17.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 231/7


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1042

(2020. gada 15. jūlijs),

ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verificēšanas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija oficiāli paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir kļuvis par pasaules mēroga pandēmiju. Šīs pandēmijas seku ietekme uz dalībvalstīm ir bijusi dramatiska un ārkārtēja. Tās ir veikušas virkni ierobežojošu pasākumu, lai apturētu vai palēninātu Covid-19 pārnesi, tostarp izolācijas pasākumus savu iedzīvotāju brīvas pārvietošanās ierobežošanai, sabiedrisko pasākumu aizliegumu un veikalu, restorānu un skolu slēgšanu. Minēto pasākumu rezultātā sabiedriskā dzīve ir apstājusies gandrīz visās dalībvalstīs.

(2)

Dalībvalstu veiktie pasākumi neizbēgami ir nopietni ietekmējuši arī Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvas (“iniciatīvas”) būtu derīgas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/788 (2) ir noteikts, ka organizatoriem 12 mēnešu laikā ir jāsavāc vismaz 1 miljons paziņojumu par atbalstu no vismaz vienas ceturtdaļas dalībvalstu. To pasākumu dēļ, kuri veikti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ir ievērojami grūtāk vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā, rīkot vietējas kampaņas un organizēt sabiedriskus pasākumus, kas ir ļoti svarīgi sekmīgai iniciatīvai.

(3)

Dalībvalstīm un Savienības iestādēm ir arī konkrēti juridiski pienākumi saskaņā ar Regulu (ES) 2019/788. Uz minētajiem pienākumiem attiecas stingri laika termiņi, no kuriem Regulā (ES) 2019/788 nav paredzētas nekādas atkāpes.

(4)

Līgums par Eiropas Savienību piešķir Savienības pilsoņiem tiesības vērsties pie Komisijas, aicinot to Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru Savienības pilsoņi var viegli un pieejamā veidā iesaistīties demokrātiskās un politiskās diskusijās par Savienību un iekļaut viņiem svarīgos jautājumus Savienības darba kārtībā.

(5)

Pašreizējos ārkārtas apstākļos un jo īpaši sakarā ar pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ir vajadzīgi pagaidu pasākumi, lai saglabātu Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā instrumenta efektivitāti un nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz piemērojamo termiņu iespējamu pagarināšanu.

(6)

Dalībvalstis ir norādījušas, ka, lai spētu turpināt uzraudzīt un kontrolēt sabiedrības veselības situāciju, tās tikai pakāpeniski samazinās to ierobežojumu līmeni, kas ieviesti ar pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt paziņojumu par atbalstu vākšanas posmu par sešiem mēnešiem, ietverot laikposmu no 2020. gada 11. marta, kad Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir kļuvis par pandēmiju. Minētā pagarinājuma pamatā ir pieņēmums, ka vismaz pirmajos sešos mēnešos no 2020. gada 11. marta vismaz ceturtdaļā dalībvalstu vai vairākās dalībvalstīs, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, tiks īstenoti pasākumi, kas būtiski ierobežos organizatoru spēju un vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un rīkot vietējas kampaņas. Tāpēc paziņojumu par atbalstu maksimālais vākšanas posms tām iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšanas posms turpinājās 2020. gada 11. martā, būtu jāpagarina par sešiem mēnešiem. Turklāt iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšanas posms sākās starp 2020. gada 11. martu un 11. septembri, minētais vākšanas posms būtu jāpagarina līdz 2021. gada 11. septembrim.

(7)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai un ņemot vērā to, ka pandēmijas beigas Savienībā ir grūti prognozēt, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai nolūkā turpmāk pagarināt vākšanas posmu attiecībā uz iniciatīvām, kuru vākšanas posms vēl turpinās 2020. gada 11. septembrī, ja pasākumi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, kas būtiski kavē organizatoru spēju vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un informēt sabiedrību par viņu pašlaik notiekošajām iniciatīvām, joprojām pastāv pēc minētā datuma vismaz ceturtdaļā dalībvalstu vai vairākās dalībvalstīs, kuras pārstāv vairāk nekā 35% Savienības iedzīvotāju. Šajā regulā paredzētajam vākšanas posma pagarinājumam par sešiem mēnešiem būtu jādod Komisijai pietiekami daudz laika pieņemt lēmumu par to, vai ir pamatoti turpmāk pagarināt vākšanas posmu. Minētajām īstenošanas pilnvarām būtu arī jāļauj Komisijai pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu vākšanas posmu jaunas sabiedrības veselības krīzes gadījumā, kas saistīta ar jaunu Covid-19 uzliesmojumu, ar noteikumu, ka vismaz ceturtdaļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, ir veikušas pasākumus, kuriem varētu būt tāda pati ietekme. Pieņemot minētos īstenošanas aktus, Komisijai būtu jānorāda attiecīgās iniciatīvas, kā arī to vākšanas posmu jaunais beigu datums, kas seko jebkādiem piešķirtiem pagarinājumiem, kā arī faktiskie apstākļi, kas pamato šādu pagarinājumu piešķiršanu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (3).

