EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1042

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1042, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi

PE/23/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1042/oj

17.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 231/7


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1042,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020,

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Maailman terveysjärjestö ilmoitti 11 päivänä maaliskuuta 2020, että covid-19-tartuntatilanteesta oli tullut maailmanlaajuinen pandemia. Kyseisen pandemian seuraukset ovat vaikuttaneet jäsenvaltioihin dramaattisella ja poikkeuksellisella tavalla. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet useita rajoittavia toimenpiteitä covid-19-tartuntojen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi, mukaan lukien sulkutoimet, joilla rajoitetaan niiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta, julkisten tapahtumien kieltäminen ja kauppojen, ravintoloiden ja koulujen sulkeminen. Kyseiset toimenpiteet ovat johtaneet julkisen elämän pysähtymiseen melkein kaikissa jäsenvaltioissa.

(2)

Jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä on väistämättä ollut vakava vaikutus myös eurooppalaiseen kansalaisaloitteiseen. Jotta eurooppalaisten kansalaisaloitteiden, jäljempänä ’aloitteet’, katsottaisiin olevan päteviä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/788 (2) edellytetään, että järjestäjät keräävät vähintään miljoona tuenilmausta vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita 12 kuukauden kuluessa. Tuenilmausten kerääminen paperimuodossa, paikallinen kampanjointi ja julkisten tapahtumien järjestäminen, joilla on suuri merkitys vaaditun allekirjoittajamäärän aloitteelle saamisen kannalta, ovat vaikeutuneet huomattavasti covid-19-pandemian vastatoimina toteutettujen toimenpiteiden vuoksi.

(3)

Myös jäsenvaltioilla ja unionin toimielimillä on tiettyjä asetukseen (EU) 2019/788 perustuvia oikeudellisia velvoitteita. Näihin velvoitteisiin sovelletaan tiukkoja määräaikoja, joista asetuksessa (EU) 2019/788 ei sallita poikkeuksia.

(4)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan unionin kansalaisilla on oikeus pyytää komissiota tekemään ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi. Eurooppalainen kansalaisaloite on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla unionin kansalaiset voivat osallistua helpolla ja saavutettavissa olevalla tavalla demokraattiseen ja poliittiseen keskusteluun unionista ja saattaa heille tärkeitä asioita unionin asialistalle.

(5)

Tämänhetkisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti niiden toimenpiteiden johdosta, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet covid-19-pandemian vastatoimina, tarvitaan väliaikaisia toimenpiteitä, jotta eurooppalainen kansalaisaloite säilyisi tehokkaana välineenä, ja oikeusvarmuuden takaamiseksi sovellettavien määräaikojen mahdollisen pidentämisen osalta.

(6)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että voidakseen edelleen seurata ja hallita kansanterveystilannetta ne vähentävät ainoastaan asteittain covid-19-pandemian vastatoimina toteutetuilla toimenpiteillä käyttöön otettuja rajoituksia. Sen vuoksi on aiheellista pidentää tuenilmausten keruuaikaa kuudella kuukaudella ajanjaksolla 11 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen, jolloin Maailman terveysjärjestö julisti, että covid-19-tartuntatilanteesta oli tullut pandemia. Kyseinen pidennys perustuu oletukseen siitä, että vähintään kuuden kuukauden ajan 11 päivästä maaliskuuta 2020 vähintään neljäsosalla jäsenvaltioita tai useilla jäsenvaltioilla, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, on käytössä toimenpiteitä, jotka haittaavat merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksia tuenilmausten keräämiseen paperimuodossa ja paikalliseen kampanjointiin. Niiden aloitteiden tuenilmausten, joiden osalta keruuaika oli käynnissä 11 päivänä maaliskuuta 2020, keruun enimmäisaikaa olisi sen vuoksi pidennettävä kuudella kuukaudella. Aloitteiden, joiden osalta keruuaika alkoi 11 päivän maaliskuuta ja 11 päivän syyskuuta 2020 välisenä aikana, keruuaikaa olisi lisäksi pidennettävä 11 päivään syyskuuta 2021 saakka.

