EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1042

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1042 ze dne 15. července 2020 kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

PE/23/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1042/oj

17.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/7


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1042

ze dne 15. července 2020

kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace oznámila, že rozšíření onemocnění COVID-19 se stalo celosvětovou pandemií. Členské státy byly následky této pandemie zasaženy dramatickým a výjimečným způsobem. Přijaly řadu omezujících opatření s cílem zastavit nebo zpomalit přenos onemocnění COVID-19, včetně opatření omezujících volný pohyb svých občanů, zákazu veřejných akcí a uzavření obchodů, restaurací a škol. Tato omezující opatření vedla skoro ve všech členských státech k zastavení veřejného života.

(2)

Opatření přijatá členskými státy měla nevyhnutelně také závažný dopad na evropskou občanskou iniciativu (dále jen "iniciativa"). Aby byla iniciativa platná, vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (2), aby organizátoři ve lhůtě 12 měsíců shromáždili alespoň jeden milion prohlášení o podpoře v alespoň jedné čtvrtině členských států. Vzhledem k opatřením přijatým v reakci na pandemii COVID-19 jsou sběr prohlášení o podpoře v listinné podobě, místní kampaně a pořádání veřejných akcí, které mají pro úspěšnou iniciativu zásadní význam, podstatně obtížnější.

(3)

Členské státy a orgány Unie mají podle nařízení (EU) 2019/788 rovněž určité právní povinnosti. Tyto povinnosti podléhají přísným lhůtám, u kterých nařízení (EU) 2019/788 nepovoluje žádnou odchylku.

(4)

Smlouva o Evropské unii uděluje občanům Unie právo obrátit se na Komisi s žádostí o předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv. Evropská občanská iniciativa je jedním z hlavních nástrojů, jak se občané Unie mohou snadným a přístupným způsobem zapojit do demokratické a politické diskuse o Unii a zařadit do agendy Unie záležitosti, které jsou pro ně důležité.

(5)

Za současných výjimečných okolností, a zejména z důvodu opatření přijatých členskými státy v reakci na pandemii COVID-19, jsou nezbytná dočasná opatření k zachování účinnosti evropské občanské iniciativy jakožto nástroje a k zajištění právní jistoty, pokud jde o možné prodloužení použitelných lhůt.

(6)

Členské státy uvedly, že proto, aby bylo možné situaci v oblasti veřejného zdraví nadále sledovat a kontrolovat, budou úroveň omezení zavedených opatřeními v reakci na pandemii COVID-19 snižovat pouze postupně. Je proto vhodné prodloužit období sběru prohlášení o podpoře o šest měsíců, které pokrývají období od 11. března 2020, kdy Světová zdravotnická organizace oznámila, že se z rozšíření onemocnění COVID-19 stala pandemie. Toto prodloužení je založeno na předpokladu, že alespoň jedna čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie budou mít alespoň během prvních šesti měsíců od 11. března 2020 zavedena opatření, která podstatně omezí schopnost organizátorů shromažďovat prohlášení o podpoře v listinné podobě a provádět místní kampaně. Období sběru prohlášení o podpoře iniciativ, u nichž období sběru probíhalo ke dni 11. března 2020, by proto mělo být prodlouženo o šest měsíců. Dále by mělo být období sběru pro iniciativy, u nichž období sběru začalo mezi 11. březnem a 11. zářím 2020, prodlouženo do 11. září 2021.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení a vzhledem k tomu, že je obtížné předvídat konec pandemie v Unii, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k dalšímu prodloužení období sběru pro iniciativy, u nichž období sběru ke dni 11. září 2020 stále probíhá, pokud se opatření v reakci na pandemii COVID-19, jež podstatně omezují schopnost organizátorů shromažďovat prohlášení o podpoře v listinné podobě a informovat veřejnost o probíhající iniciativě, nadále uplatňují i po uvedeném datu v alespoň jedné čtvrtině členských států či v členských státech představujících více než 35 % obyvatelstva Unie. Šestiměsíční prodloužení období sběru stanovené tímto nařízením by Komisi mělo poskytnout dostatek času na rozhodnutí o tom, zda je další prodloužení období sběru důvodné. Tyto prováděcí pravomoci by měly Komisi rovněž umožnit přijmout prováděcí akty k prodloužení období sběru v případě nové krize v oblasti veřejného zdraví spojené s novým rozšířením onemocnění COVID-19, pokud alespoň jedna čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie přijaly opatření, která mohou mít stejný účinek. Při přijímání těchto prováděcích aktů by Komise měla určit, které iniciativy jsou dotčeny, stanovit nové konečné datum jejich období sběru v důsledku povolení jeho prodloužení, jakož i skutkové okolnosti odůvodňující toto prodloužení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(8)

Ve svém posouzení před přijetím prováděcích aktů prodlužujících období sběru by měla Komise zohlednit, zda opatření členských států přijatá v reakci na pandemii COVID-19 nebo na nové rozšíření onemocnění COVID-19 podstatně omezují schopnost organizátorů sbírat prohlášení o podpoře v listinné podobě a provádět místní kampaně.

