EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1465

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1465 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou

C/2021/4867

Úř. věst. L 321, 13.9.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1465/oj

13.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/12


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1465

ze dne 6. července 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 50 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/787 upřesnilo a podstatně přepracovalo některá ustanovení týkající se výroby a označování lihovin a potravin vyrobených za použití lihovin jako složek.

(2)

Zejména definice a podmínky použití narážek na zákonný název jedné nebo více kategorií lihovin nebo na zeměpisná označení lihovin podle čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 110/2008 (2) a čl. 2 písm. d) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 716/2013 (3) byly zásadním způsobem zrevidovány nařízením (EU) 2019/787, kterým se zrušuje a nahrazuje nařízení (ES) č. 110/2008 s účinkem ode dne 25. května 2021. Nová odpovídající ustanovení čl. 3 bodu 3 a článku 12 nařízení (EU) 2019/787 ve skutečnosti umožňují použití narážek pouze při popisu, obchodní úpravě a označování potravin jiných než lihovin a likérů. Na jakékoli narážky v popisu, obchodní úpravě a označování lihovin jiných než likérů se proto nevztahují nová ustanovení o narážkách nařízení (EU) 2019/787. Toto legislativní řešení bylo zvoleno, aby se zabránilo překrývání mezi narážkami upravenými v článku 12 nařízení (EU) 2019/787 a míchanými lihovinami upravenými v čl. 13 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení. Kombinace lihoviny s jinou lihovinou se považuje za míchanou lihovinu, a proto by neměla být označena v souladu s ustanoveními o označování týkajícími se narážek. Do článku 12 nařízení (EU) 2019/787 však byla vložena výjimka umožňující narážky na jiné lihoviny v případě likérů, aby bylo zachováno označování značného množství produktů, které spotřebitelé považují za tradiční a obecně uznávané. Nová definice a nové požadavky na narážky však nezohledňovaly dva další případy tradičních výrobních postupů, při nichž je odkazováno narážkou na lihoviny, které jsou jedinou alkoholovou složkou jiné lihoviny, nebo na lihoviny, v jejichž sudech zrály jiné lihoviny, přičemž žádný z nich nelze považovat za míchanou lihovinu. Nebudou-li tedy tyto případy upraveny jako narážky, stanou se podle nařízení (EU) 2019/787 protiprávní.

(3)

Podle čl. 10 odst. 7 nařízení (EU) 2019/787 je použití zákonného názvu kategorie lihoviny nebo zeměpisného označení lihovin v popisu, obchodní úpravě nebo označování jakéhokoli nápoje, který nesplňuje příslušné požadavky, zakázáno, s výjimkou složených výrazů, narážek a seznamů složek.

(4)

V důsledku toho a po konzultaci s odvětvím lihovin a členskými státy se ukázalo, že změna znění ustanovení o narážkách vede k vyloučení možnosti informovat spotřebitele o tradičních výrobních postupech používaných k výrobě některých lihovin, pokud se tyto informace týkají názvu jiných lihovin. Tyto postupy spočívají v použití lihoviny jako jediného alkoholového základu, bez přídavku jiných potravin nebo bez ředění vodou pod požadovaný obsah alkoholu za účelem dalšího zpracování tak, aby se stala odlišnou lihovinou, a skladování některých lihovin po celou dobu zrání nebo po část této doby v dřevěných sudech, které předtím obsahovaly jinou lihovinu. V posledně uvedeném případě u kategorií lihovin nebo zeměpisných označení lihovin, u nichž je zakázáno přidávání alkoholu, musí být sudy před vlitím lihoviny, která v nich má následně zrát, zbaveny svého předchozího obsahu.

(5)

Tyto postupy se v odvětví lihovin tradičně používají již dlouhou dobu a mělo by se na ně vztahovat nařízení (EU) 2019/787. Pokud se takové tradiční výrobní postupy používají, jejich uvedení v popisu, obchodní úpravě a označování příslušných lihovin poskytuje spotřebitelům důležité a užitečné informace o produktu, který si zvolí pro nákup a spotřebu, a slouží jako rozlišovací prvek mezi různými značkami v rámci kategorií. Zejména znalost typu sudů, v nichž lihovina dozrála, je klíčem k objasnění určité komplexnosti této lihoviny.

(6)

Aby měli výrobci možnost nadále poskytovat informace o tradičních výrobních postupech, je vhodné změnit čl. 3 bod 3 a článek 12 nařízení (EU) 2019/787 tak, aby umožňovaly narážky na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin v popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin vyrobených těmito tradičními postupy.

