EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2219 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2015 година

относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 87, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският полицейски колеж (ЕПК) беше създаден с Решение 2005/681/ПВР на Съвета (2) като структура на Съюза с цел обучение на старши полицейски служители от държавите-членки и улесняване на сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране и координиране на дейностите в областта на полицейската дейност с европейско измерение.

(2)

В „Стокхолмската програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ се поставя за цел създаването на истинска европейска култура в областта на правоприлагането чрез създаването на европейски схеми за обучение и програми за обмен, насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на национално равнище и на равнището на Съюза.

(3)

В отговор на призива на Европейския съвет в Стокхолмската програма да бъде увеличено обучението по въпросите, свързани със Съюза, и това обучение да бъде предоставяно систематично на служители от всички категории в областта на правоприлагането, както и на исканията от страна на Европейския парламент за по-стабилна рамка на Съюза за обучение на служителите в съдебната система и полицията, целите на CEPOL следва, като се набляга по-специално на защитата на правата на човека и основните свободи в контекста на правоприлагането, да бъдат структурирани в съответствие със следния набор от общи принципи: първо, подкрепа за държавите-членки при предоставянето на обучение с цел подобряване на основните познания относно измерението на правоприлагането в контекста на Съюза; второ, подкрепа за държавите-членки, по тяхно искане, в разработването на двустранното и регионалното сътрудничество чрез обучение в областта на правоприлагането; трето, разработване, прилагане и координация на обучението в специфични тематични области и четвърто разработване, прилагане и координация на обучението по отношение на мисии на Съюза и дейности по изграждане на капацитет за правоприлагане в трети държави. Посоченият набор от общи принципи следва да се разглежда като Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS), която има за цел да се гарантира, че обучението на равнището на Съюза на служителите на правоприлагащите органи е с високо качество, съгласувано и е последователно. Тези общи принципи отразяват четирите направления, определени от Комисията въз основа на прегледа на нуждите от обучение и осигуряването на обучение от CEPOL в сътрудничество с държавите-членки.

(4)

В своите дейности по обучение CEPOL следва да насърчава общо зачитане и разбиране на основните права в областта на правоприлагането, като например правото на неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни и правата, подкрепа и защита на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица, включително защита на правата на жертвите на насилие, основано на пола.

(5)

Опростяването и подобряването на функционирането на CEPOL с оглед на LETS разширяват възможностите на CEPOL да подпомага, развива, прилага и координира дейности за обучение на правоприлагащите органи на държавите-членки, без да се засягат национални инициативи, предприети от държавите-членки в областта на обучението на служителите на правоприлагащите органи, когато такива дейности за обучение може да създадат добавена стойност за държавите-членки и за Съюза.

(6)

С цел възможно най-ефективно използване на нейните ресурси дейностите на CEPOL следва да бъдат фокусирани върху приоритетите и областите, при които дейностите за обучение имат ясно изразена европейска добавена стойност за държавите-членки и Съюза в съответствие с настоящите и бъдещите потребности и търговски изисквания.

(7)

CEPOL следва да гарантира, че обучението се оценява и заключенията от оценките на нуждите от обучение се вземат предвид при неговото планиране, за да бъде повишена ефективността на бъдещите действия. CEPOL следва да може да насърчава взаимното признаване на обучението в областта на правоприлагането в държавите-членки и признаването от тяхна страна на обучението, предоставяно на равнището на Съюза.

(8)

За да се избегне дублиране или припокриване и за да се гарантира по-добра координация на дейностите за обучение на компетентните служители на правоприлагащите органи, извършвани от агенциите на Европейския съюз и други компетентни органи, CEPOL следва да извършва оценка на стратегическите нужди от обучение и да работи по приоритетите на Съюза в областта на вътрешната сигурност и нейните външни аспекти съобразно съответния цикъл на политиката.

(9)

CEPOL следва да създаде мрежа от институти на държавите-членки за обучение на служителите на правоприлагащите органи и да поддържа връзки със съответното единно национално звено във всяка държава-членка, работещо в рамките на мрежата.

(10)

Държавите-членки и Комисията следва да бъдат представени в управителния съвет на CEPOL („управителния съвет“) с цел ефективно да следят за упражняването на функциите на CEPOL. Членовете на управителния съвет и техните заместници следва да се назначават въз основа на познанията си относно националната политика в областта на обучението на служители на правоприлагащите органи и съответните им управленски, административни и бюджетни умения.

(11)

С цел да се гарантира приемствеността в работата на управителния съвет всички представени в него страни следва да полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители. Всички страни следва да се стремят да постигнат балансирано представителство на половете в състава на управителния съвет.

(12)

Управителният съвет следва да притежава необходимите правомощия, по-специално правомощия да изготвя бюджета, да следи за неговото изпълнение, да приема подходящи финансови правила и многогодишната и годишна работни програми на CEPOL, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от CEPOL, да назначава изпълнителния директор, да определя показатели за изпълнение и да упражнява правомощията на органа по назначаването в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за персонала“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (3).

