EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2219

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejskie Kolegium Policyjne (zwane dalej „CEPOL-em”) zostało utworzone na mocy decyzji Rady 2005/681/WSiSW (2) jako unijny podmiot zajmujący się szkoleniem wyższych rangą funkcjonariuszy policji państw członkowskich oraz ułatwiający współpracę pomiędzy krajowymi służbami policji poprzez organizację i koordynację szkoleń uwzględniających europejski wymiar działań policyjnych.

(2)

„Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli” ma na celu stworzenie prawdziwej europejskiej kultury ścigania poprzez opracowanie europejskich programów szkoleniowych i programów wymiany dla wszystkich właściwych pracowników organów ścigania na poziomie krajowym i na poziomie Unii.

(3)

W odpowiedzi na wystosowane przez Radę Europejską w programie sztokholmskim wezwanie do zintensyfikowania szkoleń dotyczących tematów związanych z Unią i systematycznego udostępniania tych szkoleń przedstawicielom organów ścigania wszystkich szczebli oraz w odpowiedzi na wezwanie Parlamentu Europejskiego do stworzenia solidniejszych unijnych ram na rzecz szkoleń sądowych i policyjnych cele CEPOL-u powinny zostać uszeregowane zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę praw człowieka i podstawowych wolności w związku z problematyką ścigania: po pierwsze – wspieranie państw członkowskich w organizowaniu szkoleń, tak by poprawić podstawową wiedzę na temat unijnego wymiaru problematyki ścigania; po drugie – wspieranie państw członkowskich, na ich wniosek, w rozwijaniu współpracy dwustronnej i regionalnej poprzez szkolenia w zakresie ścigania; po trzecie – opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie szkoleń dotyczących konkretnych obszarów tematycznych; i po czwarte – opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie szkoleń dotyczących misji Unii oraz budowania potencjału w zakresie ścigania w krajach trzecich. Te ogólne zasady powinny stanowić europejski system szkoleń w zakresie egzekwowania prawa (LETS), który ma na celu zapewnienie, by szkolenia na poziomie Unii dla przedstawicieli organów ścigania były wysokiej jakości, spójne i jednolite. Te ogólne zasady są odzwierciedleniem czterech aspektów wskazanych przez Komisję w oparciu o rozpoznane potrzeby szkoleniowe i szkolenia prowadzone przez CEPOL we współpracy z państwami członkowskimi.

(4)

Szkolenia CEPOL-u powinny promować w ramach problematyki ścigania powszechne poszanowanie i zrozumienie praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności, ochrona danych osobowych oraz powszechne poszanowanie i zrozumienie praw ofiar, świadków i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, wspieranie oraz ochronę tych osób, w tym ochronę praw ofiar przemocy uwarunkowanej płcią.

(5)

Uproszczenie i poprawienie funkcjonowania CEPOL-u, w kontekście LETS, zwiększa możliwości tej agencji w zakresie wspierania, opracowywania, realizowania i koordynowania szkoleń dla organów ścigania państw członkowskich, bez uszczerbku dla krajowych inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, jeżeli takie szkolenia mogą stanowić wartość dodaną dla państw członkowskich i Unii.

(6)

Aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie zasobów CEPOL-u, powinien on koncentrować swoją działalność na priorytetach i obszarach, w których szkolenia mogą stanowić wartość dodaną dla państw członkowskich i Unii, zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami oraz wymaganiami w zakresie prowadzonych działań.

(7)

CEPOL powinien zapewniać ocenę szkoleń oraz uwzględnianie wniosków z oceny potrzeb szkoleniowych w swoim planowaniu, aby zwiększyć skuteczność przyszłych działań. CEPOL powinien posiadać zdolność do promowania wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie szkoleń w dziedzinie ścigania oraz uznawania przez państwa członkowskie szkoleń prowadzonych na poziomie Unii.

(8)

Aby uniknąć powielania lub nakładania się na siebie szkoleń i aby zapewnić lepszą koordynację szkoleń dla właściwych przedstawicieli organów ścigania, prowadzonych przez agencje Unii i inne odpowiednie organy, CEPOL powinien oceniać strategiczne potrzeby szkoleniowe i zajmować się priorytetami unijnymi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i jego aspektów zewnętrznych, zgodnie z odpowiednimi cyklami polityki.

(9)

CEPOL powinien zacieśniać współpracę w ramach sieci instytucji szkoleniowych państw członkowskich zajmujących się szkoleniami przedstawicieli organów ścigania i powinien utrzymywać kontakty z funkcjonującą w ramach sieci pojedynczą jednostką krajową w każdym państwie członkowskim.

(10)

Państwa członkowskie i Komisja powinny być reprezentowane w zarządzie CEPOL-u (zwanym dalej „zarządem”) w celu sprawowania skutecznej kontroli nad wykonywaniem zadań CEPOL-u. Członkowie zarządu i ich zastępcy powinni być powoływani na podstawie ich wiedzy w zakresie polityki krajowej dotyczącej szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania oraz ich odpowiednich umiejętności kierowniczych, administracyjnych i budżetowych.

(11)

W celu zapewnienia ciągłości prac zarządu wszystkie strony w nim reprezentowane powinny podejmować starania na rzecz ograniczenia rotacji swoich przedstawicieli. Wszystkie strony powinny dążyć do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji płci w zarządzie.

(12)

Zarządowi należy powierzyć niezbędne uprawnienia, w szczególności do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonania, przyjmowania odpowiednich przepisów finansowych oraz programu wieloletniego i rocznych programów prac CEPOL-u, ustanawiania przejrzystych procedur działania dotyczących podejmowania decyzji przez CEPOL, powoływania dyrektora wykonawczego, określania wskaźników skuteczności działania oraz sprawowania funkcji organu powołującego, zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej (zwanym dalej „regulaminem pracowniczym”) i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwanymi dalej „warunkami zatrudnienia innych pracowników”), określonymi rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (3).

