EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0715

Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 36–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/715/oj

25.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 715/2008

af 24. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2).

(2)

En medlemsstat har anmodet om ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005, og artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (3).

(3)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(4)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(5)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (4).

(6)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i særlige tilfælde også af nogle medlemsstater.

(7)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Som omhandlet i 41. betragtning i Kommissionens forordning (EF) nr. 331/2008 og på opfordring af Mahan Air rejste en gruppe europæiske eksperter fra den 16. til den 20. juni 2008 til Den Islamiske Republik Iran for at undersøge luftfartsselskabets gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, som tilsigter at rette op på de tidligere konstaterede sikkerhedsmangler. Af rapporten fremgår det, at luftfartsselskabet har gjort betydelige fremskridt, efter at det er optaget på fællesskabslisten, og det er bekræftet, at luftfartsselskabet har tilendebragt de afhjælpende foranstaltninger, der var behov for med henblik på at imødegå alle sikkerhedsmangler, som førte til udstedelsen af forbuddet.

(9)

Det fremgår også af rapporten, at visse andre mangler stadig kunne påvirke den fortsatte luftdygtighed for dele af luftfartsselskabets flåde, bortset fra to luftfartøjer af typen Airbus A-310, som er registreret i Frankrig (F-OJHH og F-OJHI). En række igangværende foranstaltninger, såsom indførelsen af ny software og udnævnelsen af en ny teknisk chef og en ny kvalitetschef, har til formål at forebygge, at sådanne uregelmæssigheder opstår igen fremover. Kommissionen tog også til efterretning, at luftfartsselskabet har til hensigt alene at benytte de to franskregistrerede luftfartøjer til at beflyve Fællesskabet.

(10)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Mahan Air har gennemført alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og derfor bør udgå af bilag A. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge luftfartsselskabets præstationer. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008 af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (5).

(11)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos visse luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Gabonesiske Republik (i det følgende benævnt »Gabon«). ICAO udførte i 2007 en verdensomspændende kontrol med sikkerheden (Universal Safety Oversight Audit Programme) og rapporterede betydelige sikkerhedsmæssige mangler i et stort antal tilfælde, hvad angår Gabons civile luftfartsmyndigheders evne til at varetage deres ansvar for kontrol med luftfartssikkerheden. Mere end 93 % af ICAO's standarder var ikke gennemført på det tidspunkt, hvor ICAO's audit var tilendebragt.

(12)

Der er beviser for gentagne og væsentlige sikkerhedsmangler hos luftfartsselskaber, som er certificeret i Gabon og beflyver Fællesskabet. Disse mangler er konstateret af Frankrigs kompetente myndigheder under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (6).

(13)

Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen, at det den 4. april 2008 på baggrund af resultaterne af ICAO's audit har nægtet Gabon Airlines Cargos flåde driftstilladelse under hensyntagen til de fælles kriterier i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2111/2005. I betragtning af, at ICAO rejser tvivl om Gabons evne til at udføre tilstrækkeligt sikkerhedstilsyn med de luftfartsselskaber, som er registreret i Gabon, har Det Forenede Kongerige desuden den 7. april 2008 forelagt Kommissionen en anmodning om at ajourføre fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 473/2006, med henblik på at nedlægge et driftsforbud mod alle luftfartsselskaber, der er certificeret af Gabons kompetente myndigheder.

(14)

På baggrund af resultaterne af ICAO's audit og Det Forenede Kongeriges anmodning forhørte Kommissionen sig hos Gabons kompetente myndigheder om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at afhjælpe de mangler, som ICAO og nogle medlemsstater har konstateret. Gabons kompetente myndigheder reagerede omgående på disse betænkeligheder og gav udtryk for deres vilje til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at gennemføre de gældende ICAO-standarder og hurtigst muligt sikre, at disse standarder overholdes. Desuden forelagde Gabons kompetente myndigheder Kommissionen dokumentation for, at der er vedtaget en ny civilluftfartskodeks i maj 2008, og at der er opstillet specifikke gennemførelsesbestemmelser for luftdygtighed og det operative område; myndighederne oplyste, at der er truffet en beslutning om at oprette et uafhængigt civilluftfartsagentur (ANAC), som forventes bekendtgjort i juli 2008. Disse væsentlige initiativer, som Gabon har truffet og effektivt, danner grundlag for et helt nyt civilt luftfartssystem, der vil kunne være på plads i december 2008. Desuden oplyste Gabons kompetente myndigheder over for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at der er indgået kontrakt med ICAO om, at organisationen bistår Gabon i udviklingen af den nye tilsynsordning for den civile luftfart fra juli 2008 og ét år frem.