(8)

Tās novērtējumā pirms īstenošanas aktu pieņemšanas, ar kuriem tiek pagarināts vākšanas posms, Komisijai būtu jāņem vērā, vai pasākumi, ko dalībvalstis veikušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju vai jaunu Covid-19 uzliesmojumu, būtiski kavē organizatoru spēju vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un īstenot vietējās kampaņas.

(9)

Komisijai būtu jāinformē attiecīgo iniciatīvu organizatori un dalībvalstis par jebkuru vākšanas termiņa pagarinājumu un par jauno vākšanas posma beigu datumu saistībā ar katru attiecīgo iniciatīvu. Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 4. panta 3. punktā norādīto Komisijas pienākumu sniegt informāciju, minētajiem jaunajiem beigu datumiem arī būtu jābūt norādītiem tiešsaistes reģistrā un publiskajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietnē.

(10)

Dalībvalstu veiktie pasākumi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var būtiski ietekmēt kompetento iestāžu spēju pabeigt konkrētās iniciatīvas paziņojumu par atbalstu derīguma verificēšanu Regulā (ES) 2019/788 noteiktajā trīs mēnešu termiņā. Piemēram, var būt mazāk pieejamu darbinieku vai kompetentajām iestādēm pandēmijas rezultātā var būt papildu uzdevumi un pienākumi.

(11)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, neraugoties uz pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, to administrācijas darbojas pēc iespējas ierastāk. Tomēr izņēmuma gadījumos būtu jāatļauj dalībvalstij iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu piešķirt atļauju piemērot verificēšanas posma pagarinājumu. Lūgums būtu jāpamato, un tajā būtu jāņem vērā ar pandēmiju saistīto pasākumu ietekme uz attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu darbību. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Piešķirtais pagarinājums nedrīkstētu būt ilgāks par sākotnējo verificēšanas posmu.

(12)

Ņemot vērā pasākumus, ko dalībvalstis veikušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Savienības iestādēm var būt grūti rīkot sanāksmes ar organizatoriem vai atklātas uzklausīšanas saistībā ar derīgu iniciatīvu izskatīšanu dalībvalstī, kurā tās plāno rīkot šādas sanāksmes vai uzklausīšanas. Šādos gadījumos būtu jāļauj iestādēm atlikt minēto sanāksmju organizēšanu vai uzklausīšanu līdz dienai, kad tās ir iespējamas, ņemot vērā sabiedrības veselības stāvokli attiecīgajā dalībvalstī. Ja atklātā uzklausīšana tiek atlikta, Komisijai vajadzētu būt iespējai atlikt sava paziņojuma pieņemšanu, kurā izklāstīti tās juridiskie un politiskie secinājumi par iniciatīvu, līdz trim mēnešiem pēc atklātās uzklausīšanas, lai Komisija varētu pienācīgi ņemt vērā uzklausīšanas konstatējumus.

(13)

Ja vākšanas, verificēšanas vai izskatīšanas posms tiek pagarināts sakarā ar pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, būtu attiecīgi jāpagarina Regulā (ES) 2019/788 noteiktie paziņojumu par atbalstu glabāšanas posmi.

