EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1465

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1465 av den 6 juli 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller definitionen av antydningar till föreskrivna beteckningar för spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker och deras användning i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker än de spritdrycker till vilka antydningar görs

C/2021/4867

EUT L 321, 13.9.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1465/oj

13.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/12


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1465

av den 6 juli 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller definitionen av antydningar till föreskrivna beteckningar för spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker och deras användning i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker än de spritdrycker till vilka antydningar görs

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (1), särskilt artikel 50.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2019/787 förtydligades och ändrades i stor utsträckning ordalydelsen för vissa bestämmelser om framställning och märkning av spritdrycker och livsmedel som framställs genom användning av spritdrycker som ingredienser.

(2)

I synnerhet har definitionen av och villkoren för användning av antydningar till föreskrivna beteckningar för en eller flera kategorier av spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker enligt artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 110/2008 (2) och artikel 2 d i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 (3) väsentligen reviderats genom förordning (EU) 2019/787, som upphäver och ersätter förordning (EG) nr 110/2008 med verkan från och med den 25 maj 2021. I enlighet med de nya motsvarande bestämmelserna i artiklarna 3.3 och 12 i förordning (EU) 2019/787 tillåts användning av antydningar endast i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra livsmedel än spritdrycker och likörer. Följaktligen omfattas antydningar i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker än likörer inte av de nya bestämmelserna om antydningar i förordning (EU) 2019/787. Detta lagstiftningsval gjordes för att undvika överlappning mellan antydningar, som regleras i artikel 12 i förordning (EU) 2019/787, och blandningar, som regleras i artikel 13.3 och 13.4 i samma förordning. Kombinationen av en spritdryck med en annan spritdryck utgör en blandning och bör därför inte märkas i enlighet med märkningsbestämmelserna för antydningar. Ett undantag infördes dock i artikel 12 i förordning (EU) 2019/787 för att tillåta antydningar till andra spritdrycker för likörer, för att inte påverka märkningen av ett stort antal produkter som betraktas som traditionella och allmänt erkända av konsumenterna. Den nya definitionen av och de nya kraven för antydningar tog dock inte hänsyn till ytterligare två fall av traditionella framställningsmetoder där antydning görs till spritdrycker som utgör den enda alkoholingrediensen i andra spritdrycker eller till spritdrycker på vars fat andra spritdrycker har lagrats, av vilka ingen utgör en blandning. Om dessa fall inte regleras som antydningar kommer de att bli olagliga enligt förordning (EU) 2019/787.

(3)

I enlighet med artikel 10.7 i förordning (EU) 2019/787 är det förbjudet att använda föreskrivna beteckningar för en kategori av spritdrycker eller geografiska beteckningar i beskrivningen, presentationen eller märkningen av drycker som inte uppfyller respektive krav, utom när det gäller sammansatta beteckningar, antydningar och förteckningar över ingredienser.

(4)

Följaktligen och efter samråd med spritdrycksindustrin och medlemsstaterna har det blivit uppenbart att omformuleringen av bestämmelserna om antydningar utesluter möjligheten att informera konsumenterna om traditionella framställningsmetoder som används vid framställningen av vissa spritdrycker, när sådan information hänvisar till namnet på andra spritdrycker. Dessa metoder omfattar användning av en spritdryck som den enda alkoholbasen, utan tillsats av andra livsmedel eller utspädning med vatten under den alkoholhalt som krävs för vidare bearbetning för att bli en annan spritdryck samt lagring av vissa spritdrycker under hela lagringsperioden eller en del därav på träfat som tidigare har innehållit en annan spritdryck. I det sistnämnda fallet, för de kategorier av spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker för vilka tillsats av alkohol är förbjuden, måste faten tömmas på sitt tidigare innehåll innan den spritdryck som ska lagras på faten tillsätts.

(5)

Dessa metoder har traditionellt använts inom spritdryckssektorn under lång tid och bör omfattas av förordning (EU) 2019/787. När sådana traditionella framställningsmetoder används ger angivelsen av detta i beskrivningen, presentationen och märkningen av berörda spritdrycker konsumenterna viktig och användbar information om produkten de köper och konsumerar, och tjänar som en särskiljande faktor mellan olika märken inom kategorierna. Att veta vilken typ av fat som spritdrycken har lagrats på är viktigt för att kunna förklara en del av spritdryckens komplexitet.

(6)

För att bibehålla producenternas möjlighet att tillhandahålla information om traditionella framställningsmetoder är det lämpligt att ändra artiklarna 3.3 och 12 i förordning (EU) 2019/787 för att tillåta antydningar till föreskrivna beteckningar eller geografiska beteckningar för spritdrycker i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker som framställts med sådana traditionella metoder.