(15)

I afventning af, at ANAC bliver fuldt funktionsdygtig og luftfartsselskaberne certificeret på ny i henhold til de nye lovgivningsmæssige og institutionelle rammer, er der ifølge Gabons oplysninger til Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed øjeblikkeligt er truffet en række foranstaltninger: Gabon Airlines Cargos AOC er trukket tilbage den 13. juni 2008, De gabonesiske luftfartsselskaber, der flyver til Fællesskabet, er pålagt driftsmæssige begrænsninger, der består i, at de ikke må benytte fly, der er registreret uden for Gabon. Der skal udføres obligatoriske inspektioner før flyvningen for alle fly, der afgår fra gabonesiske lufthavne til Fællesskabet, og fly, der konstateres at være i utilfredsstillende tilstand, pålægges flyveforbud, indtil der er rettet op på sikkerhedsmanglerne.

(16)

Kommissionens gennemgang af forholdene omkring om de AOC, der er udstedt til luftfartsselskaberne Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA og Air Tourist (Allegiance), viser, at der er grund til bekymring over driftsspecifikationerne. Navnlig tillader disse AOC drift i hele verden, på trods af at de kompetente myndigheder i Gabon bekræfter, at disse luftfartsselskaber er begrænset til Gabon og/eller delregionen. Endvidere synes driften kun underlagt visuelflyvereglerne (VFR), hvilket er utilstrækkeligt til at garantere sikker flyvning i Europa. Gabons kompetente myndigheder har tilkendegivet, at de hurtigt vil afklare situationen. Kommissionen mener, at disse luftfartsselskaber bør pålægges flyveforbud og dermed optages i bilag A på grundlag af de fælles kriterier, indtil sikkerhedsforholdene i Gabon er blevet drøftet på det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed, og luftfartsselskaberne er blevet certificeret på ny i overensstemmelse med ICAO's standarder.

(17)

På baggrund af resultaterne af rampeinspektioner, der er udført i Fællesskabets lufthavne i SAFA-programmets regi, såvel som den omstændighed, at de kompetente myndigheder i Gabon har forpligtet sig til indgå aftale med eksterne inspektører om at gennemføre systematiske rampeinspektioner forud for internationale flyvninger til Fællesskabet, og den gabonesiske regerings beslutning om at forbyde sådanne flyvninger, hvis der konstateres sikkerhedsmangler, mener Kommissionen, at de øvrige to luftfartsselskaber, Gabon Airlines og Afrijet, bør have tilladelse til at flyve til Fællesskabet, forudsat at flyvningen begrænses strengt til det nuværende niveau med de luftfartøjer, der benyttes i dag. På grundlag af de fælles kriterier bør disse to luftfartsselskaber derfor optages i bilag B.

(18)

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge de to luftfartsselskabers præstationer nøje. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for disse luftfartsselskabers luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008. Kommissionen har til hensigt i samarbejde med medlemsstaterne at verificere, at de meddelte foranstaltninger gennemføres på tilfredsstillende vis, ved at aflægge besøg på stedet på et passende tidspunkt.

(19)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst over for Kommissionen, at de har udstedt et AOC til følgende luftfartsselskaber: Valor Air og Artik Avia. Da de nævnte myndigheder har udvist manglende evne til at udføre tilstrækkeligt sikkerhedstilsyn med de luftfartsselskaber, som de certificerer, bør disse to luftfartsselskaber ligeledes optages i bilag A.

(20)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har trukket følgende luftfartsselskabers AOC tilbage: Botir Avia, Intal Avia og Air Central Asia. Da disse selskaber derpå har indstillet deres aktiviteter, bør de udgå af bilag A.

(21)

Som omhandlet i 24. betragtning i forordning (EF) nr. 331/2008 meddelte Republikken Cubas kompetente myndigheder den 19. juni 2008 Kommissionen, at der er installeret E-GPWS-udstyr på luftfartøjerne af typen Ilyushin IL-62 med registreringsnummer CU-T1284 og CU-T1280 fra luftfartsselskabet Cubana de Aviación. Luftfartøjet af typen Ilyushin IL-62 med registreringsnummer CU-T1283 er taget ud af drift, fordi det havde nået sin driftslevetid. Endvidere oplyste Republikken Cubas kompetente myndigheder Kommissionen om, at de har verificeret, at dette luftfartsselskab har afhjulpet alle tidligere afslørede sikkerhedsmangler.

