13.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/12


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1465

zo 6. júla 2021,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o vymedzenie zmienok názvov liehovín podľa právnych predpisov alebo zemepisných označení liehovín a ich používanie pri popise, prezentácii a označovaní liehovín iných ako liehoviny, na ktoré odkazuje zmienka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (1), a najmä na jeho článok 50 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2019/787 sa objasnili a zásadne preformulovali určité ustanovenia o výrobe a označovaní liehovín a potravín, pri ktorých výrobe sa liehoviny používajú ako zložka.

(2)

Prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/787, ktorým sa s účinnosťou od 25. mája 2021 zrušuje a nahrádza nariadenie (ES) č. 110/2008, došlo k zásadnému preformulovaniu definície a podmienok používania zmienok názvu jednej alebo viacerých kategórií liehovín podľa právnych predpisov alebo zmienok zemepisných označení liehovín podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 110/2008 (2) a článku 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 716/2013 (3). Podľa nových zodpovedajúcich ustanovení článku 3 ods. 3 a článku 12 nariadenia (EÚ) 2019/787 možno zmienky použiť len pri popise, prezentácii a označovaní potravín iných ako liehoviny a likéry. Na akékoľvek zmienky pri popise, prezentácii a označovaní liehovín iných ako likéry sa teda nevzťahujú nové ustanovenia nariadenia (EÚ) 2019/787 týkajúce sa zmienok. Táto legislatívna voľba bola prijatá s cieľom zabrániť prekrývaniu zmienok, na ktoré sa vzťahuje článok 12 nariadenia (EÚ) 2019/787, a zmesí, na ktoré sa vzťahuje článok 13 ods. 3 a 4 daného nariadenia. Kombinácia liehoviny s inou liehovinou sa teda považuje za zmes, a preto by sa nemala označovať v súlade s ustanoveniami o označovaní týkajúcimi sa zmienok. Do článku 12 nariadenia (EÚ) 2019/787 sa však vložila výnimka umožňujúca zmienky iných liehovín v prípade likérov, aby sa zachovalo označovanie značného množstva výrobkov, ktoré sa považujú za tradičné a ktoré spotrebitelia bežne rozoznávajú. V novej definícii a požiadavkách týkajúcich sa zmienok sa však nezohľadnili dva ďalšie prípady tradičných výrobných metód, pri ktorých sa prostredníctvom zmienok odkazuje na liehoviny, ktoré sú jedinou alkoholovou zložkou inej liehoviny, alebo na liehoviny, ktoré zreli v sude, kde predtým zrela iná liehovina. Uvedené liehoviny nezodpovedajú definícii zmesi. Ak sa teda tieto prípady neupravia ako zmienky, stanú sa podľa nariadenia (EÚ) 2019/787 nezákonnými.

(3)

Podľa článku 10 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/787 je používanie názvu kategórie liehoviny podľa právnych predpisov alebo zemepisného označenia liehovín pri popise, prezentácii alebo označovaní akéhokoľvek nápoja, ktorý nespĺňa príslušné požiadavky, zakázané s výnimkou zložených výrazov, zmienok a zoznamov zložiek.

(4)

V dôsledku tejto skutočnosti a po konzultácii so zástupcami odvetvia liehovín a členskými štátmi sa ukázalo, že preformulovanie ustanovení týkajúcich sa zmienok má za následok vylúčenie možnosti informovať spotrebiteľov o tradičných výrobných metódach používaných na výrobu určitých liehovín, pokiaľ sa takéto informácie týkajú názvu iných liehovín. Tieto metódy spočívajú v použití liehoviny ako jediného alkoholového základu bez pridania iných potravín alebo bez zriedenia vodou, ktoré by mali za následok zníženie požadovaného obsahu alkoholu v záujme ďalšieho spracovania na účely výroby inej liehoviny, a v skladovaní určitých liehovín počas celého obdobia zrenia alebo časti tohto obdobia v drevených sudoch, ktoré predtým obsahovali inú liehovinu. V druhom prípade sa v prípade kategórií liehovín alebo zemepisných označení liehovín, pri ktorých je pridávanie alkoholu zakázané, musí zo sudov odstrániť ich predchádzajúci obsah skôr, ako sa naplnia liehovinou, ktorá v nich má následne zrieť.

(5)

Takéto metódy sa v sektore liehovín tradične používajú už dlho a malo by sa na ne vzťahovať nariadenie (EÚ) 2019/787. V prípade, že sa používajú takéto tradičné výrobné metódy, ich uvedenie v popise, prezentácii a označovaní príslušných liehovín prináša spotrebiteľom dôležité a užitočné informácie o výrobku, pre ktorého kúpu a spotrebu sa rozhodnú, pričom slúži ako rozlišovací prvok medzi rôznymi značkami v rámci kategórií. Vďaka uvedeniu informácie o tom, v akom type sudov liehovina zrela, možno čiastočne objasniť jej komplexnosť.

(6)

Aby výrobcovia mohli naďalej poskytovať informácie o tradičných výrobných metódach, je vhodné zmeniť článok 3 ods. 3 a článok 12 nariadenia (EÚ) 2019/787 s cieľom umožniť pri popise, prezentácii a označovaní iných liehovín vyrobených podľa takýchto tradičných metód uvádzanie zmienky názvov liehovín podľa právnych predpisov alebo zemepisných označení liehovín.

