulutusta ja kielikoulutusta. Erityisesti CEPOL

a)

tukee jäsenvaltioita koulutuksen järjestämisessä tietojen ja tietoisuuden lisäämiseksi

i)

lainvalvontayhteistyötä koskevien kansainvälisten ja unionin välineiden täytäntöönpanosta ja käytöstä;

ii)

unionin elimistä, erityisesti Europolista, Eurojustista ja Frontexista, niiden toiminnasta ja tehtävistä;

iii)

lainvalvontayhteistyön poliisitoimintaa koskevista ja oikeudellisista näkökohdista sekä käytettävissä olevista tiedonvaihtokanavista;

b)

tukee jäsenvaltioita niiden pyynnöstä alueellisen ja kahdenvälisen yhteistyön kehittämisessä jäsenvaltioiden, unionin elinten ja kolmansien maiden välillä lainvalvontakoulutuksen avulla;

c)

kehittää, toteuttaa ja koordinoi koulutusta, jossa käsitellään erityisiä rikollisuuden tai poliisitoiminnan osa-alueita;

d)

kehittää, toteuttaa ja koordinoi koulutusta, jolla pyritään tukemaan jäsenvaltioita ja unionin elimiä lainvalvontaviranomaisten kouluttamisessa unionin operaatioihin osallistumista varten ja lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä kolmansissa maissa;

e)

kouluttaa kouluttajia ja avustaa parhaiden oppimiskäytäntöjen vaihdossa.

2.   CEPOL kehittää ja parantaa oppimisvälineitä ja menetelmiä ja soveltaa niitä elinikäisen oppimisen periaatetta noudattaen lainvalvontaviranomaisten taitojen kehittämiseksi. Se arvioi tällaisten toimien tuloksia voidakseen parantaa tulevien toimien laatua, yhtenäisyyttä ja vaikuttavuutta unionin tasolla.

3.   CEPOL kokoaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitokset verkostoksi ja tekee yhteistyötä yhden verkostoon kuuluvan kansallisen yksikön kanssa kussakin jäsenvaltiossa.

4.   CEPOL toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettua koulutustoimintaa yhteistyössä jäsenvaltioiden koulutuslaitosten verkoston kanssa CEPOLiin sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tehtävät

1.   CEPOL laatii monivuotisia strategisten koulutustarpeiden analyyseja ja monivuotisia koulutusohjelmia.

2.   CEPOL tukee, laatii, toteuttaa ja koordinoi koulutustoimia ja opetustuotteita, esimerkiksi

a)

kursseja, seminaareja, konferensseja sekä verkko-opiskeluvälineitä ja muita innovatiivisia ja kehittyneitä koulutustoimia;

b)

unionin ulottuvuuden sisältäviä erityisiä aiheita koskevan lainvalvontakoulutuksen yhteisiä opetussuunnitelmia;

c)

koulutusmoduuleja, jotka on porrastettu asteittain tai tasoittain asianomaisen kohderyhmän tarvitsemien taitojen vaativuuden perusteella ja joissa keskitytään tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, tiettyyn rikollisen toiminnan alaan tai tiettyihin ammatillisiin taitoihin;

d)

vaihto-ohjelmia ja tilapäistä siirtämistä koskevia ohjelmia sekä opintokäyntejä lainvalvontakoulutuksen puitteissa.

3.   CEPOLin koulutustoimia ja opetustuotteita voidaan tukea, tehostaa ja täydentää ylläpitämällä sähköistä verkostoa.

4.   CEPOL tukee unionin operaatioita ja valmiuksien kehittämistä kolmansissa maissa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

a)

arvioimalla yhdessä muiden asiaankuuluvien unionin elinten kanssa nykyisten unioniin liittyvien lainvalvonta-alan koulutuspolitiikkojen ja aloitteiden vaikutuksia;

b)

laatimalla ja tarjoamalla koulutusta, jonka avulla lainvalvontaviranomaiset voivat valmistautua osallistumaan unionin operaatioihin muun muassa hankkimalla tarvittavan kielitaidon, koordinoidusti Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian sekä jäsenvaltioiden nykyisten aloitteiden kanssa;

c)

laatimalla ja tarjoamalla koulutusta kolmansien maiden ja erityisesti unionin jäsenehdokasmaiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden lainvalvontaviranomaisille;

d)

hallinnoimalla erityisiä unionin ulkoisen avun varoja, joilla tuetaan kolmansien maiden valmiuksien kehittämistä asianomaisilla lainvalvontakoulutusta koskevilla toiminta-aloilla unionin vahvistamien painopisteiden mukaisesti.

