EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 319/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2219

2015 m. lapkričio 25 d.

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 87 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2005/681/TVR (2) Europos policijos koledžas (CEPOL) įsteigtas kaip Sąjungos įstaiga, kurios tikslas – rengiant ir koordinuojant mokymą Europos masto policijos veiklos klausimais – vykdyti valstybių narių vyresniųjų policijos pareigūnų mokymo veiklą ir palengvinti nacionalinių policijos pajėgų bendradarbiavimą;

(2)

Stokholmo programa „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ siekiama plėtoti tikrą europinę teisėsaugos kultūrą sukuriant visiems suinteresuotiems teisėsaugos pareigūnams skirtas nacionalinio ir Sąjungos lygmens Europos mokymo ir mainų programas;

(3)

atsižvelgiant į Stokholmo programoje pateiktą Europos Vadovų Tarybos raginimą parengti mokymą su Sąjunga susijusiais klausimais ir padaryti, kad toks mokymas būtų sistemingai prieinamas visų rangų teisėsaugos srities pareigūnams, bei į Europos Parlamento prašymą sukurti stipresnę Sąjungos teismų ir policijos mokymo sistemą, CEPOL tikslai, kartu ypatingą dėmesį skiriant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai vykdant teisėsaugos veiklą, turėtų būti formuluojami vadovaujantis toliau išdėstytų bendrųjų principų rinkiniu: pirma, parama valstybėms narėms rengiant mokymus, siekiant kad būtų pagerintos pagrindinės žinios apie teisėsaugos Sąjungoje aspektą; antra, parama valstybėms narėms, joms paprašius, reikalinga dvišaliam ir regioniniam bendradarbiavimui vystyti, vykdant teisėsaugos mokymą; trečia, mokymo konkrečiose teminėse srityse vystymas, įgyvendinimas ir koordinavimas, ir, ketvirta, mokymo, susijusio su Sąjungos misijomis ir teisėsaugos pajėgumų didinimu trečiosiose šalyse, vystymas, įgyvendinimas ir koordinavimas. Tas bendrųjų principų rinkinys turėtų būti laikomas Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema (LETS), kurios tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos teisėsaugos mokymai pareigūnams būtų aukštos kokybės, suprantami ir nuoseklūs. Tie bendrieji principai atspindi keturias kryptis, Komisijos įvardytas remiantis mokymo reikmių planu ir analize, kurią CEPOL atliko bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis;

(4)

vykdydama savo mokymo veiklą, CEPOL turėtų skatinti bendrą pagarbą tokioms pagrindinėms teisėms teisėsaugos kontekste kaip teisė į privatumą, duomenų apsaugą, taip pat aukų, liudytojų ir nusikaltimu įtariamų asmenų teisės, jų rėmimas ir apsauga, įskaitant smurto dėl lyties aukų teisių užtikrinimą, bei turėtų būti skatinama minėtąsias teises suprasti;

(5)

CEPOL veikimo supaprastinimas ir patobulinimas, atsižvelgiant į LETS, suteikia CEPOL daugiau galimybių remti, plėtoti, įgyvendinti ir koordinuoti valstybių narių teisėsaugos institucijų mokymo veiklą, nedarant poveikio valstybių narių nacionalinėms iniciatyvoms teisėsaugos sistemos pareigūnų mokymo srityje, kai tokia mokymo veikla gali duoti papildomą naudą valstybėms narėms ir Sąjungai;

(6)

siekiant veiksmingiausio savo išteklių panaudojimo, CEPOL savo veikloje ypatingą dėmesį turėtų skirti prioritetams ir sritims, kuriose mokymas gali duoti papildomą naudą valstybėms narėms ir Sąjungai, atsižvelgdama į esamas ir būsimas reikmes bei veiklos poreikius;

(7)

CEPOL turėtų užtikrinti, kad mokymas būtų vertinamas ir kad jį planuojant būtų atsižvelgiama į mokymo reikmių vertinimo išvadas, siekiant padidinti būsimų priemonių veiksmingumą. CEPOL turėtų pajėgti skatinti teisėsaugos mokymo valstybėse narėse tarpusavio pripažinimą ir tai, kad valstybės narės pripažintų Sąjungos lygmens mokymą;

(8)

siekdama, kad nesidubliuotų ar nesikartotų esamų Sąjungos agentūrų ir kitų atitinkamų įstaigų vykdoma kompetentingų teisėsaugos pareigūnų mokymo veikla ir būtų užtikrintas geresnis jos koordinavimas, CEPOL turėtų įvertinti strateginius mokymo poreikius ir atsižvelgti į Sąjungos vidaus saugumo srities prioritetus bei jos išorės aspektus, laikydamasi atitinkamų politikos ciklų;

(9)

CEPOL turėtų telkti valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo įstaigų tinklą ir palaikyti ryšį su šiam tinklui priklausančiu kiekvienoje valstybėje narėje veikiančiu vienu nacionaliniu padaliniu;

(10)

CEPOL valdyboje (toliau – valdyba) turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai, kad būtų stebima, kaip veiksmingai CEPOL vykdo savo užduotis. Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai turėtų būti skiriami atsižvelgiant į jų nacionalinės teisėsaugos pareigūnų mokymo politikos žinias ir atitinkamus jų vadybos, administracinius ir biudžeto valdymo gebėjimus;

(11)

siekiant užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys turėtų stengtis riboti savo narių kaitą. Visos šalys turėtų siekti lyčių lygybės atstovavimo proporcingumo valdyboje;

(12)

valdybai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, pirmiausia įgaliojimai sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, patvirtinti atitinkamas finansines taisykles ir CEPOL daugiametį programavimą bei metines darbo programas, nustatyti skaidrias CEPOL sprendimų priėmimo procedūras, skirti vykdomąjį direktorių, nustatyti veiklos rodiklius ir vykdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimus pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), nustatytas Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (3);