(13)

W celu zapewnienia skutecznego bieżącego funkcjonowania CEPOL-u dyrektor wykonawczy powinien być jego prawnym przedstawicielem i menadżerem, korzystającym z niezależności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz zapewniającym wykonywanie przez CEPOL zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności dyrektor wykonawczy powinien być odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów budżetowych i dokumentów z zakresu planowania przedkładanych do decyzji zarządu oraz za wdrażanie programu wieloletniego i rocznych programów prac CEPOL-u.

(14)

Aby zapewnić wysoki poziom naukowy prac CEPOL-u, w stosownych przypadkach oraz z uwzględnieniem wymagań w zakresie prowadzonych działań i zasobów finansowych, zarząd podejmie decyzję o ustanowieniu Komitetu Naukowego ds. Szkoleń jako niezależnego organu doradczego. Komitet powinien składać się z niezależnych osób o najwyższych kompetencjach akademickich i specjalistów w zakresie ścigania w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem. Członkowie Komitetu Naukowego powinni być powoływani przez zarząd w drodze przejrzystego zaproszenia do składania kandydatur oraz procedury selekcji, publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15)

CEPOL powinien zapewnić, by jego szkolenia uwzględniały rozwój odpowiednich badań. CEPOL powinien propagować i tworzyć partnerstwa z organami Unii właściwymi w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz z publicznymi i prywatnymi instytucjami naukowymi, a także powinien móc zachęcać do tworzenia ściślejszych partnerstw między uniwersytetami oraz instytucjami szkoleniowymi oferującymi szkolenia w dziedzinie ścigania w państwach członkowskich, aby stworzyć między nimi synergię poprzez zacieśnioną współpracę.

(16)

W celu zapewnienia pełnej autonomii i niezależności CEPOL-u oraz umożliwienia mu prawidłowej realizacji celów i zadań powierzonych na mocy niniejszego rozporządzenia należy mu przyznać odpowiedni i autonomiczny budżet, którego dochody dotowane są zasadniczo z budżetu ogólnego Unii. W zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz wszelkich innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii powinna mieć zastosowanie unijna procedura budżetowa. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(17)

W celu realizacji swoich zadań CEPOL powinien mieć możliwość przekazywania dofinansowania instytucjom szkoleniowym i badawczym państw członkowskich na wdrażanie kursów, seminariów i konferencji CEPOL-u. Takie dofinansowanie powinno dodatkowo przyczyniać się do zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich w ramach sieci i do promowania wzajemnego uznawania ścigania.

(18)

W celu wypełnienia swojej misji i w zakresie wymaganym do celów realizacji powierzonych mu zadań, CEPOL powinien być w stanie współpracować z organami Unii, organami i instytucjami szkoleniowymi państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, w ramach ustaleń roboczych dokonanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub dokonanych z krajowymi instytucjami szkoleniowymi państw trzecich na podstawie art. 8 decyzji 2005/681/WSiSW, jak również z podmiotami prywatnymi.

(19)

Zgodnie z decyzją 2005/681/WSiSW siedziba CEPOL-u znajdowała się w Bramshill w Zjednoczonym Królestwie. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 543/2014 (4), siedziba CEPOL-u została przeniesiona do Budapesztu na Węgrzech, w związku z czym Komisja została poproszona o przedstawienie sprawozdania na temat skuteczności decyzji 2005/681/WSiSW w następstwie przeprowadzenia gruntownej analizy kosztów i zysków oraz oceny skutków.

(20)

Przyjmujące państwo członkowskie powinno zapewnić warunki niezbędne do sprawnego działania CEPOL-u, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej i właściwe połączenia komunikacyjne, co pozwoli przyciągnąć wysoko wykwalifikowaną kadrę z jak największego obszaru geograficznego.

(21)

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zmianę i rozszerzenie przepisów decyzji 2005/681/WSiSW, zmienionej rozporządzeniem (UE) nr 543/2014. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę i istotny charakter zmian, które mają zostać dokonane na mocy niniejszego rozporządzenia, dla celów jasności decyzja 2005/681/WSiSW, zmieniona rozporządzeniem (UE) nr 543/2014, powinna zostać zastąpiona w całości w odniesieniu do państw członkowskich związanych niniejszym rozporządzeniem. CEPOL ustanowiony niniejszym rozporządzeniem powinien zastąpić CEPOL ustanowiony decyzją 2005/681/WSiSW i przejąć jego funkcje, a wspomniana decyzja powinna zostać w konsekwencji uchylona.

(22)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (5) powinno mieć zastosowanie do CEPOL-u.

(23)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie stworzenie agencji odpowiedzialnej za szkolenia w dziedzinie ścigania na poziomie Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na zakres i skutki działań możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(24)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą praw podstawowych”), zwłaszcza prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności chronionych na podstawie art. 7 i 8 Karty praw podstawowych oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(25)

Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i do TFUE, oraz z zastrzeżeniem art. 4 tego protokołu te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie są nim związane ani go nie stosują.

(26)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE, CELE I ZADANIA AGENCJI

Artykuł 1

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

1.   Niniejszym ustanawia się Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (zwaną dalej „CEPOL-em”).

2.   CEPOL ustanowiony niniejszym rozporządzeniem zastępuje CEPOL ustanowiony decyzją 2005/681/WSiSW i jest jego następcą.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia:

1)

„przedstawiciele organów ścigania” oznaczają personel policji, służb celnych i innych właściwych służb, określonych przez poszczególne państwa członkowskie, a także personel organów Unii, który, odpowiednio, jest odpowiedzialny za lub którego zadania są związane z:

a)

zapobieganiem oraz zwalczaniem poważnej przestępczości, która dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich, terroryzmu i form przestępczości, które przynoszą szkodę wspólnym interesom objętym polityką Unii; lub

b)

zarządzaniem kryzysowym oraz utrzymywaniem porządku publicznego, w szczególności międzynarodowymi operacjami policji w związku ze znaczącymi wydarzeniami;

2)

„organy Unii” oznaczają instytucje, organy, misje, jednostki organizacyjne utworzone na mocy TUE oraz TFUE lub na ich podstawie;

3)

„organizacje międzynarodowe” oznaczają organizacje międzynarodowe i organy im podlegające będące podmiotami międzynarodowego prawa publicznego lub inne organy powołane na mocy umowy między przynajmniej dwoma państwami lub w oparciu o taką umowę, a także Interpol.

