EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1042

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1042 af 15. juli 2020 om midlertidige foranstaltninger med hensyn til de frister for indsamlings-, kontrol- og undersøgelsesfaserne, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet

PE/23/2020/REV/1

EUT L 231 af 17.7.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1042/oj

17.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 231/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1042

af 15. juli 2020

om midlertidige foranstaltninger med hensyn til de frister for indsamlings-, kontrol- og undersøgelsesfaserne, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 11. marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen, at covid-19-udbruddet havde udviklet sig til en verdensomspændende pandemi. Pandemien har haft dramatiske og ekstraordinære konsekvenser i medlemsstaterne. De har truffet en række restriktive foranstaltninger for at standse eller sinke spredningen af covid-19, herunder nedlukningsforanstaltninger for at begrænse borgernes frie bevægelighed, forbud mod offentlige arrangementer og lukning af butikker, restauranter og skoler. Disse foranstaltninger har fået det offentlige liv til at gå i stå i næsten alle medlemsstater.

(2)

De foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, har uvægerligt også haft alvorlige konsekvenser for det europæiske borgerinitiativ. For at europæiske borgerinitiativer (»initiativer«) er gyldige, kræves det i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 (2), at initiativtagerne skal indsamle mindst en million støttetilkendegivelser, der kommer fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne inden for en periode på 12 måneder. Indsamlingen af støttetilkendegivelser på papir, lokale kampagner og afholdelse af offentlige arrangementer, der har stor betydning for, om det lykkes at få antaget et initiativ, er blevet betydelig vanskeligere som følge af de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på covid-19-pandemien.

(3)

Medlemsstaterne og EU-institutionerne har også visse retlige forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2019/788. Disse forpligtelser er underlagt strenge frister, og forordning (EU) 2019/788 tillader ingen undtagelser.

(4)

Traktaten om Den Europæiske Union giver unionsborgerne ret til at henvende sig til Kommissionen med en opfordring til den om at fremsætte et forslag til en EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne. Det europæiske borgerinitiativ er et af de vigtigste instrumenter for unionsborgere til på en let og tilgængelig måde at engagere sig i den demokratiske og politiske debat om Unionen og at sætte emner, der er vigtige for dem, på Unionens dagsorden.

(5)

Under de nuværende ekstraordinære omstændigheder og navnlig på grund af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid-19-pandemien, er det nødvendigt med midlertidige foranstaltninger for at bevare effektiviteten af det europæiske borgerinitiativ som et instrumentet og skabe retssikkerhed med hensyn til eventuelle forlængelser af de gældende frister.

(6)

Medlemsstaterne har oplyst, at de for at kunne fortsætte med at overvåge og kontrollere den folkesundhedsmæssige situation kun gradvist vil reducere omfanget af de restriktioner, der er indført ved de trufne foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien. Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge perioden for indsamling af støttetilkendegivelser med seks måneder, som dækker perioden fra den 11. marts 2020, hvor Verdenssundhedsorganisationen erklærede, at covid-19-udbruddet havde udviklet sig til en pandemi. Denne forlængelse bygger på den antagelse, at mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, i hvert fald i løbet af de første seks måneder fra den 11. marts 2020 vil have truffet foranstaltninger, der i væsentlig grad vil begrænse initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og gennemføre lokale kampagner. Den maksimale indsamlingsperiode for støttetilkendegivelser med hensyn til initiativer, hvor indsamlingsperioden var i gang den 11. marts 2020, bør derfor forlænges med seks måneder. For initiativer, hvor indsamlingsperioden begyndte mellem den 11. marts og den 11. september 2020, bør indsamlingsperioden derudover forlænges til den 11. september 2021.