(13)

За да се осигури ефикасното ежедневно функциониране на CEPOL, нейният изпълнителен директор следва да бъде законният ѝ представител и управител на CEPOL, който при изпълнението на своите задължения действа независимо и гарантира, че CEPOL изпълнява задачите, предвидени в настоящия регламент. По-специално изпълнителният директор следва да отговаря за изготвянето на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят за решение на управителния съвет, и за изпълнението на многогодишното програмиране и годишните работни програми на CEPOL.

(14)

Когато е уместно и като се вземат предвид търговските изисквания и финансовите ресурси, управителният съвет следва да взема решение за създаване на Научен комитет за обучение като независим консултативен орган, за да се гарантира научното качество на работата на CEPOL. Посоченият комитет следва да е съставен от независими лица — академични кадри и специалисти в областта на правоприлагането на високо равнище в областите, обхванати от настоящия регламент. Членовете на Научния комитет следва да бъдат назначавани от управителния съвет въз основа на прозрачна процедура за представяне на кандидатури и процедура на подбор, които следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(15)

CEPOL следва да гарантира, че предлаганото от нея обучение интегрира съответните развития в научните изследвания. Той следва да насърчава и създава сътрудничество с органите на Съюза, компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент, както и с публични и частни академични институции и следва да насърчава създаването на по-стабилни партньорства между университетите и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите-членки, с цел да бъдат създадени полезни взаимодействия помежду им посредством засилено сътрудничество.

(16)

За да се гарантират пълната ѝ самостоятелност и независимост и за да може тя да изпълнява правилно целите и задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, на CEPOL следва да бъде предоставен адекватен и самостоятелен бюджет, като приходите се формират главно от вноска от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат финансовото участие на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Сметките следва да се одитират от Сметната палата.

(17)

За да може да изпълнява своите задачи, CEPOL следва също така да е в състояние да отпуска безвъзмездни средства на институти за обучение и научноизследователски институти на държавите-членки за провеждането на курсове, семинари и конференции на CEPOL. Тези безвъзмездни средства следва също така да допринесат за насърчаване на сътрудничеството между институтите за обучение на държавите-членки в рамките на мрежата и за насърчаване на взаимното признаване на правоприлагането.

(18)

С цел изпълнение на своята мисия и доколкото е необходимо за изпълнението на своите задачи, CEPOL следва да може да си сътрудничи с органи на Съюза, с органи и институти за обучение на трети държави и с международни организации, компетентни по въпросите, които са обхванати от настоящия регламент, в рамките на работни договорености, сключени по силата на настоящия регламент или сключени с националните институти за обучение на трети държави въз основа на член 8 от Решение 2005/681/ПВР, както и с частноправни субекти.

(19)

Решение 2005/681/ПВР предвиждаше седалището на ЕПК да е в Брамсхил, Обединеното кралство. В съответствие с Регламент (ЕС) № 543/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) седалището на ЕПК беше преместено в Будапеща, Унгария, и Комисията беше приканена да представи доклад за ефективността на Решение 2005/681/ПВР след задълбочен анализ на разходите и ползите и оценка на въздействието.

(20)

Приемащата държава-членка следва да осигури необходимите условия за безпроблемното функциониране на CEPOL, включително многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки, за да се привлекат висококачествени човешки ресурси от възможно най-широк географски обхват.

(21)

Настоящият регламент има за цел да измени и разшири обхвата на разпоредбите на Решение 2005/681/ПВР, изменено с Регламент (ЕС) № 543/2014. Тъй като измененията, които трябва да бъдат направени с настоящия регламент, са многобройни и съществени, в интерес на постигането на по-голяма яснота Решение 2005/681/ПВР, изменено с Регламент (ЕС) № 543/2014, следва да бъде изцяло заменено по отношение на държавите-членки, обвързани от настоящия регламент. CEPOL, създадена с настоящия регламент, следва да замени и да поеме функциите на ЕПК, създаден с Решение 2005/681/ПВР, което вследствие на това следва да бъде отменено.

(22)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да се прилага за CEPOL.

(23)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се създаде агенция, която да отговаря за обучението в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(24)

Настоящият регламент е в съответствие с основните права и с принципите, признати по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), по-специално правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, защитени по силата на членове 7 и 8 от Хартата, както и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(25)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави-членки не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(26)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 1

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

1.   С настоящото се създава Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

2.   CEPOL, създадена с настоящия регламент, заменя и наследява Европейския полицейски колеж (ЕПК), създаден с Решение 2005/681/ПВР.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1)

„служители на правоприлагащите органи“ означава персоналът на полицията, митниците и други компетентни служби, определени от отделните държави-членки, които отговарят за, както и персоналът на органите на Съюза, които изпълняват задачи, свързани със следното:

а)

предотвратяването и борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави-членки, на тероризма и формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза; или

б)

управлението на кризи и поддържането на обществения ред, по-специално от страна на международни полицейски сили по време на важни събития,

2)

„органи на Съюза“ означава институциите, органите, мисиите, службите и агенциите, създадени с или въз основа на ДЕС и ДФЕС;

3)

„международни организации“ означава международни организации и техните подчинени органи, регламентирани от международното публично право, или други органи, създадени чрез споразумение между две или повече държави или въз основа на такова споразумение, както и Интерпол.