Artykuł 3

Cele CEPOL-u

1.   CEPOL wspiera, opracowuje, realizuje i koordynuje szkolenia przedstawicieli organów ścigania, zwracając szczególną uwagę na ochronę praw człowieka i podstawowych wolności w związku ze ściganiem, w szczególności w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, która dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich, oraz zapobiegania i zwalczania terroryzmu, w dziedzinie utrzymywania porządku publicznego, w szczególności podczas międzynarodowych operacji policyjnych towarzyszących ważnym wydarzeniom, a także w dziedzinie planowania i zarządzania misjami Unii, które to szkolenia mogą obejmować także umiejętności przywódcze w zakresie ścigania oraz naukę języków. W szczególności CEPOL:

a)

wspiera państwa członkowskie w prowadzeniu szkoleń w celu zwiększenia świadomości i szerzenia wiedzy na temat:

(i)

wdrażania i stosowania instrumentów międzynarodowych i instrumentów Unii dotyczących współpracy w dziedzinie ścigania;

(ii)

organów Unii, w szczególności Europolu, Eurojustu i Fronteksu, ich funkcjonowania oraz roli;

(iii)

policyjnych i sądowych aspektów współpracy w dziedzinie ścigania i praktycznych umiejętności w zakresie dostępu do kanałów wymiany informacji;

b)

wspiera państwa członkowskie, na ich wniosek, w ich dążeniu do rozwijania regionalnej i dwustronnej współpracy poprzez szkolenia w zakresie ścigania między państwami członkowskimi, organami Unii i państwami trzecimi;

c)

opracowuje, wdraża i koordynuje szkolenia dotyczące szczególnych dziedzin tematycznych dotyczących przestępczości lub działalności policji;

d)

opracowuje, wdraża i koordynuje szkolenia mające na celu wspieranie państw członkowskich i organów Unii w szkoleniu przedstawicieli organów ścigania w celu ich przygotowania do udziału w misjach Unii oraz w działaniach w zakresie budowania potencjału w dziedzinie ścigania w państwach trzecich;

e)

szkoli instruktorów oraz pomaga w poprawie i wymianie najlepszych praktyk w zakresie uczenia się.

2.   CEPOL opracowuje i unowocześnia narzędzia i metody szkoleniowe oraz stosuje je w perspektywie uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia umiejętności przedstawicieli organów ścigania. CEPOL przeprowadza ocenę wyników tych działań w celu poprawy jakości, spójności i skuteczności przyszłych działań na poziomie Unii.

3.   CEPOL zacieśnia współpracę w ramach sieci instytucji szkoleniowych państw członkowskich zajmujących się szkoleniami przedstawicieli organów ścigania i utrzymuje kontakty z funkcjonującą w ramach sieci pojedynczą jednostką krajową w każdym państwie członkowskim.

4.   Działania w zakresie kształcenia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez CEPOL we współpracy z siecią instytucji szkoleniowych państw członkowskich, zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do CEPOL-u.

Artykuł 4

Zadania

1.   CEPOL przygotowuje wieloletnie analizy strategicznych potrzeb szkoleniowych i wieloletnie programy szkoleniowe.

2.   CEPOL wspiera, opracowuje, realizuje i koordynuje działania i produkty szkoleniowe, które obejmują:

a)

kursy, seminaria, konferencje oraz przedsięwzięcia internetowe, nauczanie na odległość (e-learning), a także inne rodzaje nowatorskich i zaawansowanych szkoleń;

b)

wspólne programy szkoleń w zakresie ścigania poruszające szczegółowe zagadnienia o wymiarze unijnym;

c)

moduły szkoleniowe o różnych stopniach złożoności stosownie do stopnia lub poziomu umiejętności niezbędnych odpowiednim grupom docelowym, dotyczące określonego obszaru geograficznego lub szczególnego obszaru tematycznego działalności przestępczej lub określonego zestawu umiejętności zawodowych;

d)

programy wymiany oraz delegowania, a także wizyty studyjne w związku ze szkoleniami w zakresie ścigania.

3.   Szkolenia prowadzone przez CEPOL i oferowane produkty szkoleniowe mogą być wspierane, udoskonalane i uzupełniane w ramach działalności sieci elektronicznej.

4.   CEPOL wspiera misje Unii i budowanie potencjału w państwach trzecich poprzez:

a)

ocenę, w koordynacji z innymi właściwymi organami Unii, wpływu istniejących strategii i inicjatyw związanych z Unią i dotyczących szkoleń w dziedzinie ścigania;

b)

opracowywanie i prowadzenie szkoleń w celu przygotowania przedstawicieli organów ścigania do udziału w misjach Unii, w tym umożliwienia im zdobywania odpowiednich umiejętności językowych, w koordynacji z Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony i inicjatywami realizowanymi już w państwach członkowskich;

c)

opracowywanie i prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania z państw trzecich, w szczególności z państw kandydujących do Unii oraz państw objętych europejską polityką sąsiedztwa; lub

d)

zarządzanie specjalnymi funduszami pomocy zewnętrznej Unii, w celu wspomagania państw trzecich w budowaniu ich potencjału w odpowiednich obszarach polityki ścigania, zgodnie z ustalonymi priorytetami Unii.

5.   CEPOL promuje wzajemne uznawanie przez państwa członkowskie szkoleń w dziedzinie ścigania i uznawanie przez państwa członkowskie szkoleń prowadzonych na poziomie Unii, przy należytym uwzględnieniu zasady pomocniczości.

6.   CEPOL może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w dziedzinach objętych jego uprawnieniami. Takie działania komunikacyjne nie mogą stać na przeszkodzie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, i są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez zarząd.

