4.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2219

ze dne 25. listopadu 2015

o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská policejní akademie (EPA) byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV (2) jako subjekt Unie s cílem školit vedoucí pracovníky policejních složek a usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami pořádáním a koordinací vzdělávání a výcviku s evropským rozměrem.

(2)

„Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“ má vytvořit skutečnou evropskou kulturu v oblasti prosazování práva cestou vytvoření evropských systémů vzdělávání a výcviku a výměnných programů pro všechny dotčené příslušníky donucovacích orgánů na vnitrostátní i unijní úrovni.

(3)

V reakci na výzvu Evropské rady obsaženou ve Stockholmském programu k posílení vzdělávání a výcviku v otázkách spojených s Unií a jejich systematickému zpřístupnění pracovníkům donucovacích orgánů, bez ohledu na jejich hodnost, a na žádost Evropského parlamentu o pevnější rámec Unie pro soudní a policejní vzdělávání a výcvik by cíle agentury CEPOL měly být strukturovány podle následujícího souboru obecných zásad, přičemž by v rámci prosazování práva měla být zvláště zdůrazňována ochrana lidských práv a základních svobod: za prvé podporovat členské státy při poskytování vzdělávání a výcviku s cílem zdokonalit základní znalosti unijního rozměru prosazování práva; za druhé podporovat členské státy, na jejich žádost, při rozvíjení dvoustranné a regionální spolupráce prostřednictvím vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva; za třetí rozvíjet, realizovat a koordinovat vzdělávání a výcvik ve specifických tematických oblastech; a za čtvrté rozvíjet, realizovat a koordinovat vzdělávání a výcvik ve vztahu k misím Unie a schopnostem budování kapacit v oblasti prosazování práva ve třetích zemích. Soubor těchto obecných zásad by měl představovat evropský systém vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva (dále jen „LETS“), jehož cílem je zaručit, aby bylo vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů na úrovni Unie vysoce kvalitní, konzistentní a soudržné. Tyto obecné zásady odrážejí čtyři složky systému, jak je vymezila Komise na základě mapování potřeb vzdělávání a jeho poskytování, které vypracovala agentura EPA ve spolupráci s členskými státy.

(4)

Agentura CEPOL by při vzdělávání a výcviku měla podporovat společné dodržování a chápání základních práv při prosazování práva, jako jsou např. soukromí, ochrana údajů a práva, podpora a ochrana obětí, svědků a podezřelých, včetně ochrany práv obětí genderově motivovaného násilí.

(5)

Díky jednoduššímu a lepšímu fungování bude mít agentura CEPOL v záležitosti LETS širší pole působnosti při podpoře, přípravě, realizaci a koordinaci vzdělávání a výcviku pro donucovací orgány členských států, aniž jsou dotčeny vnitrostátní iniciativy prováděné členskými státy v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů, a to v případech, kdy takové vzdělávání a výcvik může členským státům a Unii přinést přidanou hodnotu.

(6)

Aby byly co nejúčinněji využívány zdroje agentury CEPOL měla by být její činnost zaměřena na priority a oblasti, v nichž může mít vzdělávání a výcvik přidanou hodnotu pro členské státy a Unii na základě stávajících a budoucích potřeb a funkčních požadavků.

(7)

Agentura CEPOL by měla zajistit hodnocení vzdělávání a výcviku a zohlednění závěrů plynoucích z posuzování vzdělávacích potřeb v jejím plánování s cílem zefektivnit budoucí činnost. Agentura CEPOL by měla mít možnost propagovat vzájemné uznávání vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva v členských státech a dále propagovat, aby členské státy uznávaly vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni Unie.

(8)

Aby se předešlo zdvojování nebo překrývání vzdělávání a výcviku poskytovaných příslušným pracovníkům donucovacích orgánů agenturami Unie a dalšími příslušnými subjekty a byla zdokonalena jejich koordinace, měla by agentura CEPOL posuzovat strategické vzdělávací potřeby a zohledňovat priority Unie v oblasti vnitřní bezpečnosti a jejích vnějších aspektů v souladu s relevantními politickými cykly.

(9)

Agentura CEPOL by měla sdružovat síť vzdělávacích institucí členských států pro pracovníky donucovacích orgánů a měla by úzce spolupracovat s jedinou národní jednotkou v každém členském státě působící v rámci sítě.

(10)

V zájmu účinné kontroly fungování agentury CEPOL by ve správní radě agentury CEPOL (dále jen „správní rada“) měly být zastoupeny členské státy a Komise. Členové správní rady a jejich náhradníci by měli být jmenováni na základě svých znalostí vnitrostátní politiky v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů a s ohledem na své relevantní schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu.

(11)

V zájmu kontinuity práce správní rady by se všechny strany zastoupené v této radě měly snažit omezit obměnu svých zástupců. Všechny strany by měly usilovat o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

(12)

Správní radě by měly být uděleny pravomoci nezbytné především k sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel a víceletého programování a ročních pracovních programů agentury CEPOL, vypracovávání transparentních pracovních postupů, jimiž agentura CEPOL přijímá rozhodnutí, jmenování výkonného ředitele, stanovování ukazatelů výkonnosti a vykonávání pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“), stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 259/68 (3).

