Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:197:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 197, 25. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 197

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
25. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 705/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 243/2008, ktorým sa zavádzajú niektoré reštriktívne opatrenia voči nezákonným orgánom ostrova Anjouanu v Komorskom zväze

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 708/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o podmienky vyňatia určitých náchylných druhov zvierat zo zákazu odchádzania zo zóny ustanoveného v smernici Rady 2000/75/ES (1)

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o medziodvetvové organizácie a dohody v sektore tabaku

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa na hospodársky rok 2008/2009 stanovujú koeficienty rovnováhy na výpočet ceny jatočných tiel ošípaných na trhu Spoločenstva

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 711/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 713/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 714/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 715/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 716/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

52

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/75/ES z 24. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (1)

54

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/610/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/155/ES, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade a Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2008) 3748]  (1)

57

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/611/SZBP z 24. júla 2008, ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2008/187/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči nezákonnej vláde Anjouanu v Komorskom zväze

59

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/612/SZBP z 24. júla 2008, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Afganistan

60

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/613/SZBP z 24. júla 2008, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

63

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/614/SZBP z 24. júla 2008, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/293/SZBP, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top