Artykuł 5

Badania mające znaczenie dla szkoleń

1.   CEPOL przyczynia się i zachęca do rozwoju badań istotnych dla szkoleń ujętych w jego celach określonych w art. 3 ust. 1, a także rozpowszechnia wyniki badań. W tym celu CEPOL może dokonywać odpowiednich przeglądów i tworzyć repozytoria dostępnych badań, jak również może określać potrzeby szkoleniowe w zakresie ścigania.

2.   CEPOL promuje i ustanawia partnerstwo z organami Unii oraz z publicznymi i prywatnymi instytucjami naukowymi, a także może zachęcać do tworzenia silniejszego partnerstwa między uniwersytetami i instytucjami szkoleniowymi w dziedzinie ścigania w państwach członkowskich.

ROZDZIAŁ II

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI A CEPOLEM

Artykuł 6

Krajowe jednostki CEPOL-u

1.   Każde państwo członkowskie tworzy lub wyznacza jednostkę krajową, która pełni rolę organu łącznikowego z CEPOL-em w sieci krajowych instytucji szkoleniowych zajmujących się szkoleniami przedstawicieli organów ścigania w państwach członkowskich.

2.   Jednostki krajowe są odpowiedzialne za wykonywanie zadań określonych w niniejszym artykule. W szczególności:

a)

dostarczają CEPOL-owi informacje konieczne do realizacji jego zadań;

b)

przyczyniają się do skutecznej komunikacji i współpracy CEPOL-u ze wszystkimi właściwymi instytucjami szkoleniowymi, włącznie z odpowiednimi instytucjami badawczymi w państwach członkowskich;

c)

wspierają i promują programy prac CEPOL-u, jego roczne agendy i stronę internetową;

d)

odpowiadają na wnioski CEPOL-u o udzielenie informacji i porad;

e)

organizują i koordynują terminowe i prowadzone w przejrzysty sposób wyznaczanie właściwych uczestników i ekspertów do działań prowadzonych na poziomie krajowym;

f)

koordynują realizację działań i organizację spotkań w swoich państwach członkowskich;

g)

zapewniają wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu programów wymiany dla przedstawicieli organów ścigania;

h)

promują wykorzystanie elektronicznej sieci CEPOL-u do szkolenia przedstawicieli organów ścigania.

3.   Przedstawiciele jednostek krajowych spotykają się regularnie, na wniosek zarządu lub dyrektora wykonawczego bądź z własnej inicjatywy, w związku z zagadnieniami operacyjnymi i edukacyjnymi, którymi zajmuje się CEPOL. W szczególności rozpatrują oni i opracowują propozycje, które zwiększą skuteczność operacyjną CEPOL-u oraz wspierają zaangażowanie państw członkowskich.

4.   Każde państwo członkowskie określa organizację i strukturę zatrudnienia swojej jednostki krajowej zgodnie ze swoimi przepisami i zasobami krajowymi.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA CEPOL-U

Artykuł 7

Struktura administracyjna i kierownicza CEPOL-u

W skład struktury administracyjnej i kierowniczej CEPOL-u wchodzą:

a)

zarząd;

b)

dyrektor wykonawczy;

c)

w stosownych przypadkach Komitet Naukowy ds. Szkoleń powołany przez zarząd zgodnie z art. 15;

d)

w stosownych przypadkach inne organy doradcze ustanowione przez zarząd zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. q).

SEKCJA 1

Zarząd

Artykuł 8

Skład zarządu

1.   W skład zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz Komisji. Każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

2.   Każdy członek zarządu ma zastępcę, który reprezentuje go pod jego nieobecność.

3.   Członkowie zarządu i ich zastępcy są powoływani z uwzględnieniem ich wiedzy w dziedzinie szkolenia przedstawicieli organów ścigania oraz odpowiednich umiejętności kierowniczych, administracyjnych i budżetowych. Uwzględnia się przy tym zasadę zapewnienia zrównoważonej reprezentacji płci.

4.   Z zastrzeżeniem prawa państw członkowskich i Komisji do zakończenia mandatu ich członków i zastępców kadencja w zarządzie trwa cztery lata. Kadencja ta może zostać przedłużona.

Artykuł 9

Funkcje zarządu

1.   Zarząd:

a)

corocznie przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów swoich członków oraz zgodnie z art. 10, dokument zawierający wieloletni program CEPOL-u oraz roczny program prac CEPOL-u na nadchodzący rok;

b)

przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów swoich członków, roczny budżet CEPOL-u oraz pełni inne funkcje związane z budżetem CEPOL-u na podstawie rozdziału IV;

c)

przyjmuje roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące działalności CEPOL-u i do dnia 1 lipca następnego roku przesyła je Parlamentowi Europejskiemu, parlamentom narodowym, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej;

d)

przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do CEPOL-u zgodnie z art. 21;

e)

przyjmuje wewnętrzną strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;

f)

przyjmuje wewnętrzne przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków oraz członków komitetu selekcyjnego, a także członków Komitetu Naukowego ds. Szkoleń;

g)

na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji określone w art. 4;

h)

przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

i)

zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do personelu CEPOL-u – uprawnienia organu powołującego przewidziane w regulaminie pracowniczym oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę z innymi pracownikami przewidziane w warunkach zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”);

j)

przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;

k)

ustanawia w stosownych przypadkach jednostkę audytu wewnętrznego;

l)

przyjmuje przepisy wewnętrzne dotyczące procedury wyboru dyrektora wykonawczego, w tym przepisy dotyczące składu komitetu selekcyjnego, zapewniające jego niezależność i bezstronność;

m)

powołuje dyrektora wykonawczego oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 23;

n)

powołuje księgowego zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników, który jest funkcjonalnie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;

o)

w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem wymagań w zakresie prowadzonych działań oraz zasobów finansowych, postanawia o ustanowieniu Komitetu Naukowego ds. Szkoleń zgodnie z art. 15 i powołuje jego członków zgodnie z art. 16. ust. 2;

p)

zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

q)

mając na uwadze wymagania w zakresie prowadzonych działań i wymagania finansowe, podejmuje wszelkie decyzje dotyczące struktury wewnętrznej CEPOL-u oraz, w stosownych przypadkach, dotyczące jej zmiany;

r)

wydaje zgodę na dokonanie ustaleń roboczych zgodnie z art. 34;

s)

przyjmuje wspólne programy szkoleń, moduły szkoleniowe, metody nauczania oraz wszelkie inne instrumenty dydaktyczne;

t)

przyjmuje, w razie potrzeby, inne przepisy wewnętrzne.