(13)

V zájmu zajištění efektivity běžného provozu agentury CEPOL by jejím právním zástupcem a vedoucím pracovníkem měl být výkonný ředitel, který při plnění svých povinností jedná nezávisle a zaručuje, že agentura CEPOL plní úkoly stanovené tímto nařízením. Výkonný ředitel by měl odpovídat zejména za přípravu rozpočtových a plánovacích dokumentů, které se předkládají správní radě k rozhodnutí, a za plnění víceletého programování a ročních pracovních programů agentury CEPOL.

(14)

Je-li to vhodné a při zohlednění funkčních požadavků a finančních zdrojů by správní rada měla rozhodnout o zřízení vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik, který by byl nezávislým poradním orgánem, jehož úkolem by bylo zajištění vědecké kvality při činnosti agentury CEPOL. Tento výbor by měl být sestaven z nezávislých předních akademických pracovníků a osob činných v donucovacích orgánech, kteří působí v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení. Členové vědeckého výboru by měli být jmenováni správní radou na základě transparentní výzvy k podávání přihlášek a výběrového řízení, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Agentura CEPOL by měla zajistit, aby při vzdělávání a výcviku zohledňovala pokrok ve výzkumu. Měla by podporovat a vytvářet partnerství mezi institucemi Unie, které jsou příslušné v záležitostech upravených tímto nařízením, a také mezi veřejnými či soukromými akademickými institucemi a měla by být schopna podporovat vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími institucemi donucovacích orgánů v členských státech, s cílem vytvářet mezi nimi součinnost díky posílené spolupráci.

(16)

Agentura CEPOL by měla v zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti a aby mohla řádně provádět cíle a úkoly, které jsou jí tímto nařízením svěřeny, disponovat přiměřeným a samostatným rozpočtem, jehož příjem bude tvořen zejména příspěvkem ze souhrnného rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a veškeré dotace ze souhrnného rozpočtu Unie by se měla vztahovat rozpočtová pravidla Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(17)

Za účelem plnění svých úkolů by agentura CEPOL měla mít dále možnost udělovat granty školicím a výzkumným zařízením členských států, aby mohly pořádat kurzy, semináře a konference agentury CEPOL. Tyto granty by měly podněcovat spolupráci vzdělávacích institucí členských států uvnitř sítě a přispívat k vzájemnému uznávání v oblasti prosazování práva.

(18)

Za účelem plnění svého poslání a v míře nutné pro plnění svých úkolů by agentura CEPOL měla mít možnost spolupracovat s institucemi Unie, orgány a vzdělávacími institucemi třetích zemí a mezinárodními organizacemi působícími v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených podle tohoto nařízení nebo s vnitrostátními vzdělávacími institucemi třetích zemí podle článku 8 rozhodnutí Rady 2005/681/SVV, jakož i se soukromými subjekty.

(19)

Rozhodnutí 2005/681/SVV ustanovilo sídlo EPA v Bramshillu, ve Spojeném království. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 (4) bylo sídlo EPA přemístěno do maďarské Budapešti a Komise byla vyzvána, aby předložila zprávu o účinnosti rozhodnutí 2005/681/SVV zakládající se na důkladném rozboru nákladů a přínosů a na posouzení dopadů.

(20)

Hostitelský členský stát by měl zajistit nezbytné podmínky pro hladké fungování agentury CEPOL, včetně mnohojazyčných a evropsky orientovaných školních zařízení a vhodných dopravních spojení, aby byla agentura přitažlivá pro vysoce kvalitní lidské zdroje z co nejširší zeměpisné oblasti.

(21)

Toto nařízení má za cíl změnit a rozšířit ustanovení rozhodnutí 2005/681/SVV ve znění nařízení (EU) č. 543/2014. Protože jsou změny, které přináší toto nařízení, početné a podstatné, rozhodnutí 2005/681/SVV ve znění nařízení (EU) č. 543/2014 by mělo být v zájmu přehlednosti úplně nahrazeno ve vztahu k členským státům, které jsou tímto nařízením vázány. Agentura CEPOL zřízená tímto nařízením by měla nahradit EPA zřízenou rozhodnutím 2005/681/SVV, které by proto mělo být zrušeno, a převzít její úkoly.

(22)

Na agenturu CEPOL by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (5).

(23)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření agentury zodpovědné na úrovni Unie za vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(24)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), především právo na ochranu osobních údajů a právo na soukromí chráněná články 7 a 8 Listiny a článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(25)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto nařízení, které pro ně není závazné ani použitelné.

(26)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ, CÍLE A ÚKOLY AGENTURY

Článek 1

Zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

1.   Zřizuje se Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (dále jen „agentura CEPOL“).

2.   Agentura CEPOL zřízená tímto nařízením nahrazuje EPA zřízenou rozhodnutím 2005/681/SVV a je její nástupkyní.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„pracovníky donucovacích orgánů“ pracovníci policie, celní správy a dalších příslušných služeb, jak je vymezují jednotlivé členské státy, kteří jsou zodpovědní za následující činnosti, a pracovníci institucí Unie, jimž jsou svěřeny úkoly související s těmito činnostmi:

a)

předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, a za boj proti takové trestné činnosti; nebo

b)

řešení krizí a veřejný pořádek, zejména mezinárodní policejní činnost při významných událostech;

2)

„institucemi Unie“ orgány, instituce, mise a subjekty zřízené Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování EU nebo na jejich základě;

3)

„mezinárodními organizacemi“ mezinárodní organizace a subjekty podle mezinárodního práva veřejného, které jsou jim podřízeny, nebo jiné subjekty zřízené dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě, jakož i Interpol.