(7)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning og eftersom det er vanskeligt at forudsige pandemiens afslutning i Unionen, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til yderligere at forlænge indsamlingsperioden for initiativer, for hvilke indsamlingen stadig er i gang den 11. september 2020, hvor foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien, der i væsentlig grad begrænser initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og informere offentligheden om deres igangværende initiativer, fortsat gør sig gældende efter denne dato i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning. Den seksmåneders forlængelse af indsamlingsperioden, der er fastsat i nærværende forordning, bør give Kommissionen tilstrækkelig tid til at afgøre, om en yderligere forlængelse af indsamlingsperioden er berettiget. Disse gennemførelsesbeføjelser bør også gøre det muligt for Kommissionen at vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsperioden i tilfælde af en ny folkesundhedskrise i forbindelse med et nyt covid-19-udbrud, forudsat at mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, har truffet foranstaltninger, der sandsynligvis får samme virkning. Ved vedtagelse af disse gennemførelsesretsakter bør Kommissionen angive berørte initiativer med den nye dato for slutningen af deres indsamlingsperioder efter eventuelle tildelte forlængelser, samt de faktiske omstændigheder, der berettiger tildelingen af sådanne forlængelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (3).

(8)

I sine vurderinger forud for vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, der forlænger indsamlingsperioden, bør Kommissionen tage hensyn til, om de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid-19-pandemien eller som reaktion på et nyt covid-19-udbrud, i væsentlig grad begrænser initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og gennemføre lokale kampagner.

(9)

Kommissionen bør underrette initiativtagerne til de berørte initiativer og medlemsstaterne om enhver forlængelse af indsamlingsperioden samt den nye dato for slutningen af indsamlingsperioden for hvert berørt initiativ. I overensstemmelse med Kommissionens oplysningspligt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788, bør disse nye datoer for slutningen også angives i onlineregistret og på det offentlige websted for det europæiske borgerinitiativ.

(10)

De foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid-19-pandemien kan i væsentlig grad påvirke de kompetente myndigheders mulighed for at gennemføre kontrol af støttetilkendegivelser for et givet initiativ inden for den frist på tre måneder, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788. Der kan f.eks. være færre ansatte til rådighed, eller de kompetente myndigheder kan have fået yderligere opgaver og ansvarsområder som følge af pandemien.

(11)

Medlemsstaterne bør sikre, at deres forvaltninger fungerer så normalt som muligt til trods for de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på covid-19-pandemien. Under ekstraordinære omstændigheder bør en medlemsstat imidlertid have mulighed for at indgive en begrundet anmodning til Kommissionen om en forlængelse af kontrolperioden. Anmodningen bør være velunderbygget og tage hensyn til de pandemirelaterede foranstaltningers indvirkning på de kompetente myndigheders funktion i den pågældende medlemsstat. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at tildele den forlængelse, der anmodes om. Forlængelsen bør ikke være længere end den oprindelige kontrolperiode.

(12)

Som følge af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid‐19-pandemien, kan det være vanskeligt for EU-institutionerne at tilrettelægge møder med initiativtagere eller offentlige høringer i forbindelse med undersøgelsen af gyldige initiativer i den medlemsstat, i hvilken institutionerne har til hensigt at afholde sådanne møder eller høringer. Institutionerne bør i sådanne tilfælde kunne udsætte disse møder eller høringer indtil en dato, hvor de er mulige i lyset af den folkesundhedsmæssige situation i den pågældende medlemsstat. Dersom den offentlige høring udsættes, bør Kommissionen kunne udsætte vedtagelsen af sin meddelelse med juridiske og politiske konklusioner om initiativet indtil tre måneder efter, at den offentlige høring har fundet sted, således at Kommissionen kan tage behørigt hensyn til høringens resultater.

(13)

Såfremt perioden for indsamling, kontrol eller undersøgelse forlænges som følge af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid-19-pandemien, bør opbevaringsperioderne for støttetilkendegivelser fastsat i forordning (EU) 2019/788 forlænges tilsvarende.