2.   Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić takie przekazanie uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

3.   Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu, jak i wszelkie dalsze przekazanie tych uprawnień oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy.

Artykuł 10

Program wieloletni i roczne programy prac

1.   Zarząd przyjmuje dokument zawierający program wieloletni oraz roczny program prac CEPOL-u do dnia 30 listopada każdego roku w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora wykonawczego, przy uwzględnieniu opinii Komisji, a w przypadku programu wieloletniego po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Zarząd przekazuje ten dokument Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Dokument, o którym mowa w akapicie pierwszym, staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

2.   Program wieloletni określa ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki skuteczności działania, jak również planowanie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i zatrudnienia. Zawiera on strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Program wieloletni jest realizowany poprzez roczne programy prac i w stosownych przypadkach jest aktualizowany w następstwie rezultatów ocen zewnętrznych i wewnętrznych, o których mowa w art. 32. Wnioski z tych ocen powinny w stosownych przypadkach zostać również odzwierciedlone w rocznym programie prac na następny rok.

3.   Roczny program prac zawiera szczegółowe cele, oczekiwane wyniki, a także wskaźniki skuteczności działania. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określenie zasobów finansowych i ludzkich przydzielonych dla każdego działania, zgodnie z zasadami budżetowania i zarządzania zadaniowego. Roczny program prac musi być spójny z programem wieloletnim. Jednoznacznie określa on zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Roczny program prac obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3, oraz działania związane z taką strategią.

4.   W przypadku gdy po przyjęciu rocznego programu prac zakres zadań CEPOL-u zostaje rozszerzony, zarząd dokonuje zmiany rocznego programu prac.

5.   Wszelkie znaczące zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze procedury mającej zastosowanie do przyjęcia pierwotnego rocznego programu prac. Zarząd może przekazać dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania nieznacznych zmian w rocznym programie prac.

Artykuł 11

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego zarządu

1.   Zarząd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego reprezentujących grupę trzech państw członkowskich, które wspólnie przygotowały osiemnastomiesięczny program prac Rady. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa osiemnaście miesięcy, co odpowiada okresowi, w którym obowiązuje dany program Rady. Jeżeli jednak w trakcie kadencji przewodniczący lub zastępca przewodniczącego przestaną być członkami zarządu, ich kadencja kończy się automatycznie w tym samym dniu.

2.   Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków zarządu.

3.   W przypadku gdy przewodniczący nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, automatycznie zastępuje go zastępca przewodniczącego.

Artykuł 12

Posiedzenia zarządu

1.   Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący.

2.   Dyrektor wykonawczy bierze udział w obradach zarządu.

3.   Zarząd zbiera się dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto zarząd zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek Komisji, lub co najmniej jednej trzeciej członków zarządu.

4.   Zarząd i dyrektor wykonawczy mogą zaprosić na posiedzenie w charakterze obserwatora bez prawa głosu każdą osobę, której opinię uznają za istotną dla dyskusji.

5.   Członkowie oraz zastępcy członków zarządu mogą korzystać podczas posiedzeń z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego.

6.   CEPOL zapewnia zarządowi obsługę sekretariatu.

Artykuł 13

Zasady głosowania zarządu

1.   Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. a) i b), art. 11 ust. 2, art. 15, art. 23 ust. 6 oraz art. 27 ust. 2, zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków.

2.   Każdy członek ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka uprawnionego do głosowania do wykonywania jego prawa głosu uprawniony jest jego zastępca.

3.   Dyrektor wykonawczy nie uczestniczy w głosowaniu.

4.   Szczegółowe zasady głosowania, w szczególności okoliczności, w których członek zarządu może działać w imieniu innego członka zarządu, określane są w regulaminie wewnętrznym zarządu.

SEKCJA 2

Dyrektor wykonawczy

Artykuł 14

Obowiązki dyrektora wykonawczego

1.   CEPOL-em zarządza dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem.

2.   Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji i zarządu dyrektor wykonawczy jest niezależny przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani innego organu.

3.   Dyrektor wykonawczy na żądanie Parlamentu Europejskiego informuje go o wykonywaniu swoich obowiązków. Rada może wezwać dyrektora wykonawczego, by poinformował ją o wykonywaniu swoich obowiązków.

4.   Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem CEPOL-u.

5.   Dyrektor wykonawczy odpowiada za realizację zadań powierzonych CEPOL-owi na mocy niniejszego rozporządzenia, w szczególności za:

a)

bieżące administrowanie CEPOL-em;

b)

przedkładanie zarządowi propozycji dotyczących struktury wewnętrznej CEPOL-u oraz, w stosownych przypadkach, jej zmiany;

c)

wykonywanie decyzji przyjętych przez zarząd;

d)

opracowywanie projektu programu wieloletniego oraz rocznych programów prac i przekazywanie ich zarządowi po zasięgnięciu opinii Komisji;

e)

realizację programu wieloletniego oraz rocznych programów prac i informowanie zarządu o ich realizacji;

f)

opracowanie projektu odpowiednich przepisów wykonawczych do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;

g)

opracowywanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności CEPOL-u i przedstawianie go zarządowi w celu jego przyjęcia;

h)

opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla zarządu;

i)

ochronę interesów finansowych Unii poprzez zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, oraz kar pieniężnych;

j)

opracowywanie projektu wewnętrznej strategii zwalczania nadużyć finansowych dla CEPOL-u i przedstawianie jej zarządowi w celu jej przyjęcia;

k)

przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do CEPOL-u;

l)

sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków CEPOL-u i wykonanie jego budżetu;

m)

wspieranie przewodniczącego zarządu w przygotowywaniu posiedzeń zarządu;

n)

wykonywanie innych zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

SEKCJA 3

Komitet Naukowy ds. Szkoleń

Artykuł 15

Ustanowienie

W stosownych przypadkach oraz z uwzględnieniem wymagań w zakresie prowadzonych działań i zasobów finansowych zarząd decyduje większością dwóch trzecich głosów swoich członków o ustanowieniu Komitetu Naukowego ds. Szkoleń. Taka sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do decyzji o odwołaniu takiego ustanowienia.