(7)

Okrem toho v prípade zmienok liehovín, ktoré sa predtým nachádzali v sudoch následne používaných na zrenie iných liehovín, by ustanovenie o označovaní zavedené článkom 12 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/787, v ktorom sa vyžaduje, aby sa zmienka uvádzala písmom, ktoré nie je väčšie ako polovica veľkosti písma použitého na názov alkoholického nápoja a akéhokoľvek zloženého výrazu, predstavovalo neprimeranú záťaž pre sektor liehovín, pretože by si vyžadovalo výmenu tisícov etikiet a kartónových obalov, na ktoré boli spotrebitelia dlhé roky zvyknutí. Okrem toho by takáto požiadavka v mnohých prípadoch spôsobila, že zmienka by bola voľným okom takmer nepostrehnuteľná, pokiaľ by sa výrazne nezväčšila veľkosť písma v názve podľa právnych predpisov, čo by nemalo byť potrebné, ak je názov podľa právnych predpisov jednoduchým a jasným odkazom na jednu z kategórií uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu alebo na názov zemepisného označenia liehovín, pri ktorých nehrozí potenciálna mylná zámena. Preto je vhodné stanoviť výnimku z tejto požiadavky na označovanie a namiesto toho zaviesť požiadavku, aby sa zmienky uvádzali písmom, ktoré nie je väčšie a výraznejšie ako názov liehoviny podľa právnych predpisov a prípadné zložené výrazy.

(8)

Nariadenie (EÚ) 2019/787 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Pri zmienkach iných liehovín ako likéry by sa malo stanoviť prechodné obdobie na uplatňovanie požiadaviek na označovanie stanovených pre zmienky podľa nariadenia (EÚ) 2019/787. Uvedené ustanovenia by sa mali uplatňovať od 31. decembra 2022, aby bolo možné naďalej uvádzať na trh dotknuté liehoviny označené pred uvedeným dátumom v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 716/2013 bez toho, aby sa museli nanovo označovať.

(10)

V súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/787 a s cieľom zabrániť regulačnému vákuu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 25. mája 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2019/787 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

„zmienka“ je priamy alebo nepriamy odkaz na jeden alebo viaceré názvy podľa právnych predpisov v kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo na jedno či viaceré zemepisné označenia liehovín, ktoré sú iné ako odkazy v zloženom výraze alebo v zozname zložiek uvedených v článku 13 ods. 2 až 4 v popise, prezentácii a označovaní:

a)

potraviny, ktorá je iná ako liehovina;

b)

liehoviny, ktorá spĺňa požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I, alebo

c)

liehoviny, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 3a;“.

2.

Článok 12 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   Odchylne od odseku 1 sa pri popise, prezentácii a označovaní liehoviny inej ako liehoviny spĺňajúcej požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I povoľuje zmienka názvu podľa právnych predpisov v kategórii liehovín stanovenej v uvedenej prílohe alebo zemepisného označenia liehovín pod podmienkou, že:

a)

liehovina uvedená v zmienke:

i)

bola použitá ako jediný alkoholový základ na výrobu konečnej liehoviny, ktorá musí spĺňať požiadavky kategórie liehovín stanovenej v prílohe I;

ii)

nebola kombinovaná s potravinami inými ako potraviny používané na jej výrobu alebo výrobu konečnej liehoviny v súlade s prílohou I alebo príslušnou špecifikáciou výrobku a

iii)

nebola zriedená pridaním vody tak, že výsledný obsah alkoholu je nižší ako minimálny obsah alkoholu stanovený v kategórii liehovín uvedenej v prílohe I alebo v špecifikácii výrobku týkajúcej sa zemepisného označenia, do ktorého liehovina uvedená v zmienke patrí, alebo

b)

liehovina bola počas celého obdobia zrenia alebo časti tohto obdobia uskladnená v drevenom sude, ktorý sa predtým použil na zrenie liehoviny uvedenej v zmienke, a to za podmienky, že:

i)

v prípade kategórií liehovín alebo zemepisných označení liehovín, pri ktorých je zakázané pridávanie zriedeného či nezriedeného alkoholu, sa z drevených sudov odstránil ich predchádzajúci obsah;

ii)

zmienka je použitá pri popise sudu použitého na zrenie výslednej liehoviny;

iii)

zmienka je uvedená menej výrazne ako názov liehoviny podľa právnych predpisov alebo akýkoľvek použitý zložený výraz a

iv)

odchylne od odseku 4 písm. b) je zmienka uvedená písmom, ktoré nie je väčšie ako veľkosť písma použitá v prípade názvu liehoviny podľa právnych predpisov alebo akéhokoľvek použitého zloženého výrazu.“

b)

V odseku 4 sa úvodná veta nahrádza takto:

„4.   Zmienky uvedené v odsekoch 2, 3 a 3a:“.

Článok 2

Liehoviny uvedené v článku 12 ods. 3a nariadenia (EÚ) 2019/787, ktoré nespĺňajú požiadavky na označovanie stanovené v uvedenom článku a v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/787 zmeneného týmto nariadením, ale ktoré spĺňajú požiadavky článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 716/2013 a boli označené pred 31. decembrom 2022, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. mája 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 21).