5.   CEPOL edistää jäsenvaltioiden lainvalvonta-alan koulutuksen keskinäistä tunnustamista sekä unionin tasolla annettavan koulutuksen tunnustamista jäsenvaltioissa ottaen toissijaisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon.

6.   CEPOL voi toteuttaa omasta aloitteestaan tiedotustoimia toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. Tällaiset tiedotustoimet eivät saa häiritä 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista, ja ne on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

5 artikla

Koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta

1.   CEPOL auttaa ja kannustaa kehittämään 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen CEPOLin tavoitteiden mukaisten koulutustoimien kannalta merkityksellistä tutkimustoimintaa ja levittää tutkimustuloksia. CEPOL voi tätä varten tehdä asiaan liittyviä selvityksiä ja kehittää tietorekistereitä, joihin kootaan saatavilla olevat tutkimukset sekä lainvalvontakoulutustarpeet.

2.   CEPOL edistää ja luo kumppanuuksia unionin elinten sekä julkisten ja yksityisten akateemisten laitosten kanssa ja voi kannustaa lujempien kumppanuussuhteiden muodostamista yliopistojen ja lainvalvonta-alan koulutuslaitosten välillä jäsenvaltioissa.

II LUKU

YHTEISTYÖ JÄSENVALTIOIDEN JA CEPOLIN VÄLILLÄ

6 artikla

CEPOLin kansalliset yksiköt

1.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä kansallinen yksikkö, joka toimii CEPOLin yhteyselimenä CEPOLin kokoamassa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitosten verkostossa.

2.   Kansalliset yksiköt vastaavat tässä artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamisesta. Niiden tehtävänä on erityisesti

a)

toimittaa CEPOLille sen tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot;

b)

edistää CEPOLin tehokasta yhteydenpitoa ja yhteistyötä kaikkien alalla toimivien koulutuslaitosten kanssa, mukaan lukien alan tutkimuslaitokset jäsenvaltioissa;

c)

edistää CEPOLin työohjelmien, vuotuisten aikataulujen ja verkkosivuston laatimista ja osallistua tähän työhön;

d)

vastata CEPOLin pyyntöihin saada tietoja ja neuvoja;

e)

järjestää ja koordinoida oikea-aikaisesti ja avoimesti osanottajien ja asiantuntijoiden asianmukaiset nimitykset kansallisen tason toimiin;

f)

koordinoida toimien toteuttamista ja kokousten järjestämistä omassa jäsenvaltiossaan;

g)

antaa tukea lainvalvontaviranomaisten vaihto-ohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa;

h)

edistää lainvalvontaviranomaisten koulutusta koskevan CEPOLin sähköisen verkoston käyttöä.

3.   Kansallisten yksiköiden edustajat kokoontuvat säännöllisesti hallintoneuvoston tai pääjohtajan kutsusta tai omasta aloitteestaan käsittelemään CEPOLin operatiivisia ja koulutuksellisia kysymyksiä. He tarkastelevat ja kehittävät erityisesti ehdotuksia, jotka parantavat CEPOLin operatiivista tuloksellisuutta ja rohkaisevat jäsenvaltioita sitoutumaan siihen.

4.   Kunkin jäsenvaltion on määritettävä kansallisen yksikkönsä organisaatio ja henkilöstö oman kansallisen lainsäädäntönsä ja omien resurssiensa mukaisesti.

III LUKU

CEPOLIN ORGANISAATIO

7 artikla

CEPOLin hallinto- ja johtamisrakenne

CEPOLin hallinto- ja johtamisrakenne muodostuu seuraavista:

a)

hallintoneuvosto;

b)

pääjohtaja;

c)

tarvittaessa koulutusta käsittelevä tiedekomitea, jonka hallintoneuvosto perustaa 15 artiklan mukaisesti;

d)

tarvittaessa muut neuvoa-antavat elimet, jotka hallintoneuvosto perustaa 9 artiklan 1 kohdan q alakohdan mukaisesti.