(13)

kad būtų užtikrintas veiksmingas kasdienis CEPOL veikimas, vykdomasis direktorius turėtų būti jos teisinis atstovas ir valdytojas, savo pareigas vykdantis nepriklausomai ir užtikrinantis, kad CEPOL vykdytų šiame reglamente nustatytas užduotis. Vykdomasis direktorius, visų pirma, turėtų būti atsakingas už biudžeto ir planavimo dokumentų, pateikiamų valdybai priimti sprendimą, rengimą bei CEPOL daugiamečio programavimo ir metinių darbo programų įgyvendinimą;

(14)

jei tinkama, taip pat įvertinusi veiklos poreikius ir finansinius išteklius, valdyba turėtų nuspręsti įsteigti Mokslinį mokymo komitetą – nepriklausomą patariamąjį organą – siekiant užtikrinti CEPOL mokslinės veiklos kokybę. Tą komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai ir teisėsaugos specialistai, dirbantys šiame reglamente nurodytose srityse. Pasibaigus skaidriai kvietimo teikti paraiškas ir atrankos procedūrai, apie kurią bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Mokslinio komiteto narius turėtų skirti valdyba;

(15)

CEPOL turėtų užtikrinti, kad į jos mokymą būtų integruojami atitinkami mokslinių tyrimų pokyčiai. Ji turėtų skatinti ir užmegzti partnerystę su Sąjungos įstaigomis, kompetentingomis šiuo reglamentu apimamais klausimais, taip pat su viešosiomis ir privačiosiomis akademinėmis institucijomis ir turėtų galėti skatinti tvirtesnės valstybių narių universitetų ir teisėsaugos pareigūnų mokymo įstaigų partnerystės sukūrimą tokiu būdu, kad stiprinant bendradarbiavimą jie imtų sąveikauti;

(16)

siekiant užtikrinti visišką CEPOL savarankiškumą ir nepriklausomumą bei sudaryti jai sąlygas tinkamai siekti tikslų ir vykdyti užduotis, nustatytas šiuo reglamentu, CEPOL turėtų būti skirtas pakankamas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(17)

tam, kad galėtų vykdyti savo užduotis, CEPOL taip pat turėtų turėti galimybę teikti dotacijas valstybių narių mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigoms, kad šios rengtų CEPOL kursus, seminarus ir konferencijas. Tokios dotacijos turėtų padėti skatinti tinklui priklausančių valstybių narių mokymo įstaigų bendradarbiavimą ir teisėsaugos tarpusavio pripažinimą;

(18)

vykdydama savo misiją ir kiek to reikia užduotims atlikti, CEPOL turėtų galėti bendradarbiauti su Sąjungos įstaigomis, trečiųjų šalių institucijomis ir mokymo įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais, pagal darbo tvarkos pagrindus, nustatytus šiuo reglamentu, arba pagal darbo tvarkos pagrindus, nustatytus Sprendimo 2005/681/TVR 8 straipsniu, su trečiųjų šalių nacionalinėmis mokymo įstaigomis, taip pat su privačiais subjektais;

(19)

Sprendimu 2005/681/TVR buvo nustatyta, kad CEPOL būstinė buvo Bramshile (Jungtinė Karalystė). Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 543/2014 (4), CEPOL būstinė buvo perkelta į Budapeštą (Vengrija), o Komisija buvo paraginta pateikti ataskaitą dėl Sprendimo 2005/681/TVR veiksmingumo atlikus nuodugnią sąnaudų ir naudos analizę bei poveikio vertinimą;

(20)

priimančioji valstybė narė turėtų sudaryti sąlygas, būtinas CEPOL sklandžiai veikti, įskaitant daugiakalbį į Europą orientuotą mokymą ir tinkamas transporto jungtis, kad būtų pritraukti aukštos kvalifikacijos žmogiškieji ištekliai iš kuo platesnės geografinės teritorijos;

(21)

šiuo reglamentu siekiama iš dalies pakeisti ir praplėsti Sprendimo 2005/681/TVR, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. 543/2014, nuostatas. Kadangi šiuo reglamentu ketinama atlikti nemažai esminio pobūdžio dalinių pakeitimų, siekiant aiškumo, Sprendimas 2005/681/TVR, iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 543/2014, turėtų būti pakeistas visų valstybių narių, kurioms taikomas šis reglamentas, atžvilgiu. Pagal šį reglamentą įsteigta CEPOL turėtų pakeisti pagal Sprendimą 2005/681/TVR įsteigtą CEPOL ir perimti jo funkcijas, o šis sprendimas, savo ruožtu, turėtų būti panaikintas;

(22)

CEPOL turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (5);

(23)

kadangi šio reglamento tikslo – įsteigti Sąjungos lygmens teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūrą – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto bei poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(24)

šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), ypač teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų gyvenimą, kaip nustatyta Chartijos 7 ir 8 straipsniuose bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnyje;

(25)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius bei 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį reglamentą;

(26)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

AGENTŪROS BENDROSIOS NUOSTATOS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 straipsnis

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros įsteigimas

1.   Šiuo reglamentu įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL).

2.   Šiuo reglamentu įsteigiama CEPOL pakeičia Sprendimu 2005/681/TVR įsteigtą CEPOL ir perima jo teises ir pareigas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1.   teisėsaugos pareigūnai– policijos, muitinės ar kitų atitinkamų tarnybų darbuotojai, kaip juos apibrėžia kiekviena valstybė narė, atsakingi už toliau nurodytas užduotis, ir Sąjungos įstaigų, atliekančių toliau nurodytas užduotis, darbuotojai:

a)

sunkių nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmo ir kitų Sąjungos politikos bendrus interesus pažeidžiančių nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais arba

b)

krizių valdymą bei viešąją tvarką, pirmiausia tarptautinį teisėtvarkos palaikymą dideliuose renginiuose;

2.   Sąjungos įstaigos– institucijos, įstaigos, delegacijos, tarnybos ir agentūros, įsteigti ES sutartimi ir SESV arba jomis remiantis;

3.   tarptautinės organizacijos– tarptautinės organizacijos ir joms pavaldžios įstaigos, kurių veikla reglamentuojama pagal viešąją tarptautinę teisę, ir kitos įstaigos, įsteigtos dviejų ar daugiau valstybių susitarimu arba remiantis tokiu susitarimu, bei Interpolas.

