EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2219

Uredba (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP

OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj

4.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 319/1


UREDBA (EU) 2015/2219 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2015.

o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 87. stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Europska policijska akademija (CEPOL) osnovana je Odlukom Vijeća 2005/681/PUP (2) kao subjekt Unije za s ciljem osposobljavanja viših policijskih službenika država članica i olakšavanje suradnje između nacionalnih policijskih snaga organiziranjem i koordiniranjem aktivnosti osposobljavanja s europskom dimenzijom policijske djelatnosti.

(2)

„Stockholmski program – Otvorena i sigurna Europa u službi i zaštiti građana” ima cilj stvaranje izvorne europske kulture izvršavanja zakona uspostavljanjem europskih programa za osposobljavanje i programa razmjene za sve relevantne stručnjake odgovorne za izvršavanje zakonodavstva na nacionalnoj razini i razini Unije.

(3)

Kao odgovor na poziv Europskog vijeća u Stockholmskom programu da se ojača osposobljavanje u pogledu pitanja koja se odnose na Uniju i omogući dosljedna dostupnost tog osposobljavanja službenicima za izvršavanje zakonodavstva neovisno o njihovom položaju u službi te na zahtjev Europskog parlamenta za snažniji okvir Unije za pravosudno i policijsko osposobljavanje, ciljeve CEPOL-a trebalo bi, stavljajući poseban naglasak na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kontekstu izvršavanja zakonodavstva, oblikovati u skladu sa sljedećim skupom općih načela: kao prvo, potpora državama članicama u pružanju osposobljavanja kako bi se poboljšalo osnovno poznavanje dimenzije Unije u području izvršavanja zakonodavstva; kao drugo, potpora državama članicama, na njihov zahtjev, u razvijanju bilateralne i regionalne suradnje putem osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva; kao treće, razvoj, provedba i koordiniranje osposobljavanja u pojedinim tematskim područjima; te kao četvrto, razvoj, provedba i koordiniranje osposobljavanja u vezi s misijama Unije i aktivnostima izgradnje kapaciteta u području izvršavanja zakonodavstva u trećim zemljama. Taj skup općih načela trebao bi predstavljati Europski program osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva (LETS), kojemu je cilj osiguravanje visokokvalitetnog, usklađenog i dosljednog osposobljavanja, na razini Unije, službenika za izvršavanje zakonodavstva. Ta opća načela odražavaju četiri segmenta programa koje je odredila Komisija na temelju postupka utvrđivanja potreba za osposobljavanjem i izvedbom koje je proveo CEPOL u suradnji s državama članicama.

(4)

CEPOL bi u svojim aktivnostima osposobljavanja trebao promicati zajedničko poštovanje i razumijevanje temeljnih prava u okviru izvršavanja zakonodavstva, kao što su privatnost, zaštita podataka i prava žrtava, svjedoka i osumnjičenih za kaznena djela te pružanje potpore i zaštite tim osobama, uključujući zaštitu prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

(5)

Pojednostavnjenjem i poboljšanjem funkcioniranja CEPOL-a, u svjetlu LETS-a, proširuju se mogućnosti CEPOL-a za podupiranje, razvoj, provedbu i koordiniranje aktivnosti osposobljavanja tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama ne dovodeći u pitanje nacionalne inicijative koje države članice poduzimaju u području osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva, kada se takvim aktivnostima osposobljavanja može stvoriti dodana vrijednost za države članice i Uniju.

(6)

Kako bi se CEPOL najučinkovitije koristio svojim resursima, njegove bi se aktivnosti trebale usredotočiti na prioritete i područja u kojima se osposobljavanjem može dodati vrijednost za države članice i Uniju u skladu s trenutačnim i budućim potrebama i poslovnim zahtjevima.

(7)

CEPOL bi trebao osigurati evaluaciju osposobljavanja te da zaključci procjena o potrebama osposobljavanja budu dio njegova planiranja radi jačanja djelotvornosti budućih djelovanja. CEPOL bi trebao moći promicati uzajamno priznavanje osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva u državama članicama i priznavanje osposobljavanja pruženog na razini Unije od strane država članica.

(8)

Kako bi se izbjeglo udvostručavanje ili preklapanje te osigurala bolja koordinacija aktivnosti osposobljavanja nadležnih službenika za izvršavanje zakonodavstva, koje provode agencije Unije i druga odgovarajuća tijela, CEPOL bi trebao procijeniti strateške potrebe za osposobljavanjem i odgovoriti na prioritete Unije u području unutarnje sigurnosti i njezinim vanjskim aspektima, u skladu s relevantnim ciklusima politika.

(9)

CEPOL bi trebao okupiti mrežu tijela država članica za osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva i povezati se s jedinstvenom nacionalnom jedinicom u svakoj državi članici koja djeluje unutar te mreže.

(10)

Države članice i Komisija trebale bi imati predstavnike u upravnom odboru CEPOL-a („upravni odbor”) kako bi mogle djelotvorno nadzirati CEPOL-ovo izvršavanje zadataka. Članove upravnog odbora i njihove zamjenike trebalo bi imenovati na temelju njihova znanja u području nacionalne politike o osposobljavanju službenika za izvršavanje zakonodavstva i odgovarajućih upravljačkih i administrativnih vještina te vještina povezanih s proračunom.

(11)

Kako bi se osigurao kontinuitet rada upravnog odbora sve strane zastupljene u njemu trebale bi uložiti napor kako bi ograničile fluktuaciju svojih predstavnika. Sve bi strane trebale nastojati postići uravnoteženu zastupljenost spolova u upravnom odboru.

(12)

Upravnom odboru trebalo bi povjeriti potrebne ovlasti, a posebno ovlasti utvrđivanja proračuna, provjere njegova izvršenja, donošenja odgovarajućih financijskih pravila i višegodišnjeg i godišnjeg programa rada CEPOL-a, uspostave transparentnih radnih postupaka za odlučivanje CEPOL-a, imenovanje izvršnog direktora, uspostave pokazatelja uspješnosti i izvršavanja ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”) i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije, utvrđenima u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (3).