Článek 3

Cíle agentury CEPOL

1.   Agentura CEPOL podporuje, rozvíjí, realizuje a koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů, přičemž klade zvláštní důraz na ochranu lidských práv a základních svobod v souvislosti s prosazováním práva, a to zejména v oblasti boje proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států a terorismu a předcházení těmto jevům, zachovávání veřejného pořádku, obzvláště mezinárodní policejní činnosti při významných událostech a plánování a velení misím Unie, což může rovněž zahrnovat vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva s ohledem na rozvoj vůdčích schopností a jazykových znalostí. Konkrétně agentura CEPOL:

a)

podporuje členské státy při poskytování vzdělávání a výcviku s cílem zvýšit povědomí a informovanost o:

i)

provádění a využívání mezinárodních a unijních nástrojů pro spolupráci v oblasti prosazování práva;

ii)

institucích Unie, zejména Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich fungování a úloze;

iii)

policejních a justičních prvcích spolupráce v oblasti prosazování práva a o možnostech přístupu ke kanálům výměny informací v praxi;

b)

na žádost členských států je podporuje v rozvoji regionální a dvoustranné spolupráce prostřednictvím vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva mezi členskými státy, institucemi Unie a třetími zeměmi;

c)

rozvíjí, zajišťuje a koordinuje vzdělávání a výcvik zaměřené na konkrétní oblasti trestné činnosti či policejní práce;

d)

rozvíjí, zajišťuje a koordinuje vzdělávání a výcvik zaměřené na podporu členských států a institucí Unie při vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů pro účast v misích Unie a budování kapacit donucovacích orgánů v třetích zemích;

e)

připravuje školitele a podílí se na zlepšování a výměně osvědčených učebních postupů.

2.   Agentura CEPOL vytváří a zdokonaluje učební nástroje a metody, jež uplatňuje v rámci celoživotního učení s cílem zlepšit dovednosti pracovníků donucovacích orgánů. Agentura CEPOL hodnotí výsledky těchto činností v zájmu zvýšení jejich kvality, soudržnosti a účinnosti v budoucnosti na úrovni Unie.

3.   Agentura CEPOL sdružuje síť vzdělávacích institucí členských států pro pracovníky donucovacích orgánů a úzce spolupracuje s jedinou národní jednotkou v každém členském státě působící v rámci sítě.

4.   Vzdělávání a výcvik podle odstavce 1 provádí agentura CEPOL ve spolupráci se sítí vzdělávacích institucí členských států v souladu s finančními pravidly platnými pro tuto agenturu.

Článek 4

Úkoly

1.   Agentura CEPOL připravuje víceleté analýzy strategických vzdělávacích potřeb a víceleté vzdělávací programy.

2.   Agentura CEPOL podporuje, vytváří, zajišťuje a koordinuje vzdělávání a výcvik a vzdělávací nástroje včetně:

a)

kurzů, seminářů, konferencí, internetových aktivit, e-learningových kurzů a dalších inovativních a pokročilých vzdělávacích činností;

b)

společných učebních osnov pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva ohledně specifických otázek, které mají unijní rozměr;

c)

vzdělávacích modulů odstupňovaných dle náročnosti či podle míry dovedností požadovaných cílovou skupinou a zaměřených na určitou zeměpisnou oblast, určitou oblast trestné činnosti nebo určitý soubor profesních dovedností;

d)

výměnných programů, programů vysílání pracovníků a studijních návštěv v rámci vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva.

3.   Vzdělávání a výcvik a vzdělávací nástroje agentury CEPOL mohou být podpořeny, zdokonaleny a doplněny prostřednictvím provozování elektronické sítě.

4.   Agentura CEPOL podporuje mise Unie a budování kapacit v třetích zemích tím, že provádí jednu nebo více z následujících činností:

a)

ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi Unie posuzuje význam stávajících politik a iniciativ Unie na poli vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva;

b)

vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik při přípravě pracovníků donucovacích orgánů na účast v misích Unie s cílem například vybavit tyto pracovníky příslušnými jazykovými znalostmi, a to ve spolupráci s Evropskou bezpečnostní a obrannou školou a se stávajícími iniciativami v členských státech;

c)

vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik pracovníkům donucovacích orgánů třetích zemí, zejména ze zemí, které se ucházejí o přistoupení k Unii, a zemí evropské politiky sousedství;

d)

podle platných priorit Unie spravuje finanční prostředky Unie vyhrazené na zahraniční pomoc s cílem pomáhat třetím zemím při budování kapacit v příslušných oblastech politiky prosazování práva.

5.   Agentura CEPOL prosazuje vzájemné uznávání vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva v členských státech a uznávání vzdělání a výcviku poskytnutého, s náležitým ohledem na zásadu subsidiarity, na úrovni Unie ze strany členských.

6.   Agentura CEPOL může z vlastního podnětu vykonávat komunikační činnost v oblastech patřících do jejího mandátu. Tato komunikační činnost nesmí být na újmu plnění úkolů uvedených v odstavci 1 a provádí se v souladu s příslušnými plány pro komunikaci a šíření informací přijatými správní radou.

Článek 5

Výzkum s významem pro vzdělávání a výcvik

1.   Agentura CEPOL se podílí na rozvoji výzkumu s významem pro vzdělávání a výcvik, na které se vztahují cíle agentury, jak je vymezuje čl. 3 odst. 1, tento výzkum podporuje a jeho výsledky dále šíří. Pro tyto účely může agentura CEPOL provádět příslušné průzkumy a může vytvářet databáze dostupného výzkumu a vzdělávacích potřeb v oblasti prosazování práva.