3 straipsnis

CEPOL tikslai

1.   CEPOL remia, plėtoja, įgyvendina ir koordinuoja teisėsaugos pareigūnų mokymą, kartu ypatingą dėmesį skiria žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai vykdant teisėsaugos veiklą, visų pirma tokiose srityse kaip kova su sunkiais nusikaltimais, darančiais poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, ir terorizmu bei jų prevencija, viešosios tvarkos palaikymas, pirmiausia tarptautinis didelių renginių valdymas, Sąjungos misijų planavimas ir valdymas, tai taip pat gali apimti ir su lyderyste teisėsaugos srityje susijusį mokymą ir kalbų žinias. Konkrečiau, CEPOL:

a)

teikia paramą valstybėms narėms rengiant mokymą tam, kad būtų padidintas informuotumas ir žinios apie:

i)

tarptautinių ir Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimą ir naudojimą;

ii)

Sąjungos įstaigų, visų pirma Europolo, Eurojusto ir Frontex veikimą ir vaidmenį;

iii)

policijos ir teisminius teisėsaugos bendradarbiavimo aspektus ir praktines žinias apie prieigą prie informacijos mainų kanalų;

b)

valstybėms narėms paprašius, teikia joms paramą vystyti regioninį ir dvišalį valstybių narių, Sąjungos įstaigų ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą vykdant teisėsaugos mokymą;

c)

vysto, įgyvendina ir koordinuoja mokymą, kurio metu gilinamasi į konkrečias nusikalstamumo ir policijos veiklos temines sritis;

d)

vysto, įgyvendina ir koordinuoja mokymą skirtą valstybėms narėms ir Sąjungos įstaigoms paremti apmokant teisėsaugos pareigūnus dalyvauti Sąjungos misijose ir teisėsaugos pajėgumų didinimo veikloje trečiosiose šalyse;

e)

rengia dėstytojus ir padeda kaupti geriausią mokymosi patirtį ir dalytis ja.

2.   CEPOL rengia ir atnaujina mokymosi priemones ir metodikas, taip pat jas taiko atsižvelgdama į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, kad būtų pagerinti teisėsaugos pareigūnų gebėjimai. Ji vertina tokių veiksmų rezultatus, siekdama padidinti būsimos veiklos kokybę, nuoseklumą ir efektyvumą Sąjungos lygmeniu.

3.   CEPOL suburia valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo įstaigų tinklą ir palaiko ryšius su šiam tinklui priklausančiu kiekvienoje valstybėje narėje veikiančiu vienu nacionaliniu padaliniu.

4.   1 dalyje nurodytą mokymo veiklą CEPOL vykdo bendradarbiaudama su valstybių narių mokymo įstaigų tinklu pagal CEPOL taikomas finansines taisykles.

4 straipsnis

Užduotys

1.   CEPOL rengia daugiametes strategines mokymo reikmių analizes ir daugiametes mokymo programas.

2.   CEPOL remia, rengia, įgyvendina ir koordinuoja mokymo veiklą ir mokymosi produktus, kurie apima:

a)

kursus, seminarus, konferencijas, taip pat internetinio, e. mokymosi ir kitokią naujovišką ir pažangią mokymo veiklą;

b)

bendras mokymo programas, skirtas teisėsaugos mokymui konkrečiomis temomis, kurioms būdingas Sąjungos aspektas, parengti;

c)

mokymo modulius, laipsniškai sunkėjančius atsižvelgiant į tikslinei grupei reikalingų gebėjimų lygį, itin daug dėmesio skiriant konkrečiam geografiniam regionui, konkrečiai nusikalstamos veiklos teminei sričiai arba konkretiems profesiniams gebėjimams;

d)

mainų ir komandiruočių programas, taip pat mokomuosius vizitus vykdant teisėsaugos mokymą.

3.   CEPOL mokymas ir mokymosi produktai gali būti remiami, stiprinami ir užbaigiami naudojantis elektroniniu tinklu.

4.   CEPOL teikia paramą Sąjungos misijas ir pajėgumų didinimą trečiosiose šalyse viena ar daugiau toliau nurodytų veiklų:

a)

koordinuotai su kitomis susijusiomis Sąjungos įstaigomis vertindama dabartinės Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo politikos ir iniciatyvų poveikį;

b)

koordinuotai su Europos saugumo ir gynybos koledžu ir valstybėse narėse įgyvendinamomis iniciatyvomis rengdama ir vykdydama mokymą, kad teisėsaugos pareigūnai pasirengtų dalyvauti Sąjungos misijose ir, be kita ko, įgytų reikiamų kalbų žinių;

c)

rengdama ir vykdydama mokymą trečiųjų šalių, visų pirma šalių kandidačių stoti į Sąjungą ir Europos kaimynystės politikos šalių teisėsaugos pareigūnams;

d)

valdydama specialius Sąjungos išorės pagalbos fondus, kurių lėšomis trečiosioms šalims padedama plėtoti pajėgumus atitinkamose teisėsaugos politikos srityse, vadovaujantis Sąjungos nustatytais prioritetais.

5.   CEPOL skatina teisėsaugos pareigūnų mokymo ir susijusių nustatytų Europos kokybės standartų abipusį pripažinimą valstybėse narėse, taip pat tai, kad valstybėse narėse būtų pripažįstamas Sąjungos lygmens mokymas tinkamai laikantis subsidiarumo principo.

6.   CEPOL gali savo iniciatyva su savo įgaliojimais susijusiose srityse vykdyti komunikacijos veiklą. Tokia komunikacijos veikla turi netrukdyti vykdyti 1 dalyje nurodytų užduočių ir turi būti vykdoma laikantis atitinkamų valdybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

5 straipsnis

Su mokymu susiję moksliniai tyrimai

1.   CEPOL prisideda prie mokslinių tyrimų, susijusių su 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytų jos tikslų taikymo sričiai priklausančia mokymo veikla, ir juos skatina bei platina mokslinių tyrimų rezultatus. Tuo tikslu CEPOL gali atlikti reikiamus tyrimus ir gali kurti prieinamų mokslinių tyrimų saugyklas, taip pat nustatyti teisėsaugos mokymo veiklos reikmes.