(13)

Kako bi se osiguralo učinkovito redovno funkcioniranje CEPOL-a, izvršni bi direktor trebao biti njegov pravni zastupnik i upravitelj, koji pri obavljanju svojih dužnosti postupa neovisno i osigurava da CEPOL izvršava zadaće predviđene ovom Uredbom. Izvršni direktor osobito bi trebao biti odgovoran za pripremu dokumenata povezanih s proračunom i planiranjem za podnošenje upravnom odboru na odlučivanje te za provedbu višegodišnjeg programiranja i godišnjeg programa rada CEPOL-a.

(14)

Prema potrebi i uzimajući u obzir poslovne zahtjeve i financijske resurse, upravni odbor trebao bi odlučiti da osnuje znanstveni odbor za osposobljavanje kao neovisno savjetodavno tijelo radi osiguranja znanstvene kvalitete rada CEPOL-a. Taj bi odbor trebao biti sastavljen od neovisnih znanstvenika visoke razine i osoba koje se bave izvršavanjem zakonodavstva u praksi u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Upravni odbor trebao bi imenovati članove znanstvenog odbora nakon transparentnog poziva za podnošenje prijava i postupka odabira koje treba objaviti u Službenom listu Europske unije.

(15)

CEPOL bi trebao osigurati da su u njegovo osposobljavanje ugrađena sva važna postignuća u području istraživanja. On bi trebao promicati i uspostaviti partnerstvo s tijelima Unije koja su nadležna za pitanja obuhvaćenima ovom Uredbom kao i s javnim i privatnim znanstvenim institucijama te bi trebao moći poticati stvaranje snažnijeg partnerstva između sveučilišta i tijela za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva u državama članicama kako bi se putem ojačane suradnje između njih stvorila sinergija.

(16)

Kako bi se osigurala njegova potpuna autonomija i neovisnost te kako bi mu se omogućilo pravilno ostvarivanje ciljeva i obavljanje zadaća koji su mu dodijeljeni ovom Uredbom, CEPOL-u bi trebalo odobriti dostatan i neovisan proračun s prihodima koji ponajprije potječu iz doprinosa iz općeg proračuna Unije. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu tog doprinosa Unije i bilo kojih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju financijskih izvještaja trebao bi obavljati Revizorski sud.

(17)

Za potrebe obavljanja svojih zadaća, CEPOL bi također trebao moći dodjeljivati bespovratna sredstva tijelima za osposobljavanje i istraživanje država članica za provedbu CEPOL-ovih tečajeva, seminara i konferencija. Takvim bespovratnim sredstvima trebalo bi pružiti dodatan doprinos poticanju suradnje između tijela za osposobljavanje država članica unutar mreže i promicanju uzajamnog priznavanja izvršavanja zakonodavstva.

(18)

Za potrebe izvršenja svoje misije i u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svojih zadaća, CEPOL bi trebao moći surađivati s tijelima, agencijama Unije i tijelima za osposobljavanje trećih zemalja i međunarodnim organizacijama koja se bave pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u okviru radnih aranžmana sklopljenih u skladu s ovom Uredbom ili sklopljenih s nacionalnim tijelima za osposobljavanje trećih zemalja na temelju članka 8. Odluke 2005/681/PUP, kao i s privatnim stranama.

(19)

Odlukom 2005/681/PUP je za sjedište CEPOL-a bio određen Bramshill, u Ujedinjenoj Kraljevini. U skladu s Uredbom (EU) br. 543/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4), sjedište CEPOL-a preseljeno je u Budimpeštu, u Mađarsku, a Komisija je pozvana da podnese izvješće o djelotvornosti Odluke 2005/681/PUP nakon detaljne analize troškova i koristi te procjene učinka.

(20)

Država članica domaćin trebala bi pružiti potrebne uvjete za neometan rad CEPOL-a, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te odgovarajuće prometne veze kako bi se privukli ljudski resursi visoke kvalitete sa što je moguće širega geografskog područja.

(21)

Ovom se Uredbom izmjenjuju i proširuju odredbe Odluke 2005/681/PUP kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 543/2014. Budući da su izmjene koje treba provesti ovom Uredbom znatnoga broja i naravi, Odluku 2005/681/PUP, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 543/2014, trebalo bi radi jasnoće zamijeniti u cijelosti u odnosu na države članice koje ova Uredba obvezuje. CEPOL, kako je osnovan ovom Uredbom, trebao bi zamijeniti i preuzeti funkcije CEPOL-a kako je osnovan Odlukom 2005/681/PUP, koju bi kao posljedicu toga trebalo staviti izvan snage.

(22)

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5) trebala bi se primjenjivati na CEPOL.

(23)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe to jest osnivanje agencije odgovorne za osposobljavanje na razini Unije u području izvršavanja zakonodavstva ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on zbog njegovog opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(24)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), osobito pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost kako su zaštićeni člancima 7. i 8. Povelje kao i člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(25)

U skladu s člancima 1. i 2. te člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde priloženog UEU-u i UFEU-u, te ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, te države članice ne sudjeluju u donošenju ove Uredbe te nisu njome vezane niti podliježu njezinoj primjeni.

(26)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženoga UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te nije njome vezana niti podliježe njezinoj primijeni,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE, CILJEVI I ZADAĆE AGENCIJE

Članak 1.

Osnivanje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva

1.   Osniva se Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL).

2.   CEPOL, kako je osnovan ovom Uredbom, zamjenjuje i stupa na mjesto CEPOL-a osnovanog Odlukom 2005/681/PUP.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„službenici za izvršavanje zakonodavstva” znači osoblje policije, carine i drugih relevantnih službi, kako ih odrede pojedinačne države članice, koji su odgovorni za, te osoblje tijela Unije čije su zadaće vezane za sljedeće:

(a)

sprečavanje i borbu protiv teških kaznenih djela koja utječu na dvije ili više država članica, terorizma i oblika kriminala koji utječu na zajedničke interese obuhvaćene politikom Unije; ili

(b)

upravljanje kriznim situacijama i javni red, a posebno za međunarodnu policijsku djelatnost na velikim događajima;

2.

„tijela Unije” znači institucije, tijela, misije, uredi i agencije osnovane UEU-om ili UFEU-om i na temelju njih;

3.

„međunarodne organizacije” znači međunarodne organizacije i njihova podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili druga tijela koja su osnovana sporazumom ili na osnovi sporazuma između dvije ili više zemalja te Interpol.

Članak 3.