Член 3

Цели на CEPOL

1.   CEPOL подпомага, разработва, прилага и координира обучението за служители на правоприлагащите органи, като набляга по-специално на защитата на правата на човека и основните свободи в контекста на правоприлагането, по-специално в областите на превенцията на и борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави-членки, тероризма, поддържането на обществения ред, по-специално от страна на международни полицейски сили по време на важни събития, и планирането и управлението на мисии на Съюза, които могат да включват също обучение в сферата на лидерските и езиковите умения на служителите на правоприлагащите органи. По-специално CEPOL:

а)

подпомага държавите-членки при предоставянето на обучение с цел повишаване на осведомеността и познанията за:

i)

прилагането и използването на международните инструменти и инструментите на Съюза, свързани със сътрудничеството в областта на правоприлагането;

ii)

функционирането и ролята на органите на Съюза, и по-специално за Европол, Евроюст и Frontex;

iii)

полицейските и съдебните аспекти на сътрудничеството в областта на правоприлагането и практическите знания за достъпа до каналите за обмен на информация;

б)

подпомага държавите-членки при поискване от тяхна страна, чрез обучение в областта на правоприлагането, в развитието на регионалното и двустранното сътрудничество между държавите-членки, органите на Съюза и трети държави;

в)

разработва, прилага и координира обучения, засягащи специфични тематични области на престъпната дейност или на работата на полицията;

г)

разработва, прилага и координира обучения, насочени към подпомагане на държавите-членки и органите на Съюза в обучението на служители на правоприлагащите органи за участие в мисии на Съюза и в дейности за изграждането на капацитет в областта на правоприлагането в трети държави;

д)

провежда обучения за обучаващи и съдейства за подобряването на учебните практики и за обмена на най-добри учебни практики.

2.   CEPOL разработва и осъвременява учебните средства и методиките на обучение и ги прилага в перспективата на ученето през целия живот с цел усъвършенстване на уменията на служителите на правоприлагащите органи. Тя прави оценка на резултатите от такива действия с оглед на повишаване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите действия на равнището на Съюза.

3.   CEPOL създава мрежа от институти на държавите-членки за обучение на служителите на правоприлагащите органи и осъществява контакти със съответното единно национално звено във всяка държава-членка, работещо в рамките на мрежата.

4.   Учебните дейности, посочени в параграф 1, се осъществяват от CEPOL в сътрудничество с мрежата от институти за обучение на държавите-членки в съответствие с финансовите разпоредби, приложими за CEPOL.

Член 4

Задачи

1.   CEPOL изработва многогодишни стратегически анализи на нуждите от обучение и многогодишни учебни програми.

2.   CEPOL подкрепя, разработва, прилага и координира дейности за обучение и учебни продукти, които включват:

а)

курсове, семинари, конференции, както и обучение по интернет, електронно обучение и други иновационни и прогресивни дейности за обучение;

б)

общи учебни програми за обучение на служители на правоприлагащите органи по конкретни теми с европейско измерение;

в)

модули за обучение с постепенно нарастваща сложност на уменията, необходими на съответните целеви групи, които са насочени или към конкретен географски регион, конкретна тематична област на престъпна дейност или конкретен набор от професионални умения;

г)

програми за обмен и командироване, както и учебни посещения в контекста на обучението в областта на правоприлагането.

3.   Дейностите за обучение и учебните продукти на CEPOL могат да бъдат подкрепяни, доразвивани и допълвани чрез функционирането на електронна мрежа.

4.   CEPOL оказва подкрепа на мисиите на Съюза и изграждането на капацитет в трети държави посредством някое от следните:

а)

оценяване, в сътрудничество с други компетентни органи на Съюза, на въздействието на съществуващите политики и инициативи за обучение в областта на правоприлагането, които са свързани със Съюза;

б)

разработване и провеждане на обучение за подготовка на служителите на правоприлагащите органи за участие в мисии на Съюза, включително с цел придобиване на съответните езикови умения, в координация с Европейския колеж по сигурност и отбрана и съществуващите инициативи на държавите-членки;

в)

разработване и провеждане на обучение на служители на правоприлагащите органи от трети държави, и по-специално от държави, които са кандидатки за присъединяване към Съюза, и държавите, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство;

г)

управление на средствата на Съюза за външна помощ с цел подпомагане на трети държави в изграждането на техния капацитет в съответни области на политиката по правоприлагане, в съответствие с установените приоритети на Съюза.

5.   CEPOL насърчава взаимното признаване на обучението в областта на правоприлагането в различните държави-членки и признаването от тяхна страна на обучението, предоставяно на равнището на Съюза, при надлежно отчитане на принципа на субсидиарност.