Artykuł 16

Przepisy ogólne, cele i zadania

1.   W przypadku powołania przez zarząd Komitet Naukowy ds. Szkoleń jest niezależnym organem doradczym zapewniającym wysoki poziom naukowy prac CEPOL-u w zakresie szkoleń.

2.   W skład Komitetu Naukowego ds. Szkoleń wchodzą osoby o najwyższych kompetencjach akademickich oraz specjaliści w zakresie ścigania w dziedzinach określonych w art. 4. Zarząd powołuje członków Komitetu Naukowego ds. Szkoleń na podstawie przejrzystego zaproszenia do składania zgłoszeń i procedury selekcji, które publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Członkowie zarządu nie mogą być członkami Komitetu Naukowego ds. Szkoleń. Członkowie Komitetu Naukowego ds. Szkoleń muszą być niezależni i nie mogą zwracać się o instrukcje do żadnego rządu ani innego organu ani przyjmować od nich instrukcji.

3.   Zarząd powierza Komitetowi Naukowemu ds. Szkoleń między innymi następujące zadania:

a)

doradzanie dyrektorowi wykonawczemu przy przygotowaniu programu wieloletniego, rocznych programów prac oraz innych dokumentów strategicznych, aby zapewnić ich wysoki poziom naukowy i spójność z odpowiednimi strategiami i priorytetami sektorowymi Unii;

b)

udzielanie zarządowi niezależnych opinii i doradztwo na temat kwestii leżących w jego gestii;

c)

udzielanie niezależnych opinii i doradztwo na temat jakości programów szkoleń, stosowanych metod nauki, możliwości uczenia się i rozwoju naukowego;

d)

inne doradztwo na temat naukowych aspektów działalności CEPOL-u związanej ze szkoleniami, o jakie zwróci się zarząd lub dyrektor wykonawczy.

4.   Ustanawiając Komitet Naukowy ds. Szkoleń, zarząd określa jego skład, kadencję jego członków, częstotliwość posiedzeń oraz regulamin, w tym zasady głosowania.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 17

Budżet

1.   Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków CEPOL-u jest przygotowywany na każdy rok budżetowy odpowiadający rokowi kalendarzowemu i jest wykazywany w budżecie CEPOL-u.

2.   Budżet CEPOL-u musi być zrównoważony pod względem dochodów i wydatków.

3.   Z zastrzeżeniem innych zasobów dochody CEPOL-u obejmują wkład Unii zapisany w budżecie ogólnym Unii.

4.   CEPOL może korzystać z finansowania Unii w formie umów o delegowaniu zadań lub w formie dofinansowania ad hoc zgodnie ze swoimi przepisami finansowymi, o których mowa w art. 21, oraz z przepisami stosownych instrumentów wspierających politykę Unii. Z zastrzeżeniem zasady zakazującej podwójnego finansowania zapisanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (6) (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”), CEPOL może zarządzać funduszami Unii przeznaczonymi na realizację szczególnych działań wchodzących w zakres jego celów i zadań.

5.   Wydatki CEPOL-u obejmują wynagrodzenia personelu, wydatki administracyjne i związane z infrastrukturą oraz koszty operacyjne.

6.   Zobowiązania budżetowe z tytułu działań w ramach dużych projektów trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na roczne raty.

Artykuł 18

Uchwalanie budżetu

1.   Co roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków CEPOL-u na kolejny rok budżetowy zawierający plan zatrudnienia i przesyła go zarządowi.

2.   Na podstawie projektu preliminarza zarząd przyjmuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków CEPOL-u na kolejny rok budżetowy oraz przesyła go Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku.

3.   Zarząd przesyła Komisji ostateczny projekt preliminarza dochodów i wydatków CEPOL-u do dnia 31 marca każdego roku.

4.   Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie preliminarz wraz z projektem budżetu ogólnego Unii.

5.   Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii szacunki, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwoty dotacji, które mają być ujęte w budżecie ogólnym, i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 313 i 314 TFUE.

6.   Parlament Europejski i Rada zatwierdzają środki budżetowe przewidziane na wkład Unii dla CEPOL-u.

7.   Parlament Europejski i Rada przyjmują plan zatrudnienia CEPOL-u.

8.   Budżet CEPOL-u jest przyjmowany przez zarząd. Jego ostateczne zatwierdzenie następuje po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W razie potrzeby budżet jest odpowiednio dostosowywany.

9.   W przypadku działań dotyczących nieruchomości, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet CEPOL-u, zastosowanie ma rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 (7).

Artykuł 19

Wykonanie budżetu

1.   Za wykonanie budżetu CEPOL-u odpowiada dyrektor wykonawczy.

2.   Co roku dyrektor wykonawczy przesyła wszelkie informacje istotne z punktu widzenia wyników procedur oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz zawiadamia o takich wynikach również Trybunał Obrachunkowy.

Artykuł 20

Prezentacja sprawozdania finansowego i absolutorium

1.   Księgowy CEPOL-u przesyła wstępne sprawozdania rachunkowe za dany rok budżetowy (rok N) księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 marca następnego roku budżetowego (roku N + 1).

2.   CEPOL przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca roku N + 1.

3.   Księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdania rachunkowe CEPOL-u za rok N, skonsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Komisji, do dnia 31 marca roku N + 1.

4.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnych sprawozdań rachunkowych CEPOL-u za rok N zgodnie z art. 148 rozporządzenia finansowego, księgowy CEPOL-u sporządza ostateczne sprawozdanie finansowe CEPOL-u za ten rok. Dyrektor wykonawczy przedstawia to sprawozdanie zarządowi do zaopiniowania.