(14)

På grund af den uforudsigelige og pludselige karakter af covid-19-udbruddet og de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som følge heraf, og som gentagne gange er blevet forlænget, samt den tid, de relevante lovgivningsmæssige procedurer kræver for at vedtage sådanne relevante foranstaltninger, har det ikke været muligt at vedtage de midlertidige foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, i tide for så vidt angår individuelle initiativer. Derfor bør de midlertidige foranstaltninger også omfatte perioden forud for denne forordnings ikrafttræden.

(15)

Nærværende forordning bør også finde anvendelse på de initiativer, som er blevet registreret inden den 1. januar 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 (4), og for hvilke nævnte forordnings bestemmelser om indsamling af støttetilkendegivelser og om medlemsstaters kontrol og attestering fortsat finder anvendelse, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2019/788.

(16)

I betragtning af den midlertidige karakter af medlemsstaternes foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien bør anvendelsesperioden for denne forordning også begrænses.

(17)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at virkeliggøre det grundlæggende mål om at bevare effektiviteten af det europæiske borgerinitiativinstrument under covid-19-pandemien nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte midlertidige foranstaltninger med hensyn til de frister for indsamlings-, kontrol- og undersøgelsesfaserne, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

(18)

Denne forordning bør vedtages hurtigst muligt, således at situationer med retsusikkerhed, der berører borgere, initiativtagere, nationale myndigheder og EU-institutionerne, bliver så kortvarig som muligt, navnlig hvor de relevante perioder for indsamling af støttetilkendegivelser, kontrol og undersøgelse for en række initiativer allerede er udløbet eller snart udløber.

(19)

I betragtning af den hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-udbruddet, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(20)

For at give mulighed for en umiddelbar anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes midlertidige foranstaltninger vedrørende perioderne til indsamling, kontrol og undersøgelse af registrerede europæiske borgerinitiativer i henhold til forordning (EU) 2019/788 og forordning (EU) nr. 211/2011 (»initiativer«) i forbindelse med de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet som reaktion på covid-19-pandemien.

Artikel 2

Forlængelse af frister for indsamling af støttetilkendegivelser

1.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788 og artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) nr. 211/2011, og hvor indsamling af støttetilkendegivelser for et initiativ var i gang den 11. marts 2020, forlænges den maksimale indsamlingsperiode for det pågældende initiativ med seks måneder.

Hvor indsamling af støttetilkendegivelser til et initiativ begyndte mellem den 11. marts 2020 og den 11. september 2020, forlænges indsamlingsperioden for det pågældende initiativ indtil den 11. september 2021.

Kommissionen informerer initiativtagerne om de berørte initiativer og medlemsstaterne om forlængelsen fastsat i nærværende stykkes første og andet afsnit. Den angiver den nye dato for slutningen af indsamlingsperioden for hvert initiativ i det i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede onlineregister.

2.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for yderligere at forlænge den maksimale indsamlingsperiode for støttetilkendegivelser for de i stk. 1 omhandlede initiativer, hvor mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, efter den 11. september 2020 fortsat anvender foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien, der i væsentlig grad begrænser initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og informere offentligheden om deres igangværende initiativer.

Kommissionen kan også vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge den maksimale indsamlingsperiode for støttetilkendegivelser for initiativer med en igangværende indsamling på tidspunktet foret nyt covid-19-udbrud, hvor mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, har truffet foranstaltninger, der påvirker initiativtagerne til disse initiativer negativt i tilsvarende omfang som de i første afsnit omhandlede foranstaltninger.

De i første og andet afsnit fastsatte gennemførelsesretsakter skal identificere de berørte initiativer og den nye dato for slutningen på deres indsamlingsperiode.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 6, stk. 2.

Varigheden af hver forlængelse i henhold til dette stykke er tre måneder.

Med henblik på Kommissionens vurdering af, om kravene for vedtagelse af de i første og andet afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter er opfyldte, giver medlemsstaterne efter anmodning Kommissionen oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet eller agter at træffe som reaktion på covid-19-pandemien eller som reaktion på et nyt covid-19-udbrud.