Ciljevi CEPOL-a

1.   CEPOL podupire, razvija, provodi i usklađuje osposobljavanje službenika odgovornih za izvršavanje zakonodavstva istodobno stavljajući poseban naglaska na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kontekstu izvršavanja zakonodavstva, posebno u području sprečavanja i borbe protiv teških kaznenih djela koja utječu na dvije ili više država članica i terorizma, održavanja javnog reda, osobito obavljanje međunarodne policijske djelatnosti na velikim događajima, te planiranja i vođenja misija Unije, što može obuhvaćati i osposobljavanje za vodstvo u području izvršavanja zakona i jezične vještine. Preciznije, CEPOL:

(a)

podupire države članice u pružanju osposobljavanja kako bi se podigla razina osviještenosti i znanja o:

i.

provedbi i uporabi međunarodnih instrumenata i instrumenata Unije o suradnji u području izvršavanja zakonodavstva;

ii.

tijelima Unije, osobito Europolu, Eurojustu i Frontexu, njihovu funkcioniranju i njihovoj ulozi;

iii.

policijskim i pravosudnim aspektima suradnje u području izvršavanja zakonodavstva i praktičnom znanju o pristupu kanalima za razmjenu informacija;

(b)

podupire države članice, kada one to zatraže, u razvoju regionalne i bilateralne suradnje između država članica, tijela Unije i trećih zemalja putem osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva;

(c)

razvija, provodi i koordinira osposobljavanje koje se odnosi na određena tematska područja povezana s kriminalitetom ili policijskom djelatnošću;

(d)

razvija, provodi i koordinira osposobljavanje koje za cilj ima pružanje potpore državama članicama i tijelima Unije pri osposobljavanju službenika za izvršavanje zakonodavstva za sudjelovanje u misijama Unije i aktivnostima u svrhu izgradnje kapaciteta za izvršavanje zakonodavstva u trećim zemljama;

(e)

osposobljava instruktore i pomaže pri poboljšanju i razmjeni dobre prakse učenja.

2.   CEPOL razvija i unapređuje alate za učenje i metodologije te ih primjenjuje u perspektivi cjeloživotnog učenja radi osnaživanja vještina službenika za izvršavanje zakonodavstva. CEPOL evaluira rezultate tih djelovanja s ciljem poboljšanja kvalitete, dosljednosti i djelotvornosti budućih djelovanja na razini Unije.

3.   CEPOL okuplja mrežu tijela država članica za osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstava država članica i povezuje se s jedinstvenom nacionalnom jedinicom u svakoj državi članici koja djeluje unutar mreže.

4.   Aktivnosti osposobljavanja iz stavka 1. CEPOL provodi u suradnji s mrežom tijela za osposobljavanje država članica u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na CEPOL.

Članak 4.

Zadaće

1.   CEPOL priprema analize višegodišnjih strateških potreba osposobljavanja i višegodišnje programe učenja.

2.   CEPOL podupire, razvija, provodi i koordinira aktivnosti osposobljavanja te proizvode za učenje, što obuhvaća:

(a)

tečajeve, seminare, konferencije, kao i aktivnosti temeljene na internetu i aktivnosti e-učenja te druge inovativne i napredne aktivnosti osposobljavanja;

(b)

zajedničke kurikulume za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva u vezi sa specifičnim temama s dimenzijom Unije;

(c)

module osposobljavanja različitih stupnjeva koji odražavaju faze napretka ili razine složenosti vještina koje su potrebne određenoj ciljnoj skupini i usmjerene na pojedinu zemljopisnu regiju, specifično tematsko područje kriminalne aktivnosti ili na određeni skup profesionalnih vještina;

(d)

programe razmjene i upućivanja te studijske posjete u kontekstu osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva.

3.   Aktivnosti osposobljavanja i proizvodi za učenje CEPOL-a mogu se podupirati, jačati i izvršavati uz pomoć elektroničke mreže.

4.   CEPOL podupire misije Unije i izgradnju sposobnosti u trećim zemljama jednim ili više od sljedećega:

(a)

procjenjivanjem, u koordinaciji s drugim relevantnim tijelima Unije, utjecaja postojećih politika i inicijativa za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva povezanog s Unijom;

(b)

razvijanjem i pružanjem osposobljavanja za pripremu službenika za izvršavanje zakonodavstva za sudjelovanje u misijama Unije, uključujući omogućavanje stjecanja relevantnih jezičnih vještina, u koordinaciji s Europskom akademijom za sigurnost i obranu te s postojećim inicijativama u državama članicama;

(c)

razvijanjem i pružanjem osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva iz trećih zemalja, osobito iz zemalja koje su kandidatkinje za pristupanje Uniji i zemalja u okviru Europske politike susjedstva;

(d)

upravljanjem namjenskim fondovima Unije za vanjsku pomoć radi pomaganja trećim zemljama u izgradnji njihovih sposobnosti u relevantnim područjima izvršavanja zakonodavstva u skladu s utvrđenim prioritetima Unije.

5.   CEPOL promiče uzajamno priznavanje osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva u državama članicama i priznavanje osposobljavanja pruženog na razini Unije od strane država članica uz poštovanje načela supsidijarnosti.

6.   CEPOL može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u područjima u okviru svojeg mandata. Tim komunikacijskim aktivnostima ne ugrožavaju se zadaće iz stavka 1. te se one obavljaju u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje je donio upravni odbor.

Članak 5.

Istraživanje relevantno za osposobljavanje

1.   CEPOL pridonosi razvoju istraživanja relevantnog za aktivnosti osposobljavanja i potiče ga u okviru svojih ciljeva kako su navedeni u članku 3. stavku 1. te širi rezultate istraživanja. U tu svrhu CEPOL može provoditi odgovarajuća ispitivanja i razvijati baze dostupnih istraživanja te potreba za osposobljavanjem u području izvršavanja zakonodavstva.

2.   CEPOL promiče i uspostavlja partnerstvo s tijelima Unije kao i s javnim i privatnim akademskim institucijama te može poticati stvaranje snažnijih partnerstava između sveučilišta i tijela za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva u državama članicama.

POGLAVLJE II.

SURADNJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA I CEPOL-a

Članak 6.