2.   CEPOL skatina ir palaiko partnerystę su Sąjungos institucijomis ir su valstybinėmis bei privačiomis mokymo įstaigomis, taip pat gali skatinti užmegzti tvirtesnę valstybių narių universitetų ir teisėsaugos pareigūnų mokymo įstaigų partnerystę.

II SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ IR CEPOL BENDRADARBIAVIMAS

6 straipsnis

CEPOL nacionaliniai padaliniai

1.   Kiekviena valstybė narė įsteigia ar paskiria nacionalinį padalinį – ryšių su CEPOL palaikymo įstaigą teisėsaugos pareigūnų nacionalinių mokymo įstaigų, veikiančių valstybėse narėse, tinkle.

2.   Nacionaliniai padaliniai yra atsakingi už šiame straipsnyje išvardytų uždavinių vykdymą. Jie pirmiausia:

a)

teikia CEPOL informaciją, kurios jai reikia, kad ji galėtų vykdyti savo užduotis;

b)

prisideda prie CEPOL veiksmingos komunikacijos ir bendradarbiavimo su visomis atitinkamomis mokymo įstaigomis, įskaitant atitinkamas mokslinių tyrimų įstaigas valstybėse narėse;

c)

prisideda prie CEPOL darbo programų, metinės darbotvarkės ir interneto svetainės ir plėtoja susijusią veiklą;

d)

tenkina CEPOL prašymus suteikti informacijos ir patarti;

e)

laiku ir skaidriai organizuoja bei koordinuoja tinkamą veiklos dalyvių ir ekspertų paskyrimą nacionaliniu lygmeniu;

f)

koordinuoja savo valstybėje narėje įgyvendinamą veiklą ir rengiamus posėdžius;

g)

teikia paramą rengiant ir įgyvendinant teisėsaugos pareigūnų mainų programas;

h)

skatina naudoti CEPOL elektroninį tinklą teisėsaugos pareigūnams mokyti.

3.   Nacionalinių padalinių atstovai valdybos, vykdomojo direktoriaus prašymu arba savo pačių iniciatyva reguliariai rengia posėdžius CEPOL veiklos ir švietimo klausimais. Jie visų pirma jie vertina ir plėtoja pasiūlymus, kurie padėtų padidinti CEPOL veikimo efektyvumą ir paskatintų valstybes nares prisiimti įsipareigojimus.

4.   Kiekviena valstybė narė nustato savo nacionalinio padalinio struktūrą ir darbuotojus pagal savo nacionalinę teisę ir išteklius.

III SKYRIUS

CEPOL VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

7 straipsnis

CEPOL administracinė ir valdymo struktūra

CEPOL administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

a)

valdyba;

b)

vykdomasis direktorius;

c)

prireikus Mokslinis mokymo komitetas, pagal 15 straipsnį įsteigtas valdybos;

d)

prireikus kiti patariamieji organai, pagal 9 straipsnio 1 dalies q punktą įsteigti valdybos.

1 SKIRSNIS

Valdyba

8 straipsnis

Valdybos sudėtis

1.   Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir Komisijos atstovas. Kiekvienas atstovas turi balso teisę.

2.   Kiekvienas valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys.

3.   Valdybos nariai ir pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų turimas teisėsaugos pareigūnų mokymo srities žinias ir atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

4.   Nedarant poveikio valstybių narių ir Komisijos teisei nutraukti savo atitinkamų narių ir pakaitinių narių įgaliojimus, valdybos narystė yra ketverių metų laikotarpis. Ta kadencija gali būti pratęsiama.

9 straipsnis

Valdybos funkcijos

1.   Valdyba:

a)

kasmet dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma ir vadovaudamasi 10 straipsniu priima dokumentą, kuriame pateikiamas CEPOL daugiametis programavimas ir jos kitų metų darbo programa;

b)

dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma priima metinį CEPOL biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su CEPOL biudžetu, pagal IV skyrių;

c)

priima konsoliduotąją metinę CEPOL veiklos ataskaitą ir iki kitų metų liepos 1 d. nusiunčia ją Europos Parlamentui, nacionaliniams parlamentams, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita paviešinama;

d)

priima CEPOL taikytinas finansines taisykles pagal 21 straipsnį;

e)

atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį priima sukčiavimo rizikai proporcingą vidaus kovos su sukčiavimu strategiją;

f)

priima savo ir atrankos komiteto narių, taip pat Mokslinio mokymo komiteto narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo vidaus taisykles;

g)

remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai atnaujina komunikacijos ir sklaidos planus, nurodytus 4 straipsnyje;

h)

patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

i)

laikydamasi 2 dalies, CEPOL darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai suteikti Tarnybos nuostatuose ir tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

j)

vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, patvirtina atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

k)

prireikus sukuria vidaus audito struktūrą;

l)

priima vykdomojo direktoriaus atrankos procedūros vidaus taisykles, įskaitant atrankos komiteto sudėties taisykles, užtikrinant jo savarankiškumą ir nešališkumą;

m)

vadovaudamasi 23 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

n)

atsižvelgdama į Tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, paskiria apskaitos pareigūną, kuris eidamas savo pareigas funkciniu požiūriu veikia nepriklausomai;

o)

jei tinkama, taip pat atsižvelgdama į veiklos poreikius ir finansinius išteklius, priima sprendimą dėl Mokymo mokslinio komiteto įsteigimo, vadovaudamasi 15 straipsniu, ir skiria jo narius, vadovaudamasi 16 straipsnio 2 dalimi;

p)

gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas bei rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

q)

atsižvelgdama į veiklos ir finansų poreikius, priima visus sprendimus dėl CEPOL vidaus struktūrų sukūrimo ir, jei būtina, keitimo;

r)

įgalioja sudaryti darbo susitarimus, vadovaudamasi 34 straipsniu;

s)

priima bendras mokymo programas, mokymo modulius, mokymosi metodus ir visas kitas mokymosi ir mokymo priemones;

t)

prireikus priima kitas vidaus taisykles.