(7)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano ja koska pandemian päättymistä unionissa on vaikea ennustaa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa keruuajan pidentämiseksi edelleen sellaisten aloitteiden osalta, joiden keruuaika on edelleen käynnissä 11 päivänä syyskuuta 2020, jos kyseisen ajankohdan jälkeen vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita tai useissa jäsenvaltioissa, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, on edelleen sellaisia covid-19-pandemian vastatoimina toteutettuja toimenpiteitä, jotka haittaavat merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksia kerätä tuenilmauksia paperimuodossa ja tiedottaa yleisölle käynnissä olevista aloitteistaan. Tässä asetuksessa säädetyn keruuaikaa koskevan kuuden kuukauden pidennyksen pitäisi antaa komissiolle riittävästi aikaa päättää, onko keruuajan pidentäminen edelleen perusteltua. Kyseisen täytäntöönpanovallan nojalla komission olisi myös voitava antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla pidennetään keruuaikaa siinä tapauksessa, että covid-19:n uusi leviäminen on yhteydessä uuteen kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen, edellyttäen että vähintään neljäsosa jäsenvaltioita tai useat jäsenvaltiot, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joilla on todennäköisesti sama vaikutus. Antaessaan kyseisiä täytäntöönpanosäädöksiä komission olisi ilmoitettava, mitkä ovat asianomaiset aloitteet, ja niiden keruuaikojen uusi päättymisajankohta mahdollisesti myönnettyjen pidennysten jälkeen sekä tosiasialliset olosuhteet, joiden vuoksi tällaisten pidennysten myöntäminen on perusteltua. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) mukaisesti.

(8)

Komission olisi ennen täytäntöönpanosäädösten, joilla pidennetään keruuaikaa, antamista tekemässään arviossa otettava huomioon se, haittaavatko jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vastatoimina tai covid-19:n uuden leviämisen vastatoimina toteuttamat toimenpiteet merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksia tuenilmausten keräämiseen paperimuodossa ja paikalliseen kampanjointiin.

(9)

Komission olisi tiedotettava asianomaisten aloitteiden järjestäjille ja jäsenvaltioille mahdollisesta keruuajan pidennyksestä sekä keruuajan uudesta päättymisajankohdasta kunkin asianomaisen aloitteen osalta. Asetuksen (EU) 2019/788 4 artiklan 3 kohdassa säädetyn komission tiedotusvelvollisuuden mukaisesti kyseiset uudet päättymisajankohdat olisi myös ilmoitettava verkossa olevassa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla.

(10)

Jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamat toimenpiteet voivat vaikuttaa merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saattaa tuenilmausten tarkastaminen päätökseen tietyn aloitteen osalta asetuksessa (EU) 2019/788 säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa. Käytettävissä voi esimerkiksi olla vähemmän henkilöstöä, tai toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla pandemian seurauksena lisätehtäviä ja -vastuita.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että covid-19-pandemian vastatoimina toteutetuista toimenpiteistä huolimatta niiden hallinnot toimivat mahdollisimman normaalisti. Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltion olisi kuitenkin voitava esittää komissiolle perusteltu pyyntö tarkastusajan pidentämiseksi. Pyyntö olisi perusteltava yksityiskohtaisesti, ja siinä olisi otettava huomioon pandemiaan liittyvien toimenpiteiden vaikutukset kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimintaan. Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa pyydetyn pidennyksen myöntämiseksi. Pidennys ei saisi olla pidempi kuin alkuperäinen tarkastusaika.

(12)

Jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamien toimenpiteiden vuoksi unionin toimielinten voi olla vaikea järjestää pätevien aloitteiden tutkintaan liittyviä tapaamisia järjestäjien kanssa tai julkisia kuulemisia siinä jäsenvaltiossa, jossa ne aikovat järjestää tällaiset tapaamiset tai kuulemiset. Tällaisissa tapauksissa toimielinten olisi voitava lykätä kyseiset tapaamiset tai kuulemiset ajankohtaan, jona ne ovat kyseisen jäsenvaltion kansanterveystilanteen kannalta mahdollisia. Jos julkista kuulemista lykätään, komission olisi voitava lykätä aloitetta koskevat oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sisältävän tiedonantonsa antamista kolmen kuukauden päähän julkisesta kuulemisesta, jotta komissio voi ottaa kuulemisen tulokset asianmukaisesti huomioon.

(13)

Jos keruun, tarkastamisen tai tutkinnan määräaikaa pidennetään jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamien toimenpiteiden vuoksi, asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten säilytysaikoja olisi pidennettävä vastaavasti.

