13.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1465

z dne 6. julija 2021

o spremembi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve sklicevanj na pravna imena žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač in njihove uporabe pri opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač razen tistih, na katere se sklicuje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (1) in zlasti člena 50(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) 2019/787 so bile pojasnjene in bistveno preoblikovane nekatere določbe o proizvodnji in označevanju žganih pijač in živil, proizvedenih z uporabo žganih pijač kot sestavin.

(2)

Zlasti so bili z Uredbo (EU) 2019/787, ki s 25. majem 2021 razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2), temeljito spremenjeni opredelitev in pogoji uporabe sklicevanj na pravno ime ene ali več kategorij žganih pijač ali na geografske označbe žganih pijač iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 110/2008 in člena 2(d) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 716/2013 (3). Nove ustrezne določbe iz člena 3(3) in člena 12 Uredbe (EU) 2019/787 namreč dovoljujejo uporabo sklicevanj le pri opisu, predstavitvi in označevanju živil, ki niso žgane pijače, in likerjev. Zato sklicevanje na opis, predstavitev in označevanje žganih pijač, ki niso likerji, ni zajeto v nove določbe Uredbe (EU) 2019/787 o sklicevanjih. Ta zakonodajna odločitev je bila sprejeta, da bi se preprečilo prekrivanje med sklicevanji, ki jih ureja člen 12 Uredbe (EU) 2019/787, in mešanicami, ki jih ureja člen 13(3) in (4) navedene uredbe. Kombinacija žgane pijače z drugo žgano pijačo dejansko velja za mešanico in se zato ne bi smela označevati v skladu z določbami o označevanju za sklicevanja. Vendar je bila v člen 12 Uredbe (EU) 2019/787 vključena izjema, ki za likerje omogoča sklicevanje na druge žgane pijače, da se ohrani označevanje znatnega števila proizvodov, ki veljajo za tradicionalne in splošno priznane med potrošniki. Nove opredelitev in zahteve za sklicevanja pa niso upoštevale dveh dodatnih primerov tradicionalnih metod proizvodnje, pri katerih gre za sklicevanje na žgane pijače, ki so edina alkoholna sestavina druge žgane pijače, ali na žgane pijače, v sodu katerih so bile zorjene druge žgane pijače, od katerih nobena ne izpolnjuje pogojev za mešanico. Če ti primeri torej ne bodo urejeni kot sklicevanje, bodo po Uredbi (EU) 2019/787 postali nezakoniti.

(3)

V skladu s členom 10(7) Uredbe (EU) 2019/787 je prepovedana uporaba pravnega imena kategorije žgane pijače ali geografske označbe žganih pijač pri opisu, predstavitvi ali označevanju katere koli pijače, ki ne izpolnjuje ustreznih zahtev, razen pri sestavljenih izrazih, sklicevanjih in seznamih sestavin.

(4)

Posledično in po posvetovanju s sektorjem žganih pijač in državami članicami je postalo jasno, da se s preoblikovanjem besedila določb o sklicevanjih onemogoča obveščanje potrošnikov o tradicionalnih metodah proizvodnje, ki se uporabljajo za proizvodnjo nekaterih žganih pijač, kadar se take informacije nanašajo na imena drugih žganih pijač. Te metode vključujejo uporabo žgane pijače kot edine alkoholne osnove brez dodajanja drugih živil ali razredčenja z vodo pod zahtevano vsebnostjo alkohola za nadaljnjo predelavo, s čimer žgana pijača postane druga žgana pijača, in shranjevanje nekaterih žganih pijač v celotnem ali delu obdobja zorenja v lesenih sodih, v katerih je bila prej druga žgana pijača. Pri tem je treba za kategorije žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač, za katere je dodajanje alkohola prepovedano, iz sodov pred vnosom žgane pijače, ki bo v njih zorela, staro vsebino izprazniti.

(5)

Take metode se v sektorju žganih pijač tradicionalno uporabljajo že dolgo in bi morale biti vključene v Uredbo (EU) 2019/787. Kadar se namreč take tradicionalne metode proizvodnje uporabljajo, z njihovo navedbo v opisu, predstavitvi in označevanju ustreznih žganih pijač potrošniki pridobijo pomembne in uporabne informacije o proizvodu, ki ga želijo kupiti in uživati, to pa omogoča razločevanje različnih blagovnih znamk znotraj kategorij. Zlasti poznavanje vrste sodov, v katerih je žgana pijača zorela, je ključno pri pojasnitvi dela kompleksnosti pridobljene žgane pijače.

(6)

Da bi imeli proizvajalci še naprej možnost navajati informacije o tradicionalnih metodah proizvodnje, je primerno spremeniti člen 3(3) in člen 12 Uredbe (EU) 2019/787, da se omogoči sklicevanje na pravna imena žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač pri opisu, predstavitvi in označevanju drugih žganih pijač, proizvedenih po takih tradicionalnih metodah.