2.   Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, valdyba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimo vykdomajam direktoriui ir tokių įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygų nustatymo. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

3.   Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą vykdomajam direktoriui bei bet kurį vykdomojo direktoriaus įgaliojimų perskyrimą ir jais naudotis pati arba perduoti juos vienam savo narių arba darbuotojui, kitam nei vykdomasis direktorius.

10 straipsnis

Daugiametis programavimas ir metinės darbo programos

1.   Valdyba kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. priima dokumentą, kurį sudaro CEPOL daugiametis programavimas ir metinė darbo programa, remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Valdyba tą dokumentą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą, pirmoje pastraipoje nurodytas dokumentas tampa galutinis ir prireikus jis atitinkamai koreguojamas.

2.   Daugiamečio programavimo dokumente nustatoma bendra strateginė programa, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rodiklius, taip pat išteklių planavimas, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus. Į ją įtraukiama ryšių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategija.

Daugiametis programavimas vykdomas įgyvendinant metines darbo programas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į 32 straipsnyje nurodytų išorės ir vidaus vertinimų rezultatus. Prireikus į tų vertinimų išvadas atsižvelgiama ateinančių metų metinėje darbo programoje.

3.   Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai, laukiami rezultatai ir veiklos rodikliai. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa turi derėti su daugiamečiu programavimu. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti ar išbraukti. Metinė darbo programa apima ryšių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją, nurodytą 3 straipsnyje, ir su ta strategija susijusius veiksmus.

4.   Jeigu priėmus metinę darbo programą CEPOL pavedama nauja užduotis, valdyba iš dalies pakeičia metinę darbo programą.

5.   Bet kokie esminiai metinės darbo programos daliniai pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

11 straipsnis

Valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

1.   Valdyba iš savo narių, atstovaujančių trijų valstybių narių, kartu rengusių Tarybos aštuoniolikos mėnesių programą, grupei, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jie skiriami tos Tarybos programos 18 mėnesių laikotarpiui. Tačiau, jei kuriuo nors kadencijos metu pirmininko ar pirmininko pavaduotojo narystė valdyboje baigtųsi, tą pačią dieną automatiškai baigtųsi ir jų kadencija.

2.   Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių narių balsų dauguma.

3.   Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

12 straipsnis

Valdybos posėdžiai

1.   Valdybos posėdžius šaukia pirmininkas.

2.   Vykdomasis direktorius dalyvauja valdybos svarstymuose.

3.   Valdyba į eilinius posėdžius renkasi du kartus per metus. Be to, valdyba posėdžiauja pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio savo narių prašymu.

4.   Valdyba ir vykdomasis direktorius gali kviesti bet kokį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi diskusijose, dalyvauti posėdyje kaip stebėtoją, neturintį balso teisės.

5.   Pagal darbo tvarkos taisykles valdybos nariams ir pakaitiniams nariams posėdžiuose gali padėti patarėjai arba ekspertai.

6.   Valdybos sekretoriato paslaugas teikia CEPOL.

13 straipsnis

Valdybos balsavimo taisyklės

1.   Nedarant poveikio 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktams, 11 straipsnio 2 daliai, 15 straipsniui, 23 straipsnio 6 daliai ir 27 straipsnio 2 daliai, valdyba sprendimus priima narių balsų dauguma.

2.   Kiekvienas narys turi vieną balsą. Balso teisę turinčiam nariui nedalyvaujant, jo balso teisė perduodama pakaitiniam nariui.

3.   Vykdomasis direktorius nebalsuoja.

4.   Valdybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsami balsavimo tvarka, visų pirma aplinkybės, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu.

2 SKIRSNIS

Vykdomasis direktorius

14 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus atsakomybė

1.   Vykdomasis direktorius vadovauja CEPOL. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

2.   Nedarant poveikio Komisijos ir valdybos įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai, nesiekia gauti ir nesilaiko jokios Vyriausybės ir jokios kitos įstaigos nurodymų.

3.   Vykdomasis direktorius paprašytas atsiskaito Europos Parlamentui už įvykdytą veiklą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

4.   Vykdomasis direktorius veikia kaip CEPOL teisinis atstovas.

5.   Vykdomasis direktorius atsako už CEPOL šiuo reglamentu nustatytų užduočių įgyvendinimą, visų pirma:

a)

kasdienį CEPOL administravimą;

b)

pasiūlymų dėl CEPOL vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus keitimo teikimą valdybai;

c)

valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

d)

daugiamečio programavimo projekto ir metinių darbo programų rengimą ir jų pateikimą valdybai, pasikonsultavus su Komisija;

e)

daugiamečio programavimo ir metinių darbo programų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jų įgyvendinimą valdybai;

f)

Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų atitinkamų įgyvendinimo taisyklių projekto rengimą vadovaujantis Tarnybos nuostatų 110 straipsniu;

g)

konsoliduotosios metinės CEPOL veiklos ataskaitos projekto rengimą ir pateikimą valdybai priimti;

h)

veiksmų plano parengimą atsižvelgiant į vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat į OLAF atliktų tyrimų išvadas ir už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai;

i)

Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių ir finansinių sankcijų;

j)

CEPOL kovos su sukčiavimu vidaus strategijos projekto rengimą ir pateikimą valdybai priimti;

k)

CEPOL taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą;

l)

CEPOL pajamų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą bei jos biudžeto vykdymą;

m)

pagalbą valdybos pirmininkui rengiantis valdybos posėdžiams;

n)

kitų užduočių vykdymą pagal šį reglamentą.

3 SKIRSNIS

Mokslinis mokymo komitetas

15 straipsnis

Įsteigimas

Jei tinkama ir įvertinusi veiklos reikalavimus ir finansinius išteklius, valdyba dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma nusprendžia įsteigti Mokslinį mokymo komitetą. Tokia pat tvarka taikoma sprendimui dėl komiteto panaikinimo.

