EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1465

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1465 (2021. gada 6. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787 groza attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu juridisko nosaukumu vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieminējumu definīciju un lietojumu tādu stipro alkoholisko dzērienu aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, kuri norādīti pieminējumā

C/2021/4867

OV L 321, 13.9.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1465/oj

13.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1465

(2021. gada 6. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787 groza attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu juridisko nosaukumu vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieminējumu definīciju un lietojumu tādu stipro alkoholisko dzērienu aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, kuri norādīti pieminējumā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787 (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (1), un jo īpaši tās 50. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2019/787 ir precizēti un būtiski pārfrāzēti daži ražošanas un marķēšanas noteikumi attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un pārtikas produktiem, kuri ražoti, par sastāvdaļām izmantojot stipros alkoholiskos dzērienus.

(2)

Konkrētāk, Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 (2) 10. panta 1. punktā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 716/2013 (3) 2. panta d) punktā noteiktā vienas vai vairāku stipro alkoholisko dzērienu kategoriju vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieminējuma definīcija un pieminējuma lietošanas nosacījumi tika pamatīgi pārskatīti ar Regulu (ES) 2019/787, ar kuru no 2021. gada 25. maija atceļ un aizstāj Regulu (EK) Nr. 110/2008. Būtībā jaunie attiecīgie noteikumi, kas izklāstīti Regulas (ES) 2019/787 3. panta 3. punktā un 12. pantā, atļauj pieminējumus lietot tikai liķieru un tādu pārtikas produktu aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni. Līdz ar to uz pieminējumiem, kas iekļauti stipro alkoholisko dzērienu, izņemot liķieru, aprakstā, noformējumā un marķējumā, neattiecas jaunie Regulas (ES) 2019/787 noteikumi par pieminējumiem. Minētā leģislatīvā izvēle tika izdarīta, lai izvairītos no pārklāšanās starp pieminējumiem, ko reglamentē Regulas (ES) 2019/787 12. pants, un jauktajiem dzērieniem, ko reglamentē minētās regulas 13. panta 3. un 4. punkts. Stiprā alkoholiskā dzēriena un cita alkoholiskā dzēriena kombinācija ir uzskatāma par jaukto dzērienu, un tāpēc to nevajadzētu marķēt saskaņā ar marķēšanas noteikumiem, kas paredzēti pieminējumiem. Tomēr Regulas (ES) 2019/787 12. pantā tika iekļauts izņēmums, lai attiecībā uz liķieriem atļautu citu stipro alkoholisko dzērienu pieminējumu lietošanu un tādējādi saglabātu tādu daudzu produktu marķējumu, kurus patērētāji uzskata par tradicionāliem un vispāratzītiem. Tomēr jaunajā definīcijā un pieminējumu prasībās netika ņemti vērā divi tradicionālo ražošanas metožu papildu gadījumi, proti, kad runa ir par tāda stiprā alkoholiskā dzēriena pieminējumu, kas citā stiprajā alkoholiskajā dzērienā veido vienīgo alkoholisko sastāvdaļu, vai kad runa ir par tādu stipro alkoholisko dzērienu pieminējumu, kuru mucās tika nogatavināti citi stiprie alkoholiskie dzērieni; neviens no minētajiem gadījumiem nav uzskatāms par jaukto dzērienu. Tāpēc, ja minētie gadījumi netiks reglamentēti kā pieminējumi, tie saskaņā ar Regulu (ES) 2019/787 kļūs nelikumīgi.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/787 10. panta 7. punktu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas juridiskā nosaukuma vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lietošana jebkāda tāda dzēriena aprakstā, noformējumā vai marķējumā, kas neatbilst attiecīgajām prasībām, ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad attiecīgos nosaukumus un norādes lieto saliktos apzīmējumos, pieminējumos un sastāvdaļu sarakstos.