Nacionalne jedinice CEPOL-a

1.   Svaka država članica osniva ili određuje nacionalnu jedinicu koja je tijelo za vezu s CEPOL-om u okviru njegove mreže nacionalnih tijela za osposobljavanje službenika u području izvršavanja zakonodavstva u državama članicama.

2.   Nacionalne jedinice odgovorne su za obavljanje zadaća navedenih u ovom članku. One posebice:

(a)

dostavljaju CEPOL-u informacije koje su mu potrebne za obavljanje njegovih zadaća;

(b)

pridonose učinkovitoj komunikaciji i suradnji CEPOL-a sa svim relevantnim tijelima za osposobljavanje, uključujući relevantna istraživačka tijela u državama članicama;

(c)

pridonose i promiču programe rada CEPOL-a, godišnje kalendare i internetske stranice;

(d)

odgovaraju na zahtjeve CEPOL-a za informacijama i savjetima;

(e)

pravodobno i transparentno organiziraju i koordiniraju odgovarajuća imenovanja sudionika i stručnjaka za aktivnosti na nacionalnoj razini;

(f)

koordiniraju provedbu aktivnosti i sastanke unutar svoje države članice;

(g)

pružaju potporu za uspostavu i provedbu programa razmjene službenika za izvršavanje zakonodavstva;

(h)

promiču uporabu elektroničke mreže CEPOL-a za osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva.

3.   Predstavnici nacionalnih jedinica sastaju se redovito na zahtjev upravnog odbora, izvršnog direktora ili na vlastitu inicijativu, u vezi s operativnim i edukacijskim pitanjima CEPOL-a. Posebno razmatraju i razvijaju prijedloge za poboljšanje operativne djelotvornosti CEPOL-a i potiču predanost država članica.

4.   Svaka država članica određuje ustrojstvo i osoblje svoje nacionalne jedinice u skladu sa svojim nacionalnim pravom i resursima.

POGLAVLJE III.

USTROJSTVO CEPOL-a

Članak 7.

Administrativna i upravljačka struktura CEPOL-a

Administrativna i upravljačka struktura CEPOL-a sastoji se od:

(a)

upravnog odbora;

(b)

izvršnog direktora;

(c)

prema potrebi, znanstvenog odbora za osposobljavanje koji je osnovao upravni odbor u skladu s člankom 15.;

(d)

prema potrebi, drugog savjetodavnog tijela koje je osnovao upravni odbor u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (q).

ODJELJAK 1.

Upravni odbor

Članak 8.

Sastav upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastavljen je od jednog predstavnika svake države članice i Komisije. Svaki predstavnik ima pravo glasa.

2.   Svaki član upravnog odbora ima zamjenika koji člana predstavlja u njegovoj odsutnosti.

3.   Članovi upravnog odbora i njihove zamjenici imenuju se nakon što su u obzir uzeti njihovo znanje u području osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva i odgovarajuće upravljačke i administrativne vještine te vještine povezane s proračunom. Načelo uravnotežene zastupljenosti spolova u upravnom odboru također se uzima u obzir.

4.   Ne dovodeći u pitanje pravo država članica i Komisije da okončaju mandat svojih članova i zamjenika članova, mandat u upravnom odboru traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti.

Članak 9.

Zadaće upravnog odbora

1.   Upravni odbor:

(a)

svake godine, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i u skladu s člankom 10., donosi dokument koji sadržava višegodišnje programiranje i njegov godišnji program rada za sljedeću godinu;

(b)

donosi, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova, godišnji proračun CEPOL-a i izvršava ostale funkcije u odnosu na proračun CEPOL-a u skladu s poglavljem IV.;

(c)

donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima CEPOL-a i do 1. srpnja sljedeće godine šalje ga Europskom parlamentu, nacionalnim parlamentima, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Konsolidirano godišnje izvješće o radu objavljuje se;

(d)

donosi financijska pravila koja se primjenjuju na CEPOL u skladu s člankom 21.;

(e)

donosi unutarnju strategiju o borbi protiv prijevara, razmjernu riziku od prijevare uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(f)

donosi unutarnja pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove i članove odbora za odabir, kao i članove znanstvenog odbora za osposobljavanje;

(g)

donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 4. na temelju analize potreba;

(h)

donosi svoj poslovnik;

(i)

u skladu sa stavkom 2., izvršava nad osobljem CEPOL-a ovlasti koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu nadležnom za imenovanja i ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu ostalih službenika (ovlasti tijela nadležnog za imenovanja);

(j)

donosi odgovarajuća provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

(k)

osniva, prema potrebi, službu za unutarnju reviziju;

(l)

donosi unutarnja pravila u vezi s postupkom odabira izvršnog direktora, uključujući pravila o sastavu odbora za odabir kojima se osigurava njegova neovisnost i nepristranost;

(m)

imenuje izvršnog direktora i, prema potrebi, produljuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 23.;

(n)

imenuje računovodstvenog službenika, podložno Pravilniku o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, koji je funkcionalno neovisan u obavljanju svojih dužnosti;

(o)

prema potrebi i uzimajući u obzir poslovne zahtjeve i financijske resurse, odlučuje osnovati znanstveni odbor za osposobljavanje u skladu s člankom 15. i imenuje njegove članove u skladu s člankom 16. stavkom 2.;

(p)

osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(q)

donosi sve odluke, uzimajući u obzir i poslovne i financijske zahtjeve, o uspostavi unutarnjih struktura CEPOL-a i, ako je to potrebno, njihove izmjene;

(r)

odobrava sklapanje radnih aranžmana u skladu s člankom 34.;

(s)

donosi zajedničke kurikulume, module osposobljavanja, metode učenja i sve ostale alate za učenje i poučavanje;

(t)

donosi, prema potrebi, ostala unutarnja pravila.

2.   Upravni odbor donosi, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i određuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje prenijeti te ovlasti.

3.   Upravni odbor može, kada iznimne okolnosti to zahtijevaju, odlukom privremeno suspendirati prijenos ovlasti s tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih može prenijeti na jednog od svojih članova ili člana osoblja koji nije izvršni direktor.

Članak 10.

Višegodišnje programiranje i godišnji programi rada

1.   Upravni odbor najkasnije do 30. studenoga svake godine donosi dokument koji sadržava višegodišnje programiranje CEPOL-a i godišnji program rada, na temelju nacrta koji je predložio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, a u odnosu na višegodišnje programiranje nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Upravni odbor šalje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Dokument iz prvog podstavka postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i na odgovarajući način se usklađuje kada je to potrebno.