2.   Agentura CEPOL prosazuje a vytváří partnerství s institucemi Unie a s veřejnými a soukromými akademickými institucemi a může podporovat vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími institucemi pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A AGENTUROU CEPOL

Článek 6

Národní jednotky agentury CEPOL

1.   Každý členský stát zřídí nebo určí národní jednotku, která bude styčným místem s agenturou CEPOL v rámci její sítě vnitrostátních vzdělávacích institucí pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech.

2.   Národní jednotky jsou zodpovědné za provádění úkolů určených tímto článkem. Národní jednotky zejména:

a)

poskytují agentuře CEPOL informace nezbytné pro plnění jejích úkolů;

b)

podílejí se na účinné komunikaci a spolupráci agentury CEPOL se všemi příslušnými vzdělávacími institucemi, včetně příslušných výzkumných zařízení v členských státech;

c)

podílejí se na přípravě a propagaci pracovních programů, výročních kalendářů a internetových stránek agentury CEPOL;

d)

odpovídají na žádosti o informace a poradenství podané agenturou CEPOL;

e)

včas a transparentním způsobem na vnitrostátní úrovni organizují a koordinují vhodné nominace účastníků a odborníků;

f)

koordinují provádění činností a organizaci jednání ve svém členském státě;

g)

pomáhají při vytváření a realizaci výměnného programu pro pracovníky donucovacích orgánů;

h)

propagují využívání elektronické sítě agentury CEPOL pro účely vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů.

3.   Zástupci národních jednotek se pravidelně setkávají na žádost správní rady či výkonného ředitele nebo z vlastního podnětu s cílem projednat provozní a vzdělávací otázky spojené s agenturou CEPOL. Především posuzují a připravují návrhy na zlepšení operativní účinnost agentury CEPOL a podporují závazky členských států.

4.   Každý členský stát určí organizaci a personální obsazení své národní jednotky v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a zdroji.

KAPITOLA III

ORGANIZACE AGENTURY CEPOL

Článek 7

Správní a řídicí struktura agentury CEPOL

Správní a řídicí struktura agentury CEPOL se skládá:

a)

ze správní rady;

b)

z výkonného ředitele;

c)

případně z vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik zřízeného správní radou podle článku 15;

d)

případně z jakýchkoliv jiných poradních orgánu zřízených správní radou podle čl. 9 odst. 1 písm. q).

ODDÍL 1

Správní rada

Článek 8

Složení správní rady

1.   Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a Komise. Každý zástupce má hlasovací právo.

2.   Každý člen správní rady má náhradníka, který jej zastupuje v jeho nepřítomnosti.

3.   Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni při zohlednění jejich znalostí v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů a relevantních schopností v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Zohlední se také zásada vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

4.   Funkční období členů správní rady a jejich náhradníků je čtyřleté, aniž je dotčeno právo členských států a Komise mandát svých členů a náhradníků ukončit. Toto období lze prodloužit.

Článek 9

Funkce správní rady

1.   Správní rada:

a)

každoročně přijímá dvoutřetinovou většinou svých členů a v souladu s článkem 10 dokument obsahující víceletý program agentury CEPOL a její roční pracovní program na následující rok;

b)

přijímá dvoutřetinovou většinou svých členů roční rozpočet agentury CEPOL a vykonává další funkce v souvislosti s rozpočtem agentury CEPOL podle kapitoly IV;

c)

přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury CEPOL a zasílá ji do 1. července následujícího roku Evropskému parlamentu, vnitrostátním parlamentům, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

d)

přijímá finanční pravidla platná pro agenturu CEPOL v souladu s článkem 21;

e)

přijímá vnitřní strategii boje proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu a zohledňuje náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

f)

přijímá interní pravidla pro předcházení střetům zájmů týkajícím se jejích členů, členů výběrové komise a členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik;

g)

na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací uvedené v článku 4;

h)

přijme svůj jednací řád;

i)

v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k pracovníkům agentury CEPOL pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy s ostatními zaměstnanci (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

j)

přijímá vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu podle článku 110 služebního řádu;

k)

v případě potřeby zřídí útvar interního auditu;

l)

přijímá vnitřní pravidla upravující výběrové řízení na pozici výkonného ředitele, včetně pravidel týkajících se složení výběrové komise, která zajistí její nezávislost a nestrannost;

m)

jmenuje výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 23;

n)

na základě služebního řádu a pracovního řádu jmenuje účetního, který je při plnění svých povinností funkčně nezávislý;

o)

ve vhodných případech a při zohlednění funkčních požadavků a finančních zdrojů rozhoduje o zřízení vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik v souladu s článkem 15 a jmenuje jeho členy v souladu s čl. 16 odst. 2;

p)

přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z vnitřních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

q)

s přihlédnutím k funkčním a finančním požadavkům přijímá veškerá rozhodnutí týkající se vytvoření a v případě nutnosti změny vnitřních struktur agentury CEPOL;

r)

povoluje uzavírání pracovních ujednání v souladu s článkem 34;

s)

přijímá společné učební osnovy, vzdělávací moduly, výukové metody a veškeré další výukové a vzdělávací nástroje;

t)

v případě potřeby přijímá další vnitřní předpisy.