(14)

Covid-19 uzliesmojuma neparedzamā un pēkšņā rakstura un no tā izrietošo dalībvalstu veikto pasākumu dēļ, kas tika atkārtoti pagarināti, kā arī attiecīgo likumdošanas procedūru, kas nepieciešamas šādu pasākumu pieņemšanai, ilguma dēļ, nav bijis iespējams pieņemt šajā regulā paredzētos pagaidu pasākumus attiecībā uz dažām atsevišķām iniciatīvām. Minētā iemesla dēļ pagaidu pasākumiem būtu jāaptver arī laikposms pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(15)

Šī regula būtu jāpiemēro arī iniciatīvām, kuras reģistrētas pirms 2020. gada 1. janvāra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 211/2011 (4) un kurām saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 27. pantu turpina piemērot minētās regulas noteikumus par paziņojumu par atbalstu vākšanu un dalībvalstu veikto verificēšanu un sertificēšanu.

(16)

Ņemot vērā to, ka dalībvalstu pasākumi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ir pagaidu pasākumi, arī šīs regulas piemērošanas laikposmam vajadzētu būt ierobežotam.

(17)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu pamatmērķa – saglabāt Eiropas pilsoņu iniciatīvas instrumenta efektivitāti Covid-19 pandēmijas laikā – sasniegšanai ir nepieciešams un ir lietderīgi paredzēt pagaidu pasākumus attiecībā uz paziņojumu par atbalstu vākšanas, verificēšanas un izskatīšanas posmiem, kas paredzēti Regulā (ES) 2019/788. Šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(18)

Šī regula būtu jāpieņem steidzamības kārtā, lai juridiskās nenoteiktības situācijas, kas skar pilsoņus, organizatorus, valstu pārvaldes iestādes un Savienības iestādes, būtu iespējami īsākas, it īpaši, ja attiecīgie termiņi paziņojumu par atbalstu vākšanai, verificēšanai un izskatīšanai attiecībā uz vairākām iniciatīvām jau ir beigušies vai drīzumā beigsies.

(19)

Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši Covid-19 uzliesmojuma izraisītie ārkārtas apstākļi, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu astoņu nedēļu laikposmam, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(20)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pagaidu pasākumus, kas piemērojami vākšanas, verificēšanas un izskatīšanas posmiem attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kas reģistrētas saskaņā ar Regulu (ES) 2019/788 un Regulu (ES) Nr. 211/2011 ("iniciatīvas"), saistībā ar pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.

2. pants

Termiņu pagarinājums paziņojumu par atbalstu vākšanai

1.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 8. panta 1. punkta un Regulas (ES) Nr. 211/2011 5. panta 5. punkta, ja paziņojumu par atbalstu kādai iniciatīvai vākšana turpinājās 2020. gada 11. martā, maksimālo vākšanas posmu attiecībā uz minēto iniciatīvu pagarina par sešiem mēnešiem.

Ja paziņojumu par atbalstu vākšana kādai iniciatīvai sākās laikā no 2020. gada 11. marta līdz 2020. gada 11. septembrim, vākšanas posmu attiecībā uz minēto iniciatīvu pagarina līdz 2021. gada 11. septembrim.

Komisija informē attiecīgo iniciatīvu organizatorus un dalībvalstis par šā punkta pirmajā un otrajā daļā noteikto pagarinājumu. Tā norāda katras iniciatīvas vākšanas posma jauno beigu datumu tiešsaistes reģistrā, kas minēts Regulas (ES) 2019/788 4. panta 3. punktā.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai turpmāk pagarinātu 1. punktā minēto paziņojumu par atbalstu iniciatīvām maksimālo vākšanas posmu, ja vismaz ceturtdaļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, pēc 2020. gada 11. septembra turpina piemērot pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, kas būtiski kavē organizatoru spēju vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un informēt sabiedrību par to īstenotajām iniciatīvām.

Komisija var arī pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu to maksimālo vākšanas posmu paziņojumiem par atbalstu iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšana notiek brīdī, kad notiek jauns Covid-19 uzliesmojums, ja vismaz ceturtdaļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, piemēro pasākumus, kas negatīvi ietekmē minēto iniciatīvu organizatorus tādā pašā apmērā kā pirmajā daļā minētie pasākumi.

Pirmajā un otrajā daļā noteiktajos īstenošanas aktos norāda attiecīgās iniciatīvas un to vākšanas posma jauno beigu datumu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Katra saskaņā ar šo punktu piešķirtā pagarinājuma ilgums ir trīs mēneši.

Lai Komisija varētu novērtēt, vai pirmajā un otrajā daļā minētās prasības īstenošanas aktu pieņemšanai ir izpildītas, dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai informāciju par pasākumiem, ko tās ir veikušas vai plāno veikt, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju vai reaģējot uz jaunu Covid-19 uzliesmojumu.