Kommissionen meddeler initiativtagerne sin afgørelse og informerer medlemsstaterne om enhver tildelt forlængelse for hvert af de berørte initiativer. Den offentliggør sin afgørelse i det i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede onlineregister.

3.   Uanset stk. 1 og 2 må den samlede varighed af indsamlingsperioden ikke overstige 24 måneder.

Artikel 3

Forlængelse af fristerne for medlemsstaternes kontrol af støttetilkendegivelser

1.   Uanset artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2019/788 og artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 211/2011 kan en medlemsstat, hvis den finder, at det på grund af de foranstaltninger, den har truffet som reaktion på covid-19-pandemien, ikke vil være muligt at gennemføre kontrol af støttetilkendegivelser for et givet initiativ inden for den periode, der er fastsat i nævnte bestemmelser, indgive en begrundet anmodning om forlængelse af denne periode. Denne anmodning indgives til Kommissionen senest en måned inden udløbet af den pågældende periode.

2.   Hvis Kommissionen efter en anmodning indgivet i overensstemmelse med stk. 1 finder, at kravene fastsat i nævnte stykke er opfyldt, vedtager den en gennemførelsesretsakt, der tildeler en forlængelse af den i stk. 1 omhandlede periode til den pågældende medlemsstat. Forlængelsens varighed skal mindst være en måned eller højst tre måneder.

3.   Kommissionen meddeler medlemsstaten sin afgørelse og informerer initiativtagerne til det berørte initiativ om forlængelsen. Den offentliggør sin afgørelse i det i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede onlineregister.

Artikel 4

Forlængelse af fristerne for undersøgelse af gyldige initiativer

1.   Uanset artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788, og hvor Kommissionen eller Europa-Parlamentet efter den 11. marts 2020 har haft vanskeligt ved at afholde henholdsvis et møde med initiativtagere eller en offentlig høring som følge af foranstaltninger truffet som reaktion på covid-19-pandemien af den medlemsstat, hvori disse institutioner har til hensigt at afholde mødet eller høringen, afholder de mødet eller høringen, så snart den folkesundhedsmæssige situation i den pågældende medlemsstat tillader det, eller, såfremt initiativtagerne accepterer at fjerndeltage i mødet eller høringen, så snart de når til enighed med institutionerne om en dato for mødet eller høringen.

2.   Uanset artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/788, og hvor Europa-Parlamentet udsætter den offentlige høring i henhold til nærværende artikels stk. 1, vedtager Kommissionen sin meddelelse med sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet senest tre måneder efter den offentlige høring.

Artikel 5

Forlængelse af frister for opbevaring af personoplysninger

1.   Uanset artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) 2019/788, og hvor den maksimale indsamlingsperiode eller kontrolperiode for et givet initiativ forlænges i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 2 eller 3, foretages der en tilsvarende forlængelse af fristen på 21 måneder for destruktionen af støttetilkendegivelser og kopier deraf.

2.   Uanset artikel 19, stk. 8, i forordning (EU) 2019/788, og hvor den maksimale indsamlingsperiode, kontrolperiode eller undersøgelsesperiode for et givet initiativ forlænges i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 2, 3 eller 4, foretages der en tilsvarende forlængelse af fristerne for destruktion af fortegnelser over e-mailadresser.

Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af udvalget vedrørende det europæiske borgerinitiativ nedsat ved artikel 22 i forordning (EU) 2019/788. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 7

Tilbagevirkende kraft

Artikel 2-5 har tilbagevirkende kraft med hensyn til initiativer, for hvilke indsamlingsperioden, kontrolperioden eller undersøgelsesperioden sluttede mellem den 11. marts 2020 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

D. M. SASSOLI

På Rådets vegne

Formand

J. KLOECKNER


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 9.7.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.7.2020.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 55).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).


Top