2.   U višegodišnjem programiranju rada navodi se opći strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti, kao i i plan sredstava, uključujući višegodišnji proračun i osoblje. On obuhvaća strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Višegodišnji programiranje provodi se putem godišnjih programa rada i prema potrebi se ažurira u skladu s ishodom vanjskih i unutarnjih evaluacija iz članka 32. Zaključak tih evaluacija također se prema potrebi odražava u godišnjem programu rada za sljedeću godinu.

3.   Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve, očekivane rezultate, i pokazatelje uspješnosti. Također sadrži opis djelovanja koja je potrebno financirati i naznaku financijskih i ljudskih resursa dodijeljenih svakom djelovanja, u skladu s načelima donošenja proračuna i upravljanja po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programiranjem. U njemu su jasno naznačene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Godišnji program rada obuhvaća strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama iz članka 3. i djelovanja povezana s tom strategijom.

4.   Upravni odbor mijenja godišnji program rada ako se CEPOL-u dodijeli nova zadaća nakon donošenja godišnjeg programa.

5.   Svaka suštinska izmjena godišnjeg programa rada donosi se po istom postupku koji je primijenjen i na početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje izmjena godišnjeg programa rada koje nisu suštinske prenijeti na izvršnog direktora.

Članak 11.

Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog odbora

1.   Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika između svojih članova koji predstavljaju skupinu od tri države članice koje su zajednički pripremile osamnaestomjesečni program Vijeća. Njihov mandat traje osamnaest mjeseci, što odgovara trajanju navedenog programa Vijeća. Međutim, ako članstvo predsjednika i zamjenika predsjednika u upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku trajanja njihova mandata predsjednika ili zamjenika predsjednika, njihov mandat automatski prestaje tog datuma.

2.   Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora.

3.   Ako predsjednik nije u mogućnosti obnašati svoje dužnosti, automatski ga zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 12.

Sastanci upravnog odbora

1.   Predsjednik saziva sastanke upravnog odbora.

2.   Izvršni direktor CEPOL-a sudjeluje u raspravama upravnog odbora.

3.   Upravni odbor održava dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu svojeg predsjednika ili na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

4.   Upravni odbor i izvršni direktor mogu bilo koju osobu čije mišljenje može biti relevantno za raspravu pozvati da nazoči sastanku u svojstvu promatrača bez prava glasa.

5.   Članovima i zamjenicima članova upravnog odbora mogu, podložno njegovom Poslovniku, pomagati savjetnici ili stručnjaci.

6.   CEPOL upravnom odboru osigurava tajništvo.

Članak 13.

Pravila glasovanja upravnog odbora

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 1. točke (a) i (b), članak 11. stavak 2., članak 15., članak 23. stavak 6. i članak 27. stavak 2., upravni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova.

2.   Svaki član ima jedan glas. U odsutnosti člana s pravom glasa, njegov zamjenik ima pravo iskoristiti pravo glasa tog člana.

3.   Izvršni direktor ne sudjeluje u glasovanju.

4.   Poslovnikom upravnog odbora utvrđuju se detaljna pravila glasovanja, osobito u okolnostima u kojima jedan član može djelovati u ime drugog člana.

ODJELJAK 2.

Izvršni direktor

Članak 14.

Odgovornosti izvršnog direktora

1.   Izvršni direktor upravlja CEPOL-om. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

2.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i upravnog odbora, izvršni direktor neovisan je u obavljanju svojih dužnosti i ne smije tražiti niti primati upute ni od koje vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

3.   Izvršni direktor izvješćuje Europski parlament o obavljanju svojih dužnosti kada ga se pozove da to učini. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da izvijesti o obavljanju svojih dužnosti.

4.   Izvršni direktor pravni je zastupnik CEPOL-a.

5.   Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih CEPOL-u ovom Uredbom, posebno za:

(a)

redovno upravljanje CEPOL-om;

(b)

davanje prijedloga upravnom odboru u vezi s uspostavom unutarnje strukture CEPOL-a i prema potrebi njezino mijenjanje;

(c)

provedbu odluka koje je donio upravni odbor;

(d)

pripremu nacrta višegodišnjeg programiranja i godišnjih programa rada te njihovo podnošenje upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;

(e)

provedbu višegodišnjeg programiranja i godišnjeg programa rada te izvješćivanje upravnog odbora o njihovoj provedbi;

(f)

pripremu nacrta odgovarajućih provedbenih pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

(g)

pripremu nacrta konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima CEPOL-a i njegovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(h)

pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i evaluacija kao i istraga koje provodi OLAF te za izvješćivanje o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

(i)

zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a, i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa i, prema potrebi, nametanjem djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i novčanih sankcija;

(j)

pripremu nacrta unutarnje strategije CEPOL-a za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(k)

pripremu nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na CEPOL;

(l)

pripremu nacrta izvješća CEPOL-a o procjeni prihoda i rashoda i provedbu proračuna;

(m)

pružanje potpore predsjedniku upravnog odbora u pripremanju sastanaka upravnog odbora;

(n)

obavljanje drugih zadaća na temelju ove Uredbe.

ODJELJAK 3.

Znanstveni odbor za osposobljavanje

Članak 15.

Osnivanje

Prema potrebi i uzimajući u obzir poslovne zahtjeve i financijske resurse, upravni odbor dvotrećinskom većinom svojih članova odlučuje o osnivanju znanstvenog odbora za osposobljavanje. Isti postupak primjenjuje se i odluku o opozivu tog osnivanja.

Članak 16.

Opće odredbe, cilj i zadaće

1.   Kada ga upravni odbor osnuje, znanstveni odbor za osposobljavanje neovisno je savjetodavno tijelo koje osigurava znanstvenu kvalitetu CEPOL-ova rada povezanoga s osposobljavanjem.