(7)

Poleg tega bi pri sklicevanju na žgane pijače, ki so bile prej v sodih, ki so se nato uporabljali za zorenje drugih žganih pijač, določba o označevanju, uvedena s točko (b) člena 12(4) Uredbe (EU) 2019/787, ki zahteva, da je sklicevanje zapisano s pisavo, katere velikost ni večja od polovice velikosti pisave, uporabljene za ime alkoholne pijače ali sestavljeni izraz, nesorazmerno obremenila sektor žganih pijač, saj bi bilo treba zamenjati na tisoče etiket in kartonov ter po nepotrebnem spreminjati izgled označevanja, na katerega so potrošniki že več let navajeni. Taka zahteva bi tudi pomenila, da bi bilo sklicevanje v številnih primerih komaj vidno s prostim očesom, razen če bi se velikost črk pravnega imena bistveno povečala, kar ne bi smelo biti potrebno, kadar je pravno ime preprosto in jasno navezovanje na eno od kategorij iz Priloge I k navedeni uredbi ali na ime geografske označbe žgane pijače, pri katerih ni možnosti za morebitno zmedo. Zato je primerno odstopati od te zahteve za označevanje in namesto tega določiti, da se sklicevanja navedejo v velikosti pisave, ki ni večja in vidnejša od zakonitega imena žgane pijače in sestavljenih izrazov, kadar se ti uporabljajo.

(8)

Uredbo (EU) 2019/787 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Določiti bi bilo treba prehodno obdobje za uporabo zahtev za označevanje iz Uredbe (EU) 2019/787 za sklicevanja na žgane pijače, ki niso likerji. Navedene določbe bi se morale uporabljati od 31. decembra 2022, da se omogoči, da se zadevne žgane pijače, označene pred navedenim datumom v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 716/2013, lahko še naprej dajejo na trg brez potrebe po ponovnem označevanju.

(10)

V skladu s členom 51(3) Uredbe (EU) 2019/787 in v izogib kakršni koli regulativni praznini bi se ta uredba morala uporabljati retroaktivno od 25. maja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2019/787 se spremeni:

(1)

v členu 3 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„(3)

‚sklicevanje‘ pomeni neposredno ali posredno navezovanje na eno ali več pravnih imen iz kategorij žganih pijač iz Priloge I ali na eno ali več geografskih označb žganih pijač, razen navezovanja na sestavljeni izraz ali seznam sestavin iz člena 13(2) do (4), pri opisu, predstavitvi in označevanju:

(a)

živila, ki ni žgana pijača, ali

(b)

žgane pijače, ki ustreza zahtevam za kategorije 33 do 40 Priloge I, ali

(c)

žgane pijače, ki ustreza pogojem iz člena 12(3a);“;

(2)

člen 12 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Z odstopanjem od odstavka 1 se pri opisu, predstavitvi in označevanju žgane pijače, ki ni žgana pijača v skladu z zahtevami kategorij 33 do 40 Priloge I, sklicevanje na pravno ime, določeno v kategoriji žganih pijač iz navedene priloge, ali na geografsko označbo žganih pijač dovoli pod naslednjimi pogoji:

(a)

žgana pijača iz sklicevanja:

(i)

je uporabljena kot edina alkoholna osnova za proizvodnjo končne žgane pijače, ki izpolnjuje zahteve za kategorijo žganih pijač iz Priloge I,

(ii)

ni bila kombinirana z nobenim drugim živilom razen živil, ki se uporabljajo za njeno proizvodnjo ali proizvodnjo končne žgane pijače v skladu s Prilogo I ali ustrezno specifikacijo proizvoda, in

(iii)

ni bila razredčena z dodajanem vode tako, da bi bil njen delež alkohola manjši od najmanjšega deleža, določenega za kategorijo žganih pijač iz Priloge I ali v specifikaciji proizvoda za geografsko označbo, ki se uporablja za žgano pijačo iz sklicevanja; ali

(b)

žgana pijača je bila ves čas ali del zorenja skladiščena v lesenem sodu, ki se je prej uporabljal za zorenje žgane pijače iz sklicevanja, pod pogojem, da:

(i)

se iz lesenega soda izprazni predhodna vsebina za tiste kategorije žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač, pri katerih je prepovedano dodajanje razredčenega ali nerazredčenega alkohola,

(ii)

se sklicevanje nanaša na opis soda, ki se uporablja za zorenje žgane pijače, ki se tako pridobi,

(iii)

je sklicevanje manj vidno kot pravno ime žgane pijače ali kateri koli uporabljeni sestavljeni izraz in

(iv)

z odstopanjem od točke (b) odstavka 4 velikost pisave sklicevanja ni večja od velikosti pisave, ki se uporablja za pravno ime žgane pijače ali kateri koli uporabljeni sestavljeni izraz.“;

(b)

v odstavku 4 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Sklicevanja iz odstavkov 2, 3 in 3a:“.

Člen 2

Žgane pijače iz člena 12(3a) Uredbe (EU) 2019/787, ki ne izpolnjujejo zahtev za označevanje iz navedenega člena in člena 12(4) Uredbe (EU) 2019/787, kakor je bila spremenjena s to uredbo, vendar izpolnjujejo zahteve iz člena 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 716/2013 in so bile označene pred 31. decembrom 2022, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. maja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 130, 17.5.2019, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2013 z dne 25. julija 2013 o pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (UL L 201, 26.7.2013, str. 21).