(9)

Komise by měla informovat organizátory dotčených iniciativ a členské státy o každém prodloužení období sběru, jakož i o novém konečném datu období sběru pro každou dotčenou iniciativu. V souladu s informační povinností Komise podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788 by měla být tato nová konečná data rovněž uvedena v online registru a na veřejných internetových stránkách o evropské občanské iniciativě.

(10)

Opatření přijatá členskými státy v reakci na pandemii COVID-19 mohou významně ovlivnit schopnost příslušných orgánů dokončit ověřování prohlášení o podpoře dané iniciativy ve lhůtě tří měsíců stanovené v nařízení (EU) 2019/788. Například může být k dispozici méně pracovníků nebo mohou mít příslušné orgány v důsledku pandemie dodatečné úkoly a povinnosti.

(11)

Členské státy by měly zajistit, aby jejich správní orgány fungovaly i přes opatření přijatá v reakci na pandemii COVID-19 pokud možno obvyklým způsobem. Ve výjimečných případech by však mělo být členskému státu umožněno předložit Komisi odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty pro ověřování a potvrzování. Žádost by měla být doložená a měla by zohlednit dopady opatření souvisejících s pandemií na fungování příslušných orgánů daného členského státu. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k povolování požadovaného prodloužení. Prodloužení by nemělo být delší než původní lhůta pro ověřování.

(12)

Vzhledem k opatřením přijatým členskými státy v reakci na pandemii COVID-19 může být pro orgány Unie obtížné organizovat schůzky s organizátory či veřejná slyšení v souvislosti s přezkumem platných iniciativ v členském státě, kde hodlají tyto schůzky či slyšení pořádat. V takových případech by orgánům mělo být umožněno odložit tyto schůzky či slyšení na datum, kdy je bude možné vzhledem k situaci v oblasti veřejného zdraví v daném členském státě uskutečnit. Pokud bylo veřejné slyšení odloženo, měla by mít Komise možnost odložit přijetí svého sdělení, v němž jsou uvedeny její právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, o tři měsíce ode dne uskutečnění veřejného slyšení, aby mohla výsledky daného slyšení náležitě zohlednit.

(13)

Pokud je v důsledku opatření přijatých členskými státy v reakci na pandemii COVID-19 prodlouženo období sběru, lhůta pro ověřování nebo lhůta pro přezkum, měla by být odpovídajícím způsobem prodloužena i doba pro uchovávání prohlášení o podpoře stanovená v nařízení (EU) 2019/788.

(14)

Z důvodu nepředvídatelného a náhlého rozšíření onemocnění COVID-19 a v důsledku následných opatření přijatých členskými státy, která byla opakovaně prodloužena, jakož i z důvodu délky legislativních postupů nezbytných pro přijetí příslušných opatření, nebylo možné včas přijmout dočasná opatření tak, jak jsou stanovena v tomto nařízení, pokud jde o jednotlivé iniciativy. Z tohoto důvodu by se dočasná opatření měla rovněž vztahovat na období před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(15)

Toto nařízení by se také mělo vztahovat na iniciativy registrované před 1. lednem 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 (4), na něž se podle článku 27 nařízení (EU) 2019/788 nadále použijí ustanovení nařízení (EU) č. 211/2011 týkající se období sběru prohlášení o podpoře a ověřování a potvrzování členskými státy.

(16)

Vzhledem k dočasné povaze opatření členských států v reakci na pandemii COVID-19 by doba použitelnosti tohoto nařízení měla být rovněž omezena.

(17)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle zachování účinnosti nástroje evropské občanské iniciativy během pandemie COVID-19 nezbytné a vhodné stanovit dočasná opatření týkající se období sběru, lhůt pro ověřování a lhůt pro přezkum prohlášení o podpoře stanovených v nařízení (EU) 2019/788. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení sledovaných cílů nezbytné, a to v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

(18)

Toto nařízení by mělo být přijato bezodkladně, aby situace právní nejistoty, která se dotýká občanů, organizátorů, vnitrostátních správních orgánů a orgánů Unie, trvala co nejkratší dobu, zejména pokud příslušná období sběru prohlášení o podpoře, příslušné lhůty pro ověřování a příslušné lhůty pro přezkum s ohledem na řadu iniciativ již skončily nebo budou končit.

(19)

Vzhledem k naléhavosti dané výjimečnými okolnostmi způsobenými rozšířením onemocnění COVID-19 bylo shledáno vhodným stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(20)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví dočasná opatření, která se použijí na období sběru, lhůty pro ověřování a lhůty pro přezkum pro registrované evropské občanské iniciativy (dále jen "iniciativa") podle nařízení (EU) 2019/788 a nařízení (EU) č. 211/2011 v souvislosti s opatřeními přijatými členskými státy v reakci na pandemii COVID-19.

Článek 2

Prodloužení období sběru prohlášení o podpoře

1.   Bez ohledu na čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2019/788 a čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 211/2011, pokud sběr prohlášení o podpoře iniciativy probíhal ke dni 11. března 2020, prodlužuje se období sběru pro tuto iniciativu o šest měsíců.

Pokud sběr prohlášení o podpoře iniciativy začal v období mezi 11. březnem 2020 a 11. zářím 2020, prodlužuje se období sběru pro tuto iniciativu do 11. září 2021.