1 JAKSO

Hallintoneuvosto

8 artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1.   Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja komission edustajasta. Kullakin edustajalla on äänioikeus.

2.   Kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen, joka edustaa varsinaista jäsentä tämän poissa ollessa.

3.   Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään ottaen huomioon heidän asiantuntemuksensa lainvalvontaviranomaisten koulutuksen alalla sekä heidän asiaankuuluvat johtamiseen, hallintoon ja talousarvion toteuttamiseen liittyvät taitonsa. Sukupuolten tasapuolista edustusta hallintoneuvostossa koskeva periaate on myös otettava huomioon.

4.   Hallintoneuvoston jäsenyys kestää neljä vuotta, mikä ei vaikuta jäsenvaltioiden ja komission oikeuteen lopettaa edustajiensa ja näiden varajäsenten toimeksianto. Toimikautta voidaan jatkaa.

9 artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.   Hallintoneuvosto

a)

hyväksyy vuosittain jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja 10 artiklan mukaisesti asiakirjan, joka sisältää CEPOLin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle;

b)

hyväksyy jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä CEPOLin vuotuisen talousarvion ja suorittaa muut CEPOLin talousarvioon liittyvät tehtävät IV luvun mukaisesti;

c)

hyväksyy CEPOLin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja lähettää sen viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, kansallisille parlamenteille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan;

d)

hyväksyy CEPOLiin sovellettavat varainhoitosäännöt 21 artiklan mukaisesti;

e)

hyväksyy sisäisen petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

f)

hyväksyy sisäiset säännöt jäseniinsä, valintalautakunnan jäseniin sekä koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäseniin liittyvien eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallinnointia varten;

g)

hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 4 artiklassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

h)

hyväksyy työjärjestyksensä;

i)

käyttää 2 kohdan mukaisesti CEPOLin henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

j)

vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

k)

perustaa tarvittaessa sisäisen tarkastustoiminnon;

l)

hyväksyy pääjohtajan valintamenettelyä koskevat sisäiset säännöt, mukaan lukien valintalautakunnan kokoonpanoa koskevat säännöt, joilla varmistetaan lautakunnan riippumattomuus ja puolueettomuus;

m)

nimittää pääjohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 23 artiklan mukaisesti;

n)

jollei henkilöstösäännöistä ja muuhun henkilöstöön sovellettavista palvelussuhteen ehdoista muuta johdu, nimittää tilinpitäjän, joka hoitaa tehtäviään toiminnallisesti riippumattomasti;

o)

päättää tarvittaessa ja liiketoiminnalliset vaatimukset ja taloudelliset resurssit huomioon ottaen koulutusta käsittelevän tiedekomitean perustamisesta 15 artiklan mukaisesti ja nimittää sen jäsenet 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

p)

huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

q)

tekee päätökset CEPOLin sisäisten rakenteiden luomisesta ja tarvittaessa niiden muuttamisesta, ottaen huomioon sekä liiketoiminnalliset että taloudelliset vaatimukset;

r)

hyväksyy työjärjestelyistä sopimisen 34 artiklan mukaisesti;

s)

hyväksyy yhteiset opetussuunnitelmat, koulutusmoduulit, opiskelumenetelmät ja muut oppimis- ja opetusvälineet;

t)

vahvistaa tarvittaessa muita sisäisiä sääntöjä.

2.   Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään asiaankuuluva nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritetään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

3.   Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi päättää keskeyttää tilapäisesti pääjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja mahdollisen edelleen siirretyn toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

10 artikla

Monivuotinen ohjelmasuunnittelu ja vuotuinen työohjelma

1.   Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta asiakirjan, joka sisältää CEPOLin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman, pääjohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta kuultuaan Euroopan parlamenttia. Hallintoneuvosto toimittaa asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu, ja sitä on tarvittaessa mukautettava vastaavasti.