2.   Znanstveni odbor za osposobljavanje sastavljen je od znanstvenika visoke razine i osoba koje se bave praktičnim izvršavanjem zakonodavstva u područjima obuhvaćenima člankom 4. upravni odbor imenuje članove znanstvenog odbora za osposobljavanje nakon transparentnog poziva za podnošenje prijava i postupka odabira koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije. Članovi upravnog odbora ne smiju biti članovi znanstvenog odbora za osposobljavanje. Članovi znanstvenog odbora za osposobljavanje neovisni su i ne smiju tražiti niti primati upute ni od koje vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

3.   Upravni odbor znanstvenom odboru za osposobljavanje povjerava, između ostaloga, sljedeće zadaće:

(a)

savjetovanje izvršnog direktora o izradi višegodišnjeg programiranja i godišnjih programa rada te drugih strateških dokumenata kako bi se osigurala njihova znanstvena kvaliteta i usklađenost s odgovarajućim resornim politikama i prioritetima Unije;

(b)

pružanje neovisnih mišljenja i savjeta upravnom odboru o pitanjima u njegovoj nadležnosti;

(c)

davanje neovisnih mišljenja i savjeta o kvaliteti kurikuluma, primijenjenim metodama učenja, mogućnostima učenja i znanstvenom razvoju;

(d)

obavljanje svih ostalih savjetodavnih zadaća povezanih sa znanstvenim aspektima rada CEPOL-a u vezi s osposobljavanjem na zahtjev upravnog odbora ili izvršnog direktora.

4.   Pri osnivanju znanstvenog odbora za osposobljavanje upravni odbor odlučuje o njegovom sastavu, trajanju mandata njegovih članova, učestalosti njegovih sastanaka i njegovom poslovniku, uključujući njegova pravila o glasovanju.

POGLAVLJE IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 17.

Proračun

1.   Procjene svih prihoda i rashoda CEPOL-a pripremaju se svake financijske godine, koja odgovara kalendarskoj godini, i prikazuju se u proračunu CEPOL-a.

2.   Proračun CEPOL-a uravnotežen je u smislu prihoda i rashoda.

3.   Ne dovodeći u pitanje ostale izvore prihoda, prihod CEPOL-a obuhvaća doprinos Unije koji je unesen u opći proračun Unije.

4.   CEPOL može koristiti financiranje Unije u obliku sporazuma o delegaciji ili ad-hoc bespovratnih sredstava u skladu sa svojim financijskim pravilima iz članka 21. i u skladu s odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupiru politike Unije. Ne dovodeći u pitanje načelo zabrane dvostrukog financiranja utvrđeno u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6) („Financijska uredba”), CEPOL smije upravljati namjenskim sredstvima Unije radi provedbe određenih aktivnosti u okviru područja primjene svojih ciljeva i zadaće.

5.   Rashodi CEPOL-a uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne troškove i operativne troškove.

6.   Izdvojene proračunske obveze za djelovanja povezane s velikim projektima koji traju dulje od jedne financijske godine mogu se raspodijeliti na nekoliko godišnjih obroka.

Članak 18.

Utvrđivanje proračuna

1.   Izvršni direktor svake godine izrađuje nacrt izjave o procjenama prihoda i rashoda CEPOL-a za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta i šalje ga upravnom odboru.

2.   Upravni odbor na osnovi nacrta izjave o procjenama donosi privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda CEPOL-a za sljedeću financijsku godinu i šalje ga Komisiji do 31. siječnja svake godine.

3.   Upravni odbor šalje Komisiji konačni nacrt procjene prihoda i rashoda CEPOL-a do 31. ožujka svake godine.

4.   Komisija šalje izjavu o procjenama Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije.

5.   Na osnovi izjave o procjenama, Komisija u nacrt općeg proračuna Unije unosi procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije za koji treba teretiti opći proračun, koji će predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člancima 313. i 314. UFEU-a.

6.   Europski parlament i Vijeće odobravaju odobrena sredstva za doprinos Unije CEPOL-u.

7.   Europski parlament i Vijeće donose plan radnih mjesta CEPOL-a.

8.   Proračun CEPOL-a donosi upravni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općega proračuna Unije. Kada je to potrebno usklađuje se na odgovarajući način.

9.   Na svaki projekt izgradnje koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun CEPOL-a, primjenjuje se Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 (7).

Članak 19.

Izvršenje proračuna

1.   Izvršni direktor izvršava proračun CEPOL-a.

2.   Izvršni direktor svake godine šalje Europskom parlamentu i Vijeću sve informacije koje su relevantne za nalaze postupaka evaluacije te o svim takvim nalazima obavješćuje i Revizorski sud.

Članak 20.

Podnošenje financijskih izvještaja i razrješnica

1.   Računovodstveni službenik CEPOL-a šalje privremene financijske izvještaje za financijsku godinu (godina N) računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu do 1. ožujka godine sljedeće financijske godine (godina N + 1).

2.   CEPOL šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka godine N + 1.

3.   Računovodstveni službenik Komisije šalje Revizorskom sudu privremene financijske izvještaje CEPOL-a za godinu N, konsolidirane s financijskim izvještajima Komisije, do 31. ožujka godine N + 1.

4.   Nakon primitka primjedbi Revizorskog suda na privremene financijske izvještaje CEPOL-a za godinu N u skladu s člankom 148. Financijske uredbe, računovodstveni službenik CEPOL-a sastavlja završne financijske izvještaje CEPOL-a za tu godinu. Izvršni direktor donosi ih upravnom odboru na mišljenje.

5.   Upravni odbor daje mišljenje o završnim financijskim izvještajima CEPOL-a za godinu N.

6.   Računovodstveni službenik CEPOL-a do 1. srpnja godine N + 1 šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu završne financijske izvještaje za godinu N zajedno s mišljenjem upravnog odbora iz stavka 5.

7.   Završni financijski izvještaji za godinu N objavljuju se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga godine N + 1.

8.   Izvršni direktor do 30. rujna godine N + 1 šalje Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe. Izvršni direktor taj odgovor također šalje upravnom odboru.

9.   Izvršni direktor podnosi Europskome parlamentu na njegov zahtjev sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za godinu N, u skladu s člankom 165. stavkom 3. Financijske uredbe.

10.   Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 izvršnom direktoru daje razrješnicu s obzirom na izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 21.

Financijska pravila

1.   Financijska pravila koja se primjenjuju na CEPOL donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne odstupaju od Delegirane Uredbe br. (EU) 1271/2013, osim ako je to odstupanje posebno potrebno za rad CEPOL-a i ako je Komisija dala svoju prethodnu suglasnost.