Komise informuje organizátory dotčené iniciativy a členské státy o prodloužení podle prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce. V online registru podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788 uvede nové konečné datum období sběru pro každou dotčenou iniciativu.

2.   Komise může přijmout prováděcí akty k dalšímu prodloužení období sběru prohlášení o podpoře iniciativ uvedených v odstavci 1, pokud alespoň jedna čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie budou i nadále po 11. září 2020 uplatňovat opatření v reakci na pandemii COVID-19, jež podstatně omezují schopnost organizátorů sbírat prohlášení o podpoře v listinné podobě a informovat veřejnost o jejich probíhajících iniciativách.

Komise může rovněž přijmout prováděcí akty k prodloužení období sběru prohlášení o podpoře iniciativ, u nichž sběr probíhá v okamžiku nového rozšíření onemocnění COVID-19, pokud alespoň jedna čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie uplatňují opatření, která mají na organizátory těchto iniciativ negativní vliv ve stejném rozsahu jako opatření uvedená v prvním pododstavci.

Prováděcí akty stanovené v prvním a druhém pododstavci určí, které iniciativy jsou dotčeny, a nové konečné datum jejich období sběru.

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 6 odst. 2.

Každé prodloužení podle tohoto odstavce se provede na tři měsíce.

Pro účely posouzení Komisí, zda jsou požadavky pro přijetí prováděcích aktů uvedených v prvním a druhém pododstavci splněny, poskytnou členské státy Komisi na vyžádání informace o opatřeních, která v reakci na pandemii COVID-19 či v reakci na nové rozšíření onemocnění COVID-19 přijaly nebo hodlají přijmout.

Komise své rozhodnutí oznámí organizátorům a informuje členské státy o každém prodloužení, které bylo pro každou dotčenou iniciativu povoleno. Své rozhodnutí zveřejní v online registru uvedeném v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788.

3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2 nesmí celkové období sběru přesáhnout 24 měsíců.

Článek 3

Prodloužení lhůt pro ověřování prohlášení o podpoře členskými státy

1.   Bez ohledu na čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2019/788 a čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 211/2011, pokud se členský stát domnívá, že v důsledku opatření, která přijal v reakci na pandemii COVID-19, nebude možné dokončit ověřování prohlášení o podpoře dané iniciativy ve lhůtě stanovené v uvedených ustanoveních, může předložit odůvodněnou žádost o prodloužení této lhůty. Tato žádost se předloží Komisi nejpozději jeden měsíc před koncem příslušného období.

2.   Pokud na základě žádosti předložené v souladu s odstavcem 1 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme prováděcí akt, kterým dotčenému členskému státu povolí prodloužení lhůty uvedené v odstavci 1. Prodloužení nesmí být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce.

3.   Komise své rozhodnutí oznámí členskému státu a informuje organizátory dotčené iniciativy o tomto prodloužení. Své rozhodnutí zveřejní v online registru uvedeném v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788.

Článek 4

Prodloužení lhůt pro přezkum platných iniciativ

1.   Bez ohledu na čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2019/788, pokud Komise nebo Evropský parlament po 11. březnu 2020 narážejí při organizování schůzky s organizátory nebo veřejného slyšení na obtíže z důvodu opatření přijatých v reakci na pandemii COVID-19 členským státem, ve kterém hodlají tyto orgány tuto schůzku nebo slyšení zorganizovat, zorganizují je, jakmile to situace v oblasti veřejného zdraví v dotčeném členském státě dovolí, nebo, pokud organizátoři souhlasí s účastí na schůzce či slyšení na dálku, jakmile se organizátoři s orgány dohodnou na termínu konání takové schůzky či slyšení.

2.   Bez ohledu na čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/788, pokud Evropský parlament odloží veřejné slyšení podle odstavce 1 tohoto článku, přijme Komise své sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně iniciativy, do tří měsíců po veřejném slyšení.

Článek 5

Prodloužení lhůt pro uchovávání osobních údajů

1.   Bez ohledu na čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) 2019/788, pokud se období sběru pro danou iniciativu nebo lhůta pro její ověřování prodlužují v souladu s články 2 či 3 tohoto nařízení, prodlužuje se o stejnou dobu i lhůta 21 měsíců, v níž se mají zničit prohlášení o podpoře a jejich kopie.

2.   Bez ohledu na čl. 19 odst. 8 nařízení (EU) 2019/788, pokud se období sběru pro danou iniciativu, lhůta pro její ověřování nebo lhůta pro její přezkum prodlužují v souladu s články 2, 3 či 4 tohoto nařízení, prodlužují se o stejnou dobu i lhůty, v nichž mají být zničeny záznamy o e-mailových adresách.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor pro evropskou občanskou iniciativu zřízený článkem 22 nařízení (EU) 2019/788. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 7

Zpětná působnost

Články 2 až 5 se použijí se zpětným účinkem na iniciativy, u nichž období sběru, lhůta pro ověřování nebo lhůta pro přezkum skončily mezi 11. březnem 2020 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 9. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. července 2020.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 55).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).


Top