2.   Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit, sekä resurssisuunnittelu, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Siihen on sisällytettävä strategia suhteista kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Monivuotinen ohjelmasuunnittelu on pantava täytäntöön vuotuisten työohjelmien avulla ja se on tarvittaessa saatettava ajan tasalle 32 artiklassa tarkoitettujen ulkoisten ja sisäisten arviointien tulosten perusteella. Näiden arviointien päätelmät on tarvittaessa otettava huomioon myös seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa.

3.   Vuotuiseen työohjelmaan on sisällytettävä yksityiskohtaiset tavoitteet, odotettavissa olevat tulokset ja tulosindikaattorit. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen monivuotisen ohjelmasuunnittelun kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitkä toiminnot on lisätty tai poistettu tai mitä toimia on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuiseen työohjelmaan on sisällytettävä strategia suhteista 3 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

4.   Hallintoneuvosto muuttaa vuotuista työohjelmaa, jos CEPOLille annetaan uusi tehtävä vuotuisen työohjelman hyväksymisen jälkeen.

5.   Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen, jota sovelletaan hyväksyttäessä alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

11 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

1.   Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niiden kolmen jäsenvaltion ryhmän jäsenten keskuudesta, jotka ovat yhdessä laatineet neuvoston 18 kuukauden ohjelman. He toimivat tehtävässään neuvoston ohjelmaa vastaavan 18 kuukauden ajan. Jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäsenyys hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä ilman eri toimenpiteitä.

2.   Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

3.   Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

12 artikla

Hallintoneuvoston kokoukset

1.   Hallintoneuvoston kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

2.   Pääjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin.

3.   Hallintoneuvosto pitää kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

4.   Hallintoneuvosto ja pääjohtaja voivat kutsua kenet tahansa henkilön, jonka näkemyksellä voi olla merkitystä keskustelussa, osallistumaan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta.

5.   Hallintoneuvoston jäsenillä ja varajäsenillä voi olla avustajinaan neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei työjärjestyksestä muuta johdu.

6.   CEPOL vastaa hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä.

13 artikla

Hallintoneuvoston äänestyssäännöt

1.   Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan, 23 artiklan 6 kohdan ja 27 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää kyseisen jäsenen äänioikeutta.

3.   Pääjohtaja ei osallistu äänestyksiin.

4.   Hallintoneuvoston työjärjestyksessä määritellään yksityiskohtaiset äänestystä koskevat järjestelyt, erityisesti olosuhteet, joissa jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta.

2 JAKSO

Pääjohtaja

14 artikla

Pääjohtajan tehtävät

1.   Pääjohtaja vastaa CEPOLin hallinnosta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

2.   Pääjohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

3.   Pääjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

4.   Pääjohtaja on CEPOLin laillinen edustaja.

5.   Pääjohtaja vastaa CEPOLille tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta ja erityisesti

a)

CEPOLin päivittäisestä hallinnoinnista;

b)

CEPOLin sisäisiä rakenteita ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevien ehdotusten laatimisesta hallintoneuvostolle;

c)

hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpanosta;

d)

monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisten työohjelmien luonnosten valmistelusta ja niiden toimittamisesta hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

e)

monivuotisen ohjelma suunnittelun ja vuotuisten työohjelmien täytäntöönpanosta ja niiden täytäntöönpanosta raportoimisesta hallintoneuvostolle;

f)

henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen valmistelusta henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

g)

CEPOLin toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatimisesta ja sen esittämisestä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

h)

toimintasuunnitelman laatimisesta sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportoimisesta edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

i)

unionin taloudellisten etujen suojaamisesta soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

j)

CEPOLin sisäisen petostentorjuntastrategian luonnoksen valmistelusta ja sen esittämisestä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

k)

CEPOLiin sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelusta;

l)

CEPOLin tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatimisesta ja viraston talousarvion toteuttamisesta;

m)

hallintoneuvoston puheenjohtajan tukemisesta hallintoneuvoston kokousten valmistelussa;

n)

muiden tehtävien suorittamisesta tämän asetuksen nojalla.