6.   CEPOL може да участва в дейности за комуникация по своя собствена инициатива в своите области на компетентност. Такива дейности не са в противоречие със задачите, посочени в параграф 1, и се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Член 5

Научни изследвания, които са от значение за обучението

1.   CEPOL допринася за и насърчава развитието на научните изследвания, които са от значение за дейностите в областта на обучението, попадащи в обхвата на нейните цели, определени в член 3, параграф 1, и разпространява резултатите от тези изследвания. За целта CEPOL може да извършва съответни проучвания и може да развива хранилища със съществуващите научни изследвания, както и нужди от обучение в областта на правоприлагането.

2.   CEPOL подкрепя и изгражда партньорство с органите на Съюза и с държавни и частни академични институции и може да насърчава създаването на по-стабилни партньорства между университетите и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите-членки.

ГЛАВА II

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И CEPOL

Член 6

Национални звена на CEPOL

1.   Всяка държава-членка създава или определя национално звено, което представлява органът за връзка със CEPOL в рамките на нейната мрежа от национални институти за обучение на служителите на правоприлагащите органи в държавите-членки.

2.   Националните звена отговарят за осъществяването на посочените в настоящия член задачи. По-специално те:

а)

предоставят на CEPOL информацията, необходима за изпълнението на нейните задачи;

б)

допринасят за ефективната комуникация и сътрудничество на CEPOL с всички съответни институти за обучение, включително със съответните научноизследователски институти в държавите-членки;

в)

допринасят за и популяризират работните програми, годишните календари и уебсайта на CEPOL;

г)

отговарят на исканията от CEPOL за информация и съвети;

д)

организират и координират своевременно и прозрачно издигането на подходящи кандидатури на участници и експерти за дейностите на национално равнище;

е)

координират изпълнението на дейностите и срещите в своята държава-членка;

ж)

осигуряват подкрепа за създаването и изпълнението на програма за обмен на служители на правоприлагащите органи;

з)

поощряват използването на електронната мрежа на CEPOL за обучението на служители на правоприлагащите органи.

3.   Представителите на националните звена провеждат редовни срещи по искане на управителния съвет, изпълнителния директор или по своя собствена инициатива във връзка с оперативни и образователни въпроси на CEPOL. Те по-специално обсъждат и разработват предложения за подобряване на оперативната ефективност на CEPOL и за насърчаване на ангажираността на държавите-членки.

4.   Всяка държава-членка определя структурата на организацията и служителите на своето национално звено в съответствие със своето национално право и ресурси.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА CEPOL

Член 7

Административна и управленска структура на CEPOL

Административната и управленската структура на CEPOL се състои от:

а)

управителен съвет;

б)

изпълнителен директор;

в)

когато е уместно, Научен комитет за обучение, създаден от управителния съвет в съответствие с член 15;

г)

когато е уместно, други консултативни органи, създадени от управителния съвет в съответствие с член 9, параграф 1, буква р).

РАЗДЕЛ 1

Управителен съвет

Член 8

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава-членка и от Комисията. Всеки представител има право на глас.

2.   Всеки член на управителния съвет има заместник, който представлява въпросния член в негово отсъствие.

3.   Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават, като се отчитат техните познания в областта на обучението на служители на правоприлагащите органи и техните управленски, административни и бюджетни умения. Също така се взема предвид принципът за балансирано представителство на половете в състава на управителния съвет.

4.   Без да се засяга правото на държавите-членки и на Комисията да прекратят мандата на техния съответен член и заместник-член, мандатът на управителния съвет е четири години. Този срок може да бъде удължен.

Член 9

Функции на управителния съвет

1.   Управителният съвет:

а)

приема всяка година с мнозинство от две трети от членовете си и в съответствие с член 10 документ, съдържащ многогодишното програмиране на CEPOL и нейната годишна работна програма за следващата година;

б)

приема годишния бюджет на CEPOL с мнозинство от две трети от членовете си и осъществява други функции във връзка с бюджета на CEPOL в съответствие с глава IV;

в)

приема консолидиран годишен отчет за дейността на CEPOL и до 1 юли на следващата година го изпраща на Европейския парламент, на националните парламенти, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

г)

приема финансовите правила, приложими спрямо CEPOL в съответствие с член 21;

д)

приема вътрешна стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат изпълнени;

е)

приема вътрешни правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и на членовете на комисията за подбор, както и на членовете на Научния комитет за обучение;

ж)

приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 4, въз основа на анализ на нуждите;

з)

приема свой процедурен правилник;

и)

в съответствие с параграф 2 упражнява по отношение на персонала на CEPOL правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, и правомощията, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори с другите служители („правомощия на органа по назначаването“);

й)

приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

к)

установява по целесъобразност структура за вътрешен одит;

л)

приема вътрешни правила по отношение на процедурата за подбор на изпълнителен директор, включително правила относно състава на комисията за подбор, които да гарантират нейната независимост и безпристрастност;

м)

назначава изпълнителния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 23;

н)

в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който е функционално независим при изпълнението на своите задължения;

о)

когато е уместно и като се вземат предвид търговските изисквания и финансовите ресурси, взема решение за създаването на Научен комитет за обучение в съответствие с член 15 и назначава неговите членове в съответствие с член 16, параграф 2;

п)

осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

р)

взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на CEPOL и когато е необходимо, за тяхното изменение, като отчита търговските и финансовите изисквания;

с)

разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 34;

т)

приема общи учебни програми, модули за обучение, методи за обучение и други инструменти за учене и преподаване;

у)

приема други вътрешни правила, когато е необходимо.

