EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0028

2006/28/EF: Kommissionens beslutning af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer (meddelt under nummer K(2006) 43) (EØS-relevant tekst)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 88–89 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 92 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/28(1)/oj

24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. januar 2006

om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer

(meddelt under nummer K(2006) 43)

(EØS-relevant tekst)

(2006/28/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (1), særlig artikel 4, stk. 2,

under henvisning til anmodninger fra visse medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse medlemsstater har i henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000 anmodet om, at maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på kvæg forlænges til seks måneder, hvor dyrene holdes under særlige driftsforhold, og hvor områdets særlige naturlige ulemper og dyrenes stærkt aggressive adfærd gør det vanskeligt og endda farligt at anbringe øremærker inden for 20 dage efter dyrets fødsel.

(2)

En forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker bør tillades, hvis sådanne omstændigheder er til stede, og forudsat at visse beskyttelsesbestemmelser overholdes. Det er navnlig nødvendigt at sikre, at det ikke går ud over kvaliteten af oplysningerne i kvægdatabasen, og at ingen kreaturer, der ikke har fået anbragt øremærke, flyttes.

(3)

Forlængelsen bør kun gælde for bedrifter, der har fået en individuel tilladelse af den pågældende medlemsstat ifølge klart definerede kriterier.

(4)

Da foranstaltningerne i nærværende beslutning bør gælde for alle medlemsstaterne, bør Kommissionens beslutning 98/589/EF af 12. oktober 1998 om forlængelse af maksimumsperioden for tildeling af øremærker til kvæg i den spanske husdyrbestand (2), der indeholder bestemmelser specifikt for Spanien, ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tilladelse til forlængelse af mærkningsfristen

Medlemsstaterne kan tillade bedrifter en forlængelse til seks måneder af den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1760/2000, til anbringelse af øremærker på kalve af ammekøer, der ikke anvendes til mælkeproduktion, forudsat at betingelserne i artikel 2-5 i denne beslutning overholdes.

Artikel 2

Betingelser for, at tilladelse kan gives

1.   Medlemsstaterne kan give tilladelser som omhandlet i artikel 1, hvis det over for dem er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

På bedriften opdrættes dyrene på friland, og ammekøerne opdrættes i et ekstensivt system.

b)

Det område, hvor dyrene holdes, er præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører reduceret fysisk kontakt med mennesker.

c)

Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærkt aggressiv adfærd.

d)

Når øremærkerne anbringes, kan de enkelte kalve klart relateres til deres mor.

2.   Medlemsstaterne kan fastsætte supplerende kriterier, navnlig for at begrænse tilladelser som omhandlet i artikel 1 til bestemte geografiske områder eller specifikke racer.

3.   Medlemsstaterne meddeler det til Kommissionen, hvis de anvender denne beslutning, og underretter den om eventuelle supplerende kriterier, de har fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 3

Mærkning

På bedrifter, der har fået en tilladelse som omhandlet i artikel 1, anbringes øremærket, senest når kalven:

er seks måneder gammel

tages fra moderen

forlader bedriften.

Artikel 4

Elektroniske databaser

1.   Den kompetente myndighed registrerer i den elektroniske kvægdatabase, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1760/2000, tilladelser som omhandlet i artikel 1 i denne beslutning for de bedrifter, tilladelserne er givet til.

2.   Når brugere indberetter de enkelte dyrs fødsel, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1760/2000, underretter de den kompetente myndighed om alle dyr, der i medfør af denne beslutning ikke har fået anbragt øremærke.

3.   Den kompetente myndighed registrerer dyr, der ikke har fået anbragt øremærke, når deres fødsel indberettes, som umærkede dyr i den elektroniske kvægdatabase.

Artikel 5

Kontrol

Den kompetente myndighed foretager mindst et kontrolbesøg om året på hver enkelt af de bedrifter, der har fået en tilladelse i henhold til artikel 1. Den trækker tilladelsen tilbage, hvis betingelserne i artikel 2 ikke længere overholdes.

Artikel 6

Ophævelse

Beslutning 98/589/EF ophæves.

Artikel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 283 af 21.10.1998, s. 19. Ændret ved beslutning 1999/520/EF (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 72).


Top