5.   Zarząd przedstawia opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego CEPOL-u za rok N.

6.   Do dnia 1 lipca roku N + 1 księgowy CEPOL-u przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ostateczne sprawozdanie finansowe za rok N wraz z opinią zarządu, o której mowa w ust. 5.

7.   Ostateczne sprawozdanie finansowe za rok N publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada roku N + 1.

8.   Do dnia 30 września roku N + 1 dyrektor wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor wykonawczy przesyła tę odpowiedź również zarządowi.

9.   Dyrektor wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje wymagane do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za rok N, zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

10.   Przed dniem 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

Artykuł 21

Przepisy finansowe

1.   Zarząd po konsultacji z Komisją przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do CEPOL-u. Przepisy te nie odbiegają od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że jest to konieczne dla funkcjonowania CEPOL-u, a Komisja wyraziła na to uprzednią zgodę.

2.   W należycie uzasadnionych przypadkach oraz po wcześniejszym wydaniu zgody przez zarząd CEPOL może przyznać państwom członkowskim, bez otwartego zaproszenia do składania wniosków, dofinansowanie na przeprowadzenie szkoleń dotyczących zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4.

ROZDZIAŁ V

PERSONEL

Artykuł 22

Przepis ogólny

Do personelu CEPOL-u zastosowanie mają: regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 23

Dyrektor wykonawczy

1.   Dyrektor wykonawczy jest zatrudniany przez CEPOL na czas określony, zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

2.   Po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury wyboru dyrektor wykonawczy powoływany jest przez zarząd spośród co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez powołany przez zarząd komitet selekcyjny, w którego skład wchodzą członkowie zgłoszeni przez państwa członkowskie i Komisję.

Komitet selekcyjny spośród kandydatów wskazanych w sposób przejrzysty przez Komisję proponuje tych kandydatów, którzy spełniają wymogi dotyczące tej funkcji określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja przekazuje komitetowi selekcyjnemu kopię wszystkich kandydatur na to stanowisko.

Przy zawieraniu umowy z dyrektorem wykonawczym CEPOL jest reprezentowany przez przewodniczącego zarządu.

3.   Kadencja dyrektora wykonawczego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja, w porozumieniu z zarządem, przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się ocenę pracy dyrektora wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed CEPOL-em w przyszłości.

4.   Zarząd, uwzględniając ocenę, o której mowa w ust. 3, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż cztery lata. W takim przypadku dyrektor wykonawczy nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko na koniec całego okresu jego kadencji.

5.   Dyrektor wykonawczy może zostać odwołany decyzją zarządu.

6.   Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

Artykuł 24

Oddelegowani eksperci krajowi

1.   CEPOL może korzystać ze wsparcia oddelegowanych ekspertów krajowych.

2.   Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady delegowania ekspertów krajowych do CEPOL-u.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY RÓŻNE

Artykuł 25

Status prawny

1.   CEPOL jest agencją Unii. Posiada osobowość prawną.

2.   W każdym państwie członkowskim CEPOL ma najszerszy zakres zdolności prawnej, który można nadać osobie prawnej na mocy prawa krajowego. CEPOL może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

3.   Siedziba CEPOL-u znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech.

Artykuł 26

Przywileje i immunitety

Wobec CEPOL-u i jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 27

Ustalenia językowe

1.   Przepisy określone w rozporządzeniu nr 1 (8) stosuje się do CEPOL-u.

2.   Zarząd podejmuje decyzję w sprawie wewnętrznych ustaleń językowych CEPOL-u większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

3.   Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania CEPOL-u świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Artykuł 28

Przejrzystość

1.   Do dokumentów będących w posiadaniu CEPOL-u stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001.

2.   W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.   Decyzje podjęte przez CEPOL na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić przedmiot skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub sprawy wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednio art. 228 oraz 263 TFUE.

4.   Przetwarzanie danych osobowych przez CEPOL podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (9).

Artykuł 29

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.   Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (10), w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., CEPOL przystąpi do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (11) i przyjmie odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników CEPOL-u, wykorzystując wzór zawarty w załączniku do tego porozumienia.

2.   Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i kontroli na miejscu, obejmujących wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od CEPOL-u środki unijne.

3.   OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii w związku z dotacją lub zamówieniem przyznanym przez CEPOL. Dochodzenia takie są prowadzone zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (12).

4.   Z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 3 porozumienia robocze z organami Unii, organami i instytucjami szkoleniowymi państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi, umowy, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez CEPOL zawierają postanowienia wyraźnie uprawniające Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania audytów i dochodzeń, o których mowa w ust. 2 i 3, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 30

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych

CEPOL stosuje odpowiednio przepisy bezpieczeństwa Komisji w celu ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy w zakresie wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji, zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (13) i (UE, Euratom) 2015/444 (14).

Artykuł 31

Odpowiedzialność

1.   Odpowiedzialność umowną CEPOL-u regulują przepisy prawa właściwego dla danej umowy.

2.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania na podstawie klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowach zawartych przez CEPOL.

3.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej CEPOL, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez swoje jednostki lub przez członków swojego personelu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

4.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań za szkody, o których mowa w ust. 3.

5.   Odpowiedzialność pracowniczą personelu CEPOL-u wobec CEPOL-u regulują przepisy regulaminu pracowniczego lub warunków zatrudnienia innych pracowników mające do nich zastosowanie.

Artykuł 32

Ocena i przegląd

1.   Do dnia 1 lipca 2021 r., a następnie co 5 lat, Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny mającej na celu oszacowanie, w szczególności, wpływu, skuteczności i efektywności CEPOL-u oraz jego metod pracy.

2.   Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny zarządowi. Zarząd przedstawia swoje uwagi w sprawie sprawozdania z oceny w ciągu miesiąca od daty jego otrzymania. Komisja przekazuje następnie końcowe sprawozdanie z oceny wraz ze swoimi wnioskami i uwagami zarządu przedstawionymi w załączniku do sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi. Wyniki tej oceny są podawane do wiadomości publicznej.