2.   Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

3.   Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, případně je delegovat na jednoho ze svých členů nebo na zaměstnance, pokud tento zaměstnanec není zároveň výkonným ředitelem.

Článek 10

Víceleté programování a roční pracovní programy

1.   Správní rada každoročně nejpozději do 30. listopadu přijme dokument obsahující víceleté programování a roční pracovní program agentury CEPOL, a to na základě návrhu předloženého výkonným ředitelem a s přihlédnutím ke stanovisku Komise a pokud jde o víceleté programování, po předchozí konzultaci s Evropským parlamentem. Správní rada předloží uvedený dokument Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Dokument uvedený v prvním pododstavci se považuje za konečný po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

2.   Víceleté programování stanoví celkové strategické programování, včetně cílů, předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti a rovněž plánování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. Obsahuje rovněž strategii vztahů s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Víceleté programování se realizuje prostřednictvím ročních pracovních programů a v případě potřeby se aktualizuje podle výsledků externích a interních hodnocení podle článku 32. Závěry těchto hodnocení se případně zapracují i do ročního pracovního programu na následující rok.

3.   Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle, předpokládané výsledky a ukazatele výkonnosti. Obsahuje také popis financovaných činností a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na každou činnost podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým programováním. Jasně popíše úkoly, které byly oproti předcházejícímu rozpočtovému roku přidány, změněny či zrušeny. Součástí ročního pracovního programu je strategie vztahů s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi podle článku 3 a akce založené na této strategii.

4.   Pokud je agentura CEPOL po přijetí ročního pracovního programu pověřena novým úkolem, správní rada roční pracovní program změní.

5.   Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijímá stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Článek 11

Předseda a místopředseda správní rady

1.   Správní rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů zastupujících skupinu tří členských států, které společně připravují osmnáctiměsíční program Rady. Funkci vykonávají po dobu 18 měsíců odpovídající době trvání tohoto programu Rady. Skončí-li však členství předsedy a místopředsedy ve správní radě v průběhu jejich funkčního období, jejich funkční období týmž dnem bez dalšího zaniká.

2.   Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou členů správní rady.

3.   Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.

Článek 12

Zasedání správní rady

1.   Zasedání správní rady svolává předseda.

2.   Výkonný ředitel agentury CEPOL se účastní jednání správní rady.

3.   Řádná zasedání správní rady se konají dvakrát za rok. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy nebo na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.

4.   Správní rada a výkonný ředitel mohou na své zasedání přizvat jako pozorovatele bez hlasovacího práva kohokoli, kdo může svým názorem přispět k jednání.

5.   Členům správní rady a jejich náhradníkům mohou být v souladu s jednacím řádem při zasedáních nápomocni poradci nebo odborníci.

6.   Sekretariát pro správní radu zajišťuje agentura CEPOL.

Článek 13

Pravidla hlasování ve správní radě

1.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 písm. a) a b), čl. 11 odst. 2, článek 15, čl. 23 odst. 6 a čl. 27 odst. 2, přijímá správní rada rozhodnutí většinou svých členů.

2.   Každý člen má jeden hlas. V nepřítomnosti hlasujícího člena je k výkonu jeho hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

3.   Výkonný ředitel se hlasování neúčastní.

4.   Jednací řád správní rady stanoví podrobná pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena.

ODDÍL 2

Výkonný ředitel

Článek 14

Povinnosti výkonného ředitele

1.   Výkonný ředitel řídí agenturu CEPOL. Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě.

2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a správní rady, jedná výkonný ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo jakéhokoli subjektu.

3.   Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění úkolů. Výkonného ředitele může vyzvat Rada, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

4.   Výkonný ředitel je právním zástupcem agentury CEPOL.

5.   Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených agentuře CEPOL tímto nařízením, zejména:

a)

za běžnou správu agentury CEPOL;

b)

za předkládání návrhů správní radě ohledně vytváření vnitřní struktury agentury CEPOL a případně její úpravy;

c)

za provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

d)

za přípravu návrhu víceletého programování a ročních pracovních programů a jejich předložení správní radě po konzultaci s Komisí;

e)

za plnění víceletého programování a ročních pracovních programů a podávání zpráv o jejich plnění správní radě;

f)

za vypracování návrhu vhodných prováděcích pravidel k služebnímu řádu a pracovnímu řádu v souladu s článkem 110 služebního řádu;

g)

za vypracování návrhu souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury CEPOL a předložení zprávy k přijetí správní radě;

h)

za vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování úřadem OLAF a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

i)

za ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakékoli jiné protiprávní činnosti a, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí a pokut;

j)

za vypracování návrhu interní strategie agentury CEPOL pro boj proti podvodům a jeho předložení správní radě k přijetí;

k)

za přípravu návrhu finančních pravidel agentury CEPOL;

l)

za přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury CEPOL a za plnění jejího rozpočtu;

m)

za podporu předsedy správní rady při přípravě zasedání správní rady;

n)

za plnění dalších úkolů podle tohoto nařízení.

ODDÍL 3

Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik

Článek 15

Zřízení

Je-li to vhodné a s přihlédnutím k funkčním požadavkům a finančním zdrojům rozhodne správní rada dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů o zřízení vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik. Tentýž postup se uplatní na rozhodnutí o zrušení tohoto výboru.

Článek 16

Obecná ustanovení, cíl a úkoly

1.   Po zřízení správní radou je vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik nezávislým poradním orgánem, který zajišťuje vědeckou kvalitu činnosti agentury CEPOL v oblasti vzdělávání a výcviku.