2.   На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и в съответствие с процедурата, предвидена в член 110 от Правилника за длъжностните лица, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които тези делегирани правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор е упълномощен да делегира тези правомощия на други лица.

3.   Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да спре делегирането на правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор, както и евентуалното вторично делегиране на такива правомощия, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от изпълнителния директор.

Член 10

Многогодишно програмиране и годишни работни програми

1.   Управителният съвет приема, в срок до 30 ноември всяка година, документ, съдържащ многогодишното програмиране и годишната работна програма на CEPOL въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията във връзка с многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Управителният съвет изпраща програмния документ на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти.

Документът, посочен в първа алинея, става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и ако е необходимо, се коригира съответно.

2.   В многогодишното програмиране е представено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението, както и планирането на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. То включва стратегия за отношенията с трети държави и международни организации.

Многогодишното програмиране се осъществява посредством годишни работни програми и ако е уместно се актуализира с оглед на резултатите от външните и вътрешните оценки, посочени в член 32. Когато е уместно, заключенията от тези оценки се отразяват и в годишната работна програма за следващата година.

3.   Годишната работна програма включва подробни цели, очаквани резултати и показатели за изпълнението. В нея се описват също така действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишното програмиране. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Годишната работна програма включва стратегията за отношенията с трети държави и международни организации, посочени в член 3, и действията, свързани с тази стратегия.

4.   При възлагането на нова задача на CEPOL след приемането на годишна работна програма управителният съвет внася съответните изменения в годишната работна програма.

5.   Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура, която се прилага към първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Член 11

Председател и заместник-председател на управителния съвет

1.   Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове, представляващи групата от трите държави-членки, които са изготвили съвместно осемнадесетмесечната програма на Съвета. Те изпълняват функциите си по време на осемнадесетмесечния период на програмата на Съвета. Ако по време на своя мандат обаче председателят и заместник-председателят престанат да бъдат членове на управителния съвет, този мандат се прекратява автоматично на същата дата.

2.   Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет.

3.   Когато председателят не е в състояние да изпълнява своите задължения, той автоматично се замества от заместник-председателя.

Член 12

Заседания на управителния съвет

1.   Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.   Изпълнителният директор взема участие в разискванията на управителния съвет.

3.   Управителният съвет провежда две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или на най-малко една трета от своите членове.

4.   Управителният съвет и изпълнителният директор могат да поканят всяко лице, чието становище може да бъде от значение за дискусията, да присъства на заседанията като наблюдател без право на глас.

5.   По време на заседанията членовете и заместник-членовете на управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при спазване на процедурния правилник на управителния съвет.

6.   CEPOL осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 13

Правила за гласуване на управителния съвет

1.   Без да се засягат член 9, параграф 1, букви а) и б), член 11, параграф 2, член 15, член 23, параграф 6 и член 27, параграф 2, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете си.

2.   Всеки член разполага с един глас. При отсъствие на член с право на глас неговият заместник може да упражни правото на глас на члена.

3.   Изпълнителният директор не участва в гласуването.

4.   Процедурният правилник на управителния съвет определя подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

РАЗДЕЛ 2

Изпълнителен директор

Член 14

Отговорности на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор управлява CEPOL. Той се отчита пред управителния съвет.

2.   Без да се засягат правомощията на Комисията и на управителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

3.   Ако бъде съответно поканен, изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

4.   Изпълнителният директор е законният представител на CEPOL.

5.   Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на CEPOL по силата на настоящия регламент, и по-специално за:

а)

ежедневното управление на CEPOL;

б)

представянето пред управителния съвет на предложения за създаване на вътрешни структури на CEPOL и когато е необходимо, за тяхното изменение;

в)

прилагането на решенията, приети от управителния съвет;

г)

изготвянето на проект на многогодишното програмиране и на годишните работни програми и тяхното представяне пред управителния съвет след консултация с Комисията;

д)

изпълнението на многогодишното програмиране и на годишните работни програми и свързаното с тях докладване пред управителния съвет;

е)

изготвянето на подходящи проекти за правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

ж)

изготвянето на проект на консолидиран годишен доклад за дейностите на CEPOL и представянето му за приемане от управителния съвет;

з)

изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка — два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

и)

защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякаква друга незаконна дейност, без това да засяга правомощията на OLAF за провеждане на разследвания, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

й)

изготвянето на проект на вътрешна стратегия на CEPOL за борба с измамите и представянето ѝ за приемане от управителния съвет;

к)

изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на CEPOL;

л)

изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на CEPOL и изпълнението на нейния бюджет;

м)

подпомагането на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията на управителния съвет;

н)

изпълнението на други задачи, съгласно настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 3

Научен комитет за обучение

Член 15

Създаване

Когато е уместно и като се вземат предвид търговските изисквания и финансовите ресурси, управителният съвет взема решение с мнозинство от две трети от членовете си за създаването на Научен комитет за обучение. Същата процедура се прилага към решението за разпускане на този комитет.