(22)

Kommissionen har gransket disse oplysninger og finder foranstaltningerne passende til at afhjælpe alle tidligere afslørede sikkerhedsmangler på luftfartøjer, som Cubana de Aviación benytter til at beflyve Fællesskabet. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(23)

Der er beviser for, at luftfartsselskabet Iran National Airlines (»Iran Air«) i forbindelse med sin beflyvning af Fællesskabet ikke overholder de særlige sikkerhedsstandarder, der er fastsat i Chicago-konventionen. Disse mangler er konstateret af Det Forenede Kongeriges, Frankrigs, Italiens, Nederlandenes, Schweiz', Sveriges, Tysklands og Østrigs kompetente myndigheder under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (7).

(24)

Luftfartsselskabet har forelagt en række afhjælpende foranstaltninger, som det har foreslået de kompetente myndigheder i de ovennævnte stater, sammen med en plan for afhjælpende foranstaltninger for på systematisk vis at rette op på sikkerhedsmangler på forskellige områder, som luftfartsselskabet har ansvaret for. På opfordring af luftfartsselskabet og Den Islamiske Republik Irans kompetente myndigheder aflagde en gruppe europæiske eksperter fra den 16. til den 20. juni 2008 et besøg for at undersøge luftfartsselskabets gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Af rapporten fremgår det, at luftfartsselskabet inden for sit kvalitetssikringsdepartement har nedsat en afdeling, som skal følge op på og afhjælpe de påviste sikkerhedsmangler samt analysere deres bagvedliggende årsager for at forebygge, at de opstår igen.

(25)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Iran Air uafbrudt gennemfører alle de nødvendige foranstaltninger for på tilfredsstillende vis at afhjælpe alle tidligere afslørede sikkerhedsmangler i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder. Der er derfor pt. ikke behov for yderligere foranstaltninger. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge luftfartsselskabets præstationer. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(26)

Der er beviser for, at luftfartsselskabet Yemenia — Yemen Airways i forbindelse med sin beflyvning af Fællesskabet ikke overholder de særlige sikkerhedsstandarder, der er fastsat i Chicago-konventionen. Disse mangler er konstateret af Frankrigs, Tysklands og Italiens kompetente myndigheder under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (8).

(27)

Yemenia har indgået en kontrakt med luftfartøjsfabrikanten Airbus om, at sidstnævnte leverer teknisk sagkyndige eksperter og auditors med henblik på at uddanne luftfartsselskabets personale (piloter og ingeniører) og overvåge luftfartsselskabets præstationer på to specifikke områder: vedligeholdelse og teknik samt flyveoperationer. Airbus har foretaget en audit af luftfartsselskabet på disse to områder i november og december 2007 og efterfølgende forelagt en række afhjælpende foranstaltninger med henblik på at forbedre sikkerhedsforholdene og på en systematisk måde tage fat på de sikkerhedsmangler, som konstateredes på disse områder i forbindelse med rampeinspektioner. Der er forelagt en plan for afhjælpende foranstaltninger den 26. maj 2008.

(28)

Kommissionen er af den opfattelse, at planen for afhjælpende foranstaltninger ikke på tilfredsstillende vis afhjælper alle konstaterede sikkerhedsproblemer. Selv om luftfartsselskabet har dokumenteret, at dets struktur og organisation er effektiv og kan sikre en generel overholdelse af sikkerhedspolitikken, findes der visse områder med udestående problemer. På det operative område, især hvad angår teorikurser og flyvetræning, er det ikke på passende vis dokumenteret, om og hvordan de afhjælpende foranstaltninger vil blive gennemført, idet der ikke foreligger oplysninger om de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring for det tilknyttede personale. På området vedligeholdelse og teknik rummer handlingsplanen mange udestående spørgsmål, f.eks. ETOPS, teknik og teknisk bibliotek, som udgør elementære basale betingelser for en sikker flyveoperation eller for en velfungerende vedligeholdelse. En omfattende evaluering af handlingsplanen på dette område er ikke mulig grundet luftfartsselskabets utilstrækkelige besvarelse. Der er sendt supplerende dokumentation til Kommissionen den 12. og 25. juni 2008. Dokumentationen omfatter en revideret plan for afhjælpende foranstaltninger, der er opstillet efter yderligere drøftelser med Airbus. Dokumentationen til støtte for den reviderede plan for afhjælpende foranstaltninger blev fremsendt til Kommissionen den 7. juli 2008.

(29)

Med henblik på at afslutte Kommissionens og medlemsstaternes vurdering af den detaljerede støttedokumentation, som Yemenia har forelagt, vil Kommissionen bede selskabet om yderligere tydeliggørende oplysninger om revisionen af planen for afhjælpende foranstaltninger på baggrund af drøftelserne mellem luftfartsselskabet og Airbus.