(7)

När det gäller antydningar till spritdrycker som tidigare funnits på fat som senare använts för att lagra andra spritdrycker skulle den märkningsbestämmelse som infördes genom artikel 12.4 b i förordning (EU) 2019/787 och som kräver att antydningen anges i en teckenstorlek som inte är större än hälften av den teckenstorlek som används för namnet på den alkoholhaltiga drycken och eventuella sammansatta beteckningar medföra en oproportionerlig börda för spritindustrin, som skulle kräva att tusentals etiketter och kartonger måste ändras och en onödig ändring av det märkningsformat som konsumenterna är vana vid sedan år tillbaka. Dessutom skulle ett sådant krav i många fall göra antydningen knappt synlig för blotta ögat såvida inte den föreskrivna beteckningens teckenstorlek ökas dramatiskt, vilket inte borde vara nödvändigt om den föreskrivna beteckningen är en enkel och tydlig hänvisning till en av kategorierna i bilaga I till den förordningen eller till namnet på en geografisk beteckning för spritdrycker, när det inte finns någon risk för förväxling. Det är därför lämpligt att göra undantag från detta märkningskrav och i stället kräva att antydningar anges med en teckenstorlek som inte är större eller mer framträdande än den föreskrivna beteckningen för spritdrycken och, i förekommande fall, sammansatta beteckningar.

(8)

Förordning (EU) 2019/787 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

En övergångsperiod bör fastställas för tillämpningen av märkningskraven för antydningar i förordning (EU) 2019/787 på antydningar till andra spritdrycker än likörer. De bestämmelserna bör tillämpas från och med den 31 december 2022 så att berörda spritdrycker som märkts före det datumet i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 kan fortsätta att släppas ut på marknaden utan krav på att de måste märkas om.

(10)

I enlighet med artikel 51.3 i förordning (EU) 2019/787 och för att undvika ett regleringsvakuum bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med den 25 maj 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2019/787 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.

antydning: direkt eller indirekt hänvisning till en eller flera föreskrivna beteckningar som anges i de kategorier av spritdrycker som fastställs i bilaga I eller till en eller flera geografiska beteckningar för spritdrycker, utöver en hänvisning i en sammansatt beteckning eller i en förteckning över ingredienser som avses i artikel 13.2–13.4, i beskrivningen, presentationen och märkningen av

a)

ett annat livsmedel än en spritdryck,

b)

en spritdryck som uppfyller kraven på kategorierna 33–40 i bilaga I, eller

c)

en spritdryck som uppfyller villkoren i artikel 12.3a.”

2)

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a.   Med avvikelse från punkt 1 ska, i beskrivningen, presentationen och märkningen av en annan spritdryck än en spritdryck som uppfyller kraven på kategorierna 33–40 i bilaga I, antydningen till en föreskriven beteckning som anges i en kategori av spritdrycker som fastställs i den bilagan eller till en geografisk beteckning för spritdrycker tillåtas på villkor att

a)

spritdrycken som avses med antydningen

i)

har använts som enda alkoholbas vid framställningen av den slutliga spritdrycken, som ska uppfylla kraven för en kategori av spritdrycker i bilaga I,

ii)

inte har kombinerats med några andra livsmedel än de som används för dess framställning eller framställningen av den slutliga spritdrycken i enlighet med bilaga I eller den relevanta produktspecifikationen, och

iii)

inte har spätts ut genom tillsats av vatten, så att alkoholhalten är under den lägsta halt som anges i kategorin av spritdrycker i bilaga I eller i produktspecifikationen för den geografiska beteckning som den spritdryck som avses med antydningen tillhör, eller

b)

spritdrycken har lagrats under hela lagringsperioden eller en del därav på träfat som tidigare använts för att lagra den spritdryck som avses med antydningen, på villkor att

i)

träfatet tömdes på sitt tidigare innehåll för de kategorier av spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker för vilka tillsats av alkohol, oavsett om den är utspädd eller ej, är förbjuden,

ii)

antydningen görs i beskrivningen av det fat som använts för att lagra den spritdryck som framställs,

iii)

antydningen är mindre framträdande än den föreskrivna beteckningen för spritdrycken eller en använd sammansatt beteckning, och

iv)

antydningen, med avvikelse från punkt 4 b, anges med en teckenstorlek som inte är större än den teckenstorlek som används för den föreskrivna beteckningen för spritdrycken eller en använd sammansatt beteckning.”

b)

I punkt 4 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”4.   De antydningar som avses i punkterna 2, 3 och 3a ska”.

Artikel 2

Spritdrycker som avses i artikel 12.3a i förordning (EU) 2019/787 och som inte uppfyller märkningskraven i den artikeln och i artikel 12.4 i förordning (EU) 2019/787, i sin ändrade lydelse enligt denna förordning, men som uppfyller kraven i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 och som var märkta före den 31 december 2022 får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 av den 25 juli 2013 om tillämpningsbestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (EUT L 201, 26.7.2013, s. 21).


Top