Член 16

Общи разпоредби, цел и задачи

1.   След като бъде създаден от управителния съвет, Научния комитет за обучение е независим консултативен орган, който гарантира качеството от научна гледна точка на дейността на CEPOL в сферата на обучението.

2.   Научният комитет за обучение се състои от академични кадри и специалисти в областта на правоприлагането на високо равнище в областите, обхванати от член 4. Управителният съвет назначава членовете на Научният комитет за обучение след провеждането по прозрачен начин на процедура за представяне на кандидатури и процедура за подбор, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат членове на Научния комитет за обучение. Членовете на Научния комитет за обучение са независими и не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

3.   Управителният съвет възлага на Научния комитет за обучение, inter alia, следните задачи:

а)

съветване на изпълнителния директор при изготвянето на многогодишното програмиране и на годишните работни програми и на други стратегически документи, за да се гарантира тяхното качество от научна гледна точка и тяхната съгласуваност със съответните секторни политики и приоритети на Съюза;

б)

предоставяне на независими становища и съвети на управителния съвет по въпроси от неговата компетентност;

в)

предоставяне на независими становища и съвети относно качеството на учебните програми, прилаганите методи за обучение, вариантите при обучението и новостите в науката;

г)

изпълнение на всякакви други консултативни задачи, които са свързани с научните аспекти на работата на CEPOL в сферата на обучението, по искане на управителния съвет или на изпълнителния директор.

4.   Със създаването на Научния комитет за обучение управителният съвет избира състава му, мандата на неговите членове, честотата на неговите заседания и процедурния му правилник, включително правилата му за гласуване.

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Бюджет

1.   За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на CEPOL, като те се вписват в бюджета на CEPOL.

2.   Приходите и разходите в бюджета на CEPOL са балансирани.

3.   Без да се засягат други ресурси, приходите на CEPOL се състоят от вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза.

4.   CEPOL може да получава финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или безвъзмездни средства ad hoc в съответствие със своите финансови правила, посочени в член 21, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза. Без да се засяга принципът на забрана на двойното финансиране, предвиден в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) („Финансовия регламент“), CEPOL може да управлява заделени за целта средства на Съюза за извършване на определени дейности, попадащи в обхвата на нейните цели и задачи.

5.   Разходите на CEPOL включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

6.   Бюджетните задължения за дейности, свързани с широкомащабни проекти с продължителност, надхвърляща рамките на една финансова година, могат да се разделят на няколко годишни вноски.

Член 18

Съставяне на бюджета

1.   Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на разчет на приходите и разходите на CEPOL за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

2.   Въз основа на проекта на разчет на приходите и разходите управителният съвет приема предварителен проект на разчет на приходите и разходите на CEPOL за следващата финансова година и го изпраща на Комисията всяка година до 31 януари.

3.   Управителният съвет изпраща окончателния проект на разчет на приходите и разходите на CEPOL на Комисията всяка година до 31 март.

4.   Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

5.   Въз основа на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета в съответствие с членове 313 и 314 от ДФЕС.

6.   Европейският парламент и Съветът разрешават бюджетните кредити за вноската от Съюза за CEPOL.

7.   Европейският парламент и Съветът приемат щатното разписание на CEPOL.

8.   Бюджетът на CEPOL се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

9.   За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на CEPOL, се прилага Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (7).

Член 19

Изпълнение на бюджета

1.   Изпълнителният директор осигурява изпълнението на бюджета на CEPOL.

2.   Всяка година изпълнителният директор изпраща на Европейския парламент и на Съвета цялата информация, която е от значение за резултатите от процедури по оценка, и също така уведомява Сметната палата относно такива резултати.

Член 20

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Счетоводителят на CEPOL изпраща междинните счетоводни отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N + 1).

2.   CEPOL изпраща доклад за бюджетното и финансовото управление за година N на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на година N + 1.

3.   Счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинните счетоводни отчети на CEPOL за година N, консолидирани със счетоводните отчети на Комисията, до 31 март на година N + 1.

4.   След като получи забележките на Сметната палата по междинните счетоводни отчети на CEPOL за година N в съответствие с член 148 от Финансовия регламент, счетоводителят на CEPOL изготвя окончателните счетоводни отчети на CEPOL за посочената година. Изпълнителният директор изпраща окончателните счетоводни отчети на управителния съвет за становище.

5.   Управителният съвет дава своето становище за окончателните счетоводни отчети на CEPOL за година N.

6.   До 1 юли на година N + 1 счетоводителят на CEPOL изпраща окончателните счетоводни отчети за година N заедно със становището на управителния съвет, посочено в параграф 5, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.

7.   Окончателните отчети за година N се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1.

8.   Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки най-късно до 30 септември на година N + 1. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.   Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, цялата информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N, в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент.

10.   По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N до 15 май на година N + 2.