(30)

Kommissionen anerkender den indsats, Yemenia har ydet for at rette op på de konstaterede sikkerhedsmangler. Desuden har de seneste rampeinspektioner i Fællesskabet ikke vist væsentlige mangler. Kommissionen vil dog påpege, at planen for afhjælpende foranstaltninger, som Yemenia har forelagt, skal gennemføres fuldt ud og overvåges nøje, og at medlemsstaterne systematisk bør kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(31)

Følgelig mener Kommissionen, at luftfartsselskabet ikke på nuværende tidspunkt bør optages i bilag A. Når vurderingen af den reviderede plan for afhjælpende foranstaltninger og støttedokumentationen herfor er afsluttet, vil Kommissionen træffe afgørelse om passende foranstaltninger.

(32)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Cambodja. ICAO foretog en audit i staten i november og december 2007 og rapporterede om manglende overensstemmelse med internationale standarder i en lang række tilfælde. Desuden underrettede ICAO alle kontraherende parter om betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, hvad angår Cambodjas civile luftfartsmyndigheders evne til at varetage ansvaret for kontrol med luftfartssikkerheden.

(33)

De kompetente myndigheder i Cambodja udviste utilstrækkelig evne til at gennemføre og håndhæve ICAO's sikkerhedsstandarder. Cambodja har bl.a. udstedt ni Air Operator Certificates (»AOC«) uden at have fastlagt et system til certificering af sine luftfartsselskaber. Det tekniske og operative personale i statssekretariatet for civil luftfart (»SSCA«) har ikke været inddraget i processen for godkendelse af ansøgere. SSCA kan ikke sikre, at indehavere af et AOC opfylder bestemmelserne i ICAO's bilag 6 og gældende nationale krav. Endvidere kunne den aktuelle luftdygtighedsstatus for luftfartøjer, der er registreret i Cambodja, ikke fastslås med sikkerhed.

(34)

Kommissionen forhørte sig hos Cambodjas kompetente myndigheder om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at afhjælpe de mangler, som ICAO har konstateret. SSCA har vist vilje til at forbedre forholdene og har iværksat en række afhjælpende foranstaltninger, herunder oprettelse af et luftfartøjsregister, afregistrering af en stor del af flåden, suspendering af fire ud af ni AOC samt udstedelse af en række bestemmelser, der bliver fuldt obligatoriske i november 2008. Kommissionen finder disse første afhjælpende foranstaltninger opmuntrende og mener, at de sikkerhedsproblemer, som ICAO har konstateret, muligvis vil være løst, når alle foranstaltninger er gennemført fuldt ud.

(35)

Kommissionen råder indtrængende SSCA til at gribe afgørende ind over for sikkerhedsmanglerne, særlig med fuld nycertificering af de luftfartsselskaber, der i øjeblikket er registreret i Cambodja, i fuld overensstemmelse med ICAO's standarder. Til det formål bør SSCA inden det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed i november 2008 forelægge alle relevante oplysninger om gennemførelsen af foranstaltninger til afhjælpning af de sikkerhedsmangler, som ICAO har konstateret. Hvis dette ikke sker, vil Kommissionen være nødsaget til at beslutte, at alle luftfartsselskaber, der er registreret i Cambodja, skal optages i bilag A.

(36)

Sierra Leones kompetente myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har truffet foranstaltninger med henblik på at indlede en afregistrering af alle luftfartøjer, der er registreret i Sierra Leone, og de anmodede om at lade alle luftfartsselskaber med licens fra Sierra Leone udgå af bilag A. Desuden meddelte de Kommissionen, at luftfartsselskabet Bellview Airlines (SL) ikke længere har et AOC og derfor bør udgå af bilag A.

(37)

Med hensyn til lade alle luftfartsselskaber med licens fra Sierra Leone, herunder Bellview Airlines (SL), udgå af bilag A, finder Kommissionen ikke dette berettiget, idet der ikke foreligger noget bevis for, at disse luftfartsselskaber ikke længere opererer. Disse luftfartsselskaber bør derfor fortsat være opført i bilag A.

(38)

Med hensyn til redegørelsen for planen for afhjælpende foranstaltninger, som Sierra Leones kompetente myndigheder har forelagt ICAO, har Kommissionen ikke modtaget beviser (relevant dokumentation) for, at der rettes op på manglerne i henseende til sikkerhedstilsyn og relaterede standarder samt anbefalet praksis vedrørende civilflyvning sammen med frister for overholdelse.