3 JAKSO

Koulutusta käsittelevä tiedekomitea

15 artikla

Perustaminen

Hallintoneuvosto päättää tarvittaessa ja liiketoiminnalliset vaatimukset ja taloudelliset resurssit huomioon ottaen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä koulutusta käsittelevän tiedekomitean perustamisesta. Samaa menettelyä noudatetaan päätökseen, jolla kyseinen komitea lakkautetaan.

16 artikla

Yleiset säännökset, tavoite ja tehtävät

1.   Hallintoneuvoston perustama koulutusta käsittelevä tiedekomitea on riippumaton neuvoa-antava elin, joka varmistaa CEPOLin koulutusta koskevan työn tieteellisen laadun.

2.   Koulutusta käsittelevä tiedekomitea koostuu henkilöistä, jotka ovat korkean tason tutkijoita ja lainvalvonta-alan toimijoita 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Hallintoneuvosto nimittää koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäsenet Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan avoimen hakuilmoituksen ja valintamenettelyn perusteella. Hallintoneuvoston jäsenet eivät saa olla koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäseniä. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäsenten on oltava riippumattomia, eivätkä he saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai miltään muulta elimeltä.

3.   Hallintoneuvosto antaa koulutusta käsittelevän tiedekomitean vastuulle muun muassa seuraavat tehtävät:

a)

neuvoa pääjohtajaa monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisten työohjelmien ja muiden strategisten asiakirjojen laatimisessa, jotta voidaan varmistaa niiden tieteellinen laatu ja yhtenäisyys asiaankuuluvien alakohtaisten unionin politiikkojen ja painopisteiden kanssa;

b)

antaa riippumattomia lausuntoja ja neuvoja hallintoneuvostolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

c)

antaa riippumattomia lausuntoja ja neuvoja opetussuunnitelmien laadusta, sovellettavista opiskelumenetelmistä, opiskeluvaihtoehdoista ja tieteellisestä kehityksestä;

d)

suorittaa muita neuvoa-antavia tehtäviä, jotka liittyvät koulutusta koskevan CEPOLin toiminnan tieteellisiin näkökohtiin, hallintoneuvoston tai pääjohtajan pyynnöstä.

4.   Hallintoneuvosto päättää koulutusta käsittelevän tiedekomitean perustamisen yhteydessä tiedekomitean kokoonpanosta, sen jäsenten toimikauden pituudesta, siitä, kuinka usein se kokoontuu, sekä sen työjärjestyksestä, äänestyssäännöt mukaan lukien.

IV LUKU

VARAINHOITOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Talousarvio

1.   CEPOLin kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan CEPOLin talousarvioon.

2.   CEPOLin talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.   CEPOLin tulot muodostuvat unionin yleiseen talousarvioon otettavasta unionin rahoitusosuudesta, muita resursseja kuitenkaan rajoittamatta.

4.   CEPOL voi saada unionin rahoitusta valtuutussopimusten sekä kertaluonteisten avustusten muodossa 21 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien säännösten ja unionin politiikkoja tukevien asianomaisten välineiden mukaisesti. CEPOL voi tavoitteidensa ja tehtäviensä mukaisten erityisten toimien toteuttamiseksi hallinnoida erityisiä unionin varoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, vahvistetun, kaksinkertaisen rahoituksen kieltävän periaatteen soveltamista.

5.   CEPOLin menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

6.   Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia laajamittaisia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa useisiin vuosieriin.

18 artikla

Talousarvion laatiminen

1.   Pääjohtaja laatii ja toimittaa hallintoneuvostolle joka vuosi ehdotuksen ennakkoarvioksi CEPOLin seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista, mihin sisältyy henkilöstötaulukko.

2.   Hallintoneuvosto laatii tähän ennakkoarvioehdotukseen perustuvan väliaikaisen ennakkoarvion CEPOLin tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten, ja toimittaa sen komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

3.   Hallintoneuvoston on toimitettava lopullinen ennakkoarvio CEPOLin tuloista ja menoista komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

4.   Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan esityksen kanssa.

5.   Tämän ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää esitykseen unionin yleiseksi talousarvioksi määrärahat, joita se pitää henkilöstötaulukon perusteella välttämättöminä, sekä yleisestä talousarviosta otettavan avustuksen määrän, ja se toimittaa talousarvioesityksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

6.   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät CEPOLille annettavaa unionin rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

7.   Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat CEPOLin henkilöstötaulukon.