2.   Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik se skládá z předních akademických pracovníků a osob činných v donucovacích orgánech, kteří působí v oblastech, na které vztahuje článek 4. Správní rada jmenuje členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik na základě transparentní výzvy k podávání přihlášek a výběrového řízení, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Členové správní rady nesmí být členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik. Členové vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik jsou nezávislí a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

3.   Správní rada pověří vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik mimo jiné následujícími úkoly:

a)

poskytovat poradenství výkonnému řediteli při přípravě víceletého programování a ročního pracovního programu a jiných strategických dokumentů, aby byla zaručena jejich vědecká kvalita a soulad s příslušnými odvětvovými politikami a prioritami Unie;

b)

vypracovávat nezávislá stanoviska pro správní radu a poskytovat jí poradenství o záležitostech v její působnosti;

c)

vypracovávat nezávislá stanoviska a poskytovat poradenství o kvalitě učebních osnov, používaných učebních metodách, možnostech výuky a vědeckém vývoji;

d)

na žádost správní rady či výkonného ředitele poskytovat veškeré další poradenství o vědeckých aspektech vzdělávání a výcviku poskytovaných agenturou CEPOL.

4.   Při zřízení vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik rozhodne správní rada o jeho složení, funkčním období jeho členů, četnosti jeho schůzí a jeho jednacím řádu, včetně pravidel hlasování.

KAPITOLA IV

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 17

Rozpočet

1.   Odhady všech příjmů a výdajů agentury CEPOL se vyhotovují pro každý rozpočtový rok odpovídající kalendářnímu roku a zanesou se do rozpočtu agentury.

2.   Agentura CEPOL má vyrovnaný rozpočet co do příjmů a výdajů.

3.   Příjmy agentury CEPOL obsahují bez ohledu na další zdroje příspěvek Unie zapsaný v souhrnném rozpočtu Unie.

4.   Agentura CEPOL může využívat finanční prostředky Unie ve formě pověřovacích dohod nebo příspěvků ad-hoc v souladu s jejími finančními pravidly uvedenými v článku 21 a ustanoveními příslušných nástrojů na podporu politiky vnějších vztahů Unie. Aniž je dotčena zásada zákazu dvojího financování stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) (dále jen „finanční nařízení“), může agentura CEPOL spravovat příslušné fondy Unie k provádění konkrétních činností v rámci jejích cílů a úkolů.

5.   Výdaje agentury CEPOL zahrnují odměny zaměstnanců, správní náklady, náklady na infrastrukturu a provozní náklady.

6.   Rozpočtové závazky na akce související s projekty velkého rozsahu, jež přesahují jeden rozpočtový rok, mohou být rozloženy do několika ročních splátek.

Článek 18

Sestavování rozpočtu

1.   Výkonný ředitel sestaví každý rok návrh odhadu příjmů a výdajů agentury CEPOL pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a předá jej správní radě.

2.   Správní rada na základě návrhu odhadu příjmů a výdajů schválí předběžný návrh týkající se odhadu příjmů a výdajů agentury CEPOL pro následující rozpočtový rok a předloží jej každoročně do 31. ledna Komisi.

3.   Konečnou verzi návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury CEPOL předloží správní rada Komisi každoročně do 31. března.

4.   Komise předkládá odhad příjmů a výdajů Evropskému parlamentu a Radě společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

5.   Na základě odhadu příjmů a výdajů Komise zanese do návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši subvence ze souhrnného rozpočtu, a předloží jej Evropskému parlamentu a Radě v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o fungování EU.

6.   Evropský parlament a Rada schválí prostředky, které Unie poskytne jako příspěvek agentuře CEPOL.

7.   Evropský parlament a Rada přijme plán pracovních míst agentury CEPOL.

8.   Rozpočet agentury CEPOL přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

9.   Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na rozpočet agentury CEPOL, se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (7).

Článek 19

Plnění rozpočtu

1.   Za plnění rozpočtu agentury CEPOL odpovídá výkonný ředitel.

2.   Výkonný ředitel každoročně předkládá Evropskému parlamentu a Radě veškeré důležité informace o výsledcích všech hodnotících postupů a také o těchto výsledcích uvědomí Účetní dvůr.

Článek 20

Předkládání účetní závěrky a absolutorium

1.   Účetní agentury CEPOL předá předběžnou účetní závěrku za rozpočtový rok (rok N) účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku (rok N + 1).

2.   Agentura CEPOL předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru do 31. března roku N + 1.

3.   Účetní Komise předá předběžnou účetní závěrku agentury CEPOL za rok N, konsolidovanou se závěrkou Komise, Účetnímu dvoru do 31. března roku N + 1.

4.   Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce agentury CEPOL za rok N podle článku 148 finančního nařízení vypracuje účetní agentury CEPOL konečnou účetní závěrku agentury CEPOL za uvedený rok. Výkonný ředitel předloží tuto závěrku k vyjádření správní radě.

5.   Správní rada zaujme ke konečné účetní závěrce agentury CEPOL za rok N stanovisko.

6.   Do 1. července roku N + 1 předloží účetní agentury CEPOL konečnou účetní závěrku za rok N se stanoviskem správní rady uvedeným v odstavci 5 Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.   Do 15. listopadu roku N + 1 se konečná účetní závěrka za rok N zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

8.   Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září roku N + 1. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.   Výkonný ředitel poskytne Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za rok N v souladu s čl. 165 odst. 3 finančního nařízení.