(39)

Kommissionen modtog den 16. maj en rapport om fremskridtene med gennemførelsen af Indonesiens kompetente myndigheders plan for afhjælpende foranstaltninger. Af relevant dokumentation, som Kommissionen modtog den 16. juni 2008, fremgår det, at de nationale myndigheder pt. ikke magter at sikre tilsynet med de luftfartsselskaber, de certificerer, navnlig hvad angår tilsynet med flyvetjenesten.

(40)

Den 2. juni 2008 modtog Kommissionen også oplysninger fra Indonesiens kompetente myndigheder om planlægning og gennemførelse af tilsynsaktiviteter for så vidt angår luftfartsselskaberne Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia og Mandala Airlines. Af relevant dokumentation, som Kommissionen modtog den 16. juni 2008, fremgår det, at tilsynet med flyvetjenesten for de ovennævnte luftfartsselskaber er utilstrækkelig.

(41)

Indonesiens kompetente myndigheder fremstillede den 10. juli 2008 i Udvalget for Luftfartssikkerhed de afhjælpende foranstaltninger, der skal rette op på de sikkerhedsmangler, som ICAO har konstateret. Fremstillingen afspejlede den støttedokumentation vedrørende gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger, som Indonesien fremsendte den 1. juli 2008. Indonesiens kompetente myndigheder har gjort en betydelig indsats for at rette op på sikkerhedsforholdene i landet ved at iværksætte en række omfattende afhjælpende foranstaltninger, der nu er i gang og forventes fuldført i de kommende måneder. Myndighederne bekræftede også, at ICAO endnu ikke er gået ind på at anse nogen af de problemer, der blev konstateret ved de sidste auditforanstaltninger i november 2000, april 2004 og februar 2007, for løst.

(42)

Luftfartsselskabet Garuda Indonesia forelagde den 7. maj 2008 supplerende oplysninger, som Kommissionen havde bedt om under høringen af luftfartsselskabet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 3. april 2008, vedrørende de afhjælpende foranstaltninger, der er foretaget angående interne kontrolsystemer og installation af E-GPWS på B-737-flåden. Ud fra analysen af dokumentationen har Garuda Indonesia tilsyneladende gennemført de nødvendige foranstaltninger for at opfylde ICAO's standarder. Der næres dog fortsat betænkeligheder med hensyn til flyvetjenesten efter to hændelser af samme art, som fandt sted den 9. og 28. maj 2008.

(43)

På grundlag af de fælles kriterier og i betragtning af, at ICAO ikke hidtil er gået ind på at anse nogen af de problemer, der blev konstateret ved de sidste auditforanstaltninger, som løst, vurderes det derfor, at Indonesiens kompetente myndigheder på nuværende tidspunkt ikke har dokumenteret, at de har levet op til deres ansvar, for så vidt angår det lovpligtige tilsyn i overensstemmelse med ICAO's standarder for samtlige luftfartsselskaber, som de certificerer. Dette har til følge, at ingen af de indonesiske luftfartsselskaber på nuværende tidspunkt kan slettes af fællesskabslisten.

(44)

Kommissionen vil holde tæt forbindelse med ICAO med henblik på at vurdere, om Indonesiens kompetente myndigheder er i stand til at gennemføre og håndhæve de internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen agter at aflægge et besøg i Indonesien, før den vedtager nogen ændringer i de nuværende foranstaltninger.

(45)

Luftfartsselskaberne Airfast Indonesia, Garuda Indonesia og Mandala Airlines har hver især anmodet om at måtte forelægge deres bemærkninger mundtligt for Udvalget for Luftfartssikkerhed og er efterfølgende blevet hørt den 9. og 10. juli 2008.

(46)

Indonesiens kompetente myndigheder har over for Kommissionen dokumenteret, at de har trukket Adam Sky Connection Airlines' AOC tilbage: Da dette selskab derpå har indstillet sine aktiviteter, bør det udgå af bilag A.

(47)

Indonesiens kompetente myndigheder har forelagt Kommissionen en ajourført liste over luftfartsselskaber med en AOC. På nuværende tidspunkt er følgende luftfartsselskaber certificeret i Indonesien: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 og 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 og 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara og Eastindo. Fællesskabets liste bør tilsvarende ajourføres, og disse luftfartsselskaber bør optages bilag A.

(48)

Desuden har Indonesiens kompetente myndigheder underrettet Kommissionen om, at luftfartsselskaberne Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air og Tri MG Intra Airlines har fået suspenderet deres AOC. Da denne foranstaltning er af midlertidig art, finder Kommissionen det ikke berettiget at lade disse luftfartsselskaber udgå af bilag A.