8.   Hallintoneuvosto vahvistaa CEPOLin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

9.   Kaikkiin rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus CEPOLin talousarvioon, sovelletaan komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1271/2013 (7).

19 artikla

Talousarvion toteuttaminen

1.   Pääjohtaja vastaa CEPOLin talousarvion toteuttamisesta.

2.   Pääjohtaja toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikki arviointimenettelyjen tulosten kannalta tärkeät tiedot ja ilmoittaa tällaisista arviointimenettelyjen tuloksista myös tilintarkastustuomioistuimelle.

20 artikla

Tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen

1.   CEPOLin tilinpitäjä toimittaa varainhoitovuoden (N) alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden (N + 1) 1 päivänä maaliskuuta.

2.   CEPOL toimittaa selvityksen vuoden N talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään vuoden N + 1 31 päivänä maaliskuuta.

3.   Komission tilinpitäjä toimittaa CEPOLin vuoden N alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna komission tilinpäätökseen tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään vuoden N + 1 31 päivänä maaliskuuta.

4.   Saatuaan CEPOLin vuoden N alustavaa tilinpäätöstä koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset varainhoitoasetuksen 148 artiklan mukaisesti, CEPOLin tilinpitäjä laatii CEPOLin mainitun vuoden lopullisen tilinpäätöksen. Pääjohtaja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5.   Hallintoneuvosto antaa lausunnon CEPOLin vuoden N lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.   CEPOLin tilinpitäjä toimittaa vuoden N lopullisen tilinpäätöksen ja 5 kohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään vuoden N + 1 1 päivänä heinäkuuta.

7.   Vuoden N lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään vuoden N + 1 15 päivänä marraskuuta.

8.   Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään vuoden N + 1 30 päivänä syyskuuta. Pääjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

9.   Pääjohtaja antaa varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki vuotta N koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettoman toteuttamisen edellyttämät tiedot.

10.   Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta pääjohtajalle ennen vuoden N + 2 15 päivää toukokuuta vastuuvapauden vuoden N talousarvion toteuttamisesta.

21 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

1.   Hallintoneuvosto hyväksyy CEPOLiin sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos CEPOLin toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

2.   CEPOL voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja hallintoneuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan myöntää jäsenvaltioille avustuksia ilman avoimia ehdotuspyyntöjä 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin liittyvän koulutuksen järjestämistä varten.

V LUKU

HENKILÖSTÖ

22 artikla

Yleinen säännös

CEPOLin henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä ja muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosäännöksiä, jotka on annettu unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

23 artikla

Pääjohtaja

1.   Pääjohtaja otetaan palvelukseen CEPOLin väliaikaisena toimihenkilönä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.   Hallintoneuvosto perustaa jäsenvaltioiden ja komission nimeämistä jäsenistä koostuvan valintalautakunnan, jonka laatiman vähintään kolme ehdokasta käsittävän esivalintaluettelon perusteella hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen.

Valintalautakunnan esivalintaluettelo pohjautuu kaikkien niiden komission avoimesti nimeämien ehdokkaiden luetteloon, joiden profiili vastaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa avointa tointa koskevassa ilmoituksessa tehtävälle vahvistettuja vaatimuksia.

Komissio toimittaa valintalautakunnalle jäljennöksen kaikista vastaanottamistaan avointa toimea koskevista hakemuksista.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä CEPOLia edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.   Pääjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii yhdessä hallintoneuvoston kanssa arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä CEPOLin tulevia tehtäviä ja haasteita.

4.   Hallintoneuvosto voi 3 kohdassa tarkoitetun arvion huomioon ottaen jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi. Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei saa enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

5.   Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan hallintoneuvoston päätöksellä.

6.   Hallintoneuvosto tekee päätökset pääjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

24 artikla

Kansalliset asiantuntijat

1.   CEPOL voi käyttää kansallisia asiantuntijoita.

2.   Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä CEPOLin palvelukseen.