2.   U opravdanim slučajevima i uz prethodno odobrenje upravnog odbora, CEPOL može državama članicama, bez otvorenog poziva na podnošenje prijedloga, odobravati bespovratna sredstva za pružanje osposobljavanja u vezi sa zadaćama iz članka 4. stavaka 2. i 4.

POGLAVLJE V.

OSOBLJE

Članak 22.

Opća odredba

Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su institucije Unije donijele sporazumom radi provedbe tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja primjenjuju se na osoblje CEPOL-a.

Članak 23.

Izvršni direktor

1.   Izvršni direktor zaposlen je kao član privremenog osoblja CEPOL-a u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.   Izvršnog direktora imenuje upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira između najmanje troje kandidata koji su ušli u uži izbor, a koje je predložio odbor za odabir koji osniva upravni odbor i koji je sastavljen od članova koje imenuju države članice i Komisija.

Odbor za odabir sastavlja takav popis kandidata koji su ušli u uži izbor na temelju popisa svih kandidata koje je transparentno utvrdila Komisija, a čiji profil odgovara zahtjevima za tu dužnost utvrđenima u obavijesti o slobodnom radnom mjestu objavljenoj u Službenom listu Europske unije.

Komisija također dostavlja odboru za odabir primjerak svih prijava primljenih za to radno mjesto.

Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom, predsjednik upravnog odbora zastupa CEPOL.

3.   Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Prije isteka tog razdoblja, Komisija u suradnji s upravnim odborom obavlja procjenu pri kojoj uzima u obzir evaluaciju rada izvršnog direktora i budućih zadaća i izazova CEPOL-a.

4.   Uzimajući u obzir ocjenu iz članka 3. upravni odbor može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za najviše četiri godine. U tom slučaju izvršni direktor ne smije sudjelovati u još jednom postupku odabira za isto mjesto na kraju ukupnog razdoblja.

5.   Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti odlukom upravnog odbora.

6.   Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

Članak 24.

Upućeni nacionalni stručnjaci

1.   CEPOL se može koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u CEPOL.

POGLAVLJE VI.

OSTALE ODREDBE

Članak 25.

Pravni položaj

1.   CEPOL je agencija Unije. Ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici CEPOL ima najširu moguću pravnu sposobnost dodijeljenu pravnim osobama u skladu s nacionalnim pravom. On može, posebice, stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu i raspolagati njome te biti stranka u sudskom postupku.

3.   Sjedište CEPOL-a je u Budimpešti, u Mađarskoj.

Članak 26.

Povlastice i imuniteti

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na CEPOL i njegovo osoblje.

Članak 27.

Pravila o jezicima

1.   Na CEPOL se primjenjuju odredbe utvrđene u Uredbi br. 1 (8).

2.   Upravni odbor odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova o unutarnjim pravilima o jezicima u CEPOL-u.

3.   Prevoditeljske usluge potrebne za funkcioniranje CEPOL-a pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 28.

Transparentnost

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente u posjedu CEPOL-a.

2.   Upravni odbor, u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka, donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Protiv odluka koje je donio CEPOL u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 može se podnijeti pritužba Europskom ombudsmanu ili tužba Sudu Europske unije, u skladu s člancima 228. i 263. UFEU-a.

4.   Obrada osobnih podataka koju obavlja CEPOL podliježe primjeni Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Članak 29.

Borba protiv prijevara

1.   Kako bi olakšao borbu protiv prijevare, korupcije i svih ostalih nezakonitih aktivnosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10), između 1. srpnja 2016. i 31. prosinca 2016. CEPOL pristupa Međuinstitucijskom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (11) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike CEPOL-a uz uporabu obrasca navedenog u Prilogu tom Sporazumu.

2.   Europski revizorski sud ovlašten je za provedbu revizija, na temelju dokumenata i provjera na licu mjesta, svih korisnika nepovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su od CEPOL-a primili sredstva Unije.

3.   OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere na licu mjesta i inspekcije, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koje/koji je dodijelio CEPOL. Takve istrage provode se u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (12).

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s tijelima Unije, agencijama i tijelima za osposobljavanje trećih zemalja, međunarodnim organizacijama i privatnim strankama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke CEPOL-a o bespovratnim sredstvima sadrže odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provedbu revizija i istraga iz stavaka 2. i 3. u skladu s njihovim nadležnostima.

Članak 30.

Sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka

CEPOL primjenjuje, mutatis mutandis, sigurnosna pravila Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, između ostalog odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (13) i (EU, Euratom) 2015/444 (14).

Članak 31.

Odgovornost

1.   Na ugovornu odgovornost CEPOL-a primjenjuje se pravo koje se primjenjuje na relevantni ugovor.

2.   Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje odredbe o arbitraži koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio CEPOL.

3.   U slučaju neugovorne odgovornosti, CEPOL, u skladu s općim načelima zajedničkima pravima država članica, naknađuje svu štetu koju u obavljanju svojih dužnosti prouzroče njegove službe ili osoblje.

4.   Sud Europske unije nadležan je u sporovima za naknadu šteta iz stavka 3.

5.   Osobna odgovornost osoblja CEPOL-a prema CEPOL-u uređena je odredbama utvrđenima u Pravilnika o osoblju ili Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju na njih.

Članak 32.

Evaluacija i preispitivanje

1.   Do 1. srpnja 2021. te svakih pet godina nakon toga Komisija mora osigurati provedbu evaluacije radi procjene, prije svega, učinka, djelotvornosti i učinkovitosti CEPOL-a i njegova načina rada.

2.   Komisija upravnom odboru podnosi izvješće o evaluaciji. Upravni odbor daje primjedbe na izvješće o evaluaciji u roku od mjesec dana od dana njegova primitka. Komisija potom šalje konačno izvješće o evaluaciji, zajedno sa zaključcima Komisije i primjedbama upravnog odbora u prilogu tom izvješću, Europskom parlamentu, Vijeću i upravnom odboru. Nalazi te evaluacije se objavljuju.

Članak 33.

Administrativne istrage

Aktivnosti CEPOL-a podliježu istragama Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. UFEU-a.

Članak 34.