(49)

Den amerikanske luftfartsstyrelse (FAA) har nedgraderet Republikken Filippinernes sikkerhedsstatus i sit IASA-program, fordi Republikken Filippinerne ikke opfylder de internationale sikkerhedsstandarder, der er fastsat af ICAO. Luftfartsselskaber fra Republikken Filippinerne må som følge heraf kun videreføre deres operationer på de nuværende niveauer under forhøjet FAA-tilsyn. De pågældende luftfartsselskaber vil ikke få tilladelse til at udvide eller foretage ændringer i deres operationer i USA.

(50)

ICAO har meddelt, at det i november 2008 vil udføre en omfattende inspektion af Republikken Filippinernes Air Transportation Office inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP).

(51)

Kommissionen har indledt drøftelser med Filippinernes kompetente myndigheder og givet udtryk for betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af luftfartsselskaber, der er certificeret i landet. Filippinerne har peget på, at en ny lov vedrørende civilflyvningsmyndigheden er vedtaget i marts 2008, og at den kompetente myndighed er i færd med at blive omstruktureret til et fuldt uafhængigt agentur, der indledte sin virksomhed den 7. juli 2008. Der er dog endnu ikke forelagt en udførlig plan for afhjælpende foranstaltninger.

(52)

Kommissionen er af den opfattelse, at en afgørelse om en eventuel optagelse på Fællesskabets liste af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne, bør udskydes, indtil resultaterne af ICAO's audit foreligger. I mellemtiden vil Kommissionen og medlemsstaterne fortsat overvåge sikkerhedssituationen hos disse luftfartsselskaber.

(53)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 331/2008 modtog Kommissionen og nogle medlemsstater fra den 21. til den 23. april 2008 en redegørelse fra de 13 russiske luftfartsselskaber, der er pålagt driftsmæssige begrænsninger ifølge en afgørelse fra Den Russiske Føderations kompetente myndigheder. Den dokumentation, som luftfartsselskaberne forelagde, og redegørelsen fra de tilsynsansvarlige myndigheder gjorde det muligt at afklare sikkerhedssituationen for disse luftfartsselskaber og deres overholdelse af ICAO's standarder for internationale operationer. Høringerne gjorde det også muligt at konkludere, at en række luftfartøjer ifølge de dokumenter, der blev forelagt af Den Russiske Føderations luftfartsmyndigheder, ikke er udstyret til at udføre internationale flyvninger i henhold til ICAO's standarder, fordi de bl.a. mangler det krævede TAWS/E-GPWS-udstyr. Disse myndigheder påtog sig at træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til russisk lovgivning for at forbyde flyvninger til, i eller fra Fællesskabets samt Islands, Norges og Schweiz' luftrum med disse luftfartøjer og revidere AOC og driftsspecifikationerne for de berørte luftfartsselskaber i overensstemmelse hermed. Kommissionen vil blive underrettet om et ajourført AOC sammen med fyldestgørende driftsspecifikationer, inden disse luftfartsselskaber opererer i Fællesskabets luftrum. Den Russiske Føderations kompetente myndigheder vedtog den 25. april 2008 en afgørelse, som trådte i kraft den 26. april 2008.

(54)

Ifølge denne afgørelse udelukkes følgende luftfartøjer fra at flyve til, i eller fra Fællesskabet:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 og RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 og RA-88300; Yak-40K: RA-21505 og RA-98109; Yak-42D: RA-42437; alle (22) helikoptere Kamov Ka-26 (registreringsnummer ukendt); alle (49) helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt); alle (11) helikoptere Mi-171 (registreringsnummer ukendt); alle (8) helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); er (1) helikopter EC-120B (registreringsnummer ukendt).

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 og RA-85457.

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 og RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 og RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 og RA-86145;

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 og RA-42541.

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alle TU-134 (registreringsnummer ukendt); alle Antonov An-24 (registreringsnummer ukendt); alle An-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt) (9).

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 og RA-85618.

h)

Ural Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; alle Tupolev TU-134A herunder: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 og RA-65973; alle Antonov AN-24RV herunder: RA-46625 og RA-47818.

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 og RA-85508 (10).

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 og RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; alle (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 og RA-65977; alle (1) TU-134B: RA-65716; alle (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 og RA-47847; alle (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 og RA-47800; all (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 og RA-88280; alle helikoptere Mil-26: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-10: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-8 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere AS-355 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere BO-105 (registreringsnummer ukendt).

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 og RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 og RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 og RA-88200.

(55)

Der er ikke udpeget sådanne luftfartøjer hos luftfartsselskaberne Airlines 400 JSC og Atlant Soyuz.