(7)

Navíc v případě narážek na lihoviny, které byly dříve skladovány v sudech následně použitých ke zrání jiných lihovin, by ustanovení o označování zavedené čl. 12 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2019/787, které vyžaduje, aby se narážka uváděla písmem, které není větší než poloviční velikost písma použitého pro název alkoholického nápoje a pro jakýkoli složený výraz, představovalo nepřiměřenou zátěž pro odvětví lihovin, protože by to vyžadovalo změnu tisíce etiket a krabic a zbytečnou změnu celkové grafické úpravy označení, na které byli spotřebitelé zvyklí již řadu let. Kromě toho by takový požadavek v mnoha případech způsobil, že by narážka byla stěží viditelná pouhým okem, pokud by nedošlo k dramatickému zvětšení velikosti písma zákonného názvu, což by nemělo být nutné, pokud je zákonný název jednoduchým a jasným odkazem na jednu z kategorií uvedených v příloze I uvedeného nařízení nebo na název zeměpisného označení lihovin, u nichž nedochází k možné záměně. Je proto vhodné odchýlit se od tohoto požadavku na označování a místo toho požadovat, aby se narážka uváděla písmem, jehož velikost není větší ani výraznější než zákonný název lihoviny, a pokud je použit, než jakýkoli složený výraz.

(8)

Nařízení (EU) 2019/787 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Mělo by být stanoveno přechodné období pro uplatňování požadavků na označování stanovených pro narážky nařízením (EU) 2019/787 na narážky na jiné lihoviny než likéry. Tato ustanovení by se měla použít ode dne 31. prosince 2022, aby bylo možné dotčené lihoviny označené před tímto datem v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 716/2013 nadále uvádět na trh, aniž by bylo nutné, aby byly znovu označeny.

(10)

V souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 a s cílem zabránit jakémukoliv právnímu vakuu by se toto nařízení mělo použít se zpětnou působností ode dne 25. května 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/787 se mění takto:

1)

V článku 3 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

„narážkou“ přímý nebo nepřímý odkaz na jeden či více zákonných názvů stanovených v kategoriích lihovin v příloze I nebo na jedno či více zeměpisných označení lihovin, kromě odkazu ve složeném výrazu nebo v seznamu složek uvedených v čl. 13 odst. 2 až 4 v popisu, obchodní úpravě a při označování:

a)

jiné potraviny než lihoviny,

b)

lihoviny, která splňuje požadavky stanovené pro kategorie 33 až 40 přílohy I, nebo

c)

lihoviny, která splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 3a;“.

2)

Článek 12 se mění takto:

a)

Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 se při popisu, obchodní úpravě a označování lihovin jiných než lihovin, které splňují požadavky kategorií 33 až 40 přílohy I, povoluje narážka na zákonný název stanovený v kategorii lihovin stanovené v uvedené příloze nebo na zeměpisné označení lihovin, pokud:

a)

lihovina uvedená v narážce:

i)

byla použita jako jediný alkoholový základ pro výrobu konečné lihoviny, která musí splňovat požadavky na kategorii lihovin stanovené v příloze I,

ii)

nebyla kombinována s jinými potravinami než s potravinami použitými k její výrobě nebo k výrobě konečné lihoviny v souladu s přílohou I nebo příslušnou specifikací produktu a

iii)

nebyla zředěna přidáním vody tak, aby její obsah alkoholu byl nižší než minimální obsah alkoholu stanovený v kategorii lihovin uvedené v příloze I nebo ve specifikaci produktu pro zeměpisné označení, do kterých lihovina uvedená v narážce patří, nebo

b)

lihovina byla skladována po celou dobu zrání nebo po část této doby v dřevěném sudu, který byl předtím použit ke zrání lihoviny uvedené v narážce, za podmínky, že:

i)

dřevěný sud byl zbaven svého předchozího obsahu u kategorií lihovin nebo zeměpisných označení lihovin, u nichž je zakázáno přidávání alkoholu, zředěného, či nikoliv;

ii)

narážka je použita v rámci popisu sudu použitého ke zrání výsledné lihoviny;

iii)

narážka je uvedena méně výrazně než zákonný název lihoviny nebo jakýkoli použitý složený výraz a

iv)

odchylně od odst. 4 písm. b) je narážka uvedena písmem o velikosti, která nepřesahuje velikost písma použitého pro zákonný název lihoviny nebo jakýkoli použitý složený výraz.“

b)

V odstavci 4 se úvodní slova nahrazují tímto:

„4.   Narážky uvedené v odstavcích 2, 3 a 3a:“.

Článek 2

Lihoviny uvedené v čl. 12 odst. 3a nařízení (EU) 2019/787, které nesplňují požadavky na označování stanovené v uvedeném článku a v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2019/787 ve znění tohoto nařízení, ale které splňují požadavky článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 716/2013 a byly označeny před 31. prosincem 2022, mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 21).


Top