(4)

Tāpēc, kā arī pēc apspriešanās ar stipro alkoholisko dzērienu nozares dalībniekiem un dalībvalstīm ir kļuvis skaidrs, ka pieminējuma noteikumu pārfrāzēšanas rezultātā tika izslēgta iespēja patērētājus informēt par tradicionālajām ražošanas metodēm, ko izmanto konkrētu stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, ja šāda informācija attiecas uz citu stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu. Saskaņā ar šīm metodēm stiprais alkoholiskais dzēriens tiek izmantots kā vienīgā spirta bāze, kurai netiek pievienoti citi pārtikas produkti vai kura netiek atšķaidīta ar ūdeni līdz tādam spirta saturam, kas ir mazāks par spirta saturu, kurš vajadzīgs dzēriena turpmākai pārstrādei citā stiprajā alkoholiskajā dzērienā, tāpat saskaņā ar šīm metodēm dažus stipros alkoholiskos dzērienus pilnu vai daļēju nogatavināšanas laiku uzglabā koka mucās, kurās iepriekš bija cits stiprais alkoholiskais dzēriens. Pēdējā minētajā gadījumā tādu kategoriju stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, attiecībā uz kuriem spirta pievienošana ir aizliegta, mucas jāatbrīvo no to iepriekšējā satura, pirms tajās iepilda stipro alkoholisko dzērienu, kuram mucās tiek veikta beidzamā nogatavināšana.

(5)

Stipro alkoholisko dzērienu nozarē šādas metodes tradicionāli tiek izmantotas jau ilgu laiku, un uz tām būtu jāattiecina Regula (ES) 2019/787. Būtībā, ja šādas tradicionālās ražošanas metodes tiek izmantotas, to norādīšana attiecīgo stipro alkoholisko dzērienu aprakstā, noformējumā un marķējumā sniedz patērētājiem svarīgu un noderīgu informāciju par produktu, ko tie izvēlas pirkt un patērēt, un kļūst par izšķirīgu faktoru tam, kuru no attiecīgās kategorijas dažādiem zīmoliem izvēlēties. Jo īpaši informācija par to, kāda veida mucā stiprais alkoholiskais dzēriens nogatavināts, ir svarīgs elements, kas palīdz izskaidrot attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena sarežģītību.

(6)

Lai saglabātu iespēju ražotājiem sniegt informāciju par tradicionālajām ražošanas metodēm, ir lietderīgi grozīt Regulas (ES) 2019/787 3. panta 3. punktu un 12. pantu, lai tādējādi atļautu stipro alkoholisko dzērienu juridisko nosaukumu vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieminējumus tādu citu stipro alkoholisko dzērienu aprakstā, noformējumā un marķējumā, ko ražo saskaņā ar šādām tradicionālajām metodēm.

(7)

Turklāt attiecībā uz tādu stipro alkoholisko dzērienu pieminējumiem, kas atradās mucās, kurās vēlāk nogatavina citus stipros alkoholiskos dzērienus, marķēšanas noteikums, kas ieviests ar Regulas (ES) 2019/787 12. panta 4. punkta b) apakšpunktu un paredz, ka pieminējuma norādīšanai jāizmanto burtu izmērs, kas nav lielāks par pusi no alkoholiskā dzēriena nosaukuma un jebkura salikta apzīmējuma norādīšanai izmantotā burtu izmēra, stipro alkoholisko dzērienu nozarei var radīt nesamērīgu slogu, uzliekot tai par pienākumu nomainīt tūkstošiem etiķešu un kārbu un nosakot nevajadzīgas izmaiņas marķējuma noformējumā, pie kura patērētāji ir pieraduši gadiem ilgi. Turklāt daudzos gadījumos šāda prasība pieminējumu padarītu slikti pamanāmu ar neapbruņotu aci, ja vien juridiskā nosaukuma burtu izmērs netiktu krasi palielināts, kas nebūt nav vajadzīgs, ja juridiskais nosaukums ir vienkārša, skaidra atsauce uz vienu no minētās regulas I pielikumā uzskaitītajām stipro alkoholisko dzērienu kategorijām vai uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kad neskaidrības parasti nerodas. Tāpēc ir lietderīgi no šīs marķēšanas prasības atkāpties un noteikt, ka pieminējumu burtu izmērs nedrīkst būt nedz lielāks, nedz vairāk pamanāms par stiprā alkoholiskā dzēriena juridiskā nosaukuma un jebkura saliktā apzīmējuma – ja tādu lieto – burtu izmēra.