(56)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder og Kommissionen har fortsat viljen til at videreføre deres tætte samarbejde og udveksle alle nødvendige oplysninger om deres luftfartsselskabers sikkerhed. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for disse luftfartsselskabers luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(57)

Som anført i 18. betragtning i forordning (EF) nr. 331/2008 forelagde luftfartsselskabet Ukraine Cargo Airways den 1. april 2008 en revideret plan for afhjælpende foranstaltninger, der afspejler de ændringer, som Ukraines kompetente myndigheder anmodede om efter en audit af selskabet. Kommissionen anmodede den 11. april 2008 Ukraines kompetente myndigheder om senest den 10. maj 2008 at forelægge dokumentation til verifikation af, at den reviderede plan for afhjælpende foranstaltninger er gennemført effektivt.

(58)

Ukraines kompetente myndigheder oplyste den 19. juni 2008 Kommissionen om, at de ikke var i stand til at bekræfte, at luftfartsselskabet Ukraine Cargo Airways havde afsluttet sine afhjælpende foranstaltninger. De bemærkede desuden, at nogle af de afhjælpende foranstaltninger efter deres opfattelse var ineffektive. Den 27. juni forelagde myndighederne støttedokumentation for Kommissionen, hvoraf det fremgik, at luftfartsselskabet havde gjort »væsentlige fremskridt i form af forbedring af flådens tekniske tilstand samt selskabets dokumentation, politik og procedurer såvel som besætningens efteruddannelse«, men at »tidsmæssige og andre omstændigheder, herunder forsinkelser forårsaget af vedligeholdelsesorganisationer, begrænser selskabets mulighed for at fuldføre alt arbejde på samtlige fly og forbedre personalets flyvetræning«. Ukraines kompetente myndigheder bekræftede, at de var parat til fortsat at føre omfattende tilsyn med Ukraine Cargo Airways, og at de ville forelægge Udvalget for Luftfartssikkerhed den fuldstændige afgørelse om effektiviteten i Ukraine Cargo Airways' gennemførelse af planen for afhjælpende foranstaltninger. Den 8. juli forelagde Ukraines kompetente myndigheder Kommissionen deres afgørelse om at hæve de driftsmæssige begrænsninger for visse af Ukraine Cargo Airways' fly efter verifikation af, at luftfartsselskabet havde gennemført planen for afhjælpende foranstaltninger.

(59)

Ifølge indlæg fra Ukraines kompetente myndigheder og Ukraine Cargo Airways over for Udvalget for Luftfartssikkerhed den 10. juli 2008 havde rampeinspektioner af 15 af luftfartsselskabets fly vist, at planen for afhjælpende foranstaltninger kun var blevet gennemført i overensstemmelse med ICAO's standarder for 6 fly, og myndighederne havde besluttet at hæve de tidligere indførte restriktioner for disse fly. Endvidere var det ifølge myndighederne for de øvrige 9 flys vedkommende konstateret, at de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ICAO's standarder ikke var opfyldt, og disse fly var derfor fortsat underlagt driftsmæssige begrænsninger i Ukraine.

(60)

Kommissionen anerkender, at luftfartsselskabet har vist sig villigt til at træffe afhjælpende foranstaltninger for at rette op på sikkerhedsmanglerne for dets samlede flåde. På grundlag af dokumentationen for resultaterne af den verifikation, som Ukraines kompetente myndigheder har foretaget hidtil, samt disse myndigheders indlæg over for Udvalget for Luftfartssikkerhed mener Kommissionen imidlertid, at luftfartsselskabet ikke har gennemført planen fuldt ud, da Ukraines kompetente myndigheders verifikation indtil videre peger i retning af manglende relevans og effektivitet i disse afhjælpende foranstaltninger. Kommissionen er faktisk fortsat bekymret over, at luftfartsselskabet kun har været i stand til at sikre, at en del af dets flåde overholder sikkerhedsstandarderne, eftersom selskabet ifølge planen skulle indføre et flådeforvaltningssystem, der skulle sikre, at alle foranstaltninger i lige grad omfattede alle selskabets fly. På grundlag af de fælles kriterier kan luftfartsselskabet derfor på nuværende tidspunkt endnu ikke slettes fra bilag A.