Член 21

Финансови правила

1.   Приложимите за CEPOL финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на CEPOL не го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

2.   В надлежно обосновани случаи и с предварителното одобрение на управителния съвет CEPOL може да предоставя безвъзмездни средства на държавите-членки без открита покана за представяне на предложения с цел осигуряването на обучение във връзка със задачите, посочени в член 4, параграфи 2 и 4.

ГЛАВА V

ПЕРСОНАЛ

Член 22

Обща разпоредба

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа, се прилагат по отношение на персонала на CEPOL.

Член 23

Изпълнителен директор

1.   Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на CEPOL съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.   Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет след извършване на открита и прозрачна процедура за подбор, от списък с най-малко трима подбрани кандидати, предложени от комисия за подбор, която е създадена от управителния съвет и се състои от членове, определени от държавите-членки и от Комисията.

Комисията за подбор съставя посочения списък с подбрани кандидати от списъка на всички кандидати, определени от Комисията по прозрачен начин, чийто профил отговаря на изискванията за тази функция, посочени в обявлението за свободна длъжност, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията предава на комисията за подбор копие от всички получени кандидатури за свободната длъжност.

При сключването на договора с изпълнителния директор CEPOL се представлява от председателя на управителния съвет.

3.   Мандатът на изпълнителния директор е четири години. Преди изтичането на този срок Комисията, съвместно с управителния съвет, извършва оценяване, при което взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред CEPOL.

4.   Като взема предвид оценяването, посочено в параграф 3, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от четири години. В този случай изпълнителният директор не участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на общия период.

5.   Изпълнителният директор може да бъде освободен от длъжност с решение на управителния съвет.

6.   Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата или освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от своите членове.

Член 24

Командировани национални експерти

1.   CEPOL може да използва в работата си командировани национални експерти.

2.   Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в CEPOL.

ГЛАВА VI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Правен статут

1.   CEPOL е агенция на Съюза. Тя има правосубектност.

2.   Във всяка държава-членка CEPOL се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на националното законодателство. По-специално CEPOL може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.   Седалището на CEPOL се намира в Будапеща, Унгария.

Член 26

Привилегии и имунитети

По отношение на CEPOL и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 27

Езиков режим

1.   Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1 (8), се прилагат по отношение на CEPOL.

2.   Управителният съвет взема решение относно вътрешния езиков режим на CEPOL с мнозинство от две трети от своите членове.

3.   Услугите за превод, необходими за функционирането на CEPOL, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Член 28

Прозрачност

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага спрямо документите, държани от CEPOL.

2.   В срок от шест месеца след датата на първото си заседание управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Решенията, взети от CEPOL съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до Европейския омбудсман или на иск до Съда на Европейския съюз в съответствие с членове 228 и 263 от ДФЕС.

4.   Спрямо обработката на лични данни от CEPOL се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 29

Борба с измамите

1.   С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), между 1 юли 2016 г. и 31 декември 2016 г. CEPOL се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (11), и приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички служители на CEPOL, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.   Европейската сметна палата разполага с правомощия за извършване на одити по документи и проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от CEPOL.

3.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е извършена измама, корупционно действие или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с предоставянето на безвъзмездни средства или сключването на договор от CEPOL. Тези разследвания се извършват в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (12).

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, работните споразумения с органи на Съюза, с органи и институти за обучение на трети държави, с международни организации и с частноправни субекти, договорите, споразуменията и решенията на CEPOL за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Европейската сметна палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат одитите и разследванията, посочени в параграфи 2 и 3, в съответствие със съответните им правомощия.

Член 30

Правила за сигурност за защита на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация

CEPOL прилага mutatis mutandis правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (13) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (14) на Комисията.

Член 31

Отговорност

1.   Договорната отговорност на CEPOL се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от CEPOL.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от законодателствата на държавите-членки, CEPOL възстановява всяка вреда, причинена от нейните служби или служители при изпълнението на техните функции.

4.   Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за вредите, посочени в параграф 3.

5.   Личната отговорност на персонала на CEPOL към CEPOL се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или Условията за работа на другите служители.

Член 32

Оценка и преглед

1.   До 1 юли 2021 г. и на всеки пет години след това Комисията гарантира, че се извършва оценка, съсредоточена по-специално върху въздействието, ефективността и ефикасността на CEPOL и работните ѝ практики.

2.   Комисията предоставя доклада за оценката на управителния съвет. Управителният съвет представя своите забележки по доклада за оценка в срок от един месец от датата на получаването му. След това Комисията предоставя окончателния доклад за оценка заедно със заключенията на Комисията и със забележките на управителния съвет, приложени към него, на Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Заключенията от посочената оценка се оповестяват публично.

Член 33

Административни разследвания

Дейностите на CEPOL подлежат на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.

Член 34

Сътрудничество с органите на Съюза, трети държави и международни организации

1.   CEPOL е отворена за участие на органите и институтите за обучение от трети държави, които са сключили съответни споразумения със Съюза.