VI LUKU

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

25 artikla

Oikeudellinen asema

1.   CEPOL on unionin virasto, joka on oikeushenkilö.

2.   CEPOLilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen oikeuden mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

3.   CEPOLin kotipaikka on Budapest, Unkari.

26 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

CEPOLiin ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

27 artikla

Kielijärjestelyt

1.   CEPOLiin sovelletaan asetuksessa N:o 1 (8) vahvistettuja säännöksiä.

2.   Hallintoneuvosto päättää CEPOLin sisäisistä kielijärjestelyistä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

3.   Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii CEPOLin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

28 artikla

Avoimuus

1.   CEPOLin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2.   Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan.

3.   Päätöksistä, jotka CEPOL on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

4.   CEPOLin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (9).

29 artikla

Petostentorjunta

1.   Helpottaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (10) soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittoman toiminnan torjuntaa, CEPOL liittyy 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (11) ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan CEPOLin kaikkiin työntekijöihin.

2.   Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien CEPOLilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

3.   OLAF voi suorittaa tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia, sen selvittämiseksi, onko CEPOLin myöntämiin avustuksiin tai sen rahoittamiin sopimuksiin liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa. Tällaisia tutkimuksia suoritetaan asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti,

4.   CEPOLin unionin elinten ja kolmansien maiden viranomaisten ja koulutuslaitosten, kansainvälisten järjestöjen sekä yksityisten osapuolten kanssa sopimissa työjärjestelyissä sekä sen muissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on nimenomaisesti annettava Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

30 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat turvallisuussäännöt

CEPOL soveltaa soveltuvin osin Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (13) ja (EU, Euratom) 2015/444 (14).

31 artikla

Vastuu

1.   CEPOLin sopimusperusteinen vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

2.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu CEPOLin tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

3.   Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, CEPOL korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka sen yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

4.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.

5.   CEPOLin henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta korvausvastuusta CEPOLia kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.

32 artikla

Arviointi ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio varmistaa 1 päivään heinäkuuta 2021 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi, että toteutetaan arviointi, joka koskee erityisesti CEPOLin ja sen toimintatapojen vaikutuksia, tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

2.   Komissio toimittaa arviointikertomuksen hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto toimittaa arviointikertomusta koskevat huomautuksensa kuukauden kuluessa sen vastaanottamispäivästä. Tämän jälkeen komissio toimittaa lopullisen arviointikertomuksen sekä komission päätelmät ja kertomuksen liitteenä olevat hallintoneuvoston huomautukset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

33 artikla

Hallinnolliset tutkimukset

CEPOLin toiminta kuuluu Euroopan oikeusasiamiehen valvonnan alaisuuteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Yhteistyö unionin elinten, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

1.   CEPOLin toimintaan voivat osallistua niiden kolmansien maiden viranomaiset ja koulutuslaitokset, jotka ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen.

2.   CEPOL voi, siltä osin kuin se on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi, luoda ja pitää yllä yhteistyösuhteita unionin elimiin niiden tavoitteiden mukaisesti, kolmansien maiden viranomaisiin ja koulutuslaitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja yksityisiin osapuoliin.

3.   Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovitaan työjärjestelyistä, joissa määritellään erityisesti näiden kolmansien maiden viranomaisten ja koulutuslaitosten, kansainvälisten järjestöjen ja yksityisten osapuolten CEPOLin toimintaan osallistumisen luonne, laajuus ja tapa sekä CEPOLin tekemiin aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat säännökset. Henkilöstöasioiden osalta näiden järjestelyjen on oltava henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset.

4.   CEPOL tekee yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten unionin elinten kanssa näiden elinten kanssa sovittujen työjärjestelyjen puitteissa tämän asetuksen tai päätöksen 2005/681/YOS asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista työjärjestelyistä voidaan sopia ainoastaan hallintoneuvoston luvalla ja sen jälkeen, kun komissiota on kuultu. Ne eivät sido unionia tai sen jäsenvaltioita.

35 artikla

Toimipaikkaa koskeva sopimus ja toimintaedellytykset

Unkarin CEPOLille tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, CEPOLin henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä kyseisessä isäntäjäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan CEPOLin ja Unkarin välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt.