(61)

Som omhandlet i 21. betragtning i forordning (EF) nr. 331/2008 opfordrede Kommissionen den 11. april 2008 Ukraines kompetente myndigheder til at forelægge en plan med foranstaltninger for at forbedre udøvelsen af deres sikkerhedsmæssige tilsyn med luftfartsselskaber under deres lovpligtige kontrol og med luftfartøjer, som er registreret i Ukraine. Under samrådet med Ukraines kompetente myndigheder i medfør af artikel 3 i forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. maj 2008 genfremsatte Kommissionen sin anmodning om sådanne oplysninger. Ukraines kompetente myndigheder forelagde en sådan plan den 31. maj 2008. Heri fokuseres der på: lovgivning i henseende til opstilling, gennemførelse og håndhævelse af præcise, bindende og tydeligt identificerbare sikkerhedsretsregler og standarder, som benyttes i Ukraine med henblik på godkendelse af og tilsyn med organisationer, luftfartøjer og personale; statens luftfartsstyrelses ressourcer, herunder personalets kvalifikationer og uddannelse, for at sikre, at antallet af ansatte og deres kvalifikationer og erfaring, herunder basis- og efteruddannelse, er tilstrækkelig til at håndtere arbejdsbyrden i forbindelse med sikkerhedstilsynet med luftfartsselskaber, luftfartøjer og personale i Ukraine; og endelig tilsyn med fortsat luftdygtighed og vedligeholdelse af luftfartøjer, hvor det fastsættes, hvordan Ukraines kompetente myndigheder garanterer, at den fortsatte luftdygtighed af luftfartøjer under deres lovpligtige ansvar sikres, og at luftfartøjer vedligeholdes efter godkendte vedligeholdelsesprogrammer, som jævnligt tages op til fornyet overvejelse.

(62)

Ukraines kompetente myndigheder forelagde også dokumentation for lovforanstaltninger, som gælder, indtil vedtagelsen af den nye luftfartskodeks, der også berører sikkerhedsaspekter, er gennemført.

(63)

Efter Kommissionens opfattelse indeholder den forelagte handlingsplan tiltag, der vil øge og styrke udøvelsen af sikkerhedstilsynet i Ukraine. Planens effektivitet kan dog ikke bedømmes på nuværende tidspunkt, idet tidsplanen for afhjælpende foranstaltninger rækker indtil 2011, selvom hovedparten af foranstaltningerne angående tilsyn med den fortsatte luftdygtighed og vedligeholdelse bør være iværksat ved udgangen af 2008.

(64)

På denne baggrund finder Kommissionen, at det er nødvendigt at overvåge den gradvise gennemførelse af denne plan nøje. Ukraines kompetente myndigheder er forpligtet til at forelægge en rapport over de opnåede fremskridt hver tredje måned. Kommissionen har følgelig til hensigt at aflægge et besøg hos Ukraines kompetente myndighed for at verificere effektiviteten af gennemførelsen af disse foranstaltninger, som skal være iværksat ved udgangen af 2008. Derudover vil medlemsstaterne systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for luftfartøjer med licens fra Ukraine i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(65)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 16. april 2008, og hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter tilfældet.

(66)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.

2)

Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s.15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14. Senest ændret forordning (EF) nr. 331/2008 (EUT L 102 af 12.4.2008, s. 3).

(3)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8.

(4)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008 (EUT L 10 af 12.1.2008, s. 1).

(5)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 7.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405 og DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308 og FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330 og ENAC-IT-2008-126.

(9)  Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 6. juni 2008 Kommissionen om, at der er installeret E-GPWS-udstyr på følgende af luftfartsselskabet Orenburg Airlines' luftfartøjer: Tupolev TU-154B med registeringsnumre RA-85603, RA-85604. De fremsendte også de ændrede driftsspecifikationer for luftfartsselskabets AOC.

(10)  Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 6. juni 2008 Kommissionen om, at der er installeret E-GPWS-udstyr på følgende af luftfartsselskabet Ural Airlines' luftfartøjer: Ilyushin IL-86 med registeringsnumre RA-86078, RA-86093, RA-86114 og RA-86120. De fremsendte også de ændrede driftsspecifikationer for luftfartsselskabets AOC.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AIR KORYO

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministers underskrift (anordning 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ækvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ækvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ukendt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Indonesien

ATLAS DELTASATYA

135-023

Ukendt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ukendt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ukendt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ukendt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

HELIZONA

135-003

Ukendt

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ukendt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

LINUS AIRWAYS

121-029

Ukendt

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ukendt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Ukendt

Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ARTIK AVIA

13

ART

Den Kirgisiske Republik

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

ESEN AIR

2

ESD

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

OHS AVIA

09

OSH

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines og Afrijet, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ukendt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC

(og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer eller -numre og serie-nummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen:

2 luftfartøjer af typen Falcon 50; 1 luftfartøj af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Den Gabonesiske Republik

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comoros

Hele flåden, undtagen:

LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen:

D6-CAM (851336)

Comoros

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen:

1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.


Top