2.   Доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, CEPOL може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите на Съюза в съответствие с техните цели, с органите и институтите за обучение от трети държави, с международни организации и с частноправни субекти.

3.   В съответствие с параграфи 1 и 2 се сключват работни договорености, конкретизиращи по-специално характера, мащаба и начина на участие на съответните органи и институти за обучение от трети държави, международни организации и частноправни субекти в работата на CEPOL, включително разпоредби, свързани с участието в инициативите на CEPOL, финансовите вноски и персонала. По отношение на въпросите, свързани с персонала, посочените договорености са в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

4.   CEPOL си сътрудничи с органите на Съюза, компетентни в областите, обхванати от настоящия регламент, и посочени в параграф 2, в рамките на работни договорености, сключени с тези органи, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или съответните разпоредби на Решение 2005/681/ПВР.

5.   Работните договорености, посочени в параграфи 3 и 4, могат да бъдат сключвани само с одобрението на управителния съвет след консултация с Комисията. Те не обвързват Съюза, нито неговите държави-членки.

Член 35

Споразумение за седалището и условия за функциониране

Необходимите договорености относно помещенията, които следва да бъдат предоставени на CEPOL в Унгария, и относно съоръженията, които тази държава-членка следва да осигури, както и конкретните правила, приложими по отношение на изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала на CEPOL и членовете на техните семейства, се определят в споразумение за седалището между CEPOL и Унгария, сключено след получаване на одобрение от управителния съвет.

ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Универсално правоприемство

1.   CEPOL, създадена по силата на настоящия регламент, е универсален правоприемник на ЕПК, създаден с Решение 2005/681/ПВР, по отношение на всички сключени договори, поети задължения и придобито имущество.

2.   Настоящият регламент не засяга правната сила на споразуменията, сключени от ЕПК, създаден с Решение 2005/681/ПВР, преди 24 декември 2015 г.

Член 37

Преходни разпоредби относно управителния съвет

1.   Мандатът на членовете на управителния съвет на CEPOL, създаден на основание член 10 от Решение 2005/681/ПВР, се прекратява на 1 юли 2016 г.

2.   В периода между 24 декември 2015 г. и 1 юли 2016 г. управителният съвет, създаден съгласно член 10 от Решение 2005/681/ПВР:

а)

упражнява функциите на управителния съвет в съответствие с член 9 от настоящия регламент;

б)

подготвя приемането на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 по отношение на документите на CEPOL, посочени в член 28 от настоящия регламент, и за задълженията за поверителност и дискретност;

в)

изготвя всички инструменти, необходими за прилагането на настоящия регламент; и

г)

извършва преглед на вътрешните правила и мерки, които е приел на основание на Решение 2005/681/ПВР, така че да се даде възможност на управителния съвет, създаден в съответствие с член 8 от настоящия регламент, да вземе решение съгласно член 41 от него.

Член 38

Преходни разпоредби по отношение на изпълнителния директор и персонала

1.   За оставащия период от мандата на директора на CEPOL, назначен в съответствие с член 11, параграф 1 от Решение 2005/681/ПВР, се възлагат отговорностите на изпълнителен директор, предвидени в член 14 от настоящия регламент. Останалите условия на неговия договор се запазват без промяна. Ако мандатът му изтича между 24 декември 2015 г. и 1 юли 2016 г., той автоматично се продължава до 1 юли 2017 г.

2.   Ако директорът на CEPOL, назначен на основание член 11, параграф 1 от Решение 2005/681/ПВР, не желае или не може да действа в съответствие с параграф 1 от настоящия член, управителният съвет определя временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който да изпълнява задълженията, възложени на изпълнителния директор, за срок от не повече от 18 месеца, докато не се извърши назначението, предвидено в член 23, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служителите, наети съгласно Решение 2005/681/ПВР. Трудовите договори може да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Член 39

Преходни бюджетни разпоредби

Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите, одобрени съгласно член 25 от Решение 2005/681/ПВР, се провежда в съответствие с правилата, установени с посоченото решение.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40

Замяна и отмяна

1.   Решение 2005/681/ПВР, изменено с Регламент (ЕС) № 543/2014, се заменя по отношение на държавите-членки, обвързани от настоящия регламент, считано от 1 юли 2016 г.

Поради това Решение 2005/681/ПВР се отменя.

2.   По отношение на държавите-членки, обвързани от настоящия регламент, позоваването на актовете, посочени в параграф 1, се счита за позоваване на настоящия регламент.

Член 41

Запазване в сила на вътрешните правила, приети от управителния съвет

Вътрешните правила и мерки, приети от управителния съвет въз основа на Решение 2005/681/ПВР, остават в сила след 1 юли 2016 г., освен ако управителният съвет не е взел друго решение при прилагането на настоящия регламент.

Член 42

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 юли 2016 г.

При все това членове 37, 38 и 39 се прилагат от 24 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  Позиция на Европейския парламент от 29 октомври 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 ноември 2015 г.

(2)  Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР (ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63).

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 543/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 5).

(5)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

(8)  Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(9)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.)

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Междуинституционално споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно вътрешните разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15).

(12)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(13)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(14)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).


Top