Komisija paziņo savu lēmumu organizatoriem un informē dalībvalstis par jebkādu pagarinājumu, kas piešķirts katrai attiecīgajai iniciatīvai. Savu lēmumu tā publicē tiešsaistes reģistrā, kas minēts Regulas (ES) 2019/788 4. panta 3. punktā.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta kopējais vākšanas posma ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.

3. pants

Termiņu pagarinājums paziņojumu par atbalstu verificēšanai, ko veic dalībvalstis

1.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 12. panta 4. punkta un Regulas (ES) Nr. 211/2011 8. panta 2. punkta, ja dalībvalsts uzskata, ka sakarā ar pasākumiem, ko tā veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, nebūs iespējams pabeigt paziņojumu par atbalstu konkrētai iniciatīvai verificēšanu minētajos noteikumos paredzētajā laikposmā, tā var iesniegt pamatotu lūgumu atļaut piemērot minētā laikposma pagarinājumu. Minēto lūgumu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā laikposma beigām.

2.   Ja, saņemot lūgumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, Komisija konstatē, ka minētajā punktā noteiktās prasības ir izpildītas, tā pieņem īstenošanas aktu, ar kuru attiecīgajai dalībvalstij piešķir 1. punktā norādītā laikposma pagarinājumu. Pagarinājums nav īsāks par vienu mēnesi un nav garāks par trim mēnešiem.

3.   Komisija paziņo savu lēmumu dalībvalstij un informē attiecīgās iniciatīvas organizatorus par pagarinājumu. Savu lēmumu tā publicē tiešsaistes reģistrā, kas minēts Regulas (ES) 2019/788 4. panta 3. punktā.

4. pants

Derīgo iniciatīvu izskatīšanas termiņu pagarinājums

1.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 14. panta 2. punkta un 15. panta 1. punkta, ja Komisija vai Eiropas Parlaments pēc 2020. gada 11. marta ir saskārušies ar grūtībām, attiecīgi rīkojot sanāksmi ar organizatoriem vai atklātu uzklausīšanu, jo dalībvalsts, kurā minētās iestādes plāno rīkot sanāksmi vai uzklausīšanu, ir veikusi pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, tās rīko sanāksmi vai uzklausīšanu, tiklīdz to ļauj sabiedrības veselības situācija attiecīgajā dalībvalstī vai, ja organizatori piekrīt piedalīties sanāksmē vai uzklausīšanā attālināti, tiklīdz tie var vienoties ar institūcijām par sanāksmes vai uzklausīšanas datumu.

2.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 15. panta 2. punkta, ja Eiropas Parlaments atliek atklāto uzklausīšanu saskaņā ar šā panta 1. punktu, Komisija trīs mēnešu laikā pēc atklātās uzklausīšanas pieņem paziņojumu, kurā izklāstīti tās juridiskie un politiskie secinājumi par iniciatīvu.

5. pants

Personas datu glabāšanas termiņu pagarinājums

1.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 19. panta 5. punkta, ja konkrētas iniciatīvas paziņojumu par atbalstu maksimālais vākšanas posms vai verificēšanas posms tiek pagarināts saskaņā ar šīs regulas 2. vai 3. pantu, 21 mēneša termiņu, kurā paziņojumi par atbalstu un to kopijas ir jāiznīcina, pagarina par tādu pašu laikposmu.

2.   Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 19. panta 8. punkta, ja konkrētas iniciatīvas maksimālais vākšanas posms, verificēšanas posms vai izskatīšanas posms tiek pagarināts saskaņā ar šīs regulas 2., 3. vai 4. pantu, termiņus, kuros saskaņā ar minēto pantu ir jāiznīcina e-pasta adrešu ieraksti, pagarina par tādu pašu laikposmu.

6. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Eiropas pilsoņu iniciatīvas komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2019/788 22. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja tiek sniegta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

7. pants

Atpakaļejošs spēks

Regulas 2. līdz 5. pantam ir atpakaļejošs spēks attiecībā uz iniciatīvām, kuru vākšanas posms, verificēšanas posms vai pārbaudes posms beidzās starp 2020. gada 11. martu un šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. KLOECKNER


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 9. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 14. jūlija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (OV L 130, 17.5.2019., 55. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.).