16 straipsnis

Bendrosios nuostatos, tikslas ir užduotys

1.   Valdybos įsteigtas Mokslinis mokymo komitetas yra nepriklausomas patariamasis organas, užtikrinantis CEPOL vykdomo su mokymu susijusio darbo mokslinę kokybę.

2.   Mokslinį mokymo komitetą sudaro aukšto lygio mokslininkai ir teisėsaugos specialistai, dirbantys 4 straipsnyje nurodytose srityse. Mokslinio mokymo komiteto narius valdyba skiria prieš tai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbusi skaidrų kvietimą teikti paraiškas ir atrankos tvarką. Valdybos nariai Mokslinio mokymo komiteto nariais neskiriami. Mokslinio mokymo komiteto nariai yra nepriklausomi ir nesiekia gauti ir nesilaiko jokios Vyriausybės ar jokios kitos įstaigos nurodymų.

3.   Valdyba Moksliniam mokymo komitetui paveda atlikti, inter alia, šias užduotis:

a)

patarti vykdomajam direktoriui rengiant daugiametį programavimą ir metines darbo programas bei kitus strateginius dokumentus, užtikrinti, kad jie būtų aukštos mokslinės kokybės ir atitiktų atitinkamą Sąjungos sektorių politiką ir prioritetus;

b)

teikti valdybai nepriklausomas nuomones ir rekomendacijas savo kompetencijos klausimais;

c)

teikti nepriklausomas nuomones ir konsultacijas dėl mokymo programų, pritaikytų mokymosi metodų, mokymosi formų ir mokslinių tyrimų kokybės;

d)

valdybos arba vykdomojo direktoriaus prašymu atlikti kitas su CEPOL mokymo moksliniais aspektais susijusias konsultavimo užduotis.

4.   Steigdama Mokslinį mokymo komitetą, valdyba nusprendžia dėl jo sudėties, jo narių kadencijos, posėdžių dažnumo ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant balsavimo taisykles.

IV SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

17 straipsnis

Biudžetas

1.   Visų CEPOL pajamų ir išlaidų sąmatos sudaromos kiekvienais finansiniais metais, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir įtraukiamos į CEPOL biudžetą.

2.   CEPOL biudžeto pajamos ir išlaidos subalansuojamos.

3.   CEPOL biudžetą sudaro į Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktas Sąjungos įnašas, neatmetant kitų išteklių galimybės.

4.   Sąjungos finansavimas CEPOL gali būti teikiamas sudarant įgaliojimo susitarimus ar skiriant ad hoc dotacijas pagal 21 straipsnyje nurodytas jo finansines taisykles ir pagal atitinkamų Sąjungos politikos rėmimo priemonių nuostatas. Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) (toliau – Finansinis reglamentas) nustatytam dvigubo finansavimo draudimo principui, CEPOL gali valdyti specialių Sąjungos fondų lėšas, kad galėtų vykdyti konkrečią veiklą siekdama savo tikslų ir atlikdama užduotis.

5.   CEPOL išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės ir infrastruktūros išlaidos bei veiklos išlaidos.

6.   Biudžeto įsipareigojimai veiksmams, susijusiems su plataus masto projektais, kurie tęsiasi ilgiau kaip vienus finansinius metus, gali būti suskirstyti į metines dalis.

18 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų CEPOL pajamų ir išlaidų sąmatos projektą kartu su etatų planu ir išsiunčia jį valdybai.

2.   Remdamasi sąmatos projektu valdyba priima kitų finansinių metų preliminarų CEPOL pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir išsiunčią jį Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d.

3.   Galutinį CEPOL pajamų ir išlaidų sąmatos projektą valdyba Komisijai išsiunčia ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d.

4.   Komisija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai sąmatą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

5.   Remdamasi šia sąmata Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį SESV 313 ir 314 straipsniuose nustatyta tvarka pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai, įtraukia sąmatas, jos nuomone, reikalingas etatų planui, ir subsidijos, kuri bus mokama iš bendrojo biudžeto, sumą.

6.   Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina CEPOL skiriamo Sąjungos įnašo asignavimus.

7.   Europos Parlamentas ir Taryba priima CEPOL etatų planą.

8.   Valdyba priima CEPOL biudžetą. Jis tampa galutinis tuomet, kai galutinai priimamas bendrasis Sąjungos biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

9.   Visiems statybos projektams, kurie gali turėti didelį poveikį CEPOL biudžetui, taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 (7).

19 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   CEPOL biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.   Kiekvienais metais vykdomasis direktorius siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai visą informaciją, svarbią bet kurios vertinimo procedūros išvadoms, ir taip pat informuoja Audito Rūmus apie tokias išvadas.

20 straipsnis

Finansinių ataskaitų teikimas ir įvykdymo patvirtinimas

1.   CEPOL apskaitos pareigūnas išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams finansinių metų (N metai) laikinąsias finansines ataskaitas ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 1 d. (N metai + 1).

2.   Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. CEPOL išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d.

3.   Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Audito Rūmams CEPOL N metų laikinąsias finansines ataskaitas kartu su Komisijos finansinėmis ataskaitomis ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d.

4.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl CEPOL N metų laikinųjų finansinių ataskaitų pagal Finansinio reglamento 148 straipsnį, CEPOL apskaitos pareigūnas parengia galutines CEPOL tų metų finansines ataskaitas. Vykdomasis direktorius pateikia jas valdybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

5.   Valdyba pateikia nuomonę dėl CEPOL N metų galutinių finansinių ataskaitų.

6.   CEPOL apskaitos pareigūnas ne vėliau kaip N + 1 metų liepos 1 d. Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams išsiunčia N metų galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone, nurodyta 5 dalyje.

7.   Galutinės N metų finansinės ataskaitos ne vėliau kaip N + 1 metų lapkričio 15 d. paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.   Vykdomasis direktorius ne vėliau kaip N + 1 metų rugsėjo 30 d. nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pateiktas pastabas. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia valdybai.