Artykuł 33

Współpraca administracyjna

Działania CEPOL-u podlegają dochodzeniom prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 228 TFUE.

Artykuł 34

Współpraca z organami Unii, państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi

1.   CEPOL jest otwarty na uczestnictwo w swoich działaniach organów i instytucji szkoleniowych państw trzecich, które zawarły w tym celu odpowiednie porozumienia z Unią.

2.   W zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania jego zadań, CEPOL może ustanawiać i utrzymywać współpracę z organami Unii zgodnie z ich celami, z organami i instytucjami szkoleniowymi państw trzecich, z organizacjami międzynarodowymi oraz z podmiotami prywatnymi.

3.   Zgodnie z ust. 1 i 2 dokonywane są uzgodnienia robocze określające w szczególności charakter, zakres i sposób, w jaki organy i instytucje szkoleniowe państw trzecich, a także zainteresowane organizacje międzynarodowe i podmioty prywatne mogą uczestniczyć w pracach CEPOL-u, zawierające postanowienia dotyczące uczestnictwa w inicjatywach CEPOL-u, wkładów finansowych oraz personelu. W odniesieniu do kwestii kadrowych uzgodnienia te muszą być zgodne z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników.

4.   CEPOL współpracuje z organami Unii właściwymi w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem i określonymi w ust. 2, w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub odpowiednimi przepisami decyzji 2005/681/WSiSW.

5.   Uzgodnienia robocze, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być dokonywane jedynie za zgodą zarządu po zasięgnięciu opinii Komisji. Nie są one wiążące dla Unii ani dla jej państw członkowskich.

Artykuł 35

Porozumienie w sprawie siedziby i warunki funkcjonowania

Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić CEPOL-owi na Węgrzech, i obiektów udostępnianych przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do dyrektora wykonawczego, członków zarządu, personelu CEPOL-u i do członków ich rodzin określane są w porozumieniu w sprawie siedziby zawieranym między CEPOL-em a Węgrami po uzyskaniu zgody zarządu.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 36

Następstwo prawne

1.   CEPOL ustanowiony niniejszym rozporządzeniem jest następcą prawnym w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez CEPOL ustanowiony decyzją 2005/681/WSiSW, zaciągniętych przez tę agencję zobowiązań i nabytych składników majątkowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na ważność umów zawartych przez CEPOL, ustanowiony decyzją 2005/681/WSiSW, przed dniem 24 grudnia 2015 r.

Artykuł 37

Przepisy przejściowe dotyczące zarządu

1.   Kadencja członków zarządu CEPOL-u ustanowionego na podstawie art. 10 decyzji 2005/681/WSiSW upływa w dniu 1 lipca 2016 r.

2.   W okresie między dniem 24 grudnia 2015 r. a dniem 1 lipca 2016 r. zarząd ustanowiony na podstawie art. 10 decyzji 2005/681/WSiSW:

a)

pełni funkcje zarządu zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia;

b)

przygotowuje przyjęcie przepisów dotyczących stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w odniesieniu do dokumentów CEPOL-u, o których mowa w art. 28 niniejszego rozporządzenia, oraz w zakresie obowiązków zachowania poufności i dyskrecji;

c)

przygotowuje wszelkie instrumenty niezbędne do zastosowania niniejszego rozporządzenia; oraz

d)

dokonuje przeglądu wewnętrznych przepisów i środków, które wprowadził na podstawie decyzji 2005/681/WSiSW, tak by umożliwić zarządowi ustanowionemu na podstawie art. 8 niniejszego rozporządzenia podejmowanie decyzji na podstawie art. 41 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 38

Przepisy przejściowe dotyczące dyrektora wykonawczego i personelu

1.   Dyrektorowi CEPOL-u mianowanemu na podstawie art. 11 ust. 1 decyzji 2005/681/WSiSW na pozostały okres jego kadencji zostają powierzone obowiązki dyrektora wykonawczego przewidziane w art. 14 niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki jego umowy pozostają bez zmian. Jeżeli koniec kadencji następuje w okresie od dnia 24 grudnia 2015 r. do dnia 1 lipca 2016 r., zostaje ona automatycznie przedłużona do dnia 1 lipca 2017 r.

2.   Jeżeli mianowany na podstawie art. 11 ust. 1 decyzji 2005/681/WSiSW dyrektor CEPOL-u nie zamierza lub nie jest w stanie działać zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, zarząd wyznacza tymczasowego dyrektora wykonawczego w celu pełnienia obowiązków powierzonych dyrektorowi wykonawczemu na maksymalny okres 18 miesięcy, do czasu powołania, o którym mowa w art. 23 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki personelu zatrudnionego na mocy decyzji 2005/681/WSiSW. Ich umowy o pracę mogą zostać przedłużone na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 39

Przejściowe przepisy budżetowe

Procedura udzielania absolutorium w odniesieniu do budżetów zatwierdzonych na podstawie art. 25 decyzji 2005/681/WSiSW jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w tej decyzji.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 40

Zastąpienie i uchylenie

1.   W odniesieniu do państw członkowskich związanych niniejszym rozporządzeniem zastępuje się decyzję 2005/681/WSiSW, zmienioną rozporządzeniem (UE) nr 543/2014, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2016 r.

Tym samym decyzja 2005/681/WSiSW traci moc.

2.   W odniesieniu do państw członkowskich związanych niniejszym rozporządzeniem odesłania do aktów, o których mowa w ust. 1, traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 41

Utrzymanie obowiązywania przepisów wewnętrznych przyjętych przez zarząd

Przepisy wewnętrzne i środki wprowadzone przez zarząd na podstawie decyzji 2005/681/WSiSW pozostają w mocy po dniu 1 lipca 2016 r., o ile zarząd nie podejmie odmiennej decyzji w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 42

Wejście w życie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Art. 37, 38 i 39 stosuje się jednak od dnia 24 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 16 listopada 2015 r.

(2)  Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW (Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63).

(3)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 543/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające decyzję Rady 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 5).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

(8)  Rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(11)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczące dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15).

(12)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(13)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(14)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).


Top