10.   Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 21

Finanční předpisy

1.   Finanční předpisy platné pro agenturu CEPOL přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury CEPOL a s předchozím souhlasem Komise.

2.   V řádně odůvodněných případech a s předběžným souhlasem správní rady může agentura CEPOL bez veřejné výzvy k podávání návrhů udělovat členským státům granty na poskytování vzdělávání a výcviku v souvislosti s úkoly uvedenými v čl. 4 odst. 2 a 4.

KAPITOLA V

ZAMĚSTNANCI

Článek 22

Všeobecná ustanovení

Na zaměstnance agentury CEPOL se vztahuje služební řád a pracovní řád a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení služebního řádu a pracovního řádu.

Článek 23

Výkonný ředitel

1.   Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec agentury CEPOL podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.

2.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě veřejného a transparentního výběrového řízení z užšího seznamu nejméně tří kandidátů navržených výběrovou komisí zřízenou správní radou a složenou ze členů určených členskými státy a Komisí.

Výběrová komise tento užší seznam sestaví na základě seznamu všech kandidátů určených Komisí transparentním způsobem, jejichž profil odpovídá požadavkům na tuto funkci stanoveným v oznámení o volném pracovním místě zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie.

Komise předá výběrové komisi kopie všech přihlášek, jež na toto volné pracovní místo obdržela.

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným ředitelem je agentura CEPOL zastoupena předsedou správní rady.

3.   Funkční období výkonného ředitele je čtyři roky. Před koncem tohoto období provede Komise spolu se správní radou posouzení, ve kterém přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucím úkolům a výzvám agentury CEPOL.

4.   Správní rada může s ohledem na posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující čtyři roky. V takovém případě se výkonný ředitel na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

5.   Výkonný ředitel může být odvolán z funkce na základě rozhodnutí správní rady.

6.   Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou svých členů.

Článek 24

Vyslaní národní odborníci

1.   Agentura CEPOL může využívat vyslané národní odborníky.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury CEPOL.

KAPITOLA VI

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Právní postavení

1.   Agentura CEPOL je agenturou Unie. Má právní subjektivitu.

2.   Ve všech členských státech má agentura CEPOL nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Agentura CEPOL může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.   Sídlo agentury CEPOL je v Budapešti v Maďarsku.

Článek 26

Výsady a imunity

Na agenturu CEPOL a její zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 27

Jazykový režim

1.   Na agenturu CEPOL se vztahují ustanovení nařízení č. 1 (8).

2.   O vnitřním jazykovém režimu agentury CEPOL rozhodne správní rada dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.

3.   Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury CEPOL zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 28

Transparentnost

1.   Na dokumenty uchovávané agenturou CEPOL se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.   Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutím přijatým agenturou CEPOL podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv podle článku 228 Smlouvy o fungováni EU nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie podle podmínek článku 263 Smlouvy o fungování EU.

4.   Na zpracovávání osobních údajů agenturou CEPOL se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).

Článek 29

Boj proti podvodům

1.   Za účelem usnadnění boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (10) přistoupí agentura CEPOL mezi 1. červencem a 31. prosincem 2016 k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (11) a s použitím vzoru uvedeného v příloze k této dohodě přijme vhodné předpisy, které se budou vztahovat na všechny její zaměstnance.

2.   Na základě kontroly dokumentů a inspekce na místě má Evropský účetní dvůr pravomoc provádět audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od agentury CEPOL obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou zadanou agenturou CEPOL nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. Toto vyšetřování se provádí v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12).

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí pracovní dohody s institucemi Unie, orgány a vzdělávacími institucemi třetích zemí, mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijatá agenturou CEPOL obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a úřad OLAF k provádění auditů a vyšetřování uvedených v odstavcích 2 a 3 v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

Článek 30

Bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých informací nepodléhajících utajení

Agentura CEPOL uplatňuje s nezbytnými obměnami bezpečnostní předpisy Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné pravidla pro předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (13) a (EU, Euratom) 2015/444 (14).

Článek 31

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost agentury CEPOL se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.   Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou CEPOL.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura CEPOL v souladu s obecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států, škodu způsobenou jejími útvary nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

4.   Ve sporech o náhradu škody uvedených v odstavci 3 je příslušný Soudní dvůr Evropské unie.

5.   Osobní odpovědnost zaměstnanců agentury CEPOL vůči agentuře se řídí ustanoveními služebního řádu nebo pracovního řádu, která se na ně vztahují.

Článek 32

Hodnocení a přezkum

1.   Do 1. července 2021 a poté každých pět let Komise zajistí vypracování hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost agentury CEPOL a jejích pracovních postupů.

2.   Komise předá zprávu o hodnocení správní radě. Správní rada poskytne své připomínky ke zprávě do jednoho měsíce od jejího obdržení. Komise předá konečnou zprávu o hodnocení spolu se svými závěry a připomínkami správní rady v příloze Evropskému parlamentu, Radě a správní radě. Závěry uvedené zprávy o hodnocení se zveřejní.

Článek 33

Správní šetření

Činnost agentury CEPOL podléhá šetřením evropského veřejného ochránce práv podle článku 228 Smlouvy o fungování EU.