(8)

Tādēļ Regula (ES) 2019/787 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Stipro alkoholisko dzērienu pieminējumiem, kas nav liķieri, būtu jāparedz pārejas periods attiecībā uz tādu marķēšanas prasību piemērošanu, kas pieminējumiem noteiktas Regulā (ES) 2019/787. Lai attiecīgos stipros alkoholiskos dzērienus, kas marķēti pirms minētā datuma saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 716/2013, varētu turpināt laist tirgū bez pārmarķēšanas, minētie noteikumi būtu jāpiemēro no 2022. gada 31. decembra.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/787 51. panta 3. punktu un lai nepieļautu regulējuma trūkumu, šī regula būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku, t. i., no 2021. gada 25. maija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2019/787 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3)

“pieminējums” ir tāda tieša vai netieša atsauce uz vienu vai vairākiem I pielikumā minēto stipro alkoholisko dzērienu kategoriju juridiskajiem nosaukumiem vai uz vienu vai vairākām stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kura nav atsauce saliktā apzīmējumā vai 13. panta 2.–4. punktā minētajos sastāvdaļu sarakstos tādā aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas attiecas uz:

a)

pārtikas produktu, kas nav stiprais alkoholiskais dzēriens,

b)

stipro alkoholisko dzērienu, kas atbilst I pielikuma 33. līdz 40. kategorijas prasībām, vai

c)

stipro alkoholisko dzērienu, kas atbilst 12. panta 3.a punktā paredzētajiem nosacījumiem;”;

2)

regulas 12. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu 3.a punktu:

“3a.   “Atkāpjoties no 1. punkta, tāda stiprā alkoholiskā dzēriena aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas nav I pielikuma 33. līdz 40. kategorijas prasībām atbilstošs dzēriens, ir atļauts pieminēt juridisko nosaukumu, kas paredzēts kādā no minētajā pielikumā uzskaitītajām stipro alkoholisko dzērienu kategorijām, vai stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ar nosacījumu, ka:

a)

pieminējumā norādītais stiprais alkoholiskais dzēriens:

i)

izmantots kā vienīgā spirta bāze tāda galīgā stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanā, kas atbilst I pielikumā noteiktas stipro alkoholisko dzērienu kategorijas prasībām,

ii)

netika kombinēts ar pārtikas produktiem, kas nav pārtikas produkti, kurus izmanto tā ražošanā vai galīgā stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanā saskaņā ar I pielikumu vai attiecīgo produkta specifikāciju, un

iii)

netika atšķaidīts ar ūdeni līdz tādam spirta saturam, kurš ir mazāks par minimālo spirta saturu, kas paredzēts tādu I pielikumā uzskaitīto kategoriju stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai noteikts tāda ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētā produkta specifikācijā, pie kura pieder stiprais alkoholiskais dzēriens, kas norādīts pieminējumā; vai

b)

stiprais alkoholiskais dzēriens visu vai daļēju nogatavināšanas laiku tika uzglabāts koka mucā, kura iepriekš izmantota pieminējumā norādītā stiprā alkoholiskā dzēriena nogatavināšanai, ar nosacījumu, ka:

i)

attiecīgā koka muca tika atbrīvota no tās iepriekšējā satura (to kategoriju stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, attiecībā uz kuriem atšķaidīta vai neatšķaidīta spirta pievienošana ir aizliegta),

ii)

pieminējums iekļauts tās mucas aprakstā, kura izmantota iegūtā stiprā alkoholiskā dzēriena nogatavināšanai,

iii)

pieminējums ir mazāk pamanāms nekā stiprā alkoholiskā dzēriena juridiskais nosaukums vai jebkurš izmantotais saliktais apzīmējums un,

iv)

atkāpjoties no 4. punkta b) apakšpunkta, pieminējuma burtu izmērs nepārsniedz stiprā alkoholiskā dzēriena juridiskā nosaukuma vai izmantotā salikta apzīmējuma burtu izmēru.”;

b)

panta 4. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“4.   Pieminējumus, kas minēti 2., 3. un 3.a punktā:”.

2. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus, kas minēti Regulas (ES) 2019/787 12. panta 3.a punktā un neatbilst marķēšanas prasībām, kuras noteiktas minētajā pantā un ar šo regulu grozītās Regulas (ES) 2019/787 12. panta 4. punktā, bet atbilst Īstenošanas regulas (ES) Nr. 716/2013 4. panta prasībām un ir marķēti pirms 2022. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū, līdz beidzas krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 25. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 130, 17.5.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 716/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (OV L 201, 26.7.2013., 21. lpp.).


Top