(14)

Covid-19:n leviämisen ennalta-arvaamattomuuden ja äkillisyyden vuoksi ja jäsenvaltioiden sen seurauksena toteuttamien, toistuvasti jatkettujen toimenpiteiden vuoksi sekä asiaa koskevien toimenpiteiden hyväksymiseen tarvittavien lainsäädäntömenettelyjen vaatiman ajan pituuden vuoksi tässä asetuksessa säädettyjä väliaikaisia toimenpiteitä ei joidenkin yksittäisten aloitteiden osalta ole voitu hyväksyä ajoissa. Tästä syystä väliaikaisten toimenpiteiden olisi katettava myös tämän asetuksen voimaantuloa edeltävä ajanjakso.

(15)

Tätä asetusta olisi sovellettava myös aloitteisiin, jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (4) mukaisesti ja joihin sovelletaan edelleen kyseisen asetuksen säännöksiä tuenilmausten keruusta sekä jäsenvaltioiden suorittamasta tarkistamisesta ja vahvistamisesta asetuksen (EU) 2019/788 27 artiklan mukaisesti.

(16)

Koska covid-19-pandemian vastatoimina toteutetut jäsenvaltioiden toimenpiteet ovat luonteeltaan väliaikaisia, myös tämän asetuksen soveltamisaikaa olisi rajoitettava.

(17)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista perustavoitteen, joka on eurooppalaisen kansalaisaloitteen välineen tehokkuuden säilyttäminen covid-19-pandemian aikana, toteuttamiseksi säätää väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18)

Tämä asetus olisi hyväksyttävä kiireellisesti, jotta kansalaisiin, järjestäjiin, kansallisiin viranomaisiin ja unionin toimielimiin vaikuttavat oikeudellisesti epävarmat tilanteet jäisivät mahdollisimman lyhytaikaisiksi, erityisesti silloin kun tuenilmausten keräämisen, tarkastamisen ja tutkinnan määräajat ovat useiden aloitteiden osalta jo päättyneet tai päättymässä.

(19)

Asian kiireellisyyden, joka johtuu covid-19:n leviämisen aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista, vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(20)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään väliaikaisista toimenpiteistä, joita sovelletaan asetuksen (EU) 2019/788 ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 mukaisesti rekisteröityjen eurooppalaisten kansalaisaloitteiden, jäljempänä ’aloitteet’, keruu-, tarkastus- ja tutkinta-aikoihin jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamien toimenpiteiden vuoksi.

2 artikla

Tuenilmausten keruun määräaikojen pidentäminen

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 8 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 5 artiklan 5 kohdassa säädetään, tuenilmausten keruun enimmäisaikaa aloitteelle, jonka tuenilmausten keruu oli käynnissä 11 päivänä maaliskuuta 2020, pidennetään kyseisen aloitteen osalta kuudella kuukaudella.

Jos tuenilmausten keruu aloitteelle alkoi 11 päivän maaliskuuta 2020 ja 11 päivän syyskuuta 2020 välisenä aikana, keruuaikaa pidennetään kyseisen aloitteen osalta 11 päivään syyskuuta 2021.

Komissio tiedottaa tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetystä pidennyksestä asianomaisten aloitteiden järjestäjille ja jäsenvaltioille. Se ilmoittaa kunkin aloitteen osalta keruuajan uuden päättymisajankohdan asetuksen (EU) 2019/788 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa verkossa olevassa rekisterissä.

2.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla pidennetään edelleen 1 kohdassa tarkoitettua aloitteiden tuenilmausten keruun enimmäisaikaa, jos vähintään neljäsosa jäsenvaltioista tai useat jäsenvaltiot, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, soveltavat edelleen 11 päivän syyskuuta 2020 jälkeen sellaisia covid-19-pandemian vastatoimina toteutettuja toimenpiteitä, jotka haittaavat merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksia kerätä tuenilmauksia paperimuodossa ja tiedottaa yleisölle käynnissä olevista aloitteistaan.

Komissio voi myös antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla pidennetään tuenilmausten keruun enimmäisaikaa sellaisille aloitteille, joiden osalta keruu on käynnissä covid-19:n uuden leviämisen hetkellä, jos vähintään neljäsosa jäsenvaltioista tai useat jäsenvaltiot, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, soveltavat toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kyseisten aloitteiden järjestäjiin samassa määrin kielteisesti kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetyissä täytäntöönpanosäädöksissä yksilöidään, mitä aloitteita ne koskevat, ja vahvistetaan niiden keruuajalle uusi päättymispäivä.

Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kunkin tämän kohdan nojalla tehtävän pidennyksen kesto on kolme kuukautta.

Jotta komissio voisi tehdä arvion siitä, täyttyvätkö ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymiselle säädetyt vaatimukset, jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle tiedot toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa covid-19-pandemian vastatoimina tai covid-19:n uuden leviämisen vastatoimina.

Komissio antaa päätöksensä tiedoksi järjestäjille ja tiedottaa kunkin asianomaisen aloitteen osalta mahdollisesti myönnetystä keruuajan pidennyksestä jäsenvaltioille. Se julkaisee päätöksensä asetuksen (EU) 2019/788 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa verkossa olevassa rekisterissä.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, keruuajan kokonaiskesto saa olla enintään 24 kuukautta.

3 artikla

Jäsenvaltioiden suorittamaa tuenilmausten tarkastusta koskevien määräaikojen pidentäminen

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 12 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio katsoo, että tietyn aloitteen tuenilmausten tarkastamista ei ole mahdollista saattaa päätökseen kyseisissä säännöksissä vahvistetussa määräajassa jäsenvaltion covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamien toimenpiteiden vuoksi, se voi esittää perustellun pyynnön kyseisen määräajan pidentämiseksi. Kyseinen pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään kuukautta ennen asianomaisen määräajan päättymistä.

2.   Jos komissio toteaa 1 kohdan mukaisesti esitetyn pyynnön saatuaan, että kyseisessä kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, se antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla myönnetään asianomaiselle jäsenvaltiolle 1 kohdassa tarkoitettu määräajan pidennys. Pidennyksen on oltava vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta.

3.   Komissio antaa päätöksensä tiedoksi jäsenvaltiolle ja tiedottaa määräajan pidennyksestä asianomaisen aloitteen järjestäjille. Se julkaisee päätöksensä asetuksen (EU) 2019/788 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa verkossa olevassa rekisterissä.

4 artikla

Pätevien aloitteiden tutkinnan määräaikojen pidentäminen

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 14 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, jos komissiolla on ollut vaikeuksia järjestää tapaaminen järjestäjien kanssa tai Euroopan parlamentilla on ollut vaikeuksia järjestää julkinen kuuleminen 11 päivän maaliskuuta 2020 jälkeen sen jäsenvaltion covid-19-pandemian vastatoimina toteuttamien toimenpiteiden vuoksi, jossa kyseiset toimielimet aikovat järjestää tapaamisen tai kuulemisen, ne järjestävät sen heti, kun asianomaisen jäsenvaltion kansanterveystilanne tämän sallii, tai siinä tapauksessa, että järjestäjät sopivat tapaamiseen tai kuulemiseen osallistumisesta etäyhteyksien välityksellä, heti kun ne saavat sovittua toimielinten kanssa päivämäärästä tätä varten.

2.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, jos Euroopan parlamentti lykkää julkista kuulemista tämän artiklan 1 kohdan nojalla, komissio antaa tiedonantonsa, jossa se esittää oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä aloitteesta, kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä julkisesta kuulemisesta.

5 artikla

Henkilötietojen säilytysaikojen pidentäminen

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 19 artiklan 5 kohdassa säädetään, jos keruun tai tarkastamisen enimmäisaikaa tietylle aloitteelle pidennetään tämän asetuksen 2 tai 3 artiklan mukaisesti, tuenilmausten ja niiden jäljennösten hävittämiselle asetettua 21 kuukauden määräaikaa pidennetään vastaavanpituisella ajanjaksolla.

2.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2019/788 19 artiklan 8 kohdassa säädetään, jos tuenilmausten keruun, tarkastamisen tai tutkinnan enimmäisaikaa tietylle aloitteelle pidennetään tämän asetuksen 2, 3 tai 4 artiklan mukaisesti, sähköpostiosoitteiden tallenteiden hävittämiselle asetettuja määräaikoja pidennetään vastaavanpituisella ajanjaksolla.

6 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EU) 2019/788 22 artiklalla perustettu eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

7 artikla

Taannehtiva soveltaminen

Edellä olevaa 2–5 artiklaa sovelletaan taannehtivasti niihin aloitteisiin, joiden keruu-, tarkastus- tai tutkinta-aika on päättynyt 11 päivän maaliskuuta 2020 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän välisenä aikana.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KLOECKNER


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. heinäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. heinäkuuta 2020.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/788, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 55).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1).


Top