9.   Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi N metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalį.

10.   Atsižvelgdamas į Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtą rekomendaciją, Europos Parlamentas anksčiau nei N + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad vykdomasis direktorius įvykdė N metų biudžetą.

21 straipsnis

Finansinės taisyklės

1.   Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima CEPOL taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl CEPOL veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

2.   Tinkamai pagrįstais atvejais ir gavusi išankstinį valdybos pritarimą, CEPOL gali skirti dotacijas valstybėms narėms jų mokymui, susijusiam su 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytomis užduotimis, vykdyti, neskelbdama atviro kvietimo teikti paraiškas.

V SKYRIUS

DARBUOTOJAI

22 straipsnis

Bendrosios nuostatos

CEPOL darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Sąjungos institucijų susitarimu priimtos šių Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

23 straipsnis

Vykdomasis direktorius

1.   Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip CEPOL laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

2.   Vykdomąjį direktorių po atviros ir skaidrios atrankos procedūros skiria valdyba iš mažiausiai trijų kandidatų, pasiūlytų valdybos įsteigto atrankos komiteto, kurį sudaro valstybių narių ir Komisijos paskirti nariai, trumpojo sąrašo.

Atrankos komitetas tą trumpąjį sąrašą sudaro remdamasis sąrašu, į kurį įeina visi skaidriai Komisijos atrinkti kandidatai, kurių profilis atitinka pareigoms keliamus reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame skelbime apie laisvą darbo vietą.

Komisija atrankos komitetui pateikia visų dėl laisvos darbo vietos gautų paraiškų kopiją.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi CEPOL atstovauja valdybos pirmininkas.

3.   Vykdomojo direktoriaus kadencija – ketveri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija kartu su valdyba atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus ir į CEPOL ateities uždavinius bei iššūkius.

4.   Atsižvelgdama į 3 dalyje nurodytą įvertinimą, valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui. Tokiu atveju pasibaigus visam laikotarpiui vykdomasis direktorius nedalyvauja kitoje atrankos procedūroje dėl tos pačios darbo vietos.

5.   Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų valdybos sprendimu.

6.   Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus paskyrimo, kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių narių balsų dauguma.

24 straipsnis

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1.   CEPOL gali pasitelkti komandiruotus nacionalinius ekspertus.

2.   Valdyba priima sprendimą, kuriame išdėstomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į CEPOL taisyklės.

VI SKYRIUS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Teisinis statusas

1.   CEPOL yra Sąjungos agentūra. Ji turi juridinio asmens statusą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje CEPOL naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal nacionalinę teisę. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

3.   CEPOL būstinė yra Budapešte (Vengrija).

26 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

CEPOL ir jos darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

27 straipsnis

Nuostatos dėl kalbų vartojimo

1.   CEPOL taikomos Reglamento Nr. 1 (8) nuostatos.

2.   Valdyba dviejų trečdalių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl CEPOL kalbų vartojimo vidaus tvarkos.

3.   CEPOL veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

28 straipsnis

Skaidrumas

1.   CEPOL saugomiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.

2.   Per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos valdyba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

3.   Dėl CEPOL sprendimų, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, galima pateikti skundą Europos ombudsmenui arba pareikšti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai SESV 228 ir 263 straipsnių.

4.   CEPOL vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (9).

29 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (10) kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla, nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. CEPOL prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) (11) atliekamų vidaus tyrimų ir priima atitinkamas visiems CEPOL darbuotojams taikytinas nuostatas naudojantis to susitarimo priede pateiktu šablonu.

2.   Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš CEPOL, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kurios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su CEPOL finansuojama dotacija arba sutartimi. Tokie tyrimai atliekami remiantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (12) nuostatomis ir procedūromis,

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, CEPOL darbo susitarimuose su Sąjungos įstaigomis, trečiųjų šalių institucijomis ir mokymo įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir privačiais subjektais, sutartyse, dotacijų susitarimuose ir dotacijų sprendimuose Europos Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai pagal savo kompetenciją atlikti auditą ir tyrimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse.

30 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugos taisyklės

CEPOL taiko, mutatis mutandis, Komisijos saugumo taisykles, skirtas Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo taisykles, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (13) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (14).

31 straipsnis

Atsakomybė

1.   CEPOL sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikytina teisė.

2.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi kompetenciją priimti sprendimą pagal bet kurią CEPOL sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3.   Nesutartinės atsakomybės atveju CEPOL, remdamasi bendraisiais principais, nustatytais visų valstybių narių įstatymuose, atlygina bet kokią žalą, kurią jos padaliniai ar darbuotojai padaro vykdydami savo pareigas.

4.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi kompetenciją nagrinėti ginčus dėl 3 dalyje nurodyto žalos atlyginimo.

5.   Asmeninė CEPOL darbuotojų atsakomybė CEPOL reglamentuojama Tarnybos nuostatais arba Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis.

32 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. liepos 1 d. ir vėliau kas penkerius metus Komisija užtikrina, kad būtų atliktas visų pirma CEPOL ir jo darbo metodų poveikio, veiksmingumo ir rezultatyvumo įvertinimas.

2.   Vertinimo ataskaitą Komisija pateikia valdybai. Valdyba per mėnesį nuo gavimo dienos pateikia savo pastabas dėl vertinimo ataskaitos. Tada Komisija galutinę vertinimo ataskaitą kartu su savo išvadomis ir su jos priede pateikiamomis valdybos pastabomis perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir valdybai. To vertinimo ataskaitos rezultatai paviešinami.

33 straipsnis

Administraciniai tyrimai

Europos ombudsmenas gali vykdyti CEPOL veiklos tyrimus pagal SESV 228 straipsnį.

34 straipsnis

Bendradarbiavimas su Sąjungos įstaigomis, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Trečiųjų šalių, kurios yra sudariusios atitinkamus susitarimus su Sąjunga, valdžios institucijos ir mokymo įstaigos gali dalyvauti CEPOL veikloje.