Suradnja s tijelima Unije, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

1.   CEPOL je otvoren za sudjelovanje agencija i tijela za osposobljavanje trećih zemalja koje su u tu svrhu sklopile sporazume s Unijom.

2.   Ako je to potrebno za obavljanje njegovih zadaća, CEPOL može uspostaviti i održavati suradnju s tijelima Unije u skladu s njihovim ciljevima, s tijelima za osposobljavanje i drugim tijelima trećih zemalja, s međunarodnim organizacijama i privatnim osobama.

3.   U skladu sa stavcima 1. i 2. sklapaju se radni aranžmani u kojima se posebno navode priroda, opseg i način na koji dotične agencije i tijela za osposobljavanje trećih zemalja, međunarodne organizacije i privatne osobe mogu sudjelovati u radu CEPOL-a, uključujući odredbe koje se odnose na sudjelovanje u inicijativama koje poduzima CEPOL, financijskim doprinosima i osoblju. U pogledu pitanja koja se tiču osoblja ti aranžmani u svakom slučaju moraju biti u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

4.   CEPOL surađuje s tijelima Unije koja su nadležna za pitanja obuhvaćena ovom uredbom i navedena u stavku 2., u okviru radnih aranžmana sklopljenih s tim tijelima, u skladu s ovom Uredbom ili u skladu s odgovarajućim odredbama Odluke 2005/681/PUP.

5.   Radni aranžmani iz stavaka 3. i 4. smiju se sklapati samo uz odobrenje upravnog odbora nakon savjetovanja s Komisijom. Oni za Uniju niti za njezine države članice nisu obvezujući.

Članak 35.

Sporazum o sjedištu i uvjeti rada

Potrebni aranžmani u vezi sa smještajem CEPOL-a u Mađarskoj te prostorom koji ta država članica treba staviti na raspolaganje, zajedno s posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove upravnog odbora, osoblje CEPOL-a i članove njihovih obitelji utvrđuju se u Sporazumu o sjedištu između CEPOL-a i Mađarske, koji se sklapa nakon dobivena odobrenja upravnog odbora.

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 36.

Pravno sljedništvo

1.   CEPOL, kako je osnovan ovom Uredbom, pravni je sljednik svih ugovora koje je sklopio, obveza koje je preuzeo i imovine koju je stekao CEPOL, kako je osnovan Odlukom 2005/681/PUP.

2.   Ovom se Uredbom ne utječe na pravnu snagu sporazuma koje je sklopio CEPOL, kako je osnovan Odlukom 2005/681/PUP prije 24. prosinca 2015.

Članak 37.

Prijelazni aranžmani u vezi s upravnim odborom

1.   Mandat članova upravnog odbora CEPOL-a, kako je osnovan na temelju članka 10. Odluke 2005/681/PUP završava 1. srpnja 2016.

2.   Tijekom razdoblja od 24. prosinca 2015. do 1. srpnja 2016., upravni odbor, kako je osnovan na temelju članka 10. Odluke 2005/681/PUP:

(a)

izvršava funkcije upravnog odbora, kako je navedeno u članku 9. ove Uredbe;

(b)

priprema donošenje pravila u vezi s primjenom Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u odnosu na dokumente CEPOL-a, kako je navedeno u članku 28. ove Uredbe i obveze povjerljivosti i diskrecije;

(c)

priprema sve instrumente potrebne za primjenu ove Uredbe; i

(d)

preispituje unutarnja pravila i mjere koje je donio na temelju Odluke 2005/681/PUP kako bi se omogućilo upravnom odboru, kako je osnovan u skladu s člankom 8. ove Uredbe, da donese odluku u skladu s njezinim člankom 41.

Članak 38.

Prijelazni aranžmani u pogledu izvršnog direktora i zamjenika direktora

1.   Direktoru CEPOL-a, koji je imenovan na temelju članka 11. stavka 1. Odluke 2005/681/PUP, dodjeljuju se za preostalo razdoblje njegova mandata, odgovornosti izvršnog direktora, kako je predviđeno u članku 14. ove Uredbe. Ostali uvjeti njegova ugovora ostaju nepromijenjeni. Ako mu mandat završi između 24. prosinca 2015. i 1. srpnja 2016., automatski se produljuje do 1. srpnja 2017.

2.   Ako direktor CEPOL-a koji je imenovan na temelju članka 11. stavka 1. Odluke 2005/681/PUP nije voljan ili nije u mogućnosti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, upravni odbor imenuje privremenog izvršnog direktora koji izvršava dužnosti dodijeljene izvršnom direktoru na razdoblje koje nije dulje od 18 mjeseci, do imenovanja predviđenoga u članku 23. stavku 2. ove Uredbe.

3.   Ovom se Uredbom ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno u skladu s Odlukom 2005/681/PUP. Njihovi ugovori o radu mogu se produljiti na temelju ove Uredbe, u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

Članak 39.

Prijelazne odredbe u pogledu proračuna

Postupak davanja razrješnice u pogledu proračuna odobrenih na temelju članka 25. Odluke 2005/681/PUP provodi se u skladu s pravilima utvrđenima tom odlukom.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Zamjena i stavljanje izvan snage

1.   Odluka 2005/681/PUP, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 543/2014, zamjenjuje se u pogledu država članice koje su obvezane ovom Uredbom s učinkom od 1. srpnja 2016.

Stoga se Odluka 2005/681/PUP stavlja izvan snage.

2.   U pogledu država članica koje su obvezane ovom Uredbom, upućivanja na akte iz stavka 1. tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 41.

Održavanje na snazi unutarnjih pravila koje je donio upravni odbor

Unutarnja pravila i mjere koje je donio upravni odbor na temelju Odluke 2005/681/PUP ostaju na snazi nakon 1. srpnja 2016., osim ako upravni odbor odluči drukčije pri primjeni ove Uredbe.

Članak 42.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Međutim, članci 37., 38. i 39. primjenjuju se od 24. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 29. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 16. studenoga 2015.

(2)  Odluka Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP (SL L 256, 1.10.2005., str. 63.).

(3)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

(4)  Uredba (EU) br. 543/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) (SL L 163, 29.5.2014., str. 5.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(8)  Uredba br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.).

(9)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(10)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(11)  Međuinstitucijski sporazum od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (SL L 136, 31.5.1999., str. 15.).

(12)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(13)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(14)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).


Top