Článek 34

Spolupráce s institucemi Unie, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

1.   Agentura CEPOL je otevřena účasti orgánů a vzdělávacích institucí těch třetích zemí, které za tímto účelem uzavřely dohodu s Unií.

2.   V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může agentura CEPOL navázat a udržovat spolupráci s institucemi Unie v souladu s cíli těchto institucí, s orgány a vzdělávacími institucemi třetích zemí, s mezinárodními organizacemi a se soukromými subjekty.

3.   V souladu s odstavci 1 a 2 se uzavřou pracovní ujednání, jež určí zejména povahu, rozsah a způsob, kterým se mohou dotčené orgány a vzdělávací instituce třetích zemí, mezinárodní organizace a soukromé subjekty podílet na činnosti agentury CEPOL, včetně ustanovení o jejich účasti na iniciativách, finančních příspěvcích a zaměstnancích této agentury. Pokud jde o personální záležitosti, musí být tato ujednání v souladu se služebním řádem a pracovním řádem.

4.   Agentura CEPOL spolupracuje s institucemi Unie působícími v oblastech, na které se vztahuje toho nařízení, a uvedenými v odstavci 2, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených s těmito institucemi, a to podle tohoto nařízení nebo podle příslušných ustanovení rozhodnutí 2005/681/SVV.

5.   Pracovní ujednání uvedená v odstavcích 3 a 4 mohou být uzavřena pouze s povolením správní rady po konzultaci s Komisí. Nezavazují ani Unii ani její členské státy.

Článek 35

Dohoda o sídle a provozní podmínky

Nezbytná ujednání týkající se umístění agentury CEPOL v Maďarsku a prostor, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance agentury CEPOL a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi agenturou CEPOL a Maďarskem po udělení souhlasu ze strany správní rady.

KAPITOLA VII

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Právní nástupnictví

1.   Agentura CEPOL zřízená tímto nařízením je právní nástupkyní pro všechny smlouvy, které uzavřela, všechny závazky, které přijala, a všechen majetek, který nabyla EPA zřízená rozhodnutím 2005/681/SVV.

2.   Toto nařízení se nedotýká právní síly smluv uzavřených EPA zřízenou rozhodnutím 2005/681/SVV před 24. prosincem 2015.

Článek 37

Přechodná opatření týkající se správní rady

1.   Funkční období členů správní rady EPA zřízené článkem 10 rozhodnutí 2005/681/SVV skončí dne 1. července 2016.

2.   V období od 24. prosince 2015 do 1. července 2016 správní rada zřízená článkem 10 rozhodnutí 2005/681/SVV:

a)

vykonává funkce správní rady v souladu s článkem 9 tohoto nařízení;

b)

připraví přijetí pravidel týkajících se uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001, pokud jde o dokumenty agentury CEPOL uvedené v článku 28 tohoto nařízení, a povinnosti zachovávat mlčenlivost a důvěrnost;

c)

připraví veškeré nástroje nezbytné k uplatňování tohoto nařízení; a

d)

přezkoumá vnitřní pravidla a opatření, jež přijala na základě rozhodnutí 2005/681/SVV, aby správní rada zřízená podle článku 8 tohoto nařízení mohla přijímat rozhodnutí podle článku 41 tohoto nařízení.

Článek 38

Přechodná opatření týkající se výkonného ředitele a zaměstnanců

1.   Ředitel EPA, jmenovaný na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2005/681/SVV, vykonává po zbývající část svého funkčního období povinnosti výkonného ředitele podle článku 14 tohoto nařízení. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění. Pokud funkční období končí mezi 24. prosincem 2015 a 1. červencem 2016, automaticky se prodlouží do 1. července 2017.

2.   Není-li ředitel EPA jmenovaný na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2005/681/SVV ochoten nebo schopen jednat v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, určí správní rada prozatímního výkonného ředitele, který bude plnit povinnosti výkonného ředitele nejdéle po dobu 18 měsíců, dokud nebudou provedena jmenování podle čl.23 odst. 2 tohoto nařízení.

3.   Toto nařízení se nedotýká práv a povinností zaměstnanců přijatých podle rozhodnutí 2005/681/SVV. Jejich pracovní smlouvy lze obnovit na základě tohoto nařízení v souladu se služebním řádem a pracovním řádem.

Článek 39

Přechodná rozpočtová ustanovení

Postup udělení absolutoria za plnění rozpočtů schválených na základě článku 25 rozhodnutí 2005/681/SVV se provádí v souladu s pravidly stanovenými uvedeným rozhodnutím.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Nahrazení a zrušení

1.   Rozhodnutí 2005/681/SVV ve znění nařízení (EU) č. 543/2014 se ve vztahu k členským státům vázaným tímto nařízením nahrazuje s účinkem od 1. července 2016.

Rozhodnutí 2005/681/SVV se tedy zrušuje.

2.   Ve vztahu k členským státům vázaným tímto nařízením se odkazy na akty uvedené v odstavci 1 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 41

Zachování platnosti vnitřních pravidel přijatých správní radou

Vnitřní pravidla a opatření přijatá správní radou na základě rozhodnutí 2005/681/SVV zůstávají v platnosti po 1. červenci 2016, nerozhodne-li správní rada při uplatňování tohoto nařízení jinak.

Článek 42

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. července 2016.

Články 37, 38 a 39 se však použijí ode dne 24. prosince 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 25. listopadu 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. října 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2015.

(2)  Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV (Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63).

(3)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) (Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(8)  Nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Interinstitucionální dohoda ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15).

(12)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(14)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).