2.   Jei tai reikalinga CEPOL užduotims vykdyti, ji gali užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Sąjungos įstaigomis, vadovaujantis jų tikslais, su trečiųjų šalių valdžios institucijomis ir mokymo įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis bei privačiais subjektais.

3.   Vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, sudaromi darbo susitarimai, kuriais visų pirma nustatomas atitinkamų trečiųjų šalių valdžios institucijų ir mokymo įstaigų, tarptautinių organizacijų ir privačių subjektų galimo dalyvavimo CEPOL veikloje pobūdis, apimtis ir būdas, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu CEPOL iniciatyvose, finansiniais įnašais ir darbuotojais. Tų susitarimų nuostatos dėl darbuotojų turi atitikti Tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

4.   CEPOL su Sąjungos įstaigomis, kompetentingomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais ir nurodytomis 2 dalyje, bendradarbiauja pagal darbo susitarimus, sudarytus su tomis įstaigomis pagal šį reglamentą arba pagal atitinkamas Sprendimo 2005/681/TVR nuostatas.

5.   3 ir 4 dalyje nurodyti darbo susitarimai gali būti sudaromi tik valdybos leidimu po konsultavimosi su Komisija. Jais neįpareigojama Sąjunga arba jos valstybės narės.

35 straipsnis

Susitarimas dėl būstinės ir veiklos sąlygos

Susitarime dėl būstinės, kurį CEPOL sudaro su Vengrija, gavusi valdybos pritarimą, nustatomos reikiamos nuostatos dėl patalpų suteikimo CEPOL Vengrijoje ir dėl infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat nustatomos priimančiojoje valstybėje narėje vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, CEPOL darbuotojams ir jų šeimos nariams taikytinos specialiosios taisyklės.

VII SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

36 straipsnis

Teisių perėmimas

1.   Šiuo reglamentu įsteigiama CEPOL yra Sprendimu 2005/681/TVR įsteigto CEPOL sudarytų sutarčių, prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto teisių perėmėja.

2.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sprendimu 2005/681/TVR įsteigto CEPOL anksčiau nei 2015 m. gruodžio 24 d. sudarytų susitarimų teisinei galiai.

37 straipsnis

Su valdyba susijusios pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pagal Sprendimo 2005/681/TVR 10 straipsnį įsteigto CEPOL valdybos narių kadencija baigiasi 2016 m. liepos 1 d.

2.   Laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 24 d. iki 2016 m. liepos 1 d. pagal Sprendimo 2005/681/TVR 10 straipsnį įsteigta valdyba:

a)

vykdo valdybos funkcijas pagal šio reglamento 9 straipsnį;

b)

rengia Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo šio reglamento 28 straipsnyje nurodytiems CEPOL dokumentams taisykles ir taisykles dėl konfidencialumo ir diskretiškumo įsipareigojimų, kad jas būtų galima priimti;

c)

rengia visas šio reglamento taikymui reikalingas priemones ir

d)

peržiūri pagal Sprendimą 2005/681/TVR jos priimtas vidaus taisykles ir priemones, kad pagal šio reglamento 8 straipsnį įsteigta valdyba galėtų priimti sprendimą pagal jo 41 straipsnį.

38 straipsnis

Su vykdomuoju direktoriumi ir darbuotojais susijusios pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pagal Sprendimo 2005/681/TVR 11 straipsnio 1 dalį paskirtam CEPOL direktoriui likusiam jo kadencijos laikotarpiui suteikiami šio reglamento 14 straipsnyje numatyti vykdomojo direktoriaus įgaliojimai. Kitos jo sutarties sąlygos nesikeičia. Jeigu jo kadencija baigiasi laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 24 d. iki 2016 m. liepos 1 d., ji automatiškai pratęsiama laikotarpiui iki 2017 m. liepos 1 d.

2.   Jeigu remiantis Sprendimo 2005/681/TVR 11 straipsnio 1 dalimi paskirtas CEPOL direktorius nepageidauja arba negali eiti pareigų pagal šio straipsnio 1 dalį, valdyba paskiria laikinąjį vykdomąjį direktorių, kuris vykdo vykdomojo direktoriaus funkcijas ne ilgiau kaip 18 mėnesių, kol pagal šio reglamento 23 straipsnio 2 dalį bus paskirtas vykdomasis direktorius.

3.   Šis reglamentas nedaro poveikio darbuotojų, įdarbintų pagal Sprendimą 2005/681/TVR, teisėms ir pareigoms. Įdarbinimo sutartys gali būti atnaujinamos pagal šį reglamentą laikantis Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų.

39 straipsnis

Biudžetui taikytinos pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pagal Sprendimo 2005/681/TVR 25 straipsnį patvirtintų biudžetų įvykdymo procedūra užbaigiama pagal tame sprendime nustatytas taisykles.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40 straipsnis

Pakeitimas ir panaikinimas

1.   Valstybių narių, kurioms privalomas šis reglamentas, atžvilgiu Sprendimas 2005/681/TVR, iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 543/2014, nuo 2016 m. liepos 1 d. pakeičiamas šiuo reglamentu.

Todėl Sprendimas 2005/681/TVR panaikinamas.

2.   Valstybių narių, kurioms privalomas šis reglamentas, atžvilgiu nuorodos į 1 dalyje nurodytus aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

41 straipsnis

Tolesnis valdybos priimtų vidaus taisyklių galiojimas

Pagal Sprendimą 2005/681/TVR valdybos priimtos vidaus taisyklės ir priemonės galioja toliau po 2016 m. liepos 1 d., išskyrus atvejus, kai taikydama šį reglamentą valdyba nusprendžia kitaip.

42 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Tačiau 37, 38 ir 39 straipsniai taikomi nuo 2015 m. gruodžio 24 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2015 m. spalio 29 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantis Sprendimą 2000/820/TVR (OL L 256, 2005 10 1, p. 63).

(3)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 543/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL) (OL L 163, 2014 5 29, p. 5).

(5)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(7)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(8)  1958 m. balandžio 15 d. Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

(9)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(10)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(11)  1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, p. 15).

(12)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(13)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl Komisijos saugumo (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(14)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).


Top