VII LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Oikeusseuraanto

1.   Tällä asetuksella perustettu CEPOL on päätöksellä 2005/681/YOS perustetun CEPOLin oikeusseuraaja kaikkien sen tekemien sopimusten, sitä velvoittavien sitoumusten ja kaiken sen hankkiman omaisuuden suhteen.

2.   Tämä asetus ei vaikuta niiden sopimusten oikeudelliseen sitovuuteen, jotka päätöksellä 2005/681/YOS perustettu CEPOL on tehnyt ennen 24 päivää joulukuuta 2015.

37 artikla

Hallintoneuvostoa koskevat siirtymäkauden järjestelyt

1.   Päätöksen 2005/681/YOS 10 artiklan nojalla perustetun CEPOLin hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy 1 päivänä heinäkuuta 2016.

2.   24 päivän joulukuuta 2015 ja 1 päivän heinäkuuta 2016 välisenä aikana päätöksen 2005/681/YOS 10 artiklan nojalla perustettu hallintoneuvosto:

a)

hoitaa hallintoneuvoston tehtäviä tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti;

b)

laatii hyväksymistä varten säännöt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta tämän asetuksen 28 artiklassa tarkoitettujen CEPOL-asiakirjojen osalta ja luottamuksellisuutta ja pidättymistä koskevat säännöt;

c)

laatii kaikki tämän asetuksen soveltamista varten tarvittavat välineet; ja

d)

tarkistaa päätöksen 2005/681/YOS nojalla hyväksymänsä sisäiset säännöt ja toimenpiteet, jotta tämän asetuksen 8 artiklalla perustettu hallintoneuvosto voi tehdä niistä 41 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

38 artikla

Pääjohtajaa ja henkilöstöä koskevat siirtymäkauden järjestelyt

1.   Päätöksen 2005/681/YOS 11 artiklan 1 kohdan nojalla nimitetylle CEPOLin johtajalle annetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi tämän asetuksen 14 artiklassa säädetyt pääjohtajan tehtävät. Muut häntä koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina. Jos toimikausi päättyy 24 päivän joulukuuta 2015 ja 1 päivän heinäkuuta 2016 välisenä aikana, sitä jatketaan ilman eri toimenpiteitä 1 päivään heinäkuuta 2017 saakka.

2.   Jos päätöksen 2005/681/YOS 11 artiklan 1 kohdan nojalla nimitetty CEPOLin johtaja ei halua tai voi jatkaa tehtävässä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, hallintoneuvosto nimeää virkaa tekevän pääjohtajan hoitamaan pääjohtajalle osoitettuja tehtäviä enintään 18 kuukauden ajan, kunnes tämän asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu nimitys on tehty.

3.   Tämä asetus ei vaikuta päätöksen 2005/681/YOS nojalla palvelukseen otetun henkilöstön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämän henkilöstön työsopimukset voidaan uusia tämän asetuksen nojalla henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

39 artikla

Talousarviota koskevat siirtymäsäännökset

Päätöksen 2005/681/YOS 25 artiklan nojalla hyväksyttyjä talousarvioita koskeva vastuuvapausmenettely toteutetaan kyseisessä päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

40 artikla

Korvaaminen ja kumoaminen

1.   Korvataan päätös 2005/681/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 543/2014, niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo, 1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen.

Kumotaan näin ollen päätös 2005/681/YOS.

2.   Viittauksia 1 kohdassa tarkoitettuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo.

41 artikla

Hallintoneuvoston hyväksymien sisäisten sääntöjen voimassaolo

Hallintoneuvoston päätöksen 2005/681/YOS nojalla hyväksymät sisäiset säännöt ja toimenpiteet pysyvät voimassa 1 päivän heinäkuuta 2016 jälkeen, jollei hallintoneuvosto tätä asetusta soveltaen toisin päätä.

42 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2016.

Edellä olevaa 37, 38 ja 39 artiklaa sovelletaan kuitenkin 24 päivästä joulukuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. lokakuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. marraskuuta 2015.

(2)  Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63).

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 543/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta (EUVL L 163, 29.5.2014, s. 5).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

(8)  Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15).

(12)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(14)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).


Top